Реферат: Упаковка

МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедрадизайну


Пояснювальназаписка

здисципліни “Проектування упаковки”

натему:

“Асоціативнаупаковка”  

Перевірили:

Гладкова І.П.

Деркач С.П.

Виконала:

студентка гр. ДЗ-51

Гродзь А.С.

Черкаси 2006


План

 

1    Вступ

1.1 Проект упаковки

2    Мета упаковки

2.1 Засоби товарної інформації:

А) маркування

Б) технічна документація

2.2 Зручність, зовнішній вигляд, надійність,престижність упаковки

2.3 Безпека упакування

2.4 Екологічні якості та надійність упаковки

2.5 Теорія упаковки

2.6 Висновок

2.7 Використана література


Вступ

Через упаковку виробники, продавці та покупці обмінюються інформацією,ніби перемовляються за допомогою образів, симво­лів, стилів. Упаковка таінформація на ній — це до певної міри заміна продавця, це «довга рука»виробника, це гучний крик се­редньовічного глашатая про товар та йогоособливості. Нині вважають, що упаковка — це німий продавець, послуги якого єнезамінними за умов постійного збільшення номенклатури това­рів і поширеннянових форм торгівлі. Деякі нові форми упаковки взагалі невіддільні від товару,цієї «послуги в упаковці», як ка­жуть сучасні маркетологи. Упаковка товару — цейого відобра­ження у свідомості покупця, потенційного або фактичного.


Розробляючи нову упаковку, виробник товару або посередник маютьнасамперед відповісти самі собі на такі запитання:

• наскільки проект упаковки відповідає суті самого товару, його ціні таіміджу; чи привертатиме вона увагу споживача;

• чи зберігає упаковка товар від пошкодження;

• чи полегшує упаковка роботу продавця не тільки за його пе­ресування змісця на місце, а як засіб миттєвої комунікації поку­пця з товаром;

• чи можна буде якось використати порожню упаковку після того, як товарзвільнили від неї;

• чи проект упаковки достатньо відрізняється від упаковки аналогічнихтоварів конкурентів з тим, щоб покупець блискавич­но її впізнавав з-поміж масиінших;

• чи відповідає об'єм розфасовки (кількість виробів у партії) вимогампокупців (вимогам ринку) тощо.

Треба сказати, що нині більшість фірм не обмежується опрацювання тількиокремих упаковок чи інших рекламних елементів: вони опрацьовують цілий комплекс— так званий фірмовий стиль.

Економічна ефективність упаковки залежить від її власної вартості, ціниексплуатації та вартості утилізації. Власна вартість упаковки залежить відзастосованих матеріалів, а також техноло­гічності виробництва самої тари. Так,папір дешевший за скло, метал чи пластмасу, але останні значно технологічнішіза нього (ліпше плавляться, штампуються та формуються).

З урахуванням усіх цих факторів маркетолог повинен прави­льно вибративідповідну упаковку. Сучасна упаковка має бути оптимальною за вартістю,привабливою за зовнішнім виглядом, надійно захищати те, що в ній міститься,забезпечувати зручне транспортування. Обов'язковою умовою оптимізації упаковкиє стандартний розмір, що значно полегшує транспортування, пере­везення таскладування товарів.

Розрахунки потреби в тарі й таропакувальних матеріалах про­водяться вслужбах маркетингу, до яких належить також тарне господарство. Ці розрахункивиходять із попиту на продукцію, з її кількості та номенклатури, а також ізнорм витрат тарних і па­кувальних матеріалів на одиницю тари.

Норма витрат матеріалів на виготовлення одиниці тарного ви­робу залежитьвід технології її виробництва, виду сировини, роз­мірів і конструкції тари.Розрахунки можна вести також і за вар­тісними показниками продукції, щопакується в даний вид тари (наприклад, на 1 тис. гривень вартості продукції, щопакується). Ці розрахунки необхідні, коли в одиницю тари пакується кільканайменувань продукції підприємства.

Мета упаковки — привернути увагу людини і водночас примусити її довірятитому, що знаходиться всередині. Упаков­кою є все те, що не є товаром. Алебільшість упаковок товарів — це передовсім гармонічна єдність матеріалу,інформації і тари. Роль кожної складової є дуже важлива. Дуже часто самеупаковка породжує нові потреби, бо без неї ніхто не звертав би уваги на нітовари і не споживав їх. З погляду філософії, упаковка — це ви­ражальний засібі засіб передавання знань. Ознайомити з товаром і допомогти швидко прийнятирішення щодо його купівлі — ось завдання, яке виконує упаковка, одночасноприховуючи та де­монструючи товар. Демонстрація — це її очевидна функція. Алефахівці наголошують на Іншому — на задоволенні, яке покупець отримує відтовару. Зрозуміло, що це задоволення починається з упаковки. Гарна або якасьособливо зручна упаковка надає впев­неності в тім, що й сам товар також добрий.Відтак покупець не витрачає багато часу й розумових зусиль, щоб прийнятирішення про його купівлю. Упаковка діє, як було вже сказано, на підсві­домомурівні і породжує емоційний відгук з боку покупця.

Сучасна комунікація за допомогою упаковки виходить з того, що людина, яказайшла до магазину, здебільшого не має при собі списку товарів, котрі їйнеобхідні. Покупці просто ходять між полицями, дозволяючи упаковкам «умовляти»їх. Відтак люди роблять багато покупок, про які вони й не думали. Саме тому, щокомунікативна сила упаковки дуже значна, захисники прав спо­живачів вимагаютьтого, щоб упаковка відігравала тільки суто інформативну роль, не справляючижодного емоційного впливу на покупця, не спокушаючи його.

Упаковка тісно пов'язана з такими засобами товарної інфор­мації, якмаркування й технічна документація, і відрізняється від них лишеспіввідношенням основоположної, комерційної та спо­живчої інформації.

Товарна інформація в цілому — це відомості про товар, які ^значені длякористувачів. Вона допомагає їм розібратися у нескінченній кількості товарів ізробити правильний вибір. Первинним джерелом товарної інформації і водночасвиконавцем послуг з інформування продавців або споживачів про товар, щопродається, є сам виробник. Від того, наскільки якісними є такі послуги,залежить швидкість просування товарів каналами розподілу інтенсивність продажу,стимулювання продажу, створен­ня споживчих переваг і кола постійних покупців.Додаткову то­варну інформацію надає покупцеві посередник, тобто продавецьтовару (учасник каналів розподілу).

Основоположна інформація — це основні відомості про товар, які маютьвирішальне значення для ідентифікації товарів на рин­ках і призначені для всіхсуб'єктів ринкових відносин: вид і най­менування товару, його ґатунок(асортимент, сортамент), маса нетто, найменування виробника, дата виготовленнятовару, строк придатності або зберігання.          Комерційну товарнуінформацію при­значено для виробників, посередників, постачальників і безпосе­редніхпродавців, але не для споживачів, хоч нині за відкритості ринкових відносинвона все частіше стає відомою широкій гро­мадськості. Комерційна товарнаінформація містить дані про по­середників, нормативні документи щодо якостітоварів, штрих-коди продукції тощо. До споживацької товарної інформації на­лежатьспеціальні відомості, призначені для створення спожива­цьких переваг. Вонарозповідає про вигоди, які отримає спожи­вач, якщо придбає даний товар, пронайбільш суттєві споживчі властивості товару (склад, функціональне призначення,способи користування або експлуатації, безпека, надійність, ціна, стиму­люючізаходи). Друковані проспекти чи буклети з такою інфор­мацією найчастішенамагаються дуже привабливо оформити, що додатково підсилює її емоційний вплив.

Розроблено багато форм доведення товарної інформації до спо­живача:словесна, цифрова, образотворча, символічна, штрихова.

Словесна інформація є найбільш доступною. На жаль, у дру­кованому виглядівона є досить громіздкою і потребує достатньо­го часу для осмислювання. Цифроваінформація найчастіше за­стосовується для доповнення словесних описівкількісними ха­рактеристиками товару (маса, розміри, строки, дати, коди тощо).Образотворча товарна інформація забезпечує зорове й емоційне прийняттявідомостей про товари за допомогою художніх і графічних зображень безпосередньотовару, комбінованих зображень Товару з іншими естетичними об'єктами (квітами,красивими тваринами, метеликами тощо), репродукцій з картин, фотографій,листівок чи інших зображень (схем, графіків тощо). Символічна інформація — цевідомості про товар, які передаються за допомогою інформаційних знаків (символє короткою характери­стикою сутності товару, його відмінностей від іншихтоварів). Штриховий код — це знак, призначений для автоматизованоїідентифікації товару та обліку інформації про нього. Зрозуміло, що для цьоготреба мати відповідну техніку та обладнання. Хоч це потребує значних додатковихвитрат, зате наступний економічний ефект є вражаючим.

До товарної інформації фахівці ставлять такі вимоги: вірогідність,доступність і достатність. Вірогідність передбачає правди-1 вість іоб'єктивність відомостей про товар. Доступність пов'язують з принципомвідкритості відомостей про товар для всіх користувачів, чим характеризуєтьсясучасне цивілізоване суспільство. Це може бути мовна доступність, зрозумілістьтексту або інших форм доведення інформації, можливість надання інформації напершу вимогу покупця тощо. Достатність трактується як раціональна інформаційнанасиченість, що виключає надання як неповної, так і зайвої інформації. Неповнаінформація — це брак певних, що мають визначальний характер, відомостей протовар, а зайва — це надання відомостей, які дублюють основну без особливої дляцього потреби, або такої інформації, котра не цікавить; споживача. Не вартозабувати, що переважну більшість послуг; так чи так завжди оплачує споживач.

Засобами товарної інформації, що використовуються в процесії пакуваннятоварів, є маркування й технічна документація.

Маркування — це текст, умовні позначення або рисунки, а також іншідопоміжні засоби, нанесені на тару або на товар, і призначені для ідентифікаціїтовару або окремих його властивостей, доведення до споживача інформації провиробників та про кіль-| кісні та якісні характеристики товару.

Основними функціями маркування є інформативна, ідентифікативна,мотиваційна та емоційна.

Інформативна функція маркування є основною. Найбільша пи­тома вагаприпадає на основоположну й споживчу інформацію, найменша — на комерційну. Такасама інформація дублюється і в товаросупровідних документах. Необхідністьдублювання зв'язують Ц ідентифікаційною функцією маркування і товаросупровіднихдоку ментів: вони забезпечують наочність пересування товарних партій на всіхетапах товарообороту. Емоційна та мотиваційна функції маркування взаємозв'язані,що зрозуміло без зайвих пояснень.

Розробці упаковки нового товару передує прийняття цілої си­стеми рішеньщодо концепції упаковки, тобто того, чим має бути упаковка для виробника,посередника і споживача. Ці рішення стосуються конкретних елементів — розмірутари, форми, вико­ристання пакувальних матеріалів, кольору, текстів надписів,за­собів позначення торгової марки тощо. Упаковка є настільки ва­жливимелементом планування нової продукції, що інколи нова форма або дизайнупакування сприймаються як випуск нових то­варів: аерозольні балончики,тетрапаки, перпаки, туби для соків, газованих напоїв, пива, молока, вакуумнеупакування тощо.

Маркетологи повинні передовсім з'ясувати, чи дизайн упа­ковки відповідаєвсій іншій стратегії маркетингу підприємства. Помилки можуть дуже багатокоштувати. Спрощена упаковка ча­сто асоціюється в покупця з товаром низькоїякості. Упаковка то­вару — це щось значно більше, ніж звичайний захист.Зростання добробуту споживачів дає змогу безупинно поліпшувати зруч­ність, зовнішнійвигляд, надійність і престижність упаковки. Що­річно підприємства-виробникивитрачають набагато більше кош­тів на упаковку своєї продукції, ніж на їїрекламу. Не варто забувати, що на ринку завжди є безліч виробників майже такоїсамої продукції, відтак можливість конкурентної диференціації товарів різкозвужується, а упаковка стає найважливішим інструментом маркетингу. Позитивнеставлення споживача до товару найчастіше асоціюється з його упаковкою, бо нинізавдяки упаковці один товар відрізняють від інших.Теорія сучасної упаковкистверджує, що упаковка стала небхідним атрибутом життя суспільства споживання.Це стосується і! не тільки конкретних товарів. Фірмовий одяг та різні емблеми —«упаковка» фірми; розкішні автомобілі, виставлені біля входу в! численнікиївські казино для щасливчиків, котрі виграють якийсь там розважальнийконкурс,,— «упаковка» казино; інтер'єр, вибір товарів, розкішні вітрини —,«упаковка» магазину; навіть програма та імідж кандидата на високу державнупосаду — теж не| що інше, як «упаковка». У такому «упакованому» світі споживач— І це король. На жаль, безплатно можна в найліпшому разі отрима­ти тарілкудоброчинного супу. І це, на думку фахівців, примушує людей «упаковувати» самихсебе для того, щоб вижити. Амери­канський культ веселої усмішки виник не тому,що американцям завжди весело, а тому, що людині з такою «упаковкою» можутьзапропонувати за її послуги вищу ціну!

Ніде правди діти, через таке мусимо пройти і ми всі — громадяни України,прилаштовуючись до вимог нової економіки.

Зарубіжний досвід свідчить, що нині важкі металеві та де­рев'яні видитари повсюдно заміняють на жерстяну, пластмасову, паперову тару, упаковку типу«тетрапак» тощо. Для пива викорис­товують сулії з капрону і жерстяні банки.Розробляючи нові види тари, намагаються знизити відносну масу тари і коефіцієнтвласної маси, що забезпечує вивільнення транспортних засобів, зменшен­ня цінияк товару, що пакується, так і його транспортування.

Таропакувальні матеріали сприяють збереженню тари і захи­тають товари від.поштовхів, вібрації та псування. Залежно від призначення таропакувальніматеріали поділяють на дві групи. Першої належать: прокладні матеріали, яківідділяють товари Дин від одного (гофрований картон тощо); підстилковіматеріали     (пінопласт, стружка, мінеральна вата тощо); загортальні йоб-матеріали, які зберігають товари від корозії, температурних коливань(антикорозійний папір тощо). До другої групи таропакувальних матеріаліввідносять кріпильні засоби (цвяхи, талева стрічка, скріпи, дріт, шпагат тощо),які призначено з'єднування конструктивних елементів тари.

Безпека упакування означає, що речовини, які є шкідливими для організму іякі містяться в тарі, не можуть перейти в товар, який безпосередньо з неюстикається. Такі речовини мають у своєму складі майже всі види упаковки(металева тара містить за­лізо, олово або алюміній, папір — свинець, полімерніматеріали т— шкідливі мономери). У таких випадках безпека упаковки забезпе­чуєтьсяз допомогою захисних покрить (спеціальний лак, полуда для металевої тари) абообмеження строків зберігання товарів або продуктів (поліетиленова абополіхлорвінілова тара). Для кольо­рового оформлення упаковки требакористуватися тільки нешкід­ливими барвниками. Найбільш безпечною є склянатара, а також різноманітні тканинні мішки, найменш — металева і полімерна.

Екологічні якості упаковки — це здатність її за використання таутилізації не завдавати суттєвої шкоди довкіллю. Абсолютно без­печних длянавколишнього середовища видів упаковки немає: за її утилізації в навколишнєсередовище потрапляють найрізноманіт­ніші речовини, у тім числі шкідливі дляздоров'я та просто отруйні.

Надійність упаковки — це її здатність зберігати механічні якості чигерметичність протягом тривалого часу. Завдяки цьому упаковка забезпечуєнеобхідні умови для зберігання товарів. Упаковка багаторазового призначення маєзберігати форму як з товаром, так і без нього. Строк зберігання одноразовоїупаковки здебільшого не перевищує строків придатності самого товару.

Сучасна теорія упаковки товарів розглядає їх у двох аспектах! м'яка ітверда вартість товару.

Тверда вартість — це конкретна споживна цінність товару ' Дизайн, колір іупаковка — це його додаткова, так звана м'яка вартість. Коли однорідних товарівна ринку мало, або й зовсім немає, споживач передовсім оцінює їх з поглядутвердої вартості Нині, коли в усіх передових країнах світу однорідних товарівбезліч, увага покупця пересувається на м'яку вартість. Відтак серед сучаснихмаркетологів ходовою стала фраза: «Упаковка про­дає товар».

Отже, сучасна роль упаковки виходить далеко за рамки її ко­лишніх сутозахисних функцій, охоплює сферу стимулювання продажу, поширюючись на сферукомунікацій споживача з виро­бником або продавцем, торкаючисьсоціально-екологічних проб­лем, таких як економія матеріальних ресурсів іборотьба з проми­словим забрудненням довкілля.

 Теорія сучасної упаковки стверджує, що упаковка стала небхідниматрибутом життя суспільства споживання. Це стосується і не тільки конкретнихтоварів. Фірмовий одяг та різні емблеми — «упаковка» фірми; розкішніавтомобілі, виставлені біля входу в! численні київські казино для щасливчиків,котрі виграють якийсь там розважальний конкурс,,— «упаковка» казино; інтер'єр,вибір товарів, розкішні вітрини —, «упаковка» магазину; навіть програма таімідж кандидата на високу державну посаду — теж не| що інше, як «упаковка». Утакому «упакованому» світі споживач — І це король. На жаль, безплатно можна внайліпшому разі отрима­ти тарілку доброчинного супу. І це, на думку фахівців,примушує людей «упаковувати» самих себе для того, щоб вижити. Амери­канськийкульт веселої усмішки виник не тому, що американцям завжди весело, а тому, щолюдині з такою «упаковкою» можуть запропонувати за її послуги вищу ціну!

Ніде правди діти, через таке мусимо пройти і ми всі — громадяни України,прилаштовуючись до вимог нової економіки.

Елементами упаковки є тара, упаковочні матеріали, матеріали длязав'язування, заклеювання тощо.


Висновок

 

Теорія сучасної упаковки стверджує, що упаковка стала небхідним атрибутомжиття суспільства. Це стосується  не тільки конкретних товарів. Фірмовий одягта різні емблеми — «упаковка» фірми; розкішні автомобілі, виставлені біля входув численні київські казино для щасливчиків, котрі виграють якийсь тамрозважальний конкурс,,— «упаковка» казино; інтер'єр, вибір товарів, розкішнівітрини —, «упаковка» магазину; навіть програма та імідж кандидата на високудержавну посаду — теж не| що інше, як «упаковка». У такому «упакованому» світіспоживач — І це король. На жаль, безплатно можна в найліпшому разі отрима­титарілку доброчинного супу. І це, на думку фахівців, примушує людей«упаковувати» самих себе для того, щоб вижити. Амери­канський культ веселоїусмішки виник не тому, що американцям завжди весело, а тому, що людині з такою«упаковкою» можуть запропонувати за її послуги вищу ціну!


Використана література:

 

·        “Упаковкаі тара”, журнал

·       “Упаковка”,журнал

·       “Популярнаяенциклопедия”, Москва, 1993

еще рефераты
Еще работы по маркетингу