Реферат: Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

ЗМІСТВСТУП

1.  Теоретичні і практичнізасади формування ринку і споживних властивостей продуктів переробки томатів

1.1.    Моніторингринку томатопродуктів в Україні

1.2.     Способиперероблення томатів, їх вплив на якість продукції

1.3.    Факториформування споживних властивостей консервованих і заморожених томатів

1.3.1. Вимоги доякості сировини

1.3.2. Особливостітехнології томатопродуктів

1.3.3. Впливумов зберігання на якість продукції

1.4.    Аналізнормативної документації на консервовані і заморожені томати

Висновки до розділу 1

2.  Логістичнізаходи щодо управління якістю томатопродуктів (за 

матеріалами ТОВ “Фора”)

2.1.    Об’єкти, методика і методи доліджень

2.2.    Структураасортименту томатопродуктів в  торгівельній мережі

ТОВ “Фора”.

2.3.    Порівняльнаоцінка якості свіжих, заморожених і консервованих томатів різних виробників

2.3.1. Сортопридатністьтоматів до заморожування

2.3.2. Порівняльнаоцінка якості й  конкуренто-спроможності свіжих і консервованих томатів різних виробників

2.4.    Логістичнізаходи щодо формування і збереження споживних властивостей свіжих, заморожених і  консервованих томатів

Висновки до розділу 2

3.  Організаціяпродажу томатопродуктів в ТОВ “Фора”.

3.1.    Теоретичніоснови організації торгівельного  обслуговування споживачів та проблеми їївдосконалення в сучасних умовах

3.2.    Організаціязакупівлі томатопродуктів та  ефективність комерційних угод

3.3.    Методироздрібного продажу товарів та оцінка рівня торгівельного обслуговуванняпокупців

3.4.    Стимулюванняпродажу товарів в ТОВ “Фора”.

Висновки до розділу 3

ВИСНОВКИ

ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


Ключові слова: томати заморожені, томатиконсервовані, томатопродукти, споживні властивості, якість, асортимент,органолептична оцінка, балова система, сортопридатність, Дебарау, Гібрид F1, інтегральний показник якості, інтегральний показникконкурентоздатності, комерційна угода, коефіцієнт обслуговування.


Вступ

 

Актуальність теми.

Консервовані тазаморожені томати це продукти, що по своїм органолептичним та фізико-хімічнимпоказникам максимально наближаються до свіжих томатів.  

Асортиментпродуктів переробки томатів дуже різноманітний. Крім традиційних продуктівпереробки розробляються та впроваджуються у виробництво нові види.

На українськомуринку продуктів переробки томатів більшу частину сегменту ринку займаютьтоматопродукти торгових марок “Ніжин“, “Чумак”, “Саме той”. Консерви цихторгових марок користуються значним попитом  на ринку України.

Консервуваннягарантує доброякісність продуктів при зберіганні і харчову безпеку, так як притепловій обробці знищуються патогенні та токсичні мікроорганізми, а такожмікрофлора, яка викликає псування продуктів.

Окрім тогобагатьма виробниками з метою збереження споживних властивостей продуціїмаксимального наближення їх за харчовою і біологічною цінністю до свіжих плодіввикористовуються різні харчові добавки.

Швидкозаморожені плоди та овочі, порівняно зпродуктами, отриманими іншими способами консервування, зокрема стерилізацією,мають низку переваг. Їх можна поділити на двігрупи, а саме: ті, які споживач відчуває, та ті, які не відчуває. Допершої групи належать: збереження вихідних сенсорнихвластивостей сировини; економія часу на приготування страв (затрати часу на приготування заморожениховочів у 8… 15 разів менші, ніж свіжих); розмір порції, спосібупакування та зручність приготування;економність використання замороженої рослинної продукції (упаковки із замороженою продукцією містять чисті, естетично нарізані овочі, фрукти без неїстівнихчастий. У свіжих овочах неїстівначастина досить вагома (у зеленому горошку -20...30%, квасолі — 15...30, гарбузі — 30); широкий асортимент продукціїнезалежно від сезонності виробництва.

До другої групи перевагналежать: збереження харчової та
біологічної цінності протягом тривалого термінузберігання;
санітарно-гігієнічніпоказники замороженої продукції.

У зв’язку з тим, що на ринку з’явилосябагато торгових марок консервованих і заморожених томатопродуктів актуальноюстає проблема управління їх асортиментом і якістю.

Звязок роботи з науковими темами.

Магістерська роботавиконувалась згідно з науково-дослідною темою кафедри товарознавства таекспертизи продовольчих товарів: “Розроблення логістичних заходів щодоформування асортименту й управління якістю харчових продуктів”.

Мета і задачадослідження.

Метою магістерської роботи є дослідження управління асортиментом, якістю та продажемконсервованих та заморожених томатів в Україні. Для досягнення цієї метинеобхідно виконати наступні завдання :

·          вивчитистан ринку консервованих та заморожених томатопродуктів в Україні ;

·          дослідитичинники формування споживних властивостей консервованих і заморожених томатів;

·          вивчитиасортимент консервованих та заморожених томатопродуктів;

·          датихарактеристику харчової цінності свіжих, консервованих та замороженихтоматопродуктів;

·          дослідитилогістичні заходи щодо формування і збереження споживних властивостей свіжих,заморожених і консервованих томатів;

·          провестидослідження якості консервованих та заморожених томатопродуктів, якіреалізуються ТОВ“ Фора “ ;

·          дослідитиконкурентоздатність консервованих та заморожених томатів;

·          вивчитиорганізацію торгівлі консервованими тта замороженими томатами в ТОВ “Фора”;

·          розробитипропозиції удосконалення методів продажу з метою підвищення ефективностікомерційних угод у ТОВ “Фора”.


РОЗДІЛ 1

Теоретичні і практичні засади формування ринкуі споживних властивостей продуктів переробки томатів

 

1.1.Моніторинг ринку томатопродуктів в Україні

 Консервування є одним із методів збереженняхарчових продуктів. Воно виникло  одночасно з потребою продовжити термінизберігання деяких видів харчових продуктів (в тому числі овочів, фруктів,грибів і т.д.). Найбільш простими способами зберігання харчових продуктів є:сушка, засолення, квашення, консервація, охолодження. Саме з цією метою і з’явиласяпорівняно нова галузь – консервна промисловість.

          Головні задачі консервноїпромисловості України:

1.        урізноманітнити асортиментплодоовочевих продуктів;

2.        забезпечети протягом рокунаселення сезонними продуктами;

3.        скоротити витрати праці тачасу на приготовлення їжі в домашніх умовах;

4.        скоротити збиткисільськогосподарської продукції[40].

Успішне виконання цих завдань в значній мірізалежить від того на скільки ефективне співробітництво міжсільськогосподарськими та переробними підприємствами. Для виробництва консервіввикористовують різноманітні плоди та овочі, які класифікують залежно відботанічних особливостей. Рослинні продукти відіграють надзвичайно важливу рольв споживанні. До складу плодів та овочів входять різноманітні хімічні сполуки:вуглеводи, оганічні кислоти, вітаміни, мінеральні та ароматичні речовини,барвники та ін. Але головна складова плодів та овочів — вода (80…90%), що єоднією з причин недостатньої стійкості їх при зберіганні. Особливе значеннямають незамінні компоненти їжі, які містяться в плодах та овочах в значнійкількості, водо- та жиророзчинні вітаміни, макро- та мікроелементи,амінокислоти.

Плодоовочева промисловість – це галузь зяскраво вираженою сезонністю виробництва: продукція, яка випускається протягомперіоду переробки сировини нового урожаю (не більше одного кварталу), потімреалізується протягом всього року. Сезонним коливанням підлягає також і попитна плодоовочеву продукцію – пік попиту припадає на період з жовтня по травень[13].

Протягом декількох років український риноковочевої консервації зберігає динамічний розвиток, збільшуючи щорічні показникив середньому на 10-15%, залишаючись при цьому привабливим як для переробників,так і для постачальників матеріально-технічних ресурсів (насінняя, упаковки,систем крапельного зрошення і т.д.). Основними факторами, що впливають напосилення позицій вітчизняної галузі овочевої консервації, є продовжуючареструктуризація власності підприємств, консолідація капіталу та укрупненнябізнесу. На ринку вже давно визнані такі лідери, як ТМ “Верес”, “Чумак”,“Златодар”, “Ніжин”, “Торчин Продукт”, “Руна”. В менших об’ємах,але достатньо активно просувають свою продукцію і власники таких торговихмарок, як  “Синьйор Помідор”, “Чигирин”, “Бабусин продукт”, “Солоха”,“Богуславка”, “ПрокЪ”, “Пан Аппетит”, “Саме той”, “Чудо”, “Дари ланів” таінші.

В той же час, зростаючі ціни на основні видисировини, сприяють зміні розміщенню сил на ринку плодоовочевої консервації.Багато малопотужних консервних заводів та цехів занепадають, а деякі взагаліприпинили виробництво овочевих консервів внаслідок подорожчання сировинної базита неможливістю конкурувати з продукцією великих холдингів. Можливістьпотрапити на полички супермаркетів стає майже нереальною для них через високівимоги до стабільних поставок, цінового фактору та ряду інших причин.

Більшість великих переробників створюютьвласні сировинні бази, займаються виробництвом грибів з ціллю розширення сезонупереробки, застосовують сучасні методи інтенсифікації вирощування овочів,модернізують умови їх зберігання, розширяють асортимент продукції, пакування,проводять посилення маркетингової політики і впровадження передовихінструментів брендингу.

З розвитком ринку овочевих консервів тапокращенням їх якості продовжує змінюватись і культура споживання овочевоїконсервації населення, скорочуюччи масштаби домашнього консервування домінімуму. При цьому переважаючою мотивацією купівлі сучасного споживача єнадійність та якість товару, не залежно від торгової марки і навіть ціни, прощо свідчить приріст споживачів овочевої консервації преміум-класу, яквітчизняного так і іноземного виробництва.

В 2004 р. вітчизняними переробниками овочівбуло вироблено більше 240 тис.т. овоччевих консервів, що оцінюються в $100.2млн (в оптово-відпускних цінах бех ПДВ). При цьому частка овочевих консервів взагальному об’ємі виробляємих плодоовочевих консервів (включаючифруктові консерви і концентрати) складає трішки більше 30%. Але темпивиробництва натуральних овочевих консервів і томатного соусу (в тому числі ікетчупу) так само зберегли тенденцію зростання (+19% і +24% відповідно). За 10місяців  попереднього року українські компанії виробили біля 92.33 тис.тнатуральних консервів та 52.27 тис.т  кетчупу та томатного соусу. Більш песссимістичнакартина склалася на ринку маринованих овочевих консервів, виробництво якихпротягом 10 місяців 2005 року скоротилось на 16% в порівнянні з аналогічнимперіодом 2004 р. і склало 28.04 тис.т –  див. табл. 1(додаток). Безперечно,визначаючим фактором такого скорочення є неурожай огірків та помідорів, які васортименті цієї категорії овочевих консервів займають біля 65-70%[13].

Сучасна промисловість виробництва овочевихконсервів з кожним роком розширює асортиментну лінійку продукції, яку споживачбачить на поличках магазинів. Асортимент натуральних консервів розширяється зарахунок виробництва консервованої цукрової кукурудзи, квасолі, закусок,баклажанів, лечо та ін.

Виробничі потужності зконцентровані векономічно розвинених областях, що традиційно займаються вирощуванням овочів,що значно скорочує витрати на доставку сировини з інших регіонів. Враховуючинедосконалість умов зберігання, яка навряд чи кардинально зміниться в найближчіроки без суттєвих інвестицій, така концентрація виробництва збережеться  і вперспективі. Хоча частково сировинна база сьогодні вирішується за рахуноковочевих концентратів та пюре, як вітчизняного так і іноземного виробництва, щодозволяє консервним заводам працювати більш динамічно в міжсезонний період.

Вже не перший рік найбільшу питому вагу ввиробництві натуральних овочевих консервів займає Одеська область (28%). Далійдуть Черкаська (22%), Херсонська (15%), Миколаївська області. Часткапідприємств цих областей у виробництві даної категорії овочевих консервівскладає 75%. За січень-вересень попереднього року найбільші темпи приростузафіксовані в Одеській області (+76%), де зосереджені такі великі виробникиовочевих консервів, як Консервний завод “Іллічевський” та Одеський консервнийзавод, продукція яких охоплює більше 20% ринку натуральних овочевих консервів.Майже вдвічі (+80%) були збільшені  виробничі потужності овочепереробнихпідприємств Черкаської області, де працюють такі виробники, як Золотоношськийфіліал ПП “Агроспецпроект” (ТМ “Бабусин продукт”) та Мошновський філіал с/гпідприємства ім. Т.Г. Шевченко (ТМ “Верес”), які також майже вдвічі збільшилиоб’єми випускаємої продукції в порівнянні з попереднім роком. Крім того, вЧеркаській області задіяні потужності таких компаній, як філіал ЗАТ“Укршампіньйон” (створено в 2000 р. групою компаній “Верес”) та ОАТ“Консервагроінвест”, питома вага яких в загальному випуску натуральних овочевихконсервів становить 8%.

Біля 70% маринованих овочевих консервіввиробляється в Черкаській області (22%), Закарпатській (16%), Одеській (13%),Херсонській (9%) та Запорізькій (8%) областях. Найвищі темпи росту в січні-жовтні 2005 р. у виробництві маринованих овочевих консервів були відмічені вОдеській області (+74%), підприємства якої виробили біля 3.7 тис.т даноїпродукції.

Достатньо ритмічно в цьому секторі працюють іпереробники Черкаської області, темпи приросту якої в попередньому році склалиприблизно 27%. Лідируючі позиції в цьому регіоні займає продукція ТМ“Верес”(компанії “Агроекопродукт”, “Укршампіньйон”).

Виробництву томатних продуктів властивийпостійний ріст як в кількісному вираженні, так і в асортиментному. Особливо цедемонструють різноманітні томатні соуси та кетчупи, без якиз споживач вже тяжкоуявляє свій стіл. Протягом 10 місяців 2005 р. в Україні було вироблено більше57 тис.т. кетчупа та томатного соусу. В наш час біля 70% даної подукціївиробляється в Волинській області, де лідерами є два великих виробника –“Волиньхолдинг” (ТМ “Торчинпродукт”) та “Луцьк-Фудз” (ТМ “Руна”).

Питому вагу в Херсонській області в загальномувипуску томатного соусу і кетчупа оцінюється на рівні 21%, де основнимвиробником даної продукції є компанія “Чумак” (ТМ “Чумак” і “Дарина”).

Трохи менше об’єми кетчупа та томатного соусувиробляються в Черкаській, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях, хоч ітемпи розвитку томатної індустрії в цих регіонах дуже високі.

Споживання плодоовочевих консервів. До фондуспоживання овочів належать свіжі а також сушені, солоні, мариновані та іншіпродукти переробки у перерахунку на свіжі. За останні 10 років намітиласьтенденція до зменшення їх споживання. В 1990-2000 р. на душу населенняприпадало від 86,5 до 102 кг овочів за рік. Скорочення споживання пояснюєтьсязниженням урожайності та зменшенням їх закупівлі. У цілому ж по Україні наодного чоловіка виробляється 17,4 кг томатів, або 44,6% від повної норми. Ценайнижчий показник серед овочевих культур[13].

Щодо споживання плодоовочевих консервів, тоспоживачами в основному являються мешканці міст і чим більше місто  — тимбільшу долю його населення складають споживачі придбаних консервів. В першомупівріччі 2001 року споживачами плодоовочевої консервації були 56,3%, або майже9,4 мільйона українських жителів. В першому півріччі 2002 року їх було вже60,2% або біля 9,6 млн.

          Що стосується частоти споживання, тонайбільша частина респондентів щодня споживає  джем і варення. Друге місцезаймають консервовані огірки і помідори. Третє ділять консервована кукурудза ісолодкий перець. Найменшу кількість споживають південний продукт – лечо. Данінаведені в таблицях 1.1, 1.2 .

Таблиця 1.1

Частота споживання томатів

Сезон 2001/2002 Сезон 2000/2001 Тис.чол. %% Тис.чол. %% Всього 4 800.90 100 9 395.30 100 Щодня 91.70 1.9 163.90 1.7 Раз в неділю 339.90 7.1 629.30 6.7 2-3 р. в місяць 401.10 8.4 965.90 10.3 Раз в місяць 538.70 11.2 1 192.90 12.7 Не споживають 3 429.40 71.4 6 443.30 68.6 Таблиця 1.2Частота споживання лечо Сезон 2001/2002 Сезон 2000/2001 Тис.чол. %% Тис.чол. %% Всього 4 800.90 100 9 395.30 100 Щодня 17.40 0.4 47.20 0.5 Раз в неділю 71.80 1.5 146.30 1.6 2-3 р. в місяць 181.30 3.8 290.90 3.1 Раз в місяць 436.40 9.1 925.10 9.8 Не споживають 4 093.90 85.3 7 985.80 85

Змінюється споживання овочевих консервів і взалежності від пори року. Так, найбільше консервів споживають зимою та весною,трошки менше осінню, літом найменше. Про що свідчать дані в таблиці.


Таблиця 1.3Переваги споживачів ПОК взалежності від пори рокуПродукт ПОК Осінь Зима Весна Літо Помідори 41.1 94.4 48.9 33.3 Огірки 50.2 94.5 57.4 42.1 Горошок зелений 83.7 98.4 81.6 78.8 Кукурудза солодка 86.4 99.3 87.1 82.5 Квасоля 72.1 95.2 72.1 68.3

Виробництво плодоовочевої продукції.

За десять місяців 2003 років було виготовленоплодоовочевих консервів на 14,2% більше (58,3муб) ніж за такий же період 2002р., в тому числі найбільший об’єм консервної продукції вироблено підприємствамиУкрпродсоюзу (46,2 муб – 79,2 %), решта припадає на підприємства Укрвинпрома таУкрспирта, 20,4% та 0,4% відповідно .

Підрахунки виробництва підприємствами плодоовочевоїпродукції в Україні проводяться в умовних банках в рік (умовна банка маємісткість 400 г). Період відносної стабілізації економіки дозволив дещопідвищити цей показник – до 869 муб в 2000р. та 985 муб в 2001 р.

В 2001 році плодоовочеві консерви виробляли біля 1тис. заводів та цехів. Середнярентабельність виробництва плодоовочевих консервів складала від 10% до 30%.

Об’єм продажу консервної продукції 2002р. склав біля400муб чи приблизно 220…240 млн. дол. США в роздрібних цінах. Реалізацієюконсервів займалося біля 300 великих та середніх компаній — оптовиків тадистриб’юторів. В структурі продажу овочева консервація займала більше 90%. Доля імпортних консервів не перевищувала10-15% .

По даним офіційної статистики, в 2002 р. в Україні навнутрішньому ринку було продано приблизно 238 муб плодоовочевої продукції.Вироблено було ж біля 980 муб (в цю цифру враховані, крім овочевих та фруктовихконсервів, також і соки, що розливаються в скло).

Структура ринку плодоовочевої консерваціїнаочно демонструє любов українців до приправ та борщів – томатні соуси та пастизабезпечують торговцям приблизно 40% (в грошовому та фізичному еквіваленті) об’єму реалізації плодоовочевої продкції. В асортименті будь-якого лотка, який торгує бакалійноюпродукцією, є томатний соус, як правило, “Краснодарський” і кетчупи. Майже всіоптові компанії реалізують томатну групу плодоовочевої консервації, і, яксвідчать дані, вона дає 30…40% прибутку.

В структурі продажу різко відрізняються групипродукції, яка реалізується в містах, де кількість населення перевищує мільйон жителів та в невеликих містах. Так, провінційні оптові бази торгують восновному томатною групою, зеленим горошком а в супермаркетах міста встандартном асортименті імпортні консерви. В цілому ж структура продажуконсервів, а саме томатів та продуктів переробки томатів приведена в таблиці1.4, виробництво основних видів плодоовочевих консервів наведено в табл. 1.5.

Таблиця 1.4.

Об’ємпродажу плодоовочевої продукції  в Україні в 2002-2003 р., муб.

Товар Вітчизняна продукція Імпортна продукція Всього Питома вага в структурі продажу, % Томати (соуси, кетчупи, паста) Соуси 85 17 172 43 Паста 70 - - - Томати цілі чи різані 5 1 6 1.5

Таблиця 1.5.

Виробництво основних груп плодоовочевихконсервів, 2004/2005, тис.т

Товар

2005

(січень-жовтень)

2004

(січень-жовтень)

2005/2004 (січень-жовтень)

Натуральні, без додавання оцту (в тому числі зелений горошок, солодка кукурудза, спаржа, томати цільноконсервовані, готові овочеві блюда, закуски, ікра і ін.) 92.33 77.34 119%

Маринади

(в тому числі томати, огірки, гриби та ін.)

28.04 33.31 84% Кетчуп, томатний соус 57.27 46.3 124%

Український ринок в основному насичується продукцієювітчизняного виробництва. Імпортуються переважно консерви з сировини, яка невирощується в нашій країні чи делікатесні продукти класу premium. Найбільш відомими зарубіжними компаніями, щопредставляють  томатну плодоовочеву продукцію в Україні є: Bestfoods (США) – кетчуп Hellmann’s; ООО “Балтімор-Холдінг” (Росія) – кетчупи та ін.соуси під торговоюмаркою “Балтімор”; Bonduelle (представництво в Києві) – овочеві консерви; GreenGlobe (Угорщина) – овочева консервація; консервний заводАВС (Білорусія) – овочеві консерви, соуси; ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН (Росія) – овочевіконсерви “Из бабушкиного погребка”; Lorado (Німеччини) –фруктова та овочева консервація; Amanida S.A.(Іспанія) – мариновані овочі, оливки та інше.

Щодо виробників то лідерами української плодоовочевої галузі  є групакомпаній “Верес”та ЗАТ “Чумак”.В минулому році на вітчизняномуконсервному ринку з’явилося ще одне велике підприємство — ЗАТ “Ніжинськийконсервний комбінат”. Але жоден з перерахованих виробників не є лідером по всімтоварним групам плодоовочевої консервації. “Чумак” — спеціалізується потоматним консервам, “Верес” —грибним, “Ніжинський консервний” — з огірків, АТ“Волинь-Холдинг“ — найбільший виробник кетчупів. Білоцерківський, Кам’янець-Подільський,Бродовський, Бережанський, Богуславський консервні заводи спеціаліуються навиробництві консервованого зеленого горошку.

Залежно від цінового сегменту консервовану продукцію умовноможна поділити на вище середнього,  середнього та нижче середнього ціновогосегменту, дешеву.

Вітчизняна консервна продукція цінового сегменту вищесереднього представлена торговими марками “Верес”, “Ніжин”, “Чумак”, “Первак”.Українські плодоовочі середнього та нижче середнього цінових сегментіввипускаються під торговими марками “Адамс”, “Прокъ”, “Фаворит”, “Дарина”, “СамеТой”, “Круїз”, “Крят” і т.д. Найдешевшу продукцію роблять заводи, що не маютьторгових марок. Крім того, до умовно дешевих можна віднести марки “Солоха”,“Руна”, “Козак” та ін.

Враховуючи якісні та економічні характеристики швидкозамороженої продукції, в багатьох країнах світу звеликим обсягом виробництва консервованої продукції спостерігаєтьсятенденція до постійного зростаннявиробництва та споживання заморожених продуктівхарчування. У тих країнах, де заморожування почало розвиватися раніше,рівень споживання замороженої продукції стабі­лізувався,і, навпаки, країни з невеликим обсягом виробництва та спо­живання заморожених продуктів продовжуютьзбільшувати темпи їхнього виробництвата споживання. Згідно з науковими даними, річне споживання заморожених продуктів на душу населення у світі у 2002році в середньому становило 10...60 кг.

Обсяги річного споживаннязамороженої продукції в країнах світу представлено в табл. 1.6.

Провідне місце у виробництві замороженихпродуктів займають США, Угорщина, Польща, Нідерланди, Франція. Споживання замо­рожених продуктів у цих країнах складає від 40 до 60 кг на душу населення за рік. На жаль, статистичні дані щодо обсягів виробництва та споживання замороженої плодоовочевої продукції усвіті в літературних джерелахнаводяться епізодично та зі значним відставанняму часі.

За даними компанії Фрігоскандія, у 2001 році усвіті було виготовлено близько 42 млн тонн різноманітнихзаморожених про­дуктів (без урахування морозива). Близько половини всієї продукції(49%) виготовлено в Північній Америці, 28% — в Західній Європі, і близько 23% — вЛатинській Америці та країнах Азії. Зростання виробництва заморожених продуктів, порівняно з 1999 роком, у Північній Америці склало 3,2%, в країнах ЗахідноїЄвропи — 4,4%. За прогнозамиспеціалістів світовий ринок заморожених продуктів у 2005 році зросте на 4...6%. При цьому північноамериканськийринок зросте на 2...3%, західноєвропейський — на 3...4, азіатський — на5...8.

Європейський ринок заморожених продуктів (безурахування морозива) у 2002 році наблизився до 12 млн тонн (близько 46 млрд доларів США) (табл. 1.7.).

Лідером у споживаннізаморожених продуктів є Великобританія -2945200 тонн (24,5%загальноєвропейського ринку), Німеччина -2848100 (23,7%),Франція — 2054000 (17%). Щодо споживання заморожених продуктівна душу населення за рік, то у Данії воно складає 52,8 кг, Великобританії — 49,3, Швеції — 49,2, Норвегії — 45,9, Греції-19,2, Італії- 12,6

Значних змін останнімироками зазнала структура заморожених продуктів харчування. Якщо близькочотирьох десятиліть тому на першому місці серед заморожених продуктів булипродукти моря, то на сучасному етапі майже в усіх країнах світу перше місцепосідають заморожені фрукти та овочі. В європейців найбільшою популярністю користується заморожена картопля, заморожені овочі та овочеві суміші, кондитерські вироби. У загальному обсязі виробництва заморожених продуктів харчування питома вага фруктів, овочів (без урахування картоплі та картоплепродуктів) у 1996 році складала, %: в Англії- 21,1, Німеччині — 25,0, Іспанії- 11,4, Італії- 27,8, Франції — 26,9, Швейцарії — 23,6, Швеції — 20,0, Росії — 0,4 кг. Асортимент швидкозамороженої продукції дуже різноманітний, і в розвиненихкраїнах світу її виробництво представлено окремими спеціалізованими галузями,які налічують понад 800 найменувань виробів.     

Останніми роками вєвропейських країнах спостерігається тенденція до збільшення обсягіввиробництва дієтичних продуктів та продуктів лікувально-профілактичногопризначення із заморожених плодів та овочів. В асортименті швидкозаморожениховочів близько 60% загального обсягу виробництва займають: зелений горошок,цвітна та брюссельська капуста, спаржева квасоля, шпинат, морква, різноманітніовочеві суміші[56].

Найбільшою популярністюсеред споживачів користуються овочеві сумішІ (63%), цвітна капуста (36%),квасоля в стручках (16%), полуниця (13%), горошок (9%), картопля (7%),кукурудза (7%), вишні (6% ), морква (5%), сливи (3%).

В Україні ринок замороженихпродуктів останніми роками досить інтенсивнорозвивається. Якщо до 1998 року торгівля замороженими продуктами в Україні булапримітивною, то з появою супермаркетів (Віllа, Мегамаркет, Фоззі,Фуршет та ін.) ситуація кардинально змінилася. На сьогодні товарообіг цієїпродукції у супермаркетах становить 1% (у Європі ця цифра становить 8...9%). У сегменті продажу замороженої продукції працює20...25 компаній. Серед них основноює компанія Іаhn Сепегаl Ргоducts  Ukгаіпе, яка є постачальником і дистриб'ютором заморожених продуктів (риби, м'яса, птиці, морепродуктів, картоплі, овочів,ягід і напівфабрикатів) по всійУкраїні. Ця компанія працює на ринку України з 1995 року [56]. Питома частка замороженої плодоовочевоїпродукції на ринку серед усіх заморожених продуктів становить близько15% (у Росії ця цифра становить 71%). Заданими маркетингових досліджень в 2001році 11% українських домогосподарок використовували заморожені овочі і фрукти один раз на місяць ічастіше. Основними споживачамизаморожених плодів і овочів є освічені сімейні люди високого тасереднього статку віком від 25 до 54 років. Для ринку замороженої плодоовочевоїпродукції характерні сезонні коливання. Пікпродажу цієї продукції спостерігається в січні — лютому, влітку — знижується у 4… 5 разів.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу