Реферат: Інформаційні системи в маркетингу

Методичнірекомендації до виконання

Лабораторнихробіт

знавчальної дисципліни "Інформаційні системи в маркетингу" (в середовищіCRM-системи «Парус»)

длястудентів напряму підготовки «Маркетинг» усіх форм навчання


«Методичні рекомендаціїдо виконання лабораторних робіт з на-вчальної дисципліни «Інформаційні системи вмаркетингу» (в середовищі CRM-системи «Парус») для студентів напряму підготовки«Маркетинг» усіх форм навчання»/ Укл. І. О. Ушакова. За редакцією д. е. н., проф.Пономаренка В. С… Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – с. (Укр. мов.)

У методичних рекомендаціяхприведені завдання для лабораторних робіт і самостійної роботи з Microsoft DynamicsCRM з тем «Настроювання робочих параметрів користувача системи», «Створення каталогупродуктів», «Управління продажем»«, «Управління маркетинговою діяльністю», а такожметодичні рекомендації для їх виконання. Виконання завдань на прикладі системи MicrosoftDynamics CRMсприяєформуванню компетенцій із використання інформаційної CRM-системам для управліннявзаємовідносинами з клієнтами.

Для закріплення матеріалувключені контрольні запитання.

Методичні рекомендаціїрозраховані на студентів напряму підготовки «Маркетинг» усіх форм навчання.

бізнес клієнт маркетинговийсписок


Вступ

CRM (CustomerRelationshipManagement, Управління відносинамиз замовниками) — це бізнес-стратегія, ядром якої є орієнтований в першу чергу наклієнта підхід, і згідно з якою компанія всю свою діяльність спрямовує на організаціювзаємовигідних і стійких відносин з клієнтами.

За допомогою CRM-системстає можливим оцінити ефективність витрат на різні маркетингові програми і акції.При цьому піддаються аналізу не тільки первинний відгук потенційних клієнтів, алей конкретні фінансові показники, навіть якщо між проведеною акцією і укладеннямконтракту проходить кілька місяців. Більш чітка організація роботи дає можливістьсконцентрувати зусилля на певній цільовій аудиторії, управляти процесом залученняклієнтів і тісно і плідно взаємодіяти з відділом продажів.

Ключовий аспект успішногобізнесу — це можливість і вміння залучати й зберігати прибуткових клієнтів. Требавміти використовувати ключову інформацію про клієнтів і внутрішніх бізнес-процесахдля прийняття точних та своєчасних рішень. Рішення CRM дають організації можливістьвзаємодіяти із замовником через ті канали, які для нього максимально зручні. І,нарешті, CRM дозволяє компанії розвивати стандартні моделі маркетингу, продажіві обслуговування в напрямі Інтернет, що значно розширює коло потенційних клієнтіві підвищує якість сервісу.

Студенти напрямупідготовки «Маркетинг» повинні бути підготовлені теоретично і практично до новихумов роботи у сфері маркетингової діяльності. Організація внутрішньовиробничих іринкових відносин вимагає від фахівців глибоких знань не тільки у області менеджментуі маркетингу, але і інформаційних систем і технологій для реалізації маркетинговоїдіяльності.

Метою лабораторнихзанять – є формування у студентів компетенцій із використання інформаційної системиMicrosoft Dynamics CRM для управління взаєминами з клієнтами.

Дані методичні рекомендаціїохоплюють наступні теми: «Настроювання робочих параметрів користувача системи»,«Створення каталогу продуктів», «Управління продажем»«, «Управління маркетинговоюдіяльністю». Завдання розраховані на виконання студентами на лабораторних заняттяхі в процесі самостійної роботи.


Лабораторнаробота 1

 

Настроюванняробочих параметрів користувача системи

Металабораторної роботи: сформувати компетенції ізнастроювання персональних параметрів і профілю користувача в Microsoft DynamicsCRM.

Методичнірекомендації до виконання

Завдання1.1. Ознайомитися з інтерфейсом MicrosoftDynamics CRM.

Узавданні 1.1 потрібно виконати наступне:

1.Запустити MicrosoftDynamics CRM.

2.Ознайомитися з основними частинами вікна MicrosoftDynamics CRM.

ДоMicrosoft DynamicsCRM єдва способи доступу через Outlookабочерез веб-браузер. В лабораторних роботах буде розглянутий другий спосіб доступудо системи.

Характеристикуосновних частин вікна MicrosoftDynamics CRMпредставленона рис 1.1. У вікні додатку можна виділити наступні частини: «Рядок меню, Панельінструментів, Робоче вікно, Панель переходів.

Робочевікно займає більшу частину вікна. Вигляд цієї частині, залежить від наступного:на якій Кнопці переходу ви клацнули спочатку в нижній частині Панелі переходу («Рабочаяобласть», «Продажи»,«Маркетинг»,«Сервис»,«Параметры»,«ЦентрРесурсов»), а потім, на якому Розділі верхньої частиниПанелі переходів. Наприклад, на рис. 1.1. спочатку була обрана кнопка переходу Робочаобласть, а потім в секції «Мои задачи»обранийрозділ «Действия».

Розглянемоосновні кнопки, розташовані в області переходів.

Робочаобласть. Ця область є індивідуальною робочою областюкористувача. Її налаштування дозволяє включити сюди всі повсякденні дії користувача.

Продажі.Ця область містить посилання на всі записи і відомості, призначені для фахівцівз продажів.

Маркетинг.Ця область містить посилання на всі записи і відомості, призначені для фахівцівз маркетингу.

Сервіс.Ця область містить посилання на всі записи і відомості, призначені для представниківвідділів сервісного обслуговування, ремонту тощо.

Врядку заголовка вікна виводиться назва розділу, що відображається в вікні. Безпосередньопід рядком заголовка вікна розташовується поле «Поиск записей»і кнопка «Найти», а також список «Представления»,що розкривається. Всі ці елементи призначені для фільтрації записів, що відображуютьсяу вікні.

Восновній робочій зоні вікна відображуються записи розділу. Можна проглянути будь-якийприсутній тут запис, просто двічі клацнувши на ній. Щоб побачити додаткову інформаціюпро будь-який запис, показаний у вікні, треба клацнути на стрілці зліва від назвизапису. У нижній частині робочої області розкриється невелике вікно попередньогоперегляду, що містить значення тих полів вибраного запису, які не видно в рядку.Однак редагувати запис в вікні попереднього перегляду не можна.

Вищерядків записів знаходиться Рядок заголовків рядків. Щоб відсортувати записиу вікні за зростанням або за убуванням значень цього стовпця треба клацнути на заголовкубудь-якого стовпця. Щоб змінити порядок сортування треба клацнути другий раз назаголовку стовпця.

Щобвибрати деякий запис для виконання з ним певної дії — наприклад, редагування, —треба просто виділити його клацанням миші. Можна вибрати відразу всі записи на сторінці,клацнувши на білому квадратику зліва в рядку заголовків стовпців.

Внижній частині робочого вікна розташовані такі елементи: повзунок, рядок стану,панель алфавіту. Повзунок прокрутки з'являється в тому випадку, якщо у вікні неудається розмістити всі стовпці. Рядок стану: зліва в ньому вказується, скількизаписів є у вікні і скільки з них вибрано, а справа відображується номер поточноїсторінки. Коли список займає більш за одну сторінку, активізуються стрілки переходів,розташовані довкола номеру сторінки, — їх можна використовувати для швидкого переміщеннявід однієї сторінки до іншої. Панель алфавіту використовується для відбору записів.Для цього клацніть на якій-небудь букві алфавіту, і у вікні будуть тільки ті записи,що починаються з цієї букви.

Порядоквиконання.

1.Запустіть MicrosoftDynamics CRM.Для цього запустіть браузер InternetExplorer, а після цього в адреснійстрочці введіть адрес CRM-системи (http://localhost:5555/).

2.Після запуску буде відкрито вікно системи. Ознайомтеся з основними частинами вікна.Здійсніть переходи з «Рабочей области»до групи «Продажи» розділ «Возможнаясделка». Потім в групу «Маркетинг» розділ «Бизнес-партнеры».

Завдання1.2. Настроїти персональні параметрів для роботикористувача з системою.

Узавданні 1.2 потрібно виконати наступне:

1.Настроїти загальні параметри для роботи з системою.

2.Настроїти часові параметри роботи користувача з системою.

3.Настроїти регіональні стандарти.

Дляроботи з системою треба з самого початку настроїти деякі персональні параметри,що визначають особливості користувацького інтерфейсу. Це буде сприяти більшій організованостіта продуктивності роботи з системою, дозволить персоналізувати стиль роботи.

Порядоквиконання.

1.На панелі переходів клацніть на кнопці «Рабочаяобласть». На панелі переходів з’явиться посилання «Настройка рабочейобласти».Клацніть на посиланні. Відкриється вікно «Настройка личныхпараметров».

2.Перейдіть на вкладку «Общие сведения».Введіть наступні настройки:

Областьза умовчанням – «Рабочая область»;

Вкладказа умовчанням – «Действия»;

Часовийпояс – «Вильнюс,Киев,Рига, София,…»;

Валюта– «Гривня».

Общиесведения»

3. Перейдіть на вкладку«Действия».Тут обирають тип календаря, а також задаються робочі часи за умовчанням. Введітьтакі настройки:

календар за умовчанням– «Неделя»;

час початку і часзакінчення роботи організації – 8:00 – 17:00.

Переглянути календарможна в групі «Рабочая область»розділ «Календарь».В календарі можна переглянути усі заплановані зустрічі.

Важливо!В календарі, незалежно від його типу («День», «Неделя»,«Месяц»),показуються тільки заплановані «Встречи»,а не дії («Звонки», «Задачи»).Тому для того, щоб бачити реальний стан дій в календарі треба усі заплановані подіївводити в систему як «Встречи».

4. Перейдіть на вкладку«Список типов».Оберіть з списку, що випадає, поточний формат «Украинский(Украина)».

5. Прейдіть на вкладку«Языки» Оберіть мову інтерфейсу та мову справки «Русский».

Завдання1.3. Ознайомитися з настройками профілю користувача.

1.Вивчити теоретичні положення щодо профілю користувача.

2.Ознайомитися з відомостями про користувача і з роллю користувача в MicrosoftDynamics CRM.

Настроюванняпрофілю користувача – це повідомлення системі про ролькористувача в організації. Профіль користувачамістить інформацію про користувача та його статус в організації: посаду, підрозділабо робочу групу, посадові обов’язки, робочий час, його роль.

У кожного користувачаповинна бути одна або більше ролей для забезпечення доступу к функциям MS CRM. ВMS CRM передбачаний набор ролей, що є типовим для більшості організацій середньогорозміру:

CEOBusiness Manager – користувач, який керує організацієюна рівні корпоративного бізнесу

CSRManager – користувач, який керує діяльністю з обслуговуванняклієнтів на локальному рівні або на рівні робочої групи.

CustomerService Representative – представник відділу обслуговуванняклієнтів (CSR) на будь-якому рівні

MarketingManager — користувач, який керує маркетингом налокальному рівні або рівні робочої групи

MarketingProfessional — користувач, який займається маркетинговоюдіяльністю на будь-якому рівні

SalesManager — користувач, який керує продажами на локальномурівні або рівні робочої групи

Salesperson — співробітник, який займається продажами на будь-якому рівні

ScheduleManager — користувач, який планує зустрічі для служб

Scheduler — користувач, який керує службами, необхідними ресурсами і робочим часом

SystemAdministrator – користувач, який визначає і реалізує процесна будь-якому рівні

SystemCustomer – користувач, який настроює об’єкти MicrosoftDynamics CRM, атрибути, відношення і форми

VicePresident of Marketing – користувач, який керуємаркетингом на рівні підрозділу

VicePresident of Sales– користувач, який керує організацієюпродажів на рівні підрозділу.

За допомогою ролейвизначається певний тип доступу до певних обєктів системи, таких як наприклад «Бизнес-партнер»,«Контакт», «Возможная сделка» тощо.

Кожна роль користувачамає свої привілеї та рівні доступу.

Прівілеї– це базовий рівень настройки системи безпеуки, який назначає адміністратор системи.Вони визначають, що може робити користувач, а що ні. Наприклад, створювати або редагуватизапис. В MSDynamics CRMіснуютьнаступні привілеї (рис. 1.8):

«Создать»– можливість створювати новий записи;

«Чтение»– можливість читити або переглядати запис;

«Запись»– можливість змінення записів;

«Удалить»– можливість вилучення записів;

«Добавление»– можливість зв’язування одного запису з іншим;

«Добавлениек» – можливість зв’язування інших записів з даним записом;

«Назначение»– можливість змінення володаря запису, тобто призначення йому іншого володаря;

«Общийдоступ» – можливість надання іншим користувачамзагального доступу до запису, інші користувачі отримують по відношенню до цьогозапису практично ті ж права що й сам користувач, але з урахуванням особливості їхньоїролі.

Рівеньдоступу визначає до яких саме записів можна використовуватипривілеї користувача. В MSDynamics CRMіснуютьнаступні рівні доступу (див. рис.8):

«Невыбрано»– немає доступу до даного об’єкту;

«Пользователь»– надається доступ тільки к власним записам користувача;

«Подразделение»– надається доступ до всіх записів підрозділу, в якому працює користувач;

«Подразделение и дочерниеподразделения» – надається доступ до усіхзаписів підрозділу, в якому працює користувач, а також усіх підпорядкованих підрозділів;

«Организация»– надається доступ до усіх записів даного типу в організації.

Таким чином, якщопривілеї користувача Sales Managerпередбачаютьправо вилучати записи типу «Бизнес-партнер»,«Интерес»тощо, то його рівень доступу дозволяє це робити тільки для підрозділу, в якому вінпрацює (див. рис. 1.8).

Змінити параметрипрофілю користувача може тільки адміністратор системи. Але користувач системи повинензнати ці параметри, щоб підготувати доручення адміністратору для налаштування свогопрофілю.

Порядоквиконання

1. На панелі переходівклацніть на кнопці «Параметры». Далі в області переходів оберіть розділ «Администрирование».У вікні «Администрирование» оберіть «Пользователи». Відкриється вікно зі спискомкористувачів.

2. Оберіть потрібногокористувача і два рази клацніть на ньому. Відкриється вікно профілю користувача.В верхій частині «Панели переходов» віна в секції «Сведения» наведено розділи «Сведения»,«Рабочие группы», «Роли», «Рабочие часы», «Бизнес-процессы». Ці розділи можна настроюватипід кожного конкретного користувача. Послідовно перегляньте усі параметри кожногорозділу.

Приітка!В формах поля, обовязкові для заповнення, позначаються символом Обовязкове (символ«червона зірочка»), а рекомендовані для заповнення – символом Рекомендується (Символ«блакитний плюс»/>)

3. Роздрукуйте відомостіпро користувача. Для цього на панелі інструментів оберіть кнопку «Предварительнійпросмотр».

4. Сформуйте звітпро користувача «Сводкапользователей». Для цього на панелі інструментів оберітькнопку «Отчеты – Сводка пользователей».

5. Відкрийте розділ«Роли». Відкриється вікно «Роль». Відкийте вікно з відомостями про ролль безпекиВашого користувача. Ознайомтеся з відомостями про цю роль.

Завдання1.4. Створити дерево тем.

Узавданні 1.4 потрібно виконати наступне:

1.Створите дерево тем для класифікації продуктів.

2.Створите дерево тем для класифікації літератури.

Дерево тем є інструментомструктурування даних в MicrosoftDynamics CRM.За допомогою дерева тим можна побудувати для всієї організації ієрархічну класифікаціюпродуктів, літератури тощо, з якими Вам доведеться мати справу у наступних роботах.

Порядоквиконання.

1.Створіть дерево тем для літератури.

1.1.Вобласті переходів клацніть «Параметры»,потім «Управление бизнесом», а потім «Темы».

1.2.В області «Общие задачи» клацніть «Добавить тему».

1.3.У діалоговому вікні «Тема» введіть наступны відомості:

у полі«Тема»- введітьназву теми і через дефіс ПІБ, курс,група студента (наприклад, «Литература-Іванов-2-4».Це обов'язкове поле;

полеі«Темаверхнего уровня» використовується тільки, коли вже була поередньостворена тема верхнього рівня, тоді можна натиснути кнопку «Поиск»,щоб виконати пошук та вибрати тему верхнього рівня для нової теми;

Увага!Щобзробити нову тему темою верхнього рівня, залиште поле Тема верхнього рівня порожнім.

у полі «Описание»введітьзабажанням опис для теми;

1.4. Натиснітькнопку ОК.

1.5. Додайте до темилітература підлеглі теми: буклети, листівки, реклама для газети, рекламні плакати,наклейки, афіші тощо.

Примітка!Для змінення у деревітеми, виберіть тему, потім в області «Общие задания»виберітькоманду «Изменитьвибраннуютему».

2.Створіть дерево тем для продуктів.

2.1. Створіть темуверхнього рівня, назва якої буде складатися зі слова «Продукти» ічерез дефіс ПІБ, курс, група студента (наприклад, «Продукти-Іванов-2-4»

2.2. Створіть темунижчого рівня. Назва теми – це назва категоріїї товарів, що відповідає вашому варіанту(дод А.)

Змістзвіту до лабороторної роботи 1

1.  Металабороторної роботи.

2.  Звіт«Сводка пользователей»

3.  Висновки

Контрольніпитання

1.  Якимиспособами можна запустити MicrosoftDynamics CRM?

2.  Якічастини виділяють у вікні MicrosoftDynamics CRM.Охарактеризуйте їх призначення.

3.  Якікнопки розташовані на панелі переходів?

4.  Відчого залежить зміст робочого вікна?

5.  Охарактеризуйтеосновні елементи робочого вікна.

6.  Якіперсональні параметри для роботи з системою і яким чином може настроїти користувач?

7.  Щотаке профіль користувача, настроювання профілю користувача?

8.  Якікористувацькі ролі передбачені MSDynamics CRM?

9.  Щотаке привілеї користувача? Які привілеї користувача передбачені в MSDynamics CRM?

10.Щотаке рівень доступу користувача? Які рівні доступу користувача передбачені в MSDynamics CRM?

11.Якепризначення тем в Microsoft Dynamics CRM?

 


Лабораторнаробота №2

 

Створеннякаталогу продуктів

 

Металабораторної роботи: сформувати компетенції ізстворення каталогу продуктів в Microsoft Dynamics CRM.

Методичнірекомендації до виконання.

Каталогпродуктів – це перелік продуктів організації з їхописом. Компонентами каталогу продуктів є продукти, і пов’язані з ними групи одиницьвимірювання, прайс-листи, списки знижок.

Продукти — головний елемент каталогу продукції, які представляють собою позиції для продажу.Продукти можуть бути або матеріальними складськими об'єктами, або послугами.

Групиодиниць вимірювання — це перелік способів упаковки продуктівдля продажу.

Прайс-листи — визначають ціни на продукт за певних обставин. Може бути створено кілька прайс-листівдля обліку сезонних змін цін, спеціальних пропозицій і різних ринків, на яких передбачаютьсяпродаж (урядові, комерційні, освітні організації і т. п.).

Спискизнижок — містять зміни стандартних прайс-листівдля продуктів і послуг.

ВMicrosoft Dynamics CRM каталог продуктів є центральним сховищем інформації про продукти.Для створення і управління позиціями каталогу продуктів використовується розділ«Каталог продукції». Створення каталогу продуктів рекомендується в наступній послідовності:

спискизнижок;

групиодиниць вимірювання;

прайс-листи;

продукти.

Передстворюванням каталогу продуктів їх треба розподілити за категоріями.

Продутив Microsoft Dynamics CRM можуть створювати лише користувачі з правами адміністратора.Це обумовлено тим, щоб унеможливити дублювання позицій в каталогу продуктів: наприклад«Брелок Євро 2012 (м’яч)», створений одним користувачем, і «Брелок м’яч Євро 2012»створений інший користувачем, коли той не знайшов в каталогу потрібний товар.

Каталогпродукції створюється за варіантами відповідно напрямку торгової діяльності організаціїта категорії товару (дод. А).

Завдання2.1. Сформувати списки знижок.

Узавданні 2.1 потрібно виконати наступне:

1.Вивчити теоретичні положення щодо каталогу продуктів та списку знижок.

2.Визначити планзнижокна товари в відсотках і в грошовій сумі.

3.Сформувати список знижок типу «Процент» в MicrosoftDynamics CRM.

4.Сформувати список знижок типу «Сумма» в MicrosoftDynamics CRM

Списокзнижок – це група знижок на продукт, які залежатьвід обсягу закупок. Списки знижок можна додавати до позицій прайс-листа продукту.Список знижок дозволяє пропонувати продукти і послуги за різними цінами в залежностівід обсягу закупівлі. Списки знижок створюються для заохочення придбання клієнтамибільшої кількості продуктів. Сума знижки може виражатися в відсотках або абсолютнихвеличинах.

Користувачможе створювати знижки різних типів (засновані на сумах або відсотках) і задаватирізні суми і відсотки знижок для різних діапазонів кількостей.

Найбільшзручно створювати списки знижок в вигляді плану знижок. Це дозволяє установити декількадіапазонів знижок, які будуть використовуватися в залежності від кількості купленогопродукту (табл. 1).

Таблиця1 Приклад плану знижок

Початкова кількість Кінцева кількість Відсоток знижки (%) 11 15 5 16 20 10 21 30 і більше 15

Цейплан знижок пропонує три рівня знижки в залежності від обсягу закупки. Якщо клієнтзамовляє більше продукту, скидка збільшується, досягає максимального значення 15відсотків.

Порядоквиконання.

1.Формування списку знижок типу «Процент».

1.1 Визначте планзтрьох знижок в процентах засхемою:початковакількість, кінцева кількість, відсотокзнижки.

1.2В панелі переходів клацніть «Параметры»,потім розділ «Каталог продуктов».В робочому вікні оберіть «Списки скидок».

1.3.Відкриється вікно «Списки скидок». В панелі інструментів клацніть кнопку «Создать».

1.4.У вікні «Создание объекта Список скидок»заповніть такі поля (рис. 2.1):

уполі «Имя»- введіть назву, що описує, які знижки будуть в даному списку і через дефіс ПІБ,курс, група студента (наприклад, «план знижок-Іванов-2-4»;

уполі «Тип» — оберіть «Процент» для обчислення відсотка від ціни продукту.

1.5.Натисніть кнопку ОК. Відкриється форма «Список скидок». В полі «Описание»введіть коротке пояснення призначення списку знижок.

1.6.Для створення знижки для даного списку знижок, в панелі переходів клацніть розділ«Скидки», а потім – кнопку на панелі інструментів «СоздатьобъектСкидка».

1.7.В формі «Скидка» введіть наступну інформацію:

уполі «Наименьшийобъем»- введіть мінімальний обсяг заказу, необхідний для отримання знижки,значення повинно бути в діапазоні від 0,00001 до 1 000 000 000;

уполі «Наибольшийобъем» — введіть мінімальний обсяг заказу, необхідний дляотримання знижки, значення повинно бути в діапазоні від 0,00001 до 1 000 000 000;

уполі «Процент» — введіть скидку в відсотках, значення повинно бути в діапазоні від0,00001 до 99 999,00000;

1.8.Натисніть кнопку «Сохранить изакрыть».

1.9.Повторіть дії пунктів 1.6-1.8 ще для двох знижок даного списку.

1.10.У розділі «Скидки» натисніть кнопку «Предварительный просмотрр».Збережіть або роздрукуйте звіт. Натисніть кнопку «Закрыть».

1.11.Натисніть кнопку «Сохранить изакрыть».

2.Формування списку знижок типу «Сумма».

2.1 Визначте планзтрьох знижок в процентах засхемою:початковакількість, кінцева кількість, відсотокзнижки.

2.2.Виконайте дії аналогічні діям 1.2-1.3 при формуванні списку знижок типу «Процент».

2.3.У вікні «Создание объекта Список скидок»заповніть такі поля (рис. 2.3):

уполі «Имя»- введіть назву, що описує, які знижки будуть в даному списку і через дефіс ПІБ,курс, група студента (наприклад, «Новогоднийсюрприз!-Иванов-2-4»;

уполі «Тип» — оберіть «Сумма»для обчислення фіксованої суми знижки;

якщобув обраний тип знижки «Сумма»,з’явиться поле «Валюта», натисніть кнопку «Поиск»і оберіть валюту для даного списку знижок.

2.4.Натисніть кнопку ОК. Відкриється форма «Список скидок». В полі «Описание»введіть коротке пояснення призначення списку знижок.

2.5.Для створення знижки для даного списку знижок, в панелі переходів клацніть розділ«Скидки», а потім – кнопку на панелі інструментів «СоздатьобъектСкидка».

2.6.В формі «Скидка» введіть наступну інформацію (рис. 2.4):

уполі «Наименьшийобъем»- введіть мінімальний обсяг заказу, необхідний для отримання знижки;

уполі «Наибольшийобъем» — введіть мінімальною обсяг заказу, необхідний дляотримання знижки;

уполі «Сумма»- введіть скидку в вигляді грошової суми, значення повинно бути в діапазоні від0,00 до 1 000 000 000 000,00.

2.7.Повторіть дії пунктів 2.5-2.6 ще для двох знижок даного списку.

2.8.У розділі «Скидки» натисніть кнопку «Предварительный просмотр».Збережіть або роздрукуйте звіт. Натисніть кнопку «Закрыть».

2.9.Натисніть кнопку «Сохранить и закрыть».

Завдання2.2. Сформувати групи одиниць вимірювання.

Узавданні 2.2 потрібно виконати наступне:

1.Вивчити теоретичні положення щодо груп одиниць вимірювання.

2.Визначити базову і похідні одиниці вимірювання для групи.

3.Створити групу одиниць вимірювання в MicrosoftDynamics CRM.

4Створити базову одиницю вимірювання в MicrosoftDynamics CRM.

5.Створити похідну одиницю вимірювання на основі базової одиниці для групи в MicrosoftDynamics CRM.

6.Створити похідну одиницю вимірювання на основі похідної одиниці вимірювання в якостібазової одиниці в MicrosoftDynamics CRM.

Базоваодиниця вимірювання – це початкова одиниця вимірюванняпродукту, що є зазвичай найменшою або найбільш поширеною одиницею вимірювання кількостіпродукту. Прикладами базових одиниць вимірювання можуть бути – штука, пачка, кілограм,літр, тонна, час, день тощо.

Похідніодиниці вимірювання утворюються множення одиницівимірювання попереднього рівня на їх кількість, що міститься в похідній одиницівимірювання. Наприклад, базова одиниця вимірювання штука, а похідні пачка, пакунок.Для базової одиниці вимірювання – штуки, кількість базових одиниць дорівнює 1 штука,для упаковки – 10 штук, для коробки – 10 упаковок.

Групаодиниць вимірювання — це набор вимірювань, які будуть використовуватисядля певної категорії продуктів. Вона призначена для визначення, як окремі об’єктипродажу групуються в більші кількості. Група одиниць вимірювання включає базовуодиницю вимірювання і похідні одиниці.

Порядоквиконання.

1.Визначте для категорії продуктів, які пропонує ваша організація, базову одинцю вимірюванняі дві похідні, використовуючи дод. А, Б. Для похідних одиниць визначте кількістьодиниць попереднього рівня.

2.В панелі переходів клацніть «Параметры»,потім розділ «Каталог продуктов».В робочому вікні оберіть «Группы единиц измерения».

3.Відкриється вікно «Группы единиц измерения».В панелі інструментів клацніть кнопку «Создать».

4.У вікні «Созданиеобъекта. Группа единиц измерения» заповнітьтакі поля (рис. 2.5):

уполі «Имя»- введіть назву, що описує групу одиниць вимірювання і через дефіс ПІБ, курс, групастудента (наприклад, «Аксессуари-Иванов-2-4»;

уполі «Базоваяединица» — введіть одиницю вимірювання, що будебазовою для даної групи, в нашому прикладі це штука.

5.Клацніть на кнопці ОК. Відкриється вікно «Группа единиц измерения.Сведения».В полі «Описание»введіть коротке пояснення призначення групи одиниць вимірювання.

6.Для створення одиниці вимірювання в панелі переходів клацніть розділ «Единицыизмерения», а потім — кнопку на панелі інструментів«СоздатьобъектЕдиницаизмерения»..

7.В формі «Единица измерения»введіть наступну інформацію (рис. 2.7):

уполі «Имя»- введіть описову назву одиниці вимірювання, у нашому прикладі — упаковка;

уполі «Количество»- введіть кількість базових одиниць, що міститься в даній одиниці. Наприклад, дляодиниці вимірювання «упаковка на 10 штук» введіть «10».

уполі «Базоваяединица измерения» — знайти й обрати базову одиницю вимірюванняможна за допомогою кнопки «Поиск»

натиснітькнопку «Сохранитьи закрыть».

8.Клацніть кнопку «Сохранить и закрыть».

9.Повторіть пункт 7-8, щоб створити ще одну похідну одиницю вимірювання, для якоюбазовою буде попередня похідна одиниця вимірювання.

10.У розділі «Единицы измерения»натисніть кнопку «Предварительный просмотр».Збережіть або роздрукуйте звіт. Натисніть кнопку «Закрыть».

11.Натисніть кнопку «Сохранить изакрыть».

Примітка!Неможливо вилучити базову одиницю вимірювання в групі одиниць вимірювання.

Завдання2.3. Сформувати прайс-лист.

Узавданні 2.3 потрібно виконати наступне:

1.Вивчити теоретичні положення щодо прайс-листів на продукцію.

2.Сформувати прайс-лист в MicrosoftDynamics CRM.

Прайс-лист– це група певних цін, які стягуються за кожну одиницю вимірювання продукту. Прайс-листивикористовуються для визначення ціни в пропозиції клієнту. Для кожного продуктуможна задати прайс-лист за умовчанням.

Прайс-листи– це основа, на якій в системі будуються усі записи про можливі угоди і замовлення.Одночасно в організації можна використовувати декілька прайс-листів, наприклад дляоптових і роздрібних цін, а також для певних груп клієнтів – урядові, комерційні,освітні тощо. .

Порядоквиконання.

1.Визначте назву, дату початку і закінчення дії прайс-листа.

2.В області переходів клацніть «Параметры»,потім розділ «Каталог продуктов»,а потім в робочому вікні – «Прайс-листы».

3.Відкриється вікно «Прайс-листы».На панелі інструментів клацніть кнопку «Создать».

4.В формі «Прайс-лист: Создать»введіть наступні дані:

уполі «Имя» — введіть зрозуміле і унікальне ім’я, і через дефіс ПІБ, курс, групастудента (наприклад, «Прайс-лист-Иванов-2-4»;

уполі «Дата начала» — введіть або виберіть в календарі дату начала дії прайс-листа.

уполі «Дата окончания» — введіть або виберітьв календарі дату закінчення дії прайс-листа.

уполі «Валюта» — натисніть кнопку «Поиск»і оберіть валюту для даного прайс-листа.

Клацнітькнопку «Сохранить».

Примітка!Значення, що введені в поля «Дата начала» і «Дата окончания»використовуються тільки для довідки і не оказують вплив на бізнес-логіку системиMicrosoft Dynamics CRM.

Необхіднозадати хоча б один прайс-лист для кожної валюти, з якою працює організація.

Завдання2.4. Створити продукти в каталозі.

Узавданні 2.4 потрібно виконати наступне:

1.Вивчити теоретичні положення щодо визначення цін на продукти.

2.Створити два продукти, які можуть заміняти один одного в MicrosoftDynamics CRM.

3.Створити третій продукт, який може входити в комплект з одним із попередніх продуктівв Microsoft DynamicsCRM.

Форма«Продукт» включає наступні необов'язкові поля ціни:

цінав прайс-листі — представляє ціну, що виставляється клієнтуза цей продукт;

нормативнавартість — показує, скільки організація зазвичайплатить за цей продукт. При наявності продуктів з часто змінними вартостями стандартнаціна може бути заснована на механізмі середньої ціни, що дозволяє визначити кінцевуціну за одиницю. Стандартна ціна змінюється не так часто, як поточна ціна;

поточнавартість — показує, скільки організація платить вданий час за цей продукт. Для продуктів з часто змінними цінами поточну ціну слідоновлювати при кожному отриманні нової партії продуктів.

Прикладвизначення цін. Рекламно-сувенірна компанія «MegaPrint» займається виготовленнямсувенірної продукції. Компанія «MegaPrint» закупає футболки коженмісяць у виробника, наносить на них малюнок і потім їх продає. Зазвичай компаніяплатить 50 грн. за футболку. Але виробник підвищив ціну на 10 грн. через тимчасовіперебої в поставках трикотажу. Ціна і вартість для сувенірної футболки показуютьсяMicrosoft DynamicsCRMу формі «Продукт» (рис. 2.9):

«Ценапрайс-листа»- футболка Євро 2012 продається в магазині за80грн.

«Нормативнаястоимость»- компанія зазвичай платить виробнику 50 грн.

«Текущаястоимость» — черезпроблемизпоставками трикотажу у виробникафутболкатимчасово коштує — 60грн.

Порядоквиконання.

1.Відповідно свого варіанту визначити три товари, два з яких будуть замінювачами одинодного, а третій може входити в комплект з одним із попередніх продуктів, за схемою:артикул, назва, одиниця вимірювання, ціна в прайс-листі, нормативна ціна, поточнаціна.

2.В області переходів клацніть «Параметри», потім розділ «Каталог продуктов»,а потім в робочому вікні — «Продукты».

3.У вікні «Продукты» клацніть на панелі інструментівкнопку «Создать».

4.В вікні «Продукт» заповніть наступні поля вкладки «Общиесведения» (див. рис. 2.9):

уполі «Артикул» — введіть код продукту, який однозначно ідентифікує запис про товарв системі обліку організації. За допомогою значення цього поля система обліку обновляєінформацію в кожному запису продукту. Якартикулчасто використовують цифровийкод,кодISBNабобудь-якуіншу для постачальникапослідовністьзнаків;

уполі «Название»- введіть назву продукту і через дефіс ПІБ, курс, група студента (наприклад, «БрелокЕвро2012-Иванов-2-4»;

поле«Тема» – не обов’язкове для заповнення. Тема може використовуватися для групуванняпродуктів при побудові звітів;

уполі «Группаединиц измерения» — виберіть групу одиниць вимірювання, якабула створена попередньо, за допомогою кнопки;

уполі «Единицаизмерения по умолчанию»- виберіть за допомогою кнопки  одиницю вимірювання, яка найбільш часто використовуєтьсядля вимірювання даного товару;

уполі «Валюта» — виберіть валюту за допомогою кнопки. Ця валюта буде використовуватисядля обчислення ціни продукту, різних транзакцій, наприклад, заказу;

уполі «Тип продукта» — оберіть значення зісписку:

«Запасыдля продаж» — звичайно обирається для фізичних товарів,які зберігаються;

«Службы»- призначається для різних платежів, наприклад за поповнення запасів,

«Услуги»–використовується для консультацій, сервісного обслуговування тощо,

«Тарифы»- використовується для тарифів, наприклад, за доставку;

уполі «Имеетсяв наличии» — вводять кількість товару, що є на складі,в діапазоні від 1 до 1 000 000 000;

уполі «URL-адрес»- вводиться адреса Web-сторінки, де представлений опис товару;

поле«Прайс-лист по умолчанию»пов’язує новий продукт з вже існуючим прайс-листом, який буде використовуватися заумовчанням. Коли клієнту роблять комерційну пропозицію, звичайно використовуєтьсяпрайс-лист закріплений за даним клієнтом. Якщо з карточкою клієнта не зв’язаниййого прайс-лист, система буде використовувати прайс-лист за умовчанням. Важливо!Продукту не можна назначити прайс-лист за умовчанням поки запис про продукт не будезбережений в базі даних;

уполі «Число знаков после запятой»- вводять 0, якщо продукт не можна продавати частинами, або цифри від 1 до 5, щоозначають кількість дробових знаків, якщо продукт можна продавати частинами;

уполя «Ценав прайс-листе», «Нормативная стоимость», «Текущая стоимость»вводяться відповідні ціни за одиницю продукту.

5.Клацніть кнопку «Сохранить»,щоб закрити форму «Продукт».

Примітка!Після збереження позиції продукту з’являється попередження, що прайс-лист за умовчаннямне заданий.

6Створіть ще два продукти, повторюючи дії пунктів 3-5 даного завдання.

7Клацніть кнопку «Сохранить изакрыть»

Завдання2.5. Добавити замінювач продукту.

Узавданні 2.5 потрібно виконати наступне:

1.Добавити замінювач продукту в MicrosoftDynamics CRM.

2.Ознайомитися з порядком вилученням замінювача продукту в MicrosoftDynamics CRM.

Деякіпродукти можна зв’язати з їх аналогами або замінювачами. При відсутності потрібноготовару, клієнту можна порекомендувати його замінювач.

Порядоквиконання.

1.В області переходів клацніть «Параметры»,потім розділ «Каталог продуктов»,а потім в робочому вікні «Продукты».

2.В списку «Продукты» оберіть і відкрийте продукт,до якого будете додавати замінювач.

3.В області «Сведения» клацніть розділ «Заменители».

4.У вікні «Продукт. Заменители»клацніть на кнопці панелі інструментів «Добавить существующийпродукт».

5.У вікні «Поиск в записях»натисніть кнопку, потім в лівій частині вікна оберіть продукт, який потрібно додатияк замінювач.

6.Натисніть кнопку ОК. У вікні продукту в розділі «Заменители»відобразяться замінювачі для даного продукту.

6.Натисніть кнопку «Сохранить изакрыть».

7.Увага! З вилученням замінника треба тільки ознайомитися, а не вилучати.

Щобвилучити замінник продукту, в розділі «Сведения»клацніть «Заменители» і оберіть замінникпродукту, який потрібно вилучити, потім на панелі інструментів треба клацнути «Другиедействия»и натиснути кнопку «Удалить».

Завдання2.6. Перетворити продукт в комплект і комплектв продукт.

Узавданні 2.6 потрібно виконати наступне:

1.Створити комплект продуктів в MicrosoftDynamics CRM.

2.Перетворити комплект в продукти в MicrosoftDynamics CRM.

Товариможуть групуватися в комплекти, щоб спростити хід продажу і процес заказу, здійснитирозпродаж деяких товарів.

Придодаванні продуктів в комплект підсумкова ціна не розраховується автоматично, виходячиіз суми цін всіх продуктів, доданих в комплект. В комплект необхідно додати прайс-лист,який містить загальну вартість всіх продуктів, включених в комплект.

Порядоквиконання.

1.В області переходів клацніть «Параметры»,потім розділ «Каталог продуктов»,а в робочому вікні – «Продукты».

2.В списку «Продукты» оберіть і відкрійте потрібнийпродукт.

3.В меню «Действия»оберіть «Преобразовать в комплект».

4.В діалоговому вікні підтвердження натисніть кнопку ОК. Вікно «Продукт» буде перетворенов вікно «Комплект».

5.В панелі переходів клацніть на розділі «Комплект», а потім на кнопці «Добавить существующийобъектПродукт».

6.В вікні «Поиск записей»знайдіть і оберіть потрібні продукти. Натисніть кнопку ОК. Обрані продукти будутьдобав лени до створеного комплекту.

7.Натисніть кнопку «Сохранить».

8.Щоб перетворити комплект назад в продукт, в меню «Действия»оберіть команду «Преобразоватьв продукт».

9.Натисніть кнопку «Сохранить изакрыть»

Завдання2.7. Задати позиції прайс-листа.

Узавданні 2.7 потрібно виконати наступне:

1.Вивчити теоретичні положення щодо механізму ціноутворення в прайс-листі.

2.Створити позиції прайс-листа для кожної одиниці вимірювання кожного товару.

Кожнапозиція прайс-листа визначає спосіб ціноутворення за певну одиницю вимірювання певногопродукту. Microsoft Dynamics CRM включає механізм ціноутворення, який можна використовуватидля розрахунку цін на продукти на основі різних методів ціноутворення. Вони заснованіна поєднанні ціноутворення для продукту і конфігурації прайс-листа.

Наприклад,використання методу ціноутворення, заснованого на відсотку поточної вартості, встановленоїв організації для цього продукту, при коливаннях цін на продукти дозволяє автоматичнонастроювати ціни продажів у пропозиціях, замовленнях і рахунках. Поєднання ціноутвореннядля продукту, даних про ціни і методі ціноутворення визначає, як розраховуютьсяціни за одиницю продукту для клієнтів в пропозиціях, замовленнях і рахунках.

Придодаванні позиції до прайс-листа можна вибрати потрібний метод ціноутворення, визначаючиспосіб розрахунку ціни за одиницю продукту.

Методціноутворення «Сумма в валюте».При виборі цього методу ціноутворення ціна за одиницюпродукту визначається як фіксована сума. Це найпростіший метод ціноутворення, якийне потребує заповнення інших полів, що визначають механізм ціноутворення. Якщо бувобраний цей метод, необхідно вказати суму в полі «Сумма».Далі Microsoft Dynamics CRM буде використовувати тільки цю ціну, а не ціни, введенів формі «Продукт».

Методціноутворення «Процент списка».При виборі цього методу ціноутворення ціна за одиницюпродукту визначається як відсоток ціни, введеної в поле «Ценав прайс-листе»форми «Продукт». Microsoft Dynamics CRM розраховує ціну за цим методом, як показанов табл. 2.

Наприклад,якщо в полі «Процент» введено 110, при додаванні в пропозиції, замовлення і рахункизначення поля «Общая сумма»однієї футболки 110 грн.

Таблиця2 Розрахунок ціни методом «Процент списка»

Формула Розрахунок

Ціна за списком X % Ціни за списком / 100% =

Ціна за одиницю

100 грн. X 110% / 100%

= 110 грн.


Методціноутворення«Цена= текущая стоимость+ процент наценки».При виборі цього методу ціноутворення ціна за одиницюпродукту визначається як відсоток націнки для поточної вартості, введеної в поле«Текущаястоимость» форми «Продукт». Microsoft Dynamics CRMрозраховує ціну за цим методом, як показано в табл. 3.

Таблиця3 Розрахунок ціни методом «Цена = текущая стоимость + процент наценки»

Формула Розрахунок Поточна вартість X[100% + %Націнки] / 100% = Ціна за одиницю

60 грн. X [100% + 20%] / 100%

= 72 грн.

Наприклад,якщо в полі «Процент» введено значення 20, при додаванні в пропозиції, замовленняі рахунки ціна футболки дорівнює 72 грн. Отже, ціна змінюється в залежності відпоточної суми, сплаченої за продукт.

Методціноутворення«Цена = текущая стоимость — процент маржи».При виборі цього методу ціноутворення ціна за одиницюпродукту визначається як відсоток прибутку, який потрібно отримати. Це значеннязасноване на поточній вартості, введеної в поле «Текущая стоимость»форми «Продукт». Microsoft Dynamics CRM розраховує ціну за цим методом, як показанов табл. 4.

Таблиця4 Розрахунок ціни методом «Цена = текущая стоимость — процент маржи»

Формула Розрахунок (Поточна вартість X 100%) / [100% — Відсоток націнки ] = Ціна за одиницю (60 грн. X 100%) / [100% — 20%] + 60 грн. = 75 грн.

Наприклад,якщо в полі «Процент» введено значення 20, при додаванні в пропозиції, замовленняі рахунки ціна футболки дорівнює 75 грн. Отже, ціна змінюється в залежності відпоточної суми, сплаченої за продукт.

Методціноутворення «Цена = нормативная стоимость + процент наценки».При виборі цього методу ціноутворення ціна за одиницюпродукту визначається як відсоток націнки для нормативної вартості, введеної в поле«Нормативнаястоимость» форми «Продукт». Microsoft Dynamics CRMрозраховує ціну за цим методом, як показано в табл. 5.

Таблиця5 Розрахунок ціни методом «Цена = нормативная стоимость + процентнаценки»

Формула Розрахунок Нормативна вартість X [100% + %Націнки] / 100% = Ціна за одиницю 50 грн. X [100% + 50%] /100% = 75 грн.

Наприклад,якщо в полі «Процент» введено 150, при додаванні в пропозиції, замовлення і рахункиціна однієї футболки дорівнює 75 грн. Отже, ціна змінюється в залежності від типовоїсуми, сплаченої за продукт.

Методціноутворення «Цена = нормативная стоимость — процент маржи».При виборі цього методу ціноутворення ціна за одиницюпродукту визначається як відсоток прибутку, який потрібно отримати. Це значеннязасноване на нормативній вартості, введеної в поле «Нормативнаястоимость» форми «Продукт». Microsoft Dynamics CRMрозраховує ціну за цим методом, як показано в табл. 6.

Таблиця6 Розрахунок ціни методом «Цена = нормативная стоимость — процентмаржи»

Формула Розрахунок [(Нормативна вартість X 100%) / [100% — %Націнки ] = Ціна за одиницю (50 грн. X 100%) / [100% — 20%] = 62,90 грн.

Наприклад,якщо в полі «Процент» введено значення 50, при додаванні в пропозиції, замовленняі рахунки ціна футболки дорівнює 62,90 грн. Отже, ціна змінюється в залежності відтипової суми, сплаченої за продукт.

Порядоквиконання.

1.В області переходів клацніть «Параметры»,потім розділ «Каталог продуктов»,а в робочому вікні – «Прайс-листы».

2.У вікні «Прайс-листы» відкрийте створенийпопередньо прайс-лист.

3.На панелі переходів «Сведения»перейдіть до розділу «Позиции прайс-листа»і клацніть на кнопці «Добавить Позицияпрайс-листа».

4.У вікні «Позиция прайс-листа»введіть наступну інформацію (рис. 2.14):

поле«Прайс-лист» — заповнене автоматично. Якщо необхідно обрати інший прайс-лист клацнітьна кнопці «Поиск»;

уполі «Продукт» — оберіть продукт за допомогою кнопки «Поиск»;

уполі «Единицаизмерения» — оберіть кнопкою «Поиск»одиницю вимірювання;

поле«Валюта» буде заповнено автоматично системою;

уполі «Список скидок» – оберіть список знижок, який буде застосовуватися до цьогопрайс-листа.

уполі «Вариантыпродаж» — необхідно обрати параметр кількості продажів. Цим параметромвизначається наступний тип кількісних значень, за якими продається продукт:

«Безуправления»- коли обраний цей параметр, Microsoft Dynamics CRM не вводить в дію параметр кількостіпродажів,

«Целое»- цей параметр обирають, якщо продукт не продається частинами. Наприклад, сувеніринеможливо продавати частинами,

«Целоеи дробное»- цей параметр обирають, якщо продукт можна продавати частинами. Наприклад, овочіможна продавати в кг і в частинах кг.

уполі «Способценообразования» — оберіть один з наступних параметрів:«Суммав валюте», «Процент списка», «Цена = текущая стоимость + процент наценки», «Цена= текущая стоимость — процент маржи», «Цена = нормативная стоимость + процент наценки»,«Цена = нормативная стоимость — процент маржи»;

вполе «Сумма»- введіть суму, якщо із списку «Способ ценообразования»було обрано значення «Сумма в валюте».Цю грошову суму представляють числом від 0,00 до 1 000 000 000,00.

уполі «Процент» — введіть процент для необхідного метода ціноутворення, якщо із списку«Способценообразования» було обрано будь-яке значення окрім «Суммав валюте». Значення надбавки може складати від 0до 99 999,99 відсотків, а значення маржі може складати від 0 до 99,99 відсотків;

уполі «Правило округления» — можна настроїтиправило округлення, якщо з списку «Способ ценообразования»було обране значення «Сумма».Наприклад, якщо потрібно задати ціну за одиницю в вигляді 0,99 грн., можна задатиправило округлення, в якому все ціни за одиницю автоматично закінчуються величиною99 коп. Для цього треба обрати правило, в якому ціна округлюється знизу, а потімдо неї додається 99 коп. Оберіть один з наступних параметрів, визначаючих правилоокруглення цін:

«Нет»- ціни не округлюються,

«Вверх»- ціни округлюються вгору до найближчої величини,

«Вниз»- ціни округлюються вниз до найближчої величини,

«Доближайшего»- ціни округлюються до найближчої величини;

уполі «Тип округления» оберіть один знаступних варіантів:

«Оканчиваетсяв» — оберіть цей параметр, щоб ціна закінчувалася величиною, що заданав полі «Величина округления».

«Кратное»- оберіть цей параметр, щоб ціна визначалася як кратнаявеличині, що задана в полі «Величина округления».

уполе «Величина округления»- введіть величину округлення. Значення повинно представляти число від -1 000 000000 до 1 000 000 000.

5.Натисніть кнопку «Сохранить изакрыть».

6.Повторіть пункти 3-5 для кожного створеного продукту і для кожної одиниці вимірюванняпродукту. Використовуйте при цьому різні способи ціноутворення і правила округленняціни.

Примітка!Після створення позиції прайс-листа для певного продуктуцей прайс-лист автоматично буде обраний за умовчанням для даного продукту. Щоб перевіритице, відкрийте будь-який продукт, для якого була створена позиція прайс-листа.

7.У розділі «Позиции прайс-листа»натисніть кнопку «Предварительныйпросмотр».Збережіть або роздрукуйте звіт. Натисніть кнопку «Закрыть».

Змістзвіту до лабороторної роботи 2.

1.  Металабороторної роботи.

2.  Звіт«Список снижок типа процент», «Список снижок типа сума»

3.  Звіт«Елементи групи зв’язаних одиниць вимірювання»

4.  Звіт«Прайс-лист продуктів»

5.  Висновки

Контрольніпитання

1. Дайте визначення каталогу продуктів.

2. Що представляє собою каталог продуктів?

3. Який порядок створення каталогу продуктівв Microsoft Dynamics CRM?

4. Дайте визначення списку знижок.

5. Яким чином використовується список знижокв Microsoft Dynamics CRM?

6. Преведіть приклад плану знижок.

7. Які типи знижок використовуються в MicrosoftDynamics CRM? Чим вони відрізняються?

8. Дайте визначення базової одиниці вимірювання,группи одиниць вимірювання, похідної одиниці вимірювання. Наведіть приклади базовихі похідних одиниць вимірювання.

9. За яким принципом створюється группа одинцьвимірювання?

10.  Якийтипи продуктів можна створювати в Microsoft Dynamics CRM?

11.  Яківиди цін указуються в відомостях про продукт? Охарактеризуйте їх.

12.  Дайтевизначення прайс-листа.

13.  Длячого використовуються прайс-листи? Наведіть приклади прайс-листів.

14.  Длячого використовуються продукти замінювачі? Як вони створюються в Microsoft DynamicsCRM?

15.  Якутворюється ціна комплекту продуктів?

16.  Якіпараметри варіантів кількості продажів можна вказувати в прайс-листі? Охарактеризуйтеїх.

17.  Яківаріанти ціноутворення можна обрати у прайс-листі? Охарактеризуйте їх.

18.  Охарактеризуйтеправила округлення, які використовують в прайс-листі.


Лабораторнаробота №3

 

Управлінняпродажами

Металабораторної роботи: сформувати компетенції ізвикористання системи Microsoft Dynamics CRM для управління продажами.

Методичнірекомендації до виконання.

ВMicrosoft DynamicsCRM реалізованастратегія взаємодії з кожним конкретним клієнтом. Основу цієї стратегії складаєбаза даних про клієнтів, в якій містяться наступні типи записів:

контакти– інформація про деякі фізичні особи. Цеможуть бути клієнти, співробітники організацій бізнес-партнерів або будь-які іншіособи;

бізнес-партнери– інформація про деякі організації, з якими взаємодіє вашаорганізація.

інтереси- являють собою списки потенційних замовників та угод,які ще не кваліфіковані,

можливаугода – це зрілий інтерес, який заслуговує особливоїуваги. Коли потенційний або реальнийклієнт висловлює певну зацікавленість в придбанні у організації продуктів або послуг,він розглядається як можлива угода.

Доінтересів відносяться очікувані і перспективні клієнти. Очікувані клієнтиможуть будь-коли купити у вас будь-що. Перспективні клієнти – це ті, що вжечули про вас і можливо вже мають певну зацікавленість до вас.

Інтересиможна використовувати для управління потенційними продажами, починаючи з моменту,коли ви дізнаєтеся про інтерес клієнта, і до успішного продажу. Записи інтересівв Microsoft Dynamics CRM представляють собою потенційних клієнтів, які слід кваліфікуватиабо дискваліфікувати як можливі угоди продажів.

Напершому етапі створюється інтерес. Джерелами інтересуможуть бути – інформація від ваших клієнтів, списки електронних адрес, заявки звашого сайту, соціальні мережі, реклама тощо. Інтерес може вводити вручну користувач,можна перетворити відповідь на маркетингову компанію в інтерес або імпортувати інтересз файлу.

Надругому етапі інтерес можна перетворити в записи наступнихтипів: бізнес-партнер, контакт, можлива угода (пов'язана з існуючою організацієюабо контактом). Багато інтересів ніколи не стануть клієнтами. Тому, мета організаціїторгівлі – кваліфікувати (оцінити) інтереси, які можуть призвести до продажів, щобспівробітники відділу продажів змогли зосередитися на можливих операціях з найвищимишансами на успіх. Microsoft Dynamics CRM дозволяє відстежувати дії, пов'язані зінтересами, а також зберігати журнал дій, через які інтерес проходить в процесікваліфікації та перетворення в можливу угоду, контакт або бізнес-партнера.

Післявстановлення контакту з інтересом його статус змінюється одним з таких способів:

інтерес,який виявляє зацікавленість в покупці продуктів, далі може бути перетворений в бізнес-партнера,контакт, можливу угоду ;

інтерес,який не демонструє зацікавленість, дискваліфікується, проте зберігається в базіданих для цілей бізнес-звітності.

Можливаугода — це потенційна продаж. Можливі угоди є основним засобом відстеження окремихпотенційних продажів. Відстеження можливих угод дозволяє відстежувати і створюватизвіти про канал продажів для окремого співробітника, відділу продажів або всієїорганізації.

Приперетворенні інтересу в бізнес-партнера або контакт, можна включити додаткові докладнівідомості про клієнта.

Приперетворенні інтересу в можливу угоду можна використовувати запис можливої угодидля зберігання даних про можливий продаж певному потенційному клієнту, для якогов Microsoft Dynamics CRM вже існує запис контакту або бізнес-партнера.

Записиконтактів і бізнес-партнерів, а також пов’язані з ними угоди, містять всю необхіднупервинну інформацію для успішного виконання процесів продажу.

Натретьому етапі здійснюється робота з можливими угодами,яка може потребувати виконання наступних завдань:

відстеженняпродуктів, якими цікавиться клієнт;

відстеженнядій, пов'язаних з можливою угодою;

відстеженняконкурентів;

відправленнялітератури клієнту;

переміщенняможливих угод у рамках бізнес-процесу продажів, а саме пропозиція, замовлення,рахунок.

Взалежності від успішності продажу можна закрити можливу угоду як реалізовану абоне реалізовану. Закриття можливої угоди не призводить до її видалення з системи,але закрита можлива угода більше не доступна у списку активних можливих угод, аполя допускають тільки читання.

Завдання3.1. Створити інтерес.

Узавданні 3.1 потрібно виконати наступне:

1.Вивчити теоретичні положення щодо типів записів про клієнтів, етапів перетворенняінтересів при управлінні потенційними продажами.

2.Визначити три інтереси до товарів вашої організації.

3.Створити інтереси в MicrosoftDynamics CRM.

При створенні інтересуможна обмежитися заповненням тільки обов'язкових для системи полів (/>) або рекомендованих полів(/>). Однак чим більше данихвдається зібрати і ввести в цю форму, тим більше ймовірність перетворити ці інтересив можливі угоди.

Важливо!Адреси електронної пошти, джерело інтересу і інтерес до конкретних продуктів є суттєвимифакторами, що допомагають персоналу підрозділу продажів виконати необхідні подальшізаходи.

Порядоквиконання.

1. Описати інтересиза схемою:назвапродукту, імя, прізвище, назвакомпанії, адреса, e-mail.

2. В області переходівклацніть «Продажи», а потім – розділ «Интересы».

3. На панелі інструментів«Действия» виберіть «Создать»

4. На вкладці «Общиесведения» введіть необхідну інформацію (рис. 3.2).

в поле «Описание»- ведіть відомості про те, у чому полягає інтерес. Якщо потенційний клієнт зателефонуваві поцікавився відомостями про продукт, вкажіть тут назву продукту;

в полях «Имя», «Фамілія»,«Название компании» — введіть відповідні відомості проособу і організацію, що характеризують інтерес.

В області «Сведенияо контакте» введіть усі наявні відомості про контакт для даного інтересу, оскількивони будуть корисні співробітнику підрозділу продажів при встановленні контактівнадалі. Обовязково вкажіть адресу електронної пошти.

5. Натисніть кнопку«Сохранить».

6. Аналогічно створітьще два інтереси.

Завдання3.2. Кваліфікувати і перетворити інтерес в організацію,контакт та можливу угоду. Припускаємо, що створені інтереси можна кваліфікуватияк бізнес-партнер, контакт, можлива угода.

Узавданні 3.1 потрібно виконати наступне:

1.Перетворити інтерес в організацію, контакт та можливу угоду (для двох інтересів,що будуть клієнтами).

2.Перетворити інтерес в організацію та контакт (для третього інтересу, що буде партнером).

Перетворенняінтересів у клієнтів або хоча б в можливі угоди є метою будь-якої організації. Післякваліфікації (оцінювання) інтересу можна за допомогою Microsoft Dynamics CRM швидкостворити до трьох нових записів, в яких інтерес буде представлений як бізнес-партнер,контакт або можлива угода. За один раз можна перетворити тільки один інтерес. Виняток,якщо всі інтереси, які вимагають перетворення, додати в маркетинговий список.

Порядоквиконання

1.Відкрийте інтерес, який потрібно кваліфікувати і перетворити.

2.На стандартній панелі інструментів клацніть «Преобразоватьинтерес».

3.У діалоговому вікні «Преобразоватьинтерес»виберіть «Квалифицировать и преобразоватьзаписи», а потім — наступні параметри (рис. 3.3):

«Бизнес-партнер»- щоб створити запис організації. Він застосовується, якщо справи ведуться з фактичноіснуючої компанією.

«Контакт»- щоб створити запис контакту. Він застосовується, якщо справи ведуться з конкретнимпредставником компанії або просто приватною особою (споживачем).

«Возможнаясделка» — щоб створити запис можливої угоди.

«Открытьновые записи» — щоб відкрити запис у новому вікні. Якщо вибрановсі три параметри, то відкриється новий запис можливої угоди.

4.Натисніть кнопку ОК.

5.Відриються три форми для створення записів: «Бизнес-партнер»,«Контакт», «Возможная сделка».Клацніть на кожній «Сохранить изакрыть».

6.Повторіть дії 1-6 для перетворення ще одного інтересу.

7.Третій інтерес перетворіть тільки в бізнес-партнера і контакт.

Порада.Щоб переглянути запис інтересу після його перетворення в можливу угоду, відкрийтеможливу угоду і на вкладці «Администрирование»клацніть «Источник интереса».

Завдання3.3. Доповнити інформацією записи про бізнес-партнерів,для двох бізнес-партнерів визначити тип відношень – клієнт, а для одного — партнер.

Узавданні 3.3 потрібно виконати наступне:

1.Описативідповідно до варіанту завдання три організації за схемою: назва організації, основнойконтакт (прізвище, імя), тип відношень (клієнт, партнер), телефон, електронна пошта,адреса, галузь, тип власності (рис. 3.4-3.6). Дві організації будуть клієнтами,а одна — партнером, що буде вам допомагати в маркетинговій компанії.

2.Відкрити запис про бізнес-партнера, що був створений з інтересу в MicrosoftDynamics CRM.

3.Переглянути вкладки запису бізнес партнера і доповнити їх необхідною інформацією.

Бізнес-партнер– це організація, юридична особа. Кожний запис бізнес-партнера може бути пов'язанийз декількома записами контактів. Чим більше організація, тим більше контактів унеї може бути.

Порядоквиконання.

1. В області переходівклацніть «Продажи», а потім – розділ «Бизнес-партнеры».Відкрийте потрібного бизнес-партнера.

2. На вкладці «Общиесведения», що містить саму важливу інформації про організацію, Введіть будь-яківідомості про бізнес-партнера. В полі «Тип отношений» оберіть із списку значення«Клиент». Обовязково вкажіть адресу електронної пошти!

3. Вкладка «Сведения»містить восновному фінансову інформацію про організацію. Значення полів «Категория»,«Отрасль», «Тип собственности» оберіть із списку. Вполі «Описание»введіть додаткові відомості про компанію, які можуть виявитися корисними длякористувачів.

4.Навкладці «Администрирование»введіть наступну інформацію:

вполі «Ответственный»- в діалоговому вікні «Поиск в записях»виберітькористувача, який відповідає за даного бізнес-партнера (рис.3.6). Якщо не вибрати відповідальну особу, то відповідальноюособою стане користувач, що створив цього бізнес-партнера.

вобласті «Средства связи»виберіть засоби зв'язку, яким віддається перевага.

5.Натисніть кнопку «Сохранить и закрыть».

6.Виконайте пункти 1-5 для того, щоб заповнити необхідною інформацією поля записівще двох бізнес-партнерів, одного — клієнта і одного партнера.

Завдання3.4. Доповнити інформацією записи про контакти.

Узавданні 3.4 потрібно виконати наступне:

1.Описатитри контактні особи за схемою: ПІБ, посада, організація, телефон, електронна пошта,адреса, відділ, роль, керівник. Кожний з контактів є співробітником бізнес-партнера,створеного в попередньому завданні.

2.Відкрити запис про контакт, що був створений з інтересу в MicrosoftDynamics CRM.

3.Переглянути вкладки запису контакту і доповнити їх необхідною інформацією.

Контакти— це записи, що представляють фізичних осіб (наприклад, клієнт, що є фізичною особоюабо співробітник організації бізнес-партнера).

Додаванняі редагування записів контактів і бізнес-партнерів виконується практично однаково.

Порядоквиконання.

1. В області переходівклацніть «Продажи», а потім – розділ «Контакты».Відкрийте потрібний контакт.

2. На вкладці «Общиесведения» введіть необхідну інформацію про про контактну особу — співробітника бізнес-партнера.Вполі «Родительский клиент»указують назву організації, в якій працює дана контактнаособа, отже оберіть в даному полі організацію-клієнта.Обовязково вкажіть адресу електронної пошти!

3.Навкладці «Сведения»введітьдодаткові відомості про особу, які можуть виявитися корисними при спілкуванні знею (рис. 3.8).

4.На вкладці «Администрирование»в області «Ответственный»виберіть користувача, який відповідальний в вашій організаціїза підтримання контактів з даною особою.

5.Натисніть кнопку «Сохранить и закрыть».

6.Виконайте пункти 1-5 для того, щоб заповнити необхідною інформацією поля записівще двох контактів, одного – співробітника клієнта і одного – співробітника партнера.

Завдання3.5. Доповнити інформацією записи про можливуугоду.

Узавданні 3.5 потрібно виконати наступне:

1.Описатидві можливі угоди за схемою: опис інтересу до угоди, клієнт, прайс-лист.

2.Відкрити запис про можливу, що був створений з інтересу в MicrosoftDynamics CRM.

3.Переглянути вкладки запису можливої угоди і доповнити їх необхідною інформацією.

Частинапроцесу продажів нерідко буває пов'язана зі створенням можливих угод Існуючий клієнтможе звернутися за відомостями про новий продукт або новий сервіс, запропонованийорганізацією. У цьому випадку слід створити можливу угоду, оскільки існуючим клієнтомвиявлений інтерес і є велика ймовірність, що дана можлива операція завершиться продажем.

Перехідвід інтересу до можливої угоди – переломний момент, що означає можливість спрогнозуватизагальну суму, дату закриття угоди і вірогідність її закриття. Індикатором цьогоможе стати момент, коли ви починаєте прикидати ціни, за якими можете пропонуватитовар клієнту.

Порядоквиконання.

1. В області переходівклацніть «Продажи», а потім – розділ «Возможные сделки».Відкрийте потрібну угоду.

2. На вкладці «Общиесведения» введіть необхідну інформацію про про можливу угоду (рис. 3.9):

В полі «Описание»— введіть відомості що відображають, у чому полягає інтерес до можливої угоди.Наприклад, якщо існуючий клієнт зателефонував і поцікавився відомостями про продукт,вкажіть назву продукту в якості опису;

поля«Потенциальныйклиент»і «Валюта» система заповнює автоматично з інтересу;

вполі «Прайс-лист» — оберіть потрібний прайс-лист зі списку;

вполі «Доход» — виберіть «Рассчитывается системой»,що означає що розрахунок доходу здійснюється автоматизовано;

вполі «Предполагаемыйдоход» — значення доходу від можливих угод з доданими до них продуктамиобчислюється на основі базової ціни, оптових знижок, заданих вручну знижок, податківта інших факторів ціноутворення. При збереженні можливої угоди Microsoft DynamicsCRM перераховує значення передбачуваного доходу з урахуванням змін номенклатуриабо кількості продуктів, пов'язаних з можливою угодою;

вполі «Предполагаемаядата закрытия»- введіть дату з календаря;

вполі «Вероятность»- введіть число від 1 до 100, що означає ймовірність реалізації продажу. При відкриттіможливої угоди вона може складати 20%.

3.На вкладці «Администрирование»введіть необхідні відомості (рис. 3.10).

4.Натисніть кнопку «Сохранить изакрыть».

5.Повторіть виконання пунктів 1-4 для заповнення відомостей ще однієї угоди.

Завдання3.6.Вконати транзакції продажу.

Узавданні 3.6 потрібно виконати наступне:

1.Додатипропозицію до угоди.

2.Додати до пропозиції товари

3.Змінити стан пропозиції

4.Перетворити пропозицію в замовлення.

5.Перетворити замовлення в рахунок.

6.Проаналізувати результати продажу товарів.

УMicrosoft Dynamics CRM пропозиції, замовлення і рахунки прийнято відносити до різнихстадій транзакції продажу.

Пропозиція — формальна пропозиція з розцінками, що надсилається потенційному клієнту. Відноситьсядо продуктів та / або послуг, пропонованих за певними цінами і з відповідними умовамиоплати.

Замовлення- прийнята клієнтом пропозиція з розцінками. Клієнт зацікавленийв придбанні продуктів або послуг, визначених у пропозиції. Замовлення є заявкоюклієнта на купівлю продуктів або послуг.

Рахунок — рахунок на оплату замовлення, за яким проведена поставка продукту або надана послуга.

Якправило, успішна транзакція продажу починається з чорнової пропозиції з розцінками.Дуже часто, перш ніж пропозиція буде прийнята, вона проходить декілька переглядівміж співробітником і клієнтом.

Пропозиціяз розцінками може знаходитися в двох станах:

Чернетка.Пропозиції доступні для зміни тільки в цьому стані. Спочатку при створенні пропозиціїз розцінками воно знаходиться у стані чернетки.

Активна.Коли пропозиція з розцінками готова до відправки клієнтові, вона знаходиться в активномустані.

Активніпропозиції з розцінками доступні тільки для читання. Для внесення змін їх необхідноперетворювати в чорнові. Цей процес називається «переглядом» наступної пропозиції.

Післятого як пропозиція прийнята, на його основі формується замовлення. Зазвичай результатомприйнятого пропозиції є замовлення.

Наступнимкроком після розміщення замовлення є його виконання, надання сервісів чи продуктів,зазначені клієнтом у замовленні. Клієнту пред'являється рахунок для оплати замовленихпродуктів.

Порядоквиконання.

1.Створіть пропозицію.

Увага!Транзакцію з продажу, як-от пропозиція, замовлення або рахунок, можна запуститиіз запису можливої угоди. Перевага такого підходу полягає в тому, що більша частинавідомостей вводиться автоматично на основі даних можливої угоди. Далі буде розглянутийприклад створення пропозиції з вікна можливої угоди. Аналогічно з вікна можливоїугоди можна створити замовлення або рахунок, обминаючи попередні стадії транзакції.

1.1.В області переходів клацніть «Продажи»,а потім – «Возможные сделки».У списку можливих угод відкрийте угоду, до якої потрібно додати пропозицію.

1.2.Всекції «Продажи»виберіть «Предложения». В панелі операційклацніть «Создать предложение с расценками».

1.3.Заповніть обов’язкові поля вкладки «Общие сведения»форми необхідною інформацією (рис. 3.11) Заповніть поля інших вкладок форми. Натиснітькнопку «Сохранить».

2.Додайте до пропозиції товари

2.1.В секції «Сведения» клацніть «Существующиепродукты», щоб додати продукти до пропозиції. Заповнітьобов’язкові поля в формі (рис. 3.12).

2.2.Натисніть кнопку «Сохранить и закрыть»

2.3.Аналогічно додайте ще два продукти до пропозиції.

2.4.Клацніть на розділі «Сведения»,щоб переглянути пропозицію після додавання продуктів. Пересвідчитеся, що після додаванняпродуктів система перерахувала секції «Итоги»(рис. 3.13).

3.Змініть стан пропозиції

3.1.На панелі інструментів виберіть команду «Действия – Сделать предложениеактивным» (рис. 3.14). Після цього пропозиція готовадо відправки клієнту і її можна тільки переглядати. Клацніть на кнопці «Закрыть»

3.2.Знов відкрийте активовану пропозицію. На панелі інструментів вікна виберіть команду«Действия– Пересмотреть». Після цього пропозиція знову перейде устан чернетки і її можна змінювати.

3.3.Зминіть деякі поля пропозиції і знов зробіть її активною. Пересвідчитесь, що код«Код пересмотра»змінився. Натисніть кнопку «Закрыть».

Примітка!Пропозиції можна змінювати багато разів. Система буде зберігати усі варіанти пропозиції,але для кожної переглянутої пропозиції буде присвоювати новий «Код пересмотра».

4.Перетворіть пропозицію в замовлення.

4.1.Відкрийте необхідну пропозицію.

4.2.Напанелі інструментів вікна клацніть на кнопці «Создатьзаказ».

4.3.У вікні «Создание заказа»заповніть поля необхідною інформацією (рис. 3.15) Встановіть перемикач в положення«Закрытие возможной сделки».Клацніть кнопку ОК.

Післяцього можлива угода буде закрита, її вже не буде у списку активних можливих угод.Форма можливої угоди закривається, а замість неї відкриється вікно з формою створеногозаказу.

4.4.Клацніть кнопку «Сохранить и закрыть».

Важливо!В замовлення можна перетворити тільки активну пропозицію!

5.Перетворіть замовлення в рахунок.

5.1.Відкрийте необхідне замовлення.

5.2.Напанелі інструментів вікна клацніть на кнопці «Создатьсчет».Система автоматично згенерує рахунок.

5.3.Клацніть кнопку «Сохранить».

5.4.Клацніть на кнопці «Отчеты»панелі інструментів вікна, потім «Счет»,щоб отримати звіт для створеного рахунку.

5.5.Клацніть кнопку «Закрыть»,щоб закрити звіт.

5.6.Клацніть кнопку «Сохранить и закрыть»,щоб закрити форму «Счет».

5.7.Створіть ще один рахунок на основі можливої угоди, оминаючи пропозицію і замовлення.

6.Проаналізуйте результати продажу товарів.

Дляаналізу продажів будемо використовувати звіт «Распределение организаций».Цей звіт використовується для виділення організацій, що забезпечують максимальнуприбутковість. У звіті наводяться два графіки. На першій діаграмі отриманий дохідвідображається з групуванням за аспектами ринку, такими як продукт, територія абогалузь. На діаграмі кількості партнерів суми отриманого доходу відображаються зтим угрупованням, що і на діаграмі отриманого доходу.

6.1.В області переходів клацніть «Рабочаяобласть — Отчеты».

6.2.В списку «Представление» виберіть «Отчетыо продажах».

6.3.Знайдіть в списку звіт «Распределениеорганизаций»,подвійним щигликом мишки запустіть процес створення звіту.

6.4.У діалоговому вікні «Условия фильтров отчетов»оберіть в якості відповідального свого користувача.

6.5.Натисніть кнопку «Выполнить отчет».

Змістзвіту до лабораторної роботи 3.

1.Мета лабораторної роботи

2.Звіт «Рахунок»

3.Звіт «Распределениеорганизаций»

5.Висновки

Контрольніпитання

1.  Дайтевизначення інтересу.

2.  Якіклієнти відносяться до інтересів?

3.  Якіетапи виділяють при перетворенні інтересу?

4.  Зяких джерел можна сформувати інтерес?

5.  Дайтевизначення контакту, бізнес-партнера, можливої угоди.

6.  Вякі типи записів можна перетворити інтерес?

7.  Дайтевизначення пропозиції, замовлення, рахунку.

8.Охарактеризуйте стани пропозиції.


Лабораторнаробота №4

 

Управліннямаркетингом

Металабораторної роботи: сформувати компетенції ізвикористання системи Microsoft Dynamics CRM для управління маркетинговимисписками та компаніями.

Методичнірекомендації до виконання

Метоюбудь-якої маркетингової кампанії є забезпечення того, що відомо під назвою «маркетингзі зворотним зв'язком». Його суть полягає в можливості дізнатися, скільки було витраченона кампанію, і співвіднести дану цифру з фактично отриманим доходом.

Компанія– це маркетингова програма, що використовує для досягнення конкретних результатіврізні засоби зв'язку. Наприклад, використання реклами, поштової розсилки, виставок,презентацій тощо для просування нових продуктів, збільшення частки ринку або утриманняклієнтів. З використанням Microsoft Dynamics CRM можна проводити два типи кампаній:

швидкікампанії, що представляють собою миттєву маркетинговудіяльність. Швидкі кампанії використовуються для проведеннякампаній, що складаються з однієї дії, і створюються з використанням майстра. Такадіяльність не вимагає багато часу і включає лише одну дію. Основною відмінністює тривалість і рівень складності кампанії.;

маркетинговікампанії, що представляють собою заходи з організаціїта стимулювання збуту протягом певного періоду часу. Маркетинговікампанії використовуються для традиційної маркетингової діяльності, при якій користувачможе запланувати декілька дій, планування підготовки рекламних листів, розсилкузапрошень по пошті тощо.

Різницяміж кампаніями і швидкими кампаніями полягає в наступному:

швидкікампанії на відміну від кампаній не включають багато функцій відстеження та створеннязвітів і підтримують лише дії одного типу для кожної швидкої кампанії. Алешвидкі кампанії можна використовувати для автоматичного розповсюдження однієї діїна цілеспрямований вибір маркетингових списків, партнерів, контактів чи інтересів;

кампаніїможуть представляти роботу організації в області маркетингу за тривалий період часу.Результати швидкої кампанії відносяться до теперішнього часу;

різнийспосіб роботи з маркетинговими списками: використовуючи швидкі кампанії, можна вибратиодин або кілька маркетингових списків і створити дії для всіх записів, що містятьсяв цих списках, але сам маркетинговий список не буде пов'язаний зі швидкою кампанією.

Обидвітипи компаній дозволяють:

створюватидії, які являють собою акти взаємодії з клієнтом, як, наприклад, зустріч, електроннапошта, лист або дзвінок.

використовуватимаркетингові списки, які є списками клієнтів, які відповідають певним критеріям,наприклад, список всіх клієнтів, які зацікавлені в придбанні певного продукту.

переглядатиконтракти від кампанії, які представляють собою відповіді клієнта на дії кампанії.

Маркетинговийсписок являє собою список бізнес-партнерів, контактів чи інтересів, що володіютьзагальними характеристиками.

Завдання5.1. Створити та кваліфікувати маркетинговий список.

Узавданні 5.1 потрібно виконати наступне:

1.Вивчити теоретичні положення щодо маркетингових компаній.

2.Створити маркетингові списки в MicrosoftDynamics CRM.

3.Кваліфікувати учасників маркетингового списку.

Маркетинговийсписок — це група організацій, контактів або інтересів,відфільтрованих за заданими критеріями. В MicrosoftDynamics CRMмаркетинговісписки можна пов'язувати з кампаніями,і експортувати в Microsoft Office Excel.

Важливо!Маркетингові списки можуть містити лише один тип записів,наприклад організації, контакти або інтереси. Важливо! Після створення маркетинговогосписку не можна змінити тип запису.

Кваліфікаціяучасників маркетингового списку це перевірка того, що учасниквідповідає певним критеріям. Учасників, які не відповідають заданим умовам видаляють.Наприклад,

можназнайти і видалити всі інтереси, створені більше року тому,

можназалишити тільки організації, для яких були зроблені дій протягом останніх шестимісяців, а всі інші видалити.

Крімдодавання маркетингових списків до кампаній і управління їх учасниками, можна управлятиі самими списками. Для цього є такі дії:

видаленнянепотрібних маркетингових списків. При видаленні маркетинговогосписку організації, контакти та інтереси, що містяться в ньому, будуть збережені;

об'єднаннямаркетингових списків. Два маркетингових спискиможна об'єднати, скопіювавши учасників з одного списку в інший;

включенняі відключення маркетингових списків. Відключені спискине відображаються в поданні для маркетингових списків за замовчуванням. При необхідностіїх можна активувати знову.

Порядок виконання.

1. Створіть маркетинговийсписок: назва списку «Всіпродавці», тип учасника маркетинговогосписку — бізнес-партнери.

1.1. В області переходівклацніть «Маркетинг», а потім – розділ «Маркетинговыесписки».

1.2. На панелі інструментів«Действия» виберіть «Создать»

1.3. На вкладці«Общие сведения» введіть необхідну інформацію:

в поле «Имя» — введітькороткуописову назву для списку,

у полі «Типучастника»виберітьтип запису, з якого вибиратимуться учасники: «Бизнес-партнер».

1.4. Натисніть кнопку«Сохранить и закрыть».

1.5. В області переходівклацніть розділ «Участники маркетингового списка».

1.6. На панелі дійклацніть «Управление участниками».

1.7. У діалоговомувікні «Управление участниками» оберіть опцію Додати учасників за допомогою пошуку,потім натисніть кнопку ОК (рис. 4.2).

1.8. У полі порядіз значком пошуку введіть перші букви з назви бізнес-партнера, якого необхідно додати,після чого клацніть значок пошуку або просто клацніть значок пошуку. В списку «Доступныезаписи» виберіть учасників, яких необхідно додати, і натисніть кнопку, щоб додати записи в список «Выбранныезаписи».

1.9.Натисніть кнопку ОК.

2.Кваліфікуйте учасників маркетингового списку.

2.1.В області переходів клацніть «Маркетинг», потім «Маркетинговый список».

2.2.Відкрийте маркетинговий список. Перегляньте учасників маркетингового списку.

2.3.На панелі дій клацніть «Управление участниками».У вікні «Управление участниками»оберіть «Расширенный поискдля удаления участников»та клацніть ОК.

2.4.Визначте критерій пошуку наприклад, «Адрес1: город равноКиев»та клацніть «Найти».

2.5.У вікні «Удалить участников»оберіть «Удалить из маркетингового спискавсех участников» и клацніть кнопку «Удалитьиз маркетингового списка».

2.6.Знов додайте до списку вилучені записи.

2.7.Натисніть кнопку «Сохранить и закрыть».

3.Створіть ще два маркетингових списки «Всі місцеві клієнти — електронна пошта» та«Повторні клієнти».

Завдання5.2. Створити швидку компанію.

Узавданні 5.2 потрібно виконати наступне:

1.Опишіть швидку кампанію, за допомогою якої заплануйте зустріч з вашими контактами.Тема зустрічі – презентація нової продукції.

2.Створіть швидку компанію в MicrosoftDynamics CRM.

Швидкакампанія використовується для взаємодії з клієнтами зі спеціального списку (організації,контакти або інтереси). Існує три способи вибору списку одержувачів для швидкоїкампанії:

безпосереднійвибір організацій, контактів чи інтересів;

вибіродного або декількох маркетингових списків;

виконаннярозширеного пошуку і створення швидкої кампанії по отриманому списку записів.

Пристворенні швидкої кампанії можна вибрати відповідального за дії. Це може бути абоспівробітник, який розповсюджує їх, або кожен з користувачів, відповідальних зазаписи у швидкій кампанії. Якщо для створення та розповсюдження дій електронноїпошти використовується швидка кампанія, можна налаштувати Microsoft Dynamics CRMдля автоматичної відправки повідомлень і закриття відповідних дій.

Післязавершення налаштування швидкої кампанії Microsoft Dynamics CRM негайно створюєта поширює вказану дію для всіх вибраних клієнтів.

Порядоквиконання

1.В області переходів клацніть «Маркетинг», а потім – «Контакты».

2.Виберіть один або декілька записів (для вибору декількох записів утримуйте натиснутоюклавішу Ctrl), для яких потрібно створити швидку кампанію.

3.На панелі інструментів «Действия»клацніть «Создать быструю компанию»,виберіть «Для выбранных записей».У Ім'я введіть ім'я кампанії і натисніть кнопку «Дальше».

3.У наступному вікні «Выберите тип действия и ответственных»виберітьтип дії — «Встреча», відповідальнийвиберіть«Я». Теперці дії призначені вам і ви несете відповідальність за їхвиконання. Натисніть кнопку «Далее».

4.У наступному вікні «Укажите содержание действия»в полі «Тема» введіть зміст дії, в полі «Расположение»- місце виконання дії, в полі «Отображать время как»- оберіть із списку «Занято».Введіть також час початку, час закінчення і тривалість дії відповідальний(рис.4.8). Натисніть кнопку «Далее».

5.З’явиться вікно «Завершение мастера создания быстрой компании»,в якому будуть наведені основні відомості про компанію (рис. 4.9). Натисніть кнопку«Создать».

Завдання5.3. Створити маркетингову компанію.

Узавданні 5.3 потрібно виконати наступне:

1.Скласти план маркетингової компанії.

2.Створити маркетингову компанію в MicrosoftDynamics CRM.

3.Створити задачі планування.

4.Створити дії компанії.

5.Створити цільові продукти компанії.

6.Створити літературу.

7.Зв’язати з маркетинговою кампанією маркетингові списки.

Маркетинговікампанії можуть включати наступні елементи.

Завданняпланування — завдання, які повинні бути виконані вході реалізації кампанії.

Діїкампанії – етапи (кроки) компанії, які визначаютьхто буде здійснювати обмін даними і через який канал він буде проходити.

Цільовіпродукти — будь-які продукти, навколо яких будуєтьсякампанія, якщо вона рекламує певні продукти.

Література — будь-яка наявна література, яка могла б бути корисною при підготовці дій.

Маркетинговийсписок — список певних клієнтів, на яких націленадана кампанія і яким будуть розсилатися матеріали.

Длястворення маркетингової компанії необхідно виконати наступні кроки:

створитизапис компанії(обов'язково);

ввести завдання планування;

визначити дії кампанії(обов'язково)

вибрати маркетинговийсписок (обов'язково);

вказати цільові продукти;

вказати літературу.

Нижче наведено прикладвикористання Microsoft Dynamics CRM для планування, запуску та відстеження кампанійвід початку до кінця.

Запускнового продукту (колекції одягу). Артем працює менеджеромз маркетингу в компанії «Mega Print», яка виробляє сувенірну продукцію. Компанія«Mega Print» запускає нову колекцію спортивного одягу — Євро 2012. Для підтримкицієї колекції Артем і його керівник Ірина хочуть провести повномасштабну маркетинговукампанію із забезпеченням у вигляді поштової розсилки, реклами в друкованих виданняхта спонсорства місцевого заходу. Також вони прагнуть відстежувати всі дії кампаніїв єдиному місці.

Плануваннямаркетингової компанії. Зараз січень, запуск колекціїЄвро 2012 планується через 4 місяці, на початку квітня. Артем визначає завданняз планування, які він разом зі своєю групою буде повинен виконати для розробки успішноїмаркетингової кампанії.

В Microsoft DynamicsCRM Артем створює нову компанію «Колекція Євро 2012». Оскільки випуск нової колекціїпланується на початок квітня, Артем вказує 1 квітня в якості дати початку кампанії,а 31 серпня в якості дати закінчення, щоб кампанія збіглася з часом, коли люди найбільшекупують одяг літнього сезону. Після збереження кампанії Артем може почати додаватив неї завдання планування і дії кампанії.

Завданняпланування. Для підтримки, реклами і подій, що входятьв кампанію, Артем та Ірина визначили такі завдання планування.

1. Визначити матеріалирекламно-інформаційного забезпечення компанії, які потрібно створити. Строк виконання10.01

2. Визначити рекламніканали. Строк виконання 10.01

3. Звернутися в рекламніканали, щоб забронювати рекламний час і місце для реклами. Строк виконання 11.01

4. Звернутися в місцевіорганізації, щоб підтвердити щорічне спонсорство показу одягу. Строк виконання 12.01

5. Створити організаційнийкомітет щодо участі у щорічному показі моделей літнього одягу. Строк виконання 14.01

6. Переглянути тазатвердити забезпечення і рекламу. Строк виконання 14.01

Діїкампанії. Артем визначив наступні дії для початковогоетапу кампанії.

1. Створити або уточнитимаркетингові списки. Строк виконання 17.01.

2. Розіслати електронноюпоштою інформацію про нову колекцію одягу. Строк виконання 17.01.

3. Звернутися догрупи Дизайну, відділу розробки і цеху з виготовлення рекламної продукції компанії«Mega Print»,для створення рекламних матеріалів. Строк виконання 18.01.

У міру того, як ціпочаткові завдання і дії будуть позначатися в Microsoft Dynamics CRM як завершені,Артем буде додавати інші дії кампанії. При створенні завдань Артем призначає деякіз них іншим своїм співробітникам. Наприклад, представнику відділу зі зв'язків згромадськістю доручається звернутися до спонсора ТРЦ «Дафі», а Ірині на її вимогунадаються на затвердження матеріали забезпечення.

Важливою дією наранньому етапі кампанії є створення або уточнення маркетингових списків, для якихпризначені всі матеріали забезпечення та реклами. В Microsoft Dynamics CRM Артемпереглядає існуючі списки, щоб визначити, наскільки їх можна використовувати длякампанії, і приходить до висновку, що створювати нові списки не потрібно: можнавикористовувати вже готові списки «Всі продавці», «Всі місцеві клієнти — електроннапошта» та «Повторні клієнти». Артем знає, що доведеться створити новий список, щобобробити відповіді, що надійшли на кампанію, але це можна буде зробити пізніше,після початку кампанії.

Хідвиконання компанії. Для відстеження ходу виконаннякампанії і стану всіх завдань і дій Артем та Ірина можуть використовувати звіт«Відомості про досягнення кампанії». На більш пізніх етапах Артем може використовуватидодаткові відомості, що надаються цим звітам, включаючи всі дати, цілі, визначення,відповіді та фінансові результати.

Через шість тижнівгрупа Дизайну, відділ розробки і цех з виготовлення рекламної продукції компанії«Mega Print»створили наступний набір засобів забезпечення та рекламних матеріалів для підтримкикампанії.

1. Буклети для продавців.

2. Листівки для існуючихклієнтів.

3. Двохсторінковареклама для щотижневої газети, що розповсюджується біля входу в метро.

4. Наклейки, якібудуть розповсюджені на показі.

5. Багатофункціональнірекламні плакати для показу колекції одягу та для інших заходів.

6. Афіші для розклеюванняпо місту.

У Microsoft DynamicsCRM Артем додає всі ці елементи як літературу. Артем може вказати себе в якостіконтактного співробітника для даних матеріалів, а також може вказати дату закінчення,щоб рекламні матеріали не були використані після завершення кампанії.

Компанія «Mega Print»разом з місцевим ТРЦ «Дафі» виступає спонсором щорічного показу колекцій одягу,що проводиться в приміщенні ТРЦ. Для цього заходу потрібні рекламні щити і плакати,матеріали для безкоштовної роздачі (листівки, буклети, наклейки), а також двохсторінковареклама в газеті у вигляді глянцевого плаката. Після завершення заходу Тамара, менеджерз продажу в компанії «Mega Print», разом зі своїми співробітниками зв'яжеться потелефону з клієнтами, які залишили свої контактні дані, щоб отримати додаткові відомості.

Основнідії компанії. Наближаєтьсяквітень. Більшістьзавдань планування завершені, деякі дії кампанії вже йдуть повним ходом, і Артемможе почати створення і планування основних дій кампанії. На основі вже виконаноїроботи Артем вирішує створити такі дії кампанії.

1. Надіслати поштоюбуклети продавцям, використовуючи маркетинговий список «Всі продавці».

2. Надіслати поштоюлистівки з повідомленням про новий продукт всім клієнтам в маркетинговому списку«Повторні клієнти».

3. Зв'язатися потелефону з всіма клієнтами, які виявили інтерес до нового продукту.

4. Відправити електроннеповідомлення про показ колекції одягу всім місцевим клієнтам.

5. Надіслати двохсторінковурекламу для публікації в газеті.

6. Найняти розповсюджувачівдля розклеювання афіш в найжвавіших місцях міста.

7. Організувати показколекції одягу (з плакатами, афішами, роздачею наклейок та іншими рекламними матеріалами).

8. Створити сценарійконкурсу «Що Ви знаєте про Євро 2012».

9. Зв'язатися потелефону з потенційними клієнтами, які виявили інтерес під час заходу.

Відстеженняходу виконання й обчислення успішності. Уперший день квітня колекція одягу Євро 2012 поставляються в магазини. Після двохмісяців проведення компанії співробітники відділу продажів запевняють, що інтересклієнтів до нової колекції одягу досить великий. Співробітники відділу продажівпочали відправляти відповіді на кампанію за допомогою Microsoft Dynamics CRM, деякіінтереси вже перетворені в організації. У відділі продажів задоволені обсягами продажівколекції, але як йдуть справи насправді?

Незважаючи на те,що нова колекція уже запущена у продаж, в Артема заплановані завдання і дії ще натри місяці, щоб відслідковувати хід кампанії та керувати нею. Так, Артему і Юліїнеобхідно уточнити деякі показники. На додаток до описаного раніше звіту Досягненняв рамках кампанії, на кожному етапі кампанії Артем може використовувати й інші звітидля відстеження ходу виконання та визначення успішності.

Звіт «Статус действийкампании» містить зведення по одній кампанії, включаючидані про запланований і реальному часі, відомості про батьківську кампанії та станвизначення.

Звіт «Сравнение кампаний»визначає найбільш і найменш успішні кампанії для «MegaPrint». Цей звіт порівнює двікампанії за такими параметрами, як окупність і число відповідей.

Завершення.До вересня кампанія з презентації колекції Євро 2012згортається. Обсяг продажів колекції одягу виявився дуже високий. Артем успішнопровів кампанію за допомогою Microsoft Dynamics CRM і з упевненістю готується донаступної кампанії, яка буде проведена для просування зимової колекції одягу.

Порядоквиконання

1.Створіть план маркетингової компанії для просування продуктів вашої організації,використовуючи наведений зразок. План кампанії повинен включати:

загальнівідомості про кампанію (назву кампанії, дату початку і дату закінчення кампанії,прайс-лист кампанії);

фінансовіпоказники (виділено в бюджеті, очікуваний прибуток);

задачіпланування (тема, відповідальний, тривалість, строк, пріоритет);

діїкомпанії (канал, тип, тема, відповідальний, плановий початок, планове закінчення,виділено в бюджеті (за необхідності), пріоритет);.

2.Створіть маркетингову компанію в Microsoft Dynamics CRM.

2.1.В області переходів клацніть «Маркетинг», потім – «Кампании».На панелі операцій клацніть «Создать».

2.2.У вікні «Кампанія» на вкладці «Общие сведения»необхідно ввести наступні відомості: в поле «Имя»- назва кампанії, поле «Состояние»буде не активним і має значення «Предложено».Після збереження компанії це поле буде активним. По мірі виконання компанії її станбуде змінюватися таким чином: «Предложено– Готова к запуску — Запущено – Завершено (Отменено,Приостановлено)»

Введітьвсі інші відомості, які є для цієї кампанії. Необхідно вибрати прайс-лист, якийдопоможе визначити вартість кампанії порівняно з доходом, отриманим від цієї кампанії.

СистемаMicrosoft Dynamics CRM автоматично створює код кампанії при збереженні нової кампанії.Оскільки код створюється автоматично, його не можна змінити після збереження кампанії.

2.3.На вкладці «Финансовые документы»введіть усі наявні відомості у такі розділи: «Выделенов бюджете»,«Предполагаемыйдоход», «Прочаястоимость». Значення «Общая стоимость действий компании»и «Общаястоимость компании» розраховуються автоматично.

2.4.Натисніть кнопку «Сохранить».

3.Створіть задачі планування компанії в Microsoft Dynamics CRM

3.1.Усекції «Сведения»панелі переходів вікна «Кампания»клацніть «Задачи планирования»,а потім на панелі операцій клацніть «Создать».

3.2.Заповніть поля форми «Задача» необхідною інформацією: у полі «Тема» введіть описзавдання, у полі, розташованому нижче, можна ввести конкретні відомості про спосібвиконання завдання. Натисніть кнопку «Сохранитьи закрыть».

3.3.Створіть аналогічно інші задачі планування для компанії.

4.Створіть дії компанії в Microsoft Dynamics CRM.

Діїкомпанії можна класифікувати за двома категоріями:

діїв рамках каналів. Для такої дії вказується комунікаційнийканал (телефон, зустріч, лист або факс). Вся сукупність цих дій дозволяє встановитиі підтримувати контакт з клієнтом за вказаною каналу;

діїпоза рамками каналів. Дії, для яких не передбаченийконкретний канал або канали, які не виходять за рамки організації. Ці дії призначенідля відстеження дій з проведення кампанії. Дії поза рамками каналів залишаютьсяв списку дій відповідального особи до тих пір, поки не перетворюються на дії в рамкахканалів або не завершуються. Канал для таких дій позначений як «Інший».

Діїкампанії в Microsoft Dynamics CRM включають список Тип, в якому визначаєтьсямета дії. Наприклад, тип дії для розсилки буклетів і листівок — «Распространениепечатных материалов», а телефонні дзвінки віднести до типу«Прямий контакт».

Длядії кампанії можна задати пріоритет і бюджет. Наприклад, для дії «Зустріч» до бюджетуможе входити вартість витрат на відрядження. Оновлення витрат, пов'язаних з діями,автоматично оновлює загальну вартість всієї кампанії. Дана інформація допомагаєвизначити вартість маркетингової кампанії. По мірі розвитку кампанії з'являєтьсяможливість встановити фактичні дати початку і закінчення робіт і ввести відомостіпро фактичні витрати.

4.1.Усекції «Сведения»панелі переходів вікна «Кампания»клацніть «Действия компаний»,а потім на панелі операцій клацніть «Создать».

4.2.Заповніть поля форми «Действия компаний» необхідною інформацією для дії «Уточненнямаркетингових списків»: у полі «Канал» виберіть «Другой», тому що ця дія відноситьсядо категорії поза рамками каналів; далі заповніть усі інші поля необхідною інформацієюяк на рис. 40. Натисніть кнопку «Сохранитьи закрыть».

4.3.Створіть аналогічно інші дії компанії поза каналами або в рамках каналів .

5.Створіть цільові продукти компанії в Microsoft Dynamics CRM.

5.1.Усекції «Продажи»панелі переходів вікна «Кампания»клацніть «Целевые продукти».Відкриється вікно зі списком цільових продуктів.

5.2.На панелі дій клацніть «Добавить существующий».У формі «Поиск в записях» знайдітьі виділіть продукти, які необхідно зв’язати з компанією та натисніть кнопку. Натиснітькнопку «OK».

5.3.Натисніть кнопку «Сохранить».

6.Створіть літературу компанії.

Література– це документи, які містять відомості про продукти ті послугах і які надаються клієнтамдля збільшення обсягу продажів.

6.1.Створіть в Wordбуклет,в якому будуть фото і опис ваших продуктів. Збережіть цей документ у своїй папці.

6.2.Усекції «Продажи»панелі переходів вікна «Кампания»клацніть «Литература». Відкриється вікнозі списком літературних публікацій.

6.3.На панелі дій клацніть «Добавить существующий».Уформі «Поискв записях»натисніть кнопку «Создать».

6.4.Заповніть необхідною інформацією поля форми «Література» (рис.4.16). У полі «Должность»введіть – менеджер з маркетингу, у полі тема клацніть кнопку пошуку. Відкриєтьсявікно з темами. Розкрийте тему «Литература»і оберіть необхідну тему нижчого рівня, наприклад «Буклеты»,у полі «Тип» — оберіть «Маркетинговое обеспечение», у полі«Контакт» оберіть вашого користувача, у поді «Датаокончания»- дату закінчення маркетингової компанії. Натисніть кнопку «Сохранить».

6.5.Після збереження запису стане активним розділ «Документы»секції «Сведения».Клацніть на цьому розділ, а далі на панелі інструментів «Создатьобъект документ».

6.6.Заповніть форму «Документ» .

6.7.Клацніть кнопку «Обзор»поряд з полем «Имя файла»,щоб знайти файл з попередньо створеним буклетом, знайдіть його, а потім клацнітьна кнопці «Вложить».

6.8.Натиснітькнопку «Сохранитьи закрыть», щоб закрити форму «Документ».

6.9.Натисніть кнопку «Сохранить и закрыть»,щоб закрити форму «Литература».

6.10.Виберіть створену літературу в формі «Поиск»та клацніть на кнопці «ОК»

6.11.Натисніть кнопку «Сохранить».

7.Зв’яжіть кампанію з маркетинговими списками.

7.1.Усекції «Маркетинг» панелі переходів вікна «Кампания»клацніть «Целевые маркетинговыесписки». Відкриється вікно з маркетинговими списками.

7.2.На панелі дій клацніть «Добавить».У формі «Поиск в записях»оберіть необхідні списки і натисніть кнопку «ОК».

7.3.З'явиться діалогове вікно «Добавить маркетинговые спискив кампанию».Натисніть кнопку OK.

7.4.Клацніть «Сохранить и закрыть».

Завдання5.4. Здійснити управління маркетинговою компанією.

Узавданні 5.4 потрібно виконати наступне:

1.Розподілити дії компанії

2.Створити контракти від компанії

3.Переглянути контракти від кампанії

4.Перетворити контракти від кампанії в можливу угоду.

5.Закрити контракт від кампанії

6.Проаналізувати результати маркетингових кампаній

Наступниметапом роботи з маркетинговою компанією в MicrosoftDynamics CRMєуправління кампаніями, яке має на увазі розподіл дій кампанії, робота з контрактамивід кампанії, аналіз зібраних маркетингових відомостей. Таким чином, після створеннякампанії з усіма приєднаними до неї записами можна почати кампанію. У MicrosoftDynamics CRM почніть кампанію, розподіливши створені дії. Після того, як початийрозподіл дій, кампанія офіційно знаходиться на стадії реалізації і відповідальніза дії починають виконувати операції, вказані в діях.

Порядоквиконання.

1.Розподіліть дії компанії

Прирозподілі дій можна зробити наступне:

призначатидії, такі наприклад, як телефонні дзвінки, для завершення іншими користувачами;

відправлятиповідомлення по електронній пошті за цільовим маркетинговим списками;

готуватифайли, що направляються виконавцю, який проводить кампанію, або партнерові.

1.1.В області переходів клацніть «Маркетинг», а потім «Кампании».

1.2.Виберіть із списку і відкрийте свою кампанію, яку потрібно почати.

1.3.В області переходів форми клацніть «Действия кампании».

1.4.Виберіть в списку і відкрийте дії, які потрібно розподілити, наприклад – підтвердженняспонсорської участі у заході, каналом якої є телефон.

Кожнадія в залежності від каналу при розподіленні буде пов’язана з певною формою, якамає в своєму розпорядженні різний набір полів. Наприклад, якщо каналом є телефон,то при розподіленні дії відкриється форма «Звонок»,в текстове поле якої можна ввести телефонний сценарій. В форму «Письмо» для каналуелектронної пошти можна ввести текст повідомлення тощо.

1.5.На стандартній панелі інструментів натисніть кнопку «Распределитьдействия в рамках компании».

1.6.З’явиться форма «Звонок».Заповніть поля форми необхідною інформацією. Клацніть копку «Распределить».

1.7.У діалоговому вікні підтвердження розподілу в полі Відповідальний виберіть користувача,відповідального за дії кампанії (оберіть себе). Натисніть кнопку ОК. Дії розподіляютьсяпризначеним відповідальним.

1.8.Натисніть кнопку «Сохранить изакрыть»,щоб закрити форму «Подтвердить распределение».

1.9.Натисніть кнопку «Сохранить изакрыть»,щоб закрити форму «Кампанія».

1.10.Перевірте, що нові дії з’явилися в переліку запланованих дій (в області переходівклацніть «Рабочая область»потім «Действия»).

2.Створіть контракт від кампанії.

Метабудь-якої маркетингової кампанії — отримання оцінюваних результатів. Після створеннякампанії і розподілу дій цільова аудиторія почне реагувати на кампанію. У MicrosoftDynamics CRM результати кампанії фіксуються як контракти від кампанії.

2.1.В області переходів клацніть «Маркетинг», а потім «Кампании».Виберіть із списку і відкрийте потрібну кампанію.

2.2.В області переходів форми клацніть «Контракти от кампании».На панелі дій натисніть кнопку «Создать».

2.3.У формі «Контракт от кампании»заповніть необхідну інформацію (рис. 4.19):

поле«Родительскаякомпания» — вказує кампанію, яка створила контрактвід кампанії;

поле«Код контракта»— вказує рівень зацікавленості клієнта: «Заинтересован», «Не заинтересован»,«Не слать материалы маркетинга», «Ошибка»;

поле«Промокод»- використовується для зв’язку з іншими компаніями, що просувають цей продукт;

поле«Клиент»- якщо джерелом контракту є існуючий клієнт, клацніть значок пошуку. Якщо контрактнадано від нового клієнта, введіть його дані в розділі «Полученоот нового клиента»;

поле«Канал» — вказує тип дії кампанії, в результаті якої створюється контракт;

поле«Дата получения»—вказує дату створення контракту;

поле«Источникдействия» — надає посилання на дію кампанії, якабуло використано для створення контракту.

поле«Тема контракта»- можна ввести предмет зацікавленості клієнта, наприклад, «Зацікавлений в придбаннітоварів».

2.4.Натисніть кнопку «Сохранить»,щоб зберегти запис з контрактом. На панелі інструментів форми з’явиться нова кнопка«Преобразоватьконтракт от компании».Натисніть кнопку «Сохранить изакрыть»,щоб закрити форму.

2.5.Аналогічно створіть ще два контракти.

2.6.Натисніть кнопку «Сохранить изакрыть»,закрити форму «Кампания».

3.Перегляньте отримані контракти від кампанії.

3.1.В області переходів клацніть «Рабочаяобласть», а потім «Действия».

3.2.На стандартній панелі інструментів в полі «Тип» виберіть «Контракт от кампании»(рис. 4.20).

3.3.На стандартній панелі інструментів в полі «Представления» виберіть «Мои контрактыот кампаний» (показує тільки відкриті контракти від кампанії, якими користувач володіє)або «Открытые контракты от кампании» (показує всі контракти від кампаній, які небули закриті або видалені, ці контракти від кампанії можуть належати як поточномукористувачу, так і іншому співробітнику організації).

3.4.Якщо неможливо знайти контракт від кампанії, який потрібно проглянути, на стандартнійпанелі інструментів натисніть кнопку Відновити.

Примітка!Контракти від кампаній можна проглянути у формі Кампанія. Для цього відкрийте кампанію.В області переходів форми виберіть Контракти від кампанії. Відображаються всі контрактивід кампанії, пов'язані з цією кампанією.

4.Перетворіть контракти від кампанії в можливу угоду.

Післястворення контрактів кампанії можна, використовуючи інформацію із контракту, створитиновий інтерес, пропозицію, замовлення або можливу угоду. Це називається перетвореннямконтракту. Перетворення дає можливість не вносити одну і ту саму інформацію двічі.

4.1.В області переходів клацніть «Маркетинг», а потім «Кампании».Відкрийте кампанію, що містить контракти, з яких потрібно створити можливі угоди.

4.2.В області переходів форми в секції «Действия»клацніть «Контракты от компаний».У списку виберіть і відкрийте контракт для перетворення.

4.5.На панелі дій натисніть кнопку «Преобразовать контракт откомпании».

4.6.У діалоговому вікні «Закрыть ипреобразоватьконтракт» в секції «Закрытьконтракт и преобразовать запись»виберіть «Создать новую запись дляклиентаі переконайтеся, що вибраний параметр «Возможнаясделка».

4.7.Натисніть кнопку ОК. Введіть дані в обов'язкові поля і натисніть кнопку «Сохранитьи закрыть».

4.8.Щоб закрити форму «Контракт от компании»,натисніть кнопку «Сохранить и закрыть».

4.9.Натисніть кнопку «Сохранить и закрыть»,щоб закрити форму «Кампания».

5.Закрити контракт від кампанії

Коликампанія і її дії завершені, можна закрити запис кампанії. Закриття відзначає закінченнякампанії, але дані зберігаються в системі для звітності.

5.1.В області переходів клацніть «Маркетинг», а потім «Кампании».Виберіть із списку і відкрийте кампанію, що містить контракти, які потрібно дискваліфікувати.

5.2.У секції «Сведения» клацніть «Контрактыот компании».Виберіть контракти від кампанії, які потрібно дискваліфікувати.

5.3.На панелі дій в розділі «Другие действия»виберіть команду «Закрыть контрактот компании». Виберіть відповіднийстатус для дискваліфікованого контракту від кампанії і натисніть кнопку ОК.

6.Проаналізуйте результатів маркетингових кампаній

Аналізрезультатів маркетингової кампанії можна здійснювати на основі використання наступнихзвітів:

«Достиженияв рамках компании» — звіт надає деталізоване уявлення прокампанію, яке включає всі дати, цілі, визначення, контракти і фінансову вигоду відкожної кампанії.

«Сравнениекомпаний»-цей звіт порівнює дві кампанії по таким параметрам, як окупність і число контрактів.

«Статусдействий компании» — цей звіт містить відомості по кампанії, включаючи дані прозаплановані і реальні часові обмеження, відомості про батьківську кампанію та ін.

6.1.Створітьзвіт «Достиженияв рамках компании».

6.1.1В списку компаній виберіть поточну кампанію.

6.1.2.На панелі дій натисніть кнопку «Отчеты»,а потім виберіть «Достижения в рамках компании».

6.1.3.У діалоговому вікні «Выбор записей»натисніть кнопку «Все используемыезаписи».

6.1.4.Натисніть кнопку «Выполнить отчет».Звіт показує поточний стан кампанії.

6.2.Створіть звіт «Сравнение компаний»(порівняєтесвою кампанію з будь-якою іншою).

6.2.1.В області переходів клацніть «Рабочаяобласть — Отчеты».

6.2.2.Знайдіть в списку звіт «Сравнение компаний»,подвійним щигликом мишки запустіть процес створення звіту.

6.2.3.Не змінюючи фільтри, натисніть кнопку «Выполнить отчет».

6.2.4.В полі «КампанияА» оберіть свою маркетингову кампанію, в полі «КампанияБ» – будь-яку іншу. Натисніть кнопку «Посмотретьотчет».

6.3.Аналогічно створіть звіт «Статус действий компании».

Змістзвіту до лабораторної роботи 4

1. Мета лабораторної роботи

2. План маркетингової компанії

3. Звіт «Статус дій кампанії».

4. Звіт «Порівняння кампаній».

5. Звіт «Досягнення в рамках кампанії».

6. Висновки.

Контрольні питання

1. Дайте визначення компанії, швидкої компанії,маркетингової компанії.

2. Яка відмінності між швидкою і маркетинговоюкомпанією?

3. Що таке маркетинговий список, кваліфікаціяучасників маркетингового списку?

4. Яким чином створюється швидка компанія?

5. Охарактеризуйте основні елементи маркетинговоїкомпанії. Приведіть приклади.

6. Які кроки необхідно виконати для створеннямаркетингової компанії? Які з цих кроків є обов'язковими?

7. Поясните як розраховується загальна вартістьмаркетингової кампанії.

8. Які дії входять до управління компанією?

9. Яке призначення розподілу дій компанії?

10. Для чого призначені контракти від компанії?Яким чином можна перетворити контракти компанії?

11. Які звіти використовуються для аналізу результатівмаркетингової компанії?


Рекомендованалітература

 

Основна

1. Скотт Д., Ли Д., Вейсс С. Microsoft Dynamics CRM 4.0 для чайников.: Пер. с англ.– М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2009. – 368 с.

2. Майк Снайдер, Джим Стегер. Microsoft Dynamics CRM 4.0. – М.:ECOM, 2009. – 624 с.

Ресурси мережі Internet

3: Информационный портал CRM.COM.UA. — crm.com.ua/

4. CRM Tools. — crm-tools.ru/

5. CRM portal. — crm-portal.ru/

6. CRM online. — www.crmonline.ru

7. CRMfaq www.crmfaq.ru/

8. Немного правды о CRM… — crm-jam.com/

9. Microsoft Dynamics CRM. — www.microsoft.com/Rus/dynamics/CRM/overview.mspx

 

еще рефераты
Еще работы по маркетингу