Реферат: Іміджмэйкінг у дыскрэдытацыйных тэхналогій

Змест

Уводзіны

1.Дыскрэдытацыйныя тэхналогіі

2.Стратэгііаднаўлення іміджу

Заключэнне

Выкарыстанаялітаратура


Уводзіны

Дадзеная праца прысвечанааналізу феномена пабудовы негатыўнага вобразу палітычнага лідэра,дыскрэдытацйным тэхналогіям, метадам супрацьстаяння ім.Такая задача патрабуе дасканалагаасвятлення праблемы.

Актуальнасць тэмыдаследавання:

У апошнія гады ў палітычнайпрасторы перманентна цыркулюе разнастайная негатыўная інфармацыя прааб'яўленні, палітыкаў, фактах, падзеях.Негатыўная дамінанта ў палітычнайкамунікацыі, разумела схаванае або відабочнае супрацьстаянне палітычныхаппанентаў, абвастрае традыцыйнае неадзначнае стаўленне народа да ўлады і ўсягопалітычнага працэсу Негатыўнае пазіцыянаванне палітычныхканкурэнтаў становіцца распаўсюджаным элементам барацьбы за ўладу ў публічнайсферы.Радавыя грамадзяне, свядомасць якіх з'яўляецца люстэркам палітычныхпадзей, вымушаныя быць не толькі гледачамі, але і суб'ектамі прапанаваныхсітуацый.Сродкі масавай інфармацыі, спараджаючы непрывабных палітычныхперсанажаў, памнажаюць негатыўныя настроі ў масавай свядомасці.Ўспрыманнеспажыўцоў палітычных прадуктаў часцяком наладжваецца на негатыў, становіццастрачаным для пазітыўных з'яў і паведамленняў, і ў чаканні з'яўлення новыхнегатыўных вобразаў, у сваю чаргу спрыяе пашырэнню далейшага негатыўнагаўспрымання.

Традыцыйны недавер да ўлады ўнашых грамадзян і нездаволенасць любой уладай любога ўзроўню ў часткі грамадзян,палягчае прыпісванне палітыкам негатыўных характарыстык.Контрпрапаганда сталаабавязковым атрыбутам практычна любой выбарчай кампаніі.Дыскрэдытацыяпалітычных апанентаў становіцца вядомай часткай сцэнара не толькі ўперадвыбарных кампаніях, але і ў межвыбарным палітычным працэсе.Гэта яшчэ большадчужае людзей ад палітычнага працэсу, зніжае матывацыю палітычнага ўдзелу.

Выбарчыя кампаніі даюцьбагаты эмпірычны матэрыял для аналізу аб'ектыўных і суб'ектыўных ўмоўуспрымання палітычнай улады і фарміравання вобразаў палітычных лідэраў.Прыгэтым даследаванню фарміравання негатыўных вобразаў палітыкаў не надаеццадастаткова ўвагі ў параўнанні з практыкай па іх стварэнні.Так, ні ў айчынных,ні ў замежных крыніцах мала дадзеных аб прыродзе з'яўлення негатыўных вобразаў,механізмах іх фарміравання, прычынах іх устойлівасці ў свядомасці, абмагчымасцях перафармаванне ўжо склаліся негатыўных вобразаў і канструяванняпазітыўнага ладу ва ўмовах палітычных канфлiктаў,ціску адміністрацыйнага рэсурсу, падкантрольных рэгіянальныхСМІ. (1)

Ступень навуковай распрацаванасцьпраблемы. Общеметодологической асновай дадзенага даследавання з'яўляюццапалітыка-псіхалагічныя канцэпцыі ўспрымання лідэраў, вобразаў лідэраў і ўлады.Упалітычнай псіхалогіі назапашаны багаты тэарэтычны матэрыял,што аналізуе праблему палітычнага ўспрымання ў самых розныхаспектах.Пры гэтым вывучэнню фарміравання вобразаў ўлады і палітычных лідэраў закцэнтам на іх негатыўным успрыманні ў айчыннай і замежнай літаратуры практычнане надаецца спецыяльнага ўвагі.

Катэгорыя ладу палітычнага лідэразнаходзіцца ў фокусе некалькіх дысцыплін — паліталогіі, сацыялогіі,псіхалогіі.У паліталягічным сэнсе вобраз палітычнага лідэра, які фарміруецца ўмасавай свядомасці, з'яўляецца адным з рэсурсаў ўлады, нараўне з уладныміінстытутамі, уладным статусам і іншымі крыніцамі ўлады. (1)З'яўляючыся камунікатыўнай адзінкай, пазітыўны вобраз палітычнага лідэраз'яўляецца адным з умоў эфектыўнай рэалізацыі ўлады.Негатыўны вобраз,апыняючыся знакам неэфектыўнай ўлады, прыводзіць да звужэння ўладныхмагчымасцяў, азначае страту ўплыву.Негатыўны вобраз палітычнага апанента, якіскладваецца ў свядомасці выбаршчыкаў, уяўляе сабой дадатковы крыніцапалітычнага капіталу, які пашырае магчымасці забеспячэння электаральнайпадтрымкі і перспектыў выканання ўладных функцый у межвыборный перыяд.

Палітычная ўлада ў вызначэннях многіхдаследчыкаў-палітолагаў, уяўляе сабой сістэму ўзаемазвязаных іинституционализированных сувязяў і адносін, ролевых структур, стыляўпаводзінаў, не атаясамліваецца ні з асобнымі інстытутамі, ні з вызначанымдамінуючым суб'ектам, ні з сродкамі.(2)Палітычная псіхалогія акцэнтуе ўвагу на суб'ектыўных баках феномена ўлады,такіх, як псіхалагічныя механізмы ажыццяўлення ўлады, ўстаноўкі, паводзіны,успрыманне палітычнай улады, фарміраванне вобразаў ўлады ў свядомасці.Упалітычнай псіхалогіі існуюць два падыходу ў вывучэнні ўспрымання грамадзянаміпалітычнай улады і палітычных лідэраў.Першы факусуе ўвагу на аналізе вобразаўсамой улады і лідэраў, робячы акцэнт на асобы палітыкаў.З акцэнтам на лідэрах ііх характарыстыках праблема ўспрымання палітычных лідэраў даследуецца ўзамежнай і айчыннай науке(3)., Другіпадыход даследуе палітычнае ўспрыманне паслядоўнікаў, разглядаючы розныяаспекты асобы ў палітыке.Работы паліталагічнай накіраванасці факусуюць увагу, па-першае, на самой уладыі лідэрах.У гэтым кірунку можна вылучыць працы Ф. Гринстайна, Д. Уінтэр, У.Уэйнтрауба, Э. Фидлера, Р. Стогдила, М. Херманн. (7)


1. Дыскрэдытацыйныя тэхналогіі

іміджмэйкінгдыскрэдытацыйныі выбарчыі палітычна

Дыскрэдытацыйныя тэхналогіідатычацца да метадаў палітычнай барацьбы ў выбарчых кампаніях.Гэта метадыразбурэння станоўчага іміджу, ствараемага супернікам і яго камандай падчасперадвыбарчых кампаніяў.

 Па-іншаму,такія тэхналогіі можна назваць: «Чорны PR», «брудныя тэхналогіі»,«інфармацыйныя войны», «контрпрапаганды» і г.д.

 Процідзейны маркетынг або дэмаркетынг даенаступнае вызначэнне дыскрэдытацыйным тэхналогіям: «Дэмаркетынг — гэта маркетынгавыя ўздзеянні нарынак з мэтай скарачэння попыту на тавары і паслугі, калі гэты попыт істотнаперавышае прапанову.У дачыненні да выбарчай кампаніі задача дэмаркетынга — абмежаваць попыт на кандыдатаў-канкурэнтаў.Для мэтаў дэмаркетынгаможна выкарыстоўваць спецыяльна падрыхтаваныя тэледэбаты паміж кандыдатамі,мітынгі, сустрэчы з выбаршчыкамі, на якіх няяўным чынам удапушчальных законам межах прадэманстраваць слабыя бакі перадвыбарнай праграмыкандыдата-канкурэнта, яго асабістыя недахопы »(5).

 Большасць дыскрэдытацыйныхтэхналогій прадугледжаны законам і з'яўляюцца легальнымі.Аднак у большасцівыпадкаў, тэхналогіі, якіявыкарыстоўваюцца з'яўляюцца супрацьзаконнымі.Веданне прыёмаў такіх тэхналогійдасць магчымасць не толькі імі карыстацца, але і супрацьстаяць нападамкандыдатаў-супернікаў разбурыць станоўчы імідж. Дыскрэдытацыйныятэхналогіі можна падпадзяляць на:

• Арганізацыйныя і псіхалагічныя;

• Штопапярэджваюць крызісную сітуацыю і рэагуюць на наступ;

• Арыентаваныя на розныя мэтавыягрупы кампаніі і г.д.

 У большасці публікацый тэхналогіі,накіраваныя на зніжэнне іміджу супернікаў, падпадзяляюцца на тэхналогіі«партызанскай атакі» (ананімнага нападу на канкурэнта) і «франтальнайатакі» (адкрытага нападу).

 «Партызанская атака».Дадзеная тэхналогія мае на ўвазе ўдар па канкурэнту прыдапамозе старонніх асоб пераважна праз СМІ.Каб размыць вобраз арганізатаранападу нават для выканаўцаў, выкарыстоўваюць вялікую колькасць пасрэднікаў.

 Пры дэструктыўнай«апрацоўцы» крыніцы, могуць выкарыстоўвацца наступныя прыемы:

 1.зніжэнне даверу дакрыніцы;

 2.нападна крыніцу;

 3.падменакрыніцы;

 4.атаясамліваннез крыніцай інфармацыі.

 Прызніжэнні даверу, нападзе і падмене выкарыстоўваюць чуткі.Чуткі — від камунікацыі, у працэсе якога выклікае павышаную цікавасць інфармацыя рознайступені дакладнасці, з цяжкасцю паддаецца праверцы, хутка перадаецца людзьміадзін аднаму і становіцца набыткам шырокай аудыторыі.

 Важным з'яўляецца тое, штоінфармацыя ананімная (перадаецца без указанняў на крыніцу) і прымаецца на веру.Імітацыйная дэзінфармацыя — гэта метад ўнясення змяненняў у прапаганду іншагабоку.Гэтыя змены надаюць ёй іншы накірунак, зніжаюць давер да яе, ствараюцьнегатыўны вобраз.

 Да іх адносяцца:

o- распаўсюд агітацыйных матэрыялаў суперніка ў забароненыхмесцах;

o- публікацыі прамой рэкламы, газеты-двайнікі, інтэрнэт-сайты, здакладнасцю капіююць дызайн выдання канкурэнта, з правакацыйнымі звесткамі пракандыдатаў ці іх праграмах;

o- некарэктны, які выклікае раздражненне і дэзінфармуевыбаршчыкаў дырэктарка-маркетынг (адпраўка лістоў, факса, mail, званкі) ад імякандыдата;

o- фальсіфікацыя перадвыбарных мерапрыемстваў канкурэнта;

o- фальсіфікацыя кампаніі «ад дзвярэй да дзвярэй» (паходы «аддзвярэй да дзвярэй» лжекандыдатаў або іх«сваякоў») і сэйл-прамоўтэрныхмерапрыемстваў канкурэнта (раздача ад імя канкурэнта няякасных прадуктовыхнабораў і сумніўных падарункаў);

o- імітацыя пагроз ад імя канкурэнта і г.д.

 «Франтальнаяатака». «Франтальная атака» — гэта дискредитационный метад іміджавайстратэгіі, калі суперніка атакуюць публічна або ў СМІ.Дадзены метадвыкарыстоўваецца радзей, так як неабходнасць у ім адпадае пры правільнымвядзенні выбарчай кампаніі.

 Пры вядзенні «атакі» апублікуюцца фактыаб кампраметуючым мінулымабо цяперашнім суперніка. Галоўнае адрозненне ад «партызанскай атакі»«франтальнай атакі» у тым, што калі ў першым можа выкарыстоўвацца адкрытая«чорная» прапаганда, то ў другім выпадку — толькі пацьверджанаяінфармацыя. Рэкамендацыі па падрыхтоўцы «франтальнай атакі» па Максімава А.:

o- Атака, праведзеная падчас прамых дэбатаў, часцяком шкодзіцьсамому атакуючаму,стварае імідж скандаліста.

o- Пачаўшы дзейнічаць у нападзе або абароне, звычайна не ўпускаеццаініцыятыва, суперніку навязваецца план развіцця сітуацыі.

o- Калі ў кандыдата з'яўляеццакампрамат на суперніка, варта адмовіцца ад выкрыцця, падаўшы гэта іншамучалавеку.

Асноўныя метады «франтальнай атакі»:

1.Распаўсюд рэальнага кампрамату;

2.Псіхалагічны ціск.

Распаўсюд рэальнага кампрамату. Рэальныкампрамат асвятляецца адкрыта непасрэдна галоўным супернікам падчас дыскусій,дэбатаў, крыжаваных інтэрв'ю і да т.п.

 Асноўныя спосабы аргументацыі:

• абвінавачванні,разгалашэнне фактаў зпрывядзеннем доказаў;

• спасылка на вядомых асобаў(часцяком старажытных філосафаў).

Псіхалагічны ціск. У публічнымсутыкненні можна выкарыстоўваць розныя метады псіхалагічнага ціску, даводзячыяканкурэнта да выказваннянепрыстойных слоў, якія правакуюць на непрыстойныядзеянні, словам — вымусіць суперніка выйсці з сябе. Гэта можа быть:

o- гумарыстычныя выказванні ў адрас апанента;

o- прыніжэнне кампетэнтнасці і важнасці канкурэнта;

o- прывядзенне цытат рознага часу, сказаных апанентам, іабвінавачаньне яго ў непасьлядоўнасьці;

o- размежаванне пазіцый (сваёй і канкурэнта) і іхсупрацьпастаўленне з указаннем моцных сваіх бакоў і слабых канкурэнта;

o- прымус да змены пазіцыі;

o- выкарыстанне пытанняў-меркаванняў (палітык выказвае крыўднаедля суперніка меркаваньне і задае не зусім пэўнаепытанне, апанент пачынае апраўдвацца або парыраваць абразу, і выглядаенепераканаўча);

o- «палачныя» довады(напрыклад, «Вы разумееце, што гэтым замахваецца на самае святое?!», гэтаканстытуцыя, рэформы, дэмакратыя і г.д.);

o- лагічная ланцужок, якая прыводзіць да сур'ёзнагаабвінавачванні.(6)

 Варта сказаць, што частатакія тэхналогіі ўспрымаюцца электаратам не станоўча і руйнуюць імідж кандыдатаў,якія жадаюць дабіцца ўлады з дапамогай такіх тэхналогій.

2. Стратэгіі аднаўлення іміджу

 Стратэгіяаднаўлення іміджу з'яўляецца важнай і часта выкарыстоўваецца ў выбарчыхкампаніях. Зараз падрабязней разгледзім кожную з тэхналогій.

Тэхналогіісупрацьдзеяння «партызанскай атацы». Прысупрацьстаянні «партызанскай атакі» трэба ўлічваць наступнае:

1.адказаць нанапад трэба імгненна, доўгая затрымка можа моцна пашкодзіць ўсёй кампаніі;

2.трэбапрагназаваць дзеянні суперніка, а таксама рабіць контрходы адначасова

3.не трэба моцнарэагаваць у СМІ, так як гэта робіць рэкламу суперніку.

 Прэвентыўныямеры

o — Публікацыяадказаў кандыдата на магчымыя непрыемныя пытанні, якія падрыхтоўваюцца перш,чым сапернік запусціць іх у выглядзе плётак і чутак;

o — Прышчэпка(«вакцынацыя» СМІ) — публікацыя негатыўных звестак з асабістым пунктамгледжання кандыдата;

o — Дэманстрацыятэхналогіі (кандыдат знаёміць выбаршчыкаў з «антытэхналогіямі», якія могуцьбыць выкарыстаны, і калі хто і спрабуе іх ўжыць, то ў мінус свайму іміджу)

o — Імітацыядзеянняў, накіраваных супраць кандыдата — праводзіцца ад імякандыдата-суперніка, пры тым, што выбаршчыкі павінны быць упэўненыя, што такогаадбыцца не магло.

 Рэакцыя наузніклую крызісную сітуацыю

1.Прызнанненегатыву — выбар такой рэакцыі павінен быць суаднесены са статусам кандыдата,абгрунтаванасцю абвінавачванняў і пэўнасцю.Калі ж рызыка прызнання інфармацыіабгрунтаваны, то кандыдат павінен зрабіць наступнае:

— Своечасовазабяспечыць дакладнай інфармацыяй СМІ;

— Прыцягнуцьнезалежных экспертаў і аўтарытэтных людзей;

— Забяспечыцьўсе СМІ роўнай інфармацыяй;

— Быцьпаслядоўным у сваіх дзеяннях.

2.Тлумачэнне несведчыць аб вінаватасці кандыдата, а наадварот, тлумачыць выбаршчыкам пазіцыюлідэра.

3.Ігнараванненегатыву дзейсная стратэгія, калі тэма прапаганды малаважная.

4.Прамоеабвяржэнне абвінавачванняў часцяком малаэфектыўна без дадатковыхмерапрыемстваў.

Пры нападзе накрыніцу (меркаванага або пазначанага аўтара) негатыву можна выкарыстоўвацьнаступныя прыёмы:

— Метаддэманстрацыі «антытэхналогій» (паказаць выбаршчыкам, як ўздзейнічаюць на яго супернікі);

— Зніжэннедаверу выбаршчыкаў да абвінавачванняў супраць кандыдата;

— Давядзеннеабвінавачванняў да абсурду;

— Абвінавачваннеў «палітыканстве».

5.Контратака — пераклад барацьбы на «поле» суперніка, тым самым адвядзенне ўдару па ўласныміміджу.

6.Упраўленнеуспрыманнем інфармацыі (спінкантроль) — калі можна завысіць або прынізіцьзначнасць любога события.

 Практыкі«спінкантроля» працуюць па напрамках:

— Змяненнеспосабу асвятлення негатыўнай інфармацыі;

— Змяненне«навінавага» кантэксту ахопленага негатыву (напрыклад, з недакладнайінфармацыяй);

— Арганізацыяконтрслухов, уцечкі інфармацыі;

— Стварэнневерсіі здарэння;

— Адцягненне масна больш цікавыя тэмы.(6),(4)

Адлюстраванне«франтальнай атакі» (6). Калі ўсё ж на кандыдатанапалі ў адкрытую, трэба падаць скаргу ў выбарчую камісію і пазоў аб абаронегонару і годнасці (альбо аб абароне ад паклёпу) у суд.

1.Зніжэннедаверу выбаршчыкаў да негатыўных звестках пра сябе карысна для барацьбы зраспаўсюджваннем непажаданай інфармацыі;

2.Пераклад абвінавачванняна апанента, правакаванне суперніка апраўдвацца;

3.Папраўкаапанента падчас дыскусіі будзе добрым прыёмам, пры ўмове падрыхтаванасціадказаў да верагодным пытаннем.Гэтым прыёмам можна паставіць пад сумнеўкампетэнтнасць апанента;

4.Прамое абвяржэннеі тлумачэнне дзейсны метад пры вялікай колькасці фактаў;

5.Выкарыстаньнеконтрдовадаў.Загадзя рыхтуюцца разнастайныя тэмы для крытыкі і контрдовады.


 Заключэнне

 У гэтай працыбыла прадпрынятая спроба разабрацца ўтакой навуцы як іміджмэйкінг у тэмедыскрэдытацыйных тэхналогій. Параў на льнастарая навука ў наш час прымае новае значэнне ў ходзе выбарчых кампаній. Якпаказваю цьа пошні явыбары, выбаршчыкі запамінаюць неідэіі праграмы кандыдатаў, а найбольш яркіх асоб (уласьцівасць нашагаграмадскага меркавання).Запамінальны станоўчыв образ кандыдата на выбарах працуе лепш,чым яго палітычныяі дэі.

 Спецыялісты ўгаліне Public Relations, якія займаюцца стварэннем іміджу,павінны валодаць вялікім наборам ведаў як у рэкламе,дызайне, паліталогіі, маркетынгу, такупсіхалогііісацыялогіі.

 У ходзевыканання работы былі вырашаны пастаўленыя задачы:разгледжаны падыходы да пабудовы адмоўнага палітычнага іміджу,вылучаны ярозныя тыпы дыскрэдытацыйных тэхналогій,разгледжаны функцыі, структура дыскрэдытацыйныхтэхналогій і метады барацьбы з імі.


Выкарыстанаялітаратура

1) Шестопал Е.Б.Псіхалогія ўспрыманняулады.М.2002

2) Салаўёў А.І.Паліталогія.Палітычнаятэорыя і палітычныя тэхналогіі.МАспект Прэс, 2000, с.86.

3) Шестопал Е.Б.Асоба і палітыка.М., 1988

4)  ГозманЛ.Я., Шестопал Е.Б.Палітычная псіхалогія.М., 1996

5) УшаковаТ. Ведение политических дискуссий. М.,1995

6) Халипов, В.,Халипова, Е, Шишкин, А. Выборы и власть: словарь-справочник избирателя.–М.: Изд-во «Совершенство»,1999.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу