Реферат: Агрохимия и система применения удобрений

<span Times New Roman",«serif»">УКРАЇНА
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">ІНСТИТУТМАГІСТРАТУРИ 

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">З В ІТ
про виробничу практику

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">Студент                  

<span Times New Roman",«serif»">    Макаренко Михайло Вікторович 

<span Times New Roman",«serif»">       магістратури 

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">Керівникпрактики

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">доцент                     

<span Times New Roman",«serif»">  Розстальний Василь Євтихієвич 

<span Times New Roman",«serif»">Київ2001
Зміст

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">ВСТУП.................................…

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">…..………<span Times New Roman",«serif»">3 

<span Times New Roman",«serif»">1 Мета, завдання практики .............…

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">………………………………….<span Times New Roman",«serif»">............ 5 

<span Times New Roman",«serif»">2 Загальні відомості про господарство..........…………………………………. 6 

<span Times New Roman",«serif»">3 Грунтово-кліматичні умови господарства ……………………………......... 12 

<span Times New Roman",«serif»">3.1 Кліматичніумови...............……………….……….... 12 

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:RU">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:RU">3,2

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Рельєф та грунтові води………………14

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">3,3 Грунтигосподарства…………………..15

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»">4<span Times New Roman"">       

<span Times New Roman",«serif»">Заходипо захисту грунтів від деградації, ерозії, наслідків аварії на

<span Times New Roman",«serif»">ЧАЕС........................... 18 

<span Times New Roman",«serif»">5  Агрохімічна служба,агрохімічне забезпечення іобслуговування...................……………………………………………............... 20 

<span Times New Roman",«serif»">6 Технологія зберігання та внесення добрив.....………………………………...... 23 

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»">7<span Times New Roman"">       

<span Times New Roman",«serif»">Системаудобрення культур в сівозмінах та

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»">8<span Times New Roman"">       

<span Times New Roman",«serif»">розрахунокбалансу гумусу та елементівживлення .......………………………………………………………………….... 26 

<span Times New Roman",«serif»">8. Технологіявирощування озимої

<span Times New Roman",«serif»">     пшениці, технологічнакарта  ..............………………………………................ 30 

<span Times New Roman",«serif»">9 Умови альтернативного ведення землеробства..……………………………..... 35 

<span Times New Roman",«serif»">10 Науково-досліднаробота................…………………………………….......... 36 

<span Times New Roman",«serif»">11 Охоронапраці..........................………………………………………….......... 38 

<span Times New Roman",«serif»">ВИСНОВКИ...........................…………………………………….….................... 39 

<span Times New Roman",«serif»">СПИСОКЛІТЕРАТУРИ..........………………………………….......................... 40 

<span Times New Roman",«serif»">ВСТУП

<span Times New Roman",«serif»">Однимз головних напрямків розвитку сільськогосподарського виробництва є хімізація,наукове забезпечення якої призвана здійснювати агрохімічна наука.

<span Times New Roman",«serif»">Хімізаціясільського        господарства       —     це

<span Times New Roman",«serif»">всебічно-обгрунтованевикористання хімічних речовин в сільському господарстві. Хімізація поєднуєвиробництво добрив і науково-обгрунтоване їх використання, хімічну меліораціюгрунтів, захист рослин від шкідників і хвороб, боротьба з бур'янами, широке використанняпродуктів хімічного виробництва в рослинництві і тваринництві.

<span Times New Roman",«serif»">Ефективністьмінеральних добрив підвищується на фоні застосування органічних добрив.Багаточисельні досліди в нашій країні і за кордоном свідчать про великий впливорганічної речовини на біологічні, агрохімічні і фізико-хімічні факториродючості. Тому вірно розроблена система удобрення культур в сівозмініобумовлює одержання високих і стабільних врожаїв всіх сільськогосподарськихкультур сівозміни з високою окупністю одиниці добрива.

<span Times New Roman",«serif»">Виконаннязавдання по хімізації покладено на пункти хімізації і агрохімічні об'єднання,агрохімічні центри.

<span Times New Roman",«serif»">Говорячипро роль мінеральних добрив, неможливо забувати, що для отримання високих тасталих врожаїв велике значення має застосування органічних добрив, вапнуваннякислих грунтів, гіпсування солонцюватих грунтів і інші прийоми окультуренняорного шару. Підвищення ефективності добрив в більшій мірі залежить відконкретних умов, доз добрив, строків і способів їх внесення. При широкихмасштабах застосування в сільському господарстві мінеральних і органічнихдобрив, меліорантів, пестицидів, стає необхідність комплексного вивчення їхвпливу не тільки на родючість грунтів, урожай і якість продукції, а й нанавколишнє середовище. Стоїть завдання розробити екологічно допустимі дозивнесення добрив і пестицидів в сівозміні, застосувати природозберігаючітехнології їх внесення.

<span Times New Roman",«serif»">Великезначення має запобігання деградації грунтів, яка проявляється у явищахтехногенного підкислення грунтів, дегуміфікації, зміні агрегатного складу.

<span Times New Roman",«serif»">Необхіднозабезпечити бездефіцитний баланс органічної речовини. Обов'язково требаборотися з ерозією, оскільки вона завдає значної економічної шкоди і оцінюватиїї розміри.

<span Times New Roman",«serif»">1 Мета, завдання практики

<span Times New Roman",«serif»">Основнамета виробничої практики —підготовити студента до самостійної роботи всільськогосподарському виробництві, наукових установах, чи в сфері сервісногообслуговування виробництва, а також продовження польових і лабораторнихдосліджень згідно індивідуального плану слухачів магістратури.

<span Times New Roman",«serif»">Основнезавдання практики —практично закріпити отримані теоретичні знання зсистеми застосування добрив та охорони грунтив.

<span Times New Roman",«serif»">Практикаставить такі завдання:

<span Times New Roman",«serif»">— ознайомитисьз виробничою діяльністю господарства, грунтами, роботою агрохімічної служби,технологічними процесами в рослінництві та тваринництві;

<span Times New Roman",«serif»">— навчитисьвизначати агрохімічну, екологічну і економічну ефективність застосуваннямісцевих і мінеральних добрив, засобів захісту рослин, хімічних меліорантів;

<span Times New Roman",«serif»">— навчитися      аналізувати     результати     діяльності господарства, проводити польовідосліди, дослідження грунтів, проводити грунтову та рослинну діагностику іконтроль якості продукції, аналізувати дані попередніх турів агрохімічнихдосліджень грунтів;

<span Times New Roman",«serif»">— закріпитинавички складання агрохімічних картограм, технологічних карт,еколого-агрохімічного паспорта;

<span Times New Roman",«serif»">— навчитисяприймати вірні рішення.

<span Times New Roman",«serif»">2 Загальні відомості про господарство

<span Times New Roman",«serif»">ІсторіяАгрономічної дослідної станції бере свій початок від радгоспу “МитницяіСаливонківського цукрокомбінату, який був організований в 1921 році.В 1956 році Постановою ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР від10.05.1956 року №524 і наказом Міністерства вищої освіти УРСР від24.05.1956 року №390 “Про прийняття радгоспів сільськогосподарськимиучбовими закладамиі радгосп “Митницяі був переданий в підпорядкуванняУкраїнській сільськогосподарській академії від 23.03.1956 року№84 “Про об'єднання Митницької Агрохімічної дослідної станції таМитницького учбово-дослідного господарстваі створена Агрономічна дослідна станція.Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.1995 року №387 “ПроНаціональний аграрний університеті та наказом Мінсільгосппроду України від29.06.1995 року №157 Агрономічна дослідна станція передана в прямепідпорядкування Національному аграрному університету.

<span Times New Roman",«serif»">Підприємствоспеціалізоване на виробництві молока, м'яса, зернових та технічних культур.Площа сільськогосподарських угідь 1056,2 га в тому числі ріллі934,2 га. На території розташований один населенний пункт —селоПшеничне, де проживає 683 чоловік, з них 168 чоловік пенсіонери та190 чоловік працюючих.

<span Times New Roman",«serif»">Агростанціязаймає вигідне економічне і географічне положення. На відстані 3 кмпроходить автодорожна магістраль обласного значення, яка зв'язує Агростанцію зрайонним центром м. Васильків та обласним центром м. Києвом. Відстань дорайонного центру 28 км, а до обласного 54 км.

<span Times New Roman",«serif»">Підприємствомає в розпорядженні склади, майстерні, гараж, торговий центр, гуртожитки,житлові будинки, тваринницькі приміщення, дорогу з твердим покриттям і іншінеобхідні для господарювання споруди.

<span Times New Roman",«serif»">Протягомвосьми років машинно-тракторний парк не поповнювався. Укомплектованістьсільгоспмашинами на низькому рівні. Значна частина засобів механізації фізичнота морально застарілі. В зв'язку з таким станом техніки частина основних виробничихпроцесів виконується несвоєчасно, в результаті чого знижується рівеньпродуктивності землі, худоби та праці.

<span Times New Roman",«serif»">Виробництвоі реалізація продукції

<span Times New Roman",«serif»">Рослинництво

<span Times New Roman",«serif»">В підприємствіналічується така кількість земельних угідь:

<span Times New Roman",«serif»">Загальнаплоща землі       1147,9 

<span Times New Roman",«serif»">в т.ч.сільгоспугіддя 1056,2 

<span Times New Roman",«serif»">зних рілля                934,5 

<span Times New Roman",«serif»">сіножаті                   37,3 

<span Times New Roman",«serif»">пасовища81,7 

<span Times New Roman",«serif»">плодовінасадження         2,7 

<span Times New Roman",«serif»">Грунти.Основну частину в складі грунтів займають чорноземи звичайні — більше 70%, біля15% —чорноземи лучні, також маємо в складі грунтів чорноземи опідзолені,лучно-чорноземні та дерново-опідзолені грунти.

<span Times New Roman",«serif»">Рослинництвообслуговує тракторно-польова бригада, в якій нараховується 25 тракторіврізних марок, в тому числі 4 гусеничних, 9 зернозбиральних комбайнів,2 силосозбиральні та 2 бурякозбиральні комбайни і інша грунтообробната посівна техніка, а також автопарк з наявністю 36 автомобілів,реммайстерня, будівельна бригада, столова.

<span Times New Roman",«serif»">Однієюз найважливіших культур, що вирощуються в господарстві, є озима пшениця. Їйбуде приділена особлива увага. В структурі зернових ця культура займає48%. Господарство проводить посів декількох сортів озимої пшениці —Миронівська61, Миронівська 33, Мірич. Ці сорти ціняться високою врожайністю до70 ц/га і більше, високим вмістом клейковини, що становить більше 24% табілку —13—%, стійкі до хвороб, користуються на ринку попитом, як ціннийтовар. В наступні роки передбачається збільшити площі посіву пшениці до200 га, а за рахунок внесення мінеральних добрив та застосування засобів захистурослин, збільшити валовий збір до 1875 т в 2002 році.

<span Times New Roman",«serif»">Ячмінь —сорт“Мірозіі —пивоварний з низьким вмістом білку. В наших умовах урожайністьстановить 50 ц/га.

<span Times New Roman",«serif»">Горох —сорт“Лілеяі —бобова культура, має високі харчові якості, урожайність 27 ц/га.

<span Times New Roman",«serif»">З технічних —цукровібуряки. Незважаючи на те, що процес вирощування складний і клопіткий, цякультура в господарстві необхідна, як продукт харчування, а також як корм длягодівлі тварин, отримання цукру та надходження прибутку.

<span Times New Roman",«serif»">Овочів господарстві передбачено вирощувати лише для забезпечення їдальні своїмиовочами, для харчування працівників та студентів.

<span Times New Roman",«serif»">Обсягита структура виробництва продукції рослинництва наведені в табл. 1.

<span Times New Roman",«serif»">Таблиця1‑ Площі посіву та врожайність основних

<span Times New Roman",«serif»">сільськогосподарськихкультур по агрономічній дослідній станції НАУ

<span Times New Roman",«serif»">   Показники    

<span Times New Roman",«serif»">         1999 р.      

<span Times New Roman",«serif»">         2000 р.      

<span Times New Roman",«serif»">                

<span Times New Roman",«serif»"> 

<span Times New Roman",«serif»"> 

<span Times New Roman",«serif»">                

<span Times New Roman",«serif»">площа

<span Times New Roman",«serif»">валовий

<span Times New Roman",«serif»">Урожайні-

<span Times New Roman",«serif»">площа

<span Times New Roman",«serif»">валовий

<span Times New Roman",«serif»">Урожайні-

<span Times New Roman",«serif»">                

<span Times New Roman",«serif»">га  

<span Times New Roman",«serif»">збір, т

<span Times New Roman",«serif»">сть, ц/га

<span Times New Roman",«serif»">га  

<span Times New Roman",«serif»">збір, т

<span Times New Roman",«serif»">сть, ц/га

<span Times New Roman",«serif»">Зернові всього  

<span Times New Roman",«serif»"> 290

<span Times New Roman",«serif»"> 11886

<span Times New Roman",«serif»">   41,1 

<span Times New Roman",«serif»"> 330

<span Times New Roman",«serif»"> 11934

<span Times New Roman",«serif»">   36,1 

<span Times New Roman",«serif»">Озима пшениця   

<span Times New Roman",«serif»"> 100

<span Times New Roman",«serif»">  5646

<span Times New Roman",«serif»">   56,5 

<span Times New Roman",«serif»"> 160

<span Times New Roman",«serif»">  6126

<span Times New Roman",«serif»">   38,3 

<span Times New Roman",«serif»">Ярі зернові     

<span Times New Roman",«serif»"> 190

<span Times New Roman",«serif»">  6240

<span Times New Roman",«serif»">   32,8 

<span Times New Roman",«serif»"> 170

<span Times New Roman",«serif»">  5798

<span Times New Roman",«serif»">   34,1 

<span Times New Roman",«serif»">Ячмінь          

<span Times New Roman",«serif»"> 160

<span Times New Roman",«serif»">  5042

<span Times New Roman",«serif»">   31,5 

<span Times New Roman",«serif»"> 100

<span Times New Roman",«serif»">  4184

<span Times New Roman",«serif»">   41,8 

<span Times New Roman",«serif»">Овес            

<span Times New Roman",«serif»">  10

<span Times New Roman",«serif»">   594

<span Times New Roman",«serif»">   59,4 

<span Times New Roman",«serif»">  10

<span Times New Roman",«serif»">   742

<span Times New Roman",«serif»">   74,2 

<span Times New Roman",«serif»">Просо           

<span Times New Roman",«serif»">  —

<span Times New Roman",«serif»">   — 

<span Times New Roman",«serif»">    —  

<span Times New Roman",«serif»">   5

<span Times New Roman",«serif»">   129

<span Times New Roman",«serif»">   25,8 

<span Times New Roman",«serif»">Горох           

<span Times New Roman",«serif»">  10

<span Times New Roman",«serif»">   402

<span Times New Roman",«serif»">   40,2 

<span Times New Roman",«serif»">  40

<span Times New Roman",«serif»">   562

<span Times New Roman",«serif»">   14,1 

<span Times New Roman",«serif»">Гречка          

<span Times New Roman",«serif»">  10

<span Times New Roman",«serif»">   202

<span Times New Roman",«serif»">   20,2 

<span Times New Roman",«serif»">  15

<span Times New Roman",«serif»">   178

<span Times New Roman",«serif»">   11,9 

<span Times New Roman",«serif»">Технічні культури

<span Times New Roman",«serif»">  51

<span Times New Roman",«serif»">    х 

<span Times New Roman",«serif»">     х  

<span Times New Roman",«serif»">  13

<span Times New Roman",«serif»">    х 

<span Times New Roman",«serif»">     х  

<span Times New Roman",«serif»">Цукрові буряки  

<span Times New Roman",«serif»">  48

<span Times New Roman",«serif»"> 14132

<span Times New Roman",«serif»">  294   

<span Times New Roman",«serif»">  10

<span Times New Roman",«serif»">  4220

<span Times New Roman",«serif»">  422   

<span Times New Roman",«serif»">Ріпак           

<span Times New Roman",«serif»">   3

<span Times New Roman",«serif»">    11

<span Times New Roman",«serif»">    3,7 

<span Times New Roman",«serif»">   3

<span Times New Roman",«serif»">    15

<span Times New Roman",«serif»">    5,0 

<span Times New Roman",«serif»">Овочі           

<span Times New Roman",«serif»">   5

<span Times New Roman",«serif»">   412

<span Times New Roman",«serif»">   82,4 

<span Times New Roman",«serif»">   9

<span Times New Roman",«serif»">   381

<span Times New Roman",«serif»">   42,3 

<span Times New Roman",«serif»">Столовий буряк  

<span Times New Roman",«serif»">   2

<span Times New Roman",«serif»">   291

<span Times New Roman",«serif»">  145,5 

<span Times New Roman",«serif»">   2

<span Times New Roman",«serif»">   117

<span Times New Roman",«serif»">   58,5 

<span Times New Roman",«serif»">Морква          

<span Times New Roman",«serif»">  0,5

<span Times New Roman",«serif»">    15

<span Times New Roman",«serif»">   30,0 

<span Times New Roman",«serif»">   1

<span Times New Roman",«serif»">   108

<span Times New Roman",«serif»">  108   

<span Times New Roman",«serif»">Цибуля          

<span Times New Roman",«serif»">   1

<span Times New Roman",«serif»">     2

<span Times New Roman",«serif»">    2,0 

<span Times New Roman",«serif»">   3

<span Times New Roman",«serif»">   143

<span Times New Roman",«serif»">   47,7 

<span Times New Roman",«serif»">Коромові культури

<span Times New Roman",«serif»"> 588

<span Times New Roman",«serif»">    х 

<span Times New Roman",«serif»">     х  

<span Times New Roman",«serif»"> 582

<span Times New Roman",«serif»">    х 

<span Times New Roman",«serif»">     х  

<span Times New Roman",«serif»">Кормові буряки  

<span Times New Roman",«serif»">  25

<span Times New Roman",«serif»"> 12043

<span Times New Roman",«serif»">  482   

<span Times New Roman",«serif»">  25

<span Times New Roman",«serif»"> 12000

<span Times New Roman",«serif»">  480   

<span Times New Roman",«serif»">Кукурудза —на с.

<span Times New Roman",«serif»"> 150

<span Times New Roman",«serif»"> 22295

<span Times New Roman",«serif»">  148   

<span Times New Roman",«serif»"> 170

<span Times New Roman",«serif»"> 41125

<span Times New Roman",«serif»">  242   

<span Times New Roman",«serif»">на зелений корм 

<span Times New Roman",«serif»">  70

<span Times New Roman",«serif»"> 14479

<span Times New Roman",«serif»">  207   

<span Times New Roman",«serif»">  70

<span Times New Roman",«serif»"> 22974

<span Times New Roman",«serif»">  328,2 

<span Times New Roman",«serif»">1-річ.трав всього

<span Times New Roman",«serif»"> 363

<span Times New Roman",«serif»"> 66712

<span Times New Roman",«serif»">  184   

<span Times New Roman",«serif»"> 307

<span Times New Roman",«serif»"> 32235

<span Times New Roman",«serif»">  105   

<span Times New Roman",«serif»">Багат.трав, всього

<span Times New Roman",«serif»">  50

<span Times New Roman",«serif»"> 5825 

<span Times New Roman",«serif»">  117   

<span Times New Roman",«serif»">  80

<span Times New Roman",«serif»">  9495

<span Times New Roman",«serif»">  118   

<span Times New Roman",«serif»">Всього площа    

<span Times New Roman",«serif»"> 934

<span Times New Roman",«serif»">    х 

<span Times New Roman",«serif»">     х  

<span Times New Roman",«serif»"> 934

<span Times New Roman",«serif»">    х 

<span Times New Roman",«serif»">     х  

<span Times New Roman",«serif»">Показникипродуктивності тваринництва значно знизились, що призвело до зменшення товарноїпродукції, а разом з тим зменшення прибутку (див. табл.2).

<span Times New Roman",«serif»">Таблиця2‑ Основні показники розвитку тваринництва за

<span Times New Roman",«serif»">1999— р.по агрономічній дослідній станції НАУ

<span Times New Roman",«serif»">                  Показники           

<span Times New Roman",«serif»">  1999

<span Times New Roman",«serif»">  2000

<span Times New Roman",«serif»">                      1               

<span Times New Roman",«serif»">    2 

<span Times New Roman",«serif»">    3 

<span Times New Roman",«serif»">Поголів'я тварин, гол.                

<span Times New Roman",«serif»">  884 

<span Times New Roman",«serif»">  790 

<span Times New Roman",«serif»">ВРХ, гол.                             

<span Times New Roman",«serif»">  754 

<span Times New Roman",«serif»">  670 

<span Times New Roman",«serif»">Корови, гол.                          

<span Times New Roman",«serif»">  300 

<span Times New Roman",«serif»">  300 

<span Times New Roman",«serif»">Свині, гол.                           

<span Times New Roman",«serif»">  130 

<span Times New Roman",«serif»">  120 

<span Times New Roman",«serif»">Свиноматки, гол.                      

<span Times New Roman",«serif»">   30 

<span Times New Roman",«serif»">   30 

<span Times New Roman",«serif»">Надоїли молока, ц                     

<span Times New Roman",«serif»">11460 

<span Times New Roman",«serif»"> 8755 

<span Times New Roman",«serif»">Удій на одну фуражну корову, кг       

<span Times New Roman",«serif»"> 3820 

<span Times New Roman",«serif»"> 2918 

<span Times New Roman",«serif»">Середньодобовий удій, кг              

<span Times New Roman",«serif»">   10,5

<span Times New Roman",«serif»">    8,0

<span Times New Roman",«serif»">Реалізація молока                     

<span Times New Roman",«serif»"> 9366 

<span Times New Roman",«serif»"> 6901 

<span Times New Roman",«serif»">% товарності                          

<span Times New Roman",«serif»">   81,7

<span Times New Roman",«serif»">   78,9

<span Times New Roman",«serif»">Середньодобовий приріст ВРХ, г        

<span Times New Roman",«serif»">  369 

<span Times New Roman",«serif»">  408 

<span Times New Roman",«serif»">Середньдобовий приріст свиней, г      

<span Times New Roman",«serif»">  150 

<span Times New Roman",«serif»">  138 

<span Times New Roman",«serif»">Вироблено м'яса всього, ц             

<span Times New Roman",«serif»">  774 

<span Times New Roman",«serif»">  742 

<span Times New Roman",«serif»">    в т.ч. ВРХ, ц                     

<span Times New Roman",«serif»">  726 

<span Times New Roman",«serif»">  703 

<span Times New Roman",«serif»">Продовженнятабл. 2 

<span Times New Roman",«serif»">                      1                  

<span Times New Roman",«serif»">   2 

<span Times New Roman",«serif»">   3 

<span Times New Roman",«serif»">           свинини, ц                    

<span Times New Roman",«serif»">  48 

<span Times New Roman",«serif»">  39 

<span Times New Roman",«serif»">Вироблено на 100 га с/г угідь молока, ц  

<span Times New Roman",«serif»"> 1085

<span Times New Roman",«serif»"> 829 

<span Times New Roman",«serif»">Вироблено на 100 га с/г угідь яловичини, ц

<span Times New Roman",«serif»">  68,8

<span Times New Roman",«serif»">  66,6

<span Times New Roman",«serif»">Вироблено на 100 га ріллі свинини, ц     

<span Times New Roman",«serif»">   5,1

<span Times New Roman",«serif»">   4,2

<span Times New Roman",«serif»">Реалізовано в живій вазі всього, ц       

<span Times New Roman",«serif»"> 426 

<span Times New Roman",«serif»"> 642 

<span Times New Roman",«serif»">     в т.ч. ВРХ, ц                       

<span Times New Roman",«serif»"> 405 

<span Times New Roman",«serif»"> 597 

<span Times New Roman",«serif»">Вироблено на 100 га с/г угідь м'яса, ц   

<span Times New Roman",«serif»">  73 

<span Times New Roman",«serif»">  70,3

<span Times New Roman",«serif»">Народилося телят, гол.                   

<span Times New Roman",«serif»"> 312 

<span Times New Roman",«serif»"> 323 

<span Times New Roman",«serif»">Народилося свиней, гол.                  

<span Times New Roman",«serif»"> 218 

<span Times New Roman",«serif»"> 268 

<span Times New Roman",«serif»">Народилося коней, гол.                   

<span Times New Roman",«serif»">  — 

<span Times New Roman",«serif»">   6 

<span Times New Roman",«serif»">Загинуло телят, гол.                     

<span Times New Roman",«serif»">  17 

<span Times New Roman",«serif»">  22 

<span Times New Roman",«serif»">Загинуло поросят, гол.                   

<span Times New Roman",«serif»">  34 

<span Times New Roman",«serif»">  28 

<span Times New Roman",«serif»">Застосуванняпрогресивних      технологій      вирощування

<span Times New Roman",«serif»">сільськогосподарськихкультур базується на технологічних картах, складених групою науковців НАУ підкерівництвом професора В.П.Гудзя за методикою комп'ютерних розрахунків, щорозроблена проректором Мельником І.І.

<span Times New Roman",«serif»">Господарствомає польову, зерно-просапну десятипільну сівозміну з наступним чергуванням культур:

<span Times New Roman",«serif»">1. Конюшина

<span Times New Roman",«serif»">2. Озимапшениця

<span Times New Roman",«serif»">3. Цукровібуряки

<span Times New Roman",«serif»">4. Кукурудзана зерно

<span Times New Roman",«serif»">5. Кукурудзана силос

<span Times New Roman",«serif»">6. Горох

<span Times New Roman",«serif»">7. Озимапшениця

<span Times New Roman",«serif»">8. Цукровібуряки, кормові буряки

<span Times New Roman",«serif»">9. Кукурудзана силос

<span Times New Roman",«serif»">10.Ячмінь+ багаторічні трави

<span Times New Roman",«serif»">У господарствітакож є прифемська кормова сівозміна, яка забезпечує потреби тваринництва укормах. Вона має таке чергування культур:

<span Times New Roman",«serif»">1. Люцерна(вивідне пасовище)

<span Times New Roman",«serif»">2. Кукурудзана силос

<span Times New Roman",«serif»">3. Озиміна зелений корм, поукісно кукурудза на зелений корм

<span Times New Roman",«serif»">4. Кукурудзана зелений корм + люцерна раз в 3— роки

<span Times New Roman",«serif»">Врожайністьосновних сільськогосподарських культур є меншою, ніж це можливо в даній зонічерез недостатню культуру агротехніки та брак коштів для закупівлі добрив,засобів захисту рослин, техніки, елітного насіння.

<span Times New Roman",«serif»">3 Грунтово-кліматичні умови господарства

<span Times New Roman",«serif»">3.1 Кліматичні умови

<span Times New Roman",«serif»">Темпиросту і розвитку рослин, урожай і якість сільськогосподарських культур взначній мірі залежать від метереологічних умов.

<span Times New Roman",«serif»">Кліматичніумови у Васильківському районі Кіївської области є сприятливими для вирощуваннябагатьох сільськогосподарських культур, в тому числі й озимої пшениці(Агрокліматичний довідник, 1989).

<span Times New Roman",«serif»">Територіярайону має нахил в напрямі з півдня на північ та з заходу на схід. Завдякицьому географічна широта не впливає на ріст температур з півночи на південь.Температура в південній частині області знижується за рахунок підвищення висотиповерхні над рівнем моря.

<span Times New Roman",«serif»">Кліматмісцевості помірно континентальний.

<span Times New Roman",«serif»">ТериторіяВасильківського району лежить в північній частині Лісостепу й межує зпівденними районами зони Полісся. Васильківський район знаходиться на територіїпомірно-теплого, помірно-зволоженого агрокліматичного підрайону Київськоїобласті. Сума активних температур складає 2500— 0С. Останнівесняні заморозки закінчуються в кінці травня, а перші осінні починаються в кінцівересня. Вегетаційний період рослин з температурою вище +5 0С складає215 днів.

<span Times New Roman",«serif»">В порівнянніз середніми багаторічними даними температура повітря в перші декади відновленнявегетації рослинами була дещо вищою, а кількість опадів —нижчою на10— мм. В останні декади вегетаційного періоду температура повітрябула дещо вищою за середню багаторічну, проте кількість опадів була меншою.Це відповідно впливало на ріст і розвиток рослин протягом вегетаційногоперіоду, надходження поживних речовин із грунту в рослини.

<span Times New Roman",«serif»">У таблиці3 наведена детальна характеристика кліматічних умов агрономічної дослідноїстанції.

<span Times New Roman",«serif»">Таблиця3.- Характеристика метеорологічних умов (по даним

<span Times New Roman",«serif»">агрономічноїдослідної станції НАУ)

<span Times New Roman",«serif»">                                                                                                     ┬        ┐

<span Times New Roman",«serif»">           

<td colspan=«4» valign=
еще рефераты
Еще работы по сельскому хозяйству