Реферат: Приватизація як засіб припинення державної власності

МІНІСТЕРСТВО  АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ  УКРАЇНИ

Вінницькийтехнікум м’ясної тамолочної

промисловості

 

КУРСОВА РОБОТА

з предмету“Цивільне та сімейне право”

на тему:

“Приватизаціяяк засіб припинення державної власності”

КР.5.060101Група614-А

Розробив

                                                                               студент  О. Ю. Савчук

Керівник:В. Ф. Головатий

Вінниця 2000ЗМІСТВступ

1.<span Times New Roman"">    

Поняттяі засоби приватизації

2.<span Times New Roman"">    

Процедураприватизації

3.<span Times New Roman"">    

Порядокта форма укладання договорів купівлі-продажу державного майна

4.<span Times New Roman"">    

Формиздійснення підприємницької діяльності приватизованого підприємства

Висновки

Список використаноїлітератури

1. Поняття і засоби приватизації.

Поняття приватизації вживається в економічномуі фор­мально-юридичному розумінні.

В економічному аспектіприватизація означає перетворен­ня (трансформацію) державних засобіввиробництва та іншо­го майна у недержавні, тобто (згідно із Законом «Провласність») у приватну чи колективну власність. Отже, в еко­номічному значеннісутність приватизації полягає у зміні економічних відносин державної власностіна відносини приватної чи колективної власності на засоби виробництва.

Визначення приватизації уформально-юридичному зна­ченні цього поняття дає Закон України від 4 березня1992 р. «Про приватизацію майна державних підприємств» (Відо­мості ВерховноїРади України —1992 —№24 —Ст. 348). Згідно з зазначеним законом приватизація майна державних підприємствУкраїни — це відчуження майна, що перебуває у загальнодержавній,республіканській (Республіка Крим) і комунальній власності, на користь фізичнихта недержав­них юридичних осіб (ст. 1).

З юридичної точки зору приватизація — цемайнова угода між суб'єктами приватизації, змістом якої є сплатне, част­ковосплатне або безоплатне відчуження державного майна. Закон регулює даний видугод як особливі угоди (звідси спе­ціальні закони про приватизацію). Як окремаюридична ка­тегорія угод вони мають власну назву: «угоди приватизації» (ст. 27Закону «Про приватизацію майна державних підприємств»). Оплатніі частково сплатні угоди згідно з за­конодавством про приватизацію є особливимидоговорами купівлі-продажу державного майна. Тому зміст, порядок укладання тавиконання цих договорів регулюються голов­ним чином законодавчими актами проприватизацію, а та­кож (додатково) — Цивільним кодексом.  Головні цілі приватизації є одним із засобівдосягнення результатів цього суспільно-економічного процесу. Вони залежать відекономічних і суспільно-політичних обставин,

що складаються у країні.. В силу своєї динамічності головні ціліприватизації регулюмоться державною програмою — за­конодавчимактом, який щорічно перезатверджується. Такерегулювання дає змогу оперативно враховувати «умови до­сягнення» цілей.

Державна програма (загальніположення) визначає такі головні соціально-еконоімічніта політичні цілі:

1.Фундаментальна соціальна-економічна ціль.Державна програмапередбачає в перспективі «зміну відносин влас­ності на засоби виробництва зметою їх якісного відтворен­ня та ефективного використання». Ця цільрозрахована на далеку перспективу, бо, так свідчить досвід східноєвропейськихприватизацій, на змішу відносин власності потрібен пев­ний час.

2.Соціально-політична цільпередбачає створення прошар­ку недержавних власниківяк основи багатоукладної соці­альне орієнтованої економіки.

3.Економічні ціліприватизації — це:

— структурна перебудоваекономіки. Мається на увазі, що після «первинної» приватизації, яка ведетьсяадміністратив­ними методами, у нашій країні буде відбуватися приватиза­ція наринковій основі. В такому разі екс-державні засобивиробництва стануть звичайним товаром, який його влас­ники вільнопродаватимуть. Вільний рух цих товарів зумо­вить найбільш доцільну ігалузеву структуру економіки;

— стабілізація економіки;

— розвиток конкуренції;

— обмеження монополізму;

— залученняіноземним інвестицій

ЗаконодавствоУкраїни про приватизацію з точки зору його змісту становить сукупність законівта інших нормативних актів, що регулюють майнові-правові та організаційні відно­синищодо приватизації майна державних підприємств. Це комплексне законодавство, якеоб'єднує норми цивільного, адміністративного, фінансового та інших галузейправа.

   Основними  пріоритетами   приватизації    є   підвищення ефективності   виробництва  та мотивації  до  праці, прискорення структурної перебудови і розвитку економіки України.

 Приватизація здійснюється на основі такихпринципів:

·<span Times New Roman"">       

законності;

·<span Times New Roman"">       

державного регулювання та контролю;

·<span Times New Roman"">       

надання громадянам України  пріоритетного права напридбання державного майна;

·<span Times New Roman"">       

надання пільг для придбання державного майна членам трудових колективів підприємств,що приватизуються;

·<span Times New Roman"">       

забезпечення соціальної  захищеності та рівності прав участі громадян України у процесі приватизації;

·<span Times New Roman"">       

платності відчуження державного майна;

·<span Times New Roman"">       

пріоритетного права трудових колективів  на придбання  майна  своїх підприємств;

·<span Times New Roman"">       

створення сприятливих умов для залучення  інвестицій;

·<span Times New Roman"">       

безоплатної передачі    частки  державного   майна   кожному громадянинові України заприватизаційні папери;

·<span Times New Roman"">       

додержання антимонопольного законодавства;

·<span Times New Roman"">       

повного, своєчасного та  достовірного інформування  громадян про порядокприватизації та відомості про об'єкти приватизації;

·<span Times New Roman"">       

врахування особливостей         приватизації         об'єктів агропромислового    комплексу,  гірничодобувної    промисловості,незавершеного  будівництва,   невеликих  державних   підприємств,підприємств    із    змішаною  формою   власності   та  об'єктів науково-технічної сфери;

    Дія Закону «Про приватизацію майна державних підприємств» не поширюється на:

·<span Times New Roman"">       

приватизацію об'єктів   державного земельного  та  житлового фондів, а також  об'єктів соціально-культурного призначення,  що фінансуються  з державного  бюджету,  в тому числі об'єктів сфери охорониздоров'я,  за винятком тих, які належатьпідприємствам, що приватизуються;

·<span Times New Roman"">       

зміну організаційно-правових   форм  власності    колгоспів,підприємств споживчої кооперації.

Приватизація  акцій  (часток,  паїв), що  перебувають  у державній власності, у майні  спільних підприємств  з  іноземними інвестиціями,   проводиться  відповідно   до   законодавства   та установчих документів спільнихпідприємств.

    Державна програма приватизаціївизначає  цілі,  пріоритети та умови  приватизації,  розробляється Фондом  державного  майна України і затверджується ВерховноюРадою України  законом  України щорічно  не пізніш як за місяць до затвердженняДержавного бюджету України, але до початку наступного бюджетного року.

    Державна програма приватизації складаєтьсяіз завдання  на  перший бюджетний  рік і прогнозу на дванаступних роки виходячи з пріоритетів приватизації.

 УДержавній програмі приватизації визначаються: завдання щодо  приватизації майна,  яке перебуває в державній власності,  та державного майна, що належить АвтономнійРеспубліці Крим;      відповідні способиприватизації для різних груп об'єктів; квоти обов'язкового  застосування приватизаційних паперів дляприватизації різних груп об'єктів; завдання відповідним    органам   виконавчої    влади   щодо забезпечення проведення приватизації;заходи щодо залучення в процесі приватизації інвесторів; особливості участі впроцесі приватизації  громадян  України, іноземних інвесторів та інших покупців; розрахунок витрат на виконанняпрограми приватизації, порядок їх відшкодування та джерела фінансування;прогноз надходження коштів від приватизації  та  напрями їх використання.

   Верховна Рада України щорічно заслуховує ізатверджує звіт Фонду державного майна України про  виконання Державної  програми приватизації.

 До   об'єктів    державної   власності,  що   підлягають приватизації,належать: майно підприємств,  цехів,   виробництв,   дільниць,  інших підрозділів, які є єдиними (цілісними) майновими комплексами, якщов  разі їх  виділення  у самостійні  підприємства непорушується технологічна  єдність   виробництва  з   основної   спеціалізації підприємства, з структуриякого вони виділяються;      об'єктинезавершеного будівництва та законсервовані об'єкти;      акції (частки,    паї),  що   належать   державі  у   майні господарських товариствта інших об'єднань.

 Приватизації  не    підлягають    об'єкти,   що    мають загальнодержавнезначення.  До об'єктів, що маютьзагальнодержавне значення,  відносяться   майнові   комплекси  підприємств,    їхструктурних   підрозділів,   основним  видом  діяльності  яких  євиробництво товарів (робіт, послуг),  що  мають загальнодержавне значення.

     Загальнодержавне значення мають:

1. об'єкти,   які  забезпечують   виконання  державою своїх функцій,  забезпечують      обороноздатність  держави, її  економічну незалежність,  та об'єкти  права  власності Українського народу, майно, що  становить  матеріальну основу  суверенітету  України, зокрема:     

Ø<span Times New Roman""> 

майно органів  виконавчої   влади   та  органів   місцевогосамоврядування, майно Збройних Сил України (крім майна, щодо якого цим Закономвстановлено  особливості  приватизації),  Національної гвардії  України, Служби  безпеки  України, Прикордонних  військ України,правоохоронних і митних органів;

Ø<span Times New Roman""> 

надра, корисні копалини  загальнодержавногозначення,  водні ресурси та інші природніресурси,  які є об'єктами права власностіУкраїнського народу;

Ø<span Times New Roman""> 

майнові комплекси    підприємств     з      лісовідновлення, лісорозведення таохорони лісу, лісництва, їх підрозділи;

Ø<span Times New Roman""> 

золотий і валютний фонди  та  запаси, державні  матеріальні резерви;

Ø<span Times New Roman""> 

емісійна система, майнові комплекси підприємств іустанов, що забезпечують   випуск  та зберігання  грошових  знаків і  цінних паперів;

Ø<span Times New Roman""> 

радіотелевізійні передавальні    центри   та   об'єкти,   що становлять загальнодержавну системузв'язку,  а також об'єкти,  що забезпечують зв'язком органи законодавчоїта виконавчої влади;

Ø<span Times New Roman""> 

державні радіоканали та телевізійні канали;

Ø<span Times New Roman""> 

засоби урядового, фельд'єгерського та спеціальногозв'язку;

Ø<span Times New Roman""> 

інші об'єкти права  державної  власності, які  забезпечують виконаннядержавою своїх функцій;

2. об'єкти,  діяльність яких забезпечує соціальний розвиток, збереження  та підвищення  культурного,   наукового  потенціалу, духовних цінностей, зокрема:

Ø<span Times New Roman""> 

об'єкти Національного  космічного  агентства   України   при Кабінеті Міністрів України;

Ø<span Times New Roman""> 

архіви;

Ø<span Times New Roman""> 

майнові комплекси установ Національної академії наук України з основних напрямівдосліджень;

Ø<span Times New Roman""> 

об'єкти культури,   мистецтва,    архітектури,   меморіальні комплекси, заповідники, паркитощо загальнонаціонального значення;

Ø<span Times New Roman""> 

об'єкти освіти,  фізичної   культури,  спорту і  науки,  що фінансуються з державного бюджету;

3. об'єкти,  контроль за  діяльністю  яких  з  боку держави гарантує  захист  громадян від наслідків впливу неконтрольованого виготовлення,  використання або реалізації небезпечної  продукції, послуг або небезпечних виробництв,зокрема:

Ø<span Times New Roman""> 

майнові комплекси підприємств по виготовленню таремонту всіх видів зброї, яка є на озброєнні Збройних Сил України, Національноїгвардії  України,  Служби безпеки  України,   майнові  комплекси підприємств, що виробляють вибухові, сильнодіючі речовини;

Ø<span Times New Roman""> 

майнові комплекси  підприємств   по   випуску  наркотичних, бактеріологічних, біологічних, психотропних, сильнодіючиххімічних та отруйних засобів (крім аптек);

Ø<span Times New Roman""> 

майнові комплекси підприємств,  що забезпечуютьдіяльність у сфері обігу зброї, вибухових та радіоактивних речовин;

Ø<span Times New Roman""> 

протирадіаційні споруди;

Ø<span Times New Roman""> 

полігони, будови, споруди та  устаткування  для  захоронення твердих промислових та побутових відходів,скотомогильники;

4. об'єкти,   які  забезпечують  життєдіяльність  держави в цілому, зокрема:

Ø<span Times New Roman""> 

структурні підрозділи  майнових комплексів,  що забезпечуютьпостійне   розміщення   і  зберігання   державних   резервів   і мобілізаційних запасів;

Ø<span Times New Roman""> 

пенітенціарні заклади;

Ø<span Times New Roman""> 

майнові комплекси підприємств  геологічної,  картографічної, гідрометеорологічної   служб,  служби    контролю    за   станом навколишнього природного середовища;

Ø<span Times New Roman""> 

об'єкти державних   систем   стандартизації, метрології   тасертифікації продукції;

Ø<span Times New Roman""> 

майнові комплекси підприємств авіаційноїпромисловості;

Ø<span Times New Roman""> 

автомобільні дороги, крім тих,  що належатьпідприємствам до першого розгалуження їх за межами території цих підприємств;

Ø<span Times New Roman""> 

майнові комплекси підприємств,  які  здійснюють виробництво основної   залізничної    техніки    (електровози,     тепловози, дизель-поїзди, вагони);

Ø<span Times New Roman""> 

майнові комплекси підприємств залізничного  транспорту з  їх інфраструктурою;

Ø<span Times New Roman""> 

метрополітен, міський електротранспорт;

Ø<span Times New Roman""> 

майно, що  забезпечує   цілісність  об'єднаної енергетичної системи  України   та   диспетчерське   (оперативно-технологічне) управління,магістральні та міждержавні електричні мережі;

Ø<span Times New Roman""> 

атомні електростанції,  гідроелектростанції  з греблями,  що забезпечують     водопостачання     споживачам    та   проведення гідромеліоративних робіт, теплоелектроцентралі;

Ø<span Times New Roman""> 

магістральні нафто-    і   газопроводи    та   магістральний трубопровідний  транспорт, що  обслуговують  потреби держави   в цілому, підземні нафто- та газосховища;

Ø<span Times New Roman""> 

транспортні засоби спеціального призначення,  що забезпечують виконання   робіт,  пов'язаних  з  ліквідацією пожеж,  наслідків стихійних лих;

Ø<span Times New Roman""> 

об'єкти інженерної  інфраструктури   та   благоустрою міст, включаючи  мережі,  споруди,  устаткування,   які   пов'язані  з постачанням споживачам води, газу,  тепла,  а також відведенням і очищенням стічних вод;

Ø<span Times New Roman""> 

майнові комплекси структурних підрозділів хлібоприймальних і хлібозаготівельних  підприємств, що  забезпечують  розміщення  і зберігання мобілізаційних запасів;

Ø<span Times New Roman""> 

майнові комплекси підприємств соляної промисловості;

Ø<span Times New Roman""> 

акваторії портів,  причали   всіх  категорій і  призначень, причальні у портахі гідрографічні  споруди,  набережні причалів, захисні   споруди   та  системи   сигналізації,  портові системи інженерної інфраструктури та споруди зв'язку, енерговодопостачання та водовідведення,  автомобільні  дороги та залізничні колії (до першого розгалуження за межами  території порту),  навчальний  та гідрографічний флот, майнові комплексисудноплавних інспекцій;

Ø<span Times New Roman""> 

водосховища і   водогосподарські     канали     комплексного призначення,  міжгосподарські меліоративні системи,  гідротехнічні захисні споруди;

Ø<span Times New Roman""> 

майнові комплекси підприємств,  що виготовляють спирт, вина і лікеро-горілчанівироби;

Ø<span Times New Roman""> 

крематорії, кладовища.

 З    метою  технічного   переозброєння   та  відновлення виробництва, поліпшення фінансово-економічного стану підприємств Збройних  Сил  України майно  таких  підприємств, яке  є  єдиним (цілісним)   майновим   комплексом,    може    корпоратизуватись.Приватизація  таких  підприємств здійснюється  із  збереженням у державній власності 51 відсотка акцій. Окремими законами  Українивизначається  порядок  корпоратизації  та приватизації зазначених підприємств.

 За  погодженням    з    Кабінетом   Міністрів    Україниприватизуються майнові комплекси:

q<span Times New Roman""> 

підприємств-монополістівна   ринку    відповідних    товарів України, визнаних такими увстановленому порядку;

q<span Times New Roman""> 

підприємстввійськово-промислового комплексу, що  підлягають конверсії згідно звідповідною програмою;

q<span Times New Roman""> 

підприємств,приватизація  яких  здійснюється із  залученням іноземнихінвестицій за міжнародними договорами України;

q<span Times New Roman""> 

інших об'єктів,  віднесених Державною програмою  приватизації до групи 4.

  Перелік об'єктів, віднесених Державною програмою приватизації до групи4, приватизація яких здійснюється із залученням іноземних інвестицій,  затверджується Верховною Радою  України за  поданням Кабінету МіністрівУкраїни.

Перелік  об'єктів   права   державної власності,  що  не підлягають приватизації, затверджуєтьсяВерховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.

   Будівлі  (споруди,   приміщення)   за  бажанням  покупцяприватизуються  разом  з об'єктами   приватизації,   що   в  них розташовані,  якщо на  це  немає прямої заборони відповідно Фондудержавного майна України,  Верховної  Ради Автономної  Республіки Крим.  За наявності  такої  заборони зазначені будівлі (споруди, приміщення) передаються власникамприватизованих  об'єктів  за  їхбажанням в оренду на строк не менш як 10 років.

Якщо в нежилих приміщеннях будинку, що єдержавною власністю, розміщується два  чи  більше державних  або заснованих наоренді державного майна підприємств,  тов  разі прийняття  рішення  про приватизацію  одного чи кількох з них займані нимиприміщення,  за відсутності заборони наприватизацію цього будинку, приватизуються разом з  іншим майном підприємства після закріплення за названимиспівкористувачами  займаних  ними приміщень  на   праві  повного господарського відання, оперативного управління або на договірних засадах.

     Суб'єктами приватизації є:

1.<span Times New Roman"">     

державні органи приватизації;

2.<span Times New Roman"">     

покупці (їх представники);

3.<span Times New Roman"">     

посередники.

  Державну політику  в  сфері приватизації здійснюють Фонд державного майна  України,   його  регіональні   відділення   та представництва   у  районах   і  містах, органи  приватизації  в Автономній Республіці Крим,  що становлять єдину систему державних органівприватизації в Україні.

   Фонд державного майна України, йогорегіональні відділення та представництва у  районах  і містах,  органи  приватизації в Автономній  Республіці  Крим діють на підставі Закону України«Про Фонд  державного  майна України», інших  законівУкраїни з питань приватизації.

Фонд державного майна Українипідпорядкований,  підзвітний  і підконтрольний Верховній Раді України.

Голова Фонду державного майна Українипризначається на посаду і звільняється  з  посади Президентом України за згодоюВерховної Ради України.

   Державні органиприватизації  у  межах своєї  компетенції здійснюють такіосновні повноваження:

·<span Times New Roman"">       

змінюють у  процесі   приватизації    організаційну    форму підприємств, що перебувають удержавній власності;

·<span Times New Roman"">       

здійснюють повноваження власника державногомайна  у процесі приватизації;

·<span Times New Roman"">       

виступають орендодавцем  майна, що  перебуває  у  державній власності, згідно з законодавством;

·<span Times New Roman"">       

продають майно, що перебуває у державній власності,в процесі його   приватизації,  включаючи майно  ліквідованих  підприємств, об'єктів незавершеногобудівництва та колишнє військове майно, що набуло  статусу  цивільного, а  також  акції (частки,  паї),  що належать державі у майні господарськихтовариств;

·<span Times New Roman"">       

створюють комісії з приватизації;

·<span Times New Roman"">       

затверджують плани приватизації  майна,   що   перебуває  у державній власності,  планирозміщення акцій акціонерних товариств у процесі приватизації;

·<span Times New Roman"">       

розробляють проекти державних програм приватизації і подають їх на затвердження ВерховнійРаді України;

·<span Times New Roman"">       

укладають угоди  щодо   проведення  підготовки об'єктів  до приватизації та їхпродажу;

·<span Times New Roman"">       

укладають угоди щодо  проведення  експертної оцінки вартості об'єктівприватизації;

·<span Times New Roman"">       

здійснюють ліцензування    комісійної,   представницької   та комерційної діяльності з приватизаційнимипаперами;

·<span Times New Roman"">       

виступають з боку держави засновником підприємств іззмішаною формою власності;

·<span Times New Roman"">       

беруть участь у  розробці  міжнародних договорів  України з питаньдержавної власності та її використання;

·<span Times New Roman"">       

здійснюють захист  майнових   прав   державних підприємств, організацій,  установ,  а також акцій (часток,  паїв), що належать державі, на територіїУкраїни та за її кордоном;

·<span Times New Roman"">       

контролюють виконання    умов   договорів    купівлі-продажудержавного майна.

     Державні органи приватизації  здійснюють інші  повноваження, передбаченізаконами  України  з питань приватизації.

 Посадові  особи  державних органів  приватизації   несуть кримінальну,   адміністративну,   матеріальну  та   дисциплінарнувідповідальність   за   неправомірні   дії  щодо    майна,    яке приватизується, у порядку,встановленому законодавством.

 Державні органи  приватизації не маютьправа втручатися в діяльність підприємств,  за   винятком  випадків,   передбаченихзаконодавством України та установчими документами цих підприємств.

   Органи приватизації  в АвтономнійРеспубліці Крим діють у межах повноважень, визначених Фондом державного майна України,  і повноважень,  делегованих Верховною  Радою  Автономної Республіки Крим щодо розпорядженнямайном, що належить  АвтономнійРеспубліці Крим.

Органи приватизації в Автономній РеспубліціКрим  у питаннях приватизації  майна,  що належить  Автономній РеспубліціКрим,  є підзвітними   та  підконтрольними   Верховній   Раді  Автономної Республіки Крим.

   Продаж майна,  що  є у комунальній власності,  здійснюють органи, створювані відповіднимимісцевими радами. Зазначені органи діють у  межах  повноважень, визначених  відповідними  місцевими радами, та є їм підпорядкованими,підзвітними і підконтрольними.

  Конкурсний   продаж   акцій  за   приватизаційні   папери здійснюється   через  національну  мережу  центрів сертифікатних аукціонів.

   Покупцями об'єктів приватизації можуть бути:

·<span Times New Roman"">       

громадяни України,   іноземні    громадяни,    особи    без громадянства;

·<span Times New Roman"">       

юридичні особи, зареєстровані  на  території України,  крім передбаченихчастиною третьою цієї статті;

·<span Times New Roman"">       

юридичні особи інших держав.

   Для спільної  участі  в приватизації  громадяни   можуть створювати   господарські товариства,  в  тому числі  із  членів трудового  колективу, в  порядку,  встановленому   законодавством України.

Господарське товариство    членів    трудового     колективупідприємства,  що приватизується, засновуєтьсяна підставі рішення загальних зборів,  у  яких брало  участь  більше 50   відсотків працівників підприємстваабо їх уповноважених представників.

 Неможуть бути покупцями:

·<span Times New Roman"">       

юридичні особи, у  майні  яких частка  державної  власності перевищує 25 відсотків;

·<span Times New Roman"">       

органи державної влади;

·<span Times New Roman"">       

працівники державних   органів приватизації  (крім  випадків використання ними приватизаційнихпаперів);

·<span Times New Roman"">       

юридичні особи, майно яких перебуває в комунальнійвласності, органи місцевого самоврядування.

 Покупці — юридичні особи зобов'язані податидо  державного органу  приватизації документ про розподіл статутного фонду серед учасників.

 Відповідальність за   достовірність    поданого    документа покладається на покупцявідповідно до законодавства.

 Державною  програмою  приватизації  стосовно   конкретних об'єктів  (груп об'єктів)  можуть бути встановленіінші обмеження або особливості участі покупців у приватизації, включаючигалузеві та сумарні квоти на придбання юридичними особами державного майна,акцій (часток, паїв).

 Для    обслуговування   обігу  приватизаційних   паперів, створенняринку цінних паперів та подальшого його обслуговування, зниження  ризику   покупців  при  розміщенні  вкладів в  об'єкти приватизаціїстворюються довірчі товариства, інвестиційні фонди та інвестиційні компанії,інші фінансові посередники.

 Звернення покупців до послуг посередницьких  організацій при придбанні державного майна не є обов'язковим.

 Порядок  </spa

еще рефераты
Еще работы по экономической теории, политэкономике, макроэкономике