Реферат: Проблеми управління маркетингом на підприємстві

МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИМУКАЧІВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙІНСТИТУТІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

                                                                                                кафедра економіки і

 менеджменту

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

Проблемиуправління

маркетингом на підприємстві

 виконав:

 студент групи М-51

Товтин І.Й.

керівник:

 ЧучкаІ. М.

МУКАЧЕВО –2002

ЗМІСТ

ВСТУП.                                                                        

1. Метаосновні функції і завдання управління маркетингом.                                                       

2. Методиуправління маркетинговою діяльністю, що застосовується на ДП ”Сокирницькомуцеолітовому заводі”.

3. Шляхивдосконалення процесу управління маркетингом на об,єкті дослідження.

ВИСНОВКИ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

ДОДАТКИ.

 

 

ВСТУП.

У сьогоднішньому складному світі всі миповинні розбиратися в маркетингу. Продаючи машину, підшукуючи роботу, збираючизасобу на благодійні чи нестатки пропагуючи ідею, ми займаємося маркетингом.Нам потрібно знати, що являє собою ринок, хто на ньому діє, як він функціонує,які його запити.

Нам потрібно розбиратися в маркетингу інашій ролі споживачів, і в нашій ролі громадян. Знання маркетингу дозволяє намповодитися більш розумно як споживачів, будь те покупка зубної чи пасти новогоавтомобіля.

 По даній темі написано дуже багатокниг і дослідницьких робіт, але в даній курсовій роботі за основу була узятакниги американських економістів Ф Котлера «Основи маркетингу» і Дж.Р. Эванса, Б. Бермана «Маркетинг».

Пропонований матеріал містить розгляднайбільш загальних проблем  управління маркетингом, тому що обсяг даної роботине дозволяє розглянути всі зазначені аспекти в повному обсязі.

МАРКЕТИНГ (від англійського market — ринок) — комплексна система організації виробництва і збуту продукції,орієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і одержання прибутку наоснові дослідження і прогнозування ринку, вивчення внутрішнього і зовнішньогосередовища підприємства-експортера, розробки стратегії і тактики поводження наринку за допомогою маркетингових програм. У цих програмах закладені заходи щодополіпшення товару і його асортименту, вивченню покупців, конкурентів іконкуренції, по забезпеченню цінової політики, формуванню попиту, стимулюваннюзбуту і рекламі, оптимізації каналів товароруу й організації збуту, організаціїтехнічного сервісу і розширення асортименту сервісних послуг, щопредставляються. Маркетинг як породження ринкової економіки є у визначеномузмісті філософією виробництва, цілком (від науково-дослідних іпроектно-конструкторських робіт до збуту і сервісу) підлеглим умовам і вимогамринку, що знаходиться в постійному динамічному розвитку під впливом широкогоспектра економічних, політичних, науково-технічних і соціальних факторів.Підприємства-виробники й експортери розглядають маркетинг як засіб для досягненняцілей, фіксованих на даний період по кожнім конкретному ринку і його сегментах,з найвищою економічною ефективністю. Однак це стає реальним тоді, коли виробникмає у своєму розпорядженні можливість систематично коректувати своїнауково-технічні, виробничі і збутові плани відповідно до змін ринковоїкон'юнктури, маневрувати власними матеріальними й інтелектуальними ресурсами,щоб забезпечити необхідну гнучкість у рішенні стратегічних і тактичних задач,виходячи з результатів маркетингових досліджень. При цих умовах маркетинг стаєфундаментом для довгострокового й оперативного планування виробничо-комерційноїдіяльності підприємства, складання експортних програм виробництва, організаціїнауково-технічної, технологічної, інвестиційної і виробничо-збутової роботиколективу підприємства, а керування маркетингом — найважливішим елементомсистеми керування підприємством.

Маркетингова діяльність повинназабезпечити:

· надійну, достовірну і своєчасну інформацію проринок, структуру і динамік конкретного попиту, смаках і перевагах покупців,тобто інформацію про зовнішні умови функціонування фірми;

· створення такого товару, набору товарів(асортименту), що більш повно задовольняє вимогам ринку, чим товариконкурентів;

· необхідний вплив на споживача, на попит, на ринок,що забезпечує максимально можливий контроль сфери реалізації.

 1. Мета, основніфункції і завдання управління маркетингом.

Маркетингова діяльність повинназабезпечити:

1. Надійну, достовірну і своєчасну інформацію про ринок,структуру і динамік конкретного попиту, смаках і перевагах покупців, тобтоінформацію про зовнішні умови функціонування фірми;

2. Створення такого товару, набору товарів (асортименту),що більш повно задовольняє вимогам ринку, чим товари конкурентів;

3. Необхідний вплив на споживача, на попит, на ринок, щозабезпечує максимально можливий контроль сфери реалізації.

У чому складаються основні принципи маркетингу?

В основі діяльності виробників, щопрацюють на основі принципів маркетингу, лежить девіз: робити тільки те, що вимагаютьринок, покупець. Вихідним моментом, що лежить в основі маркетингу, виступаєідея людських нестатків, потреб, запитів. Звідси сутність маркетингугранично коротко полягає в наступному: варто робити тільки те, що безумовнознайде збут, а не намагатися нав'язати покупцю “неузгоджену” попередньо зринком продукцію.

Із сутності маркетингу випливають основніпринципи, що включають:

1. Націленість на досягнення кінцевого практичногорезультату виробничо-збутової діяльності. Ефективна реалізація товару на ринкув намічених кількостях означає, по суті, оволодіння його визначеною часткоювідповідно до довгострокової мети, наміченої підприємством. Концентраціюдослідницьких, виробничих і збутових зусиль на вирішальних напрямкахмаркетингової діяльності.

2. Спрямованість підприємства не на короткостроковий, а на довгостроковийрезультат маркетингової роботи. Це вимагає особливої уваги до прогнознихдосліджень, розробки на основі їхніх результатів товарів ринкової новизни,що забезпечують високоприбуткову господарську діяльність.

3.Застосування в єдності і взаємозв'язку стратегії ітактики активного пристосування до вимог потенційних покупців з одночаснимцілеспрямованим впливом на них.

Методи маркетингової діяльності(див. мал. 1) полягають у тім, що проводяться:

— аналіз зовнішньої (стосовно підприємства) середовища, укотру входить не тільки ринок, але і політичні, соціальні, культурні й іншіумови. Аналіз дозволяє виявити фактори, що сприяють комерційному чи успіхуперешкоджають йому. У підсумку аналізу формується банк даних для оцінкинавколишнього середовища і її можливостей;

— аналіз споживачів, як реальних, так і потенційних. Данийаналіз полягає в дослідженні демографічних, економічних, соціальних,географічних і інших характеристик людей, що приймають рішення про покупку, атакож їхніх потреб у широкому змісті цього поняття і процесів придбання ними якнашого, так і конкуруючих товарів;

— вивчення існуючих і планування майбутніх товарів, тобторозробка концепцій створення нових товарів і модернізації старих, включаючиїхній асортимент і параметричні ряди, упакування і т.д. Застарілі, що не даютьрозрахункового прибутку товари знімаються з виробництва і ринку.

— планування товароруху і збуту, включаючи створення, принеобхідності, що відповідають власних збутових мереж зі складами і магазинами іагентських мереж;

— забезпечення формування попиту і стимулювання збутушляхом комбінації реклами, особистого продажу, некомерційних престижних заходів(“паблік рілейшнз”) і різного роду матеріальних стимулів, спрямованих напокупців, агентів і конкретних продавців;

— забезпечення цінової політики, що полягає в плануваннісистем і рівнів цін на товари, що поставляються, визначенні “технології”використання цін, кредитів, знижок і т.п.

-задоволення технічних і соціальних норм регіону, у якомузбувається продукція, що означає обов'язок забезпечити належну безпекувикористання товару і захисту навколишнього середовища, відповідністьморально-етичним правилам, належний рівень споживчої цінності товару;

— керування маркетинговою діяльністю (маркетингом) яксистемою, тобто планування, виконання і контроль маркетингової програми йіндивідуальних обов'язків кожного учасника роботи підприємства, оцінка ризиківі прибутків, ефективності маркетингових рішень.

Маркетинг торкає безліч людей такимирізноманітними способами, що неминуче породжує протиріччя. Деякі активнонедолюблюють діяльність по сучасному маркетингу, обвинувачуючи його вруйнуванні навколишнього середовища, бомбардуванню публіки дурною рекламою,створенні непотрібних потреб, зараженні молоді почуттям жадібності і ціломуряді інших гріхів. Інші люто захищають маркетинг.

Ймовірне і уже відбувається регулюваннямаркетингу у всесвітньому масштабі наводить на саме істотне питання: яка ж щирамета системи маркетингу? Пропонується чотири альтернативних варіанти відповіді:Досягнення максимальне можливого високого споживання; досягнення максимальноїспоживчої задоволеності; представлення максимальне широкого вибору; максимальнепідвищення якості життя.

Багато керівників ділового світувважають, що ціль маркетингу — полегшувати і стимулювати максимально високеспоживання, що у свою чергу створює умови для максимального зростаннявиробництва, зайнятості і багатства. Ця точка зору знаходить висвітлення втипових заголовках: «Оптики вводять моду на окуляри, щоб стимулюватипопит», «Сталеливарна промисловість намічає стратегію роступродажів», «Автомобілебудування намагаються збільшитити збут».

За всім цим криється твердження, що, чимбільше люди купують і споживають, тим щасливіші вони стають. «Чим більше — тим краще» — так звучить цей бойовий клич. Однак деякі сумніваються в тім,що зросла маса матеріальних благ несе із собою і більше щастя. Їхній кредо:«Чим менше — тим більше» і «небагато — це здорово».

Відповідно до цієї крапки зору, цільсистеми маркетингу — досягнення максимальної споживчої задоволеності, а немаксимально можливого рівня споживання… Споживання великої кількості жувальноїчи гумки володіння більш великим гардеробом щось значить тільки в тому випадку,якщо веде в остаточному підсумку до більш повної споживчої задоволеності.

На жаль, ступінь споживчої задоволеностіважко вимірити. Отже, дати оцінку системі маркетингу на основі показниківзадоволеності, що вона приносить громадськості, важко.

Деякі діячі ринку вважають, що основнамета системи маркетингу — забезпечити максимально можливу розмаїтість товарів інадати споживачу максимально широкий вибір. Система повинна дати споживачуможливість знайти товари, що найбільше повно відповідають його смаку. Споживачіповинні мати можливість максимально поліпшити свій спосіб життя, а отже, іодержати найбільше задоволення.

На жаль, максимальне розширенняспоживчого вибору вимагає витрат. По-перше, товари і послуги стануть дорожче,оскільки велика розмаїтість викликає ріст витрат по їх виробництву і підтримцізапасів. Підвищені ціни спричинять за собою зниження реальних доходівспоживачів і масштабів споживання. По-друге, збільшення розмаїтості товарівзажадає від споживача більше часу і зусиль на знайомство з різними товарами іїхньою оцінкою.  По-третє, збільшення числа товарів зовсім не означає дляспоживача розширення можливості реального вибору. У США існує безліч марок пиваі більшість з них має однаковий смак. Коли в рамках товарної категоріїнараховується безліч марочних товарів з незначними відмінностями друг віддруга, ситуація ця називається марочним достатком і споживачу дається мнимийвибір. І нарешті, самі споживачі не завжди вітають велику розмаїтість товарів.Деякі, зустрічаючи у визначених товарних категоріях надлишок товару,випробують почуття розгубленості і занепокоєння.

Багато хто вважають, що основна метасистеми маркетингу повинна полягати в поліпшенні «якості життя». Цепоняття складається з: 1) якості, кількості, асортименту, приступності івартості товарів, 2) якості фізичного середовища і 3) якості культурногосередовища. Прихильники цього погляду схильні оцінювати систему маркетингу нетільки по ступені наданої нею безпосередньої споживчої задоволеності, але і повпливі, що діяльність у сфері маркетингу робить на якість фізичного ікультурного середовища. Більшість погоджується з тим, що для системи маркетингупідвищення якості життя — ціль шляхетна, але визнає, що якість це вимірити нелегко, а тлумачення його часом суперечать один одному.

Основними функціями маркетингу є: аналізнавколишнього середовища ринкові дослідження, аналіз споживачів, плануваннятовару (послуги), планування збуту, планування просування товарів, плануванняціни, забезпечення соціальної відповідальності і керування маркетингом.Незважаючи на те, що багато операцій вимагають виконання однотипних функцій,таких, як аналіз споживачів, просування продукції і встановлення ціни, вониможуть виконуватися різними способами.

Суб'єкти маркетингу включають виробниківі організації обслуговування, оптові і роздрібні торгові організації, фахівцівз маркетингу і різних споживачів. Як показано на малюнку 2, у кожного з нихсвоя роль. Важливо відзначити, що хоча відповідальність за виконаннямаркетингових функцій може делегуватися і розподілятися різними способами,зовсім ними в більшості випадків зневажити не можна, вони повинні обов'язковокимось виконуватися.

З багатьох причин один суб'єкт звичайноне бере на себе виконання всіх маркетингових функцій: багато виробників нерозташовують достатніми фінансовими ресурсами для прямого маркетингу (навітьфірма «Дженерал моторс», одна з найбільших корпорацій у світі не можесобі дозволити виконувати всі маркетингові функції.); прямий маркетинг частожадає від виробників випуску відповідної чи продукції продажі відповіднихтоварів інших фірм; організація може чи не могти не хотіти виконувати визначеніфункції і шукає для цього фахівців з маркетингу (так багато компаній прибігаютьдо послуг спеціалізованих рекламних агентів; використовуть дослідницькі організаціїдля розробки запитальників, збору й аналізу даних.); багато хто занадтоорганізації малі для ефективного виконання визначених функцій; для багатьохтоварів і послуг вже існують відпрацьовані методи реалізації, і обійти їхважко; багато споживачів з метою економії засобів можуть робити покупки увеликих кількостях, самостійно забирати товар, користатися самообслуговуваннямі т.д.

У ринковій економіці, на логікуекономічних законів, підприємство повинне забезпечити собі визначений рівеньдоходів. Таким чином, воно може існувати тільки в тому випадку, якщо увесь часрозвивається, йде в ногу з прогресом. Виходячи з цього, воно повиннеозабезпечувати акумулювання засобів, що дозволяють містити себе, здійснювативідновлення й удосконалення свого виробничого апарата, і відповідно вестирозширене відтворення. Таке акумулювання підприємство може забезпечити тількипри успішній реалізації свого продукту на ринку. Сучасний ринок, тим часом,дуже мінливий. Пасивний підхід до його розгляду означав би, що своє положенняпідприємство вручав би волі ринку пускало б усі «на самоплив», чогодопускати не можна. Щоб свідомо впливати на хід продажу свого продукту наринку, а тим самим і на забезпечення доходу, що дозволив би «обновлятикров», необхідно зайняти стосовно ринку активну позицію. Маркетинг і є,насправді, уособлення такої активної позиції.

Прибуток підприємства являє собою різницюміж його загальним доходом (брутто-доходом) і загальними витратамигосподарювання.

БД=Оа*Са+Ов*Св+Ос*Сс+… Оn*Сn,

де

БД — брутто-доход;

Оа, Ов, Ос,..., Оn — обсяг продукції;

Са, Св, ..., Сn — ціни, по яких вонареалізована.

Представимо, що у виробничому асортиментіфабрики «N» поряд з іншими продуктами присутнє і жіноче взуття(продукт У, наприклад). З обліком наявного виробничого устаткування, а такожструктури і динаміки витрат фабрика «N» могла б забезпечити бажанийрівень доходів (прибули), якби була виконана умова, що реалізація цьогопродукту повинна мати обсяг 300 000 пар у рік, а ціна реалізації однієї париповинна бути не менш 100 000 грн., тобто Ов — 300 000 пара в рік, Св — 100 000грн. за одиницю.

Щоб ця умова була виконана, необхідно,щоб від загального числа потенційних споживачів жіночого взуття на конкретномуринковому сегменті, наприклад, у 3 млн. чоловік, 10% будуть бажати і зможутьпридбати в рік хоча б одну пару взуття фабрики «N» за ціною 100 000грн., і що вони це зроблять. Відповідно до цього, боротьба за реалізаціюбажаного рівня  використання ринку (10% потенційних споживачів) в ефективний,тобто так уплинути на ринковий сегмент, щоб 10% споживачів купили по одній парівзуття в рік і заплатили за неї 100 000 грн. Цього фабрика може домогтися,випускаючи такі моделі взуття, що не менш 10% потенцційних споживачів зволіютьпродуктам конкурентних фірм. Крім цього, фабриці «N» необхіднореалізувати адекватний збут свого взуття і забезпечити в необхідному обсязімережа пунктів продажу, де б споживачі могли купити взуття без яких-небудьскладностей, і, крім усього, шляхом відповідної реклами інформувати потенційнихпокупців про особливості пропонованого нею взуття, і не менш 10% від їхньогочисла переконати, що в їхніх інтересах носити саме це взуття за ціною 100 000грн. і т.д.

У цьому прикладі деякі деталі доситьсильно спрощені. Існують і інші можливі варіанти політики, що можутьзабезпечити бажаний рівень прибули. Однак і приведений спрощений приклад доситьпереконливо демонструє наступне:

-Керуючи окремими внутрішніми факторамипродажу, будь-яке підприємство може і повинне домагатися таких значень О и С,що принесуть йому бажані величини брутто-доходу і прибули. Однак, така роботамає сенс тільки в тому випадку, якщо для досягнення бажаних результатів маютьсяоб'єктивні ринкові умови. Іншими словами, якщо підприємство правильне вибралоринок, що буде предметом його виробничої орієнтації.

Не слід забувати той факт, що величинакоефіцієнта використання ринку, обраного тим чи іншим підприємством, являєсобою результат праці усіх функціональних служб підприємства, оскільки, маєтьсяпрямий зв'язок між цією працею, властивостями продукту і його ціною — основнимивнутрішніми факторами продажів. Сюди можна включити роботу виробничого сектора,взаємодія служб зв'язку із суміжниками, фінансової служби, служби персоналу іт.д.

Кожне підприємство має визначені ресурси- фінансовими, виробничими, кадровими і т.д. Ці ресурси воно повиннеомобілізувати і направити на те, щоб використовувати існуючий ринковий потенціалнайбільш рентабельним образом, що забезпечує акумуляцію засобів, що робитьможливим існування підприємства і його розвитку. При цьому воно повиннео вестидобір і орієнтуватися на такі ринки, що мають гарний потенціал для реалізаціїнеобхідного обсягу продажів і одержання необхідного прибутку.

Підприємствам, що застосовують концепціюмаркетингу, варто виходити з наступного:

 1) Міри, що підприємство приймає зарадинайкращого використання існуючого ринкового потенціалу, повинні бути двоякогохарактеру. З одного боку, підприємство повинне запропонувати споживачампродукти, що задовольняють їхнім потребам і бажанням і за ціною, що вони хочутьі можуть за ці продукти заплатити. З іншого боку, воно повинне починатипродумані акції впливу на споживача, щоб вони купували їхні продукти. Другепоза маркетингом розглядалося як головна і, практично, єдина задача, що коштуєперед тільки службою продажу. З розвитком концепції маркетингу стало видно, щополітика продажу і робота служб продажі можуть бути успішними, а споживачіможуть бути «піймані на гачок» тоді коли продукти задовольняють їхпотребам, а ціни для них прийнятні, а це вже задача абсолютно всіх службпідприємства.

2) Фінансовий ефект повинний бутиосновним критерієм прийняття господарських рішень. Обсяг продажів, забезпеченийправильною орієнтацією на задоволення потреб споживача, і всі інші заходи длянайбільшого використання ринкового потенціалу — не самоціль. Не важливий іобсяг виробництва, як такий. Важливий фінансовий ефект. Кінцева мета маркетингускладається в здійсненні задовільного фінансового ефекту, що робить можливимакумуляцію засобів, що дає можливість підприємству жити і розвиватися. Звідсизбільшення обсягу виробництва й обсягу продажів має сенс остільки, оскількипроглядається задовільний фінансовий результат господарювання.

 Стану попиту, і задачі маркетингу, щовідповідають цим станам:

1.Негативний попит.Ринок знаходиться в стані негативного попиту, якщо велика його частинанедолюблює товар і згодна навіть на визначені витрати, аби уникнути його. Улюдей негативний попит на щеплення, стоматологічні процедури, операції нажовчному міхурі. У роботодавців відчувається негативний попит на найманняколишніх ув'язнених і алкоголіків. Задача маркетингу — проаналізувати, чомуринок випробує ворожість до товару і чи може програма маркетингу змінитинегативне відношення ринку за допомогою переробки товару, зниження цін і більшактивного стимулювання.

2.Відсутність попиту.Цільові споживачі можуть бути не зацікавленими в товарі байдужому до нього.Так, фермери можуть не зацікавитися новим агротехнічним прийомом, а студентиколеджу — вивченням іноземної мови. Задача маркетингу — відшукати способиув'язування властивому товару вигод із природними потребами й інтересами людини.

3.Схований попит.Багато споживачів можуть випробувати сильне бажання, що неможливо задовольнитиза допомогою наявних на ринку чи товарів послуг. Існує великий схований попитна нешкідливі сигарети, безпечні житлові мікрорайони і більш економічніавтомобілі. Задача маркетингу — оцінити величину потенційного ринку і створитиефективні товари і послуги, здатні задовольнити попит.

4.Падаючий попит. Чирано пізно будь-яка організація зштовхнеться з падінням попиту на один чикілька своїх товарів. Знижується відвідуваність церков, падає число бажаючихнадходити в приватні коледжі. Діяч ринку повинний проаналізувати причинипадіння кон'юнктури і визначити, чи можна знову стимулювати збут шляхомвідшукання нових цільових ринків, зміни характеристик чи товару встановленнябільш ефективної комунікації. Задача маркетингу — звернути назад тенденціюпадіння попиту завдяки творчому переосмисленню підходу до пропозиції товару.

5.Нерегулярний попит.У багатьох організацій збут коливається на сезонній, щоденній і навітьпогодинній основі, що викликає проблеми недовантаження і перевантаження. Великачастина суспільного транспорту не завантажена під час денного затишку і несправляється з перевезеннями в годинник списів. По буден у музеях маловідвідувачів, зате у вихідні дні зали переповнені. Задача маркетингу — вишукатиспособи згладити коливання в розподілі попиту за часом за допомогою гнучкихцін, мір стимулювання й інших прийомів спонукання.

6.Повноцінний попит.Про повноцінний попит говорять, коли організація задоволена своїм торговим оборотом. Задача маркетингу — підтримувати існуючий рівень попиту не дивлячисьна мінливі споживчі переваги і конкуренцію, що підсилюється. Організаціяповинна неухильно піклуватися про якість товару й обслуговування, постійнозаміряти рівень споживчої задоволеності, щоб судити про правильність своїх дій.

7.Надмірний попит. Уряду організацій рівень попиту вище, ніж вони чи можуть хочуть задовольнити.Задача маркетингу. Іменованого в даному випадку «демаркетингом», — вишукати способи тимчасового чи постійного зниження попиту. При загальномудемаркетингу прагнуть збити надмірний попит, прибігаючи до таких мір, якпідвищення цін, ослаблення зусиль по стимулюванню і скорочення сервісу. Привибірковому демаркетингу прагнуть скоротити рівень попиту на тих ділянкахринку, що менш прибуткові чи вимагають менше сервісних послуг. Цільдемаркетинга — не ліквідувати попит, а всього лише знизити його рівень.

8.Нераціональнийпопит. Протидія попиту на товари, шкідливі для здоров'я, вимагаєцілеспрямованих зусиль. Проводяться кампанії проти поширення сигарет, спиртнихнапоїв, наркотичних засобів, вогнепальної зброї. Задача маркетингу — переконатиаматорів чогось відмовитися від своїх звичок, поширюючи застрашливі зведення,різко піднімаючи ціни й обмежуючи приступність товару.

З таблиці 1 видно, як впливає змінаспоживчого попиту на маркетингову стратегію підприємства.

У минулому діячі ринку училися розумітисвоїх споживачів у процесі повсякденного торгового спілкування з ними. Однакріст розмірів фірм і ринків позбавив багатьох розпорядників маркетингубезпосередніх контактів зі своїми клієнтами. Керуючим приходиться все частішеприбігати до дослідження споживачів. Вони витрачають більше, ніж коли-небудь,раніш, на вивчення споживачів, намагаючись з'ясувати, хто саме купує, як самекупує, коли саме купує, де саме купує, і чому саме купує.

Основне питання: як саме реагуютьспоживачі на різьблені спонукальні прийоми маркетингу, що фірма можезастосовувати? Фірма, що по-справжньому розібралася в тім, як реагуютьспоживачі на різні характеристики товару, ціни, рекламні аргументи і т.п. Саметому і фірми і науковці витрачають так багато зусиль на дослідження залежностейміж спонукальними факторами маркетингу і відповідною реакцією споживачів.споживача між надходженням подразників і проявом відгуків на них. Сам«чорна шухляда» складається з двох частин. Перша — характеристикипокупця, що роблять основний вплив на те, як людина сприймає подразники іреагує на них. Друга частина — процес ухвалення купівельного рішення, від якогозалежить результат.

Процес покупки починається з того, щопокупець усвідомлює  проблему, нестаток. Він почуває різницю між своїм реальнимі бажаним станом. Нестаток може бути порушений внутрішніми чи зовнішнімиподразниками. На цьому етапі діячу ринку необхідно виявити обставини, щозвичайно підштовхують людину до усвідомлення проблеми. Варто з'ясувати: а) якісаме відчутні чи нестатки проблеми виникли, б) чим викликані їхнє виникнення,в) яким образом вивели вони людину на конкретний товар.

Зацікавлений споживач можезацікавитися, а може і не зацікавитися пошуками додаткової інформації. Якщоспонукання виявляється сильним, а товар, здатний його задовольнити,легкодоступний, споживач швидше за все зробить покупку. Якщо ні, то нестатокможе просто відкластися в його пам'яті. При цьому споживач може або припинитипошуки інформації, або пошукати ще небагато, або зайнятися активними пошуками.У пошуках інформації споживач може звернутися до наступного джерелам:

· Особисті джерела (родина, друзі, знайомі).

· Комерційні джерела (реклама, продавці, упакування,виставки).

· Загальнодоступні джерела (засобу масовоїінформації).

· Джерела емпіричного досвіди (дотик, вивчення,використання товару).

           Відносний вплив цих джерел інформації варіюєтьсяв залежності від товарної категорії і характеристик покупця. Кожен вид джерелможе по-різному позначатися на ухваленні рішення про покупку. Найефективнішимиє особисті джерела.

Споживач використовує інформацію длятого, щоб скласти для себе комплект марок, з якого виробляється остаточнийвибір. Питання полягає в тім, як саме відбувається вибір серед декількохальтернативних марок, яким образом споживач оцінює інформацію. Для оцінкиваріантів можна виділити кілька основних понять, за допомогою яких вонавідбувається. По-перше, існує поняття про властивості товару. Кожен споживачрозглядає будь-який даний товар як визначений набір властивостей. Більше всьоголюдина звертає уваги на властивості, що мають відношення до його нестатку.По-друге, споживач схильний додавати різні вагові показники значимостівластивостям, що він вважає актуальними для себе. Можна провести розходженняміж важливістю тієї чи іншої властивості і його характерністю, тобтопомітністю. По-третє, споживач схильний створювати собі набір переконань промарки. Набір переконань про конкретний марочний товар відомий як образ марки.Переконання споживача можуть коливатися від знання справжніх властивостей ізвласного досвіду до знань, що є результатом виборчого сприйняття, виборчогоперекручування і виборчого запам'ятовування. По-четверте, вважається, що кожнійвластивості споживач приписує функцію корисності. Функція корисності описуєступінь очікуваної задоволеності кожною окремою властивістю. По-п'яте,відношення до марочних альтернатив складається в споживача в результатіпроведеної їм оцінки.

Оцінка варіантів веде до ранжируванняоб'єктів у комплекті вибору. У споживача формується намір зробити покупку,причому найбільш кращого об'єкта. Купити товар, споживач буде або вдоволений,або незадоволений ім. У нього проявиться ряд реакцій на покупку, що становлятьінтерес для діяча ринку. Робота з маркетингом не кінчається актом покупки, апродовжується й у післяпродажний період. Що визначає ступінь задоволеностіспоживача зробленою покупкою? Відповідь криється в співвідношенні між чеканнямиспоживача і сприйманих експлуатаційних властивостей товару. Якщо товарвідповідає чеканням, споживач удоволений, якщо перевищує їх — споживач дужевдоволений, якщо не відповідає їм — споживач незадоволений. Чим більше розривміж очікуваними і реальними експлуатаційними властивостями, тим гострішенезадоволеність споживача.

Стратегія маркетингу визначає, як потрібно застосовувати структурумаркетингу, щоб залучити і задовольнити цільові ринки і досягти цілейорганізації. У рішеннях про структуру маркетингу головне — плануванняпродукції, збут, просування і ціна.

Стратегія повинна бути максимально ясною. (Наприклад, плануваннянової продукції повинне передбачати встановлення пріоритетів, розподілвідповідальності, часовий і виробничий графіки, підтримку просування і потребив навчанні персоналу.) От приклад поганої, нечіткої стратегії: для того щобзбільшити частку на ринку для товару 4, додаткові засоби будуть виділені надизайн і рекламу. Гарна стратегія тієї ж організації повинна показати більшчіткі напрямки діяльності. Частка на ринку товару 4 повинна бути збільшена з 6до 8 % протягом 12 місяців за допомогою розробки привабливого і функціональногоупакування; посиленою рекламою для залучення 200 основних споживачів, зміниреконструкції товару для поліпшення його зовнішнього вигляду без збільшеннявитрат.

Часто фірма вибирає стратегію з двох і більш можливих варіантів.Наприклад, компанія, що хоче збільшити свою частку на ринку до 40%, можезробити це декількома шляхами: створити більш сприятливий образ товару черезінтенсивну рекламу; збільшити чисельність торгового

2. Методи управління маркетинговоюдіяльністю, що застосовується на ДП ”Сокирницькому цеолітовому заводі”.

       Державне підприємство«Сокирницький цеолітовий завод» засноване на державній власності іпідпорядковане Міністерству України з питань надзвичайнихситуацій та у справахзахисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

         Юридична адреса підприємства ДП  «Сокирницький цеолітовий завод», МНСУкраїни 90442 Україна Закарпатська область, Хустський район, с.Бороняво, вул.Гагаріна,45  тел./факс 31422-5517, 36-71 Директор Головка Іван Петрович.

         Підприємство створене з метою:

· видобутку та поглиблної переробки природнихцеолітів Сокирницького родовища;

· випуску на основі цеолітів природнихсорбентів такормових добавок, призначених для виконання заходів щодо ліквідації наслідківЧорнобильської катастрофи та використання в інших галузях народногогосподарства.

         Основними напрямками діяльності підприємства є:

· есплуатація Сокирницького родовища цеолітів;

· видобутокцеолітової сировини;

· виробництво цеолітової продукції згідно з державнимзамовленням та укладеними договорами;

· реалізація готової продукції як на внутрішньому,так і на зовнішньому ринках;

· вдосконалення технології виробництва цеолітовоїпродукції з використанням найновіших наукових розробок з метою випускувисокоякісної екологічно чистої продукції;

· розробка та впровадження нових видів продукції наоснові природних цеолітів.

         Будівництво заводу здійснюється    у відповідності до Державної програми" Видобуток, переробка та застосування  природніх запасів цеоліту"затвердженої  розпорядженням  Кабінету Міністрів України № 44-р від 26.01.94року.

         Повна потужність заводу згідно проекту 50 тис. тон класифікованої цеолітовоїпродукції на рік. Основним продуктом в обсязі 30,0 тис. тон / рік є цеолітовеборошно фр.0,14 – 1,0 мм., яке використовується як кормова  мінеральна добавкав тваринництві  та птахівництві в зоні радіаційно забруднених територій внаслідокЧорнобильської катастрофи, в якості мінеральної добавки в землеробстві тавиробництві мінеральних добрив.

         Попутне виробництво подрібненої класифікованої продукції в межах 40% від обсягу основного продукту слідуюче:

- фракція  0,0 – 0,14 мм  обсягом 11,0 тис. тон. –пудра цеолітова для використання  в гумово- технічній промисловості, як мякийабразив в продукції побутової хімії, як  активна мінеральна добавка в  бетон, як коагулянт в  технологіях водоочистки  (застосовується в суміші з глиноземом);

- фракція 1,0 – 3,0 мм  обсягом 6,0 тис.тон –призначена для водоочистки та водопідготовки в якості  сорбенту, кормовоїдобавки в птахівництві, регулятору  обмінних процесів в  супіщаних грунтах приінтенсивному  та поливному веденні рослинництва;

- фракція  3,0 – 10,0 мм обсягом 3,0 тис.тон. -  для використання  в технологіях водоочистки ( захистний  шар в адсорберах ), дляосушки  газів та рідин ,   як субстрат  тепличних грунтів.

         Види діяльності підприємства :

1. Виробництво штучних і переробка натуральнихпористихзаповнювачів;

2. Виробництво каталізаторів та інших продуктівпромислового призначення;

3. Виробництво пестицидів та інших агрохімічнихпродуктів;

4. Загальнобудівельні роботи;

5. Державна торгівля;

6. Державна оптова торгівля.

         Юридичне оформлення відкриття підприємства проведено Хустською районноюдержавною адміністрацією, дата реєстрації 6 листопада 2000 року, про щозроблено запис 3 листопада 2000року у журналі реєстраційних справ за №0146 /Реїстраційна справа №04053861100010146/, посадова особа органу державноїреєстрації – начальник управління економіки. Також дане підприємствозареєстроване як платник податків в Хустській ОДПІ від 15.112000 року. Данепідприємство є державним і підпорядковується Міністерству України з питаньнадзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідківЧорнобильської катастрофи. Управління підприємством здійснює його керівник,тобто директор. Наймання керівника здійснюється МНС України безпосередньошляхом укладання зним контракту. Підприємство самостійно, за погодженням з МНСУкраїни, визначає структуру управління і встановлює штати.

         Призначення на посаду головного бухгалтера підприємство погоджується з МНСУкраїни.

         Керівник підприємства самостійно вирішує питання діяльності підприємства завинятком тих, що віднесені статутом до компетенції МНС України та інших органівуправління цього підприємства.

         Керівник (директор) підприємства має такі обов'язки:

- несе повну відповідальність за стан та діяльністьпідприємства;

-  діє без довіреності від імені підприємства,представляє йог в усіх установах та організаціях;

- розпоряджається коштами та майном відповідно дочинного законодавства;

- укладає договори, видає довіреності, відкриває вустановах банків розрахунковий та інші рахунки;

- несе відповідальність за формування та виконанняфінансових планів.

         Відповідно до його статуту МНС України не має права втручатися в оперативну ігосподарську діяльність підприємства.

         Також згідно із статутом заступник директора підприємства керівники таспеціалісти підрозділів апарату управління і структурних підрозділів(виробництв, цехів, відділів), а також старші майстри і майстри призначаютьсяна посаду і звільняються з посади директором підприємства.

         Повноваження трудового колективу підприємства реалізуються загальними зборамиабо конференцією через їх виборні органи. Для представництва інтересівтрудового колективу на загальних зборах трудовий колектив може обирати органиколективного самоврядування, до складу яких не може обиратися керівникпідприємства. Вибори, строком 2-3 роки, здійснюються таємним голосуванням неменше, ніж 2/3 голосів.Члени виборного органу не можуть звільнятися з роботиабо переводитися на інші посади з ініціативи адміністрації підприємства беззгоди відповідного виборного органу цього колективу.

         Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності підприємства,виробляються і приймаються його органами управління за участю трудовогоколективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективномудоговорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці,виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацієюпідприємства.

         Загальна структура управління підприємством виглядає так:

· Директор;

· Головний інженер;

· Головний спеціаліст з маркетингу та контролю якостіпродукції;

· Головний бухгалтер;

· Відділ головного механіка;

· Служба техніки безпеки;

· Цех по виробництву цеолітової продукції;

· Гірничий цех;

· Ремонтно-меанічна майстерня;

· Трвнспортний цех;

· Відділ збуту, постачання та зовнішньо-економічноїдіяльності;

· Матеріальний склад;

· Виробнича лабораторія.

         На даному підприємстві не вистачає кадрів. На підприємстві не має відділу головного енергетика, його функції виконує лише одна особаінженер-енергетик.

         Також не має фінансово-економічного відділу та відділу праці та заробітноїплати, їхні функції покладені на головного бухгалтера та його помічника.

         Взагалі по штатному розписі на підприємстві є

1.  Директор;

2. Головний інженер;

3. Головний бухгалтер;

4. Головний спеціаліст з маркетингу та контролюякості;

5. Провідний інженер інженер-механік;

6. Провідний інженер техвідділу;

7. Начальник цеху по виробництву цеолітової продукції;

8. Маркшейдер 2-ї категорії;

9. Майстер гірничого цеху;

10. Провідний інженер-енергетик;

11. Майстер переробного цеху;

12. Бухгалтер 1-ї категорії;

13. Комірник 2-го розряду.

         Структура маркетингової служби  виглядає слідуючим чином:

1. Керує відділом маркетінгу головний спеціаліст змаркетінгу та контролю якості;

2. Відділові маркетінгу підпорядковується відділзбуту, постачання та зовнішньо-економічної діяльності (ЗЕД);

3. За відділом збуту, постачання та ЗЕД  йдематеріальний склад підприємства;

4. До структури маркетингової служби підприємствавходить також виробнича лабораторія.

         Кожен з працівників служби маркетингу виконує певні обов'зки покладені на нього. Голвний спеціаліст змаркетингу — керує маркетинговою службою, розробляє певні питання подослідженню ринку та удосконаленню якості продукції, розробляє стратегіюрозвитку даного підприємства, досліджує відношення потенційних покупців допродукції підприємства та уподобання і смаки щодо неї, відповідає за діяльністьмаркетингової служби, розробляє стратегію і напрямки розвитку підприємства,вирішує, яка продукція підприємства користується найбільшим попитом у покупціві подає свої пропозиції директору щодо збільшення обсягів випуску даноїпродукції піклується про рекламу та пропозиції підприємства в засобах масовоїінформації.

         Працівники  відділу збуту, постачання і ЗЕД відповідають за збільшення збуту продукції,підтримують зв'язки із партнерамита постачальниками обладнання для підприємства, вони надають керівниковімаркетингової служби пропозиції щодо збільшення обсягів виробництва продукції,яка користується найбільшим попитом у покупців, встановлюють зв'язки із постачальниками обладнання і сировини.

         Комірник матеріального складу слідкує за продукцією та сировиною на складіпідприємства, веде постійний облік про кількість продукції на складі.

         В виробничій лабораторії ведуться різні дослідження щодо якості випущеноїпродукції, робляться дослідження по вдосконаленню якості продукції.

         Тип форми управління маркетингової служби є лінійно-штабна, очолює службу — керівник, тобто заступник директора з маркетингу та якості продукції, а йомупідпорядковуються всі інші відділи, що йдуть за ним (лінійна); до маркетинговоїслужби входять відділи, кожен з яких виконує певні функціональні обов'язки покладені на кожен відділ (штабна).

         Кожен з працівників маркетингової служби несе вілповідальність за прийнятірішення і перед тим, як їх прийняти спирається на точні дані, щоб не прийнятипомилкове рішення. Наприклад: відділ збуту, постачання і ЗЕД збільшить обсягивипуску продукції лише тоді, коли буде бачити, що дана продукція дійснокористується попитом.

         Місце маркетингу в системі комплексного забезпечення є досить значним тому, щослужба маркетингу вирішує скільки матеріальних ресурсів потрібно буде затратитидля досягнення запланованих показників, яких підприємство запланувалодосягнути. Сужба маркетингу вирішує скільки потрібно добути цеолітовоїпродукції гірничому цеху, а також скільки палива і інших матерілів потрібнозатратити підприємству. Також служба маркетингу на підприємстві укладаєдоговори з своїми постачальниками, перважно обладнання,  техніки і різних машин, позаяк будівництво заводу ще не повністю здійснено, та укладає договори іналагоджує зв'язки з покупцямисвоєї продукції.

         Основні принципи формування і функціонування системи управління матеріальнимиресурсами є :

· добування гірничим цехом запланованої кількостіцеоліту;

· поставка необхідної кількості палива, природньогогазу і елекроенергії;

· забезпечення обладнанням гірничого і виробничогоцехів.

         Основні матеріальні ресурси підприємство добуває власними силами, але напідприємстві відчувається нестача трудових ресурсів. Підприємство приймає нароботу все більшу кількість робітників. 

         Витрати виробництва  продукції є невеликими, бо це є нове підприємство,створене на базі Дирекції будівництва цеолітового заводу, обладнання, техніка,машини, приміщення закуплені й збудовані лише в   жовтня  2002 року, і це даєможливість випускати високоякісну продукцію з низькою собівартістю.

         Дане підприємство виготовляє сировину на власному кар'єрі. Згідно запланованих витрат згідно економічного обгрунтуваннязатрат на 1 тн цеолітової продукції фракцій 0-0,25;0,25-1;1-3мм при плановійпотужності 500 тн/місяць:

1. Вартість  1тн сировини становить — 13,58 грн. Нормивитрат сировини — згідно балансу технологічного регламенту виробництвацеолітової продукції, розробленого ДП «ОС „ЕКОХІМСЕРТ“ — 1,267тнсировини на 1тн готової продукції. Вартість затрат на сировину — 17,21 грн.

2. Вартість електроенергії — 0,18, на основі рахункувикористаної енергії в травні 2001 року №362 від 25. 05.2001 р. Енергоємністьвиробництва 1 тн становить 95 кВт, на основі технологічного регламенту.

3. Вартість природного газу на франко-кордоні Украінистановить 0,258грн/куб.м (згідно договору поставки природного газу на 2003р.№93 від 14.11.2002 р. (Додаток 8) заключений між ДП „СЦЗ“ та ООО»ЕНЕРГОТРЕЙД". Вартість транспортування природного газу на територіюДП «СЦЗ» — 0,042 грн/куб.м ( згідно договору на транспортування газу,заключений між ДП «СЦЗ» та ДК «Укртрансгаз» НАК«Нафтогаз України» №20 від 24.06.99 р.). Вартість природного газу натериторії ДП «СЦЗ» — 0,30 грн/куб. м.Норма витрат газу на 1 тнпродукції становить 4 куб.м. Підставою є техніко-економічна частина робочогопроекту, фактичні заміри витрат газу при  повній нагрузці технологічної лінії.Вартість затрат на природний газ — 1,20.

4.  Вартість паливно-мастильних матеріалів складає 1,90 грн/л. Підставою        

     є накладна 50/05 від 29.05.2001 р. основного постачальника — ТОВ

     «Автомобіліст». Норма витрат дизпалива на перевозку 1 тн сировини -

     0,25 л. затверджена директором ДП «СЦЗ» на підставі фактичних

     замірів, віддалі транспортування, вантажопідйомності та норм пального

     на 100 км, згідно технічних характеристик автомобіля КрАЗ. Вартість

     затрат на пальне становить 0,54 грн/тн. 

5.  Вартість пакувальних матеріалів складає 22,49 грн на 1 тн.

         Планування закупівлі матеріальних ресурсів проводиться лише дляенергоматеріалів, тобто природнього газу, палива і електроенергії, тому, щопідприємство основну свою сировину саме добуває у гірничому цеху.

         Маркетингові дослідження ринку сировини підприємства «Сокирницькийцеолітовий завод» проведений ДП «Проектний центр», ВАТ«ГІРХІМПРОМ» та ДП «ОС»ЕКСОХІСЕРТ", згіднотехнологічного регламенту  виробництва цеолітової продукції   довели, щовихідною сировиною для виробництва целітової продукції є цеоліт добутий наСокирницькому родовищі власними силами тому, що це є більш вигідним для підприємства,ніж купляти його від «Закарпатнерудпром», тому що якщо підприємствопрацювало на закупній сировині, то йому прийшлося би закрити власний гірничийцех по видобутку сировини, а це привело б до негативних наслідків вмайбутньому, позаяк «Закарпатнерудпром» є конкурентом«Сокирницькому цеолітовому заводу» і конкурент згодом, коли закрили бгірничий цех «СЦЗ» підняв  ціну на сировину конкуренту, а цінувласної продукції, навпаки, знизив би, і це привело б до зниження обсягівпродажу «СЦЗ», а це є негативне явище для будь-якого підприємства. Ітому дане підприємство вирішило працювати на власній сировині. Також власнасировина є більш високої якості, ніж сировина «Закарпатнерудпром»,тому, що добування цеоліту йде поновій методиці і новим обладнанням, а в«Закарпатнерудпром» сировина є нижчої якості, бо обладнання в них вжедосить застаріле і їхня продукція вміщує більшу долю вологості. Тип ринкусировини даного підприємства є монопсольним, бо її споживачем є саме жпідприємство. Як вже було зазначено вище закуповує підприємство тількиелектроенергію, природній газ і паливно-мастильні матеріали, на основідоговорів з підприємствами постачальниками даної допоміжної сировини, такожпідприємство закуповує поліетиленові та паперові мішки від«Житомир-полісакс» .

         Також дане підприємство при поломці обладнання закуповує необхідні деталіна основі договорів з підприємствами,  в основному з підприємством«Каменяр». Стан ринку є олігополістичним, тобто існує декількавиробників  цеолітової продукції — ДП «СЦЗ», ВАТ«ЗАКАРПАТНЕРУДПРОМ», ВАТ «ЗАКАРПАТСЬКИЙ ЦЕОЛІТОВИЙ ЗАВОД».Але по технології виробництва ДП «СЦЗ» йде попереду своїхконкурентів, бо на підприємстві є найновіше обладнання для переробки цеоліту,також на підприємстві є устаткування для сушки цеолітової продукції і продукція«Сокирницького цеолітового заводу» ділиться по фракціям: 3-10 мм,1-3 мм, 0-1 мм, 0-0,25, 0-0,014 мм — цеоліти заводу використовуються втваринництві, сільському господарстві, в гумотехнічній промисловості та вводному господарстві. Конкуренти мають примітивніше обладнання, не ділятьцеоліт по фракціям, не проводять сушіння — вони тільки перемолюють цеолітрізний за розмірами і він є низької якості, і використовується тільки приводоочистці. Також у продукції конкурентів не відділяється цеолітова мучка, якавикористовується в тваринництві, як кормова добавка, і використання  її дляводоочистки є недоцільним, тому що вона одразу ж змивається водою і не робитьніякого ефекту для водоочистки, вона є тільки додатковими витратами для покупців,і вони віддають перевагу продукції більш високої якості, щоб нести меншівтрати, тобто продукції «Сокирницького цеолітового заводу», яка єдорожча, ніж у конкурентів, але є більш високої якості і має широкезастосування, не лише для водоочистки, як у конкурентів.

         Взагалі технологія асортименту цеолітової проукції є слідуюча:

· фракція  0,0 – 0,14 мм  обсягом 11,0 тис. тон. –пудра цеолітова для використання  в гумово- технічній промисловості, як мякийабразив в продукції побутової хімії, як  активна мінеральна добавка в  бетон, як коагулянт в  технологіях водоочистки ( застосовується в суміші з глиноземом);

· фракція 1,0 – 3,0 мм  обсягом 6,0 тис.тон –призначена для водоочистки та водопідготовки в якості  сорбенту, кормовоїдобавки в птахівництві, регулятору  обмінних процесів в  супіщаних грунтах приінтенсивному  та поливному веденні рослинництва;

· фракція  3,0 – 10,0 мм обсягом 3,0 тис.тон. -  для використання  в технологіях водоочистки ( захистний  шар в адсорбентах ), дляосушки  газів та рідин ,   як субстрат  тепличних грунтів.

         Асортиментність даної продукції виявльється у її поділу по фракціям.

Цеолітовапродукція ДП «СЦЗ» випускається по фракціям в поліетиленових мішках, на основі договору про поставку поліетиленових мішків між«Житомир-полісакс» та ДП «СЦЗ». Мішки є досить високої,якості згідно стандартів ТУ-У-20428705-001-99 та ТУ-У-20428705-005-98«Сертифікаційного центру продукції та послуг».   

         Підприємство може також відпускати цеолітову продукцію насипом, якщо така формавипуску продукції задовільняє споживача і між ними досягнута домовленість, щодовідпуски продукції насипом.

         Споживчі властивості даного товару є надзвичайно широкі. Цеолітова продукціявикористовується у різних галузях народного господарства :

1.   Борошно цеолітове фракція 0,14-1, 0-0,25,0-0,1 ммвоно є без запаху, може бути світло-зеленого або світло-жовтого кольору.Виготовляється дана фракція шляхом розмолу та розділенням по фракціямцеолітового туфу Сокирницького родовища Закарпатської області. За структурою цеоліти Сокирницького родовища відносяться до класу силікатів каркасної будовиі складаються на 70-75% з клиноптилоліту, який обумовлює основні фізичнівластивості даного цеоліту. Емпірична формула клиноптилолітуMx [(Al O2)x(Si O2] zH2O. Як домішки, вскладі цеолітового туфу присутні кварц, польові шпати,монтморилоніт. Крім окислів алюмінію та кремнію, які разом складають біля 85 %,доскладу борошна цеолітового входять окисли кальцію, калію, натрію, магнію,заліза, титану та фосфору. В менших кількостях знаходяться також сполукиміді,цинку, марганцю та інших мікроелементів. Можливі також домішки свинцю, олова,ртуті, кадмія, миш'яку та стронціюв кількостях, що не перевищують існуючі санітарні норми.  Борошно цеолітове відповідаєдержавним стандартам ТУ-У-20432977-001-95 у підприємства євідповіднийсертифікат якості відповідно  до договору № 029-С/02, воно пакується в паперовіта поліетиленові мішки по 50 кг, відповідно до ГОСТ 10354 та ГОСТ 2226, або уконтейнери разового використання.

         Борошно    цеолітоаве  має    високі     адсорбаційні      та   катіообмінні   

 властивості,  які обумовлюють їх позитивний вплив на організм   сільськогосподарських тварин та птиці. Цеоліт позитивно впливає на травніпроцеси в організмі, адсорбує та виводить з організму надлишок речовин, якіутворюються в процесі травлення: аміак, метан, оксид та діоксид вуглецю,сірководень, меркаптани.

    Борошно цеолітове Сокирницького родовища застосовують як природнюмінеральну кормову добавку та як природний сопбент.

    Борошно цеолітове вносять в корм тварин у розрахунку:

· курчатам- бройлерам, починаючиз 15 дня відгодівлі в кількості 3-5% від загальної маси комбікорму,дорослимкурам та індикам - 3%;

· телятам, великій рогатій худобі та вівцям в кількості 3-5% від загальної маси комбікорму або 0,15-0,25 г накожний кілограм живої маси;

· молодняку свиней вкількості 1,5-3% від загальної маси комбікорму,свиноматки — 4-5% відмаси комбікорму, для профілактики шлунково-кишкових захворювань поросятамзгодовують борошно цеолітове із розрахунку 50-70 г на одну голову одноразово,перед ранковим годуванням.

2.   Фракція 0-0,08 мм, 1-3мм, 3-10 ммвикористовується для водоочистки. Примінення цеолітів даної фракціїрегламентовано технічними умовами ще ТУ 21 УССР 485-90 примінення їх дляпідготовки  прісної води дозволено Головною санепідемстанцією Мінздрава Україниі Київським НІІ комунальної гігієни, в даний момент успішно приміняється наводоочисних станціях України. Проведені розрахунки показують, що щорічнапотреба України в застосуванні цеолітової продукції для потреб водоочисткистановить 20-25 тис. тон. Цеоліт даної фракції використовувався при ліквідаціїнаслідків на ЧАЕС, план очищення води з допомогою цеолітів опирався на вибірматеріалу в тіло дамби таким чином, щоб відбулась достатня фільтрація зодночасним покращенням стічної води. Основним фактором був клиноптилолітСокирницького родовища, 46000 м3 якого було закладено в захиснудамбу. Розрахунки показували, що 1 м3 клиноптилоліту може зв, язатицезій — 137 в 10000 т води при вихідній активності 1x10-8 Кі/л.

            Також дана продукція використовується в :

- фракція  0,0 – 0,14 мм  обсягом 11,0 тис. тон. –пудра цеолітова для використання  в гумово- технічній промисловості, як мякийабразив в продукції побутової хімії, як  активна мінеральна добавка в  бетон, як коагулянт в  технологіях водоочистки  (застосовується в суміші з глиноземом);

- фракція 1,0 – 3,0 мм  обсягом 6,0 тис.тон –призначена для водоочистки та водопідготовки в якості  сорбенту, кормовоїдобавки в птахівництві, регулятору  обмінних процесів в  супіщаних грунтах приінтенсивному  та поливному веденні рослинництва;

- фракція  3,0 – 10,0 мм обсягом 3,0 тис.тон. -  для використання  в технологіях водоочистки ( захистний  шар в адсорберах ), дляосушки  газів та рідин ,   як субстрат  тепличних грунтів

Отже, асортиментність цеолітової продукції ДП«Сокирницький цеолітовий завод» -  є надзвичайно широка. І продукціявідповідає всім нормам. Борошно цеолітове має відповідні сертифікативідповідності якості продукції, він виданий підприємству Державним КомітетомУкраїни по стандартизації, метрології та сертифікації по стстемі УкрСЕПРО,дослідження якості проводила фірма СЦ «Галсерт».

Фактори формування та зберігання якості продукції єслідуючі :

1.  Цеолітову сировину добувають у гірничому цехові,вона на 75% відсотків складається з клиноптилоліту, який має здатність вбиратирадіоактивні речовини, а також є корисним для використання в народномугосподарстві ( див. вище).

2.  Після йде стадія первинного по подрібненняцеолітової руди з отриманням фракції 0-20 мм;

3.  Потім йде стадія сушіння подрібненого матеріалу зарахунок використання продуктів спалювання газу;

4.  За ним йде стадія фракціонування по граничних розмірах0-1 мм, 0-0,1 мм в спарених сепараторах;

5.     Фракціонування по граничних розмірах 0- 1 мм, 1-3мм, 3-10 мм на грохоті;

6.  Фракціонування по граничних розмірах 0-1 мм і 0-0,25мм на равликовому осаджувачі;

7.  Фракціонування по граничних розмірах 0-0,25 мм і0-0,14 мм в циклонах;

8.  Магнітна сепарація від механічних включень;

9.  Пилоочищення в електрофільтрах;

10. Останнім процесом є — складування і затарюванняготового продукту, відвантаження споживачу автомобільним та залізничним.

Перелічені фактори і процеси виробництва цеолітовоїпродукції дуже впливають на її якість, бо від належного і правильного їхвиконання і залежить якість товару.

Контроль якості постійно проводить  виробничалабораторія підприємства, яка робить різні хімічні і фізичні дослідження навипущеній продукції і перевіряє її відповідність прийнятим нормам і стандартам.

Дана продукція пройшла стандартизацію і сертифікаціючерез фірму СЦ «Галсерт», на основі договору між ДП «СЦЗ» іданою фірмою № 029-С/00 від 21 серпня 2002 року. Також дана продукція маєвідповідні сертифікати відповідності, ліцензію на користування надрами,радіаційний сертифікат та паспорт радіаційної якості сировини і будівельнихматеріалів — ці всі документи підтверджують високу якість продукції, щовипускає ДП «Сокирницький цеолітовий завод», його продукціявідповідає всім міжнародним і національним стандартам. На відміну відконкурентів їх продукція ділиться по фракціям і проходить багатостадійнуобробку сировини, а також  сировина проходить осушення на відповідномуобладнанні, чого не має у конкурентів.

3. Шляхи вдосконаленняпроцесу управління маркетингом на об,єкті дослідження.

 Ринок вихідної  цеолітової прдукції  на якому здійснюєдіяльність підприємство є надзвичайно різноманітним, бо споживачами цієїпродукції є:

· приватні, фермерські тепличні господарства;

· птицефабрики;

· комбікормові заводи;

· керівництво міськводоканалів;

· приватні структури, що займаються реалізацією ірозфасовкою мінеральних добрив;

· приватні фермерські господарства, що вирощуютьшиншил і перепілок;

· підприємства по виробництву мінеральних добрив — цеоліт — кондиціонер мінеральних добрив.

Сферизастосування цеолітової продукції :

· Водопідготовка та водоочистка:

 

1. Очистка від важких металів та радіонуклідів,освітлення та  знезалізнення води  на промислових швидких фільтрах.

2. Підготовка питної води в польових умовахпересувними  мобільними установками при надзвичайних ситуаціях, пов'язаних із стихійними лихами .

3. Освітлення, знезалізнення та деманганація води набезнапірних мобільних побутових фільтрах типу «Дана-ФІЗ».

 

·  Кормова добавка длятваринництва та птахівництва в зонах радіаційного забруднення.

 

· Дезактивація забруднених земель, що постаджали від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Короткою характеристикою цеолітової продукції підприємстває :

- фракція  0,0 – 0,14 мм  обсягом 11,0 тис. тон. –пудра цеолітова для використання  в гумово- технічній промисловості, як мякийабразив в продукції побутової хімії, як  активна мінеральна добавка в  бетон, як коагулянт в  технологіях водоочистки  (застосовується в суміші з глиноземом);

- фракція 1,0 – 3,0 мм  обсягом 6,0 тис.тон –призначена для водоочистки та водопідготовки в якості  сорбенту, кормовоїдобавки в птахівництві, регулятору  обмінних процесів в  супіщаних грунтах приінтенсивному  та поливному веденні рослинництва;

- фракція  3,0 – 10,0 мм обсягом 3,0 тис.тон. -  для використання  в технологіях водоочистки ( захистний  шар в адсорберах ), дляосушки  газів та рідин ,   як субстрат  тепличних грунтів

Дане підприємство, як вже згадувалось вище, має зв'язки тільки з постачальниками обладнання зпостачальниками газу електроенергії палива та з постачальниками тари дляпродукції підприємства.

З покупцями підприємство постійно намагається підтримуватизв'язок на онові укладених з нимидоговорів і угод на поставку цеолітової продукції. Також бере участь у різнихвиставках, що проходять на Україні. На початку грудня 2002р у Києві проходила,при Міністерстві  України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захистунаселення від наслідків Чорнобильської катастрофи, виставка технічних засобів,засобів індивідуального захисту та науково-технічної продукції з проблемнадзвичайних ситуацій, за резльтатами цієї виставки підприємство дістало можливістьукладення додаткової кількості угод на поставку цеолітової продукції.

Підприємство також бере участь у тендерах на поставкуцеолітової продукції, у версні підприємство виграло тендер на поставкуцеолітової продукції Управлінню капітального будівництва Київської міськоїдержавної адміністрації, у конкурсі брали участь і конкуренти ДП«СЦЗ», тобто ВАТ «Закатпатнерудпром» та  у«Закарпатського цеолітового заводу», що знаходяться по сусідству ізДП «СЦЗ», але їхня продукція поступається по якості даномупідприємству.

 Продукція ДП «СЦЗ» використовується у різних галузяхнародного господарства, як у державному так і в приватному секторах. Данепідприємство володіє значною часткою ринку України. Воно із своєю продукцієюнамагається розсилати свої прайс-листи у різні засоби масової інформації. Такожпідприємство намагається вийти із своєю продукцією на закордонний ринок,точніше ринок Австрії, воно послало анкету Торговому Раднику ПосольстваАвстрії. Підприємство випустило характеристику своєї продукції на українській,російській і англійській мовах  для розширення свого ринку споживаннявипускаємої підприємством продукції,  і розіслало ці рекомендації тахарактеристики до потенційних споживачів своєї продукції.

Товарна та асортиментна політика підприємства представленау вигляді поділу продукції по фракціям. Підприємство також в кожний мішокпродукції ставить невеличку характеристику, в якій вказано назву продукції, їїфракція, відповідне дозування по використанню продукції та сфера застосування.

В ціну на продукцію підприємства входять такі статтівитрат:

1. Сировина та матеріали, до яких входять: витрати навикористане електроенергію, газ, паливно мастильні матеріали, затрати надобування гірничої маси і тара;

2. Загальна заробітна плата, донеї входить основназаробітна плата та додаткова;

3. Нарахування на заробітну плату;

4. Амортизація;

5. Загальновиробничі витрати, до них входять:утримання апарату, перевозка робітників, службові відрядження;

6. Інші витрати, до них належать: інформаційні,ліцензія, податки та обов'язковіплатежі і сторожова охорона;

7. Виробнича собівартість;

8. Прибуток;

9. Вартість без ПДВ;

10. ПДВ;

11. Відпукна ціна .

Додатково враховується вартість додаткових затрат напогрузку та транспортування на станцію Хуст.

Загальна ціна продукції, що відпускається навалом складає133, 87 грн за тону продукції фракції 0-0,25 мм; 0,25-1 мм; 1-3 мм ізпродуктивністю праці на підприємстві 400 тн на місяць. Ціна цеолітовоїпродукції у 50 кг мішках вище вказаних фракцій складає 153,22 грн за тонувиготовленої цеолітової продукції, у 800 кк пак становить 154,32 грн за тонупродукції. Це по підрахункам, але насправді підприємство в середньому відпускаєсвою продукцію фракції 1-3 мм, 3-5 мм  для водоочистки в середньому по 150 грнза 1 тону цеолітової продукції.

Ціна порошку мінерального цеолітового, що використовуєтьсяяк добавка до мінеральних добрив становить 200 грн за 1 тн продукції. А мукацеолітова для тваринництва становить 165 грн за 1 тн продукції.

Продукція підприємства  на ринку цеолітової продукції євисокоякісною має досить сталі ціни, що відповідають всім необхідним нормамнарахування ціни випускної продукції підприємства.

Підприємство провело маркетингові досоідження своєїпродукції і встановило, що цеолітова продукція може використовуватись не лишеяк речовина, що захищає ві радіаційного впливу на навколишнє середовище, алеіможе використовуватись як біодобавка до комбікормів для тваринництва тарослинництва (фракція 0,25-1 мм та 1-3 мм). Також проводилися дослідження повикористанню цеолітової продукції як водоочисник стічних вод і очищення водивід важких металів (фракція 1-3 мм, 0-0,25 мм, 3-5 мм). Також було доведенопідвищення якості мінеральних добрив при добавці в них цеолітової продукціїфракції 0-0,14 мм, було відмічено, що при добавці цеоліту у грунт відмічаєтьсяпідвищена родючість грунту. Ці дослідження проводили  слідуючі науково-дослідніінститути:

- науково-дослідний інститут сільськогосподарськоїрадіології НДІСГР, тел.((044)-212-50-49, 266-45-04);

-   НДІ проблем сорбції-ІСПЕ НАНУ,тел.((044)-293-39-13, 293-93-09);

- НДІ землеробства (с.Чабани Київської обл.);

- ВАТ «Гірхмпром»(Львів((0322)-39-96-19);

- ИМГРЕ (г.Москва ((095)-417-93-88);

- ВНИИгеолнеруд (г.Казань);

- ІБОНХ (м. Київ);

- ІКХХВ (м.Київ);

- ІФХ (м.Київ);

- Український державний аграрний університет((044)-267-83-93).

Загальна стратегія маркетингового відділу підприємства нанайближчий період полягає у доведенні до потенційних споживачів цеолітовоїпродукції, також у стратегії розвитку підприємства вказано про способипокращення якості цеолітової продукції, ведеться постійний контроль за якістюпродукції, підтримуються постійні зв'язки зі старими клієнтами підприємства і розробляються плани та заходидля залучення нових, беруться до уваги різні смаки і уподобання споживачівпродукції тощо.

При здійсненні  зовнішньоекономічної діяльностіпідприємства робиться все для того, щоб споживач знав про властивостіпродукції. для цього підприємство розробляє різні програмки на трьох мовах(українській, російській, англійській), тобто робиться все можливе для того,щоб споживачу було зрозумілим про що йде мова.

Діяльність служби марекингу є досить високоефективною, їїпрацівники постійно досліджують ринок і враховують всі запити ринку, тобтовиробляють те і в такій кількості скільки потрібно ринку на даний момент, тобтопродукція на складі майже не затримується, із-за того підприємство має доситьвисокі показники розвитку і темпи приросту за 1 рік свого існування(темпиприросту реалізації продукції складають 10-12% щомісяця рентабельністьреалізованої продукції складає 30% ).

Підприємство постійно веде широку рекламну компанію своєїпродукції. Воно використовує телевізійну і друковану рекламу. Підприємствовикористовує телевізійну рекламу у районній телекомпанії РТК «Хуст»,а також дає рекламу своєї продукції у Обласне телебачення, в ній йде короткийопис  цеолітової продукції, описується вміст у цеоліті різних поживних речовин,також для фермерів і різних сільських господарств робиться пропозиція використання цеолітової продукції, як домішку до комбікормів і різної сухої поживної масидля відгодівлі великої рогатої худоби, свиней та різної домашньої птиці, атакож, як добавка до мінеральних добрив для грунту, також у короткому блоціробиться пропозиція для міських водоканалів використовувати для очищення водицеолітову продукцію підприємства.

Підприємство також використовує друковану рекламу умісцевих («Вісник Хустщини»), регіональних («Галицькіконтракти») та загальноукраїнських («Вечірні Черкаси») засобахмасової інформації. Реклама в цих засобах масової інформації містить короткухарактеристику випускаємої підприємством продукції, робляться пропозиції:

-  різним підсобним фермерським і сільськимгосподарствам, про використання цеолітової продукції в тваринництві тарослинництві, а також вказується необхідні дози і норми по використаннюцеолітової продукції вказаних фракцій у веденні свого господарства і підвищенняефективності відгодівлі тварин  і  вирощуванні овочів, фруктів;

- робиться пропозиція птицефабрикам для використанняцеоліту у кормах птиці і вказується, що при правильному дозуванні птиця скорішенабирає масу;

- також робиться пропозиція комбікормовим заводам длявикористання цеолітового борошна, як біодобавки у свої комбікорма;

- також вказується, що можливе використанняцеолітової продукції для водоочистки;

- робиться пропозиція для підприємств, що випускаютьмінеральні добрива.

Підприємство також розсилає прайс-листи по різнимпотенційним споживачам цеолітової продукції ( управління міськводоканалів,комбікормові заводи, заводи мінеральних добрив, різні великісільськогосподарські підприємства).

Також підприємство надіслало у Посольство Австрії своюанкету і рекомендації по використанню цеолітів на українській і англійськіймовах.

Також підприємство бере участь у різних виставках, щокожного року проводить МіністерствоУкраїни з питань надзвичайних ситуацій та усправах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи на якійпредставляє свою продукцію, поширює інформацію, щодо використання цеолітів врізних галузях народного господарства, на основі проведених досліджень, залучаєдо співпраці нових споживачів пролдукції за допомогою поширення різних анкетокна виставці.

Рекламні компанії підприємство проводить регулярно взалежності від того скільки разів на тиждень чи на місяць виходить дана газета,журнал чи блок реклами на телебаченні.

Ефективність рекламних міроприємств підприємство бачитьнаглядно, тому що йде постійне зростання обсягів реалізованої продукції.Залучається до співпраці все більша кількість партнерів і споживачів. Темпиприросту реалізованої продукції складають 10-12% щомісяця.

Постачальниками обладнання даного підприємства в моментйого будівництва були:

1.  Генеральними підрядчиками по будівництву були — ЗАТ «БМУ-Хуст», фірма «Закрпатбуд», корпорація«Укрбуд» — виконували загальнобудівельні та оздоблювальні роботи.

2. Субпідрядними організаціями при будівництві були :

· Закарпатське СУ-121 ВАТ«Укрстальконструкція» — монтаж металевих конструкцій, збірнихзагальнобудівельних, конструкцій складу сировини, РММ, складу матеріалів;

· Хустська будівельно-комерційна фірмаСП-Закарпатська ОСС — будівництво внутріплощадкових мереж водопроводу,каналізації, ливневої каналізації, очисні споруди побутової каналізації;

· Закарпатське СУ-419 ВАТ «Електромонтаж»-  внутріплощадкові кабельні мережі, мережі зовнішні електроосвітлення,внутрішні електромонтажні роботи, монтаж електросилового обладнання;

· ТОВ «Тюльпан» — внутрішнісанітарно-технічні роботи, монтаж котельні, внутріплощадкові мережітеплогазопостачання;

· АТ «Агрошляхбуд — вертикальне планування,благоустрій територій.

3.   Пусконалагоджувальні роботи виконували :

· СУ-419 ВАТ „Електромонтаж“ — електросилове обладнання;

· Західне еколого-енергетичне підприємство — виконувалоналагодження газових топок цеху цеолітової продукції, а також блочних котелень;

· Підприємство „Очистка газів Українськимисистемами та технологіями — ОГЮСТ“ — впорядковувало електрофільтритехнологічної лінії цеху цеолітової продукції;

· Хустське УПЕГГ -  встановило газоспоживчеобладнання — ШРГП, газовий котел, конвектори;

· Фірма „Каменяр“ та Київміськбудматеріали- відповідали за монтаж будівельних металоконструкцій, монтаж тапуско-налагоджувальні роботи технологічного обладнання дробарок первинногоподрібнення.

На даний момент основним постачальником обладнання і машинє фірма „Каменяр“  від цієї фірми підприємство в липні цього рокуарендувало з правом викупу екскаватор 5111Б на основі проведеної тендерноїкомісії на підприємстві.У тендерному конкурсі брали 2 фірми — це фірма»Каменяр" (м.Київ, вул.Жилянська,110) та ВАТ «Приборжавськезаводоуправління матеріалів» (с.Приборжавське, Іршавського району,Закарпатської області), але підприємство вибрало пропозицію фірми «Каменяр»,бо вона є більш прийнятною для підприємства. Підприємство і зараз підтримує зв'язки з фірмою «Каменяр», і приполомці обладнання воно уклало договір із цією фірмою на його заміну.

        Основними конкурентами підприємства є ВАТ «Закарпатнерудпром» та ВАТ«Закарпатський цеолітовий завод», що знаходяться в м.Хуст тас.Сокирниця відповідно .

Асортиментність продукції в ДП «Сокирницькийцеолітовий завод» є аналогічним, як і в конкурентів, але глибшим — вконкурентів не має поділу на малі фракції 0-0,14 мм, 0-0,25 мм, 0,25-1 мм,; вконкурентів тільки є великі фракції  1-3 мм,  3-5 мм,  3-10 мм, але за то у ВАТ«Закарпатнерудпром» є крупна фракція 10-20 мм, що використовуєтьсядля осушки газів і рідин та створення захисного шару в адсорберах, а також внихйде ще й поділ по маркам, на відміну від ДП «СЦЗ».

Організація збуту налагоджена краще, ніж у конкурентів, бопідприємство постійно веде пошук нових клієнтів, несе відповідальність завчасну доставку продукції замовнику. Підприємство також має підведенузалізничну колію, що дає можливість одразу після оплати відправляти продукцію.

Технічна база підприємства є кращою, ніж у конкурентівтому, що всі машини, обладнання і устаткування є новими, а в конкурентів майженічого не оновлювалося.

Технологічна база підприємства є також кращою, ніж уконкурентів, тому, що підприємство переробляє сировину по найновішій методиці вцій галузі виробництва і не поступається закордонним аналогам Угорщини,Голландії та Іспанії провідних і признаних у всьому світі спеціалістів в ційсфері.

Якість продукції підприємства є вищою, ніж у конкурентів,тому, що підприємство, як було сказано вище, має новішу техніку і технологіювиробництва, ніж конкуренти і на відміну від них на підприємстві сировинапроходить додаткову стадію осушення сировини, чого не має у конкурентів. Іпродукція ДП «СЦЗ» пройшла відповідні первірки, щодо відповідностівисокої якості підприємства, і підприємство має відповідні сертифікати якості.

Обсяги ринку збуту у підприємства є більшими, ніж уконкурентів підприємство встановило зв'язки і має клієнтів по всій Україні та і за її межами, тобто в Росіїналагоджує зв'язки з Австрією,Польщею, країнами Прибалтики, та інші, що дасть можливість налагодити високорентабельне виробництво та її збут.

          Проблемні  питання:

       - Вирішення питання  фінансування  об'єктів незавершеного  будівництва  в обсязі  1577,0 тис. грн. в томучислі 300,0 тис. грн. в ІІІ кварталі поточного року.

       - Розширення сфери застосування цеоліту в різних галузях народного господарстваза рекомендаціями  Національної  Академії Наук та  Мінекономіки  України,  втому числі і за рахунок  державного замовлення  на нові види продукції.

       Міністерством  з питань надзвичайних  ситуацій  та у справах  захистунаселення  від наслідків  Чорнобильської катастрофи ці обсяги  фінансування визнаються, однак  до 1.07.2001 року позитивного рішення не прийнято

       Підприємство постійно веде вдосконалення своєї продукції. Умови реалізації впідприємства  є кращими, ніж у конкурентів, бо воно має під'їздну залізничну колію. Підприємствонамагається вийти на ринок Австрії, воно надіслало свою анкету у посольствоАвстрії.

Організація служби маркетингу на підприємстві є доситьвисоким на відміну від конкурентів, де відділи маркетингу тільки формуються. Службамаркетингу  підприємства налагодила постійні зв'язки із споживачами своєї продукції підприємство веде постійнедослідження ринку, враховує всі запити і уподобання споживачів, робитьпропозиції комбікормовим заводам, та місьводоканалам, щодо використанняцеолітової продукції в своїх господарствах, дає рекламу в засоби масовоїінформації та по телебаченню.

Підприємство саме без посередників займається реалізацієюцеолітової продукції, воно саме доводить свою продукцію до кінцевих споживачіві піцдтримує з ними зв'язки.

 Основними споживачами підприємства є міськводоканали,фермери, комбікормові заводи, фермерські тепличні господарства. Одним знайбільших споживачів цеолітової продукції підприємства є держав, а точнішеМіністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справх захисту населення віднаслідків Чорнобильської катастрофи. Йому підприємство відправляє щороку 10вагонів цеолітової продукції. Також одним з найбільших споживачів ДП«СЦЗ» є Київське міська державна адміністрація, а точніше її Управлінняводоочистки Дніпровського басейну біля Києва їм підприємство відправило 2вагони.

На діяльність цього підприємства впливає змінадемографічної ситуації в регіоні, тому, що не вистачає висококваліфікованихспеціалістів, бо велика частина людей в цьому регіоні виїзджають на роботу закордон і підприємству не вистачає кадрів, і не лише висококваліфікованихспеціалістів, але і простих робочих під час літнього сезону важко знайти, на цевпливає і досить низька заробітна плата робітників.

  Обсяги виробництва випущеної продукції станом на20.12.01 р. склали 2690 т, обсяги реалізації 2600 тн, залишки базового рокусклала 107 тн цеолітової продукції. Отже, на даному підприємстві реалізовуєтьсямайже вся виготовлена продукція, тобто підприємство виготовляє продукцію тількипід заказ, хоча може виготовляти 25 тис. тон в рік. На даний момент державнефінансування не проведено, підприємство тільки у вересні цього року купилоекскаватор 5111Б до того моменту підприємство брало екскаватор в оренду натимчасове користування, із-за цього часто йшла затримка за поставкою сировини.Також були зроблені промахи по проектній потужності (25 тис. тон/рік)підприємства, тому, що обладнання постійно ламається і не вчасно йде йогоналагодженння.

Висновки

Отже, ми переконалися, що маркетинг є невід'ємною частиноюжиттєдіяльності суспільства. Маркетинг зв'язаний із усіма сферами нашоїдіяльності, і, отже нам необхідно знати якнайбільше про його закони іспецифіку. У сьогоднішньому складному світі всі ми повинні розбиратися вмаркетингу. Продаючи машину, підшукуючи роботу, збираючи засобу на благодійнічи нестатки пропагуючи ідею, ми займаємося маркетингом. Нам потрібно знати, щоявляє собою ринок, хто на ньому діє, як він функціонує, які його запити. Нампотрібно розбиратися в маркетингу і нашій ролі споживачів, і в нашій ролігромадян. Знання маркетингу дозволяє нам поводитися більш розумно якспоживачів, будь те покупка зубної чи пасти нового автомобіля.

По даній темі написано дуже багато книг і дослідницькихробіт, але в даній курсовій роботі за основу була узята книги американськихекономістів Ф Котлера «Основи маркетингу» і Дж. Р. Эванса, Б. Бермана«Маркетинг».

Пропонований матеріал містить розгляд найбільш загальнихпроблем маркетингу, тому що обсяг даної роботи не дозволяє розглянути всізазначені аспекти в повному обсязі.

В Україні  маркетинг ще не одержав достатнього поширення,але усе більше число підприємств і організацій починають успішновикористовувати його основні принципи у своїй роботі. З'являються спеціалізованімаркетингові компанії представляючі широкий спектр послуг на українськомуринку. Керівники гнітючого більшості  підприємств вже усвідомили необхідністьмаркетингових підходів до керування підприємствами і продукцією. На жаль,маркетингова діяльність вимагає великих грошових витрат, що в нашої покинестабільної економічної ситуації практично неможливо. Адже навіть великимзакордонним компаніям не завжди під силу самостійно займатися всімамаркетинговими питаннями і ним приходиться звертатися до послуг дослідницькихцентрів, рекламних агентств і т.д.

Усе більше поширення маркетинг отримує і як окремаекономічна дисципліна в навчальних закладах. Отже, незабаром наша країнаодержить багато кваліфікованих фахівців у цій цікавій для роботи області.

На думку автора здається, що маркетинговий підхід до справинезабаром допоможе нашим підприємствам вийти з кризи і твердо встати на ноги.

Кожна з альтернатив відкриває різні можливості длямаркетологів. Наприклад. цінова стратегія може бути дуже гнучкої, оскільки цінизмінювати легше, ніж створювати різні модифікації товару. Однак стратегію, щобазується на низьких цінах, легше всього скопіювати.


Список літератури

1.«Маркетинг»Дж. Р. Эванс, Б. Берман, М.," Экономика", 1990

2 «Основымаркетинга» Ф. Котлер, М., 1995

3. «Формула успеха: маркетинг (сто вопросов – сто ответов о том, какэффективно действовать на внешнем рынке).» П. С. Завьялов, В. Э. Демидов,Москва, 1991 «Международные отношения»." Earnest & Young, 1995

4. «Все о маркетинге». Сборник материалов для руководителейпредприятий экономических и коммерческих служб, М. 1992

 5.Алтыев А., Шанин А. «Маркетинг — философия современногобизнеса»//Торговля, № 1'93, C 13-19.

     6. АлпатовГ. Э. «Общая методика внедрения системы маркетинга напредприятии»//Текстильная промышленность № 5.6 '94 c. 8-13.

7.  МасловВ. «О роли маркетинга в деятельности предприятия»//Маркетинг в России за рубежом", июль — август,1997, с. 35-39

8. Севрук В.Т. «Товар в системе маркетинга»//Бухгалтерский учет,№ 12'92, c. 16-19

9. Севрук В.Т. «Рынок в системе маркетинга»//Бухгалтерский учет,№ 9'92, c. 11-15.

10.  Севрук В.Т.«Виды маркетинга»//Бухгалтерский учет, № 8'92, c. 17-20.

ДОДАТОК1                                                                                   ТАБЛИЦЯ 1

Взаємозв'язок зміни попиту споживачіві стратегії підприємства

Динаміка мотивацій попиту споживачів Зміни в стратегії маркетингу Споживач віддає перевагу

Управління  на удосконалені товари

Збільшити різноманіття нових форм обслуговування

Можна дістати великий прибуток на випуску нових товарів

Управління на маркетинг і мережу розподілу

Відкрити більш великі і розширити торгову мережу

Різко збільшується частка витрат споживачів на непродовольчі товари

Стимулювати збільшення випуску через рекламу

Розширити різноманіття непродовольчих товарів

Почати виробництво нових споживчих товарів і послуг

ДОДАТОК 2

/>


/>ДОДАТОК 3

еще рефераты
Еще работы по маркетингу