Реферат: Історія виникнення логістики

Контрольна робота

з дисципліни “Логістика”

на тему:

"Історія виникнення логістики"


Вступ

На думку більшості вчених і дослідників, термін «логістика»походить від грецького слова й означає «мистецтво обчислювати, міркувати».Відомо, що в Древній Греції на державній службі знаходилося десять логістів,які займалися обчисленнями (розрахунками). У період існування Римської імперіїна державній службі у римлян також були служителі, що носили титул «логіст».

Основною функцією логістів був розподіл продуктів харчування.Однак джерела виникнення логістики ідуть глибоко корінням в історію. Останніархеологічні дослідження закордонних вчених (тут більш за все необхідно віддатиперевагу французьким археологам початку XX ст.) однозначно підтверджують фактіснування логістики вже в XIV ст. до нашої ери. У той далекий час логістикарозумілося як уміння переміщати продукти і безліч різних товарів як усерединіміста, так і між містами суміжних держав по суші і морськими шляхами.

Однак у переважній більшості наукових статей, навчальнихпосібників і підручників поява і розвиток логістики розглядається в історичномуракурсі як складова частина військового мистецтва, а точніше, як військованаука.


Історичні корені логістики

Сьогодні в історичних дослідженнях дуже багато написано проВізантію. Ретельне вивчення цих матеріалів змушує звернути увагу на часправління імператора Лева VI, що приходиться на 866-912 р. н. є. Зазначенийперіод розвитку Візантії відомий, зокрема, сильною армією і розквітомвійськового мистецтва. Військові перемоги імператора Лева VI зв'язують ізумілим переміщенням і матеріально-технічним постачанням військ, щоздійснювалися на основі використання правил і принципів логістики.

Якщо далі розглядати історичні події, то слід звернутися доперіоду, коли відбувалася визвольна війна (1775-1783 рр.) тринадцятианглійських колоній, у ході якої була створена незалежна держава СполученіШтати Америки. Тут у плані вивчення розвитку логістики корисним є наступнийфакт. У розпал війни в складі британської армії на американському континентідіяло понад 11 900 бойових загонів. Природно те, що ці загони перебували впідпорядкуванні британського уряду, а це значить, що продукти харчування,обмундирування, боєприпаси доставлялися безпосередньо з Англії. Хід війни,принаймні, у період перших шести років, показав на зовсім поганематеріально-технічне забезпечення англійських військ.

Звичайно, військове керівництво армій різних країн дологістики відносилося по-різному: одні її не сприймали і вважали, щоефективність ведення бойових операцій залежить від таланта полководця, іншібачили в логістиці раціональне зерно удосконалювання військового мистецтва.

Приміром, наприкінці XVII ст. у французькій армії булаорганізована нова структура штабу, що включала посаду «старшого маршала злогістики». Старший маршал з логістики відповідав за постачання,транспортування, вибір місця розташування табору і коректування здійсненнямаршу армії. Військовий теоретик XIX ст. Джоміні (1779-1869 рр.) виділив самелогістику як один з основних інструментів успіху ведення бойових дій військ. Усвоїх фундаментальних наукових роботах він визначив логістику як «практичнемистецтво руху військами».

Вивчивши величезний бойовий досвід проведення бойовихоперацій, Джоміні стверджував, що логістика включає не тільки перевезення, алеі таке широке коло питань, що включають планування, керування, постачання івизначення місць дислокації військ, а також будівництво мостів, доріг та ін.

Середина XIX — початок XX ст. ознаменовані закінченнямформування і становленням логістики як військової науки. Вона використовуваласяпри веденні військових кампаній багатьма видатними воєначальниками іполководцями. Логістика скорила розум багатьох командирів різних рівнів.

Так, усім кадровим військовим відоме відношення до логістикиМихайла Васильовича Фрунзе, який дуже чітко розумів тверду залежність міжсвоєчасним і якісним постачанням армії і її високою бойовою готовністю. Вінстверджував, що «без самої ретельної, заснованої на точних математичнихрозрахунках, організації тилу, без налагодження правильного харчування фронтувсім тим, що йому необхідно для ведення воєнних операцій, без самого точногообліку перевезень, що забезпечують тилове постачання… немислимо ніякескільки-небудь правильне, розумне ведення великих воєнних операцій».

Особливо бурхливий практичний розвиток логістика одержала підчас Другої світової війни. Варто вказати, що тут великих успіхів досяглаамериканська армія. Завдяки чіткій взаємодії військово-промислового комплексу (ВПК),транспортної системи і баз постачання удалося організувати стійкепостачання американських військ зброєю і військовою амуніцією.

Успішному рішенню цієї складної задачі сприяло застосуванняпрогресивних контейнерних і пакетних перевезень, що зробили відчутну користьамериканським військам і в період війни у В'єтнамі (60-ті р. XX ст.). Неможнане відзначити також того, що і сам ВПК Америки високою ефективністюфункціонування був зобов'язаний також застосуванню у виробництві бойовоїтехніки принципів логістики.

Короткий екскурс в історичні глибини народження логістикидозволяє виділити основні етапи її становлення і розвитку.

Перший етап варто віднести на період XIV ст. до н. є. — І ст.н. є. Він характеризується використанням логістичного підходу для управліннярухом

товарів на мікро- і макрорівнях, тобто усередині держави(міста) і між державами.

Другий етап — це перше тисячоріччя нашої ери — кінецьXIX ст. У цьому досить тривалому періоді логістика розвивалася яквійськова наука.

Третій етап у розвитку логістики приходиться на початок 1900р. І середину XX ст. (1950 р.).

Початок XX ст. ознаменований тим, що накопичений теоретичнийі практичний досвід логістики у військовій справі поступово знаходив застосуванняу всіх галузях економіки, вивчаючи і трансформуючи процеси й операції, зв'язаніз просторово-тимчасовим переміщенням ресурсів, а точніше товарно-матеріальнихресурсів. У даний період часу логістика як наука починає усе ширше проникати врізні галузі економіки.

Слід зазначити, що саме в цей період логістичний підхід використовуєтьсяпри управлінні матеріальними потоками в сфері народного господарства.

Четвертий етап обмежується 50-ми і початком 80-х р. XXст. У другій половині XX ст. логістика уже формалізувалася в одну з ефективнихформ інтеграції постачання, виробництва, транспорту, розподілу ринку із широким

залученням сучасної обчислювальної техніки.

У другій половині XX ст. логістика уже формалізувалася в однуз ефективних форм інтеграції постачання, виробництва, транспорту, розподілуринку із широким залученням сучасної обчислювальної техніки.

Зазначений період можна охарактеризувати двома наступними визначеннямилогістики:

1) логістика — це інструментарій оптимальноїкоординації руху і створення запасу сировини, діяльність по переробці,упакуванню кінцевої продукції, її складування і доставка клієнтам;

2) логістика — це діяльність, що містить у собітранспортування, складування, обробку матеріалів, захисне упакування, контрользапасів, вибір місця перебування виробництва і складів, прогнозування попиту, маркетингі обслуговування.

П'ятий етап — сучасний етап розвитку логістики почався ізсередини 80-х р. XX ст. і продовжується по теперішній час. Саме в цей періоддосить інтенсивний розвиток одержують методи керування матеріальними потоками. Данийетап розвитку логістики можна назвати всесвітнім, оскільки логістизація економічнихпроцесів стає проблемою і Європи, і США, і Азії. Країни, що розвиваються, ікраїни з перехідною економікою активно стали включатися в процес логістизації.Усвідомлення зростаючих у світі дефіциту ресурсів і, у той же час, бажанняодержання прибутків є для них досить значним «мотиватором» до вивчення івпровадження принципів і методів логістики в усі галузі економіки.

Даний етап розвитку логістики можна назвати всесвітнім,оскільки логістизація економічних процесів стає проблемою і Європи, і США, іАзії. Країни, що розвиваються, і країни з перехідною економікою активно сталивключатися в процес логістизації. Усвідомлення зростаючих у світі дефіцитуресурсів і, у той же час, бажання одержання прибутків є для них досить значним «мотиватором»до вивчення і впровадження принципів і методів логістики в усі галузіекономіки.

Логічний аналіз вищенаведеного дозволяє виділитиспрямованість розвитку логістики як науки. Таких, що стійко сформувалися,напрямків розвитку логістики три:

-господарське або економічне— зв'язане з управлінням діяльністю в різних сферах життєдіяльностісоціально-економічної системи;

військове — спрямоване на управління іматеріально-технічне забезпечення військ;

математичне— зв'язане з формуванням умінь логічноодержувати рішення будь-яких проблем на основі використання правил, принципів, гіпотез,законів математики.


Висновки

Для рішення різного роду локальних і комплексних логістичнихзавдань на макро-, мезо- і мікрорівнях в логістиці сформовані такі напрямки, яклогістика закупівель, складування, транспортна логістика, виробнича логістика, логістикарозподілу та збуту, інформаційна логістика. Аналіз сучасної літератури дозволяєзробити висновок про формування та інших новітніх напрямків у логістиці, а самелогістики управління персоналом, екологічної логістики, соціальної логістики таін. Сьогодні ми є свідками того, що розвиток і глобалізація ринкових відносинвимагає рішення все нових і нових проблем, що пов'язані з переміщеннямматеріальних потоків у «просторі всесвіту».

Тому не виключена можливість появи ще нових напрямків улогістиці. Безумовно, що тільки час зможе довести необхідність існування ірозвитку того чи іншого напрямку. Але одне залишиться непорушним — логістика закупівель,логістика транспортування, логістика складування, логістика виробнича,логістика розподілу та логістика інформаційна в умовах розвитку ринковихвідносин будуть займати ключові позиції в бізнесі. Тому в данному навчальномупосібнику більше уваги буде приділено перерахованим напрямкам в логістиці зприкладної точки зору.


Список використаної літератури

 

1. АльбековА.У. Коммерческая логистика: Учебное пособие / А.У. Альбеков, О. А.Митько.—Ростов-на-Дону; Феникс, 2002. —416 с.

2.Альбеков А.У. Логистика коммерции: Учебное пособие / А.У.Альбеков, В.П.Федько, О.А. Митько. —Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. —512 с.

3.Алъкема В.Г. Логистика: учебно-методическое пособие для студентовдепартаментаподготовки иностранных студентов / В.Г. Алькема. — К.: Университетэкономики иправа «КРОК», 2004. —164 с.

4.Белоусов А.Г. Коммерческая логистика: Учебник / А.Г. Белоусов, Д.В. Стаханов,В.Н.Стаханов. —Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.-224 с.

5.Василенко В.А. Теорія і практика розробки управлінських рішень:Навчальнийпосібник. —К.: ЦУЛ, 2002. —420 с.

6.Волгин В.В. Склад. Организация и управление: Практическое пособие / В.В.Волгин.— 4-е изд., испр. и доп. — М.: Издательско-торговая компания «Дашков иКо», 2002. —400 с.

7.Гаджинский А.М. Логистика: Учебник / А.М. Гаджинский. — М.: Издательско-торговаякомпания «Дашков и Ко», 2003. —408 с.

8.Гаджинский А.М. Практикум по логистике. — М.: Издательство книготорговыйцентр«Маркетинг», 2001. —180 с.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу