Реферат: Стратегічний аналіз та визначення пріоритетних напрямків розвитку підприємства ВАТ Інтерпайп НМТЗ

Міністерствоосвіти і науки України

Національнийгірничий університет

Кафедраприкладної економіки

Контрольнаробота

здисципліни «Стратегічне управління підприємством»

натему: «Стратегічний аналіз та визначення пріоритетних напрямків розвитку підприємстваВАТ Інтерпайп НМТЗ»

Виконала: студентка групи М-ЕД-09

Тараненко В.В.

Перевірив: Шаполов В.А

Дніпропетровськ

2010


Зміст

Вступ

1. Загальні відомості пропідприємство ВАТ Інтерпайп НМТЗ

2. Аналіз ринку трубної продукціїУкраїни.

3. Аналіз внутрішнього середовища ВАТІнтерпайп НМТЗ

4. PEST-аналіз ВАТ Інтерпайп НМТЗ

5. Розробка концепції нового товарупідприємства ВАТ Інтерпайп НМТЗ

Висновок

Використана література


Вступ

Для кожногопідприємства відіграє важливе значення обрана стратегія існування, особливо внаш час в умовах перехідного періоду й економічної кризи, коли в Україніголовною метою переважної більшості підприємств є адаптація до умов підвищеноїдинамічності зовнішнього та внутрішнього середовища. Відтак кожній організаціїнеобхідна відповідна стратегія розвитку, яка стала б основою прийняттяефективних управлінських рішень.

При розробці стратегіїнеобхідно мати чітке уявлення про сильні та слабкі сторони діяльностіпідприємства, а також розуміти структуру національної економіки в цілому таструктуру галузі, в котрій працює підприємство.


1. Загальнівідомості про підприємство ВАТ Інтерпайп НМТЗ

ВАТ ІнтерпайпНМТЗ розташоване у м. Новомосковську Дніпропетровської області. Основнаспеціалізація виготовлення та постачання металургійної продукції (труби,швелери тощо...). Для початку треба сказати, що цьому підприємству вже більше70 років, у радянські часи воно мало не таке велике значення для держави якзараз, тому, що у наші дні не на всіх підприємствах – конкурентах виготовляєтьсятака продукція як на ВАТ Інтерпайп НМТЗ, а на деяких цехи, які ранішевиготовляли подібну продукцію зовсім ліквідовано. Отже, це не просто великепідприємство а великий потужний завод. На його балансі знаходяться: два дитячихсадки, дві туристичні бази відпочинку, курортно-санаторний комплекс, спортивно– тренажерний комплекс, басейн, будинок культури, два дитячих табори відпочинкута ін. Загалом на заводі працює 3500 чоловік. Сьогодні цей завод твердо займаєтретє місце серед трубних підприємств України. Це — результат постійноговдосконалення виробництва. Сьогодні ми будемо говорити про нову маркетинговустратегію підприємства, яка дасть змогу визначитися з якістю продукції –конкурентоздатної, затребуваної на ринках. Ми говоримо не про кількість, а проякість, необхідну на сучасному ринку. На заводі працює цілий ряд інвестиційнихпрограм, які сприятимуть подальшому поліпшенню якості продукції, щовипускається, яка сьогодні має попит споживача, збільшенню об'ємів виробництва. Впевнено і з чітким розумінням кінцевої мети керівництво заводу займаєтьсяпроектом по реструктуризації роботи обладнання заводу. У наш час воно повиннобути реально готовим до виготовлення продукції нового покоління; яке дастьзмогу виготовлення продукції за новітніми європейськими стандартами а значитьбуде направлене на просування реклами стосовно якості продукції та знаходженнюнових ринків збуту готової продукції досліджуваного підприємства.

У наш час кожневелике підприємство бореться за участь у міжнародній торгівлі, виробничих відносинахза нові інвестиційні проекти. Все це тісно пов’язано і взагалі залежить відодного найважнішого фактору – якості товару, який виробляється. Для металургів– це питання є співпрацею з постачальниками металу, з якого виготовляютьсятруби. Адже, якщо метал невисокої якості, то й виробництву кінцевого продуктузагрожує збільшення браку. ВАТ Інтерпайп НМТЗ працює з трьома основними інадійними постачальниками металу: Запоріжсталь, Маріупольський МК,Криворіжсталь.

2. Аналіз ринку трубної продукції України

Історичносклалося так, що гірничо-металургійний комплекс становить основу економікиУкраїни, а металургійна продукція є одним з найважливіших стратегічнихресурсів, котрі визначають промисловий потенціал і економічну безпеку держави.Про це красномовно свідчить те, що в 2009 році з 66,8 млрд. грн. виробленоїпромислової продукції в країні 17,2 млрд. грн. або 25,7% — це частка товарноїпродукції металургійного комплексу.

В структурігірничо-металургійного комплексу країни найбільшим динамізмом на даний часвідзначається трубна підгалузь. Трубне виробництво є завершальним у чорнійметалургії. Це одне з перспективніших виробництв в Україні з таких причин:

1. Зосередженийна території України виробничий потенціал ставить її в п'ятірку найбільшихкраїн-виробників трубної продукції з чорних металів.

2. Українапосідає четверту позицію в цьому рейтингу після США, Японії та Росії.

3. Сумарнавиробнича потужність України складає близько 6,5 млн. тонн сталевих і 0,4 млн.тонн чавунних труб на рік.

4. Виробництвотруб у чорній металургії в Україні є головною экспортоорієнтованою галуззю.

5. Україна єкраїною нафтового і газового транзиту світового масштабу, тому для підтримки уналежному стані мережі трубопроводів необхідні в значних обсягах труби.

6. Транспорт газупо внутрішній транспортній мережі країни займає головну позицію і має найбільшенавантаження.

7. Україна зможерозвивати свої нафтові й газові родовища.

8. Значнекомунальне господарство потребує водо-, тепло- і газопровідних труб.

9. Труби єважливим елементом конструкцій у машинобудуванні.

10. Україна маєширокий зовнішній ринок труб, перш за все, в Росії та країнах СНД — до 3 млн.тонн на рік.

11.Україна буде постійно брати участь у тендерах на будівництво трубопроводів.

В сучасних умовахринкової економіки країни кожне підприємство повинно періодично аналізуватисвою діяльність.

Щоб мати загальнукартину стану ринку на якому позиціонує підприємство воно має знати своюпозицію, щоб заздалегідь вжити заходів для реалізації певних змін у виробництвіпродукції для подальшого успішного існування. Ринок потребує особливого підходудо прогнозування обсягів виробництва та збуту, в основі якого, незалежно відвиду продукції, перебуває попит кінцевого споживача. До того ж, в умовахневизначеності оточуючого (маркетингового) середовища, нестабільності основнихринків збуту продукції національних виробників, застосування традиційнихметодів прогнозування ринкового попиту не завжди є коректним. Необхіднорозробити такі підходи, за допомогою яких, можливо було б враховуватиневизначеність та нестабільність, що є можливими лише за умов використаннякомплексу різних методичних підходів і розробки на цій основі вірогідногопрогнозу. Особливо це важливо для галузей виробництва, з яких країна маєспеціалізацію, а підтримка їх – загальна потреба життєздатності національноїекономіки [24, c. 52].

Однією з такихсфер є металургійна, і в її складі трубна галузь, як одна з небагатьох галузейпромисловості, котра завдяки наявності великих сировинних ресурсів і замкненихтехнологічних циклів зберегла виробничі потужності щодо випуску кінцевоїпродукції. Важливість гірничо-металургійного комплексу для економіки Українивиявляється, насамперед, у зовнішньоекономічній сфері діяльності, так якекспорт металопродукції перевищує третину загального експорту країни, а часткаекспорту труб у ньому становить 25%. Водночас, чинники зовнішнього івнутрішнього ринку впливають на структуру виробництва та експортуметалопродукції в напрямку підвищення долі продукції більш високого ступенюобробки, а саме: готових виробів з чорних металів таких, наприклад, як сталеватрубна продукція.

В той же часвнутрішній та стратегічні зовнішні ринки збуту сталевих труб мають значнийрівень невизначеності щодо української продукції. Ясно одне – споживач потребуєякісно нового продукту. Тому вивчення особливостей формування попиту та йогоструктури і застосування модифікованого інструментарію до аналізу йпрогнозування ринку трубної продукції, виходячи з потреб ринку, сприятимецілеспрямованій та ефективній структурній перебудові металургійного комплексуУкраїни. Особливо актуальними в цьому контексті виглядають проблеми визначенняосновних характеристик ринку металопродукції і, зокрема, сталевої трубноїпродукції, його чіткої сегментації, системного аналізу методів визначенняпотреб і прогнозування споживання сталевих труб.

Дляприклада наведемо кількість випущеної продукції нашими прямими конкурентами заостанні 5 років (див. рис. 2.2). Конкурентами нашого підприємства є такіакціонерні товариства як ВАТ „НТЗ, ЗАТ „Niko Tube” та ЗАТ „НТК”.

Також( рис 1.1) показує певні переваги щодо випуску металевих труб в періоди з 2005року по 2009 рік.

/>

Рис.1.1Виробництво трубної продукції заводами конкурентами у 2005-2009рр. (%)

3. Аналіз внутрішнього середовища ВАТ Інтерпайп НМТЗ

Внутрішнімсередовищем ВАТ Інтерпайп НМТЗ насамперед є показники, які характеризуютьроботу підприємства в цілому.

Таким чином, мимаємо показати яку діяльність вело підприємство до впровадження нової стратегіївиробництва. Ми покажемо показники за попередні роки, але у значенні + та —,що означатиме зростання чи занепад виробництва трубної продукції ВАТ ІнтерпайпНМТЗ за наступними роками (див. табл. 2.1).

Таблиця2.1 Аналіз якості прибутку за 2006-2009рр.

Вид зміни прибутку Звітний період 2006рр 2007рр 2008рр 2009рр Загальна зміна прибутку – зростання (+), зниження (-) 32120,0 174889,1 174387,7 144974,3 У результаті зросту (+), чи зниження (-) об’єму реалізації 22292,82 181712,2 228763,3 135908,6 У зв’язку зі зниженням (+), зростанням (-) собівартості одиниці продукції -9431,93 -1546,93 -14875,2 -8252,02

Унормальній ситуації поточна діяльність підприємства повинна забезпечуватиприток грошових коштів, який повністю покриває їх інвестиційний відтік.Платоспроможність підприємства можна розрахувати за такою формулою (2.1):

Кпл= ВК / Пасиви,                        (2.1)

деКпл – коефіцієнт платоспроможності підприємства;

ВК – власний капітал підприємства;

Сальдодоходу та витрат операційних та позареалізаційних витрат збільшує або зменшуєприбуток від продажу та формує прибуток до оподаткування.[17, c. 15-19]

Упроцесі виробництва основні фонди (ОФ), які експлуатуються, зношуються фізичнота старіють морально. Для визначення вікового составу ОФ розраховуютькоефіцієнти зносу та придатності, які характеризують відповідно долю зношеноїта долю придатної до експлуатації частини ОФ. Ці коефіцієнти ми розрахуємо заформулами (2.2, 2.3):

Кзн= И / Фпв,                                (2.2)

деКзн – коефіцієнт зносу ОФ;

И – сума зносу ОФ;

Фпв – первинна вартість ОФ навідповідну дату.

Кпр= (Фпв – И) / Фпв

абоКпр = 1 – Кзн,                         (2.3)

деКпр – коефіцієнт придатності ОФ.

Розрахуємоці коефіцієнти за показниками 2005-2009рр. (див табл.2.2).


Таблиця2.2 Таблиця розрахунку коефіцієнтів зносу та придатності основних фондів за2005-2009рр.

Роки Первинна вартість ОФ на 01.01 Сума зносу ОФ Коефіцієнт зносу ОФ Коефіцієнт придатності ОФ 2005 466363,49 146904,5 0,315 0,685 2006 399785,6 158315,1 0,396 0,604 2007 311471,51 162899,6 0,523 0,477 2008 290250,43 168635,5 0,581 0,419 2009 297206,46 179215,5 0,603 0,397

Заданими таблиці 2.2 ми можемо на графіку показати динаміку зміни коефіцієнтівзносу та придатності основних фондів (див. рис. 1.2).

/>

Рис.1.2… Динаміка зміни коефіцієнтів зносу та придатності основних фондів за2005-2009рр.

Якбачимо, обладнання, на якому вироблялася продукція підприємства до 2009 р.перейшло у незадовільний стан. Його зношеність перекриває його придатність, аотже на такому обладнанні працювати не можна.

Щобпідприємство мало достатньо впевнені позиції на ринку конкурентів воно повиннобути впевненим у своїх можливостях. По-перше це задача управлінськогоперсоналу, який стежить за об'ємами вироблення та збитковості продукції.

Якісноновий підхід до управління виробництвом, обумовлений сукупністю видівдіяльності в рамках маркетингу, полягає в тому, що аналіз платоспроможногоринкового попиту на продукцію, потреб споживачів стає основою для виявленняможливостей виробництва, шляхів його інтенсифікації і підвищення ефективності.

Поставимо передсобою декілька питань, які б проаналізували наше підприємство. По-перше: якарентабельність нашого підприємства? [24, c. 115-120] Рентабельність власногокапіталу (Rвк) представляє собою відношення чистого прибутку (Пч) до власногокапіталу організації (ВК). Вонарозраховується за формулою (2.4):

Rвк= Пч / ВК.                                (2.4)

Помножившита розділивши дріб на величину активів Ак та виручки від реалізації (N),отримаємо:

Rвк= Пч / ВК х Ак / Ак х N / N = Пч / N х N / Ак х Ак / ВК

деПч / N – відношення чистого прибутку до об’єму продукції або рентабельністьпродукції Rп;

N/ Ак –відношення об’єму продукції до активів організації або виробничість(обертаємість) активів Каоб;

Ак/ ВК –коефіцієнт, який відображає структуру капіталу, а саме, величину зворотну долівласного капіталу у його загальній величині.

Рентабельністьвиробничих фондів ми можемо розрахувати за формулою (2.5):

Rвф= (1 – Sод) / fємк + еємк,                           (2.5)

Перемножимочисельник і знаменник дробу на об’єм продукції та зробимо необхідніперетворення:


Rвф= (1 – Sод) / fємк + еємк = (1 – Sод) / fємк + еємк х N / N =

=(N – Sод x N) / F /N x N + E / N x N = Пб / (F + E) = Пб / Ак,

деSод – собівартість одиниці продукції;

Пб – прибуток, який дорівнюєрізниці між об’ємом продукції та витратами на виробництво та реалізаціюпродукції;

Ак – виробничі фонди підприємстваабо сума його активів.

Отже,тепер за цими формулами ми можемо розрахувати деякі потрібні нам для аналізупоказники за 2005-2009рр.та вставити для наглядності у таблицю (2.3):

Таблиця2.3 Показники рентабельності підприємства за 2005 – 2009рр.

Показники 2005 2006 2007 2008 2009 Капіталоємкість по основному капіталу 0,030 0,037 0,041 0,039 0,035 Капіталоємкість по оборотному капіталу 0,026 0,029 0,026 0,034 0,030 Рентабельність власного капіталу 1,10 1,46 2,47 3,12 2,11 Рентабельність виробничих фондів 17,8 15,1 15,0 13,6 15,4

Наоснові балансових статистичних даних зробимо аналіз показників 2008-2009рр.(табл.2.4):

Таблиця2.4 Показники діяльності підприємства за 2008-2009рр.

Показники періоду Базовий період, грн. Звітний період, грн. Прибуток від реалізації 247903 280023 Собівартість одиниці продукції 0,246 0,283 Виручка 313373 293230 Дебіторська заборгованість 600000 490000 Кредиторська заборгованість 215056 529350

Аналіззміни часу обороту ресурсів організації, вкладених у запаси і розрахунки, даєможливість визначити резерви зменшення потреби в оборотних коштах шляхомоптимізації запасів, їх відносного зниження в порівнянні із зростаннямвиробництва. Перш за все розраховують коефіцієнт оборотності запасів, якийхарактеризує кількість оборотів, які можуть здійснити запаси під час періоду,який аналізується. Він опреділяється за наступною формулою (2.6):

Коб.зап= А / Зс;                                      (2.6)

Зс= (Зп + Зк ) / 2,                                     (2.7)

деА — виручка від реалізації продукції;

Зс- середнявеличина запасів;

Зп- запаси на початок року;

Зк- запаси накінець року.

звідсиКоб. зап = А / 0,5 (Зп + Зк)

Розрахуємоці коефіцієнти за 2005-2009 роки та покажемо їх у динаміці (див. рис. 1.3):

/>

Рис.1.3. Динаміка росту коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства за2005-2009рр.

ринок товар конкурент

Заставою виживання та основою стабільності організаціїслугує її фінансова стійкість, як сказано у роботах [3.с.123;10-12], або такийстан фінансів, який гарантує організації постійну платіжоспроможність.

Якбачимо з малюнка наше підприємство досить твердо займає свої позиції але в йогороботі було відзначено й деякі мінуси. Як було сказано вище підприємству вжебільше 70 років. Підприємством проводилися планові ремонти але за весь цей часне було здійснено переоснащення чи впровадження нових ланок обладнання, щосильно відображалося на якості продукції, яка випускається. Отже, підприємствомало багато разів оплачувати штрафи за несвоєчасне постачання або неякіснупродукцію. Також через більшість браку підприємство було змушене здебільшогозалишати продукцію на складі для задоволення потреб внутрішнього ринку такупувати більше сировини для виготовлення продукції на замовлення за кордон.Так до кінця 2009 р. матеріальні витрати ВАТ „Інтерпайп НМТЗ” зросли більш ніжу 3 рази порівняно з 2005р., наглядно представлено на Рис. 1.4 .

/>

Рис.1.4. Графік витрат на виробництво та реалізацію продукції ВАТ Інтерпайп НМТЗ за2005-2009рр. (тис грн)

Згіднотакого негативного фактору керівництвом підприємства було вирішено питання щодопереоснащення лінії електрозварювальних труб, що дасть змогу виготовлятипродукцію якісно у короткі терміни та великій кількості. Але ще стало питаннящодо впровадження нового асортименту трубної продукції, а саме – труби металевіз полімерним внутрішнім та зовнішнім покриттям. Чи буде ця продукція потрібнаспоживачеві у такій чи більшій кількості як просто металічна труба? У новоготовару багато плюсів. Така труба має подовжений термін експлуатації можевикористовуватися у різних галузях виходячи з технічних даних, маючи в основіметалічний стержень вона є стійкішою до зовнішніх руйнівників і т. ін. Наоснові впровадження нового «стратегічного» продукту було прийнято рішення проздійснення маркетингового аналізу ринку споживачів майбутньої продукції.

Насамперед щодопокращення якості та збільшення обсягів випуску продукції ВАТ Інтерпайп НМТЗ зперіод с 2000 року по теперішній рік впровадились новітні технологіїсовершенствования та переобладнані, наприклад в трубоелектрозварювальному цехі№ 2 в якому випускають труби для нафто газо транспортування впроваджена новасистема покриття труб полімерним покриттям.

Також ВАТІнтерпайп НМТЗ має широкий вибір товарного ассортимента від труб малогодіаметру, квадратного і прямовугольного профелю до труб великого діаметру,чітко налагоджений випуск якісного посуду згідно нормам та стандартам.

Постачаннясировини для виготовлення даної продукції відбувається вчасно навіть зараз вперіод тяжких часів металургійного виробництва.

Складскіприміщення знаходяться в цехах що покращує фінансове становище, та скорочуєвитрати ВАТ Інтерпайп НМТЗ.

Транспортуванняздійснюеться завдяки потягів та вантажівок з великою грузопідємністю.

В ціломузамовники продукції підприємства надають свої послуги з транспортуванняпродукції.

Постачальникамисировини є Азовссаль та Криворіжсталь. Основними споживачами продукції заводу єзамовники близького та далекого зарубіжя (Росія, Казахстан, Польша, Германия,Африка і.т.д.).


4. PEST-аналізВАТ Інтерпайп НМТЗ

PEST-аналіз — це інструмент, призначенийдля виявлення політичних (Policy), економічних (Economy), соціальних (Society) ітехнологічних (Technology) аспектів зовнішнього середовища, що можуть уплинутина стратегію розвитку металургійної промисловості (табл. 2.6.).

Політику вивчають тому, що вонарегулює владу, яка визначає ділове середовище металургійної промисловості таодержання ключових ресурсів для її діяльності. Основна причина вивчення економіки— це створення картини розподілу ресурсів на рівні держави, що є найважливішоюумовою діяльності галузей металургії. Науковий і виробничий потенціалметалургії та громадський інтерес до неї визначають за допомогою соціального компонента.Важливим фактором є технологічний компонент, що виявляє тенденції утехнологічному розвитку, які найчастіше є причинами змін і втрат ринку, а такожпояви нових продуктів. [7, c. 456-458]

Таблиця 2.5. PEST-аналіз металургійної промисловості України

Політичні фактори Економічні фактори Соціальні фактори Технологічні фактори

1.Чергові вибори Президента України з відповідним відволіканням центрів впливу та бюджетних коштів

2.Необхідність додержання норм СОТ в законодавчій і нормативній діяльності щодо імпорту-експорту

3.Понад 90 % металургійних підприємств є приватизованими, що практично виключає державне регулювання

4.У зв’язку з вступом до СОТ можливості державного регулювання в питаннях стосовно конкуренції значно обмежені

5.Надмірна політизація суспільства

6. Недовіра суспільства до влади та її органів

1.Позитивна динаміка ВВП

2.Загрозливо висока інфляція

3. Нестабільний курс гривні

4. Висока облікова ставка НБУ, високі ставки кредитування комерційних банків

5.Низький платіжноспроможний попит внутрішнього ринку

6.Криза у світовій фінансовій системі

7. Нестача обігових коштів у підприємств

8.Неконтрольоване зростання цін на товари та послуги природних монополій (сировина, енергоресурси)

9. Недостатній обсяг інвестицій у металургійній промисловості

10. Високий рівень матеріало- і енергоємності продукції, що випускається

11. Низька рентабельність виробництва

12. Фактична відсутність конкуренції як стимулювального чинника

1.Скорочення працездатного населення

2. Зменшення чисельності фахівців і робітників у найбільш промислових регіонах

3. Недооцінка ролі трубної промисловості як основи економічної та соціальної захищеності значної частини населення

4. Зниження привабливості праці на металургійних підприємствах.

5.ЗМІ не приділяють належну увагу проблемам металургії і сучасних прогресивних принципів діяльності підприємств.

6. Немає чітко вираженої орієнтації на якість як основу конкурентоспроможності

7. Значний розрив між рівнем заробітної плати і рівнем потреб працівника

8.Низька престижність праці у виробничій сфері

1.Незначна інноваційна активність підприємств

2.Продукція, що випускається, у більшості є морально застарілою, з низьким рівнем автоматизації та інтелекту технології виробництва

3.Значне зношування активної частини основних фондів

За результатами PEST-аналізу можна зробити такі висновки щодо дій зреалізації Стратегії.

З політичних факторів маємо: бюджетні засоби на реалізацію Стратегії будеобмежено; можливості законодавчого, нормативного, митного та іншого регулюванняобмежено рамками норм СОТ; можливості держрегулювання лежать лише у площинірозроблення і впровадження заходів підтримки чи стримування.

З економічних факторів: бачимо, що для розвитку внутрішнього ринку ізбільшення експорту потрібні енергійні дійові заходи з формуванняплатіжноспроможного ринку збуту і приборкуванню цінового хаосу на монопольномусировинному ринку.

З соціальних факторів робимо висновок, що потрібно підняти статусвітчизняної металургійної промисловості в очах суспільства, і тим самимсформувати умови для забезпечення машинобудування кадрами фахівців іробітників.

Реалізаціяпоставленої мети забезпечується шляхом вирішення наступних задач дослідження:

— визначення іпрогнозування попиту на даний вид продукції;

— аналіз сучаснихметодів і моделей прогнозування рівня споживання продукції трубного виробництвата їх адаптація до умов економіки України;

— формуваннякон’юнктури на стратегічних ринках збуту сталевих труб;

— визначенняролі, місця та основних напрямів розвитку трубної підгалузі в структуріметалургійного комплексу країни;

— сегментуванняринку трубної продукції та аналіз структури споживання сталевих труб наосновних ринках їх збуту;

— оцінка та визначенняголовних факторів, залежностей, методів та моделей прогнозування попиту насталеві труби з внутрішнім та зовнішнім полімерним покриттям, розробкаметодичних положень комплексного прогнозування рівня та структури споживаннясталевої трубної продукції, обґрунтування основних підходів до інформаційногозабезпечення прогнозних розрахунків. З технологічних факторів випливає, щопотрібно модернізувати всю промисловість України, що значно розширитьвнутрішній ринок; оцінити наявний науково-виробничий потенціал у передовихнапрямках науки і техніки та визначити інноваційні шляхи розвитку.

5. Розробка концепції нового товару підприємства ВАТ Інтерпайп НМТЗ

Стратегія зростання рекомендована для виведення наринок України нового товару підприємства ВАТ Інтерпайп НМТЗ дає можливістьзбільшити обсяги виробництва металевих труб та стійко триматися на українськихринках за допомогою виведення нової продукції, а саме металевих труб зполімерним покриттям.

Пуск нової лінії виробництва заплановано на 1 вересняпоточного року. Після впровадження нової лінії виробництва ми очікуємо наступніпоказники (табл. 3.1; 3.2.):

Таблиця 3.1. Витрати навпровадження нового товару

Вересень-грудень 2010р., тис. грн. Витрати на переоснащення обладнання Витрати на просування товару на ринку Витрати на оплату праці Витрати на закупівлю сировини 300 170 105 380

Таблиця 3.2. Ліквідністьнової стратегії підприємства

Вересень-грудень 2010р., тис. грн Загальні витрати Виручка від реалізації Чистий прибуток Коефіцієнт ліквідності, % 955 1055 100 1,3

Звідси ми бачимо, щовпровадження такої стратегії дасть нам змогу отримати значно покращенийприбуток (і це тільки за 3 місяці, значний ріст очікується з початку новогороку), при тому дана стратегія є ліквідною і вказує на беззбитковість такоговпровадження.

Для загальноїнаглядності покажемо зведену табличку по випуску нової продукції з прогнозом на2011 рік з урахуванням майбутніх замовлень готової продукції (табл.3.3).

Таблиця3.3. Показники діяльності підприємства за 2011рр.

Показники періоду Базовий період, тис. грн. Прибуток від реалізації 3 099,00 Собівартість одиниці продукції 0,308 Виручка 2 985,23 Дебіторська заборгованість 35 066,00 Кредиторська заборгованість 46 200,00

Після введення виробництва нового товару, як стратегіїнаправленої на розвиток виробництва на даному підприємстві, його показникиматимуть наступні величини (табл. 3.4):

Таблиця 3.4 Прогнозні техніко-економічніпоказники підприємства

Показник

2009

(вересень-грудень)

2010 Середньорічний темп приросту, % Обсяг випуску товарної продукції, тис. т. 72 374,4 1,3 Обсяг випуску товарної продукції, тис грн. 21600,00 1123200,00 52 Обсяг реалізованої продукції, тис. т. 72 374,4 1,3 Обсяг реалізованої продукції (виручка), тис. грн. 21600,00 1123200,00 52 Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг, грн. 43200,00 620905,00 47,04 Витрати на одну грошову одиницю товарної продукції, грн. 1200,00 1000,00 0,83 Валовий прибуток, тис. грн. 134800,00 1744105,00 50,1 Чистий прибуток (збиток), тис. грн. 58956,02 720366,00 38 Чисельність персоналу, всього 1230 1500 1,22 Чисельність виробничого персоналу 980 1250 1,3 Численність управлінського та допоміжного персоналу 250 250 - Фонд заробітної плати тис. грн. 32 643,98 402834,00 3 Середньомісячна заробітна платня управлінського персоналу, грн. 4200,00 4500,00 1,07 Середньомісячна заробітна платня виробничого персоналу, грн. 2800,00 2950,00 1,05

Виходячи з данихтаблиці маємо сказати, що даний проект є доцільним і повністю задовольняючимпотреби підприємства у новій стратегії росту виробництва.

Застосування стратегіїзростання дасть змогу отримати значно вищий економічний ефект при тому данастратегія є ліквідною і вказує на беззбитковість такого впровадження.


Висновок

При формуванні стратегії розвитку підприємства керівництво підприємстваповинно враховувати велику кількість факторів які впливають на успішнеіснування і функціонування підприємства – як виробника і постачальника певноїпродукції. Щоб впевнитися у тому, що вибрана стратегія діяльності є вірнимшляхом до досягнення найвищої цілі треба здійснити цілу низку аналізуючих дій:опитувань, аналізу самих конкурентів їх переваг та недоліків, аналізу товару,його переваг та недоліків, відношення до товару споживачів.

Згідно дослідженьбачимо, що підприємство досить твердо займає свої позиції але в його роботібуло відзначено й деякі мінуси. Як було сказано вище підприємству вже більше 70років. Підприємством проводилися планові ремонти але за весь цей час не булоздійснено переоснащення чи впровадження нових ланок обладнання, що сильновідображалося на якості продукції, яка випускається. Отже, підприємство малобагато разів оплачувати штрафи за несвоєчасне постачання або неякіснупродукцію. Також через більшість браку підприємство було змушене здебільшого залишатипродукцію на складі для задоволення потреб внутрішнього ринку та купуватибільше сировини для виготовлення продукції на замовлення за кордон. Так докінця 2009 р. матеріальні витрати ВАТ Інтерпайп НМТЗ зросли більш ніж у 3 разипорівняно з 2005р. Було прийняте рішення про розробку маркетингової стратегіївиведення нового конкурентного товару на ринок.


Списоквикористаних джерел

1. АфанасьевМ. Маркетинг: стратегия и практика фирмы / М. Афанасьев; М.: Финстатинформ,1995. – 440с.

2. АнуринВ.Ф. Маркетингове исследования потребительского рынка: Уникальный отечественныйопит / Анурин В.Ф., Муромкина И.И., Євтушенко Е.В. — Питер: СПб. 2004. – 269с.

3. БеляевскийИ.К. Маркетинговые исследования: Учебное пособие, практикум / И.К. БеляевскийМосковський госуд.университет экономики, статистики и информатики, М.,2004. –414с.

4. ВанчиковаЕ.Н… Маркетинговые исследования: Учебное пособие / Е.Н. Ванчикова Улан-Удэ:Изд-во ВСГТУ. — М.: 2005. — 160с.

5. ВойчакА.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник / А.В. Войчак; Мін-во освіти і наукиУкраїни, КНЕУ. — К.: КНЕУ, 1998.- 384с.

6. ГаркавенкоС.С. Маркетинг / С.С. Гаркавенко К.: Лібра; 2004. – 712с.

7. ГолубковЕ.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Е.П. ГолубковМ.: Издательство «Финпресс», 1998.- 416 с.

8. ГольдштейнГ.Я. Маркетинг: Навчальний посібник для магістрантів. / Г.Я. Гольдштейн, А.В.Катаєв. — Таганрог: Вид-во ТРТУ, 1999 — 107 с.

9. ІлляшенкоС.М. Маркетингові дослідження: Навч.посіб. / С.М. Ілляшенко, М.Ю. Баскакова. — К.: Центр навчальної літ-ри, 2006. — 192с.

10. КарповВ.А. Маркетинг: прогнозування кон’юнктури ринку: навч. Посіб. / В.А. Карпов,В.Р. Кучеренко. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 215 с.

11. Котлер Ф.Основы маркетинга / Ф. Котлер пер. с англ. Под ред. Л.А. Волковой, Ю.Н.Каптуревского. – СПб.: Питер, 2000. – 752с.

12. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Пер. с французкого / Ж.Ж. Ламбен. — СПб.: Наука,1996. — 589с.

13. МалхотраН. Маркетинговые исследования. Практическое руководство / Н. Малхотра пер.с англ. — Из-во Вильямс, 2002. — 960с.

14. Минин А.Маркетинговое планирование. Практика. / А. Минин. — Россия: Из-во Вершина,2008. — 128с.

15. МищенкоА.П. Стратегическое управление: Учебное пособие / А.П. Мищенко; Изд-во ДУЭПДнепропетровск, 2007. — С. 332.

16. ПокропивнийС.Ф. Економіка підприємства. Збірник практичних задачі і конкретних ситуацій:Навч. Посібник. / С.Ф. Покропивний; К.: КНЕУ, 1999. – 348с.

17. ПолторакВ.А. Маркетинговые исследования: Учебное пособие / В.А. Полторак;Днепропетровск: Изд-во ДУЭП, 2002. – 366с.

18. РоматЕ.В. Маркетинговые исследования: Сборник статей по теории и практикемаркетинговых исследований. / Е.В. Ромат; Харьков, 2001. – 352 с.

19. СтаростінаА.О., Маркетинг: Навч. посіб. 2-ге вид. / А.О. Старостіна, О.В. Зозульов; — К.:Знання-Прес, 2003. — 326 с.

20. ТєлєтовО.С. Маркетинг у промисловості: Підручник /О.С. Тєлєтов; К.: Центр навч. літ.,2004. – 248 с.

21. ЧерчилльГ.А. Маркетинговые исследования / Г.А. Черчилль; СПб.: Питер, 2002.–752с.

22. Офіційнийінтернет-портал Державного комітету статистики України [Електронний ресурс] /Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua/

23. Інтернет-версіяінжинірингового журналу «С.О.К.» [Електронний ресурс] / Режим доступу:www.c-o-k.com.ua/

24. Інтернет-версіярекламного видання «Гезета.ua» [Електронний ресурс] / Режим доступу:www.gazeta.ua/

25. Баланспідприємства ВАТ Інтерпайп НМТЗ за 2008-2009 роки

26.  Офіційний сайт НПІГ„Інтерпайп”.[Електронний ресурс] / Режим доступу: http: // www.interpipe.ua/

еще рефераты
Еще работы по маркетингу