Реферат: Конкурентна стратегія МНК "Deere & Company"


Конкурентна стратегія МНК «Deere& Company»


Вступ

1 Дослідження міжнародної кон’юнктуригалузі діяльності

1.1 Аналіз конкурентної ситуації вміжнародній галузі

1.2 Аналіз ситуації на ринку

1.3 Прогнозування кон’юнктури галузі

2 Аналіз міжнародноїконкурентоспроможності

2.1 Дослідження головних напрямківдіяльності

2.2 Фінансовий аналіз

3 Визначення корпоративної стратегії

3.1 SWOT – аналіз досліджуваної компанії «Deere& Company»

3.2 Прогнозування конкурентної стратегії досліджуваноїкомпанії «Deere & Company»

Висновки

Список джерел інформації

Додатки


ВСТУП

 

Однією з основнихтенденцій, що характеризують світову економіку на сучасному етапі розвиткубагатонаціональної в міжнародному бізнесі, є її глобалізація. Глобалізаціясвітової економіки — процес дедалі більшого взаємозалежності економік різнихкраїн світу внаслідок зростання транскордонних переміщень товарів і послуг,експорту капіталів, інтенсивного обміну інформацією і технологіями, міграціїробочої сили. Головною силою у виробничих зв'язках стали мультинаціональнікорпорації (МНК), які утворювали інтернаціональні виробничі комплекси, щоздійснюють створення продукту, його реалізацію, розрахунки, кредитування.

Однією зпровідних галузей народного господарства є сільгоспмашинобудування. Урезультаті розвитку агропромислової інтеграції, об'єднання і злиття порівняносамостійних ланок виробництва та переробки сільськогосподарської сировини,доставки її до споживача формується агропромисловий комплекс. У сучасних умовахдедалі більшої актуальності набуває вдосконалення розміщення виробництвасільськогосподарської техніки. Світові ринки тракторів для аграріїв є одними знайбільш динамічно розвиваючимися, з щорічним приростом обсягів продажів до30%. Сільськогосподарське машинобудування має споживчий чинник розміщення ітому зосереджено у головних сільськогосподарських регіонах світу.

Мета даної роботи- дослідити кон'юнктуру міжнародних ринків, виконати аналіз міжнародноїконкурентоспроможності " Deere & Company " і прогнозуватиконкурентну стратегію дослідження МНК.

У ході роботибуде виконано аналіз конкурентної ситуації в міжнародній галузі, аналізситуації на ринку, аналіз фінансового стану МНК та SWOT — аналіз дослідженняМНК, а також прогнозування кон'юнктури ринку і конкурентної стратегіїдослідження МНК.


1. ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇКОН'ЮНКТУРИ ГАЛУЗІ

 

1.1 Аналіз конкурентноїситуації в міжнародній галузі

Розвитокбагатонаціональної в міжнародному бізнесі йшло з зовнішньої точки зору, пошляху зростання числа МНК, але внутрішній зміст цього процесу як раз іпідготувало перехід міжнародного бізнесу до найбільш високої точки йогорозвитку — глобалізації.

Глобалізація — процес всесвітньої економічної, політичної і культурної інтеграції тауніфікації. Основним наслідком його є світовий поділ праці, міграція вмасштабах всього світу — капіталу, людських і виробничих ресурсів,стандартизація законодавства, економічних і технологічних процесів, а такожзближення і злиття культур різних країн. Це об'єктивний процес, який носитьсистемний характер, тобто охоплює всі сфери життя суспільства. У результатіглобалізації світ стає більш пов'язаним і більш залежним від усіх йогосуб'єктів. Відбувається як збільшення кількості спільних для груп державпроблем, так і розширення числа і типів інтегруються суб'єктів.

Наявність у найрізнішихкомпаній прагнення до концентрації обумовлено конкурентними перевагами великихбізнес-структур перед дрібними і середніми господарюючими суб'єктами.

Конкурентоспроможність- це характеристика товару, що відображає його відмінність відтовару-конкурента як по ступеню відповідності конкретної суспільної потреби,так і за витратами на її задоволення.

Показник, щовиражає таку відмінність, визначає конкурентоспроможність аналізованого товарустосовно товару-конкуренту.

Машинобудування — провідна галузь промисловості. Це обумовлено в першу чергу тим, щомашинобудування:

1. Створює машинита обладнання, що використовується в інших галузях, і тим самим створює умовидля розвитку всіх інших галузей промисловості;

2. є найбільшимспоживачем продукції чорної і кольорової металургії, а також цілого ряду іншихгалузей;

3. забезпечуєзайнятість досить великої частки трудових ресурсів;

4. виступає якрайоноутворюючий фактор;

5. євідображенням ступеня розвитку продуктивних сил в регіоні;

6. дає суттєвийпоштовх розвитку прогресивних технологій.

Машинобудуваннязаймає перше місце серед усіх галузей світової промисловості за кількістюзайнятих і за вартістю продукції, що випускається. Воно визначає галузеву ітериторіальну структуру промисловості світу, забезпечує машинами та обладнаннямвсі галузі економіки, робить різноманітні предмети споживання.

Відмінності країнза рівнем розвитку машинобудування дуже великі. Більше 90% машинобудівноїпродукції виробляють розвинені країни. Безумовними лідерами у виробництві є:США, Японія, Німеччина, Франція, Великобританія, Італія, Канада, Китай, Росія.Вони виробляють практично всі види металовиробів, машин та обладнання. КраїниЗахідної та Східної Європи, а також, деякі країни, що розвиваються (Бразилія,Індія, Сінгапур та ін.) зазвичай спеціалізуються на випуску певних видівмашинобудівної продукції, з якої вони виходять на світовий ринок. У ціломувідставання країн, що розвиваються в цій галузі ще дуже велике.

Галузевий складмашинобудування.

Розрізняютьбільше 70 галузей, серед них можна виділити головні:

1. транспортнемашинобудування (автомобілебудування, суднобудування, авіабудування тощо);

2. сільськогосподарськемашинобудування (тракторобудування, виробництво комбайнів);

3.приладобудування;

4. виробництвотехнічного устаткування і т.п.

Однією зпровідних галузей машинобудування є сільгоспмашинобудування.

Розвинені країнискорочують виробництво сільськогосподарської техніки, приділяючи увагупідвищенню її якості і технологічних можливостей, поступово поступаються своєлідерство країнам, що розвиваються.

Сучасні тенденціїсвітового сільськогосподарського машинобудування показують, що в умовах навітьдрібного фермерського виробництва безперервно йде підвищення потужностітракторів і самохідних комбайнів і використання їх з комплексом сільгоспмашин ізнарядь, що дозволяють поєднати одночасно передпосівна обробка грунтів, посів,внесення добрив і отрутохімікатів і післяпосівну обробку.

Сільськогосподарськемашинобудування має пріоритетне значення для розвитку економіки в цілому,оскільки, виробляючи продукцію зі складними техніко-технологічними параметрами,сприяє досягненню довгострокової конкурентоспроможності країни.

Сільськогосподарськемашинобудування має споживчий чинник розміщення і тому зосереджено у головнихсільськогосподарських регіонах світу. Розвинені країни, що домоглися найвищогорівня механізації сільського господарства, скорочують виробництвосільськогосподарської техніки, приділяючи увагу підвищенню її якості ітехнологічних можливостей, поступово поступаються своє лідерство країнам, щорозвиваються за абсолютними показниками виробництва.

Таким чином, всучасних умовах все більшої актуальності набуває вдосконалення розміщеннявиробництва сільськогосподарської техніки.

Проблеми розвиткусільськогосподарського машинобудування тісно взаємопов'язані з розвитком АПК(агропромислового комплексу).

В АПК розрізняютьтри сфери діяльності:

— Перша — виробництво засобів виробництва для всіх інших областей, пов'язаних з сільськимгосподарством (тракторне машинобудування, виробництво сільгоспмашин,устаткування для тваринництва, легкої і харчової промисловості тощо);

— Друга — сільське господарство: рослинництво і тваринництво;

— Третя — переробка сільськогосподарської сировини (харчова, м'ясомолочна, легкапромисловість та ін.)

Щоб забезпечитивзаємозв'язок, наприклад, між другою і третьою сферами, тобто передачусільськогосподарської сировини переробної промисловості, потрібно матитранспорт, систему зв'язку. Тому виділяють четверту сферу — виробничуінфраструктуру (транспорт, зв'язок). Крім того, є ще соціальна інфраструктура,яку вважають п'яте сферою.

Таким чином,сільськогосподарське машинобудування має пристосовуватися до інтересів і потребаграріїв у повній відповідності з планами розвитку АПК.

Світові лідерисільгоспмашинобудування

Найбільші світовікомпанії-виробники сільгосптехніки «AGCO», «CNH», «John Deere», «SameDeutz-Fahr», «Claas».

Корпорація AGCO(Your Agriculture Company) — це світовий лідер в конструюванні, виробництві тареалізації сільськогосподарської техніки і запчастин. Корпорація AGCO булазаснована в 1990 р. і в даний час пропонує повну лінійку сільськогосподарськоїтехніки, включаючи трактори, комбайни, косарки, обприскувачі, техніку длязаготівлі сіна, обприскувачі, кормозбиральної, грунтообробне та іншеагрегатуються обладнання. Продукція реалізується під наступними провіднимибрендами, серед яких Challenger ®, Fendt ®, Massey Ferguson ® і Valtra ®.

конкурентнийстратегія міжнародний

Основні показники діяльностіAGCO, $ млн.

Показник

2009 г.

2010 г.

Чистий обсяг продажів с.-г. техніки 6828 8425 Чистий прибуток (збиток) 246,3  400 Витрати на НДДКР 155 495 Чисельність працюючих, тис.чол. 13,7 15,6

Компанія CNH(Case New Holland) є провідним виробником сільськогосподарської та будівельноїтехніки марок Case IH і New Holland. Мережа з 11.400 дилерів в більш ніж 160країнах допомагає концерну CNH впроваджувати власні знання та ділитисянакопиченим досвідом у сфері сільського господарства, використовуючи при цьомувсю повноту ресурсів своїх підрозділів по збуту, виробництва, сервісу тафінансів.

Будучи головноюкомпанією зі збуту сільськогосподарської техніки марок Case IH і New Holland повсьому світу, в тому числі техніки марки Steyr в Європі, компанія CNH випускаєповну гаму машин, що використовуються в землеробських і тваринницькихгосподарствах на всіх континентах планети. Асортимент продукції, щовипускається корпорацією CNH продукції дуже різноманітний, техніка знаходитьзастосування в сільськогосподарських підприємствах будь-якої форми та величинияк відповідальна різнобічним вимогам, як в галузі тваринництва, так ірослинництва. При цьому завдання концерну — надати клієнту рішення по продукту,сервісу та консалтингу, які збільшать продуктивність використання даногопродукту і його сервісу, а також підвищать рентабельність господарства.

 

Таблиця 1 — Основні показникидіяльності CNH, $ млн.

Показник

2008 г.

2009 г.

Чистий обсяг продажів с.-г. техніки 9948 12 902 Чистий прибуток (збиток) 559 825 Витрати на НДДКР 409 422 Чисельність працюючих, тис.чол. 28,1 н. д.

Корпорація «Deere& Company» — світовий лідер з виробництва сільськогосподарськогообладнання, найбільший виробник будівельної та лісозаготівельної техніки,обладнання по догляду за парками і газонами, виробник двигунів, постачальникзапасних частин, сервіс та кредитування покупців своєї техніки. Штат компаніїперевищує 65 тис. осіб. Річний оборот компанії перевищує 20 млрд. доларів, нанаукові дослідження в рік виділяється понад 500 млн. доларів. Підприємства звиробництва техніки John Deere розташовані в Європі, Азії, Північній іПівденній Америці .

«Deere &Company» входить до списку 100 найбільших промислових підприємств Америкиі в список 50 найбільш шанованих компаній світу. Представництва корпораціїрозташовані більш ніж в 130 країнах світу. Щорічно «Deere &Company» інвестує більше 577 млн. доларів в наукові дослідження тарозвиток.

 

Основні показники діяльності «Deere& Company», $ млн.

Показник

2008 г.

2009 г.

Чистый обсяг продажів с.-г. техніки 12 121 16 572 Витрати на НДДКР 817 943 Чисельність працюючих, тис.чол. 56,700 51,300

Компанія Same-Deutz-Fahr(SDF) є четвертим світовим виробником тракторів. Компанія SDF з центральнимофісом у Тревиль (Бергамо, Італія), є одним зі світових лідерів у виробництвітракторів, комбайнів, сільськогосподарської техніки і двигунів. Продукціякомпанії виробляється і продається у всьому світі під марками SAME, DEUTZ-FAHR,Lamborghini і Hurlimann. Концерн пропонує широкий асортимент тракторівпотужністю від 30 до 270 к.с. і комбайнів від 120 до 450 к.с. Найбільшпродаваними тракторами SDF є типорозміри потужністю понад 50 до 100 к.с.Трактори становлять до 83% від загального обсягу продажів всієї продукції,включаючи також комбайни, сільгоспмашини, двигуни, запчастини та інше.

Основні показники діяльностіSDF, млн. євро

Показник

2008 г.

2009 г.

Чистий обсяг продажів с.-г. техніки 1100 1220 Чистий прибуток (збиток) 95,8 5,0 Витрати на НДДКР 27,7 29,9 Чисельність працюючих, тис.чол. 2,69 н. д.

Claas — провіднийєвропейський виробник сільськогосподарської техніки. Компанія Claas заснована в1913 році. Штаб-квартира знаходиться в місті Харзевінкель (Німеччина). У числівипускається компанією Claas продукції — зернозбиральні та кормозбиральнікомбайни, прес-підбирачі, косарки, ворушарки, валкоутворювач, кормові машини,телескопічні навантажувачі, трактори та інші сільськогосподарські машини.

Основні показники діяльностіClaas, млн. євро

Показник

2008 г.

2009 г.

Чистий обсяг продажів с.-г. техніки 2659 3236 Чистий прибуток (збиток) 114,8 169,3 Витрати на НДДКР 102,8 105 Чисельність працюючих, тис.чол. 8,3 9,1

Динаміка цін нааграрну продукцію в 1967-2009 рр…

Глобальнаекономічна криза чинить тиск на аграрні ринки. Не останню роль тут граєзниження цін на сільгосппродукцію.

В даний час побільшості видів сільгосппродукції пропозиція випереджає попит. Вже у другомупівріччі 2008 р. ціни на багато видів аграрної сировини почали знижуватися.Міжнародний індекс Commodity Research Index (CRB), за яким оцінюються десятьосновних аграрних продуктів, що продаються по всьому світу, обрушився до кінця2008 року на одну третину в порівнянні з його найвищим рівнем у червні того жроку. На початку 2009 р. відбулася консолідація основних ринків і цін, яка, якпоказав лютий, виявилася оманливою. Через посилилення динаміки спаду світовоїекономіки глобальні ціни на аграрну продукцію теж покотилися вниз. До початкуберезня 2009 р. індекс CRB втратив ще 10% і вийшов на рівень кінця 2006 р.

На діаграміпредставлено індекс відпускних цін на 10 основних аграрних продуктів у 1967-2009рр..

/>

У даній діаграміпоказані індекси цін ряду вибраних аграрних продуктів, ціна яких бралася заоснову в 1967 р. Подібно до того, як розвивалася динаміка цін на сільгосппродукцію,так само, починаючи з 2004 року, розвивалися і світові ринки сільгоспмашин.

Ключові факториуспіху

Ключові факториуспіху повинні розглядатися як фундамент нової стратегії. Ключові факториуспіху, характерні для галузі сільгоспмашинобудування:

- здатністьшвидкого здійснення технологічних і (або) організаційних нововведень;

- наявністьдосвіду роботи з передовими технологіями.

- низьківитрати виробництва;

- високуякість вироблених товарів;

- вигоди,пов'язані з розташуванням підприємства;

- налагодженепартнерство з хорошими- постачальниками;

- низьківитрати на НДДКР і технологічну підготовку виробництва;

- широтаасортименту і можливість вибору товарів;

- наявністьгарантій на товари і гарантій виконання зобов'язань.

- вміннястворювати оригінальний і привабливий дизайн товарів;

- вмінняшвидко розробляти і просувати нову продукцію.

Україна, Бразиліяі Росія є світовими лідерами з динаміки росту сільськогосподарськоговиробництва, згідно з доповіддю Організації Об'єднаних Націй з розвиткусільського господарства і продовольчої безпеки.

У Бразиліїспостерігається найбільш динамічний розвиток у світі сільськогосподарськомусекторі. До 2019 року, зростання в цій галузі складе 40% у порівнянні зперіодом 2007-2009 років.

Росія і Українаувійшли до списку з трьох світових лідерів за динамікою зростаннясільськогосподарського виробництва. У документі говориться, що в Росії іУкраїні зростання сільськогосподарського виробництва в 2019 році складе до 26%і 29%, відповідно, якщо цей сектор за підтримки урядів двох країн.

 За той жеперіод, зростання сільськогосподарського виробництва в Сполучених Штатах іКанаді прогнозується на рівні 10-15%, а загальний обсяг сільськогосподарськоговиробництва в 27 державах-членах Європейського союзу до 2019 року виросте меншніж на 4%.

Сільськогосподарськемашинобудування є однією з найбільш розвинутих галузей машинобудування. У ційгалузі постійно ведуться дослідження, впроваджуються нові розробки, спрямованіна удосконалення та автоматизацію сільськогосподарських робіт.


1.2 Аналіз ситуації на ринку

 

На глобальномурівні зростання поточних продажів сільськогосподарських машин та обладнаннябуло майже 6% на рік протягом 2000-2005 рр. Це набагато швидше, ніж 2,6%зростання сільськогосподарського виробництва за той же період. Відповідніпоказники на 2005-2010 роки показують незначний спад в кожному конкретномувипадку: обладнання на 4,8%, сільськогосподарської продукції на рівні 2,5%, анаселення в 1,1%. В абсолютному вираженні, світовий попит насільськогосподарську техніку перемістилася з $ 52.7 млрд. у 2000 році до $ 70,2млрд. в 2005 році і виріс до $ 88800 млн до 2010 року. Всі основні категоріїсільськогосподарської техніки будуть відчувати здоровий щорічне зростання.Трактори й комбайни будуть залишатися двома найбільшими категоріями, якіскладають разом близько половини всіх продукції, що поставляється.

Розвинені регіонистановлять основну частину попиту на сільськогосподарську техніку, але великііндустріальні країни показують набагато більш швидке зростання.

Трійку лідеріввиробників машин складають «Deere & Company», CNH Global (Італія/ Neth), і AGCO; разом вони складають одну третину світового ринку. Іншіключові гравці Kubota, Yanmar, CLAAS, Iseki, і Same Deutz-Fahr. Третідомінувати в певної категорії, наприклад, Caterpillar і Mahindra & Mahindraв тракторах. Спільні підприємства між виробниками та інші альянси як і ранішепопулярні.

Попит тапропозиція — світовий і регіонональний.

Великийсільськогосподарський сектор у певному регіоні або країні, не обов'язковопереводити у величезний ринок сільськогосподарської техніки. Це особливоактуально для країн, що розвиваються, в яких людський (ручний) і твариннийметоди обробки землі переважали протягом століть. Насправді, чотири з п'яти найбільшиху світі країн, з точки зору сільського господарства, знаходяться на рівні нижчесереднього з точки зору використання обладнання: Бразилія, Росія, Індія іКитай.

Найбільшимисвітовими виробниками устаткування є США, Китай, Німеччина та Італія. За нимислідують Індія, Франція, Бразилія, Канада, Південна Корея і Великобританії.Виробники в основних розвинених країнах з різноманітним внутрішнім ринком,мають технічний, управлінський і маркетинговий досвід, а також мають доступ докапіталу і праці, але вони вкладають значні інвестиції в країни й у формуванняпартнерських відносин з вітчизняними виробниками в цих країнах.

Північна Америка

США домінує цьомурегіоні, складаючи 85% загальної маси. Мексика, показувала хороші доходиостаннім часом, і її потенційний попит є істотним. Промисловість учасниківAGCO, Deere & Company, Caterpillar і інших фірм великого та середньогорозміру з допомогою сучасних виробничих ліній в країні, мають мережу філій закордоном.

Західна Європа

Цей регіон,третій за величиною ринок в світі, підтримує значна активне сальдо торговогобалансу в сільськогосподарське обладнання, що відображає його традиційні сили впромислових машинах. Основні виробники перебувають у великих і малих країн,найбільш великими є: CNH Global (Італія), CLAAS (Німеччина), і Same Deutz-Fahr(Італія). Наявність великих внутрішніх ринків, досвід в інженерній технології,і інтенсивна внутрішньорегіональна конкуренція — все це сприяло розвиткуширокого спектру передової сільськогосподарської техніки. Як і американські іяпонські партнери, виробники в цій області пропонують сучасний дизайн і широкийасортимент продукції. Внутрішній ринок сільськогосподарської техніки в цьомурегіоні був підкріплений широкою підтримкою уряду для фермерів в ЗахіднійЄвропі так само, як і в Сполучених Штатах. Це, у свою чергу, було і залишаєтьсяпостійним джерелом тертя між двома регіонами і країнами, що розвиваються. НаФранцію припадає 25%, на Німеччину 20%, на Італію 18% і на Великобританію 7%попиту на техніку.

Азіатсько-Тихоокеанськийрегіон

Попит насільськогосподарські машини та обладнання у цій області, найбільший в світі.Тим не менше, попит на душу населення значно нижче середнього світового.Сільськогосподарський сектор багатьох країн у цій області досить великий і яквідносно високу частку валового внутрішнього продукту. Більше, ніж в іншихкраїнах, що розвиваються, сільським господарством багатьох азіатських країнможуть скористатися індустріалізації.

В даний час наКитай припадає близько 48%, на Індію 13%, на Японію 17% і на Південну Кореюблизько 8% попиту. Багато інших країн знаходяться в області низькоїінтенсивності використання техніки, незважаючи на велику залежність відсільського господарства. Основною причиною є бідність, бюрократія, низькийрівень інвестицій, і погана інфраструктура. Але вітчизняні та зарубіжнівиробники роблять успіхи в будівництві заводів і розвиваються дилерських мереждля розповсюдження їх продукції. У цілому, регіон має сильний економічнийпрогноз, з акцентом на механізацію і продуктивність

Латинська Америка

У цій області надва ключових ринках країн: Бразилію та Аргентину на покупкусільськогосподарського устаткування припадає 49% і 27% відповідно. Бразиліяскладає більше домінуюче становище у виробництві. Це єдина країна в регіоні,яка не має дефіциту у зовнішній торгівлі сільськогосподарської техніки таекспорту в своїх сусідів і навіть в Австралії та Італії. Більшість великихсвітових виробників присутні тут, поряд з вітчизняними конкурентами.Інтенсивність Аргентини з використання сільськогосподарських машин є однією знайвищих у країнах, що розвиваються. Інші країни регіону, що мають менш високівиробничі потужності включають: Чилі, Перу і Венесуелу.

Східна Європа

Попит у цьомурегіоні можна порівняти за розмірами з населенням Латинської Америки, але темпизростання в 5,3 відсотка, свідчить про відставання від інших регіонів, щорозвиваються, що пояснює стурбованість західних інвесторів з приводуекономічних і політичних умов, особливо в Росії. Два найбільші ринки в регіоні- Росії та Польщі, крім інших привабливих країн для продажу: ЧеськоїРеспубліки, Угорщини, Румунії та України.

Вихід на ринок ірозширення

Так, як числодрібних ферм скорочується в багатьох розвинених країнах, агробізнес стає всебільш і більш домінуючим. Виробники устаткування також зміцнили і зосередилисвої зусилля на продажі за межами національних кордонів. Вони роблять церізними методами: експорт, договірні або спільні заходи, злиття, поглинання.

Всі великі фірмизгадані вище, а також середнього розміру, мають виробництво в Америці, Європіта Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Дві великих американських компаній, AGCOі Deere & Company, знаходяться на передньому краї встановлення партнерськихвідносин, як і CNH Global (пакет акцій компанії належить Fiat SpA) і Kverneland.

Сільськогосподарськівиробники обладнання повинні мати справу з низкою запитань: географічнаблизькість до клієнтів має вирішальне значення для підтримки продажів іобслуговування існуючого парку клієнтів.

Надання клієнтамфінансування є ще одним ключовим аспектом маркетингового процесу. Це звичайновключає в себе «оптову торгівлю» для дилерів і «роздрібну»для кінцевих користувачів. Інші способи розширення охоплення складаються зпошуку додаткових каналів збуту, таких як супермаркети, магазини, і, реклама навласних та інших веб-сайтах для продажу через Інтернет.


Світовий попит насільськогосп. обладнання, 2000 — 2010 рр. (млрд. дол.)

Країни: Спрос: 2000 г. 2005 г. 2010 г. Північна Америка: 14,170 21,330 24,060 Сполучені Штати 11,880 18,050 20,190 Канада і Мексика 2,590 3,280 3,870 Західна Європа 15,680 16,700 18,730 Азіатсько-Тихоокеанський регіон: 16,070 23,890 35,000 Китай 5,650 11,510 19,390 Японія 4,115 4,050 4,250 Інші Азиатсько-Тихоокеанські регіони 6,305 8,330 11,360 Інші регіони 6,490 8,280 11,010 Латинська Америка 2,575 2,975 4,025 Східна Європа 2,265 3,035 3,970 Африка / Близький Схід 1,650 2,270 3,015

Діаграма. Попит на С.-Г.обладнання по світовим регіонам за 2010 г.

/>

Світовийпопит на основну сільськогосп.

техніку,2000 — 2010 рр… (В млн. дол.)

Види техніки: Попит: 2000 г. 2005 г. 2010 г. Сільськогосподарські трактори 16,065 20,280 26,050 Збиральна техніка 8,140 11,750 14,330 Техніка для посадки і добрива 3,400 4,456 5,770 Сенокісна техніка 2,830 4,060 4,980 Техніка для оранки і культивування 2,840 3,775 5,000 Інше сільськогосподарське обладнання 10,480 13,770 17,550 Частини і комплектуючі 8,955 12,110 15,120

Діаграма. Світовий попит насільськогосподарську техніку за 2010 р.

/>

Ринки тракторів

Світові ринкитракторів для аграріїв (далі — с.-г. тракторів) є одними з найбільш динамічнорозвиваються, з щорічним приростом обсягів продажів до 30%.

В даний чассвітове виробництво с.-г. тракторів поділено між домінуючими на світовому ринкутрьома транснаціональними корпораціями: «СNH», що об'єднує фірми Case IH, NewHolland (США) і Steyr (Австрія), «AGCO», що об'єднує фірми Fendt (Німеччина),Massey Ferguson, Challenger (США) і Valtra (Фінляндія), «SDF», що об'єднуєфірми Same, Lamborghini (Італія), Huerlimann (Швейцарія) і Deutz-Fahr(Німеччина), а також двома найбільшими компаніями «Deere &Company» і " Claas". Щорічно ці корпорації і компаніїпоставляють на світовий ринок майже 400 тис. тракторів, а це більше 80% всьогосвітового випуску тракторної техніки.

Парк тракторіврозподілений по континентах та країнах нерівномірно. Найбільшим паркомтракторів розташовують у порядку убування США, Японія, Італія, Індія, Франція,Польща, Німеччина, Іспанія, Китай та ін., при чому в парках Японії, Індії таКитаю значну частку становлять с.-г. трактори невеликої потужності. Великіпарки тракторів також у Бразилії, Туреччини, Аргентини. З країн СНД найбільшийпарк тракторів в Росії, далі йдуть України, Білорусія і Казахстан.

Як свідчать даніроздрібних продажів, найбільш великими ринками тракторів єпівнічноамериканський (США і Канада), а також становить від нього майже 65%сумарний ринок країн Західної Європи.

Видно, що риноктракторів Західної Європи в 2008 р. в порівнянні з 2007 р. за рахунок найбільшвеликих країн — Франції, Німеччини, Італії, Великобританії збільшився істановить сумарно майже 70% всього європейського машинобудування, тоді як зарахунок більш дрібних країн (не показані) скоротився, але в результаті загальнакількість тракторів на ньому все-таки зросла. За обсягами виробництва с.-г.техніки серед країн ЄС з великим відривом лідирує Німеччина, оскільки в ційкраїні багато великих тракторних заводів.

Структура ринку тракторів уЗахідній Європі в 2007-2008 рр., од.

/>

2007 г.

2008 г.

Західна Європа, всього 177 666 186 306 В тому числі /> Франція 37 778 43 934 Германія 28 470 31 253 Італія 26 836 27 264 Великобританія 17 089 18 564 Іспанія 17 261 15 826 Австрія 7 558 7 930 Решта країн 42 674 41 535

В даний часнайбільш великими країнами — експортерами тракторів є Німеччина, Італія іЯпонія (по малогабаритним тракторів). На ринках Франції, Німеччини, Італії,Іспанії у 2008 р. в порівнянні з 2007 р. помітно зросли продажі тракторів фірм,що входять до числа провідних світових виробників.

У Західній Європісамими популярними тракторами є трактори CNH, за ними з невеликим відривомйдуть трактори Deere & Company, AGCO, SDF, Claas.

Продажі тракторівтранснаціональних корпорацій і компаній на ринках Франції, Німеччини, Італії таІспанії в 2007-2008 рр., Од.

/>

2007 г.

2008 г.

Обсяг продажів, всього 102 746 108 348 В том числі: /> CNH 21 439 24 571 John Deere 18 124 19 352 AGCO 17 279 19 310 SDF 16 353 15 669 Claas 7 019 7 555

У 2008 р. в США іКанаді частка тракторів потужністю понад 100 к.с. в порівнянні з 2007 р. зрослана 30%, а потужних тракторів з шарнірно-зчленованою рамою — на 31%, при цьомучастка тракторів невеликої потужності від 40 до 100 к.с. скоротилася на 8%.

У зв'язку зкризою в більшості розвинених країн, починаючи з 2008 р., продажи тракторівзнизилися. Так, у США та Канаді в порівнянні з 2007 р. їх загальний продаж в2008 р. зменшилися на 4,3%.

Основнимивимогами фермерів до продаваної тракторної техніки є підвищення потужності,зниження кількості шкідливих речовин у відпрацьованих газах, зниження рівняшуму, впровадження почвозберегаючих технологій, скорочення витрати палива. Назбільшення продажів тракторів впливають імідж моделей і фірм, впровадження новихтехнічних рішень, що представляють інтерес для фермерів, якість роботи дилерів,доступна ціна.

1.3 Прогнозування кон'юнктуригалузі

 

Вивченнякон'юнктури світового ринку машин і устаткування є невід'ємною частиноюрозробки стратегії підприємства. Мета будь-якого ринкового дослідженняскладається в оцінці існуючої ситуації (кон'юнктури) на ринку і розробціпрогнозу розвитку ринку. Програма або план такого дослідження залежить відособливостей товару, характеру діяльності підприємства, масштабів виробництвата ряду інших факторів.

У сільгоспмашинобудуваннінастав структурний кризис, як з об'єктивних, так і з суб'єктивних причин.Трансформація суспільно-економічної системи призвела до передачі управління віддержави суб'єктам ринку. Масштаби галузі перестали відповідати платоспроможномупопиту, за цим послідувало падіння кількісного і якісного рівня, кадрові втративід науки до цеху, втрата необхідних технологій. З'явився надлишок потужностейпри незадоволеній потребі в техніці.

Свобода імпорту,завдала додаткові удари по галузі, а експорт не зміг їх пом'якшити. У цьомуполягає особливість кризи сільгоспмашинобудування на відміну від інших галузей,де потреба в їхній продукції скоротилася абсолютно.

До суб'єктивнихпричин можна віднести низьку якість антикризового державного і корпоративногоуправління, менеджменту підприємств. Слабкість інструментів фінансуваннявиробництва, труднощі комерційного просування продукції, низька якістьподальшого обслуговування, зростання цін постачальників комплектуючих, визначилиінерційний розвиток.

У країнах зісформованими ринковими відношеннями безперервний процес вдосконаленнямеханізмів управління адаптує підприємства до мінливої ринкової кон'юнктури.Вдосконалення цих механізмів, які включають в себе, зокрема, постановку новихцілей, створення адекватної управлінської системи для нових умовгосподарювання, має дозволити підприємствам вийти з кризового становища.

Сільгоспмашинобудуваннястворює передумови для збереження й розвитку цілого ряду інших галузейпромисловості з огляду на розгалуженості технологічних ланцюжків, щоутворюються в процесі створення сучасної агротехніки. Разом із суміжнимигалузями воно виконує і важливу соціальну функцію, забезпечуючи збереженнявисококваліфікованих робочих місць в науковій та виробничих сферах.

Подоланнясистемної кризи і становлення галузі як конкурентоспроможної при нестачі всучасних умовах внутрішніх ресурсів зумовлюють необхідність побудови адекватноїсистеми управління, підняття корпоративної і маркетингової політики на якісно новийрівень. Це неможливо без розширення масштабів державного регулювання прямими інепрямими методами.

Потрібнозбалансована державна підтримка в різних формах, прийнятій у світовій практиці:від розвитку науково-дослідної бази, підготовки висококваліфікованих фахівців,підтримки перспективних проектів, сприяння бізнесу в організації інфраструктуриринку, до просування продукції галузі та в інших сферах.

Від державипотрібні заходи підтримки у формі або витрати живих грошей (бюджет), абозаморожування ресурсів (гарантії), або недоотримання доходу (податкові пільги).

На бюджетпокладається фінансування фундаментальних випереджальних, «проривних»досліджень з концентрацією коштів на пріоритетних розробках. Це, природно,вимагає мільярдних вкладень, але вони окупляться через 7-8 років замовленнямисільгоспвиробників.

Зараз світовийринок багато в чому олігопольний, політизований, жорстко регульований нормамиСОТ та інших організацій, він характеризується невизначеністю споживача,великими ризиками та іншими проявами.

Замовники всебільше підвищують технологічні вимоги, змушуючи промисловість функціонувати намежі можливостей.

На зовнішнійринок компанії світового рівня тепер виходять під егідою держави (такий досвіднакопичений в СРСР, його використовували Японія, Ю. Корея, Сінгапур та інші).При цьому в розвинених країнах вже рідко практикується така розкіш, яквнутрішня конкуренція.

У країні можна щерозвивати основні продуктові лінії, послужать наявні ряди, що дозволить невтратити накопичений потенціал. На внутрішньому ринку легше приборкати йогостихію, що, однак, не виключає інтеграцію сільгоспмашинобудування в світовийтехнологічний процес, але окремо взятим підприємствам це не під силу.

В умовах незначногозавантаження для підвищення продуктивності праці заводи сільгоспмашинобудуванняповинні скорочувати виробничі площі, парків обладнання, що, у свою чергу,потребує концентрації на важливих видах діяльності, зосередження напроектуванні та виробництві ключових вузлів, у створенні яких компетентністьпідприємства особливо висока, і одночасно виводу асортименту, який не визначаєтехнічного рівня та рівня якості, або у виготовленні якого підприємствонедостатньо компетентно. Необхідно також впровадження в суміжні з основнимвиробництвом сфери, щоб пропонувати покупцеві комплексні рішення.


2. АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОЇКОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

«DEERE &COMPANY»

 

2.1 Дослідження головнихнапрямків діяльності «Deere & Company»

 

Dere &Company― американська машинобудівна компанія, що випускає сільськогосподарську,будівельну та лісопромисловий техніку. Штаб-квартира компанії розташована вмісті Молін (штат Іллінойс).

Історія компанії:

Історія коваля наім'я Джон Дір і однойменної компанії, створеної ним у 19 столітті, тіснопереплітається з колонізацією і розвитком Середнього Заходу, місцевості, якаобіцяла поселенцям великі можливості і відкривала прекрасні перспективи.

У 1868 роціпідприємство було зареєстровано як корпорація, в 1869 році син засновникаЧарльз Дір був призначений на пост віце-президента, а згодом — президентакомпанії.

До 1907 рокукорпорація вже виробляла цілий ряд сталевих плугів, культиваторів, сівалоктощо. У 1918 році компанією був викуплений завод з виробництва тракторів вВатерлоо, штат Айова.

Сьогодні компанія«Deere & Company» входить до списку 100 найбільших промисловихкомпаній, що публікується журналом «Fortune», продукція компанії реалізується вусьому світі. Разом з тим вона продовжує розширювати сферу своєї присутності.Заводи «Deere & Company»розташовані в Європі, Азії, Північній іПівденній Америці. Джон Дір продає свою продукцію більш, ніж в 130 країнахсвіту (Додаток А, Б) і кожного разу це кращі продукти і кращі рішення, щопоставляються з дотриманням всіх обумовлених термінів, незалежно від того, чийде мова про постачання обладнання та послуг або про надання технічноїпідтримки.

Діяльністькомпанії з виробництва обладнання будується на виявленні і задоволенні потребзамовників через всесвітню мережу незалежних дилерів, чудово навчених, що вмають своєму розпорядженні все необхідне обладнання.

Цілі і стратегія Компанії «Deere& Company»

Знаменитий слоганамериканської компанії:

«Ніщо не працюєтак, як Deere»

Всі дії компаніїJohn Deere орієнтуються на основні цінності:

— чесність,

— якість,

— цілеспрямованість,

— інноваторство.

Компанія прагнежити цими цінностями. Протягом усієї своєї історії, вона заслужила добрурепутацію за високу якість і цілісність. Основні цінності компанії ніколи небудуть поставлені під загрозу для досягнення негайного успіху.

А принципиведення бізнесу, якими керувався Джон Дір і сьогодні не втратили своєїактуальності: «Я ніколи не поставлю своє ім'я на продукт, який не міститькраще, що є в мені».

«Deere &Company» прагне якісно обслуговувати своїх клієнтів. Для досягнення цьогопрагнення, стратегією «Deere & Company» є:

• Виключно високапродуктивність;

• Продуманезростання доданої вартості акцій;

• Узгодженависокоефективна робота в команді.

Виконання цієїстратегії, допоможе створити стійкий бізнес, який і буде нагородою дляклієнтів, співробітників та акціонерів «Deere & Company».

Структурауправління

/>Дивізійна структура управлінняпредставлена на даному графіку і характеризується поділом компанії на великіпідрозділи, очолювані президентами цих відділів. Головний керуючий компанії вданий час — Семюель Аллен.


/>

Розподіл продажіві прибутку за напрямками діяльності компанії в процентному співвідношенні маєнаступний вигляд:


/>

Інші напрямиінноваційного розвитку John Deere

―ТехнологіяIMET

ТехнологіяIntelligent Mobile Equipment Technology (IMET) надає широкий спектрдокументаційних продуктів та рішень на основі системи GPS, наприклад:

• Системиавтоматичного регулювання

• Документування

• Телеметричнірішення

―John DeereWater Technologies

Після придбаннятаких компаній, як

• RobertsIrrigation

• T-SystemsInternational

• PlastroIrrigation

John Deere ставтретім за величиною постачальником рішень в області іригації в світі:

• Виробничіпотужності в 9 країнах

• Більше 1,400співробітників

• Присутністьбільш ніж на 75 ринках світу

― JohnDeere — Поновлювані джерела енергії

• Енергія вітру,

• Біо Газ,

• Етанол,

• Біо Дизель,Деревина.

Асортиментпродукції

Розробки новихпродуктів ведуться з урахуванням інтересів клієнтів з різних країн світу, щодозволяє компанії відповідати вимогам замовників на сильно відрізняючихся одинвід одного ринках. Кожен день «Deere & Company» інвестує більше1,5 мільйонів доларів у наукові дослідження і розробки. Результатом цієїдіяльності є той факт, що серед компаній, що працюють в тих же областях, що іDeere & Company, дана компанія має один з найвищих коефіцієнтівспіввідношення коштів, вкладених у науку до обсягів продажів.

Сільськогосподарськатехніка:

- Трактори

- Комбайни

- Кормозбиральнікомбайни

- Посівнатехніка

- Грунтообробнатехніка

- Обприскувачі

- кормозаготівельнатехніка

- Фронтальнівантажники

- Систематочного землеробства AMS

Лісозаготівельнатехніка:

- Харвестери

- Форвардери

- Трелювальнітрактори

- Валочнопакетірующіемашини

- МашинаDHSP 2054

- харвестерніголовки

- Уживанатехніка

- Розробкапродукції

- Брошури вформаті PDF

Будівельнатехніка:

- Бульдозери

- Грейдери

- Самоскиди

- Фронтальнівантажники

- Екскаватори-навантажувачі

- Мінінавантажувачі

Двигуни

«John Deere» єдругим за величиною в світі виробником дизельних двигунів, і одним з найбільшихвиробників промислових двигунів і трансмісії компонентів для обладнання. «JohnDeere» має комплексний підхід до двигунів з виходом чистого повітря.

Компанія реалізуєсвою продукцію в 130 країнах світу. У даній таблиці представлені регіониреалізації продукції компанії «John Deere»:

 

PARTS DISTRIBUTION OPERATIONS

North America

Overseas

North American Parts Distribution Center

Milan, Illinois

Australia & New Zealand Distribution Center

Melbourne, Australia

Regional Distribution Centers

Lathrop, California

Atlanta, Georgia

Portland, Oregon

Grimsby, Ontario, Canada

Regina, Saskatchewan, Canada

Monterrey, Mexico

China Parts Distribution Center

Tianjin, China

EurAsian Parts Distribution Center

Moscow, Russia

European Parts Distribution Center

Bruchsal, Germany

Parts Depots

Denver, Colorado

Dallas, Texas

South American Parts Distribution Center

Campinas, Brazil

John Deere Merchandise (JDM)

Milan, Illinois

Parts Depots & Regional Distribution Centers

Rosario, Argentina

Brisbane, Australia

Barueri, Sao Paulo, Brazil

Langar, England

Pune, India

Tokoroa, New Zealand

Saint Petersburg, Russia

Rosslyn, South Africa

Marsta, Sweden

Чистий обсяг продажівпо основних ринків (млн. дол США) представлений у таблиці:

Major Markets

2006 2007 2008 2009 United States $12,246 $12,241 $13,166 $11,568 Canada 1,605 1,588 1,902 1,454 Western Europe 3,248 3,889 4,610 3,427 Central Europe & CIS 674 1,025 1,874 749 Central & South America 979 1,565 2,577 1,787 Asia, Africa & Middle East 691 761 1,062 1,166 Asia Pacific, Australia & New Zealand 441 420 612 605 Total $19,884 $21,489 $25,803 $20,756

Одним з ключовихфакторів успіху компанії John Deere є кваліфікований персонал. Політикакомпанії в області управління персоналом направлена на пошук, залучення тапрофесійний розвиток талановитих та ініціативних співробітників, яким надаєтьсяможливість зробити кар'єру та реалізувати себе. У зв'язку з динамічним розвиткомкомпанії на російському ринку компанія зацікавлена в перспективних кадрах.

«Deere &Company» приймає співробітників на роботу на конкурсній основі запідсумками анкетних даних та результатів усних співбесід. При відборікандидатів велика увага приділяється виявленню рівня відповідальності, творчогопідходу і вміння в короткі строки приймати самостійні зважені рішення.

Кількістьпрацівників компанії в даний час складає 51 300 осіб.

Тенденції та зміни кількостіпрацівників протягом 10 років

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

United States and Canada:

Equipment operations 26000 26100 24500 24300 26700 26800 26500 28300 30000 25800 Financial services 2100 2400 2400 2300 2300 2200 1400 1500 1700 1500  Total 28100 28500 26900 26600 29000 29000 27900 29800 31700 27300

Outside United States and Canada:

Equipment operations 15400 16400 16000 16300 17200 18100 18300 21900 24700 23700 Financial services 200 200 200 300 300 300 300 300 300 300  Total 15600 16600 16200 16600 17500 18400 18600 22200 25000 24000

Total Worldwide

43700 45100 43100 43200 46500 47400 46500 52000 56700 51300

Акції компаніїкотируються під символом «DE» і котируються на Нью-Йоркській фондовійбіржі.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу