Реферат: Вплив маркетингу на комерційну діяльність

УКООПСПІЛКА

Черкаськийкооперативний економіко-правовий коледж

Курсоваробота

 

здисципліни „Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг”


НАТЕМУ: ”Впливмаркетинга на комерційну діяльність торговельного підприємства”

наматеріалах роботи ТОВ універмаг „Добробут”

Виконав студент

III-го курсу групи ТК-31

Мощенко Юрій Васильович

Керівник – викладач

________Т.О. Дем’яненко

Черкаси-2008


План

 

Вступ — 4

1 Основна частина — 7

1.1 Вплив зовнішнього середовища маркетингу на формуваннякомерційної діяльності суб’єкта ринку — 8

1.2 Конкурентноспроможність торговельнихпідприємств — 10

1.3 Шляхи маркетингових досліджень тапрогнозування розвитку підприємства на ринку — 16

1.4 Стратегія маркетингової діяльностіторговельних підприємств — 20

1.5 Коротка характеристикаорганізаційноправової діяльності ТОВ універмагу „Добробут” — 23

1.6 Вплив маркетингу на комерційнудіяльність ТОВ універмагу „Добробут” — 27

2 Висновки та пропозиції — 35

Література — 37

3 Додатки. — 39


Вступ

 

Сьогодні торгівля є однією з основних галузей України. Зважаючи на це, темою для своєї курсовоїроботи я обрав: „Вплив маркетингу на комерційну діяльність торговельногопідприємства”. Адже, на мою думку, торговельне підприємство не має шансів вийтина великий ринок споживачів та отримувати стабільний прибуток без успішноїмаркетингової програми та маркетингових досліджень.

Основними питаннями, які б я хотіврозглянути в своїй курсовій роботі є:

·         Впливзовнішнього середовища маркетингу на формування комерційної діяльності суб’єктаринку.

·         Конкурентоспроможністьторговельних підприємств

·         Маркетинговідослідження та прогнозування розвитку підприємства

·         Стратегіїмаркетингової діяльності торговельних підприємств, їх характеристика

Ці фактори мають дуже великий впливна торговельне підприємство, і без роботи з ними жодне підприємство не зможевийти на нормальний конкурентноспроможний рівень.

В наш час більшість великихпідприємств, що планують вийти на ринок споживача, виділяють великі суми коштівна товари та персонал, і, нажаль, заощаджують на маркетингових кампаніях, – якісаме і є вирішальним процесом, що визначає спроможність фірми стабільнопрацювати, і мати великий конкурентноспроможній статус.

Це пояснюється тим, що українськівиробники більше покладаються на власні сили та все ще недостатньо орієнтованіна споживача. Позначається роками сформована психологія дефіцитного ринку, колиякий би товар не виробили — усе куплять. Реальна ж картина прямо протилежна — товарів достатньо. Конкуренція зростає, ефективність просування знижується, амогутні зарубіжні виробники добре володіють всіма засобами і методами длязавоювання симпатій споживача. Все це практично не залишає шансів на успіх тим,хто вкладає чималі засоби в розробку і виробництво нових товарів без серйозноїмаркетингової підтримки.

На даний момент часу Україна ввійшла вС.О.Т., на мою думку, це є великою перевагою для приватних підприємців, та вжеіснуючих великих державних підприємств. Перевагою є – відкриті шляхи дляпродажу товарів іноземним підприємствам, та закупки товарів від інших країнС.О.Т. Недоліками є – зниження цін на товари, та велика сума податку дляприватних підприємців.


Основна частина

 

1.1 Вплив зовнішньогосередовища маркетингу на формування комерційної діяльності суб’єкта ринку

До широкого застосування маркетингу, досягнення основної мети ринкової діяльності — одержання максимального прибутку — забезпечувалося різними шляхами. Основними з них були:

· екстенсивний розвиток виробництва,простого збільшення обсягу

виробленої продукції (концепціяудосконалювання виробництва);

· поліпшення якісних характеристиквиробленої продукції

(концепція удосконалювання товару);

· «проштовхування»,нав'язування товару покупцю (концепція

інтенсифікації комерційних зусиль).

Маркетинг же основний упор у всій ринковійдіяльності

переносить на ефективне задоволенняпотреб. Одним з основних

елементів комплексу маркетингу є так називанасистема

маркетингових комунікацій.

Систему маркетингових комунікацій у загальномувиді можна визначити, як єдиний комплекс, що поєднує учасників, канали іприйоми комунікацій.Необхідно при цьому підкреслити, що рольсистеми маркетингових комунікаційпостійно зростає. Очевидно, що вумовах насичення ринку найрізноманітнішою продукцієювже малопросто створити відмінний товар.

Наприклад, у середньому супермаркетітоварна номенклатура

включає більш двадцяти тисяч асортиментнихпозицій. Практично всі товари мають високу якість, томупродавцю вже недостатньо визначити на товар прийнятну ціну, забезпечити йогоприступність і

додаткові зручності покупцю. Успіхуможна домогтися лише в тих

випадках,  коли  продавець  налагодить  взаємозв'язок,

взаєморозуміння з ним, створить атмосферувідкритості і

взаємовигідного співробітництва. Вінповинен сформувати враження

безупинної турботи про нестаткиспоживачів і своїх партнерів.

Маркетингові комунікації спрямованіна конкретних людей і на різні фірми, що своєю діяльністю впливають на просування товару до споживача.

Будучи одним з найважливішихелементів комплексу маркетингу, система маркетингових комунікацій в остаточномупідсумку сприяє досягненню загальних маркетингових цілей фірми. Підлеглими стосовноних виступають наступні цілі:

· мотивація споживача;

· генерування, формування йактуалізація потреб покупця;

· підтримка доброзичливих відносин івзаєморозуміння між

організацією і громадськістю,партнерами по маркетинговій

кампанії

· формування сприятливого образа(іміджу) організації;

· інформування громадськості про діяльністьорганізації;

· залучення уваги бажаних аудиторійдо діяльності організації;

· надання інформації про товари,вироблених фірмою;

· формування в покупця прихильностідо марки фірми;

· умовляння;

· формування в покупця переваги домарки і переконаності в

необхідності зробити покупку;

· стимулювання акта покупки;

· нагадування про фірму, її товарах ітощо.

У свою чергу, вибір цілеймаркетингових комунікацій багато в

чому визначає засоби, використовуванідля їхнього досягнення.

Основними засобами маркетингових комунікаційє реклама,

комерційна пропаганда, стимулюваннязбуту, особистий продаж.


1.2 Конкурентоспроможністьторговельних підприємств

Одна з найважливіших задач розвиткупідприємства і країни в цілому, нерозривно пов`язана з ефективністювиробництва, забезпечення випуску необхідної кількості сучасних виробів тапокращення якості, досягнення конкурентоспроможності продукції на ринку.

Загострення конкурентної боротьби (зазбут своєї продукції, за місце на ринку) поміж фірмами-виробниками та торговими організаціями змушує шукати їх нові засобивпливу на рішення покупців. Одним з таких шляхів є створення товарівпокращенного рівня якості.

Передовий закордонний досвідсвідчить, що якість, безперечно, є найбільш вагомою складовоюконкурентоспроможності, але разом з тим, можливості реалізації продукції, крімякості, визначаються значним числом параметрів і умов, більшість з якихрозповсюджується не тільки на товар, але і на підприємство, фірму і навітькраїну.

Протягом багатьох десятків років унашій країні, в умовах високої монополізації виробників та торговихпредставників, регулятором виробництва продукції був не реальний попит, а — виробництво й адміністративно-командний механізм розподілу, що регулювалиспоживання, формували потреби і випуск показників.

У цих умовах проблемаконкурентноздатності підприємства і продукції, у виробників практично невставала, а якщо і виникала, то зважувалася лише у відношенні тієї продукції,що підлягала реалізації на зовнішньому рику.

З розвитком ринкового механізму цяпроблема в нашій країні, природно, різко загострилася, і її вирішення жадаловід усіх суб'єктів ринку активного пошуку шляхів і методів підвищенняконкурентноздатності вироблених і споживаних товарів. У зв'язку з цим усучасній економіці головним напрямком фінансово-економічної івиробничо-збутової стратегії кожного торгового підприємства стає підвищення конкурентноздатності для закріплення його позиційна ринку з метою одержання максимального прибутку.

Поняття конкурентоспроможностіінтерпретується і аналізується в залежності відекономічного об`єкту який розглядається. Безумовно, критерії, характеристики іфактори динаміки конкурентоспроможності на рівні товару, фірми, корпорації,галузі, національного господарства, або нації мають свою специфіку. Аналізконкурентоспроможності може бути проведений для кожного з рівнів, в залежностівід цілей дослідження.

Конкурентоспроможність (взагалі), — як соціально-економічна категорія — це спроможність, вміння досягати законнимшляхом найвищих економічних та соціальних переваг. З цього визначення виходитьважливий практичний висновок про те, що конкурувати (досягати найвищихекономічних та соціальних переваг) можливо: а) самому з собою (у часі:результати досягнуті в попередній період діяльності та результативність зааналогічний останній період суттєво відрізняються); б) один з одним(суперництво за досягнення будь-чого); в) колективу з колективом; г) продукціїданого виду з аналогічною продукцією і таке інше.

Зрозуміло, що конкурентоспроможністьвиступає не сама по собі, не як самоціль, а як засіб для створення визначеноготовару (продукції), послуг різного виду.

У цілому конкурентноздатністьторгового підприємства — це відносна характеристика,що виражає відмінності розвитку даної фірми від розвитку конкурентних фірм за ступенем задоволення своїми товарами потреби людей і за ефективностю виробничої діяльності.

Конкурентноздатність торговельного підприємства характеризуєможливості і динаміку його пристосування до умов ринкової конкуренції.

Конкурентноздатність підприємствазалежить від ряду таких факторів, як:

— конкурентноздатність товарівпідприємства на зовнішньому і внутрішньому ринках;

— вид товару та його асортимент;

— місткість ринку (кількість щорічнихпродажів);

— легкість доступу на ринок;

— однорідність ринку;

— конкурентні позиції підприємств, щовже працюють на даному ринку;

— конкурентноздатність галузі;

— можливість технічних нововведень угалузі;

— конкурентноздатність регіону ікраїни.

Як показує світова практика ринковихвідносин, взаємозалежне вирішення цих проблем і використання даних принципівгарантує підвищення конкурентноздатності підприємства.

Щоб повніше зрозуміти суть проблеми, розглянемо кілька важливих наслідків цьогоположення.

1. Конкурентноздатність включає триосновні складові. Перша жорстко зв'язана з виробом, як таким, ізначною мірою зводиться до якості. Друга зв'язана як з економікою створеннязбуту і сервісу товару, так і з економічними можливостями й обмеженнямиспоживача. Нарешті, третя відбиває все те, що може бути приємно чи неприємноспоживачу як покупцю, як людині, як члену тієї чи іншої соціальної групи і тощо.

2.Покупець — головний оцінювачтовару. А це приводить до дуже важливої в ринкових умовах істини:

всі елементи конкурентноздатності товаруповинні бути настільки очевидні потенційному покупцю, щоб не могло виникнутинайменшого сумніву чи іншого тлумачення у відношенні любого з них. Коли ми формуємо «комплексконкурентноздатності», у рекламі дуже важливо враховувати особливостіпсихологічного виховання й інтелектуальний рівень споживачів, багато іншихфакторів особистого характеру.

3. Як відомо, кожен ринокхарактеризується «своїм» покупцем. Тому споконвічно неправомірна ідея про деякуабсолютну, не зв'язану з конкретним ринком, конкурентноздатністю.

Ринкове господарство, а слідом за нимі його вченими давно і добре зрозуміли, що намагатися схематично виразитиконкурентноздатність товару — це все рівно, що намагатися схемою показати всюскладність і всі тонкощі ринкового процесу. Для них конкурентноздатність сталапросто зручним, що концентрує увагу і думку терміном, за яким вибудовується всярозмаїтість стратегічних і тактичних прийомів менеджменту в цілому і маркетингузокрема. Конкурентноздатність — не показник, рівень якого можна обчислити длясебе і для конкурента, а потім перемогти. Насамперед — це філософія роботи вумовах ринку, орієнтована на:

— розуміння нестатків споживача ітенденції їх розвитку;

— знання поведінки і можливостейконкурентів;

— знання стану і тенденцій розвиткуринку;

— знання навколишнього середовища іїї тенденцій;

— уміння створити такий товар і такдовести його до споживача, щоб споживач зволів його товару конкурента.

Визначення, аналіз та узагальненняіснуючих в науковій та учбовій літературі основних категорій, щодоконкурентоспроможності дозволяє охарактеризувати поняття наступним чином.

Конкурентоспроможність продукції — цекомплекс споживчих та вартісних характеристик, які визначають його успіх наринку, тобто спроможність саме даного товару бути обміненим на гроші в умовахширокої пропозиції до інших конкуруючих товаровиробників.

Конкурентоспроможність підприємстваслід розуміти, як реальну та потенційну спроможність, а також наявні для цьогоможливості підприємства вивчати попит (ринок), проектувати, виготовляти тареалізувати товари, які по своїм параметрам у комплексі більш для споживачів,ніж товари конкурентів.

Конкурентоспроможність підприємства — можна розглядати також, як вміння виготовляти і реалізувати швидко та дешевоякісну продукцію в достатній кількості.

Конкурентоспроможність персоналу,тобто робітників, спеціалістів, керівників підприємства — це вміння кожного зних і всім разом, як одне ціле, швидко і ефективно сприймати і реалізувати різніновинки в кожній стадії життєвого циклу продукції. Це вміння створювати вироби,які відповідають всім вимогам споживача з найменшими витратами всіх видівресурсів.

Критерій конкурентоспроможності — важливий елемент апарату даної категорії. Визначається стабільністю місця насвоєму ринку підприємства і його продукції, а також рівнем продажі продукціїпідприємства на ринках.

Зразу треба звернути увагу на одну зсуттєвих помилок, які роблять наші підприємства. Вона полягає в тому, що мизосереджуємо свої зусилля на продажі окремих видів продукції, порівнюючи їх ззакордонними аналогами, — не завжди кращими, — стараємось перевершити їх подеяких параметрах. А якщо вдалося що-небудь продати за валюту — радість наґрунті самообману. Ми не враховуємо, не приймаємо до уваги головне, — що єдинийкритерій конкурентоспроможності підприємства і його продукції, — стабільнемісце їх на ринку, а не разова, нехай навіть вдала угода.

Звідси, для досягнення цього критеріюнам треба змінити акценти, перенести центр уваги нашої роботи при вирішенніданої проблеми на створення насамперед конкурентоспроможних персоналу тапідприємства. А в цьому тандемі пріоритет повинен віддаватися персоналу, так яксаме в людях зосереджується конкурентоспроможна сила підприємства.

Тільки в цьому випадку вони (персоналі підприємство) зможуть гнучко і ефективно реагувати на запити різнихспоживачів, задовольняючи їх високі вимоги до тієї або іншої продукції.


1.3 Маркетингові дослідження тапрогнозування розвитку підприємства

Їх визначення згідно міжнародногокодексу ЄСОМАР. Маркетингові дослідження– систематичний збір і об’єктивнийзапис, класифікація, аналіз і презентація даних, щодо поведінки, потреб, відносин, вражень, мотивацій і т.д.окремих осіб та організацій вконтексті їх економічної, політичної, суспільної та повсякденної діяльності. Маркетинговідослідження проводяться з якоїсь проблеми таносять комплексний характер.

Роль маркетингових досліджень –оцінка маркетингових ситуацій, забезпечення інформацією, яка дозволяє створитиефективну програму маркетингу підприємства.

Мета маркетингових досліджень –ідентифікація як проблем, так і можливостей підприємства зайняти конкурентніпозиції на конкурентному ринку шляхом пристосування його продукції до попиту тавимог споживачів, невизначеності, міри ризику, ймовірності успіху маркетинговоїдіяльності.

Предмет маркетингових досліджень –існуюча маркетингова проблема щодо обставин внутрішнього чи зовнішньогопоходження, наявних резервів, критеріїв успіху чи невдач, часових обмежень,рівні можливого ризику тощо.

Основні завдання маркетинговихдосліджень:

1) аналіз кон’юнктури ринкупідприємства;

2) дослідження поведінки споживачів,конкурентів та інших суб’єктів ринку;

3) оцінка результатів діяльностіфірми;

4) визначення конкурентних позиційпродукції та підприємства в цілому;

5) орієнтація виробника на випускпродукції орієнтованої на потреби ринку;

6) дослідження та розробкарекомендацій щодо комунікаційних та розподільчих маркетингвих політикпідприємства;

7) проблемні дослідження збуту;

8) розробка розгорнутої програмимаркетингу.

Основними принципами маркетинговихдосліджень є:

1) системність – періодичність,послідовність, логічність;

2) комплексність – врахування тааналіз всіх чинників;

3) цілеспрямованість – орієнтація навирішення конкретних проблем; 4) об’єктивність;

5) економічність – перевищення вигодивід вдосконалення діяльності підприємства в результаті рішень над витратамипов’язаними з дослідженнями;

6) відповідність принципамдобросовісної конкуренції;

7) довіра зі сторони споживачів.

Маркетингові дослідженння мають такуструктуру: Дослідження ринку→дослідження суб’єктів→ дослідженняфірми.

Проблема маркетингових досліджень таїї визначення. Проблеми збору інформації:

а) складність комунікації зреспондентами;

б) проблеми з тими, хто збирає інформацію.

Задачею маркетингових досліджень являється аналіз сформульованої гіпотези вирішення певноїмаркетингової проблеми.

Цілі маркетингових досліджень та їхконкретності можуть носити такий характер:

а) розвідувальний (ознайомлювальний)– збір інформації, необхідної для більш точного визначення проблеми та шляхівїї вирішення;

б) дескриптивний (описувальний) –опис аспектів реальної маркетингової ситуації;

в) казуальний (експериментальний) –обгрунтування гіпотез.

Види маркетингових досліджень, їхпереваги та недоліки:

1) кабінетні дослідження: інформація– офіс друковані видання, мар-гові бази даних підприємств (вториннаінформація);

2) польові дослідження: інформація –первинна, отримана шляхом опитування, спостереження, експерименти;

3) метод пробних продажів (пілотнідослідження): використов при недостатній інформації або неможливості її зборуабо узагальнення, поєднує конкретні маркетингові дії та дослідження за методомпроб і помилок, існує великий ризик збитків;

4) ділові контакти – ярмарки,виставки, дні відкритих дверей, дружні зустрічі;

5) панельні дослідження – регулярнеспілкування з однією й тією ж групою споживачів.

Первинна та вторинна маркетинговаінформація (сутність, переваги та недоліки). Первинна — дані, які збираютьсяспеціально для вирішення поставленої проблеми. Переваги — цілеспрямованість,відома методологія збору, контрольованість, надійність. Недоліки — тривалістьзбору, великі витрати, потреба у кваліфікованому персоналі. Вторинна — зібрана раніше для інших проблем.Переваги — мала вартість, швидкість отримання, комплексність. Недоліки — загальний характер інформації, може бути застарілим, невідома надійність джерел і методика збору.

Основними джерелами маркетингової інформації є:

1) друковані видання;

2) спеціальні дослідження;

3) спеціальні довідки від офіційнихорганізацій, фінансових експертів; 4) балансові звіти, каталоги фірм;

5) виставки, ярмарки, конференції;

Під час отримання маркетинговоїінформації підприємства поділяють за рівнем проінформованості:

1) Об’єктивні (кількість, повнота,надійність, змістовність, точність, зрозумілість, актуальність, пристосованістьдо мети маркетингового дослідження).

2) Суб’єктивні (ризикованістьінформації, мотивованість).

3) Економічні (витрати при зборімаркетингової інформації)

4) Критерії, пов’язані з існуючимиобмеженнями (захищеність інформації, допуситимість інформаційних контактів тазасобів зв’язку).

Основними концепціями збору інформації на нинішній час являються — опитування таінтерв’ю з респондентом особисто абоза телефоном чи поштою за допомогою опитувального листа. Спостереження — вивчення і дослідженя поведінки суб’єктів. Експеримент — застосування одночаснокількох елементів, проводиться в штучних умовах. Імітація — відтворення різнихмаркетинг факторів на папері за допомогою матеріальних моделей. Панельні дослідження — неодноразове опитування однієї групи споживачів через рівні проміжки часу задопомогою груп показників.

На мою думку кориситуючись цієюінформацією та стабільно використовуючи її на підприємстві у кожної фірми єшанс стати сильним конкурентом та забезпечити стабільний дохід своїїорганізації.

Але нажаль головною помилкою, яку внаш час роблять багато підприємств є якраз невилика зацікавленість в цихдослідженнях, або малий відсоток вкладених коштів в маркетинговуінформацію.Багато з яких після цього зазнають краху своєї фірми на самомупочатку її заснування.

 

1.4 Стратегії маркетинговоїдіяльності торговельних підприємств.

Нормативиконкурентоспроможності товарів і фірми розробляються або прогнозуються доформування бізнес-плану. На стадіях підготовки виробництва нового товару іорганізації процесів по його виробництву здійснюється матеріалізація згаданихідей маркетингу. Три розглянуті елементи складають суть поняття«маркетинг»: маркетинг — по-перше, концепція орієнтації будь-якоїдіяльності на споживача, по-друге, згідно міжнародним стандартам ІСО серії9000, перша стадія життєвого циклу об'єкту, і, по-третє, перша функціяфункціональної підсистеми системи менеджменту.

Першийз трьох елементів, що характеризує суть маркетингу як концепцію орієнтаціїбудь-якої діяльності на споживача, реалізується, по-перше, при стратегічномуплануванні, по-друге, при розробці положень про відділи підприємства і,по-третє, при рішенні комплексу питань по реалізації виготовленого товару.Останньому аспекту третього елементу складної методології маркетингуприсвячується матеріал, що розглядається нижче.

Яквідзначає один з відомих фахівців з маркетингу Ф. Котлер, в системі маркетингуперед покупцем, продавцем і працівником муніципалітету (законодавцем) виникаютьнаступні проблеми .

Покупецьшукає відповідь на наступні 5 питань:

чидосить широкий вибір марок товару?

чиволодіє яка-небудь з цих марок потрібними покупцю характеристиками?

чиприйнятна ціна товару?

чивиглядає продавець, що прагне допомогти, що викликає прихильність до себе ічесним?

чиє гарантія і чи існує добре налагоджена система післягарантійногообслуговування?

Щобдобре і успішно працювати, продавцю потрібно вирішити декілька проблем:

якиххарактеристик чекають споживачі товару?

якігрупи споживачів і які саме потреби фірмі слід прагнути задовольнити?

якимиповинні бути дизайн і ціна товару?

якугарантію і який сервіс слід запропонувати покупцю?

послугамияких оптових і роздрібних торговців слід скористатися?

якізаходи у області реклами, особистого продажу, стимулювання збуту і пропагандимогли б сприяти продажу товару?

Працівникамуніципалітету як законодавця, що представляє інтереси громадян і суспільства вцілому, хвилюють наступні проблеми:

чибезпечні і чи надійні пропоновані виробником товари?

читочно описують виробники свої товари в рекламних оголошеннях і на упаковці?

чиіснує в межах ринку конкуренція, завдяки якій є вибір товарів за якістю іцінам?

чисправедливо поводяться з покупцями продавці і працівники сервісу?

чине наносить дана діяльність шкоди навколишньому середовищу?

Виходячиіз запропонованої концепції маркетингу фірми, пропонуються наступні функції ізавдання служби маркетингу (табл.1).

Чисельністьслужби маркетингу визначається такими чинниками, як розмір чистого доходуфірми, об'єм і складність товарів, що випускаються, кількість ринків. Завдання,що стоять перед службою маркетингу, дуже складні, і на цьому не можнаекономити.

/>

Мал.1.Зразкова структура служби маркетингу крупного підприємства


1.5 Коротка характеристикаорганізаційноправової діяльності ТОВ універмаг „Добробут”

Магазин знаходиться в центрі містаЧеркаси, за адресою вул. Гоголя 274, за спеціалізацією — це магазиннепродовольчих товарів. В кожній секції магазину є касовий апарат ЕККА mini 600, в секції будівельних матеріалівє ваговимірювальне обладнання РН-10Ц13У.

         Магазин поділений на 9секцій, а саме :

-          Будівельніматеріали

-          Електротовари

-          Парфумерно-косметичнівироби

-          Посуд

-          Галантерейнітовари

-          Господарчітовари

-          Одяг

-          Текстильнітовари

-          Трикотажнівироби

Магазин оснащений касовим терміналом вкожній секції за допомогою якого контролюється облік грошей, здійснюєтьсярозрахунок з покупцями, ведеться кількісний облік товарів.     Універмагобладнаний острівними й пристінними гірками, які слугують найкращомуобслуговуванню покупців, а також для підбору й формуванню торговельногоасортименту і можливості його оперативної зміни відповідно до зміни попитунаселення. Є різний торгівельний інвентар для продажу й підготовки товарів,підставки, кронштейни, інші санітарно-гігієнічний, протипожежний інвентар. Весьінвентар й устаткування є зручними в експлуатації. Створено привабливийінтер'єр магазину, шляхом оснащення торговельним устаткуванням, інвентарем. У магазиніустановлена сигналізація.

Планування торговельногозалу універмагу забезпечує легкість і простоту здійснення покупок, створюєдобру видимість викладених товарів,забезпечує видимість асортименту, оптимально використається торговельна площа,створені необхідні умови роботи магазину для раціональної організаціїоперативних процесів.

Але все ж таки планування магазину неє досконалим і деякі недоліки перешкоджають повному задоволенню потреб і вимогпокупців. Продаж товарів в магазині «Добробут» здійснюється традиційною формоюпродажу. Хоча планування і забезпечує легкість і простоту здійснення покупок, але воно не створює для покупців умовибезперешкодного вибору товарів у мінімально короткий строк.

Є різний торговельнийінвентар для продажу й підготовки товарів, санітарно-гігієнічний, протипожежнийінвентар, технічний інвентар.

         Всі товари різних фірмвиготовлення. Магазин веде роботу з багатьма фірмами-виробниками. Надходженнятоварів від постачальників здійснюється на підставі укладених міжпостачальниками й даним підприємством договорів. У договорах, що заключаються міжпостачальниками й покупцями, обговорюється: види товарів, що поставляють,комерційні умови поставки, кількісні й вартісні показники товарів, строкивиконання договорів, порядок розрахунків, а також відповідальність сторін заненалежне виконання договору.

         Завезення товарів у магазинздійснюється складською формою руху товарів, тобто надходження товарів умагазин з оптового складу, приймаючи великі партії товарів від постачальників,виконують всі необхідні операції (розпакування, перевірка якості й тощо) попідготовці товарів до їхнього подальшого просування в роздрібну торговельнумережу. Основними документами, на підставі яких надходять товари, єрахунки-фактури, товарно-транспортна накладна й торгово-закупівельні акти.Товарно-транспортні накладні виписуються при поставці товарів автомобільнимтранспортом.

          Всі товари мають сертифікатвідповідності, що підтверджує якість, надійність, функціональні й естетичнівластивості продукції.

         Виставлені в торговельномузалі зразки товарів мають чітко оформлені ярлики, у яких зазначені найменуваннятовару, артикул, код даного товару, ціна.

         При купівлі товару в касовийапарат вноситься код товару і тоді касовий апарат видає чек з інформацією проданий товар.

         Економічні показники:

         Аналіз економічнихпоказників за 2007 рік:

Товарообіг – 3 млн. 384.тис.грн.

ПДВ — -574,6 тис. грн.

Собівартість реалізованих товарів – 2млн. 165 тис.грн.

Реалізована націнка – 748,6 тис.грн.

Витрати всього – 903,3 тис.грн.

Дохід від торгівлі – 192,2 тис.грн.

Витрати:

Зарплати – 560,2 тис.грн.

Утримання приміщень – 168,4 тис.грн.

Загальне утримання приміщень – 105,8тис.грн.

Податки – 10,9 тис.грн.

Банківське обслуговування – 24,4тис.грн.

Товарообіг по секції :

готовий одяг – 149,4 тис.грн.

білизна – 213 тис.грн.

тканини – 368,2 тис.грн.

галантерея – 431,6 тис.грн.

парфуми – 426,8 тис.грн.

електротовари – 195,3 тис.грн.

посуд – 636,5 тис.грн.

господарчі товари – 375,5 тис.грн.

будівельні матеріали – 349,6 тис.грн.

Перерахування – 214,3 тис.грн.

Економічні показники

Товарообіг – 1 млн. 64,8 тис.грн.

ПДВ – 174,8 тис.грн.

Собівартість – 638,6 тис.грн.

Націнка – 218,8 тис.грн.                                       

Витрати всього – 275,6 тис.грн.

Структура апарату управління:

Очолює директор. У торговому відділіє начальник, і товарознавець Бухгалтерія головний бухгалтер, бухгалтер наповний та неповний оклад.

З кожним роком магазин отримує всебільший прибуток, що є заслугою працівників магазину.

 

1.6 Вплив маркетингу накомерційну діяльність ТОВ універмагу „Добробут”

В наш час Україна прямує доєвропейського стилю господарювання, включаючи в апарат керування службумаркетингу. Але на жаль, саме на маркетингу виробники вирішують заощадити. Цепояснюється тим, що українські виробники більше покладаються на власні сили тавсе ще недостатньо орієнтовані на споживача. Позначається роками сформованапсихологія дефіцитного ринку, коли який би товар не виробили — усе куплять. Реальнаж картина прямо протилежна — товарів достатньо. Конкуренція зростає,ефективність просування знижується, а могутні зарубіжні виробники добреволодіють всіма засобами і методами для завоювання симпатій споживача. Все цепрактично не залишає шансів на успіх тим, хто вкладає чималі засоби в розробкуі виробництво нових товарів без серйозної маркетингової підтримки.

В наш час роль маркетинговоїдіяльності в підвищенні ефективності функціонування підприємства набуває доситьвеликого значення і на сьогоднішній день ця тема досить актуальна, тому щотільки з гарною обізнаністю ринку товарів, бажаннями споживачів та ефективноюрекламою діяльність підприємства має шанс на успіх.

В даній курсовій роботі я розглянув можливість підвищення ефективностіфункціонування підприємствашляхом впливу на нього маркетингових функій. Метою моєїроботи являється аналіз діяльності ТОВ універмагу „Добробут” і роль маркетингув його роботі.

Я розглянув та його техніко — економічні показники, проаналізував обсяги виробництва та асортиментупродукції, використання потужності підприємства. Для покращення ефективності роботи ТОВ універмагу „Добробут” необхідно створити якісниймаркетинговий план, що і є частиною роботи.

Одним з головних завдань моєї курсової роботи є вибір оптимальних шляхівмаркетингової стратегії для покращення діяльності ТОВ універмагу „Добробут”, та визначення впливу маркетингу на комерційну діяльність, перспективи розвитку асортиментупродукції, розглянути ефективну рекламну кампанію попросуванню нових впроваджених видів продукції. В результаті проведених аналізіввизначити, як найкраще й ефективніше реалізовувати товари даного підприємства в умовах конкретного ринку, хто може стати торговельнимпосередником.

Для удосконалення збуту продукції і,як результат цього, підвищення ефективності функціонування підприємствапланується впровадження інформаційної системи Customer Relation Management — система управління відношеннями із замовником. І, як результатом заснування такої системи планується створенняпозитивного іміджу універмагу читоварів (послуг), що дуже важливо для ТОВ універмагу „Добробут”, забезпечення доступності інформаціїпо універмагу і його товарами для багатьох мільйонів людей, в томучислі і географічно віддалених від України, реалізація всіх можливостей поданняінформації про товар. Також, з метою підвищення ефективності підприємства булоб найбільш бажаним використання баннерної реклами. Основною метою цієї кампанії буде збільшення кількостіпокупців.

Впровадження всіх цих заходів, на моюдумку, суттєво підвищить економічний стан підприємства. Завдяки впровадженнюефективної реклами зросте обізнаність споживачів про продукцію, що продає ТОВ універмагу„Добробут”. А пристворенні свого сайту в Інтернеті інформація про продукцію буде доступнавеликій кількості споживачів не лише на території України, а й далеко за їїмежами, так як Інтернет не має ніяких територіальних та часових обмежень, що ідає змогу безперебійної подачі інформації безпосередньо до користувача.

Виникнення маркетингу тісно пов'язанез виникненням обміну й виникненням ринку. Маркетинг — комплекс заходів в галузідосліджень торгівельно-збутової діяльності підприємства, по вивченню усіхчинників, здійснюючих вплив на процес виробництва та просунення товарів тапослуг від виробника до споживача.

Основу діяльності маркетингустановлять такі заняття, як розробка товару, дослідження, налагодженнякомунікації, організація розподілу, установлення цін, розгортання службисервісу.

Маркетингова діяльність являє собоюкомплекс заходів, що ставлять метою дослідження таких питань, як: вивченняспоживача; дослідження мотивів його поводження на ринку; аналіз властиво ринкупідприємства; дослідження продукту (виробу або виду послуг); аналіз форм іканалів збуту; аналіз обсягу товарообігу підприємства; вивчення конкурентів,визначення форм і рівня конкуренції; дослідження рекламної діяльності;визначення найбільш ефективних способів просування товарів на ринку; вивчення«ніші» ринку.

«Ніша» ринку — областьвиробничої і комерційної діяльності, в якій підприємство має найкращіможливості (у порівнянні з потенційними конкурентами) по реалізації своїхпереваг для збільшення товарообігу.

При проведенні маркетинговихдосліджень керівництво підприємство (ТОВ універмаг „Добробут”) одержує необхідну інформацію про те, які вироби й чомухочуть купувати споживачі, про ціни, які споживачі готові заплатити, про те, уяких регіонах попит на дані вироби, тобто місткість ринку, найбільш високий, дезбут продукції компанії, може принести найбільший прибуток. За допомогою проведеннямаркетингових досліджень визначається, у які види виробництва, яку галузьнайбільше вигідно вкласти капітал, де заснувати своє підприємство. Проведенімаркетингові дослідження також дозволяють зрозуміти, яким чином компаніяповинна організувати збут своєї продукції, як треба проводити кампанію попросуванню на ринки нових виробів, будувати стратегію реклами; визначити, яківиди продукції, продані якому споживачеві й у якому регіоні принесуть найбільшувіддачу.

Концепції керування маркетингом. Керуваннямаркетингом — це аналіз, планування, перетворення в життя й контроль запроведенням заходів, розрахованих на встановлення, зміцнення й підтримкувигідних обмінів із цільовими покупцями заради досягнення цілей організації.

Керування маркетингом може здійснюватисяз позицій п'яти різних підходів:

 - концепція вдосконалювання виробництва;

 - концепція вдосконалювання товару;

 - концепція інтенсифікації комерційних зусиль;

 - концепція маркетингу;

 - концепція соціально-етичного маркетингу.

Концепція вдосконалювання виробництвазатверджує, що споживачі будуть прихильні до товарів, які широко поширені йдоступні за ціною, а як слідство компанія повинна зосередити свої зусилля навдосконалюванні виробництва й підвищенні ефективності системи розподілу.

Концепція вдосконалювання товару — затверджує, що споживачі будуть прихильно ставитися до товарів, що пропонуютьнайвищу якість, кращі експлуатаційні характеристики й властивості, а отже — компанія повинна зосередити свої зусилля на постійному вдосконалюванні товару.

Концепція інтенсифікації комерційнихзусиль — стверджує, що споживачі не будуть купувати товари компанії в достатніхкількостях, якщо компанія не докладе достатніх зусиль у сфері збуту йстимулювання. Сфера застосування згаданої концепції — просування на риноктоварів так названого пасивного попиту ( страховки, енциклопедичні словники таінше ).

Концепція маркетингу — стверджує, щозаставою досягнення цілей організації є визначення потреб цільових ринків ізабезпечення бажаної задоволеності більш ефективним і більше продуктивним, чиму конкурентів способами. Орієнтація в даній концепції йде на потреби клієнтів.

Концепція соціально-етичногомаркетингу — стверджує, що завданням компанії є встановлення потреб й інтересівцільових ринків і забезпечення бажаної задоволеності більш ефективними й більшпродуктивними способами з одночасним зміцненням благополуччя споживача йсуспільства в цілому.

Виявлення потреб — одна із ключовихцілей маркетингового дослідження. Коли маркетолог довідається потребуспоживача, він може спрогнозувати його подальше поводження й можливість йогопокупки даного товару.

Важливу роль у дослідженні споживачівграють мотиваційні фактори покупки товару. До таких факторів зараховуються:мотив вигоди (бажання людини розбагатіти), мотив зниження ризику (потреба вбезпеці), мотив визнання (потреба в статусі, престижі), мотив зручності(прагнення скрасити своє існування), мотив волі (потреба в незалежності) і,нарешті, мотив пізнання (потреба в розвитку).

Дослідження конкурентів і фірмовоїструктури ринку. Першим етапом у дослідженні конкурентів повинна з'явитисяоцінка ступеня конкуренції на обраному ринку (зроблена, недосконала конкуренціяабо монополія).

Дослідження товарного ринку. Піддослідженням товарного ринку розуміється дослідження ринку окремого товару абогрупи товарів, наприклад масло (окремий товар) і продукти споживання (групатоварів). Дослідження ринку ставить своїми цілями вивчення співвідношенняпопиту та пропозиції на товар, визначення місткості ринку, визначення часткиконкурентів на ринку, сегментацію ринку, визначення кон'юнктури ринку.

Під місткістю ринку розуміється обсягпродукції, що може «умістити» ринок без істотних змін у своїй структурі.Маркетингова служба досліджує показники потенціалу ринку, обробляє й аналізує даній на їхній основі прогнозує збільшення або зменшення потенціалу ринку, що ведедо збільшення або зменшення обсягу продукції, що випускає підприємством.

Сегментація ринку — це поділ ринку наокремі області для збуту товарів.

Таким чином, вивчаючи різні аспекти,з якими доводиться зіштовхуватися підприємству, маркетинг допомагає заощадитикоштів на пробні випуски товарів у заздалегідь неефективних зонах. Хочапідприємство затрачає певні суми на дослідження, вони потім себе повністюокупають. У цьому проявляється роль досліджень маркетингу для підвищенняефективності.

Маркетингова політика підприємствамістить у собі товарну, цінову, збутову політику, а також політикові просуваннятовару на ринку. Саме за такою схемою буде викладена політика підприємства: відвибору товару, визначення його ціни, різних методів збуту до кінцевого етапу — просування товару, етапу на якому накопичується прибуток підприємства відпродажу товару.

Товар для маркетолога складається ізпродукту, його підтримки й інструментів маркетингу. Підтримкою продуктуназивається сукупність заходів щодо транспортування, упакуванню, зберіганню йвикористанню продукту. У групу підтримки продукту входять наступні міри: усе,що допомагає продукту зберегти свої споживчі якості до продажу (консервація,упакування, зберігання), заходу для правильного використання продукту(інструкції, спосіб готування), що супроводжують товари (адаптери, акумулятори,шнури). До інструментів маркетингу відноситься дизайн, реклама, правильноналагоджений збут, міцний зв'язок із громадськістю.

Насамперед варто визначити який товарможе називатися новим: товар, що не має аналогів на ринку, що є практичнимвтіленням наукового прориву природно називається новим товаром. Товар, що маєякісну відмінність від свого попередника товару-аналога. Товар новий дляпевного ринку. Старий товар, що вже був на ринку, але знайшовши собі новезастосування.

Дослідження й розробка. На цьомуетапі відбувається зародження товару, його ідеї. Збут товару поки ще нульовий,прибутки негативні.

Впровадження. На цьому етапі товарпочинає своє просування до споживача, відбувається активна рекламна кампанія,але при росту збуту прибуток продовжує рости в негативну сторону.

3) Етап росту. Найсприятливіший етапдля виробника. Підприємство дістає значний прибуток, збут товару продовжуєрости.

4) Етап зрілості. Товар випускаєтьсябільшими партіями, збут росте вже не такими високими темпами, прибуток потрохузнижується, тому що починається конкуренція.

5) Етап спаду. Збут різко падає,підприємство перестає випускати товар, прибуток дуже низький.

Одним з пунктів збутової політикипідприємства є вибір оптимального каналу збуту. Канал збуту (розподілу) товару- це організація або людина, що займається просуванням й обміном конкретноготовару (декількох груп товарів) на ринку.

На мою думку, збутова політика ТОВунівермагу „Добробут” єдещо застарілою, хоча й приносе стабільний дохід, тастабільний попит на товар.Я вважаю, що велику роль у просуваннітоварів та підвищенні рівня конкурентно спроможності можна досягти шляхомпроведення рекламних кампаній, і маркетингових досліджень, та шляхом збору, ізалучення — первинної та вторинної маркетингової інформації.

ТОВ універмаг „Добробут” хоча й єодним з найстаріших та найвідоміших підприємств в Черкасах, але все ж таки вінне створює великих проблем іншим підприємствам і вони не вважають його сильнимконкурентом, тому, що універмагу не дає розвиватись в повну силу своїхможливостей „Центральний ринок” і створює проблеми пов’язані з попитом, таконкурентноспроможністю.

Як висновок до цього питання я хотівби запропонувати керівництву ТОВ універмагу „Добробут” розробити план рекламноїкампанії для цього підприємства, а також залучити правові організації для тогощоб відділити ТОВ універмаг „Добробут” від хаотичного продажу товарівприватними підприємцями на тереторії універмагу.

Маркетингову роботу в ТОВ універмазі„Добробут” здійснює торговий відділ, а також заввідуючий деректора ОльгаСименівна.


Висновки та пропозиції

 

Отже розглянувши тему курсової роботивидно, що маркетингова робота має дуже великий вплив на комерційну діяльністьторгових підприємств, і є невід’ємною частиною кожного підприємства, яке бажаєдосягти значного конкурентно спроможного стану, стабільного попиту, стабільногодохіду, та потенціал серед споживачів.

Керівництву універмагу „Добробут” я бпорадив би використовувати такі маркетингові підходи:

1.        розробитиплан рекламної кампанії (адже реклама завжди потрібна на будь-якому з етапіврозвитку підприємства)

·          Інтернетриклама ( з детальною іформацією про магазин, та можливості купівлі товарушляхом грошових виплат через мережу інтернет)

·          Рекламана телебаченні (Переважно на Черкаських телевізійних станціях)

·          Плакати

·          Різніформи друкованої реклами, тощо.

2.        Аналізринку споживачів (визначення відсотки групи споживачів різного віку та наданняїх переваги певним товарам)

3.        Зниженняцін на товари повсякденного попиту на короткий період часу (для підприємств наетапі росту)на мою думку це є вигідна маркетингова кампанія адже це –самореклама, і підвищення обізнаності покупців про підприємство.


Література

 

1.              Учебное издание. Синецкий Борис Иванович — ОСНОВЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.              Інтернетжурнал „Корпоративный менеджмент”

3.              Герасимчук В.И.Розвиток підприємства. Діагностика, стратегія, ефективність.

4.              Львов Н.А.Маркетинг — ключ к решению проблемы

5.              «Конкурентноспособность»Стандарты и качество", 1990 г., №9, с 21-29.

6.              НищевС.К. Маркетинг: необходимость ипроблема анализа конкурентного положения предприятия на рынке.

7.              Коммерческаядеятельность. Учебник Ф.П.Половцева.

8.              http://www. Корпоративный маркетинг.ru

9.              Сутністьмаркетингу та його концепції (збірка лекції)

10.            В.Кеворков, статья сайта www.marketing.divo.ru

11.      В.К.Козлов,С.А.Уваров, В.В.Щербаков. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯКОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

12.      www.marketing.spb.ru/conf/9/89.htm

еще рефераты
Еще работы по маркетингу