Реферат: ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

АВТОМОБІЛЬНО – ДОРОЖНІЙІНСТИТУТ

ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ.

                                                    ВИКОНАЛА СТУДЕНТКА                                                     ГРУПИ МО 99А

                                              ПОЗДНЯКОВАО.М.

                                  ПЕРЕВІРИЛА

                                            МАЗУРКЕВИЧ Л.О.

ГОРЛІВКА 2000

             Провідна роль у забезпеченні виконання державоюфункцій щодо регулювання економічних процесів належить податкам.Самеподатково-бюджетна і кредитно-грошова політика є ефективними методамидержавного регулювання ринкової економики, що застосовуються в більшостізахідних країн протягом багатьох десятиріч.             Податки-цеобов’язкові платежі фізичних та юридичних осіб доцентрального і місцевого бюджетів, здійснювані у порядку і на умовах, щовизначаються законодавчими актами тієї чи іншої країни.             Найповнішесутність податків характеризують виконувані ними функції-фіскальна і регулююча.             Вусіх державах на різних етапах їхнього історичного розвитку податки виконувалиперед усім фіскальну функцію, тобто забезпечували централізацію певної частиниВНП в державному бюджеті з метою фінансування державних витрат.             Протягомостанніх двох десятиліть значного розвитку набула регулююча функціяподатків.Сутність її полягає у впливі податків на різні аспекти діяльностіплатників їх.Ця функція заснована на тому, що, вилучаючи за допомогою податківпевну частку доходів економічних суб’єктів, можнастимулювати або стримувати їх діяльність у відповідних напрямах, а отже,регулювати соціально-економічні процеси в країні використання регулюючоїфункції податків здійснюється через податкову політику.                                 Класифікаціяподатків.          Податки можна класифікуватитак:1.За формоюоподаткування-прямі та непрямі2.За об’єктом оподаткування- на доходи на споживання (сплачуються не при отриманні, а при використанні) іна майно3.Залежно від рівня державних структур, яківстановлюють подат-ки,-загальнодержавні та місцеві4.За способом стягнення — розкладні (вонивстановлюються спочатку в загальній сумі відповідно до потреб держави вдоходах, потім цю суму розкладають на окремі частини за територіальнимиодиницями, а на низовому рівні-між платниками) та окладні (передбачаютьвстановлення спочатку ставок, а потім розміру податку для кожного платника; загальнавеличина податку формується як сума платежів окремих платників)Найбільшого значення набулакласифікація податків на прямі та непрямі. Прямі податки встановлюютьсябезпосередньо щодо платників. Це податки на їхні доходи та майно. Непряміподатки- це податки на споживання, тобто на товари та послуги.Непрямі податки єчастиною ціни реалізованих товарів. З підвищенням їх зростають ціни.             Прямі податки містять: особистийприбутковий податок, податок на прибуток корпорацій, на соціальне страхування іна фонд заробітної плати(соціальні податки), майнові податки, в тому числіподаткина власність, тощо.             Основнимивидами непрямих податків є: акцизи (спецефічні та універсальні), фіскальнімонополії, мита.             Податковаполітика як засіб макроекономічного регулювання, властивий економіці ринковоготипу, в Україні лише починає формуватися. Цей процес ускладнюється насампередвід- сутністю виваженої, реалістичної концепції виходу України з економічноїкризи, розробленої на основі певної економічної теорії.Справа в тому, що якщоосновним шляхом виходу економіки з кризового стану вважати стимулюванняпропозиції, слід застосовувати одну податкову політику, якщо ж орієнтуватись надосягнення фінансової стабілізації, передусім низького рівня дефіцитудержавного бюджету,-іншу.             Невирішеністьпроблеми на концептуальному рівні, по- перше, призводить до нестабільностіподаткової політики, що дестабілізує економику, по-друге, зумовлює використанняподатків не як засобу мобілізації доходів до державного бюджету, тобто у їхфіскальній функції. Саме збереження попереднього обсягу доходів бюджету абозростання їх було досі головним критерієм при визначенні ставок оподаткування.             Отже, розробка і використання в Україні податкової полі-тики як засобумакроекономічного регулювання є одним з найактуальніших сучасних завдань.             Невипадковоподаткова система України знаходиться в центрі уваги державних органівкраїни.Наробляється система законодавчо-нормативних актів з цього питання.                                            Основнимзаконодавчим актом з питань діяльності податкової служби є Закон України ”Продержавну податкову службу в Україні.”До складу державної податкової службивходять: Головна державна податкова інспекція України, державні податковіінспекції по Автономній Республиці Крим, областях, районах, містах і районах умістах.             Головнимзавданням державних податкових інспекцій є здійснення контролю за дотриманнямподаткового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і соєчасністю сплатидо бюджетів податків, зборів та інших платежів і неподаткових доходів та внесківдо державних цільових фондів, встановлених законодавством України.             Державнаподаткова служба діє при Міністерстві фінансів України і підпорядковуєтьсяйому.             Державніподаткові інспекції співпрацюють з фінансоивими органами, установамибанків, судами та арбітражними судами, Службою безпеки України, органамивнутрішніх справ і прокуратури, а також державною контрольно-ревізійноюслужбою,іншими контролюючими органами.             Головнудержавну податкову інспекцію(ГДПІ)очолює заступник Міністра фінансівУкраїни, начальник Головної державної податкової інспекції України.             ЗаступникМіністра фінансів, начальник Головної державної податкової інспекції України тайого заступники призначаються Кабінетом Міністрів України.                 Функції державних податкових інспекцій.             Нарізних рівнях податкові інспекції виконують різні функції.Вони визначені уЗаконі України “Про державну податкову службу в Україні”.             Голвнадержавна податкова інспекція України:1.Проводить безпосередньо і організовує роботудержавних податкових інспекцій, пов’язану з :             а)здійсненнямконтролю за дотриманням законодавства про податки,інші платежі до бюджетів івнески до державних цільових фондів, законності валютни операцій, порядкурозрахунків із споживачами з використанням контрольно-касових апаратів ітоварно-касових книг, лімітів готівки в касах та за її використанням длярозрахунків за товари, роботи, послуги;             б)проведеннямвсебічних перевірок фактів приховування, зниження сум податків та іншихплатежів;             в)виявленням, обліком, оцінкоюта реалізацією конфіскованого, безхазяйного майна, майна, що перейшло за правомспадкоємства до держави, та скарбів;             г)проведеннямперевірок правильності справляння і схоронності коштів, одержаних у сплатудержавного мита, а також у разі здійснення виконкомами сільських і селищних Раднародних депутатів касових операцій щодо приймання від населення коштів насплату податкових платежів.2.Розробляє і видає інструктивні та методичнідокументи про порядок застосування законодавчих актів про податки,інші платежідо бюджетів, внески до державних цільових фондів, а також нормативні акти зпитань формування Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та іншихобов’язкових платежів.3.Затверджує форми податковихрозрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов’язаних з обчисленнямі сплатою податків,інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільовихфондів зразок картки фізичної особи-платника податків та інших обов’язковихплатежів, а також форми звітів про проведену державними податковими інспекціямиробот.4.Роз’яснює через засоби масовоїінформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актівпро податки,інші платежі до бюджетів, внески до державних цільових фондів іорганізовує проведення цієї роботи державними податковими інспекціями.5.Здійснює заходи щододобору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів державноїподаткової служби.6.Подає державним податковим інспекціям методичну іпрактичну допомогу в організації роботи, проводить обстеження та перевірки їїстану.7.Організовує роботу щодо створення інформаційноїсистеми, автоматизованих робочих місць та інших засобів автоматизації та комп’ютеризаціїробіт державних податкових інспекцій.8.Розробляє основні напрями, форми і методипроведення податкових перевірок, визначає завдання та повноваження підрозділівподаткових розслідувань державних податкових інспекцій і координує їхнюдіяльність.9.Під час здійснення контрольних функцій з’ясовуєнеправомірність дій підприємств, установ, організацій і громадян, що можутьсвідчити про злочинну діяльність або створювати умови для такої діяльності, тапередає наявну інформацію з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбіз організованою злочинністю.10.Передає правоохоронним органам матеріали пофактах правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність11.Подає Міністерству фінансів України звіт пронадходження податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільовихфондів12.Розробляє пропозиції до міжурядових угод проуникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податковихухилень13.Надає фізичним особам-платникам податків та іншихобов’язкових платежів індентифікаційні номери і надсилаєдо державної податкової інспекуії за місцем проживання фізичної особи або замісцем отримання нею доходів, чи за місцезнаходженням об’єктаоподаткування картку з ідентифікаційним номером.             Державніподаткові інспекції по Автономній Республіці Крим, областях і містах з районнимподілом фактично здійснюють ті ж функції, що й Головна державна податковаінспекція, за винятком пунктів 2, 3, 8, 12 і 13.             Уразі, коли зазначені державні податкові інспекції безпосередньо здійснюютьконтроль за платниками податків, інших платежів до бюджетів, внесків додержавних цільових фондів, вони виконують щодо цих платників ті ж функції, що йдержавні податкові інспекції по районах, районах у містах і містах безрайонного поділу.                      Система оподаткування в Україні.             Щож означає саме поняття “податок”? Це-обов’язковий платіж, якийсправляється до бюджету з юридичних осіб(підприємств, установ, організацій) ігромадян.             Сукупністьподатків, зборів, інших обов’язкових платежів до бюджетіві внесків до державних цільових фондів становить систему оподаткування.             Встановленняі скасування податків, зборів, інших обов’язкових платежів добюджету та внесків до державних цільових фондів, а також пільг їх платникамздійснюються Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної РеспублікиКрим і місцевими Радами народних депутатів.             Державніподаткові інспекції ведуть облік платників податків.Банки та інші кредитніустанови відкривають рахунки платникам податків та інших обов’язковихплатежів лише за умови пред’явлення ними документа, щопідтверджеє взяття їх на облік у державній податковій інспекції, і у триденнийтермін повідомляють про це державну податкову інспекцію.             Даліми будемо зустрічатись з поняттям “об’єктоподаткування”,  тому треба пояснити і цевизначення.             Об’єктомоподаткування(тобто те, що обкладається податком) є доход(прибуток), добавленавартість продукції(робіт, послуг), вартість певних товарів, спеціальневикористання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб.Існують й іншіоб’єкти оподаткування.                                    Видиподатків.             ВУкраїні справляються загальнодержавні і місцеві податки.             Дозагальнодержавних податків належать:1.Податок на добавлену вартість2.Акцизний збір3.Податок на доходи (прибуток) підприємств іорганізацій4.Прибутковий податок з громадян5.Мито6.Державне мито7.Податок на майно підприємств8.Податок на нерухоме майно громадян9.Плата за землю10.Податок з власників транспортних засобів та іншихсамохідних машин і механізмів11.Податок на промисел12.Плата по відшкодуванню витрат нагеологорозвідувальні роботи13.Плата за спеціальне використання природнихресурсів14.Плата за забруднення навколишнього природногосередовища15.Відрахування та збори на будівництво, ремонт іутримання автомобільних доріг16.Внески до Фонду для заходів щодо ліквідаціїнаслідків чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення17.Внески до Фонду сприяння зайнятості населенняУкраїни18.Внески до Фонду соціального страхування України19.Внески до Пенсійного фонду України             Загальнодержавніподатки та інші обов’язкові платежі встановлюються Верховною Радою ісправляються на всій території України.             Домісцевих податків і зборів належать:1.Готельний збір2.Збір за парковку автомобілів3.Ринковий збір4.Збір за видачу ордера на квартиру5.Курортний збір6.Збір за участь у бігах на іподромі7.Збір з осіб, які беруть участь у грі натоталізаторі на іподромі8.Податок з реклами9.Збір за право використання місцевої символіки10.Збір за право проведення кіно- і телезйомок11.Збір за проведення місцевих аукціонів,конкурсного розпродажу і лотерей12.Комунальний податок13.Збір за проїзд по території прикордонних областейавтотранспорту, що прямує за кордон14.Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктівторгівлі             Місцевіподатки і збори, порядок їх сплати встановлюються органами місцевогосамоврядування відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок,установлених законодавством України, крім збору за проїзд автотранспорту, щопрямує за кордон по території прикордонних областей, який встановлюєтьсяобласними Радами народних депутатів.             Сумимісцевих податків і зборів зараховуються до бюджетів місцевого самоврядуванняза місцем знаходження (проживання) платника, якщо інше не встановленозаконодавчими актами України.             Крімцього, ще розрізняють прямі і непрямі податки.             Пряміподатки-це податки, які держава стягує безпосередньо з доходів або майнаплатника податку.До них належать: податок на прибуток підприємств і організацій,прибутковий податок з доходів громадян.             Непряміподатки-це податки, які стягуються у вигляді надбавки до ціни товару ісплачуються споживачами при його купівлі.До них належать, зокрема, податок надобавлену вартість і акцизний збір.Видиподатків, зборів та інших обов’язкових платежів.                                 Податок надобавлену вартість.             Податокна добавлену вартість-це непрямий податок, який сплачується до державногобюджету на кожному етапі виробництва продукції, товарів, виконання робіт,надання послуг, при імпорті товарів до або під час митного оформлення.             Платникамиподатку на добавлену вартість є суб’єкти підприємницькоїдіяльності, що що знаходяться на території України, міжнародні об’єднаннята іноземні юридичні особи, громадяни, які здійснюють від свого імені виробничучи іншу підприємницьку діяльність на території України, а також громадяниУкраїни, іноземні громадяни та особи без громадянства, які ввозять(пересилають) предмети (товари) на митну територію України.             Ставкуподатку на добавлену вартість встановлено в розмірі 20 відсотків дооподаткувального обороту, який не включає податок на добавлену вартість.             Контрольза сплатою податку на добавлену вартість з імпортних товарів під часпереміщення через митний кордон України покладено на митні органи, всі іншіпитання, включаючи операції з імпортними товарами, знаходяться під контролемподаткової служби України.                                          Акцизнийзбір.             Акцизнийзбір-це непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари (продукцію),що включається до ціни цих товарів (продукції).             Перелік товарів (продукції), на які встановлюється акцизний збір,тайого ставки затверджуються Верховною Радою України.             Платникамиакцизного збору є суб’єкти підприємницькоїдіяльності-виробники або замовники товарів, а також ті, що імпортуютьпідакцизні товари; громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю безстворення юридичної особи; громадяни України, іноземні громадяни та особи безгромадянства, які ввозять (пересилають) предмети (товари) на митну територіюУкраїни.                                     Податокна прибуток.   Балансовийприбуток підприємства-це загальна сума його прибутку від усіх видів діяльностіза звітний період, отримана як на території України, її континентальному шельфі,у виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами, яка відображена вйого балансі і включає прибуток від реалізації продукції(робіт, послуг), втому числі продукції допоміжних і обслуговуючих виробництв, що не маютьокремого балансу, основних фондів, не матеріальних активів, цінних паперів,валютних цінностей, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей,а також прибуток від орендних операцій, а також від позареалізаційних операцій.             Платникиподатків:Суб’єкти підприємницької діяльності,бюджетні організації в частині здійснення госпрозрахункової діяльності,банки(крім Національного банку України і його установ, за виняткомгоспрозрахункових закладів), які є юридичними особами згідно з законодавствомУкраїни, міжнародні організації, що не мають імунітету та дипломатичнихпривілеїв і здійснюють підприємницьку діяльність в Україні.             Національнийбанк України і його установи(за винятком госпрозрахункових) сплачують додержавного бюджету суму перевищення валових доходів над видатками згідно зкошторисом витрат, затвердженим Верховною Радою України.                                Прибутковийподаток з громадян.             Платникамиприбуткового податку є громадяни України, іноземні громадяни і особи безгромадянства як ті, які мають, так і ті, які не мають постійного місцяпроживання в Україні.             Об’єктомоподаткування у громадян, котрі мають постійне місце проживання в Україні, єсукупний оподатковуваний дохід за календарний рік, одержаний ними з різнихджерел як на території України, так і за її межами.             Угромадян, котрі не мають постійного місця проживання в Україні, об’єктомоподаткування є доходи, одержувані з джерел в Україні.                                     Державнемито.             Платникамидержавного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення вїхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення,уповноваженними на те органами.                                         Платаза землю.             Використанняземлі в Україні є платним.Плата за землю утримується у вигляді земельногоподатку або орендної плати, що визначається залежно від якості тамісцеположення земельної ділянки, виходячи з кадастрової оцінки земель.Податок з власників транспортних засобів та іншихсамохідних машин і механізмів.             Податокз власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є одниміз джерел фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утриманняавтомобільних шляхів загального користування.                                        Податокна промисел.             Платникамиподатку на промисел є громадяни України, іноземні громадяни та особи безгромадянства, якщо вони не зареєстровані як суб’єкти підприємництваі здійснюють несистематичний, не більше чотирьох разів протягом календарногороку, продаж виробленої, переробленої та купленої продукції, речей, товарів.Плата за спеціальне використання надр привидобуванні корисних копалин.             Платникамиє суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від формвартості, включаючи підприємства, які здійснюють видобуток кориснихкопалин.Плата введена з метою забезпечення раціонального, комплексноговикористання надр для задоволення потреб у мінеральній сіровині, охорони надр,гарантування при користуванні надрами безпеки людей, майна та навколишньогоприродного середовища.Плата за спеціальне використання лісових ресурсів.             ЛісиУкраїни є її національним багатством і за своїм призначенням тамісцезнаходженням виконують переважно екологічні, естетичні, виховні та інщіфункції, мають обмежене експлуатаційне значення і підлягають державному облікуі охороні.             Усіліси України є власністю держави.             Відімені держави лісами розпоряджається Верховна Рада України.             ВерховнаРада України делегує свої повноваження щодо розпорядження лісами відповіднимРадам народних депутатів.              Ради народних депутатів у межах своєїкомпетенції надають земельні ділянки лісового фонду у постійне користування.             Зметою раціонального і бережливого користування лісовими ресурсами Лісовимкодексом України введена плата за спеціальне використання лісових ресурсів.             Долісових ресурсів належать: деревина технічна і лікарська сировина, кормові,харчові та інші продукти лісу, що використовуються для задоволення потребнаселення і виробництва.Плата за спеціальне використання прісних воднихресурсів.             Платуза спеціальне використання прісних водних ресурсів вносять усі суб’єктипідприємницької діяльності-водокористувачі незалежно від форм власності, в томучислі підприємства гідроенергетики та водного транспорту.                              Місцеві податкиі збори.             Місцевіподатки і збори:1.Готельний збір2.Збір за прковку автотранспорту3.Ринковий збір4.Збір за видачу ордера на квартиру5.Курортний збір6.Збір за участь у бігах на іподромі7.Збір за виграш на бігах8.Збір з осіб, які беруть участь у грі натоталізаторі н іподромі9.Податок з реклами10.Збір за право на використування місцевоїсимволіки11.Збір за право проведення кіно-і телезйомок12.Збір за право на проведення місцевих аукціонів,конкурсного розпродажу і лотерей13.Комунальний податок14.Збір за проїзд по території прикордонних областейз автотранспорту, що прямує за кордон15.Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктівторгівлі             Отже, основне в податковій політиціна сучасному етапі в Україні є реформування податкової системи в напрямах:1.Зниженнязагального рівня податкового тягаря2.Забезпечення інвестиційної спрямованостіподаткової системи шляхом запровадження інвестиційних пільг3.Реалізації соціальної спрямованості податковоїсистеми4.Удосконалення механізмів обчислення і стягненняподатків5.Удосконалення для виконання вищезазначеногоправової бази оподаткування, закріплення податкової системи України в Подат-ковому кодексі.             Длятого щоб стимулююча податкова політика сприяла суттєвому зростанню попитупідприємств на інвестиційні товари і на цій основі-розширенню їх виробництвавона має поєднуватися з такими заходами:1.Комплексом заходів, в тому числі податкових, якізабезпечили б активізацію інвестиційної діяльності комерційних банків, через тещо власних коштів підприємств недостатньо для проведення серйозноїінвестиційної політики в умовах спрвцьованості більшості основних фондівпідприємств.                                                                       2.Активізацією приватизаційних процесів, а такожчітким визначенням і гарантуванням прав власності, що дасть можливістьвласникам і менеджерам отримувати прибутки від виробництва та інвестування ізацікавить їх в інвестуванні коштів.                                                                                                                3.Демонополізацією економики, яка змуситьпідприємства реагу-вати на зростання сукупного попиту не підвищеннямцін, а розширенням виробництва. 4.Стабілізацією інфляційних процесів, що посилятьприваблевість інвестицій.   5.Політичною і правовою стабілізацією, якісприятимуть зростанню впевненості підприємців в майбутньому і стимулюватимутьїх до інвестування в економику.                            

             Податки-цеобов’язкові платежі фізичних та юридичних осіб до центрального і місцевогобюджетів, здійснювані у порядку і на умовах, що визначаються законодавчимиактами тієї чи іншої країни.

             Податкова політика-це політика держави у сфері оподатку-вання, що передбачає маніпулювання податками для досягнення певних цілей-збільшенняобсягу виробництва та зайнятості або зниження рівня інфляції.             Бюджет-це розпис доходів і видатки держави,підприєм-                                                                                            ства чи окремої особи на певний строк.              Мито-цеподатки на імпортні, експортні та транзитні товари.             Акцизнийзбір-це непрямий податок на високорентабельні товари, що включається до ціницих товарів.             Податокна добавлену вартість-це непрямий податок, який сплачується до державного бюджетуна кожному етапі виробницт- ва продукції, товарів, виконання робіт, наданняпослуг, при імпорті товарів до або під час митного оформлення.             Пряміподатки-це податки, які держава стягує безпосередньо з доходів або майнаплатника податку.До них належать: податок на прибуток підприємств і організацій,прибутковий податок з доходів громадян.             Непряміподатки-це податки, які стягуються у вигляді надбавки до ціни товару ісплачуються споживачами при його купівлі.До них належать, зокрема, податок надобавлену вартість і акцизний збір.

                                  Література.

Климко Г.Н. Основиекономічної теорії.-Київ.”Вища школа”-“Знання”,1997.                                                             Головна державна податковаінспекція України.Основи оподаткування вУкраїні.-Київ.”Укртиппроект”,1998.                                                                                         Ткаченко Т.:”Податок наприбуток підприємств і прямі зарубіжні інвестиції”//Економика України№4.-Київ.”Преса України”,1998.
еще рефераты
Еще работы по государственному регулированию, таможне, налогам