Реферат: Впровадження у виробництво датчикy диму для сигналізації про пожежу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙРАДІОТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

Циклова комісія Економіки

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Спеціальність 5.090704 Конструювання, Зав. відділення виробництво і технічне обслуговування Радіотехнічних пристроїв” „_____”_________200__р.

ЗАВДАННЯ

накурсовий проект (роботу) з дисципліни

„Економікапромисловості”

Курс– 4     Група –хххх        Семестр – VII

Студента __________

Темароботи Бізнес-план по впровадженню у виробництво датчик диму длясигналізації про пожежу

 

Змістпояснювальної записки

Вступ

1 Резюме

2 Оцінка ринкузбуту

3 Аналізконкуренції на ринку

4 Стратегіямаркетингу

5 Розрахуноквитрат на рекламу

6 Розрахунокоптової відпускної ціни

7 Фінансовий план

8 Розробкаграфіка беззбитковості

9 Висновки

10 Перелікпосилань


ЗАЛІКОВИЙЛИСТ

ХАРКІВСЬКИЙРАДІОТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

Циклова комісія „Економіки”

Спеціальність5.090704 „Конструювання, виробництво і технічне

обслуговуваннярадіотехнічних пристроїв”

Курс — 4      Група– Р —          хххх           Семестр – VII

Курсоваробота

Студента____________

Темароботи Бізнес-план по впровадженню у виробництво датчику диму длясигналізації про пожежу

ДОПУЩЕНИЙ ДОЗАХИСТУ

Голова цикловоїкомісії                                      ___________

Керівник проекту(роботи)                       _________

КУРСОВА РОБОТА ЗАХИЩЕНА______________________200___р.

З ОЦІНКОЮ____________________________

Протокол № _____від „_____”___________200___р.


Вступ

Вкурсовому проекті здійснюється розробка і розрахунок основних розділівбізнес-плану, у якому передбачається: здійснення маркетингових досліджень ринкудля визначення обсягів випуску датчику диму для сигналізації про пожежу;розрахунок оптової ціни; визначення беззбитковості виробництва; розрахунок витратна рекламу, а також експлуатаційних витрат у споживача.

Напідставі проведених розрахунків робиться висновок про доцільність проектуванняі впровадження нової конструкції у виробництво.

Початковідані для розрахунку взяті з технічного завдання і виробничих умов.


1. Маркетингові дослідження ринку

Важливуроль у виробничих умовах грають маркетингові дослідження ринку, що дозволяютьвизначити обсяги виробництва конструкції у виготовлювача.

Маркетинговідослідження ґрунтуються на визначенні попиту та пропозиції по даному видувиробу. Це визначення дозволить орієнтувати обсяги виробництва для задоволенняпотреб покупця.

Маркетинговідослідження в процесі виробництва повинні передбачать: дослідження власноїпродукції і її конкурентоздатність, бажання споживачів, наявність аналогів уінших виробників.

Длянайкращого вивчення стану ринку необхідно мати чітке уявлення про споживчийпопит по даному виду продукції і на підставі цього здійснити прогнозуванняобсягів його випуску.

Першиметапом при дослідженні є сегментація ринку по потребах. У таблиці 1 наведенасегментація ринку по потребах.

Таблиця1 — Сегменти ринку по основних споживачах

Сфера застосування Споживачі

Інженер-

Проектувальник

Інженер проектувальник Технік – елект — ронщик Педагоги та студенти Домогосподарства Промислове підприємство + + + нді + + + + Освіта + + Побутове використання + +

Обсягипроданого товару на ринку протягом одного року визначають місткість ринку.Другим етапом досліджень є визначення місткості ринку, що відбиває прогнозобсягу продажів. Цей розрахунок здійснюється в таблиці 2


Таблиця2-Прогноз обсягу продажу

Об'єкти застосування Кількість організацій і підприємств

Кількість

продажів одному

покупцю

Усього Промислові підприємства 8 400 3200 НДІ 10 20 200 Освіта 20 5 100 Разом Σ Nшт = 3500

Кількістьпродажів одному покупцю приймати в межах 1 — 500штук. Перелікпідприємств, яким пропонується продукція: 3-д ім. Шевченко, з-д «Комунар», з-д«Хартрон», з-д «ХАЗ», з-д «Гідропривід», з-д ім. Малишева, з-д «Турбоатом»,тощо.


2. Розрахунок витрат на рекламу

Длязбільшення обсягу продажів розробленої конструкції рекомендуєтьсявикористовувати такі види реклами як: інформаційні видання і радіо. Черезвузьку сферу застосування проектованої конструкції доцільно розміщати рекламу увигляді оголошень у періодичній пресі і радіо. Вартість одного слова в об'явіприйняти 1-5 грн., вартість одного слова на радіо прийняти 2-7 грн.

Зразковийтекст оголошення:

«Фірмою«Спецвузавтоматика» було спроектовано і розроблено пристрій датчик димудля сигналізації про пожежу, що спрацьовує на наявність диму. Датчикявляє собою ІЧ-приймач та ІЧ-передавач, які знаходяться поруч один відодного, при проходженні диму у проміжку між ними прозорість повітря падає іімпульси світла між ними не проходять і датчик спрацьовує! Даний пристрій можназамовити за тел. 8-0572-894-523»

Розрахуноквитрат на рекламу наведений у таблиці 3.

Таблиця 3-Витрати на рекламу.

Вид реклами Одиниця виміру Кількість слів

Вартість

одиниці виміру, грн.

Сума, грн. Періодична преса Слово 56 3 168 Радіо Слово 56 5 280 Разом ΣЗрекл.=448

такимчином, витрати на рекламу складають: 448 грн.


3. Розрахунок оптової відпускної ціни

Розрахунокоптової відпускної ціни здійснюється на підставі калькуляції собівартостіпродукції на всіх етапах її виготовлення. Розрахунок цехової собівартостіздійснюється по формулі:

Сцех=М + Зпр +Зд +Здод +Зсоц +Зфз+Зпенс +Кцех грн

Сцех.= 26,62 +12,95 + 1,81 + 2,33 + 0,26 + 0,22 + 5,67 + 16,68 = 66,54 грн.(1)

деМ — витрати на основні матеріали і комплектуючі вироби з урахуванням витрат натранспортування їх на завод;

Зпр- пряма (тарифна) заробітна плата основних виробничих робітників;

Зд- доплати до заробітної плати;

Здод- додаткова заробітна плата;

Зсоц- відрахування на соціальне страхування;

Зфз- відрахування до фонду зайнятості працівників;

Зпенс- відчислення до пенсійного фонду;

Кцех– непрямі цехові витрати.

Виробничівитрати, пов'язані з виготовленням конструкції, що включаються в заводськусобівартість, визначаються по формулі:

Сзав= Сцех + Кзаг = 66,54 + 20,81 = 87,35 грн. (2)

деКзаг — непрямі загальнозаводські витрати.

Кожнепідприємство не тільки виробляє свою продукцію, але і реалізує її, томувраховується реалізаційні витрати, що входять у повну собівартість.

Спов.= Сзав + Кпозавир = 87,35 + 6,73 = 94,08 грн.    (3)

деКпозавир — непрямі позавиробничі витрати;

Підприємствореалізує свою продукцію за гуртовою ціною, яка визначає розмір виручки заводу.

Цгурт= Спов + П = 94,08 + 18,82 = 112,90 грн.     (4)

деП — плановий розмір прибутку, який розраховується на підставі рівнярентабельності, і визначається по формулі:

П= (Спов * Крент %)/100 % = 18,82 грн.  (5)

Дляреалізації продукції покупцям існують відпускні ціни, до складу яких включаютьподаток на додану вартість,

Цвідп = Цгурт + ПДВ = 112,90 + 22,58 = 135,48 грн. (6)

деПДВ — податок на додану вартість, який розраховується за формулою:

ПДВ= (Цгурт * Кпдв %)/100 % = 22,58, грн. (7)

 

3.1 Розрахунок витрат на основні матеріали

Основнимматеріалом для виготовлення даної конструкції є склотекстоліт, якийвикористовується для виготовлення друкованої плати. Для визначення витрат наосновні матеріали, необхідно розрахувати масу заготівки. Вона обчислюється заформулою:

Рзаг = V * p = L·i·h·p = 12,25·8,75·0,15·1,6 = 25,73 г =0,0257 кг (8)


ДеV — Об'єм печатної плати, см³

р — питома густина склотекстоліту (рсг = 1,6 г/см³)

L — довжина друкованої плати,см

і- ширина друкованої плати, см

h — товщина друкованої плати(товщина одного шару h = 0,15 см), см

Витратина матеріали друкованої плати розраховуються за формулою:

М= Рзаг * Ц = 0,0257* 50 = 1,29 грн.   (9)

 

деЦ — ціна склотекстолітуодного кілограма, грн.

Напідставі приведених вище розрахунків визначаються витрати на основні матеріалив таблиці 4:

Таблиця4-Витрати на основні та допоміжні матеріали.

Найменування матеріалу Одиниця виміру Норма витрат на 1 пайку Кількіст ь паєк

Ціна за

одиницю

виміру,

грн.

Сума, грн. Склотекстоліт Кг Рзаг

0,0257

50 1,29 Припій ПОС-61 Кг 0,001 250 0,006 1,50 Лак ПФ Кг 0,003 250 0,012 3,00 Флюс Кг 0,001 250 0,003 0,75 Етиловий спирт Л 0,01 200 0,0063 1,26 Разом витрат: ΣМ= 7,80

Транспортно -

заготівельні

витрати (12%)

Ттр-заг = 0,61 Разом витрат на основні матеріали з урахуванням заготівельних витрат М1 = 8,41

Ттр-заг= (ΣМ * Ктр-заг %)/100% = 0,61 грн. (10)


деКтр-заг — відсотки на транспортно — заготівельні витрати.

М1= ΣМ + Т тр-заг = 8,41 грн. (11)

3.2 Розрахунок витрат на купувальні комплектуючи вироби

Розрахуноквитрат на купувальні комплектуючи вироби здійснюється на підставі данихспецифікацій: на купувальні комплектуючи вироби, що входять у конструкцію, атакож договірних цін за одиницю купувальних комплектуючих виробів.

Весьрозрахунок витрат здійснюється в таблиці 5.

Таблиця5-Розрахунок витрат на ККВ

Найменув. Тип Кількість, Ціна за 1 Сума, виробу штук штуку, грн. грн.

Конденсаторы

С1 К10 – 17а 0,033 мк ОЖО.460.099.ТУ 1 0,25 0,25 С2 К10 – 17а 0,033 мк ОЖО.460.099.ТУ 1 0,25 0,25 С3 К53 – 18 150 мк x16В ОЖО.464.161.ТУ 1 0,30 0,30 С4 К10 – 17а 0,1 мк ОЖО.460.099.ТУ 1 0,25 0,25 С5 К10 – 17а 2,2мк ОЖО.460.099.ТУ 1 0,25 0,25 С6 К50-6 20 мк x 16В ОЖО.464.161.ТУ 1 0,30 0,30

Мікросхеми

DD1 К564ЛА7 ТТ3.362.0602 ТУ 1 3,10 3,10 DA1 К521СА3 ТТ3.362.0602 ТУ 1 1,50 1,50

Світлодіоди

HL1 АЛ156А аАо.336.076. ТУ 1 0,25 0,25 HL2 АЛ307Б аАо.336.076. ТУ 1 0,15 0,15 HL3 АЛ307Б аАо.336.076. ТУ 1 0,15 0,15

Резистори

R1 C2-23-0,25-47к ОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02 R2 C2-23-0,25-750к ОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02 R3 C2-23-0,25-47к ОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02 R4 C2-23-0,25-2к ОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02 R5 C2-23-0,25-56 ОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02

Продовженнятаблиці 5

R6 C2-23-0,125-4,3к ОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02 R7 C2-23-0,25-750к ОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02 R8 C2-23-0,5-670 ОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02 R9 C2-23-0,25-2к ОЖО .467.081 ТУ 2 0,02 0,02 R10 C2-23-0,25-47к ОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02 R11 C2-23-0,125-410 ОЖО .467.081 ТУ 2 0,02 0,02 R12 C2-23-0,25-3м ОЖО .467.081 ТУ 2 0,02 0,02 R13 C2-23-0,125-1,4к ОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02 R14 СП3-35-0,125-1к ОЖО .468.134 ТУ 1 0,05 0,05 R15 C2-23-0,25-4,7к ОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02 R16 C2-23-0,25-2к ОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02 R17 C2-23-0,25-1к ОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02 R18 C2-23-0,25-56 ОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02 R19 C2-23-0,25-1к ОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02 R20 СП5-2-100 ОЖО .468.134 ТУ 1 0,05 0,05 R21 C2-23-0,25-2к ОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02 R22 C2-23-0,25-2к ОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02 R23 C2-23-0,25-1к ОЖО .467.081 ТУ 1 0,02 0,02

Діоди

VD1 КД521 СМ3.362.207 ТУ 1 0,08 0,08 VD2 ФД256 аАо.336.076. ТУ 1 2,00 2,00 VD3 Д814А СМ3.362.207 ТУ 1 0,40 0,40 VD4 КД521 СМ3.362.207 ТУ 1 0,08 0,08 VD5 КД247А СМ3.362.207 ТУ 1 2,60 2,60 VD6 КД521 СМ3.362.207 ТУ 1 0,08 0,08 VD7 КД521 СМ3.362.207 ТУ 1 0,08 0,08

Транзистори

VT1 КТ816Г аАО.336.188 ТУ 1 0,65 0,65 VT2 КТ606Б аАО.336.188 ТУ 1 0,75 0,75

Продовженнятаблиці 5

VT3 КТ815Б аАО.336.188 ТУ 1 0,55 0,55 VT4 КТ315Б аАО.336.188 ТУ 1 0,55 0,55 VT5 КТ816Г аАО.336.188 ТУ 1 0,65 0,65 VT6 КТ208М аАО.336.188 ТУ 1 1,00 1,00 VT7 КТ315 аАО.336.188 ТУ 1 0,15 0,15 Разом витрат на ККВ ΣМккв = 16,89 Транспортно-заготівельні витрати (7,8%) 1,32 Разом витрат на ККВ з урахуванням заготівельних витрат ΣМ2 = 18,21

Ттранс-заг= (ΣМккв * Ктр-заг %)/100% = 1,32 грн.   (12)

Напідставі приведених розрахунків визначається величина матеріальних витрат наконструкцію, яка розраховується за формулою:

М= М1 +М2 = 26,62 грн.      (13)

деМ1 — витрати на основні матеріали з урахуванням доставки (грн.)

М2-витрати на ККВ з урахуванням транспортування на завод (грн.)

3.3 Розрахунок витрат на заробітну плату основним виробничимробітникам

 

Розрахуноктарифної заробітної плати відносно одиниці виробу здійснюється по всім видамробіт, пов'язаних з виготовленням друкованої плати з урахуванням трудомісткостізбірки та монтажу.

Розрахунокзаробітної плати основним виробничим робітникам здійснюється у таблиці 6


Таблиця6

Розрахуноктарифної плати основним виробничим робітникам

Види робіт Розряд Сумарна трудомісткість виготовлення, хвил. Хвилинна тарифна ставка, грн. Сума, грн. Механічні 1 15 0,0663 0,99 Хіміко-гальванічні 2 40 0,0723 2,89 Складальні 2 25 0,0723 1,81 Монтажні 4 40 0,0900 3,60 Налагоджувально-регулювальні 3 25 0,0800 2,00 Контрольні 1 25 0,0663 1,66 Разом тарифна заробітна плата ___ 170 ___ ΣЗпр = 12,95

Такимчином, заробітна плата основним виробничим робітникам складає 12,95 грн.

Далірозрахунок відпускної ціни вироби розраховується з допомогою ЕОМ. Необхіднопривести роздрук калькуляції собівартості та розрахунку ціни. Він приведений утаблиці 7

Таблиця7-Роздрук калькуляції

Найменування Сума, грн Витрати на основні матеріали 8,41 Витрати на покупні вироби 18,21 Пряма (тарифна) заробітна плата 12,95 Доплати до заробітної плати 1,81 Додаткова заробітна плата 2,33 Відчислення до пенсійного фонду 5,67 Відрахування на соціальне страхування 0,26 Відрахування до фонду зайнятості працівників 0,22 Непрямі цехові витрати 16,68 Усього: цехова собівартість 66,54 Непрямі загальнозаводські витрати 20,81 Усього: заводська собівартість 87,35 Непрямі позавиробничі витрати 6,73 Усього: повна собівартість 94,08 Плановий прибуток 18,82 Усього: оптова ціна виробу 112,90 Податок на додану вартість 22,58 Усього: відпускна ціна виробу 135,48

4.Побудова графіка беззбитковості

Побудоваграфіка досягнення беззбитковості дозволяє визначити вплив на прибутокпідприємства обсягів виробництва і продажів, постійних і змінних витрат, атакож оптових цін конструкції.

Дляпобудови графіка беззбитковості необхідно в повній собівартості конструкціївиділити змінні (V) і постійні витрати (Н).

Дозмінних витрат відносять:

V = М +Зпр +Зд + Здод = 26,62 + 17,09 = 43,71 грн. (14)

Допостійних витрат відносяться всі інші показники, що складають повнусобівартість продукції:

Н= Спов — V = 94,08 – 43,71 = 50,37 грн. (15)

Дляпобудови графіка беззбитковості необхідно використовувати задану програмувипуску виробу Nшт, що визначається на підставімаркетингових досліджень ринку (див. таблицю1).

Величинукритичної програми випуску або точку беззбитковості визначають аналітично поформулі:

Nкр = (H * Nшт) /(Цвід – V) = (50,37·3500)/(135,48-43,71) =

=1922 шт. (16)

Уточці беззбитковості досягається рівенство витрат і реалізаційних надходжень,тобто при обсязі випуску продукції, рівного критичному, підприємство не будемати прибутку, виторг відшкодовує тільки витрати підприємства. Щоб виробництводаної конструкції принесло підприємству прибуток, необхідно реалізувати її вкількості більше, ніж у точці беззбитковості. При випуску продукції в кількостіменш, чим визначено точкою беззбитковості, підприємство змушене підвищуватиціну, тому при складанні договорів із замовниками підприємство повиннододатково визначити ціни на цю конструкцію.

/>


Висновки

Векономічній частині дипломного проекту розглянуті основні розділи бізнес-плану.Отримані результати зводяться у таблицю 7. На підставі проведенихрозрахунків робиться висновок про те, що отримана проектна оптова ціна,конструкції, нижче якої підприємство не повинно укладати угоди по їїреалізації, тому що може понести збитки.

Реалізованаціна в роздробі складає біля 94,08 гривень. Ціна аналогічних пристроїв значновище, ніж ціна проектованого. Це зв'язано з тим, що пристрої, даного типу, вУкраїні не випускаються. Основна частина аналогічних пристроїв закуповується закордоном у відомих виробників.

Таблиця8-Зведені економічні показники проектованої конструкції

Зміст показників Оди-ниця виміру Сума, грн. Примітки 1 Прогнозований обсяг випуску конструкції у виробництві Шт. 3500 Табл. 2 2 Оптова відпускна ціна конструкції Грн. 112,90 Табл. 7 3 Витрати на рекламу Грн. 448 Табл. 3 4 Умовно — постійні витрати Грн. 50,37 Формула 15 5 Перемінні витрати Грн. 43,71 Формула 14 6 Беззбитковість виробництва досягається при випуску Шт. 1922 Формула 16 7 Прибуток після реалізації конструкції Грн. 18,82 Табл. 7

Приклад:даний пристрій є цілком доцільним у ринкових умовах. Це викликано тим, щопристрій є:

1.       Універсальним,тобто немає необхідності застосовувати додаткові пристрої для одержаннярезультатів;

2.       Компактним;

3.      Дешевиму купівлі, в обслуговуванні й у ремонті, тому що застосовувані комплектуючівироби широко розповсюджені і дешеві.

Ціфактори дозволяють затверджувати, що попит на дану конструкцію буде рости, томущо цей пристрій дозволяє обслуговувати широкий спектр діяльності людства, відвійськових потреб до застосування у сільському господарстві.

Побудоваграфіка досягнення беззбитковості, дозволяє аналізувати вплив на прибутокпідприємства обсягів виробництва і продажів, постійних і змінних витрат, атакож оптової ціни конструкції. У точці беззбитковості досягається рівністьвитрат і реалізаційних надходжень, тобто при обсязі випуску штук підприємствоне має прибутку, виторг відшкодовує тільки витрати підприємства. Для того, щобвиробництво даної конструкції приносило підприємству прибуток, необхіднореалізувати її в кількості більшої, ніж у точці беззбитковості, тобто від 1922 штукипідприємство буде мати прибуток.

Привипуску продукції в кількості менш 1922 штук, підприємство змушене підвищуватиціну.

Зниженняціни зі збереженням якості і технічних властивостей конструкції в порівнянні заналогами, можна здійснити за рахунок:

1.      Збільшеннякількості випуску даного пристрою;

2.      Застосуванняякісних вітчизняних комплектуючих виробів, що за ціною не вище закордонних.


Перелік посилань

1.        БойчикГ.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник \ – Київ „Атіка” 2002

2.        БойчикГ.М. Економіка підприємства – Київ „Каравела” 2001

3.        Покропивный С.Ф.Экономика предприятий. Учебник – Киев 2003

4.        Тарасюк П.М.,Шваб А.І. Планування діяльності підприємства  – К:„Каравела”, 2003

5.        ШвиданенкоГ.А. Економіка підприємства – Київ 2001

6.        ШегдиА.В. Економіка підприємств Навчальний посібник. Київ\ Знання 2005

еще рефераты
Еще работы по маркетингу