Реферат: Інформаційне і програмне забезпечення кон’юнктурних досліджень

Інформаційне і програмнезабезпечення кон’юнктурних досліджень


Для зборумаркетингової інформації застосовують два основних методи:

1)методкабінетних досліджень, що передбачає, в основному, збір вторинної інформації;

2)метод польовихдосліджень, за допомогою якого збирають, в основному, первинну інформацію.

Перший методвключає в себе звертання до енциклопедичних словників, реферативних журналів,консультації з експертами телефоном, поштою, консультації у дослідників, якіможуть мати необхідну інформацію, перегляд періодичної літератури та інше.

Другий метод –опитування, спостереження, панельне обстеження, експерименти.

Опитування – ценайрозповсюдженіший метод збору первинної маркетингової інформації.

Відрізняютьструктуроване і неструктуроване опитування. Перше містить стандартні запитання,які задають всім опитуваним. Друге – надає можливість інтерв’юеру задаватипробні запитання і формулювати на їх основі наступних.

Особливу увагуслід приділяти вибору об’єкта опитування і розробці опитувального листа.Основні способи опитування:

1. Анкетування –застосовують для збору великих обсягів інформації при відносно незначнихпитомих витратах. Анкетування може проводитись на виставках, через пошту абодруковані видання, інтернет, упаковку товарів та ін.

Переваги методу:

–респондентибільш відверто відповідають на запитання, на них не впливає інтерв’юер.

Недоліки:

–потребує чіткогоформулювання запитань, які повинні бути зрозумілими і простими та тривалогочасу для розсилки анкет та отримання відповіді.

2. Опитування(анкетування) за допомогою комп’ютера, може проводитись як у спеціальнихприміщеннях, так і безпосередньо у місцях реалізації продукції чи послуг.

Переваги:

–спрощена обробкай аналіз інформації;

–високаоперативність;

–відсутністьелементів суб’єктивності.

Недоліки:

–значні витратина комп’ютерну техніку і програмні засоби.

3. Телефоннеінтерв’ю – застосовують для швидкого збору інформації.

Переваги:

–високагнучкість, оскільки можна оперативно пояснити незрозумілі запитання таскорегувати порядок опитування;

–високий ступіньконтролю вибірки респондентів.

Недоліки:

–питомі витративище ніж при поштовому опитуванні;

–ступіньвідвертості нижче, можливість мимоволі впливати на респондентів.

4. Особистеінтерв’ю, яке буває двох видів: індивідуальне і групове.

Індивідуальнеінтерв’ю передбачає бесіду з респондентами наодинці.

Переваги:

–дає можливістьточно інтерпретувати почуття і думки опитуваних, спрямувати бесіду в потрібнерусло.

Недоліки:

–значний вплив наопитуваних, витрати на інтерв’ю у кілька разів перевищують витрати на телефоннеопитування.

Для груповогоінтерв’ю запрошують групу з кількох осіб (8–12) з якими проводять бесіду (методфокус-груп). Групи рекомендується формувати виходячи з однорідності складу їїучасників – за видом діяльності, сімейним станом, рівнем доходів та інше.

Виділяють таківиди групового інтерв’ю:

а)глибиннеінтерв’ю, яке полягає у послідовному задаванні групі опитуваних зондуючизапитань, метою яких є визначення мотивів і їх поведінки чи думок з приводупевної проблеми. Глибинне інтерв’ю застосовується для збору інформації про новітовари, послуги, методи просування продукції чи послуг на ринок та ін.

б)аналізпротоколу полягає у «зануренні» респондента у певну ситуації з метою виявленняяк він поведе себе у цій ситуації. Застосовується як для аналізу рішень, яківимагають тривалих роздумів, так і тих, що приймаються спонтанно;

в)проекційніметоди, які включають асоціативні бесіди, метод завершення речення, тестування,ілюстрації, розігрування ролей, проведення бесіди з використанням творчої уяви.

Переваги методу звикористанням фокус-групи:

–можливістьучасників вільно висловлювати свої думки і емоції, проявляти уяву, генеруватинові ідеї.

Недоліки:

–суб’єктивнаінтерпретація результатів;

–висока вартість;

– потреба упопередній підготовці.

Спостереження –виділяють пряме і непряме, приховане і відкрите, структуроване інеструктуроване спостереження.

Прямеспостереження передбачає безпосереднє спостереження, наприклад за споживачами вторговельній залі. При цьому, якщо споживачі знають, що за ними спостерігають,то це – відкрите спостереження, що впливає на поведінку об’єктів спостереження,якщо не знають, то це – приховане спостереження, наприклад за допомогоютелекамер. Непряме спостереження передбачає спостереження за результатамипевної поведінки чи певних дій, а не за самим процесом. Структурованеспостереження передбачає попереднє визначення об’єктів спостереження іреєстрування. Для структурованого спостереження розробляють стандартний листспостережень, що дозволяє мінімізувати термін його проведення.

Панельнеобстеження передбачає отримання первинної інформації в ході постійногоспівробітництва зі спеціально відібраними типовими представниками цільовоїаудиторії. Елементами панелі можуть виступати окремі споживачі, сім’ї, торговіорганізації, експерти та ін.

Особливістюпанельних спостережень є те, що вони дозволяють багаторазово отримуватиінформацію від одних і тих же суб’єктів, порівнювати її і визначати тенденціїзмін.

Зачасом існування панелі поділяють на довгострокові (до 5 років) ікороткострокові (до 1 року).

Завидом об’єкта дослідження панелі поділяють на:

– споживчі (окремі споживачі чи сім’ї);

– торгові (торгові організації та ті, що надаютьпослуги);

– промислові (промислові підприємства);

– експертні (складають із експертів з певних питань).

Експериментпроводиться з метою:

–перевіркипевної гіпотези (наприклад, зниження ціни на послугу і можливе зростання їїпопиту);

–виборуз ряду альтернатив (наприклад, однієї з декількох послуг);

–отриманняінформації (наприклад, як відреагують споживачі на новий вид послуг);

– відсівання суперечливих пояснень результатівспостережень, як додатковий метод аналізу.

Увигляді програмного забезпечення моніторингу ринку готельних і рестораннихпослуг застосовують інформаційні технології.

Інформаційнітехнології – це сукупність методів збору, організації, обробки та передачіінформації за допомогою комп’ютерів і комп’ютерних мереж.

Для кон’юнктурного дослідження і прогнозування міжнародного ринкуготельних і ресторанних послуг використовуються наступні пакети прикладнихпрограм: Microsoft Word, Microsoft Excel, Clarion, Access, FoxPro, Minitab v13.2, Outlook, Paradox, Clipper, Power Point, FoxBASE+, dBase.

маркетинговийінформація опитування спостереження

еще рефераты
Еще работы по маркетингу