Реферат: Магазинні форми продажу товарів

ПЛАН

Класифікація форм іметодів продажу товарів

Методи продажутоварів і умови їх застосування

Методи активізаціїпродажу товарів


Класифікація форм і методів продажу товарів

Основоювсієї діяльності магазинів як пунктів остаточного продажу товарів є комерційнаробота, спрямована на здійснення різноманітних операцій з організації йуправління торговельно-оперативними процесами. Основна мета комерційної роботив роздрібній торгівлі — прийняття оптимальних рішень, які сприяють одержаннюмаксимального прибутку за найбільш повного задоволення запитів населення івисокої культури обслуговування.

Дляуспішного виконання основного завдання — продажу товарів — магазин здійснюєшироку торговельно-оперативну діяльність, яка складається з окремихвзаємопов'язаних процесів. Основні з них: вивчення купівельного попитунаселення для визначення обсягів закупівлі товарів і формування асортименту,закупівля і завезення товарів у магазин, приймання, зберігання і підготовка допродажу, реалізація товарів і обслуговування покупців, реклама, оформленнядокументів та здійснення фінансових операцій.

Операціїторговельного процесу обслуговування покупців поділяються на основні йдопоміжні. До основних належить продаж товарів у торговому залі йобслуговування покупців, до допоміжних — приймання, зберігання іпідготовка товарів до продажу. При цьому всі складові частиниторговельно-оперативної діяльності взаємопов'язані між собою.

Залежновід методів продажу структура і послідовність виконання операцій та схемиторговельно-технологічних процесів можуть бути різними (рис. 1). Найбільштрудомістка схема — у магазинах, які застосовують традиційний метод продажу товарів — черезприлавок обслуговування. При організації роботи за методом самообслуговуваннядеякі торговельно-технологічні операції виконуються покупцями, щопризводить до зменшення кількості операцій в торговому залі й спрощення схеми.


/>

Рис. 1.Структура і послідовність операцій торговельно-технологічного процесу вмагазинах

Торговельно-технологічнийпроцес у магазині можна розподілити на три основні частини (рис. 2):

—операції з товарами до запропонування їх покупцям, які передують надходженнютоварів у торговий зал магазину;

—операції безпосереднього обслуговування покупців;

—додаткові операції з обслуговування покупців.

/>

Рис. 2. Спрощена схема торговельно-технологічного процесу в магазині

Процеспродажу товарів і обслуговування покупців — це сукупність операцій, якізабезпечують зміну форм вартості та доведення товарів до споживачів. Такимчином, продаж товарів у роздрібній торговельній мережі є підсумковим етапомобігу товарів народного споживання і необхідною умовою задоволення попитунаселення. У зв'язку з цим організації роздрібного продажу товарів має бутипідпорядкована вся комерційна діяльність підприємств оптової та роздрібноїторгівлі.

Структураі характер операцій з продажу товарів залежать від асортименту товарів таметодів їх продажу. Суттєво відрізняються характер та зміст операцій з продажутоварів повсякденного попиту (покупець, як правило, проводить їх відбір безучасті продавців) і товарів складного асортименту, нечастого і періодичногопопиту (зазвичай потрібна консультація продавців).

Залежновід місця реалізації товарів, у практиці торгівлі розрізняють магазинні та позамагазинніформи торговельного обслуговування покупців (рис. 3).

Домагазинних форм торговельного обслуговування населення відносять продажтоварів у стаціонарних підприємствах роздрібної торгівлі, які мають торговий зал тадопоміжні приміщення для виконання циклу операцій торговельно-технологічногопроцесу з підготовки до реалізації та продажу товарів покупцям. Як правило, цевеликі торговельні підприємства. Вони мають усі можливості для забезпеченнякультури торгівлі та надання додаткових послуг покупцям.

/>

Рис. 3. Основні форми торговельного обслуговування покупців на підприємствахроздрібної торгівлі

Основнимипозамагазинними формами торговельного обслуговування покупців вважаєтьсяреалізація товарів через роздрібні торговельні одиниці (за винятком магазинів)і підприємства дрібнороздрібної торговельної мережі. До них належать:автомагазини та автопричепи, мото- та гужові розвозки, торговельні автомати,павільйони, палатки, ларки, кіоски, а також підприємства роздрібної посилковоїторгівлі, ярмарки, базари, аукціони (рис. 4).

/>

Рис. 4. Позамагазинні форми торговельного обслуговування покупців

Змістта послідовність операцій, які виконуються в роздрібній торговельній мережі,залежать від методів продажу.

Методами роздрібного продажу товарів називають сукупність прийомів іспособів, за допомогою яких здійснюється виконання торговельно-технологічнихоперацій в процесі продажу товарів. Методи продажу, які застосовуються всучасній роздрібній торгівлі, відрізняються

міжсобою способами, прийомами виконання операцій обслуговування покупців, доборутоварів, формування комплексних купівель, а також технологією розрахунків затовари.

 Методи продажутоварів і умови їх застосування

Усистемі магазинної форми обслуговування розрізняють такі методи роздрібногопродажу товарів: продаж товарів за допомогою прилавка обслуговування,самообслуговування, продаж товарів з відкритим викладенням, за зразками, назамовлення та вдома у покупців (рис. 5).

/>

Рис. 5. Основні методи роздрібного продажу товарів

 

Продаж товарів за допомогою прилавка обслуговування здійснюють продавці. Основніоперації, які виконуються за цим методом, можна умовно поділити наорганізаційно-комерційні та технологічні. До організаційно-комерційнихоперацій належать: зустріч і виявлення попиту покупців; пропозиція іпоказ товарів; допомога у виборі товарів і консультація; пропозиція супутніх інових товарів. Основні технологічні операції: відмірювання,нарізання, зважування, розрахунок з покупцем, упаковування і вручення купівлі(рис. 4.3.6).

Зустріч і виявлення попиту покупців — один із важливих елементівобслуговування, від якого значною мірою залежить кінцевий результат роботиперсоналу магазину — ефективний продаж товарів. Він передбачає гарний зовнішнійвигляд торговельного підприємства, торгового залу і працівників магазину, наявністьзручного входу і виходу, привабливого викладення і розміщення товарів наторговельно-технологічному обладнанні. Велика увага приділяється належномупорядку і чистоті у приміщенні, ввічливому ставленню працівників магазину допокупця. Виявлення і уточнення попиту здійснюється шляхом визначення намірівпокупця щодо моделі, фасону, росту, кількості, ґатунку та інших ознак товарів.Ця операція має виконуватися торговим персоналом швидко, тактовно, у ввічливійформі.

/>

Рис. 6. Зміст процесу продажу товарів та послідовність виконання основнихоперацій за допомогою прилавка обслуговування


Післяз'ясування намірів покупця продавець показує необхідний товар. Пропозиція іпоказ відбуваються шляхом добре організованого і продуманого викладеннятоварів на робочому місці продавця, а також здійснюються продавцем у процесіобслуговування. Показуючи товар, звертають увагу покупця на особливості якості,корисні властивості товару, зручність й переваги, які отримує покупець під часкористування товаром.

Існуютьвідмінності в показі товарів повсякденного попиту і товарів складногоасортименту та технічно складних. Якщо під час реалізації перших показ майже незастосовується (покупець добре обізнаний з товаром), то показ товарів, якіпотребують вибору і зіставлення, пов'язаний з інтенсивною працею продавця. Принеобхідності треба надати покупцеві можливість самому докладно ознайомитися з товаром, його якістю, атехнічно складні вироби продемонструвати в дії.

Допомогу у виборі товару продавець може надавати у вигляді порад. Для цього вінповинен добре знати останні вимоги моди на товари своєї групи, розумітися натехнічних характеристиках товарів, їхній якості. Якщо виникає потреба,продавець повинен надати кваліфіковану консультацію. Вона звичайнопередбачає роз'яснення таких питань: властивості та якість товарів (сировина,спосіб виготовлення, екологічна чистота, калорійність тощо), господарськепризначення і сфера застосування, норми витрачання, відповідність моді, способивикористання.

Консультаціяповинна сприяти пропаганді нових товарів, вихованню у споживачів раціональнихнорм споживання, естетичних смаків. Для проведення консультацій іноді залучаютьфахівців промислових підприємств, модельєрів, лікарів-косметологів, дієтологівтощо.

Пропозиція супутніх товарів і новинок є прямим обов'язком продавця.Супутніми є товари, які використовуються одночасно з основними, доповнюютькупівлю та необхідні для догляду за ними (краватка до сорочки, крем, щітка довзуття, риболовні гачки, поплавці до вудилища) тощо. Додатковій пропозиціїнадається особливого значення в магазинах і секціях «Подарунки», атакож у випадках, коли покупець не може самостійно визначитися щодо купівлі.

Пропозиціянових, не відомих покупцям товарів, потребує від працівника прилавка достатньоїкомпетенції, детальних пояснень відмінностей та переваг даного товару порівняноз уже відомими.

Навиконання в магазинах технологічних операцій, пов'язаних з відмірюванням,нарізанням, зважуванням товарів, витрачається багато часу і праці. Тому всучасних умовах постає питання про випуск промисловістю товарів, повністюготових до реалізації, упакованих і розфасованих, що задовольняють покупця. Наякість виконання, а отже, і на рівень торговельного обслуговування населеннявпливають кваліфікація торгового персоналу, організація та технологіяобслуговування робочих місць продавців. Обов'язковою умовою високопродуктивноїпраці є опанування продавцями технічних прийомів відпускання товарів, навичокефективного виконання окремих операцій, використання високопродуктивної технікиі механізмів.

Відмірюваннянеобхідне під час продажу тканин, клейонки, стрічок, електричних дротів.Операції зважування розповсюджені в торгівлі продовольчими та багатьмагосподарськими товарами. На них припадають основні затрати часу під часобслуговування покупців за допомогою прилавка. Техніка зважування івідмірювання обумовлена спеціальними правилами про порядок користуванняваговимірювальними приладами на підприємствах роздрібної торгівлі.

Підрахування вартості купівель і розрахунок з покупцем — найважливіші операціїобслуговування, від швидкості виконання яких значною мірою залежить наявністьчерг до кас та пропускна спроможність магазину. Розрахунки з покупцями затовари проводяться з використанням електронних контрольно-касових апаратів аботоварно-касових книг.

Продавецьабо касир, розраховуючись з покупцем, повинен чітко назвати суму, одержану відпокупця, і покласти отримані від нього гроші окремо на видному місці, вибитичек, назвати покупцеві суму решти і видати її разом з чеком. Чек дає покупцевіправо на обмін або безкоштовний ремонт виробів, які зіпсувалися в період діїгарантійного терміну.

Завершуєтьсяпроцес продажу товарів упакуванням і врученням купівлі покупцеві.Упакування товарів здійснюється продавцем. Для цього використовуютьсяполіетиленові пакети, фабричне упакування, пакувальний папір. Кожен вирібкомплектних товарів упаковують окремо, потім запаковують в один пакет, якщо єнеобхідність, пакет обв'язують шпагатом або клейкою стрічкою. Бажано, щобипакувальні матеріали мали рекламні написи з назвою фірми-виробника і назвою таадресою магазину, умовами обслуговування, номером телефону, режимом роботитощо. Упакований товар вручають покупцеві й запрошують знову відвідати магазин.

Органічнимпродовженням торгово-технологічного процесу в магазині є надання покупцям додатковихпослуг, пов'язаних з купівлею і використанням тих чи інших виробів. Послугиможуть бути платними і безкоштовними, пов'язаними з купівлею товарів, з наданнямдопомоги покупцям у використанні товарів, зі створенням сприятливого іміджумагазину та належних умов для здійснення купівлі.

Отже,продаж товарів за допомогою прилавка обслуговування в нинішніх умовах єосновним методом. Але поліпшення матеріального добробуту населення, зростаннявиробництва товарів і розширення їх асортименту в недалекому майбутньомупризведуть до активного застосування прогресивних методів продажу:самообслуговування, за зразками, з відкритим викладенням, на замовлення тавдома у покупців.

Самообслуговування метод продажу, згідно з яким покупці мають вільнийдоступ до всіх товарів, відкрито викладених на торговельно-технологічномуобладнанні в торговому залі магазину, самостійно їх оглядають, знайомляться івідбирають, сплачуючи купівлі в вузлі розрахунку під час виходу з торговогозалу.

Самообслуговуваннязасноване на таких принципах:

—основний асортимент товарів розташований в торговому залі магазину напристінному, острівному і привітринному обладнанні; вільний вхід покупців у торговийзал і доступ до товарів, відкрито викладених на обладнанні;

—створення покупцям найкращих умов для ознайомлення з товарами та їх відбору;

—максимальна попередня підготовка товарів до реалізації (фасування, пакування,розміщення і викладення);

—самостійність покупців під час купівлі;

—на виході з торгового залу у вузлі розрахунку поєднання операцій з розрахунку івідпускання товарів покупцям та сплата вартості купівель (рис. 7).

/>

Рис. 7. Загальні принципи організації продажу товарів методомсамообслуговування

Застосуванняпринципів самообслуговування впливає на торговельно-технологічний процес умагазинах, функції торгового персоналу, висуває нові вимоги до планування іпобудови торгових залів; значно змінюються і операції з продажу та відпусканнятоварів.

Прогресивністьсамообслуговування полягає в раціональному розподілі функцій між працівникамиторгового залу і покупцями під час виконання операцій обслуговування, дляспрощення процесу продажу товарів, підвищення ефективності роботи магазину.

Характернимдля самообслуговування є те, що всі операції, пов'язані з прийманням,зберіганням, переміщенням, підготовкою товарів до реалізації та викладенням наобладнанні в торговому залі, є ідентичними іншим формам роздрібного продажутоварів, але здійснюються до відкриття або після закриття магазину і можутьвиконуватися продавцями незалежно від наявності покупців у торговому залі. Прицьому значно скорочується кількість операцій, які традиційно здійснюютьпродавці в торговому залі.

Умагазинах самообслуговування більшість товарів добирає і доставляє до вузларозрахунку сам покупець. Допомога продавця необхідна лише за бажанням покупця(як консультація під час продажу товарів складного асортименту, технічноскладних та великої вартості). Тому із класичної схемиторговельно-технологічних операцій магазину працівники торгового залу(продавці-консультанти, контролери-касири) не виконують (або виконують забажанням покупців) такі з них, як зустріч покупців, з'ясування попиту,пропозиція і показ товарів. Функції продавця з цих операцій перебирають на себерекламні засоби, внутрішньомагазинне викладення товарів та інформація; пошук тавибір товарів здійснюють самі покупці.

Такимчином, процес продажу товарів у торговому залі магазину самообслуговуванняможна зобразити схематично (рис. 8).


/>

Рис. 8. Процес продажу товарів у торговому залі магазину самообслуговування

Вітчизнянийта закордонний досвід торгівлі свідчить, що самообслуговування як метод продажує прийнятним для реалізації більшості продовольчих і непродовольчих товарів,але для його широкого впровадження необхідні об'єктивні передумови, основними зяких є:

—високий матеріальний і культурний рівень життя населення країни;

—значне збільшення виробництва товарів народного споживання, розширення їхасортименту та насичення ринку продовольчими і непродовольчими товарами;

—максимальна передпродажна підготовка товарів (упакування, фасування навиробничих підприємствах);

—відповідність матеріально-технічної бази торгівлі та рівня її технічногооснащення новим технологіям продажу;

—відповідний культурний, технічний і загальноосвітній рівень працівниківторгівлі.

Ефективністьроботи магазинів самообслуговування потребує визначення соціального іекономічного ефекту. Соціальний ефект самообслуговування — цеекономія часу покупців на придбання товарів, затрати якого в магазинахсамообслуговування в 2—4 рази менші, ніж у магазинах з традиційним методомпродажу. Цього можна досягти шляхом значного збільшення установчої площі таплощі викладення товарів, відповідним розширенням асортименту і збільшеннямтоварних запасів у торговому залі, зростанням комплексності купівель,зменшенням частоти відвідування магазинів і витрат споживання, пов'язаних зпридбанням товарів.

Економічний ефект самообслуговування полягає у збільшенні пропускноїспроможності магазинів, зростанні їхнього товарообороту, поліпшеннівикористання торгових площ, скороченні чисельності торгових працівників іпідвищенні продуктивності їхньої праці, що при відповідному зниженні витратобігу підвищує рентабельність роботи магазинів.

Ефективністьроботи магазинів самообслуговування визначається низкою економічних,техніко-технологічних і соціальних показників (рис. 9).

/>

Рис. 9. Групи показників, що характеризують ефективність роботи магазинівсамообслуговування

Доекономічних показників належать: обсяг товарообороту, витрати обігу,прибуток, рентабельність, товарооборот на 1 кв. м загальної й торгової площ магазину, на одного працівника,рівень заробітної плати, товаро-оборотність у днях, сума прибутку в розрахункуна одну гривню витрат обігу та ін.

Основнітехніко-технологічні показники — питома вага площі торгового залу взагальній площі магазину, коефіцієнти установчої та демонстраційної площ,коефіцієнт стабільності асортименту, кількість різновидів товарів, виставлениху торговому залі магазину.

Соціальними показниками є витрати часу на придбання товарів у магазині (пошук,ознайомлення з товаром, консультація, добір, розрахунки за відібрані товари),коефіцієнт завершеності купівель, кількість послуг, які надаються покупцям.

Длявизначення ефективності роботи магазинів самообслуговування застосовуються триосновних методи: порівнюються основні показники роботи до і після переходумагазинів на самообслуговування; магазинів самообслуговування з аналогічнимимагазинами (з приблизно однаковими умовами роботи), які працюють за допомогоюприлавка обслуговування; показники роботи магазинів самообслуговування міжсобою. Метод розрахунку обирають залежно від конкретних умов функціонуваннямагазину.

Підвищеннюекономічної ефективності роботи магазинів самообслуговування сприятимуть:раціональна організація товаропостачання; використання в процесі товарорухутари-обладнання, комп'ютерної техніки і технології; централізація фасування іупакування товарів; удосконалення та механізація технологічних процесів умагазині; збільшення кількості товарів, викладених наторговельно-технологічному обладнанні; чіткий розподіл обов'язків, оптимізаціярежиму роботи магазину, поліпшення реклами та інформації.

Продаж товарів за зразками це метод, згідно з яким покупецьсамостійно або за допомогою продавца-консультанта добирає необхідний йому товар звиставлених у торговому залі зразків усього наявного в магазині асортименту. Кожен зразок має ярлик зкороткою характеристикою виробу. Після оформлення і сплати купівлі товари, щовідповідають зразкам, вручаються покупцеві на робочому місці продавця-консультантаабо в місці видачі (контролю). Великогабаритні товари за додаткову платудоставляють покупцям додому безпосередньо з магазину чи зі складів (підсобнихприміщень) роздрібних і оптових торговельних організацій. Цей методвикористовується під час продажу меблів, побутової техніки,електроосвітлювальної арматури, велосипедів, мотоциклів, килимів, будівельнихматеріалів тощо.

Наданняможливості самостійно ознайомитися з наявним асортиментом товарів, крімзручностей для покупців, дозволяє продавцям обслуговувати протягом робочого днябільшу кількість населення. Відпущені покупцеві товари за його бажанням можутьбути підготовлені для експлуатації безпосередньо в магазині або вдома в покупцяпісля їх доставки.

Ефективністьпродажу товарів за зразками полягає в більш ефективному використанні торговихплощ, скороченні шляхів переміщення товарів та транспортних витрат, зменшенніперевантажень та збереженні якості товарів.

Увипадку продажу товарів з відкритим викладенням робочі запасивсіх товарів (переважно малогабаритних) відкрито розміщують на робочому місціпродавця. Покупець має вільний доступ до товарів, самостійно чи за допомогоюпродавця добирає потрібні йому вироби, передає їх для розрахунку і упакуванняпродавцеві та після оплати отримує купівлю. Обов'язки продавця полягають уконсультуванні, зважуванні, упакуванні й відпусканні товарів. Розрахунки можутьздійснюватися через каси, які розміщені в торговому залі, або на робочому місціпродавця. Використання відкритого викладення дозволяє прискорити операції зпродажу товарів, збільшити пропускну спроможність магазину і продуктивністьпраці його працівників.

Реалізація товарів на замовлення це метод продажу товарів уроздрібній торговельній мережі, за яким покупець здійснює попереднє їхзамовлення безпосередньо в магазині, через торгового агента чи за допомогоютелефону, персонального комп'ютера, інших технічних засобів зв'язку, і одержу єтовари в зазначений час і в обумовленому місці.

Дляпродажу товарів удома характерна реалізація товарів народного споживанняуповноваженим представником магазину (іншого суб'єкта господарювання) за місцемпроживання, роботи, відпочинку покупця, як за попереднім його запрошенням так ібез такого.

Асортименттоварів, що продаються на замовлення та вдома у покупців, включає якпродовольчі, так і непродовольчі товари і визначається суб'єктом господарюваннясамостійно, за винятком товарів, продаж яких заборонено чинним законодавством.

Продажтоварів за замовленнями та вдома у покупців регулюється відповідними правилами.Вони поширюються на всіх суб'єктів господарювання сфери торгівлі й спрямованіна поліпшення торговельного обслуговування населення, підвищення культуриторгівлі за рахунок максимального скорочення витрат часу на купівлю товарів.

Дляорганізації продажу товарів на замовлення та вдома у покупців господарюючийсуб'єкт розміщує в «Куточку покупця» в торговому залі магазинуінформацію про перелік послуг, що надаються, тарифи на них, час приймання івидавання замовлень, асортимент і ціни на товари, години доставки замовленьпокупцям тощо.

Забажанням покупця продавець зобов'язаний надати йому для ознайомленнятоварно-транспортні накладні, рахунки-фактури, копії сертифікатів якості таінші супровідні документи. Правилами передбачено відпускання товарів узапакованому вигляді. Але магазин може надавати також додаткові послуги:упаковувати товари у спеціальну тару (кошики, сувенірні коробки тощо),комплектувати замовлення в подарунковому оформленні та організовувати доставкуїх додому.

Вартістьвиконання замовлення, організації торгівлі вдома у покупців, надання додатковихпослуг визначається господарюючим суб'єктом на основі калькуляції й сплачуєтьсяпокупцем.

Реалізаціятоварів за замовленням здійснюється через спеціалізовані магазини замовлень,склади-магазини, відділи замовлень у спеціальних магазинах, а такожавтомагазини споживчої кооперації.

Замовленняна товари приймаються від громадян шляхом оформлення відповідних документівбезпосередньо в магазині, телефоном, а також за місцем роботи — напідприємствах, в організаціях, установах, де відкриваються відділи замовлень.

Часдоставки замовлень, форма і порядок оплати за товари узгоджуються з покупцем.

Замовленняоформляються на спеціальних бланках у двох примірниках; перший з нихпередається покупцю, другий — залишається в магазині. На непродовольчі товаритакож виписується товарний чек, який дає право на обмін товарів згідно з чиннимзаконодавством.

Оплатазамовлення в магазині здійснюється через контрольно-касові апарати, вдома упокупця — за допомогою товарно-касової книги.

Підписомна другому примірнику бланка замовлення покупець підтверджує відповідністьпоставлених товарів замовленню, отримання замовлення та сплату грошей.

Якщоза телефонним замовленням доставлено непродовольчі товари, на які встановленогарантійні терміни, то одночасно з видаванням замовлення покупцеві передаєтьсятехнічний паспорт з поміткою про дату продажу та назвою магазину, щозавіряється штампом (печаткою) і підписом продавця.

Забороняєтьсявносити зміни до асортименту та ціни замовлених товарів без погодження цих змінз покупцем. Якщо покупець здійснив попередню оплату замовлення, а потім з тихчи інших причин відмовився від отримання замовлення у себе вдома чи не отримавйого у визначений час, покупцеві повертається сума вартості товару (безвартості транспортування та виконаної послуги).

Продажтоварів удома в покупців організовує суб'єкт господарювання на визначеній нимтериторії шляхом доставки товарів, які пропонуються для реалізації. При цьомупродавець повинен пред'явити покупцю документ, що засвідчує його особу таприналежність до суб'єкта господарювання, який здійснює торгівлю на данійтериторії.

Оплатаза доставлені товари передбачає вартість самого товару і вартість послуг таздійснюється за готівку під час передавання товару покупцю. На продані товаривиписується товарний чек у двох примірниках. Перший примірник передаєтьсяпокупцю, а другий з підписом покупця про отримання замовлення та оплату затовари залишається у продавця. Розрахунки відображаються у товарно-касовійкнизі. На товари, на які встановлено гарантійні терміни, видається такожтехнічний паспорт з поміткою про дату продажу, назву магазину,завірений штампом (печаткою) та підписом продавця.

Суб'єктгосподарювання повинен забезпечити високий рівень торговельного обслуговування.Він несе відповідальність за якість і безпеку товарів відповідно до вимогнормативних документів, які регламентують торговельну діяльність.

Зокрема,Правила торговельного обслуговування населення регулюють взаємовідносинипокупця і продавця у випадку продажу продовольчих товарів неналежної якості,виявлення недоліків у непродовольчих товарах протягом гарантійного терміну та утоварах, на які гарантійні терміни не встановлено.

Длярозгляду вимог покупця він повинен пред'явити бланк замовлення, товарний абокасовий чек, а на товари з гарантійним терміном — технічний паспорт абодокумент, що його замінює.

Припорушенні продавцем встановлених термінів виконання замовлення покупець маєправо за своїм вибором призначити новий термін виконання, зажадати зменшеннявартості послуги, розірвати договір і вимагати відшкодування збитків.

Останнімчасом ці методи набувають широкого застосування в сільській місцевості — умагазинах споживчої кооперації та приватній торгівлі, у зв'язку з відсутністю впродажу широкого асортименту товарів та низькою купівельною спроможністюсільського населення. На замовлення завозяться деякі продовольчі танепродовольчі товари складного асортименту, великої вартості, великогабаритнітощо. Замовлення подаються в усній чи письмовій формі. Розрахунки за замовленітовари можуть здійснюватися шляхом попередньої оплати чи оплати вартості вмомент їх отримання.

Продажтоварів на замовлення дозволяє покупцям робити комплексні купівлі товарів,витрачаючи на це мінімум часу.

Які будь-яка галузь діяльності, методи роздрібного продажу товарів змінюються вчасі й під впливом технічного прогресу (поява нових технологій), розвиткусуспільних відносин, менталітету як покупців, так і продавців. Особливо цехарактерно для економічно розвинутих країн Західної Європи і США.

Так,останнім часом у роздрібну торгівлю успішно впроваджуються магазинні картки,аналогічні банківським, їх використання дозволяє значно спроститирозрахунки за товари, «закріпити» покупців за певним магазином.Наявність такої картки надає покупцеві можливість купувати товари зі знижками,отримувати додаткові послуги (безкоштовне розсилання каталогів, інформації пронові товари, замовлення їх телефоном тощо).

Використаннямагазинних карток збільшує товарооборот магазину, сприяє підвищенню йогостатусу, є ефективною рекламою підприємства.

Вонипідвищують престиж не тільки магазину, але й самого клієнта, оскількипластикові картки вважаються прогресивною формою сплати за товари і послуги.

Магазиннаавтоматизована система сплати товарів за пластиковими картками дозволяє такожмати постійну базу клієнтів, простежувати динаміку їх купівель, вивчати попитна товари.

Найбільшпоширені магазинні системи на картках з магнітною стрічкою і макросхемою (смарт-карти). Останні перспективніші, бомайже повністю захищені від підробок; значно спрощується їх авторизація. Дляроботи з ними використовуються звичайні електронні касові апарати з додаткововмонтованим пристроєм, спеціалізовані торговельні термінал-каси та персональнікомп'ютери.

Продажтоварів з телефону, через комп'ютер ґрунтується на використанніелектронного довідника, який поступово входить у практику роботи всіхпідприємств. Набравши відповідний код магазину, можна передати замовлення напридбання товарів і отримати товар без відвідування магазину.

 Методиактивізації продажу товарів

Упрактиці торговельного обслуговування населення до ефективних методівактивізації продажу товарів відносять виставки-продажі, декади, тижні тамісячники продажу та розпродажу певних товарів, а також ярмарки, базари іаукціони (рис. 10).

/>

Рис. 10. Методи активізації продажу товарів

Виставки-продажі організовують промислові чи торговельні підприємства, фірмидля ознайомлення покупців з продукцією цього підприємства чи однорідних товаріврізних виробників. Вони відіграють активну роль у пропаганді нових товарів,продукції конкретних фірм-виробників для вивчення купівельного попиту,проведення рекламних акцій та формування пакету замовлень на свою продукцію. Якправило, на виставках представляютьнові, мало відомі покупцям та спеціалістам торгівлі товари, які надходять увигляді пробних партій. Для проведення виставок-продаж можуть використовуватисяяк виставкові зали, так і приміщення, орендовані для цього.

Декади, тижні й місячники продажу, розширений продаж товарів організовують у дніпідготовки до свят, до початку чи завершення сезону, навчального року. Дляучасті в цих заходах залучаються торговельні організації різних форм власності,представники фірм — виробників товарів. Проведення цих заходів підвищує інтереснаселення до певних груп товарів, дозволяє в одному місці зробити комплекснукупівлю, скорочує затрати часу на придбання необхідних товарів.

Вумовах ринкової економіки все більшого розповсюдження набуває сезоннийрозпродаж товарів, який відбувається після завершення сезону. Для реалізаціїпропонуються доброякісні товари за значно нижчими цінами, які не користувалисявеликим попитом у покупців, а також залишки товарів, які знімаються звиробництва у зв'язку з випуском більш сучасних моделей. Влаштування розпродажутаких товарів дозволяє повернути в обіг кошти, затрачені на їх виробництво, і втакий спосіб зменшити вірогідні збитки.

Доактивних позамагазинних методів продажу товарів належать також ярмарки ібазари, які знайшли широке застосування в умовах ринкової трансформаціїекономіки України і розвитку конкурентного середовища у сфері торгівлі.

Ярмарки і базари дозволяють активізувати продаж сезонних товарів, товарівшкільного асортименту (шкільні базари), ялинкових прикрас та іграшок (новорічнібазари), а також овочів і фруктів під час їх масового дозрівання і широкогопродажу сільськогосподарської продукції, яка реалізується у свіжому вигляді.

Ярмаркиі базари влаштовують періодично, в них беруть участь представникипромисловості, торгівлі, сільського господарства, приватні підприємці,комерційні структури та спільні підприємства, які зацікавлені в активізаціїпродажу виробленої продукції, а також культурно-просвітницькі та спортивніустанови.

Проведеннюярмарків і базарів передує велика підготовча робота: визначається місце ітермін їх функціонування, упорядковується територія, зводяться необхідні споруди,активізується рекламна діяльність, комплектується асортимент товарів,добирається штат виконавців. Необхідно також організувати роботу служб охоронигромадського порядку, автотранспорту, передбачити можливість відвідуванняярмарків і базарів мешканцями віддалених сіл тощо.

Зіншого боку, ярмарки і базари дозволяють покупцям придбати необхідні товари заприйнятними цінами, наблизити місця реалізації товарів до покупців, зробитикомплексні купівлі, затративши на це менше часу, провести дозвілля, відпочити.

Улаштуванняярмарків і базарів має давню традицію і широко застосовується як на територіїУкраїни, так і за кордоном.

Аукціон (від лат. "audio" продаж з публічного торгу) це спосіб продажутоварів, які мають індивідуальні властивості, з публічного торгу в установленийчас і у визначеному місці за найвищу ціну. На аукціоні можуть реалізовуватися якпродовольчі, так і непродовольчі товари відносно обмеженого переліку:антикваріат, художні вироби, вироби з дорогоцінних металів, коштовності та ін.

Проведенняаукціонів дозволяє отримати максимальний прибуток за товар, що представленийдля продажу, визначити дійсну ціну на нього, зібрати в одному місці всіхзацікавлених у купівлі, значно прискорити процес реалізації.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу