Реферат: Управління запасами матеріалів на підприємстві


КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «ЛОГІСТИКА»

на тему “Управління запасами матеріалів на підприємстві”


КИЇВ – 2009


Розділ 1. Розрахунок обсягу закупівель матеріалів

 

1.1 Обчислення оптимального розміру закупівлі матеріалів та загальнихвитрат на створення запасів матеріалів

 

Для визначення розміру(обсягу) замовлення Qзі матеріалу  i-го найменування,яке забезпечує найменші витрати на створення запасів, спочатку розрахуємооптимальні розміри замовлень Qopt.і , Qopt1і ,Qopt2і  для всіх наведених в завданні цін Рі, Р1і , Р2і з усіхдванадцяти позицій матеріалів згідно з формулою Харріса:

/>

Отриманірезультати округлюємо до цілих одиниць і вносяться у відповідні колонкитабл. 1.

РозрахунокQopt, Qopt1, Qopt для першої позиції заданихматеріалів.

/>

/>

/>

Після обчисленняоптимальних розмірів замовлень для всього ансамблю існуючих цін {Рі,Р1і, Р2і}, виходячи зусіх можливих розмірів замовлень {Qopt.і,Qopt1і,Qopt2і, Q1і, Q2і},розраховуємо загальні річні витрати на створення запасів матеріалів {Fств.opt.i,Fств.opt1i, Fств.opt2і,Fств1i, Fств2i}згідно з формулою:


/>

де/>– річнівитрати на оформлення замовлень матеріалу i-го найменування; />–  річнівитрати на утримання запасу тариi-го найменування;

/>– річні витратина закупівлю матеріалу  i-го найменування.

 

/>

/>

/>

/>

/>


1.2 Вибір обсягів замовлень та цін матеріалів

 

Обсяг (розмір) замовленьна закупівлю матеріалівQз.і визначається замінімальними загальними річними витратами на створення запасів матеріалів {Fств.opt.і,Fств.opt1і, Fств.opt2і,Fств1і, Fств2і,FствDі}, які розраховані в попередньому розділі. Але під часвибору найменших значень загальних річних витрат врахуємо деякі особливості ансамблів {Qopt.і, Qopt1і,Qopt2і, Q1і, Q2і}та {Fств.opt.і, Fств.opt1і,Fств.opt2і, Fств1і,Fств2і, FствDі}, дляусвідомлення яких  спочатку  необхідно для першої позиції табл. 1побудувати графік, на якому водночас повинні бути зображені:

¨        функція зворотно пропорційних витрат 

/>;

¨        функція прямо пропорційних витрат для ціни Рі<sub/> 

 

/>;

¨        функція змінних річних витрат на створення запасудля ціни Рі

 

/>;

¨        функція загальних річних витрат на створення запасуFств.i(Q) з урахуванням знижок цін

/>;


/>— ступінчата функція.

Побудуємографіки цих функцій для першого матеріалу з табл. 1 (рис. 1).

/>

Рис.1 — Графіки функційвитрат на замовлення, утримання, закупівлю та створення запасів

Розрахуємооптимальне замовлення для кожного виду матеріалів. Дані наведені у табл. 1.


Таблиця1 — Показники обсягу замовлень матеріалів

/>

 


Розділ 2. АВС-класифікація матеріалів

Обчислиморічну потребу у кожному виді матеріалу та питому вагу кожного серед усієї маси.Результати у табл. 2.

Таблиця2 — Питома вага позицій матеріалів

/>/>

Відсортуємодані по позиціям так, щоб їх питома вага зменшувалась (табл. 3).

Таблиця3- АВС-класифікація позицій матеріалів

/>


Розділ 3. Аналіз руху запасів матеріалів тарозрахунок обігових коштів у запасах матеріалів

Проаналізуємо рух запасівматеріалів для таких 4-х систем поповнення запасів:

¨        ПСФЗ – періодична система поповнення запасів зфіксованим обсягом замовлення;

¨        ПСЗЗ – періодична система поповнення запасів іззмінним обсягом замовлення;

¨        БСФЗ – безперервна система поповнення запасів зфіксованим обсягом замовлення;

¨        БСЗЗ – безперервна система поповнення запасів іззмінним обсягом замовлення.

 

3.1 Розрахунок загальних показників руху запасів

Річнапотреба матеріалу D = 120000 од. Цикл закупівлі tз= 7 дн.Річна кількість робочих днів L = 200 дн. Середньорічний розмір замовленняQз = 10000 од.Закупівельна ціна Pз = 3,45 грн. Проаналізуємо рух запасів на перших5-х циклах постачань.

В подальшому для аналізуруху запасів матеріалу  в різних системах поповнення запасів приймемо такізагальні показники для першого циклу постачання:

Тривалість першого  циклупостачання

/>

де/>– річнакількість замовлень.

Денне споживання матеріалуна першому циклі постачання

/>


Нормативний рівеньпоточного запасу на початку циклу постачанняSн приймаєтьсярівним обсягу замовлення Sн = Qз = 10000 од.

Рівень запасу на початкупершого циклуприймається рівним обсягу замовлення, тобто SпІ = Qз= 10 000 од.

Рівень запасу у точцізамовлення становить Sз = dс tз= 600 × 7<sub/>=4200 од.

Споживання матеріалу  заперший циклDІ = dІ ТІп = 600× 16,7= 10000 од.

Рівень запасу в кінціпершого циклуSкI = SпI – DI= 10000 – 10000 = 0 од.

Обсяг замовленняматеріалу  на першому цикліQзІ = Qз= 10000 од.

Рівень запасу на початкудругого циклудорівнює SпІІ<sub/>= SкI+ QзІ  = 0 + 10000 =

= 10000 од.

Інтервал часу від початкуциклу до точки нуль-перетину поточногозапасу становитиме tоІ= 16,7 дн. (нуль-перетину немає).

На трьох подальших циклахпостачання приймемо такі середні денні споживання матеріалу:

II цикл: dIІ = 600×(100 – 80)/ 100 = 120 од./день;

III цикл: dIІІ =600 × (100 – 50)/ 100 = 300 од./день;

IV цикл: dIV=600 × (100 + 40)/ 100 = 840 од./день;

V цикл: dV = 600×(100 + 70)/ 100 = 1020 од./день.

/>3.2 Періодична система поповнення запасів зфіксованим обсягом замовлення

Функціонування періодичноїсистеми поповнення запасів з фіксованим обсягом замовлення (ПСФЗ)характеризується наступним: Тривалість j-го циклу постачання є незміннимТJп = Тп.с = const.

День точки замовлення на j-муциклі постачання є незмінним Тз j = Тj2= Тjп = const (Тз j= 16,7 – 7 = 9,7 дн.).

Обсяг замовлення на j-муциклі постачання є незмінним Qзj= = const (в нашому завданні = 10000 од.).

Таблиця 4 — Рівніпоточного запасу в системі ПСФЗ

/>

3.3 Періодичнасистема поповнення запасів із змінним обсягом замовлення

Функціонування періодичноїсистеми поповнення запасів із змінним обсягом замовлення (ПСЗЗ)характеризується наступним:

Тривалість j-го циклу постачання є незмінним Тjз = Тз.с= const (в нашому завданні ТІз = ТІIз= ТІIIз = ТІVз= Тз.с= 16,7 дн.).

День точки замовленняна j-му цикліпостачання є незмінним Tз j = Тj2 = Тjп = const (для завдання – Tз j = 16,7 – 7 = 9,7 дн.).

На відміну від системиПСФЗобсяг замовлення на j-му циклі постачання визначаєтьсяокремо на кожному циклі, тобто Qзj= varia,виходячи з нормативного рівня поточного запасу на початку циклу, який єнезмінним        = const (= = 10000 од.), і споживання матеріалу за j-й цикл Dj,тобто       Qзj =  – Sкj.


Таблиця 5 — Рівніпоточного запасу матеріалу  в системі ПСЗЗ

/>

3.4 Безперервнасистема поповнення запасів з фіксованим обсягом замовлення

Функціонуваннябезперервної системи поповнення запасів з фіксованим обсягом замовлення (БСФЗ)характеризується наступним:

Обсяг замовлення на j-му циклі постачання є незмінним Qзj= = const (Qзj= 10000 од.).

Рівень запасу у точцізамовленняє незмінним = const і встановлюється рівним =tз dc( = 7 × 600= 4200 од.).

Тривалість j-гоциклу постачання визначається окремо на кожному циклі, тобто Тjз = varia, виходячи з циклу закупівлі = const іінтервалу часу від початку j-го циклу постачання до точки замовлення Т2j,який в свою чергу визначається як Т2j = D2j/dj.

День точки замовлення на j-муциклі постачання визначається окремо на кожному циклі.


Таблиця6 — Показники руху поточного запасу матеріалу  в системі БСФЗ

/>

Для побудови графіка руху запасуспочатку на основі відповідних показників табл. 6 складаємо табл. 7.

Таблиця 7 — Рівні поточного запасуматеріалу в системі БСФЗ

/>

3.5 Безперервнасистема поповнення запасів із змінним обсягом замовлення

Функціонування безперервноїсистеми поповнення запасів із змінним обсягом замовлення (БСЗЗ)характеризується наступним:

Обсяг замовлення на j-му циклі постачання визначається окремона кожному циклі, тобто Qзj= varia,виходячи з нормативного рівня поточного запасу на початку циклу, який єнезмінним = const (в нашому завданні цеSн = = 10000 одиниць), і споживання матеріалу заj-йциклDj.

Рівень поточного запасув точці замовленняє незмінним Sз = const і встановлюється рівним = dc(в завданні це = 7<sub/>× 600=4200 од.).

Тривалість j-го циклу постачання визначається окремона кожному циклі, тобто Тjп = varia, виходячи з циклу закупівлі = const і інтервалучасу від початку j-го циклу постачання до точки замовленняТ2j, який в свою чергу визначається як Т2j= D2j/dj.

День точки замовленняна j-му цикліпостачання визначається окремо на кожному циклі (в завданні Tз j= Т2j).

Рівень поточного запасуу другому бункері на початку циклу є величина постійнаS2j = Sпj= = const(в завданні цеS2= 10000 – 4200= 5800 од.).

Таблиця 8 — Показники рухупоточного запасу матеріалу в системі БСЗЗ

/>

Таблиця 9 — Рівніпоточного запасу матеріалу в системі БСЗЗ

/>


3.6 Розрахунок обігови/>хкоштів та порівняння систем поповнення запасів

Для всіх систем, виходячиз розрахунків руху запасів матеріалу, які виконані в розділах 3.2–3.5,обчислюємо суму обігових коштів, яка вкладена в запаси матеріалу.

Загалом сума обіговихкоштів, яка вкладена в запас матеріалу, становить:/>

 

ОК = Sc Рз = (Sпот.с<sub/>+ Sрез)Рз, грн

де Sc–середній загальний запас матеріалу за інтервал усереднення Т; –закупівельна ціна матеріалу; Sпот.с– середній поточний запасматеріалу за інтервал усереднення Т;  Sрез– резервнийзапас матеріалу.

Середній поточнийзапас матеріалу  Sпот.срозраховуєтьсяза формулою

/>

де Sпот(t) функція руху поточного запасу матеріалу, якаописується умовою:

/>

 

S(t)функція руху запасу матеріалу в часі; Тінтервал усереднення (рік, півріччя, квартал, місяць, декілька циклівпостачань).

Резервний запасобчислюється як середнє від’ємних значень рівнів запасу в кінцях циклівпостачань, тобто за формулою

/>

де Sjк.від’ємн.— від’ємне значення рівня запасу в кінці j-го циклу постачання; К – загальна кількістьвід’ємних значень рівнів запасу в кінцях циклів.

На підставі розрахунківтривалості циклів та інтервалів часу t0j, які наведені втабл. 9 обчислимо інтервал часу усереднення (сума перших п’яти циклів)

Т = ТІ + ТІІ + ТІІІ+ ТІV + ТV = 16,7 + 83,3 + 33,3 + 13,9 + 12,7 = 159,9дн.

/> може бути обчислений, як сумаплощин фігур на відповідних циклах постачання, тобто середній поточний запасматеріалу  становитиме

/>

В нашому прикладі маємісце два від’ємних значення рівня запасу в кінці четвертого і п’ятого циклупостачання Sjк.від’ємн., тому резервній запас матеріалускладе

/>

Таким чином, сума обіговихкоштів, яка вкладена в запаси матеріалу  становить

OK = (Sпот.с +Sрез)Рз = (5944 + 2310) 3,45 = 28476,30 грн.


Аналогічно розраховуютьсявартості обігових коштів, які вкладені в запаси, для всіх інших систем.

Для аналізу таформулювання висновків отримані результати розрахунків обігових коштів звели дотабл. 10.

Таблиця 10 — Порівняннясистем

/>


Висновки

В системі ПСФЗ немаєпотреби в резервному запасі; використовується оптимальний об’єм закупівлі, щорозраховується метод ЕОQ. Недолікомсистеми є те що, можуть накопичуватися надлишкові резервні запаси.

В системі ПСЗЗ єможливість відслідковувати попит на власну продукції зміною об’єму закупівлі.Недоліком є надмірний рівень резервного запасу; більша трудоємність вексплуатації, ніж в ПСФЗ.

В системі БСФЗ принциповоменша потреба в резервному запасі, ніж в періодичній системі; відслідковуєтьсяпопит на власну продукцію зміною тривалості циклу поставки. Недоліком є великатрудоємність в експлуатації, ніж в ПСФЗ.

В системі БСЗЗ попитвідслідковується найкращим чином, зміною об’єму і циклу закупівлі; невеликою єпотреба в резервному запасі. Недоліком є найбільша трудоємність експлуатації.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу