Реферат: Підвищення ефективності транспортно-експедиторської діяльності при виконанні міжнародних автомобільних перевезень вантажів

МІНІСТЕРСТВО ОСІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНИХ ТАІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА «ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Курсовий проект

з дисципліни:Транспортно-експедиторська діяльність

на тему: «Підвищення ефективностітранспортно-експедиторської діяльності при виконанні міжнародних автомобільнихперевезень вантажів наприкладі Естонії»

 


 

Розділ 1. Маркетинговедослiдження ринку транспортно- експедиторських послуг

 

1.1 Аналіз сегменту транспортногоринку

 

Виконано теоретичний аналізпослуг на транспорті для ознайомлення із загальними поняттями, класифікацією та критеріями якостіпослуг. Проаналізовано українськийринок транспортних послуг. Обґрунтовано способи вирішення проблем та недоліків, що виникають під час формування ринкув Україні.

Постановка проблеми. У сучасних умовах переходу України доринкової економіки є актуальним маркетингове дослідження ринку транспортнихпослуг, аналіз закономірностей, особливостей і проблем становленняцього ринку, визначення пріоритетнихнапрямків розвитку. Цейаналіз може бути корисний як учасникам ринку (перевізникам, експедиторам, логістичним операторам) та інвестиційним компаніям, так і науковцям.

Актуальність теми зумовленатим, що нині доволі малоінформації щодо місткості, стану, тенденцій розвитку та ситуації, яка склалася на українському ринкутранспортних послуг. Аналіз останніх досліджень іпублікацій. Як свідчить аналіз зарубіжноїекономічної літератури, міжнародний ринок транспортних послуг є сферою, якавідіграє значну роль в економічному розвитку багатьох країн світу, і проходитьчерез процес фундаментальних змін, що здійснює вплив на його учасників таструктуру їхніх правовідносин. Розвиток європейського ринку послуг на транспорті характеризуєтьсятакими тенденціями:

- посиленнявпливу глобальних транспортно-логістичних компаній;

- продовженняконсолідації ринку;

- зростанняролі інформаційних технологій і системи передавання даних;

- прагненнядо скорочення транспортного процесу та оптимізація витрат на його ділянках;

- впровадженнянових підходів до маркетингу та зростання ролі інновацій.

З погляду світового досвіду ісучасних тенденцій розвитку глобального ринку транспортних послуг Україна ниніна етапі формування і консолідації галузі, істотно поступаючись європейськимкраїнам як за якістю, так і за комплексністю послуг, що надаються національнимитранспортними компаніями.

Метою дослідження є аналізукраїнського ринку транспортних послуг, визначення його тенденцій, проблем формування та майбутніхперспектив.

Транспорт є ключовою ланкоюсоціально-економічної системи держави і належить до стратегічно важливихгалузей національної економіки, без ефективної роботи якої неможливе подальшепідвищення добробуту суспільства. Основні завдання транспорту – своєчасне,якісне та цілковите задоволення потреб галузей економіки та населення уперевезеннях, підвищення економічної ефективності його роботи. Пріоритетноюознакою національної транспортноїполітики є становлення національного ринку транспортних послуг. Транспортні послуги потрібно розглядати яксукупність послуг, пов’язаних з фізичним переміщенням у просторі пасажирів, багажу та вантажів.

Зробивши аналіз літературнихджерел, ми вирішили, що найправильнішим є визначення ФЗ «Про федеральний залізничнийтранспорт» від 20 липня 1995 р., що ринок транспортних послуг – це сфера здійснення перевезеньпасажирів, вантажів, багажу, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, допоміжних таінших видів робіт (послуг), пов’язаних із перевезеннями. Він існує в єдності зтоварним ринком і є одним з його різновидів, що розвивається відповідно дозагальних законів ринкової економіки. В міру ускладнення виробництва тазабезпечення ринку товарамизростає й попит на транспортні послуги.

У 2008 році обсягтранспортно-логістичних послуг в Україні виросте на 12% щодо 2007 року і досягне $45 млрд. Це зростаннявідображає тенденцію бурхливого розвитку ринку транспортних послуг в Україні. Водночас основнуроль на ринку відіграють міжнародні логістичні посередники. Виручка підприємств, що надаютьтранспортні послуги, становить близько $11-12 млрд. щорічно. А потенціал ринку оцінюється в $50–80млрд.

За січень-липень 2008 рокупідприємства транспорту України перевезли 416,3 млн. тонн вантажів, що на 7,8% більше, ніж зааналогічний період минулого року. За цей час перевезено 2 844,1 млн. пасажирів, що на 5,7%більше від аналогічного періоду.

Як повідомив ЛІГАБізнесІнформв Міністерстві транспорту і зв'язку України, обсяг переробки вантажів в портах становив78,952 млн. тонн, зокрема 31,876 млн. тонн – транзитні вантажі, що, відповідно, на 9,2% і2,5% більше від січня–липня 2007 року. Послуг зв'язку за 7 місяців надано на суму 25,52 млрд.грн., з них населенню – 10,22 млрд. грн., що більше від аналогічного періоду минулого року,відповідно, на 17,3% і 18,1 %. Обсяги робіт, виконаних дорожніми службами, в 1,2 разаперевищили показники 7 місяців 2007 року – роботи виконано на суму 3,1 млрд.грн. До державногобюджету за 7 місяців 2008 року підприємства транспорту і зв'язку сплатили майже 2,87 млрд.грн.– на 27 % більше ніж за січень–липень 2007 року (за статистичними даними Міністерстватранспорту та зв’язку України).

За повідомленням генеральногодиректора компанії Universal Development Леоніда Богданова потреба українського ринку вскладських приміщеннях на найближчі 2–3 роки сягає близько 1 млн. кв. м щорічно. Порівняно зкраїнами Східної Європи в Україні дефіцит складських площ з розрахунку на 1000 населення напорядок вище.

Донедавна більшістьтранспортних підприємств виконували тільки операції перевезення, не турбуючись про надання спектра іншихпослуг. Проте нові економічні умови, формування ринку транспортних послуг,поява та посилення конкуренції між підприємства транспорту спонукають до активноговивчення досвіду функціонування транспорту країн з ринковою економікою. Поняття “послуга транспорту” починає широковикористовуватися в практиці організації та планування роботи транспорту.

Особливості діяльності щодонадання послуг зводяться до таких положень:

- послугине можуть існувати поза процесом їхнього надання (вони не можуть накопичуватися);

- продажпослуг – це фактично продаж самого процесу праці, тому якість послуг визначається якістю самого процесупраці;

- послугиявляють собою конкретну споживчу вартість тільки в певний час і в конкретному місці чи напрямі, що істотно обмежуєможливість їхніх замін на ринку послуг;

- послугитранспорту належать до послуг, що завершують процес матеріального виробництва.

Послуга транспортувизначається як підвид діяльності транспорту, що спрямований на задоволення потреб людей іхарактеризується наявністю необхідного технологічного, економічного,інформаційного, правового та ресурсного забезпечення.

До транспортних послугналежать:

- перевезеннявантажів та пасажирів;

- навантажувально-розвантажувальніроботи (навантаження, розвантаження, перевантаження, внутрішні складські операції, пересадкапасажирів);

- зберіганнявантажів;

- сервіснеобслуговування транспортних засобів;

- підготовказасобів, якими здійснюються перевезення;

- наданнязасобів, якими здійснюються перевезення, на умовах оренди чи прокату;

- «переганяння»(доставка) нових та відремонтованих транспортних засобів тощо.

Аналіз робіт таких відомихвітчизняних та зарубіжних спеціалістів, як В.І. Арсенев, Б.В. Артамонов, Р.Л.Губерман, П.В. Куренков, Л.В. Мазо, С.В. Милославська, К.І. Плужников, О.В.Соколова, К.В. Холопов та інших, дає змогу запропонувати класифікаціютранспортних послуг (рисунок 1.1).

/>

Рис. 1.1 Класифікаціятранспортних послуг

В умовах докорінногореформування економіки України необхідна виважена державна транспортнаполітика, яка враховувала б особливості галузі та її роль у процесахекономічних і соціальних перетворень. Для створення ефективної системиправового регулювання ринку транспортних послуг потрібно почати з формулюваннята закріплення основних положень національної транспортної політики, а також назаконодавчому рівні закріпити визначення основних понять «національнатранспортна політика», «ринок транспортних послуг», «транспортні послуги»,необхідно удосконалювати законодавчу базу та змінювати її відповідно доекономічного розвитку країни, цим самим забезпечуючи правове регулюваннявідносин на транспорті. Існує два напрямки в області організації транспортнихпослуг:

- пристосуванняасортименту запропонованих послуг до специфічних потреб клієнтів;

- активнеформування попиту на послуги транспорту з метою прибуткової реалізації уже запроваджених.

Визначальним елементомтранспортного ринку є клієнт (відправник – одержувач вантажів), який диктуєтранспортному підприємству умови транспортного обслуговування. Найголовніші критерії,які визначають поведінку споживача послуг перевезення вантажів: швидкість татехнології доставки вантажів, якість та мобільність перевезень, ціноваполітика, номенклатура послуг, що надаються підприємством, географіяобслуговування, наявність спеціалізованого рухомого складу.

Коли споживач оцінює якістьпослуг, він порівнює фактичні величини параметрів якості з тими, які очікував,і якщо вони збігаються чи є близькими, то якість вважається задовільною. Споживчіочікування клієнта транспортних послуг ґрунтуються на таких параметрах:

- мовнихкомунікаціях (чутках), тобто на інформації про послуги, яку споживачі послуг передаютьодин одному;

- власнихпотребах (власних уявленнях клієнта щодо якості, його запитах);

- минуломудосвіді, тобто на подібних послугах, що надавалися йому в минулому;

- зовнішніхкомунікаціях, які надходять через засоби масової інформації: радіо,телебачення, пресу.

Дослідження попиту натранспортні послуги свідчить про те, що однією з головних вимог клієнтів дороботи транспорту є своєчасність відправки та доставки вантажів. Пов’язано це зпрагненням більшості вантажовласників до зменшення запасів як в сферівиробництва, так і в сфері обороту, оскільки їх затрати на утримання запасівстановлять по деяких галузях 20% і більше від вартості продукції, щовипускається. Відсутність гарантії своєчасної доставки чи відправки потрібноговантажу, можливість відмови чи неодноразового відкладення заявки на перевезеннябули характерними особливостями системи роботи транспорту, що склалися у нас вкраїні.

До критеріїв, які визначаютьпопит на послуги, належать: рід вантажів та обсяг перевезень; розміри території,що обслуговується; номенклатура товарів, що перевозяться; регулярність вантажопотоків;час доставки; рівень тарифів; необхідність зберігання товарів (технологічного простою-пересадки)в циклі доставки; юридичний стан відправника чи одержувача (підприємство чиприватна особа).

Характеризуючи конкурентнуситуацію на транспортному ринку, варто сказати, що в умовах ринкової економікиконкуренція набуває якісно нових рис, оскільки тепер усі види транспорту розвиваютьсяза рахунок власних джерел фінансування. За таких умов ринку кожне підприємство,що надає транспортні послуги, повинне вміти оцінювати рівень своєїконкурентоздатності і своєчасно вживати заходи щодо запобігання збитковості табанкрутству. Постійне збільшення якості транспортного обслуговування разом іззростанням обсягів перевезень позитивно відображається на конкурентоздатностіпідприємств на ринку транспортних послуг. Конкуренція на ринку транспортнихпослуг у зв'язку з виникненням безлічі дрібних приватних компаній та активним освоєннямсхідного напряму перевезень іноземцями у поєднанні з жорсткою податковоюполітикою і подорожчанням ресурсів поставили транспортні компанії переднеобхідністю мобілізувати всі внутрішні резерви. Очевидним є те, що ефективнадіяльність транспортних компаній вже неможлива без широкого використанняінформаційних технологій і персональних комп'ютерів. Незважаючи на проблеми,пов'язані з упровадженням інформаційно-комп'ютерних технологій, цей процеснеобхідний і, більш того, неминучий. Це зумовлено зростаючим обсягом даних, якіпідлягають обробці. Звичайними, традиційними способами вже не вдається з цьогопотоку отримати всю корисну інформацію і використовувати її для управлінняпідприємством. Визначальним чинником в управлінні стає швидкість обробки данихі отримання потрібних відомостей.

Основні чинники, що впливаютьна формування конкурентного середовища на ринку транспортних послуг, виділено утабл. 1.1

Таблиця 1.1 Чинники, що впливають на конкурентнесередовище ринку транспортних послуг

/>

Найвищий рівень конкуренціїспостерігається в сегменті транспортно-експедиторських послуг, що пов'язано звеликою кількістю компаній, що працюють в сфері організації вантажоперевезень,і досягненням відносного балансу між попитом і пропозицією на ринку.

Ідентифікація потреби втранспортному обслуговуванні ґрунтується на принципі сегментації послуг, тобтогрупування споживачів відповідно до тих чи інших критеріїв обслуговування. На ринкуруху товарів та їх доставки споживачам можна виділити два сегментиобслуговування, тобто дві групи покупців. Перша зосереджує свою увагу напостачанні товарів (термінах та інтенсивності, повноті замовлення); друга –віддає перевагу зв’язкам з постачальниками, якості комунікацій та легкостізамовлення.

Основними сегментамитранспортно-логістичного ринку є:

- вантажоперевезеннята транспортно-експедиторські послуги;

- комплекснілогістичні послуги, до яких належать послуги збереження та дистрибуції товарів;

- управлінськалогістика, зокрема й послуги з оптимізації логістичних бізнес-процесів.

До ключових параметрів якостітранспортного обслуговування споживачів належать:

- час від отриманнязаявки на перевезення до доставки;

- надійністьта можливість доставки за вимогою;

- наявністьзапасів, стабільність постачання;

- повнотата ступінь доступності виконання замовлення;

- зручністьрозміщення та підтвердження замовлення;

- об’єктивностітарифів та регулярність інформації щодо затрат на обслуговування;

- можливістьнадання кредитів;

- ефективністьпереробки вантажів на складах;

- якістьупаковки, а також можливість виконання пакетних та контейнерних перевезень.

Чіткість обслуговуванняспоживачів послуг характеризується тривалістю циклу обслуговування, якийвимірюється часом від отримання заявки до її виконання.

Діяльність посередників усфері транспортних послуг спрямована на виконання таких функцій: постачаннямаркетинговою інформацією, налагодження контактів зі споживачами послуг, підписаннядоговорів, адаптація послуг до потреб споживачів, забезпечення складами таекспедиційними послугами в разі потреби, фінансування, розподіл ризику.

Кожне підприємство, що надаєтранспортні послуги та працює в ринкових умовах, повинно розробити власнуцінову політику – систему поглядів, принципів і концепцій щодо ціноутворення і використаннятарифів, яка характеризується здатністю до адаптації та самовдосконалення.

Щодо перевезень, які є однимиз різновидів транспортних послуг, то вони поділяються на декілька видів:автомобільні перевезення, залізничні перевезення, перевезення воднимтранспортом, авіаперевезення. Автомобільні перевезення в Україні є одним знайпопулярніших видів доставки вантажів серед решти видів вантажоперевезень.Вантажні автоперевезення, які здійснюються бортовим і тентовим транспортомрізної вантажопідйомності, є найуніверсальнішими видами вантажоперевезень,оскільки доставка вантажу здійснюється за принципом «від дверей до дверей».Вантажоперевезення повинні здійснюватися за оптимальним маршрутом, а для такої країни,як Україна, це дуже важливо. Кожне автотранспортне підприємство перебуває вумовах, що постійно змінюються, тому необхідний всебічний і ретельний аналізринку транспортних послуг. Необхідно розрізняти поняття перевезення таавтотранспортної послуги: перевезення – це основна послуга, товаравтотранспортного підприємства, тоді як автотранспортна послуга з погляду маркетингує також сервісною послугою.

Сегментування ринкуавтотранспортних послуг описується таким алгоритмом: аналіз вимог потенційнихклієнтів до послуг АТП; формування однорідних груп клієнтів, які ставлять схожівимоги до автотранспортних послуг, що надаються; дослідження технологічного чивиробничого процесу, виявлення можливостей його удосконалення; оцінкаконкурентоспроможності послуги; розробка маркетингових програм для основнихсегментів ринку; оцінка економічного результату формування сегмента іреалізації маркетингової програми.

Конкурентоспроможністюавтотранспортної послуги називається комплекс споживацьких та вартісниххарактеристик послуги, що зумовлює її переваги для клієнтури порівняно заналогічними послугами інших автотранспортних підприємств.

Діяльність автотранспортногопідприємства, основана на маркетинговій концепції управління, як правило,здійснюється за одним чи за кількома напрямами: збільшення обсягів реалізації автотранспортнихпослуг на ринках в результаті активізації маркетингової діяльності за рахунок залученнянових клієнтів, тарифного маневрування, удосконалення організації перевезеньтощо; розширення кількості та розмірів ринку збуту автотранспортних послугчерез розвиток парку рухомого складу, створення філіалів та зупинок в сусідніхрегіонах; розробка, пропонування та реалізація нових автотранспортних послугтощо.

Проаналізуємо структуру транспортно-експедиторських послугна прикладі 20 транспортно-експедиторських підприємств. Результати заносяться втаблицю 1.2 на основі рекламних оголошень. ЇЇ аналіз дає підстави для висновкупро готовність підприємств транспорту до надання повного переліку транспортнихпослуг.

Таблиця 1.2 Структура транспортно-експедиторських послуг,що надаються транспортно-експедиторськими підприємствами, %

Транспортні послуги, що надаються Частка підприємств, що надає відповідні послуги 1.Раціональний вибір ТЗ 100 2.Організація складування та зберігання вантажів 60 3.Упакування, маркування та комплектація вантажів 60 4.Оформлення ТСД 40 5.Супроводження вантажів 40 6.Страхування 20 7.Митно-брокерські послуги 20

1.2 Вибiр перевізника

 

Задача вибору одна із альтернатив ставиться наступнимчином. Є декілька різних альтернатив перевізників. Необхідно розробитипроцедуру, яка б ставила у відповідність кожній із альтернатив числове значення(рейтинг). Тоді результатом задачі вибору є елемент з найбільшим числовимзначенням рангу.

Вирішимо задачу вибору перевізника на прикладі 5перевізників і 5 критеріїв (значення критеріїв за трьохбальною шкалою: 3 –«добре», 2 – «задовільно», 1 – «погано»).

Таблиця 1.2

№ Критерії

ЗАТ "Інтер-Контакт"

ЗАТ "Інтертранс" ТОВ «РІТТМАНН-КИЇВ» ЗАТ «КВК «РАПІД»» ТОВ "Інтер Валсан Транс" Ранг 1. Надійність 1 2 2 3 3 0,69 2. Фінансова стабільність 1 2 2 3 2 0,87 3. Якість 2 1 1 3 3 0,95 4. Термін доставки 2 1 1 2 3 0,98 5. Оформлення документів 1 2 2 3 2 0,99 6,45 7,05 7,05 12,49 11,6

Отже, серед заданихальтернатив найоптимальнішим перевізником є ЗАТ «Київська виробнича компанія«Рапід»

1.3 Прогнозування обсягів міжнароднихавтомобільних перевезень вантажів

 

Обсяг міжнароднихавтомобільних перевезень (місткість сегменту ринку) між Україною та Естонієюможе бути визначений на основі статистичних даних або за допомогою орієнтовнихрозрахунків з використанням обсягів торгівлі за наступною методикою. На основізначень та доповнення її даними про експорт та імпорт, що наведені встатистичних довідниках, за допомогою методів регресійного аналізу,математичної статистики або методики експертних оцінок слід визначити прогнозобсягів зовнішньої торгівлі України на поточний рік для країни-партнера – Естонія(згідно із завданням курсової роботи).

Розрахуємо рівняння регресії для експорту та імпорту.

/> (1.1)

/>(1.2)

де n – кількість років;

x – роки;

y – обсяги експорту (імпорту).

Таблиця 1.3 Дані для розрахунку рівняння регресії дляекспорту

n

Xi

Yi

Xi2

XiYi

1 2005 125,1 4020025 250825,5 2 2006 123,4 4024036 247540,4 3 2007 217,9 4028049 437325,3 4 2008 173,9 4032064 349191,2 5 2009 77,5 4036081 155697,5 Σ 10035 717,8 20140255 1440579,9

Підставимо дані із таблиці 1.3 у кожне рівняння длярозрахунку коефіцієнтів a та b.

/>

/>


/>

Рис 1.1. Регресивна модель прогнозування експорту.

Отже, прогноз на 2010 р. для експорту буде таким:

/>

Далі проведемо такі ж розрахунки для імпорту.

Таблиця 1.4 Дані для розрахунку рівняння регресії дляімпорту

n

Xi

Yi

Xi2

XiYi

1 2005 102,6 4020025 205713 2 2006 135,1 4024036 271010,6 3 2007 152,7 4028049 306468,9 4 2008 177,6 4032064 356620,8 5 2009 135,3 4036081 271817,7 Σ 10035 703,3 20140255 1411631

Підставимо дані із таблиці 1.4 у кожне рівняння длярозрахунку коефіцієнтів a та b.

/>

/>


/>

Рис. 1.2. Регресивна модель прогнозування імпорту.

Отже, прогноз на 2010 р. для імпорту буде таким:

/>

Приймаємо, що обсяг експорту складається із 70%сировини і 30% готової продукції.

Приймаємо, що в режимі імпорту перевозиться 30%сировини і 70% готової продукції.

Знаходимо обсяги експорту в млн. дол.:

/> (1.3)

/>

/> (1.4)

/>

Знаходимо обсяги імпорту в млн. дол.:

/>(1.4)


/>

/>(1.5)

/>

Знаходимо обсяги експорту в тоннах:

/>

/>

/>

/>

Знаходимо обсяги імпорту в тоннах:

/>

/>

/>

/>

Для визначення обсягу перевезень автомобільнимтранспортом необхідно скористатись даними таблиці 1.5. Вартiсть 1-єї тоннивантажу (табл. 1.5) визначається номенклатурою товарної продукції по імпорту таекспорту. Значення нижньої межі відповідає вартості 1-єї тонни сировини, аверхньої межі — вартості 1-єї тонни готової продукції. Частка автомобільнихперевезень визначається аналогічно. Використовуючи дані табл. 1.3 — 1.4, задопомогою регресійного аналізу [1], необхідно визначити обсяг автомобільнихперевезень на поточний рік. При цьому необхідно обґрунтувати вартість 1 тоннивантажу експорту та імпорту країн торгових партнерів з огляду на розвиток їхекономіки та спеціалізації у світовому господарстві.

Таблиця 1.5 Оцінка вантажопотоку

Напрямок руху товарів Вартість 1 тонни вантажу, $ Частка вантажу, що придатна для автомобільних перевезень, % Експорт 300-800 10-15 Імпорт 800-1200 30-40

Знаходимо обсяги міжнародних автомобільних перевезеньпо експорту в тоннах:

/>(1.10)

/>

/> (1.11)

/>

Знаходимо обсяги міжнародних автомобільних перевезеньпо імпорту в тоннах:

/> (1.12)

/>

/>(1.13)

/>


Після проведених вище зазначених розрахунків, можназробити висновок про те, що імпорт в Україну значно перевищує експорт в Естонію.Це свідчить про низькі показники експорту України, що, в свою чергу, відбиваєслід на економіці країни в цілому. За розробленими прогнозами ситуація на 2010рік значно не зміниться, адже експорт товарів із Естонії досягатиме вищих меж,ніж за попередні роки, а імпорт з України зросте лише по відношенню до 2009року.


Розділ 2. Аналізпопиту на перевезення

Аналіз попиту виконаємо для Естонії. Розрахунковийобсяг перевезень для виконання курсової роботи визначається на основіодержаного річного обсягу перевезень наступним чином:

/>

де /> - обсяг перевезень країни, яканаведена в завданні, т

а – остання цифра залікової книжки.

/> (2.2)

/>

/>(2.3)

/>

З урахуванням розрахункового обсягу перевезень і данихтаблиці 2.1 (/>)визначаємообсягперевезень по дняхтижня і місяцях року :

/>

Таблиця 2.1 Розподіл надходжень обсягів перевезень по дняхтижня і місяцях року

Місяць /> Дні тижня /> /> /> 1 2 3 4 5 1 0,0094 0,0572 0,0444 0,0222 0,0056 2 0,0078 0,0456 0,0356 0,0178 0,0044 3 0,0067 0,0394 0,0311 0,0156 0,0039 4 0,0083 0,0444 0,0356 0,0172 0,0044 5 0,01 0,0556 0,0456 0,0211 0,0072 6 0,0117 0,0683 0,0533 0,0267 0,0067 7 0,0094 0,0561 0,045 0,0217 0,0056 8 0,0078 0,045 0,0367 0,0167 0,005 9 0,005 0,0283 0,0222 0,0111 0,0028 10 0,0056 0,0344 0,0267 0,0133 0,0033 11 0,0072 0,0389 0,0311 0,0167 0,0028 12 0,0083 0,0511 0,034 0,02 0,005

Результати розрахунків наводимо в табл. 2.2 та 2.3.

Таблиця 2.2 Розподіл надходжень обсягів перевезень поднях тижня та місяцях року для експорту

Місяць (i) /> Дні тижня (j) /> /> Сума обсягу перевезень Середнє значення обсягу перевезень, т

Дисперсія,

т2

/> 1 2 3 4 5 /> /> /> 1 4,78573 29,1217 22,6049 11,3025 2,85107 70,665856 14,1331712 129,1681 2 3,97114 23,2159 18,1247 9,06234 2,24013 56,614144 11,3228288 82,2061 3 3,4111 20,0593 15,8336 7,94227 1,98557 49,231904 9,8463808 61,7527 4 4,2257 22,6049 18,1247 8,75686 2,24013 55,952288 11,1904576 78,0936 5 5,0912 28,3071 23,2159 10,7424 3,66566 71,02224 14,204448 120,0217 6 5,9567 34,7729 27,1361 13,5935 3,4111 84,870304 16,9740608 183,004 7 4,78573 28,5616 22,9104 11,0479 2,85107 70,156736 14,0313472 126,7303 8 3,97114 22,9104 18,6847 8,5023 2,5456 56,614144 11,3228288 81,53066 9 2,5456 14,4081 11,3025 5,65123 1,42554 35,332928 7,0665856 31,7308 10 2,85107 17,5137 13,5935 6,7713 1,6801 42,409696 8,4819392 47,2842 11 3,66566 19,8048 15,8336 8,5023 1,42554 49,231904 9,8463808 61,6885 12 4,2257 26,016 17,3101 10,1824 2,5456 60,279808 12,0559616 94,0927

Таблиця 2.3 Розподіл надходжень обсягів перевезень поднях тижня та місяцях року для імпорту

Місяць /> Дні тижня /> />

Сума обсягу

перевезень

Середнє значення обсягу перевезень, т

Дисперсія,

т2

1 4,78573 29,1217 22,6049 11,3025 2,85107 70,665856 14,1331712 129,1681 2 3,97114 23,2159 18,1247 9,06234 2,24013 56,614144 11,3228288 82,2061 3 3,4111 20,0593 15,8336 7,94227 1,98557 49,231904 9,8463808 61,7527 4 4,2257 22,6049 18,1247 8,75686 2,24013 55,952288 11,1904576 78,0936 5 5,0912 28,3071 23,2159 10,7424 3,66566 71,02224 14,204448 120,0217 6 5,9567 34,7729 27,1361 13,5935 3,4111 84,870304 16,9740608 183,004 7 4,78573 28,5616 22,9104 11,0479 2,85107 70,156736 14,0313472 126,7303 8 3,97114 22,9104 18,6847 8,5023 2,5456 56,614144 11,3228288 81,5307 9 2,5456 14,4081 11,3025 5,65123 1,42554 35,332928 7,0665856 31,7308 10 2,85107 17,5137 13,5935 6,7713 1,6801 42,409696 8,4819392 47,2842 11 3,66566 19,8048 15,8336 8,5023 1,42554 49,231904 9,8463808 61,6885 12 4,2257 26,016 17,3101 10,1824 2,5456 60,279808 12,0559616 94,0927

Аналіз обсягів перевезень по днях тижня і місяцях рокудозволяє зробити висновок про те, що часто зустрічаються ситуації, коли неясно, якими коливаннями обумовлена зміна обсягу перевезень: випадковими, які немають циклічного характеру, або сезонними (циклічними). При цьому виникаєнеобхідність перевірки стаціонарності потоку та наявності зв’язку міжпослідовними подіями – обсягами надходжень.

Перевірка стаціонарності потоку здійснюється шляхомпорівняння середніх та дисперсій окремих вибірок за методикою. При цьомудовірча оцінка середнього значення виконується з використанням розподілуСтьюдента, а для порівняння дисперсій використовується критерій Кокрена/>

/>


де /> – окремі оцінки дисперсії, т2.

/>

де /> - обсяг вантажу в і-й вибірці длякожного j-го періоду, т;

/> - обсяг і-ої вибірки.

Розрахуємо дисперсію для експорту:

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

Розрахуємо дисперсію для імпорту:

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

Вважається, що вибірки належать до однієї генеральноїсукупності, якщо розходження між дисперсіями незначне:

/> (2.6)

де/> – квантіль розподілу Кокрена;

/> – емпіричний квантіль за критеріємКокрена.

/>

0,2624>0,1666

/>

0,2624>0,1673

Знаходимо значення найбільшого Xn танайменшого Xm середніх обсягів перевезень. Оцінка різниці між нимивиконується за допомогою розподілу Стьюдента:

/> (2.7)

де S – середнє зважене квадратичне відхилення двохвибірок, т;

/> – квантіль розподілу Стьюдента, якийвизначається з урахуванням довірчої імовірності.

/> (2.8)

/>

/>

/>

/>

Отже, значення найбільшого Xn та найменшогоXm середніх обсягів перевезень для експорту та імпорту відповідно:

16,974-7,066 ≤ 2,78*9,56*0,63

9.908 ≤ 16,743

94,1522-39,1971 ≤ 2,78*52,74*0,63

54,9551≤ 92,3688

Якщо при 5 % рівні значимості різниця між середнімиобсягами перевезень є не значимою, то відповідне відхилення середнього тадисперсії слід розглядати не як сезонну зміну, а як результат варіюваннявипадкової величини. Порівняння інших пар вибірок не виконується, так як длябудь-якої з них різниця середніх значень буде меншою.

На основі дослідження можнасформулювати висновок про те, що вантажопотоки можна розглядати як стаціонарні.


Розділ 3. Наскрізнийметод доставки вантажів

 

3.1 Обґрунтування вибору рухомогоскладу

 

/>(3.1)

де /> - спрогнозований обсяг перевезень, т

/> - вантажопідйомність автомобіля(автопоїзду), т (/>).

/>

/>

При цьому час виконання оборотного рейсу (/>) розраховується як:

/> (3.2)

де /> - відстань між столицями країн, км;

/> - середня добова швидкість руху (/>);

/> - автомобіле-дні простою піднавантажувально-розвантажувальними роботами та при оформленнітоварно-транспортних документів (2 дні);

/> – середнє значення нульовогопробігу, км.

/>

/> (3.3)

де /> - площа країни прямого відправлення,км2;

/> — середнє значення порожнього пробігупо країні відправлення, км


/> (3.4)

/> (3.5)

де /> - площа країни зворотньоговідправлення, км2.

/>

При виборі транспортного засобу необхідно зважати напевні групи вантажів, які, з урахування особливостей технології, організаціїперевезень і вимог до спеціалізації рухомого складу, безпеки транспортування тазабезпечення збереження товарів, можуть бути поділені на групи:

1-а група – навалочні та поштучні вантажі, щодопускають використання відкритого рухомого складу;

2-а група – вантажі, які потребують захисту відатмосферного впливу та використання рефрижераторів та експресної доставки;

3-а групи – вантажі, що потребують захисту відатмосферного впливу та використання критого рухомого складу;

4-а група – ваговиті та негабаритні вантажі;

5-а група – наливні вантажі;

6-а група – небезпечні вантажі;

7-а група – вантажі, потребують супроводження таохорони.

При виборі типу автотранспортного засобу необхіднозважати на те, що вантажі, з урахуванням особливостей технології організаціїперевезень і вимог до спеціалізації рухомого складу, безпеки транспортування тазабезпечення збереження товарів відносяться до 3-ї групи, тобто вантажі, щопотребують захисту від атмосферного впливу та використання критого рухомогоскладу. Після обґрунтування вибору типу рухомого складу, необхідно вибратимарку. При вирішені задачі вибору марки враховуємо такі фактори:

- Характер перевезення

- Технічні характеристики та відповідність вимогамміжнародних стандартів

- Імідж фірми-постачальника (умови, ціни і гарантії)

- Витрати, пов’язані з введенням в експлуатаціюавтотранспортних засобів (митні збори, витрати на страхування, постановка наоблік)

- Вартість сервісного технічного обслуговуваннярухомого складу

На даний час в Європі діє екологічний стандарт Євро3 і вище. Тому, враховуючи такі вимоги, а також правила перевезень вантажів уміжнародних вантажних відправленнях, що включають умови навантаження(розвантаження), транспортування та упакування відповідних видів товарів,вибираємо найбільш підходящий видавтомобільного транспорту.

Обираємо сідельний тягач DAF FT XF105.410. Йоготехнічні характеристики наведені у таблиці 2.1

Таблиця 3.1 Технічні характеристики

Тип авто Седельный тягач Колесная формула 4х2 Полная масса авто, кг 7200 Полная масса автопоезда, кг 45000 Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг 7500 Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг 13000 Допустимая нагрузка на седло, кг 12000 Грузоподъемность, кг 30000 Масса снаряженного авто, кг 14250 Максимальная скорость (км/ч) 85 Двигатель MX: 12.9 Мощность двигателя (л.с.) 410 Коробка передач Механическая КПП 16S2520 Число передач 16 Передаточное число ведущих мостов

нет даннях

Подвеска Передняя ось тип 152N. Параболические рессоры с амортизаторами и стабилизатором. Задний мост с одинарным редуктором тип SR 1347 на 4-х баллонной пневматической подвеске с электронным управлением, с амортизаторами и стабилизатором. Размер шин 315/80R22.5 Топливный бак 850 Кабина Space Экологический тип Euro-3

Додаткова інформація:

- Електромеханічнийтахограф;

- Обмежувачшвидкості 85 км/ч;

- Сидінняводія Comfort Air: пневматична підвіска с поперечним підпором. Фіксованесидіння пасажира. Обидва сидіння с інтегрованими підголівниками и трьохточковими ременями безпеки; велюрова обшивка;

- Круїзконтроль;

- Радіо /CD, 2 колонки;

- АнтеннаGSM діапазонів 900 MHz, 1800 MHz и GRPS, и антенна CB;

- Приводизамків дверцят: механічний привод замка дверці водія, електропривод замкадверці пасажира. Клавіша блокування на торпедо, 2 ключа;

- 2спальних місця. Верхнє спальне місце зі сходинкою;

- Кондиціонер;

- Холодильник

- ; Автономнийотеплювач кабіни (фен)с таймером.

Цінасклала 32000 євро(878820 грн.)

Сідельний тягач має напівпричіп, в якомубезпосередньо і розташовується експортний та імпортний вантаж.

Напівпричіп: Koegel

Оси: виробник осей — SAF, кількість осей — 3,

підвіска — повітряна.

Гальмівна система: ABS.

Вартість: 385753.39

Вантажопідйомність: 7,1т

Ціна: 36000 євро (385753 грн.)


3.2 Визначення витрат на перевезення при наскрізному методідоставки

 

При виконанні міжнародних перевезень рух на автомобільнихлініях може бути організований наскрізним методом доставки вантажів.

При наскрізному методі кожний автомобіль проходитьувесь шлях від початкового до кінцевого пункту та шлях у зворотному напрямку.Цей метод руху, як правило, використовується при непостійному та нерівномірномувантажопотоці.

Розрахуємо витрати на міжнародний оборотний рейс. Уданій курсовій роботі я обрала маршрут Україна (м. Київ) – Естонія (м. Пярну (Pärnu)). Для цього необхідно скористатися найоптимальнішим маршрутом перевезень,карта і розрахунок відстаней якого я представила на електронній карті (Додаток 1).Врахуємо такі особливості розрахунків витрат, собівартості і тарифу 1 кмпробігу.

1)Оплата праці.

В практичній діяльності є випадки, коли заробітнаплата нараховується на основі відрядної розцінки за 1 км загального пробігу.

Також заробітна плата визначається додаванняммінімального окладу заробітної плати по Україні, витрат на відрядження залежновід країн

Таблиця 3.2 Норми відшкодування витрат на відрядженняв іноземній валюті, водіям, які перебувають за кордоном по країнах в такихрозмірах (ЄВРО за 1 км перевезення вантажу по закордонній території)

Країна Середньодобовий пробіг автопоїзду по рейсу 350 км 450 км 550 км 600 км Чехія, Болгарія, Хорватія, Словаччина 0,05 0,09 0,1 0,11 Данія, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Люксембург, Швейцарія, Італія 0,05 0,08 0,095 0,1 Австрія, Франція 0,05 0,075 0,09 0,1 Іспанія, Португалія 0,025 0,06 0,07 0,085 Польща, Угорщина, Словенія, Румунія та країни СНД 15 доларів США за добу Україна рн за добу

2) Відрахування по оплаті праці:

 

/>, (3.6)

Ноп –норматив відрахувань по оплаті праці, % (37%)

ФЗП =869+2*24+4*15*7,87=1389,2 грн

ФЗПсум= 1389,2 *2/10.79= 257,5 євро

/> євро

3) Витрати на автомобiльне паливо:

 

/> (3.7)

Сп(укр)= (0,325*513+0,01*10260)*0,67=180,45 євро

Сп(пол)=(0,325*557+0,01*11140)*1,07=312,89 євро

Сп(лит)=(0,325*266+0,01*5320)*1,01=141,05 євро

Сп(лат)=(0,325*231+0,01*4620)*1,04=126,13 євро

Сп(ест)=(0,325*65+0,01*1300)*1,04=35,49 євро

НLan – лінійна норма витрати палива напробіг автопоїзда визначається:

/>, (3.8)

/>= 25+1*7.5=32.5

HL – базова лінійна норма витрати паливана 100 км пробігу, л/100км;

Gnp – споряджена маса причепа(напівпричепа)

HW – додаткова питома нормавитрати палива на 100 ткм, л/100км;

Цл – ціна одного літра палива(необхідно враховувати різницю у ціні палива в кожній країні).

Таблиця3.3 Ціни на пальне у країнах, через які проходить маршрут

Країна Ціна одного літра палива, євро Україна 0.67 Польща 1.07 Литва 1.01 Латвія 1.04 Естонія 1.04

Транспортна робота визначається:

/>,   (3.9)

де Lв — пробіг автомобіля з вантажем, км.

W(укр) = 20*1*513=10260 ткм

W(пол) = 20*1*557=11140 ткм

W(лит) = 20*1*266=5320 ткм

W(лат) = 20*1*231=4620 ткм

W(ест) = 20*1*65=1300 ткм

При розрахунках потрібно враховувати існуючі обмеженняввозу пального на територію країн при виконанні міжнародних автомобільнихперевезень вантажів. Ці обмеження в країнах, через які проходить маршрутпредставлено у вигляді таблиці 3.4

Таблиця 3.4

Назва країни Вантажний транспорт Польща 200 літрів Литва Повний стандартний бак Латвія Повний стандартний бак Естонія Повний стандартний бак

Розрахуноквитрат палива виконувати по ділянках маршруту, враховуючи заправку автомобіляпальним в закордонних країнах, існуючі обмеження та об’єм паливного баку.Результати представимо в табл. (3.5)

Таблиця3.5 Розрахунок витрат на паливо

Маршрут по ділянках Відстань, км Вага вантажу, т Транспортна робота, ткм Витрати на пробіг, л Витрати на транспортну роботу, л Всього витрат, л Витрати палива з урахуванням заправки та обмежень, л Україна 513 20 10260 166.7 102.6 269.3

400

+69

Польща 557 20 11140 181 111.4 292.4 95 Литва 266 20 5320 86.5 53.2 139.7 398 Латвія 231 20 4620 75 46.2 121.2 - Естонія 65 20 1300 21.1 13 34.1 - Естонія 65 20 1300 21.1 13 34.1 - Латвія 231 20 4620 75 46.2 121.2 55 Литва 266 20 5320 86.5 53.2 139.7 335 Польща 557 20 11140 181 111.4 292.4 95 Україна 513 20 10260 166.7 102.6 269.3 270

1.Заправкав Україні на 400л – повний бак (на суму 268 євро).

2.Повторна заправка в Україні, перед в’їздом до Польщі на 69л (на суму46.23євро), щоб на кордоні було 200л, і в Польщі менше витратитись на дозаправку.

3.Заправка у Польщі лише на 95л (на суму 101,65 євро), щоб вистачило пального доЛитви, оскільки там вартість пального значно нижча.

4.Заправка у Литві, майже повний бак 398л (на суму 401.98 євро). Цієї кількостіпального вистачає на досягнення пункту призначення та зворотного перетинукордону з Латвією.

5.Дозаправка у Латвії на 55л (на суму 57.2 євро). Цієї кількості пальноговистачає для досягнення Литви.

6.Заправка у Литві – 335л (на суму 338.35 євро). Тоді на кордоні з Польщеюзалишається 200л .

7.Дозаправка У Польщі на 95л (на суму 101,65 євро). Даної кількості пальноговистачає до перетину кордону з Україною, та не перевищує встановлених обмежень(становить менше 10л).

8.Заправка в Україні на 270л (на суму 180.9 євро) – для досягнення пунктупризначення. Загалом сума всіх заправок складе 1495,96 євро, що на відміну відсуми

4) Витрати на мастильні та іншіексплуатаційні матеріали:

 

/>, (3.10)

Смас=1495,96*0,12=179,52євро

Умас– відсоток витрат на мастильні та інші експлуатаційні матеріали від витрат наавтомобільне паливо, % (Умас = 12%)

5) Витрати на сервісне технічнеобслуговування.

Сервісне технічне обслуговування доцільно виконуватина спецiалiзованих станцiях. Окрiм цього, однiєю з умов фiрм-постачальникiвавтомобiльної технiки є забезпечення власника автомобiля фiрмовим технiчнимобслуговуванням на вказаних постачальником станцiях. Тiльки при дотриманніданої умови, а також при суворому виконаннi правил експлуатацiї технiки,постачальник надає певнi гарантiї. Тому витрати на сервiсне обслуговуванняавтомобiлiв європейського виробництва визначаються на основi розцiнокспецiалiзованих станцiй. У бiльшостi випадкiв вартiсть рiчного сервiсногообслуговування складає 800-1300 $ в залежностi вiд марки автомобiля (вiдповiдаєпробiгу 30 — 100 тис. км). Оскільки ми не виконуємо такий великий пробіг ми невраховуємо вартість річного сервісного обслуговування.

Сто = 1000$/1,3= 769,23 євро

6)Витрати на автомобільні шини:

 

/> ,   (3.11)

 

Сш = />6854,4 євро

де

/>

— норматив відрахувань на відновлення шин, у відсотках від

балансової вартості шин;

/>

— ціна одного комплекту шин;

/>

— кількість шин (без запасної), встановлених на одиниці рухомого складу, од.

 

7) Амортизацiя рухомого складу.

У курсовій роботі доцiльно використовувати наступнузалежнiсть:

/>, (3.12)

А(t) =107692*3264/1000000=351,51євро

де

/>

— сума амортизаційних відрахувань за період t;

/>

— балансова вартість рухомого складу на початок періоду, що є

попереднім до планового;

Lрп

— ресурсний пробіг автомобіля, км.

 

8) Витрати, пов'язанi з виконанняммiжнародних перевезень.

Витрати, пов'язанi з оформленням оборотного рейсу приміжнародних дорожніх перевезеннях (МДП), визначаються по цінах, які наведенінижче у таблиці 3.6:


Таблиця 3.6

Віза 50 євро/рік Книжка МДП 240 грн Страховка 64 грн на 1 карнет +1200 грн (3 міс) Шляховий збір 49 $ Екологічний збір 10 євро Стоянки 15-20 грн на добу Миття автомобіля (автопоїзду) 50 грн (Україна), 70 ZC (Польща) тощо

КнижкаМДП: 240/10,79 = 22,24 євро

Страховка:(64*2+1200)/10,79 =123,08 євро

Шляховийзбір: 49/1,3 = 37,69 євро

Стоянка:6*20/10,79 = 11,12 євро

Тому Ср=50+22,24+123,08+37,69+10+11,12=254,13 євро

9) Загальногосподарськi витрати.

Суму загальногосподарських витрат визначають яквiдсоток вiд прямих витрат:

Сгосп=(ФЗПсум+Сп+Смас+Сш+Сто+Cp)*Yгосп/100, (3.13)

Сгосп=(257,5+1495,96+ 179,52+ 6854,4+ 769,23+ 254,13)* 0,15 = 1471,61євро

Угосп– відсоток загальногосподарських витрат від прямих витрат,% (Угосп= 15%);

Ср –витрати, пов’язані з виконанням міжнародних перевезень.

Всi перерахованi статтi витрат зводять у таблицю 3.4 iвизначають на її основi загальнi витрати на виконання одного оборотного рейсу.

Таблиця 3.7 Витрати на виконання міжнародногооборотного рейсу

№ пп Статті витрат Значення (в євро) 1 Оплата праці водія (водіїв) 257,5 2 Відрахування по оплаті праці 95,28 3 Витрати на автомобільне паливо 1495,96 4 Витрати на мастильні та інші експлуатаційні матеріали 179,52 5 Витрати на сервісне технічне обслуговування 769,23 6 Витрати на автомобільні шини 6854,4 7 Амортизація рухомого складу 351,51 8 Витрати, пов’язані з виконанням міжнародних перевезень. 254,13 9 Загальгосподарські витрати 1471,61 Загальні витрати 11729,14

Розділ 4. Визначення витрат на перевезення притермінальному методі доставки

Суть цієї технології полягає у використанні під час перевезеннявантажів терміналів.

Вантажним терміналом називається спеціальний комплексспоруд, персоналу, технічних і технологічних пристроїв, організаційновзаємозв’язаних і призначених для виконання логістичних операцій, пов'язаних зприйомом, навантаженням-розвантаженням, зберіганням, сортуванням,вантажопереробкою різних партій вантажів, а також комерційно-інформаційнимобслуговуванням вантажоодержувачів, перевізників та інших логістичнихпосередників у мульти-, інтермодальних та інших перевезеннях.

Технологічний процес термінального транспортуванняскладається з трьох основних етапів: завезення вантажів на термінал ірозвезення їх з терміналу; вантажопереробка на терміналі; лінійне перевезеннявантажів між терміналами відправлення і призначення.

Розглянемо витрати на кожному з етапів термінальногоперевезення для 5 вантажовідправників.

Розрахувати сумарні витрати для термінального методудоставки для експорту товарів.

Задаємо 5 ватажовідправників в різних містах і 5вантажоотримувачів в різних містах відповідно в країнах відправлення іпризначення в межах 200 км від терміналу.

/> (4.1)

де /> – середній розмір партії вантажу, щовідправляється від вантажовідправника.


/>

Таблиця 4.1 Наведемо коротку технічну характеристикуобраних автомобілів:

Вантажопідйомність

Об’єм фургона, м2

Додаткова функція при НР Mitsubishi 4 38 гідрооборот Mersedes Benz 815 4,5 40 гідрооборот DAF-55 4 32 гідрооборот Volvo FL6 4,2 33 гідрооборот MAN-18.264 4 40 гідрооборот, пневмохід

Розрахуємо витрати на завіз вантажів на термінал вкраїні відправлення:

/> (4.2)

де /> - відстань завозу вантажу відвантажовідправника до терміналу, км;

/> – тариф на 1 км пробігу автомобіляпо країні відправлення.

Таблиця 4.2

Вантажо-відправники Відстань завозу вантажу від ВВ до терміналу по країні відправлення, км Відстань вивозу вантажу від терміналу до ВО по країні призначення, км Обсяг вантажу, що поданий до перевезення, кг 1

/> = 30+7 = 37

/> = 20+7 = 27

4000 2

/> = 40+7 = 47

/> = 50+7= 57

4000 3

/> = 60+7 = 67

/> = 30+7 = 37

4000 4

/> = 50+7 = 57

/> = 65+7 = 72

4000 5

/> = 70+7 = 77

/> = 75+7 = 82

4000 Вага вантажу по експорту 20000

Для розрахунку витрат на завіз вантажів на терміналскористуємось даними з таблички 4.2.

Тариф на 1 км пробігу становить 0,4 у.о. за даними ТОВ«Еванс».

Таким чином витрати матимуть наступне значення:

Скр.вз = 37*4,38+47*4,38+67*4,38+57*4,38+77*4,38=1248,3 грн.

Витрати на вивіз вантажу з терміналу в країніпризначення будуть такими:

Скр.пз =27*4,38+57*4,38+37*4,38+72*4,38+82*4,38=1204,5 грн.

На прикладі вартості виконуваних робіт в терміналі «Trans Global» складемо таблицю 4.3., дезазначимо розрахунок вартості термінальних послуг для вантажу, що поданий доперевезення (20 т).

Таблиця 4.3

Найменування послуги Вартість за 1т, грн Вартість за вантаж, грн НР операції 275 275*20=5500 Консолідація вантажу 75 75*20=1500 Збереження 100 20*100= 2000 Повна вартість 9000

/> (4.3)

Значення лінійного перевезення між терміналами Києвата Пярну визначається як ½ вартості перевезення за наскрізним методомдоставки. Тому: 11729,14/2=5 864,57

/>

/> (4.1)

де /> – витрати на завіз вантажів натермінал в країні відправлення, грн.;

/> - витрати на вивіз вантажів зтерміналу вантажоотримувача в країні призначення, грн.;

/> - термінальні витрати в країніпризначення, грн.;

/> - термінальні витрати в країнівідправлення, грн.;

/> - витрати на міжнародніміжтермінальні перевезення (див. методичку розрахунку наскрізної доставки),грн.;

/> - витрати на послугитранспортно-експедиторських підприємств (обгрунтувати).

Сумарні витрати за термінальним методом доставкистановитимуть:

Стерм = 1554,9 +1511,1+9000*2+5864,57= 26930,57 грн.


Висновки

Розвиток міжнародних перевезень у відповідності зісвітовими стандартами і новітніми технологіями посилив розвиток експедиційнихпослуг. Ось чому роль експедитора суттєво змінилася (збільшилася кількістьфункцій та об’єм відповідальності).

В даній курсовій роботі ми здійснили маркетинговедослідження ринку транспортних послуг України та Естонії. На основі статистичнихданих виявили, що з Естонії в Україну імпортується більше сировини і готовоїпродукції, ніж експортується із України в Естонію та спрогнозували обсягперевезень на 2010 рік.

У другому розділі курсової роботи я обґрунтовуваввибір рухомого складу. Зокрема, я обрала потрібний тип рухомого складу –автомобіль DAF XF 105.410тавизначила витрати на оборотний рейс даного перевезення за допомогою наскрізногометоду доставки, що дорівнюють 11729,14 грн.

У третьому розділі курсової роботи я розраховуваласумарні витрати для термінального методу доставки вантажів для експортногоперевезення, що складають 26930,57 грн.

Отже, можна зробити висновок, що більш економічновигідним буде організація перевезень за допомогою наскрізного методу доставки.Хоча, термінальний метод – є більш прогресивним і має багато перспективрозвитку на міжнародному ринку перевезень.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. ГалушкоВ. Г. Вероятностно-статистические методы на автомобильном транспорте. – К.:Вища школа, 1976. – 232 с.

2. Воркут А.И. Грузовыеавтомобильные перевозки. – К.: Вища школа, 1986. – 447 с.

3. www.lardi-trans.com

4. http://www.rg.ru/2008/03/20/punkt.html.

5. http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1083.4245.0.

6. ЗУ «ПроЗЕД» № 959-12 від 27.07.2010.

7. ЗУ «ПроТЕД» із змінами,внесеними згідно із Законом

N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009.

8. Методичнівказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Транспортно-експедиційнадіяльність» для студентів спеціальностей: 7.100402 «Транспортні системи»,7.100403 «Організація перевезень і управління на транспорті» /Укл. О.Я.Коцюк,С.В.Ширяєва, Ю.О.Силантьєва. – К.: НТУ, 2004. – 21 с.

9. http://www.asmap.org.ua/.

10. http://www.adviss.ru.

11. http://www.ameu.org.ua/.

12. http://www.fiata.com/.

13. http://www.kmu.gov.ua/dmsu/control/.

14. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=index.

15. http://www.logist.com.ua/ved/incoterms/index.htm.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу