Реферат: Загальні відомості про компанію Житомирське ЗАТ "Ліктрави"

Зміст

1. Загальнівідомості про компанію Житомирське ЗАТ «Ліктрави»

2. Товарна номенклатура ЗАТ «Ліктрави»

3. Аналіз ефективності товарної номенклатури

4. Побудова ринкового профілю товарних ліній

5. Аналіз ступеня відповідностітоварної номенклатури потребам ринку

6. Розроблення заходів щодо модифікації товарноїноменклатури підприємства

7. Розроблення системи заходів щодо посиленнятоварної марки і бренда

8. Економічне обґрунтуваннязаходів з підвищення ефективності товарної політики

Висновки

Список використаних джерел


1. Загальні відомості про компанію ЖитомирськеЗАТ «Ліктрави»

ЗАТ Житомирське «Лікарські трави»(скорочено «Ліктрави») засноване у 1928 році. За більш ніж 80 років роботи зневеликої бази по переробці лікарської рослинної сировини завод переріс в потужнепідприємство. Підприємство займається заготівлею лікарської рослинної сировини,її переробкою та фасуванням, виробництвом і продажем лікарських засобів,товарів народного споживання та іншими видами діяльності. Знаходиться заадресою м. Житомир, 1001, вул. Київське шосе, 21.

ЗАТ «Ліктрави»засноване на колективній формі власності. Жодна людина в Товаристві не володієбільш ніж 5% акцій Товариства.

Вже понад 5 років у ЗАТ«Ліктрави» існує науковий центр, який розробляє та впроваджує у виробництвонові види продукції. Очолює його доктор фармацевтичних наук, професор ПетроПечерський.

Всі лікарськізасоби, що випускаються заводом зареєстровані дозволені до застосуванняМіністерством охорони здоров'я України. Вся продукція що реалізується,супроводжується сертифікатами якості, виданими відділом технічного контролюзаводу і аналогічними паспортами державної інспекції по контролю якостілікарських засобів [6].

Місія ЗАТ «Ліктрави»: «Зберегти лідируюче положенняв галузі шляхом задоволення потреб споживачів на високому рівні, а також за рахунокпокращення управління господарською діяльністю підприємства».

З метою доведення роботипідприємства до вимог GMP, GDP та GLP будується склад зберігання сировини, проведенореконструкцію діючих складів зберігання готової продукції. Проведено велику роботуз метою доведення виробничої дільниці до сучасних вимог виробництва, охоронипраці робітників, охорони навколишнього середовища, здійснено реконструкціювиробничих приміщень, обладнано сучасну припливно-витяжну вентиляцію з системоюохолодження припливного повітря в літній період року.

Партнерами заводу є великідистриб’юторські компанії країни, співробітництво з якими дає можливістьдоставити продукцію на полиці кожної аптеки України. Відповідний рівеньдистрибуції дає підприємству можливість експортувати продукцію до РеспублікиБілорусь, Молдови, Таджикистану та інших країн світу [9].

Основні економічні тафінансові показники діяльності підприємства

При аналізі рухута функціонування стану основних засобів підприємства (таблиця 1.1) вартістьосновних засобів постійно зростає і за три роки вартість збільшилась на 4802.7тис грн… або більше ніж на 60 %. Темп зростання і темп приросту основнихзасобів складають 27,75 %. При аналізі показників функціонального стануосновних засобів можна сказати, що коефіцієнт зносу за останні три рокизменшився на 5,39% при аналізі на початку року і на 2,66% в кінці року. Акоефіцієнт придатності збільшився на 5,39% на початку року і на 2,66% на кінецьроку.

За три рокидохід від реалізації продукції (табл. 1.2) збільшився на 9696,5 тис. грн., абона 36% в порівнянні з 2007 роком. Чистий дохід від реалізації також збільшивсяна 3815,6 тис. грн. Якщо проаналізувати операційні витрати, то видно, що всівитрати за три роки значно збільшилися, так собівартість реалізованої продукціїзбільшилась на 2891,9 тис. грн., адміністративні витрати збільшилися майже в1,5 рази, а витрати на збут збільшилися майже в два рази. Лише інші операційнівитрати за три роки трошки зменшилися. Валовий прибуток збільшився, але цезбільшення незначне всього на 7%. Валовий прибуток у % до чистого доходу відреалізації продукції зменшився на 2,1 %. При аналізі прибутку від операційноїдіяльності видно, що у 2009 році в порівняні з 2007 роком збільшився на 3756,8тис. грн., тобто майже на 1,5 рази. Фінансових та інвестиційних витрат в 2008та 2009 роках зовсім не було. Прибуток від звичайної діяльності в 2009 роцісклав 8117 тис. грн., а в динаміці за три роки зріс на 3003,2 тис. грн., тобтозбільшився в 2009 році в порівнянні з 2007 роком на 58%. Так як надзвичайнихдоходів і надзвичайних витрат і податку з надзвичайного прибутку не було точистий прибуток повністю дорівнює прибутку від звичайної діяльності і складає в2009 році 8117 тис. грн… Якщо взяти чистий прибуток у % до прибутку відреалізації продукції то за три роки збільшився на 3,1%. А якщо взяти чистийприбуток у % до валового прибутку то в порівнянні 2009 року з 2007 роком зрісна майже 50%.

/>/>Таблиця 1.1 — Аналіз руху тафункціонування стану основних засобів ЗАТ «Ліктрави»

з/п Види пасивів 2007р. 2008р. 2009р. Зміни (+/-) Вихідна інформація, тис. грн. 1 Вартість основних засобів на початок року 6294,4 6459,3 8638,4 2344 2 Вартість основних засобів на кінець року 6459,3 8638,4 11262 4802,7 3 Нарахована амортизація за рік 198,9 335,1 514,5 315,6 4 Знос основних засобів: а) на початок року 2684,6 2883,5 3218,6 534 6) на кінець року 2883,5 3218,6 3733,1 849,6 Показники рух у основних засобів 5 Річний приріст (+) або зменшення (-), тис. грн. 164,9 2176,1 2623,6 2458,7 6 Темп зростання (зниження). % 102,62 133,74 130,37 27,75 7 Темп приросту (зменшення), % 2,62 33,74 30,37 27,75 8 Період обороту, років 32,1 22,53 16,34 -15,76 Показники функціонального стану основних засобів 9 Коефіцієнт зносу, % а) на початок року 42,65 44,64 37,26 -5,39 б) на кінець року 45,81 48,83 43,15 -2,66 10 Коефіцієнт придатності, % а) на початок року 57,35 55,36 62,74 5,39 6) на кінець року 54,19 50,17 56,85 2,66

Таблиця 1.2 — Аналіз фінансових результатів діяльності ЗАТ «Ліктрави»

№ з/п Види пасивів 2007 р. 2008 р 2009 р. Зміни (+/-) 1 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 26771,1 31684 36467,6 9696,5 2 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 28446,6 36563,6 32262,2 3815,6 3 у % до доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 106,3 115,4 88,5 -17,8 4 Операційні витрати, у тому числі: а) собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг); 16464,8 18323,8 19356,7 2891,9 б) адміністративні витрати; 1857,5 2065 2758,2 900,7 в) витрати на збут; 1187,6 1536,2 1901,2 713,6 г) інші операційні витрати. 2087,5 2025,1 1941,1 -146,4 5 Валовий прибуток (збиток) 11981,8 18239,8 12905,5 923,7 6 у % до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 42,1 49,9 40 -2,1 7 Прибуток (збиток) від операційної діяльності 6849,2 8312,1 10606 3756,8 8 Фінансові та інвестиційні доходи 212,6 833,6 800 587,4 9 Фінансові та інвестиційні витрати 243,4 -243,4 10 Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 6818,4 9153 11406 4587,6 11 Податок на прибуток від звичайної діяльності 1704,6 2546,5 3289 1584,4 12 Прибуток (збиток) від звичайної діяльності 5113,8 6606,5 8117 3003,2 13 у % до прибутку від звичайної, діяльності до оподаткування 75 72,2 71,2 -3,8 14 Надзвичайні доходи 15 Надзвичайні витрати і податки з надзвичайного прибутку 16 Чистий прибуток (збиток) 5113,8 6606,5 8117 3003,2 17 у % до прибутку (збитку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 19,1 20,9 22,2 3,1 18 у % до валового прибутку (збитку) 42,7 36,2 62,9 20,2

При аналізітаблиці показників рентабельності капіталу ЗАТ «Ліктрави» (табл. 1.3) можназробити висновок, що по всім показникам рентабельність капіталу збільшилася в2009 році в порівнянні з 2007 роком. Наприклад: загальна рентабельністькапіталу виросла на 5,3 %. Загальна рентабельність і чиста рентабельністьвласного капіталу також збільшуються і досягли в 2009 році 35,9% і 25,5%відповідно. При аналізі рентабельності фондів, можна сказати, що загальна ічиста рентабельність фондів виросла на 15,4 і 9,1 % відповідно [7].

/>/>Таблиця 1.3 — Аналіз показниківрентабельності капіталуЗАТ «Ліктрави»

№ з/п Види пасивів 2005 р. 2006 р 2007 р. Зміни (+/-) Вихідна інформація, тис. грн. 1 Середньорічна вартість капіталу 23077,2 27067,9 32755 9677,8 2 Середньорічна вартість власного капіталу 22274,5 26287,8 31785 9510,5 3 Середньорічна вартість основних засобів 6376,9 7548,9 9950,2 3573,3 4 Середньорічна вартість оборотних виробничих фондів 7585,5 7354,8 7826,5 241 5 Прибуток до оподаткування 6818,4 9153 11406 4587,6 6 Чистий прибуток(збиток) 5113,8 6606,5 8117 3003,2 Показники рентабельності капіталу, % 7 Загальна рентабельність капіталу 29,5 33,8 34,8 5,3 8 Чиста рентабельність капіталу 22,2 24,4 24,8 2,6 9 Загальна рентабельність власного капіталу 30,6 34,8 35,9 5,3 10 Чиста рентабельність власного капіталу 22,9 25,1 25,5 2,6 11 Загальна рентабельність фондів 48,8 61,4 64,2 15,4 12 Чиста рентабельність фондів 36,6 44,3 45,7 9,1

Рентабельність господарськоїдіяльності ЗАТ «Ліктрави» показана на рис. 1.1.


/>

Рис. 1.1 – Рентабельністьгосподарської діяльності підприємства «Ліктрави», 2004-2009 рр.

/>Рентабельністьпідприємства ЗАТ «Ліктрави» показана на рис. 1.2.

Рис. 1.2 – Рентабельністьпідприємства «Ліктрави», 2004-2009 рр.

2. Товарна номенклатураЗАТ «Ліктрави»

Асортимент товарівпідприємства складає більше 120 найменувань продукції. Більшість товарів ЗАТ«Ліктрави» знаходяться на стадії зрілості, але є товари, які знаходяться настадії виведення на ринок, це такі пробні партії, які виводяться на ринок на 3роки. До таких товарів належать на даний час: корінь калгану, садифіти і інші. Аналізтоварного портфеля ЗАТ «Ліктрави» показаний в табл. 2.1.

Таблиця 2.1 — Аналізтоварного портфеля ЗАТ «Ліктрави»

Товарна лінія Стадія ЖЦТ 1. Фіточаї Стадія росту 2. Лікарські засоби Стадія зрілості 3. Оздоровчо-профілактичні препарати Стадія зрілості 4. Корінь калгану Стадія виведення на ринок 5. Садифіти Стадія виведення на ринок

Лікарські засоби продаютьрозфасованими в пачки і фільтр-пакети. Вага упаковки складає 50-100 г. Фільтр-пакетифасуються по 1,5-2г (20 пакетиків в упаковці). Фіточаї пакуються вфільтр-пакети по 2 г кожен пакетик (20 пакетиків в упаковці). Добавки дієтичніреалізуються я к в пачках (50-75 г) так і в фільтр-пакетах (0,5*20). Фітованнитакож реалізуються і в пачках і в фільтр-пакетах. Олії фасуються в пачки по 100г.

Товарна номенклатурапризначена як для людей, що ведуть здоровий спосіб життя (вживають продукти, щомістять лише натуральні компоненти), так і для людей, що купують медичніпрепарати для профілактики і лікування захворювань [9].

Продукція розрахована насередній та вище середнього дохід споживачів, представлена в основному всередньому і преміум-сегментах.


/>

Рис. 2.1 – Споживачіпродукції ЗАТ «Ліктрави» (поділ за %)

3. Аналіз ефективностітоварної номенклатури

Номенклатура випущеної у 2007-2009році продукції ЗАТ «Ліктрави» показана в таблицях 3.1-3.2.

Таблиця 3.1 – НоменклатураЗАТ «Ліктрави» в тис. шт., 2007-2009 рр.

Вид продукції 2007р. 2008р. 2009р. Кількість % Кількість % Кількість % Лікарські засоби 3130,3 58,85 3588,4 58,23 3678,58 57,79 Оздоровчо-профілактичні засоби 2100,5 39,49 2435,5 39,52 2436,7 38,28 Фіточаї 88,7 1,66 138,5 2,25 250 3,93

Усього:

5319,5 100 6162,4 100 6365,28 100

Таблиця 3.2 – НоменклатураЗАТ «Ліктрави» в тис. грн., 2007-2009 рр.

Вид продукції 2007р. 2008р. 2009р. Сума % Сума % Сума % Лікарські засоби 14399,38 57,56 17942,45 56,17 18760,76 55,26 Оздоровчо-профілактичні засоби 10082,4 40,31 13151,7 41,18 13401,85 39,78 Фіточаї 532,2 2,13 845,9 2,65 1528 4,56 Усього: 25013,98 100 31940 100 33690,61 100

Виконаємо поглиблений аналізоднієї з товарних ліній – фіточаїв, що знаходяться на стадії росту, алеприносять підприємству стабільний прибуток, що зростає з роками. При чому з2008 по 2009 роки сегмент фіто чаїв приніс ЗАТ «Ліктрави» прибуток, щозбільшився майже в 2 рази, чого не скажеш про інші асортиментні групи.

Характеристика товарної лініїфіточаїв наведена в табл. 3.3.

Таблиця 3.3 – Виробництво фіточаївЗАТ «Ліктрави» за 2007-2009 рр.

Найменування продукції Собівартість, грн. Ціна, грн. 2007р. 2008р. 2009р. Пачок грн. пачок грн. пачок грн. На основі суданської трояди 3,50 5,86 43780 256550,8 48780 285850,8 85670 502026,2 На основі чаю байхового 4,1 6,25 - - 20780 129875 55780 348625 Чаї П.П. Печерського 3,25 6,24 44920 276369,6 68940 430185,6 108550 677352 Усього: 88700 532220,4 138500 845911,4 250000 1528003,2

Номенклатуру ЗАТ «Ліктрави»можна охарактеризувати за такими показниками:

1) Ширинаноменклатури – 3;

2) Глибинавиділеної товарної лінії (фіточаї) – 3;

3) Насиченість– номенклатура загалом налічує більше 140 товарних одиниць;

4) Гармонійність– номенклатура є гармонійною за технологіями виробництва, призначенням,методами збуту.

Частка кожної товарної лініїу номенклатурі продукції ЗАТ «Ліктрави» показана на рис. 3.1.


/>

Рис. 3.1 – Часткаасортиментних груп в обсязі продажу продукції, %

Аналіз показує, що провіднуроль у номенклатурі займають лікувальні засоби, але з 2007 року їх частка упродажах незначно впала. Разом з тим саме лікарські засоби дають поки щопідприємству більше 50% прибутку. Продаж оздоровчо-профілактичних засобів залишаєтьсябільш менш стабільним. Частка ж в обсягах фіто чаїв зростає невеликими темпами– з 2007 року обсяги зросли в 2,37 разів (за рахунок введення до асортиментучаїв – фіточаїв на основі байхового чаю, якого до 2008 року не було васортименті підприємства) [10].

Аналіз частки продажу і прибуткутоварних одиниць виділеної асортиментної лінії – фіточаїв показаний на рис. 3.2та 3.3.

/>

Рис. 3.2 – Динаміка часткипродажу фіточаїв


Аналіз географії поставокпродукції показаний в табл. 3.4.

/>

Рис. 3.3 – Динаміка часткиприбутку фіточаїв

Аналіз діаграм показує, щочастки продукції (конкретних видів фіточаїв) у загальній виручці в основномувідповідають часткам отримуваного від їх виробництва і збуту прибутку.Асортиментна лінія є гармонійною [1].

Аналіз географії поставок

На ЗАТ„Ліктрави” користуються однорівневим, дворівневим та трирівневим маркетинговимиканалами.

Якщо аналізуватидіяльність підприємства у 2009 році, то можна побачити, що більша часткаприходилася на використання дворівневого каналу при збуті фіточаїв. Взагалі жструктура використання каналів розподілу на підприємстві виглядає наступнимчином:


/>

Рис. 3.4 — Канали розподілуЗАТ «Ліктрави» при збуті фіточаїв

Підприємствовикористовує два основних типу збуту: прямий збут і непрямий збут. При прямомузбуті товар спрямовується безпосередньо споживачу. При непрямому збуті в цейпроцес включається торгівля. Прямий збут використовується підприємством доситьрідко. Найчастіше підприємство використовує непрямий збут.

Підприємствореалізує свою продукцію через роздрібну аптечну мережу та інші роздрібні точки всієїУкраїни. Завод має свою фірмову крамницю, де представлений практично весьасортимент продукції, що випускається. Також, частина продукції рушає наекспорт у Білорусію, Молдову, Грузію, Туркменію, Індію і на Кубу.

З оптовимипосередниками підприємство практично не працює. Це пояснюється тим, щобудь-якому роздрібному торговцю замість того, щоб сплачувати завищену ціну,вигідніше працювати з заводом напряму, тим більше, що «Ліктрави»своїх споживачів обслуговують власним транспортом.

Основнимиспоживачами фіточаїв ЗАТ «Ліктрави» є центральні області та західні [5].

4. Побудова ринковогопрофілю товарних ліній

Основні конкуренти-виробникифіточаїв показані в таблиці 4.1.


Таблиця 4.1 – Характеристикитоварів-конкурентів

Показн. ЗАТ «Ліктрави» ТОВ «Галка-Чай» «Екопродукт» «Milford" «Dilmah» «Goldhand» Склад (за 10-ти бальною шкалою) 8 4 10 5 5 5 Ціна Нижче середньої Низька Вище середньої Висока Середня Найвища 9 10 7 6 8 5 Якість Рекомендовано Інститутом гігієни харчування Товар має Рекомендації Карпатського НДЇ Захисту генофонду Товар має Сертифікат якості Товар сертифік. Товар має сертифікат якості Товар Пройшов Державну реєстрацію, підтвердж. Сертифікат якості 10 8 10 10 10 10 Сер. показн. 9,5 9 8,5 8 9 7,5

Як бачимо,завдяки прийнятній ціні ЗАТ «Ліктрави» має значні переваги над конкурентами всегментів фіточаїв.

Побудоваринкового профілю ЗАТ «Ліктрави» в сегменті фіточаїв показана в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 –Карта ринкового профілю фіточаїв ЗАТ «Ліктрави»

Діапазон цін, грн. за упаковку Вид фіточаю Трав`яний Фруктовий Квітковий Змішаний Для схуднення 1 2 4 5 6 7 4-6 1 2 3 4 5 6 6-8 Низькі ціни 8-10 Середні ціни 10-12 12-14 14-16 16-18 20-22 24-26 Високі ціни 26-28 30-32 32-34 36-38 40-42 42-44

Як бачимо з картиринкового профілю, продукція ЛІКТРАВИ представлена майже в усіх видах чаїв(крім фруктових) в низькому та середньому цінових сегментах. Ціни до 12 грн.Продукція «Ліктрави» відсутня у високому ціновому сегменті, хоча її якістьдосить висока, і велика кількість продукції виготовлена з ексклюзивноїсировини. Доцільною є спроба вийти на вищий ціновий сегмент з принципово новимасортиментом фіточаїв з нової сировини [2].

5. Аналіз ступенявідповідності товарної номенклатури потребам ринку

Аналіз ринку фіточаїв Українипоказує, що сьогодні спостерігається розвиток сегментів трав`яних та фруктових(де Ліктрави й досі не представлені) фіточаїв. Останнім часом відчуваєтьсяпоступове звуження сегменту дешевого чаю (основний ринок збуту ЗАТ «Ліктрави»).Поширюється середньо ціновий та преміум-сегмент. Характерною ознакоюукраїнського ринку фіточаїв є гнучкість асортименту: окремі позиції виводятьсяна ринок, інші зникають.

Помітним є те, що унатуральному вигляді обсяги ринку фіточаїв не зростають, а зростають лише угрошовому еквіваленті. Збільшується частка пакетованого чаю на противагувагового. Зростають продажі ексклюзивного, ароматизованого, екзотичного чаїв.

Отже, відповідно до тенденційна ринку можна зробити висновки щодо товарної номенклатури ЗАТ «Ліктрави» та їївідповідності потребам ринку. Видно, що асортименту підприємства не вистачаєдля ефективної конкуренції, бо відсутнє представлення ЗАТ «Ліктрави» у сегментіфруктових чаїв, що активно нині розвивається в Україні. Ліктрави в основномупредставляє продукцію низького цінового сегменту, але це не раціонально. Бопродукція стає неконкурентоспроможною через суб`єктивне уявлення споживачів пронеї – «якщо низька ціна продукції, то й низька якість в порівнянні з імпортнимичаями». У високому сегменті – від 25 грн. підприємство зовсім не представлене,хоча б могло отримувати великі прибутки на ексклюзивних чаях до того ж власнихрозробок відомих вчених [3].

Підприємство має точновраховувати потреби ринку і вчасно виводити з товарної номенклатури чаївнайменш необхідні фіточаї, яким споживачі перестали віддавати перевагу. Назміну їм має вироблятися нова продукція.

Підприємство вчасно і вдалоперейшло на використання фільтр-пакетів для пакування продукції, значнозменшивши частку вагового чаю, що перестав користуватися попитом.

На рис. 5.1. проаналізованопозитивні та негативні моменти щодо розробки номенклатури фіточаїв в ЗАТ«Ліктрави».


/>


                                          Позитивні сторони

                                  розробки номенклатури фіточаїв

                                          Негативні сторони

/>Рис. 5.1 – Позитивні інегативні сторони розробки існуючої номенклатури фіточаїв для ЗАТ «Ліктрави»

6. Розроблення заходівщодо модифікації товарної номенклатури підприємства

Для модифікації товарноїполітики, необхідно переглянути вже існуючий асортимент фіточаїв підприємства,щоб виділити ті, виробництво яких є найменш пріоритетним і бажано зовсім знятиїх з виробництва. Так як чаї на основі байхового листа є новинкою, то на даниймомент немає необхідності переглядати їх асортимент з метою збору інформаціїпро їх продажі на більшу перспективу. Чаї П.П.Печерського є ексклюзивними засвоїм складом, а тому мають мало конкурентів і немає необхідності в зняттіяких-небудь одиниць продукції.

Існує необхідність в аналізітоварної групи фіточаїв на основі суданської троянди, що має 8 позицій, не всіз яких даюсь високу рентабельність. Аналіз виконаємо в таблиці 6.1.

Таблиця 6.1 – Аналізасортиментної групи «Фіточаї на основі суданської троянди»

Назва Об`єм продажів в рік, грн. Собівартість, грн. Рентабельність, % % від загального об`єму продаж Ароматний 138725,1 4-92 20 27,63 Чудовий 125400 5-10 16 24,98 З ехінацеєю 95550,5 6-00 10 19,03 Аромат полів 75400 4-68 20 15,02 Без проблем 10200,3 4-92 11 2,03 Чингісхана 7533 4-74 6,5 1,5 Грація 16444 6-96 7 3,28 Грація плюс 32772,8 7-14 11 6,53

Найменш рентабельними єфіточаї «Грація» та чай «Чингісхана». Напевне, низький попит на чаї «Грація»пов`язано з тим, що виведений чай «Грація плюс» швидко завоював прихильністьспоживачів, майже не відрізняючись за складом від чаю «Грація», але здодатковими складовими. Висновком є поступове зняття з виробництва цих чаїв накористь виведення новинок.

Стратегією ЗАТ «Ліктрави» єрозширення меж ринку, а суттєвим чинником цього є виробництво нових видів чаю.Зокрема, пропозиція відсутньої асортиментної групи – фруктових чаїв, як мінімумз 4 смаками та виробництво екзотичних модних чаїв, від продажу яких вжеодержали великі прибутки конкуренти – це парагвайські чаї «Мате», африканськічаї «Райбуш», червоний китайський «Пу-ер» та т. ін. Ці чаї з упевненістю можнапозиціонувати в преміум-сегменті, встановлюючи ціни на них вище 25 грн заупаковку.

Можливі новинки асортиментуфіточаїв ЗАТ «Ліктрави» показано в таблиці 6.2.

Таблиця 6.2 – Новинки фруктовихфіточаїв, які можна запропонувати для модифікації товарної номенклатури ЗАТ«Ліктрави»

Назва чаю Склад Собівартість Вигляд Яблучно-апельсиновий Яблуко, шипшина, апельсинова шкірка. 10-15

/>

Полунично-малиновий Яблуко, малина, аромат полуниці. 10-20

/>

Лимонний Яблуко, лимон. 10-30

/>

Персиковий Яблуко, шипшина, персик. 10-25

/>

7. Розроблення системизаходів щодо посилення товарної марки і бренда

товарний бренд асортимент збут

На ринку фіточаїв не брендованомутовару робити нічого, тому особливого значення для будь-якої компанії, щопрацює в цьому сегменті, набувають заходи з посилення власної торгової марки .

Для посилення бренду«Ліктрави» рекомендується [4]:

1) Обов`язковіперіодичні маркетингові дослідження ринку (аналіз потреб, наявних конкурентів,розвитку брендів фіто чаїв та ін.);

2) Реклама:

- Вдосконаленнякорпоративного сайту (більше інформації про новини компанії, ілюстраціїпродукції, докладніша інформація про місця купівлі);

- Рекламачерез місцеве телебачення (спрямована на інформування споживача про асортиментпродукції);

- Аналогічнареклама на телебаченні 5 регіонів (Полтавська, Київська, Харківська,Чернігівська, Кіровоградська обл.);

- Розміщенняреклами на сайті м. Житомир;

- Розсилкиелектронної реклами;

- Банери;

- Реклама вгазетах (інформування споживачів про ціни, знижки, місцезнаходженняпідприємства);

- Роздачабуклетів клієнтам компанії (у яких міститиметься інформація про складпродукції, її ілюстрації, акцентуватиметься увага на новинках);

3) Всіляке«обігрування» важливих подій, з якими пов`язана компанія (наприклад, освяченнянастоятелем Свято-Михайлівського кафедрального собору будівництва сховищарослинної сировини та лабораторно-побутового корпусу ЗАТ «Ліктрави»).

4) Акцент натому, що вся сировина для виробництва заготовлюється в екологічно чистихрегіонах [8].

8. Економічнеобґрунтування заходів з підвищення ефективності товарної політики

Витрати на виробництво фіточаївскладатимуть 200000 грн. Порахуємо необхідні витрати на заходи з підвищенняефективності товарної політики в таблиці 8.1.

Таблиця 8.1 – Витрати назаходи з підвищення товарної політики ЗАТ «Ліктрави»

Захід Частота проведення Залучені матеріальні засоби Варість, грн. в рік Маркетингові дослідження 1 раз в півроку

Спеціаліст

Канцелярські товари (папір, картриджі), інтернет-ресурси

2000

150

Удосконалення сайту 1 раз в рік Спеціаліст 1500 Реклама в місцях продажу Постійно - 4800 Реклама на сайті м. Житомир Постійно - 3500 Буклети Постійно Замовлення друку 980 Всього 12930

Нормальною для продукціїфіточаїв вважається рентабельність в 20% та більше. Тому необхідно, щоб цівитрати дали додатковий прибуток у розмірі 40000 грн., що цілком можливо.


Висновки

Отже, в даному дослідженнібуло проведено аналіз товарної політики житомирського підприємства «Лікарськітрави» по виробництву фармацевтичної продукції. У ході дослідження булопроаналізовано основні фінансові показники товариства – прибуток,рентабельність, ліквідність активів, доходи та витрати та ін.

Визначено, що асортиментпродукції даної компанії складає понад 120 найменувань, що включають лікувальніта профілактичні засоби, такі як трави, фіточаї, фітованни, рослинні олії,дієтичні добавки та ін. Виявлено, що основну частину споживачів продукціїпідприємства складають люди з високим рівнем доходу, що купують її дляпрофілактики захворювань (23%).

Аналіз товарної номенклатурипо роках (2007-2009 рр.) показав, що вона збільшувалася з появою новихкатегорій товарів, як збільшувалася і реалізація продукції.

Більш поглиблено у роботівивчалася номенклатура фіточаїв та товарна політика підприємства щодо цієїкатегорії продукції. Була прорахована глибина номенклатури – 3, насиченість –140,

Аналіз одержуваного прибуткувід реалізації фіточаїв показав, що надходження стабільно росли разом зпідвищенням обсягів реалізації.

У роботі було побудованокарту ринкового профілю фіточаїв виробництва ЗАТ «Ліктрави». Виявлено, щопродукція «Ліктрави» поки що не представлена в асортиментній групі фруктовихчаїв, незважаючи на зростання їх популярності на ринку. Фіточаї представлені вгрупі з низькими та середніми цінами, та не охоплюють групу високих цін.

Проаналізовано позитивні інегативні сторони розробки товарної номенклатури.

Для модифікації товарноїполітики, необхідно переглянути вже існуючий асортимент фіточаїв підприємства,щоб виділити ті, виробництво яких є найменш пріоритетним і бажано зовсім знятиїх з виробництва.

Стратегією ЗАТ «Ліктрави» єрозширення меж ринку, а суттєвим чинником цього є виробництво нових видів чаю.Зокрема, пропозиція відсутньої асортиментної групи – фруктових чаїв, як мінімумз 4 смаками та виробництво екзотичних модних чаїв, від продажу яких вжеодержали великі прибутки конкуренти – це парагвайські чаї «Мате», африканськічаї «Райбуш», червоний китайський «Пу-ер» та т. ін. Ці чаї з упевненістю можнапозиціонувати в преміум-сегменті, встановлюючи ціни на них вище 25 грн. заупаковку.

Таким чином, товарну політикупідприємства «Ліктрави» можна вважати ефективною. Слід лише більше увагиприділяти аналізу існуючих потреб споживачів та відповідно їм модифікуватитоварну номенклатуру, не оминаючи найбільш затребувані товарні категорії.


Список використанихджерел

1. Кучеренко В. Д., Ткаченко Н.Б. Маркетингова товарна політика: Підручник / Київський національний торговельно-економічнийун-т. — К.: КНТЕУ, 2005. — 186с.

2. Ілляшенко С. М. Маркетинговатоварна політика: Підручник для студ. вищ. навч. закл… — Суми:Університетська книга, 2005. — 232с.

3. Асортимент фіточаїв на ринку України// Товари і ринки. — №1. – 2009. – с. 16-20.

4. Буднік О. Удосконалення організаціїмаркетингу ЗАТ «Ліктрави» // Економічний аналіз. — №4. – 2009. – с.177-181.

5. Чимирис І. Тепло твого чаю, або Якомусорту надати перевагу // Україна молода. – 2007. — №192. – с. 8.

6. Щербатий К. Досвід поколінь від«Ліктрав». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.obriy.pib.com.ua/2007/13_07/02.shtml. - Заголовок з екрану.

7. ЗАТ «Ліктрави». Фінансові результати.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.smida.gov.ua/emitents/year/?id=40776&did=66.– Заголовок з екрану.

8. Житомирский завод «Лектравы» строитновый корпус для хранения сырья и современной лаборатории [Електронний ресурс].– Режим доступу: www.zhitomir.info/news_60792.html. — Заголовок зекрану.

9. Офіційний сайт ЗАТ «Ліктрави».[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.liktravy.com.ua/ — Заголовокз екрану.

10. Поліщук С. Фіточаї в Україні».[Електронний ресурс]. – Режим доступу: delo.ua/ekonomika/makroekonomika/direktor-kompan-ekoprodukt-serg-pol-segment-trav-fruktovogo-chaju-sklada-4-8-zagalnogo-rinku-chav-66870/. – Заголовок з екрану.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу