Реферат: Маркетингові аспекти функціонування ринку відеореклами й устаткування для звукорежисури

/>Зміст

Вступ

1. Маркетингові аспекти функціонуванняринку відеореклами й устаткування для звукорежисури

1.1Аналіз розвитку ринку відеореклами в Україні, специфіка реклами музичнихінструментів, нових технологій звукорежисури

1.1.2Тенденції розвитку ринку української відеореклами,місце реклами музичних інструментів і професійного звукорежисерськоговстаткування на даному ринку

1.2Аналіз якості професійного встаткування для звукорежисури за матеріаламивиставки «ShowTechnology Expo-2008»

2. Технологія відеомонтажу й роботи зізвуком у процесі створення рекламного відео продукту

2.1Рекламний ролик: особливості жанру й етапи створення

2.2Загальне уявлення про відеомонтаж як творчої діяльності в процесі створенняреклами

2.3Технологія відемонтажа й робота зі звуком звикористанням програмно — апаратного комплексу Avid Liquid 7 Pro

Висновки

Література


Вступ

Створення будь-якої телевізійної передачі, фільму, рекламногоролика, запис концерту, пісні, музичного твору — це з однієї сторони наука, а зіншої — творчість, заснована на роботі із двома найважливішими складовими такихпродуктів — відео й звуком.

По вираженню СтенаМястковського зображення являє собою «фундамент зорового образа». Вінпояснює цю обставину тим, що «зображення більш змістовно, вона дає більшбезпосереднє враження, чим звук».

Як правило пристворенні зазначених вище творчих продуктів, події розвертаються впослідовності, установленої в процесі монтажу зображення, причому набір планівдля побудови монтажної фрази має значно менше число варіантів, чим набірможливих комбінацій слів у дикторському тексті. Це, на думку І. Л. Костінанадає право говорити про «детермінований словесний ряд монтажною будовоюзображення… Сила впливу телебачення, безумовно, у зображенні. Телевізійнапередача завжди йде при верховенстві зображення над звуком».

Зображенняглядачеві психологічно значно ближче, легше «читається» і вимагаєменше зусиль при сприйнятті. Це твердження знаходить своє підтвердження в тому,що у більшості людей зорова пам'ять розвинена краще, чим слухова. З побаченого,у пам'яті залишається 30 % інформації, з почутого — 20 %.

І це не випадково,адже з погляду семіотики основна особливість образотворчого знака складається вподібності з об'єктом, що у символічних знаків відсутній.

Основне завдання,що стоїть перед зоровим рядом — забезпечення точної і ясноїпросторово-тимчасової орієнтації глядача в показуваній на екрані події.

При сучасномурівні розвитку телевізійної техніки вже недостатньо просто показати подію,потрібно чисто технічними прийомами максимально наблизити її до глядача,зробити глядача як би учасником дії, що відбувається на екрані, що визначаєважливість роботи над відеомонтажем, який являє собою серйозний творчий процесперетворення знятого матеріалу в закінчений відеопродукт.

Разом з тим пристворенні будь-якого якісного відепродукта на думку І. С. Арканова «особливемісце займає звук, реалізований у формі людської мови, музики й ін, що нетільки створює тло для відеоряду, але й діє на підсвідомість людини».

Якісний звукстворюється в процесі роботи звукорежисера-професіонала здатного створитиякісне звукове тло для відеоряду, концертного виступу, музичного твору впроцесі звукозапису й обробки звуків.

Таким чином,створення відео й звукового рядів являють собою синтез двох видів професійноїдіяльності — відеомонтажу й звукорежисури, які при цьому є творчою діяльністю.

Особливо важливестворення якісного відеоряду й звукового супроводу для реклами, реалізованої уформі рекламних роликів.

У цьому випадкуяк відео, так і звук повинні спонукувати споживача до придбання товару, прицьому в розпорядженні звукорежисера й відеоінженера є обмежене тимчасове поледля діяльності ( як правило, не більше 30 — 40 секунд), що визначає особливуважливість створення якісного відео й звукового ряду.

При цьому,необхідно враховувати й специфіку відеореклами, а також її потенційніможливості як інструмента маркетингу й стимулювання збуту — саме різнобічне іззасобів носіїв реклами, оскільки воно містить як зорову, так і слуховумодальність.

На думку И. С.Бурича «специфіка відеореклами обумовлена специфікою телебачення як засобумасової комунікації. Відеореклама на телебаченні — це комплексний стимул, щовключає в себе вербальні, візуальні, слухові стимули. Завдяки зображенню,звуку, руху й кольорам, телебачення забезпечує високий ступінь залученняглядача в те, що відбувається на екрані».

Якщо глядачодержить зафіксовану на відео інформацію, то в більш гнучкому каналі — звуковому — можливо зосередити увагу на повідомленні інформації того плану,якого не дістає зоровому рекламному ряду. У підсумку даний рекламний роликзайме більш вигідне, оптимальне місце на «шкалі» сприйняття глядачем".

Таким чином, всідослідники сходяться на тому, що відео й звук є найважливішими засобамистворення якісного рекламного ролика, що ще більш актуалізується тим значенням,яке сучасна відеореклама має в суспільстві й системі маркетингу.

Разом з тим насьогодні відсутні комплексні дослідження в області створення якісних рекламнихвідеопродуктів на основі новітніх технологій відеомонтажу й звукорежисури, щовизначає актуальність даного дослідження.

Актуальністьданої роботи дає можливість сформулювати мети, об'єкт предмет і завдання даногодослідження.

Метою данійроботі є аналіз можливостей використання сучасних технологій відеомонтажу й звукорежисурияк засобу створення якісного рекламного продукту.

Об'єктдослідження — технологія створення відеореклами.

Предметдослідження — робота з відеорядом і звуком при створенні якісного рекламногопродукту.


1. Маркетингові аспектифункціонування ринку відеореклами й устаткування для звукорежисури1.1 Аналізрозвитку ринку відеореклами в Україні, специфіка реклами музичних інструментів,нових технологій звукорежисури

1.1.1 Загальні характеристики відеореклами як засобумаркетингової комунікації

Говорячи про відеорекламу взагалі, і про відеорекламу вУкраїні зокрема необхідно виходити з того, що даний вид реклами реалізується задопомогою самого масового засобу комунікації — телебачення, і в цьому зв'язку вданій роботу ми й будемо розглядати телевізійну рекламу, як самий масової йефективний вид відеореклами, опускаючи рекламу на моніторах у метро, на вулицяхміст і т.д.

Телевізійна реклама в Україні є видом реклами, що динамічнорозвивається і даний вид української реклами в повній мірі використаєпотенційні можливості телебачення..

Телебачення яксуспільний інститут у силу своїх особливостей: щоденності, доступності,існування в зоні психологічної близькості, полімодальності інформаційної мови єодним із самих значних видів опосередкованої комунікації й стає важливимфактором, що впливає на розвиток особистості із самого раннього дитинства.

Телебачення — саме різнобічне із засобів носіїв реклами, оскільки воно містить як зорову, такі слухову модальність. Специфіка телереклами обумовлена специфікою телебаченняяк засобу масової комунікації. Телевізійна реклама — це комплексний стимул, щовключає в себе вербальні, візуальні, слухові стимули.

Завдякизображенню, звуку, руху й кольорам, телебачення забезпечує високий ступіньзалучення глядача в те, що відбувається на екрані. Величезний обсягдемографічних даних про телевізійні аудиторії, дозволяє більш чітко планувати йстратегію реклами, і розміри витрат. Телебачення — засіб реклами підвищеногоохвата, що досягає представників всіх верств населення. При цьому охватзабезпечується дуже швидко завдяки тому, що телебачення щодня збирає величезніаудиторії. Крім того, воно забезпечує можливість високої частотності впливуреклами.

За рівнемпсихологічного впливу на реципієнта найбільш високим потенціалом володіютьрекламні ролики.         

Американськіпсихологи Альберт Бук і Норман Кері розробили можливу класифікацію рекламнихроликів, засновану на способі подачі матеріалу. Автори виділили тринадцятьтипів структури реклами.

Зазначенатипологія рекламних роликів може бути використана для розміщення акцентів припроведенні психологічного аналізу реклами.

Який би типрекламних роликів ми не взяли, основною метою його є використання різнихпсихологічних прийомів, для досягнення своєї мети. Так чи інакше, рекламанамагається об'єднати уявлення про рекламований об'єкт із нашими глибинними йсамими основними потребами.

Телевізійнерекламне повідомлення, на думку Н.С. Медведєвої як правило, містить триосновних структурних компоненти:

1. Вербальнийтекст

2. Візуальнийряд

3. Аудіо ряд

Наявність цихтрьох компонентів, що розрізняються структурно, у рекламному повідомленніозначає, що кожний із цих елементів повинен що-небудь вносити від себе — ужодному не повинне бути «порожніх місць», «провалів»,нічого не вносячи у ціле.

Тіснепереплетення вербальної, візуальної й звукової складових спричиняєтьсянеобхідну однаковість із метою й засобами досягнення цих цілей. Саме тому дужеважливе вивчення структурних елементів рекламного повідомлення в їхньомувзаємозв'язку й взаємозумовленості, оскільки, виконуючи строго закріплені заним функції, кожний з компонентів здатний підкріпити дію іншого або якщо будепотреба замінити, взявши його функції на себе. Чому властиво й підлегле нашеемпіричне дослідження.

Звучання поряд звербальним текстом і візуальним рядом являє собою значимий структурнийкомпонент телевізійного рекламного повідомлення. Так, наприклад, радіорекламацілком побудована тільки на звучній мові й спецефектах і по праву вважаєтьсясамим особистим видом реклами. Звучання властиве будь-якому рекламному жанру,тому що навіть друкований текст читач однаково подумки «проговорює»про себе.

По своємуцільовому призначенню звучання в рекламному повідомленні подібно з відеорядом:в обох випадках мова йде про створення вербально виражених образів. Основноюфункцією звучання є ілюстрація властивостей і можливостей рекламованого товару.Так, наприклад, звукове оформлення реклами за допомогою веселої музики передаєрадість від використання продукту й позитивні результати його застосування.Варто пам'ятати що звучання, як і зображення не може рекламувати товар увідриві від вербального тексту, оскільки необхідно спочатку закріпити асоціаціїз певною торговельною маркою за якими-небудь звуковими ефектами або мелодіями,а для цього потрібно згадати хоча б назву продукту в рекламному повідомленні.

У звуковомукомпоненті рекламного повідомлення також прийнято виділяти ряд компонентів:

1. Музика.

2. Звуковіефекти.

3. Звучаннявербального тексту.

Музика являє собою потужний засіб рекламного впливу, оскількистворює в слухача певний настрій.

Звукові ефекти єнаступним компонентом. Вони можуть бути досить умовно розділені на дві групи:

· щоілюструють рекламний вербальний текст або зображення (ревіння мотора, скрип поверхні,що протирається і т.д.)

· «несподівані»ефекти (звук падіння, дзвінок телефону й т.д.)

У цілому звуковіефекти служать засобом створення додаткової образності й привносять в описвластивостей і можливостей продукту реклами експресивно-емоційні оцінки.

Звуковеоформлення вербального тексту так само, як і графічне, покликано полегшитипроцеси сприйняття, розуміння й запам'ятовування для одержувача повідомлень.Виконання цих функцій досягається паузацією, темпом, гучністю голосу й темброммовця, що задають ритм рекламного повідомлення. Перераховані параметри, здатнів тому числі, створювати додатковий образний ряд у рекламному повідомленні йбільш докладно характеризувати персонажів відеозображення.

Усе компоненти звукового ряду — музика, звукові ефекти йзвучання тексту — служать створенню образа рекламованого товару й здатнівстановити як позитивні, так і негативні асоціації із продуктом. Крім того,звучання поряд з вербальною й візуальною складовою є одним з найважливішихзасобів ритмоутворення в рекламному повідомленні.

Використовуючи дані особливості телебачення українськателевізійна реклама розвивається як найважливіша підгалузь сучасногоукраїнського рекламного бізнесу

 1.1.2 Тенденції розвитку ринку українськоївідеореклами, місце реклами музичних інструментів і професійного звукорежисерськоговстаткування на даному ринку

Перш ніж оцінювати сучаснийстан здобутків української відео реклами, варто згадати, що історія її почаласяне півтора століття тому, як в економічно розвинених країнах світу, а лише в1991 році. Саме тоді з’явилися найперші вітчизняні агенції та цінова мережа нателебаченні, а до «самопальної» реклами на стовпах та парканах додалисяй ефективніші варіанти розповсюдження інформації. Швидкий розвиток рекламистимулювала експансія іноземних товарів на терени України.

Закономірністю рекламногоринку України є його відставання від іноземного (див. рис 1.1)

/>

Рис. 1.1. Провідні світовірекламні ринки й місце України на ринку реклами в 2003 — 2008 роках.

На тлі світовихцифр Україна губиться, становлячи близько 1% світового рекламного ринку але зарахунок свого швидкого росту вона виглядає привабливим і швидко набираючим вагуринком. Частка рекламного ринку у ВВП України становить приблизно 0,7-0,9%,тоді як його світова норма реклами 1% від ВВП (у Європі від 0,8 до 1,2% ВВП).

Обсяги рекламних бюджетів, щобули витрачені минулого року тільки на показ рекламних роликів на шістьохканалах українського телебачення (УТ-І, УТ-2, ICTV, «Гравіс», ТЕТ, "Інтер"),а також реклами на провідних радіостанціях становили більш ніж 689,3 млн.доларів.

Може, це не так вже й багато,як у розвинених країнах світу, де аналогічні витрати обчислюються мільярдамиамериканських доларів. Але й у нас є чим похвалитися — міжнародні експертивважають, що український ринок реклами росте найшвидшими темпами в Європі (див.табл. 1.1)


Таблиця 1.1 Обсягирекламного ринку в країнах Європи в 2007 -2008 роках

# Країна 2008, $млн 2007, $млн  % 08/07 1 Великобританія 22 124 21 670 2% 2 Німеччина 20 728 20 369 2% 3 Франція 13 085 12 670 3% 4 Італія 11 028 10 726 3% 5 Іспанія 8 736 8 272 6% 6 Росія 6 516 5 010 30% 7 Польща 4 803 3 970 21% 8 Нідерланди 4 676 4 481 4% 9 Норвегія 3 277 3 073 7% 10 Бельгія 3 211 3 038 6% 11 Греція 2 877 2 744 5% 12 Швейцарія 2 856 2 711 5% 13 Австрія 2 802 2 659 5% 14 Угорщина 2 676 2 520 6% 15 Швеція 2 526 2 354 7% … … … … … 22 Україна 691 530 33%

Загальний обсягвитрат на рекламу в 2008 році за результатами трьох кварталів досяг оцінки в1258 млн. доларів (включаючи політичну рекламу).

Рекламні коштинадходять власникам різних засобів розповсюдження інформації: телебачення,газет, журналів, радіо, зовнішньої реклами (щити, плакати, вивіски,лайт-бокси), реклами на транспорті, каталогів, довідників, реклами в Internetтощо. Традиційно найвагомішими у світі вважаються перші п’ять. При цьому всівони завдяки своїй масовості дозволяють досягти будь-якої цільової груписпоживачів того чи іншого товару або послуги, що рекламуються. До того ж доситьлегко піддаються моніторингу. Сюди й спрямовується левова частка всіх рекламнихбюджетів

Половину цих коштів у 2008році отримала преса, майже 30 % — телебачення, остальні кошти зовнішня рекламата близько 2 млн. дол. — радіо.

Перше місце нателевізійному ринку реклами займає агентство «Пріоритет», на другомумісці агентство "Інтер-реклама".

У порівнянні з 2007 роком в 2008 роком, частка "Інтер-реклами"виросла з 62,6% до 64,41%, «Пріоритету» — з 26,2% до 29,25%. Удругому півріччі «Пріоритету» удалося «вийти в плюс»,повернувшись після непростого першого півріччя до показників 2006 року, а потімі наростивши їх. Найбільшою рекламною площадкою країни залишався телеканал "Інтер".Згідно даним Всеукраїнської рекламної коаліції (ВРК), в 2008 році обсяг грошей,отриманих національними телеканалами збільшився на 33% до $440 млн. Ще $75 млн,по оцінці ВРК, телеканали заробили на політичній рекламі (див. табл. 1.2 )

Таблиця 1.2 Тенденції розвитку ринку телевізійної реклам вУкраїні в 2008 році

Будинок продажів Канал Оцінка доходів від прямої реклами Доходи від політичної реклами, $ млн $ млн $ млн (будинок продажів) «Пріоритет» «Студія 1+1» 105-120 120-140 18 ТЕТ 12-16 «Кіно» 1,3-1,6 «РТР Планета» Менш 1 «24 канал» Менш 1 «Сіті» Менш 1 Менш 1 «Сфера ТВ» «Україна» 14-18 16,5-21,5 1 Ут-1 2,5-3,5 1 "Інтер — реклама" і «Стиль — З+» "Інтер" до 150 280-305 40 «Новий канал» 10-15 1 ICTV 33-37 6 СТБ 25-30 5 «ГРТ Міжнародний» 10-14 НТН 8-10 2 М1 7-10 «Тоніс» 3-5 «Мегаспорт» 2,5-3,5 Менш 1 «Ентер-фильм» Близько 2 «Ентер» Менш 1 Менш 1 К1 Менш 1 К2 Менш 1 Менш 1 Maxximum Advertising ТРК «Київ» Менш 1 1,5-2,5 Ru Music n/a News One n/a Незалежні «5 канал» 2,5-4 6,5-10 2 O-TV 2-3 «НТВ Мир» 1-1,5 ТРК «Ера» Менш 1 Менш 1 УСЬОГО $440

Всі провідні канали в першому півріччі мали високий або дуже високийрівень заповнюваності рекламних блоків. Лідером по цьому показнику залишаєтьсяICTV — 97%. Найбільше зниження обсягів реклами відбулося на ТРК «Ера»(-24,83%). (див. табл. 1.3).

Таблиця 1.3. Заповнення рекламних блоків нателеканалах в 2008 році

Будинок продажів Канал Sold out «Пріоритет» «Студія 1+1» 91% ТЕТ 77% «Кіно» 51% «РТР Планета» 19% «24 канал» 15% «Сіті» 16% «Сфера ТВ» «Україна» 85% Ут-1 29% "Інтер — реклама" і «Стиль — З+» "Інтер" 92% «Новий канал» 94% ICTV 97% СТБ 85% «ГРТ Міжнародний» 83% НТН 90% М1 92% «Тоніс» 90% «Мегаспорт» 66% «Ентер-фильм» 68% «Ентер» 41% К1 47% К2 28% Maxximum Advertising ТРК «Київ» 36% Ru Music 71% News One 0,2% Незалежні «5 канал» 50% O-TV 67% «НТВ Мир» 51% ТРК «Ера» 9% більше 85% дуже висока 65-85 висока 50-65 середня менш 50% низька

«Новий канал» і ICTV випередили СТБ по обсягахреклами, незважаючи на те, що в у першому півріччі СТБ випереджав їх по частціаудиторії 18+. Введення будинком продажів "Інтер-реклама" новоїзакупівельної аудиторії 14-49 для телеканалу ICTV спричинило лише 11-процентнезбільшення доходів.

Більше всіх від зміни закупівельної аудиторії вигравтелеканал М1 — його продажу збільшилися на 36,09% у порівнянні з 2007 роком.Продажі «Нового каналу» після переходу на 14-49 виросли на 32,4%, утой час як на СТБ із «старою» закупівельною аудиторією 18+ рістпродажів виявився більше — 34,4%.

Найбільший приріст доходів в 2008 році продемонструвалителеканали «Мегаспорт» (107,14%), НТН (72,58%) і ТЕТ (65,05%), наяких ріст цін супроводжувався ростом рейтингів. При цьому заповнюваність «Мегаспорта»в 2008 році склала лише 66%, а Тета — 77%, і канали здатні в наступному роцізначно збільшити свої рекламні доходи. Серед незалежних каналів найбільшіобсяги реклами були на «5 каналі».Будинок продажів

Канал Бюджет по прай-листам ($ млн.) 2007 рік 2008 рік Динаміка «Пріоритет» «Студія 1+1» 393 456 16,05 ТЕТ 33 55 65,05 «Кіно» - 6 - «РТР Планета» 2 3 57,97 «24 канал» - 1 - «Сіті» - 1 - «Сфера ТВ» «Україна» 43 56 53,18 Ут-1 12 13 6,18 "Інтер — реклама" і «Стиль — З+» "Інтер" 530 573 8,25 «Новий канал» 124 155 32,40 ICTV 125 139 11,11 СТБ 78 105 34,40 «ГРТ Міжнародний» 39 57 46,94 НТН 22 38 72,58 М1 22 30 36,09 «Тоніс» 15 17 8,79 «Мегаспорт» 6 11 107,14 «Ентер-фильм» 7 8 13,33 «Ентер» 2 3 67,45 К1 1 2 90,34 К2 1 1 53,93 Maxximum Advertising ТРК «Київ» - 3 - Ru Music n/a n/a - News One n/a n/a - Незалежні «5 канал» 11 12 9,37 O-TV 10 10 3,91 «НТВ Мир» 7 10,70 ТРК «Ера» 4 3 — 24,83 УСЬОГО $ 1 488 $ 1 786 20,07

Становить інтересі аналіз тематики рекламних матеріалів залежно від засобу масової інформації(див. табл. 1.4)


Таблиця 1.4. Тематика рекламних матеріалів залежновід засобу масової інформації

Місце Товарна підкатегорія ТВ Преса. Радіо Зовнішня реклама Реклама в кінотеатрах 1 Пиво Непряма реклама Масові видовища Тютюнові вироби Прохолодні напої 2 Миючі й засоби, що чистять Продаж: автотранспорт Послуги стільникового зв'язку Інф.повідомлення, поздоровлення Послуги із проведення дозвілля 3 Прохолодні напої Автотранспорт Друковані видання й інша поліграфія Непряма реклама Пиво 4 Молочні продукти Друковані видання й інша поліграфія Непряма реклама Торговельні організації Радіо 5 Послуги стільникового зв'язку Торговельні організації Послуги із проведення дозвілля Послуги стільникового зв'язку Тютюнові вироби 6 Непряма реклама Послуги по операціях з житл. приміщеннями Телебачення Соціальна реклама Міцні алкогольні напої 7 Засоби по догляду за волоссям Реклама торговельної марки Послуги по операціях з житл. приміщеннями Устаткування для стільникового зв'язку Устаткування для стільникового зв'язку 8

Промоушн-

акція

Послуги стільникового зв'язку Торговельні організації Реклама торговельної марки Послуги стільникового зв'язку 9 Шоколадні вироби Одяг Радіо Автотранспорт Торговельні організації 10 Жувальна гумка Послуги банків Реклама торговельної марки Пиво Друковані видання й інша поліграфія 11 Засоби по догляду за особою Продаж: одяг Розіграші призів Послуги по операціях з жил. приміщеннями Кава й какао 12 Устаткування для стільникового зв'язку Спеціалізовані заходи Автотранспорт Продаж: меблі Автотранспорт 13 Засоби для гігієни рота Засоби по догляду за особою Спеціалізовані заходи Послуги банків Шоколадні вироби 14 Продукти швидкого готування Комп'ютери Послуги банків Продаж: автотранспорт Іграшки 15 Автотранспорт Продаж: меблі Продаж: автотранспорт ТВ і відеоапаратури ТВ і відеоапаратури 16 Кава й какао Послуги мед. установ Послуги мед. установ Масові видовища Кіно й фотоапаратури 17 Велика побутова техніка Послуги з туризму й відпочинку Аудио-продукция Друковані видання й інша поліграфія Телебачення 18 ТВ і відеоапаратури Продаж: комп'ютери Засоби платежу Прохолодні напої Продаж: парфумерія 19 Парфумерія для жінок Тютюнові вироби Промоушн-акція Телебачення Продаж: товари для краси й здоров'я 20 Засоби для укладання й фарбування волосся Декоративна косметика Послуги ресторанів і кафі Послуги інші побутові вина й коктейлі

Особливо варто зупинитися на рекламі музичних інструментів ірекламі професійного встаткування для звукозапису.

Проведений аналіз показує, що в тематиці реклами відсутняреклама музичних інструментів, професійного встаткування для студійзвукозапису.

Це зв'язано в першу чергу з тим, що дані товари становлятьінтерес для вузького кола професіоналів, а оскільки телевізійна реклама охоплюєнайбільш широкі шари споживачів, будучи при цьому найбільш дорогим видомреклами, то рекламування музичних інструментів і апаратури на телевізійнихканалах є не доцільним. Як інструменти маркетингу для даного видувиробів використаються інші засоби маркетингової комунікації, зокрема виставкиапретури й музичних інструментів, про які мова йтиме нижче.


1.2 Аналіз якості професійного встаткуваннядля звукорежисури за матеріалами виставки «Show Technology Expo-2008»

Восени 2008 року в київському «Експо — центрі»проходила виставка «Show Technology Expo-2008», на якій булопредставлене новітнє встаткування для микшировання, обробки звуку за допомогоюцифрових систем, звукозапису й ін. Даний проект став провідноюподією галузі, що заслужило високу оцінку в середовищі професіоналівшоу-індустрії. Остання виставка зібрала на своїй площадці близько 100 компаній.Виставку відвідали більше 2 500 фахівців з регіонів України, країн ближнього йдалекого зарубіжжя. Учасниками заходів ділової програми виставки стали більше700 фахівців.

Тематика виставки охоплювала всі аспекти сучасноїшоу-індустрії, що забезпечує універсальний характер експозиції й принципововідрізняє її від інших проектів.

Учасниками виставки стали вітчизняні й закордонні виробники йпостачальники встаткування, матеріалів, конструкцій і послуг, що працюють усфері шоу-індустрії. Серед експонентів також студії звукозапису, рекординговікомпанії, професійні асоціації, союзи, навчальні заклади; спеціалізовані ЗМІ йінтернет-портали.

На виставці були представлені практично всі новинки музичноїіндустрії. Щоб залучити відвідувачів використали всі можливі засоби — іоформлення, і оригінальні шоу-номери типові для виставок.

На виставці були представлені наступні розділи, що ставлятьсядо звукорежисури:

1) Звукорежисерські пульти.

2) Апаратури для цифрової обробки звуку за допомогоюкомп'ютерних засобів.

3) Зовнішні звукові карти ( інтерфейси).

4) Передпідсилювачі.

5) Портастудії.

Усього у виставці взяло участь 87 компаній виробниківпрофесійної аудіоапаратури .

При цьому на виставці було укладено контрактів на суму 1, 8млн. гривень і з даної суми 1, 43 млн. гривень доводиться на продукцію фірмYamaxa (Японія), Behringer ( Німеччина) Alto (Нідерланди) (див. рис 1.1.)

/>

Рис 1.1. Структура контрактної бази, укладеної на виставці «ShowTechnology Expo-2008» по фірмах – виробникам ( тис. грн) .

Таким чином, лідером по кількості продажів є фірма Yamaxa, занею слідує фірма Behringer і завершує трійку лідерів продукція фірми Alto.

Інші виробники представлені на ринку України в незначномуступені.

Потрібно сказати,що більшість зацікавлених продукцією для професійної звукорежисури — професіонали, які прийшли з конкретними питаннями щодо можливостей цьоговстаткування, аж до аспектів технології виробництва. Серед них зацікавленілюди: директори клубів, філармоній, прокатних і концертних організацій,арт-директори — склали приблизно 20 відсотків, музиканти, саунд-інженери — 45відсотків, продавці, менеджери столичних і регіональних фірм і магазинів — 30відсотків., які і є цільовою аудиторією даної виставки (див. рис. 1.2) .


/>

Рис. 1.2. Цільовааудиторія професійної апаратури для звукорежисури (%)

Далі в ході виставки за допомогою методу експертногоопитування з'ясовувався інтегральний показник якості апаратури фірм — лідерів:Yamaxa, Behringer, Alto.

Для того, щобоцінити інтегральний рівень якості продукції досліджуваних п'яти експертам булозапропоновано оцінити різні вироби указаних фірм по наступних параметрах:

1. Ціна.

2. Якість, кудивходила якість апаратури, компактність, зручність, гарантійне обслуговування йт.д.

Експертампропонувалося відповістити на запитання: «Наскільки якість виробу, на Вашудумку, відповідає його ціні?»

Оцінка думокекспертів проводилася по трибальній шкалі. Найбільш позитивній оцінцівідповідало значення в 3 бали, середній оцінці — 2 бали, низькій оцінці — 1бал.

Дана експертизапроводилася з дотриманням стандарту 4.202.003-04 «Метод експертної оцінкиякості звукової апаратури».

Даний стандартвизначають вимоги:

А) До умовпрослуховування (вимоги до приміщення, порядку відбору й розміщення зразків іслухачів, вимоги до параметрів звуковідтворюючого тракту й т.д.).

Б) До процедуритестування (вибору програмного матеріалу, методам оцінки, порядку прослуховування,інтерпретації отриманих результатів); до підбора експертів (перевірка слуховихпорогів, досвіду прослуховування, способів тренування й т.д.);

В) До видівоцінних таблиць і способам статистичної обробки результатів.

1) Першимтоваром, що пропонувалося оцінити були звукорежисерські мікшерні пульти.

Мікшерний пульт — це серце будь-якої студії, якпрофесійної, так і домашньої. Якщо без різних студійних приладів можнаобійтися, використовуючи віртуальні інструменти комп'ютера, то микшерний пульту кожному разі потрібний переважній більшості людей працюючих зі звуком.

Отже, головне завдання мікшерного пульта — звести безлічджерел сигналу воєдино й домогтися оптимального балансу на виході. Пультибувають пасивні й активні. Пасивні не мають потреби в джерелі живлення й, якправило, використаються для комутації апаратури, що виробляє вже певний сигналі не нужденної в предпосиленні. Пасивні мікшери звичайно не відрізняютьсяфункціональністю й більшою кількістю регулювань, але іноді зустрічаютьсяпасивні пульти з регулюванням високих і низьких частот на виході. Кілька каналів,які управляються ручками гучності й головний потенціометр гучності на виході,от і весь набір стандартного пасивного пульта.

У випадку, якщо потрібно підключити два електроінструментиабо два мікрофони до комбопідсилювачу або активної акустичної системи, то можезгодитися й пасивний пульт. Або для комутації сигналу з декількох невеликихпультів, наприклад, коли кілька колективів працюють на сцені й кожний волієнабудовувати звук своїм учасникам самостійно.

Активні мікшерні пульти працюють від зовнішнього абоубудованого блоку живлення, або на батарейках. Саме активні мікшери використаєбільшість домашніх і професійних студій. Практично у всіх пультах убудованийдвох- або трьохполосний еквалайзер, у більш просунутих моделях зустрічаютьсяпроцесори ефектів, елементи електронного управління й так далі. Пульти, дерегулювання частотності й обробка здійснюється електронним способом, носятьіндекс DSP (Digital Signal Processor) — «Цифрова обробка сигналу».

З огляду на те, що більшість людей працює з вокалом, одним зголовних критеріїв при виборі пульта, є якість мікрофонного предпідсилювача.Взагалі, для роботи з вокалом найкраще використати спеціальні лампові предпідсилювачі,а отриманий сигнал подавати на компресор-лімітер або процесор ефектів прямо абочерез пульт, використовуючи посилання на зовнішній ефект. Але тому що більшість«устромляють» прямо мікрофон, то при виборі пульта важливо загостритиувагу саме на особливостях предпосилення й перекручування сигналу.

Незважаючи на гадану абсурдність, мікшерні пульти«співають» по-різному. Сигнал, проходячи через численні схеми, неможе не спотворюватися. До того ж глибина регулювань на всіх пультахрозрізняється. Тому шум, перекручування, властивим недорогим пультам — звичайнеявище при їхній експлуатації й очікувати від дешевого пульта безшумностіпрофесійної консолі нерозумно.

Фірма Yamaha представила на виставці мікшерний пульт М — 02(10 каналів). Він має можливість працювати від автономного джерела живлення абовід звичайної електричної мережі, при цьому надзвичайно зручна для роботи звокалом: п'ять предпідсилювачів, п'ять входів XLR, фейдери на лицьовій панелі,легко дозволяють контролювати голосовий сигнал виступаючих або людей, щозаписуються. Ціна 8000 грн


 />

Рис 1.3.Зовнішній вигляд мікшерного пульта від компанії Yamaha

КомпаніяBehringer представила на виставці модель MXB-1002 Eurorack. У цій моделі управлінняканалами по гучності здійснюється за допомогою фейдерів, що дає можливістьвізуально бачити який канал задіяний. Одночасно над мастер-фейдеромустановлений светодіодний індикатор піків (див. мал. 1.4) Ціна 11000 грн .

/>

Рис. 1.4.Зовнішній вигляд мікшерного пульта від компанії Behringer

Пульт Alto S-8 заціною перебуває приблизно на одній позиції з Behringer, він менш компактний,але в чомусь функціональніше останнього (див. мал. 1.5) Ціна 10200 грн.


/>

Рис. 1.5.Зовнішній вигляд мікшерного пульта від компанії Alto

Пульт має чотиримоноканала, два стереоканали й дві шини посилань на ефекти. Кожний моноканалмістить мікрофонний вхід XLR, лінійний вхід, кнопку включення обрізногофільтра, регулятор чутливості, еквалайзер, два регулятори рівня посилань,потенціометр рівня й піковий світодіодний індикатор.

Мікшерні пульти компаній Yamaxa, Behringer, Alto експертамибули оцінені таким чином (див. табл. 1.5)

Таблиця 1.5. Результати експертної оцінки мікшерних пультівкомпаній Yamaxa, Behringer, Alto

№ експерта  Фірма – виробник Yamaxa Behringer Alto Якість  Ціна Якість  Ціна Якість  Ціна 1 експерт 3 2 3 2 1 1 2 експерт 2 2 3 2 2 2 3 експерт 3 2 2 2 2 2 4 експерт 2 3 3 3 1 2 5 експерт 2 2 2 3 2 2 Сума 12 11 13 12 8 9

2) У другу чергуаналізувалися звукові карти, необхідні для цифрової обробки звуку.

Для звукозапису нормальної якості за допомогою комп'ютера,насамперед, необхідно придбати звукову карту, тому що убудовані майже завждислабкі, або орієнтовані не на звукозапис, а на відтворення. Вибір звукових картзараз величезний, але, найкраще звернути увагу на продукцію досліджуваних фірм.

Карта від Yamaha(R -12 34 A, див. мал. 1.6) обладнана цифровим виходом S-PDIF, а 24-розрядніаналогово-цифрові й цифрово-аналогові перетворювачі із частотою дискретизації96 кгц (на виході частота вище й становить 192 kHz) Ціна 4000 грн.

/>

Рис. 1.6.Зовнішній вигляд звукової карти від компанії Yamaha

У простій ідоступній карті від Behringer (U -34/45, див. мал. 1.7) комутаційні можливостівже дозволяють працювати із зовнішніми цифровими пристроями за допомогою входуй виходу S-PDIF, є два аналогових входи. По частині розрядності й частоті картаідентична по характеристиках моделі Revolution 5.1. Є 4 стерео-виходи, нанебалансових джеках 1/8. Карта дозволяє робити запис по двох каналах одночасно,відтворювати — по восьми.


/>

Рис. 1.7.Зовнішній вигляд звукової карти від компанії Behringer

Звукова карта відAlto ( Maya 1010, див. мал. 1.8.), це пристрій не такий дорогий, як можездатися на перший погляд, кількість функцій цілком виправдують ціну цієї карти.Комплект включає ще й зовнішній інтерфейс для більше зручного підключення. Єможливість багатоканального запису, використання MIDI, карта сумісна із програмнимзабезпеченням, таким як Sonar/Cakewalk, Cubase, Logic. Гарні характеристикироблять цей комплект одним із кращих у своєму класі. Кількість входів\виходівдосягає в цій карті 8, передбачено 2 мікрофонних входи з фантомним живленням, 2виходи на навушники й цифрові й MIDI входи-виходи.

/>

Рис. 1.8.Зовнішній вигляд звукової карти від компанії Alto


Звукові карти компаній Yamaxa, Behringer, Alto експертамибули оцінені таким чином (див. табл. 1.7)

Таблиця 1.7. Результати експертної оцінки звукових карткомпаній Yamaxa, Behringer, Alto

№ експерта Фірма – виробник Yamaxa Behringer Alto Якість  Ціна Якість  Ціна Якість  Ціна 1 експерт 2 2 2 2 1 3 2 експерт 2 1 1 2 2 2 3 експерт 2 2 1 2 2 2 4 експерт 2 2 2 2 2 1 5 експерт 2 2 1 2 2 1 Сума 10 9 7 10 9 9

3) Далі експертианалізували зовнішні звукові карти або "інтерфейси", які працюють ізкомп'ютером за допомогою USB. Такі інтерфейси останнім часом випускаються надосить гарному рівні, вони дозволяють писати матеріал без особливих втрат уякості.

ПеревагиUSB-інтерфейсу полягають у наступному.

Як відомо,аналогові лінійні входи у звуковій карті неминуче погіршують якість сигналу,шумлять, тріскотять, реагують на перешкоди комп'ютера. Особливо це помітно призаписі вже готової обробки, скажемо, з гітарного або вокального процесора.Матеріал потім треба довго доводити до розуму, застосовуючи різні віртуальні спікеремулятори,еквалайзери й фільтри. З USB проблем у цьому плані набагато менше, по-перше,саме перетворення аналогового сигналу в електронний, як правило, трохи краще,ніж у картах PCI, по-друге, сам прилад можна видалити від комп'ютера подалі йтим самим знизити в якімсь ступені перешкоди. Виводи ці, звичайно, багато вчому відносні, особливо, якщо порівнювати зовнішні інтерфейси USB ізпрофесійними звуковими картами в які панель із комутацією також може бутивинесена назовні, а внутрішні обробки включають «шумодави» і фільтри,але все-таки запис по USB вважається в цей час однієї із самих якісних.

Головноюособливістю багатьох USB-інтерфейсів є убудовані ефекти-процесори, спікеремулятори,преампи, звук яких передається в комп'ютер практично в первозданному варіанті.Цим уже скористалися багато фірм і почали посилено випускати USB-інтерфейси длягітаристів.

Однією з першихфірм на цьому поприщі виступила компанія Yamaha, що випустила модель GuitarPort. Сам виріб рекламується «як мрія починаючого гітариста», алеможе бути прекрасною підмогою й для професійних музикантів. Якість запису вцьому приладі реалізовано на гарному рівні, а кількість внутрішніх обробок,емуляторів популярних комбо й стеків, можливість грати під «мінус» ізовсім роблять його надзвичайно привабливим.

Використати цейпристрій можна не тільки разом з електрогітарою, але, як показує практика, й збагатьма іншими електромузичними інструментами (див. мал. 1.9)

/>

Рис. 1.9.Зовнішній вигляд USB-інтерфейсу від компанії Yamaha

На виставці компаніяBehringer демонструвала пристрій MACKIE SPIKE. Це 24-бітний/96-кгц аудіо/MIDI-інтерфейсіз мікрофонними преампами Mackie XDR, що сполучає в собі процесор ефектів, атакож аудіо/MIDI програмний секвенсор з необмеженою кількістю доріжок ісумісністю із плагінами формату VST і плагіном Nomad Factory Blue Tubes WarmerPhaser (див. мал. 1.10)


/>

Рис. 1.10.Зовнішній вигляд USB-інтерфейсу від компанії Behringer

На задній панеліінтерфейсу є цифрова шина формату SPDIF (RCA), MIDI-вхід і вихід, парамікрофонних, інструментальних або лінійних входів (XLR/джек), розніманняживлення й порт USB. В інтерфейсі продумана система моніторингу, дляпідключення зовнішніх динаміків передбачено два виходи. Програмне забезпечення,що йде в комплекті, дуже непогано розроблено, є можливість детальноговідбудування ефектів, еквалізації й фільтрів.

Становить інтересі пристрій Edirol UA-700, випущений компанією Alto. Зовнішній вигляд системи йрозташування органів управління точно таке ж як у портативних мікшернихпультах, пристрій дуже зручно розташовується на столі й проведення не заважаютьроботі. У даному девайсі є практично все необхідне для домашнього запису,причому абсолютно для будь-якого музиканта — гітариста й басовита обрадуєнаявність внутрішньої обробки COSM з імітацією популярних кабінетів і комбо, клавішника- повний MIDI-інтерфейс, а вокалістові Edirol UA-700 дарує можливістьмоделювання мікрофонів і їхнього розташування, предпідсилювачів, фільтрів,реверберації й багато іншого. Кількість входів-виходів при певних обставинах,цілком дозволяє обходитися без микшерного пульта: два мікрофонних входи(комбинир. XLR з фантомним живленням, 1/4" джеки TRS), вхід дляпідключення гітари (моно 1/4" джек), рознімання AUX (RCA), цифровірознімання Digital In (коаксіальні, оптичні). Виходи: цифрові вихіднірознімання Digital Out, рознімання для навушників, вихідні рознімання MasterOutput L/R (1/4-дюймові джеки, дублюються розніманнями RCA). Пристрій харчуєтьсявід адаптера живлення, у комплекті до інтерфейсу йде диск із драйвером.

/>

Рис. 1.11.Зовнішній вигляд USB-інтерфейсу від компанії Alto.

USB-інтерфейси від компаній Yamaxa, Behringer, Altoекспертами були оцінені таким чином (див. табл. 1.8).

Таблиця 1.8. Результати експертної оцінки USB-інтерфейсівкомпаній Yamaxa, Behringer, Alto

№ експерта  Фірма – виробник Yamaxa Behringer Alto Якість  Ціна Якість  Ціна Якість  Ціна 1 експерт 3 3 2 2 2 2 2 експерт 3 3 3 2 3 2 3 експерт 2 3 2 2 2 2 4 експерт 3 3 2 2 3 2 5 експерт 3 3 2 1 2 2 Сума 14 15 11 9 12 10

4) На наступному етапі експертиза тестували вибір зовнішньогопредпідсилювача (преампи). Убудовані предпідсилювачі в гнітючій частиніінтерфейсів і звукових карт не мають достатню якість, це помітно не тільки призаписі вокалу, але й при лінійному записі інструментів. Предпідсилювачнеобхідний, хоча б самий найпростіший і недорогий. Природно, наявність лампи впредпідсилювачі говорить про більше високу якість звуку — «ламповий»звук самий затребуваний і це знає кожний звукорежисер. Виробництво недорогихпреампів, де предпосилення реалізоване повністю ламповим способом, практичнонеможливо через дорожнечу комплектуючих. Пам’ятуючи про це, багато хтовідмовляються купувати недорогі вироби, або надовго грузнуть у форумах,обговорюючи, чи варто купувати недорогий преамп. Для вирішення цієї суперечкиможна привести кілька прикладів із практики гітаристів, які, як відомо, єсамими затятими прихильниками «лампового» звуку. Не будь ця схемауспішною, ці моделі б не вироблялися такими тиражами, а якби лампа на виходініяк не впливала на звучання, навряд чи б виробник став збільшувати власнівитрати з її установкою.

Те ж саме можна сказати й про вокал. Якщо проспіватищо-небудь через внутрішній предпідсилювач пульта або звукової карти, а потімчерез зовнішній навіть самий недорогий транзисторно-ламповий преамп, відразуможна відчути істотну різницю у звучанні: співати стає набагато комфортніше,звучання стає м'якше й тепліше.

ART Tube PAC — предпідсилювачна двох лампах від компаніїYamaha, обладнаний лампово-оптичним компресором. Компресор допомагаєпозбудеться від зайвих динамічних коливань, що у звукозаписі всіляко вітається(див. мал. 1.12). Ціна 6200 грн .


/>

Рис. 1.12.Зовнішній вигляд предпідсилювача від компанії Yamaha,

Фірма Behringerпредставила на виставці предпідсилювач MIC 100 TUBE У даному виробі лампавсе-таки почувається, так що як замінник убудованих преампів звукової карти абомікшерного пульта ці два пристрої підійдуть повною мірою (див. мал. 1.13) Ціна виробу 5500 грн.

/>

Рис. 1.13 Зовнішнійвигляд предпідсилювача від компанії Behringer

Більше дорогимпреампом є Alto Minitube, відмінна риса якого в наявності індикатора рівня, щодуже непогано допомагає скоротити число перевантажень ( див. мал. 1.14) .


/>

Рис. 1.14Зовнішній вигляд предпідсилювача від компанії Alto

Його ще можна поправу назвати й найпростішим у роботі — є 16 готових пресетів для роботи зрізним устаткуванням, зміна пресетів виробляється єдиною ручкою внаслідок чого,настроювання займає мінімум часу. На предпідсилювачі поширюється відоме правило музиканта: «чимдорожче, тим краще», хоча висока ціна може пояснюватися не стільки якістюзвуку, скільки кількістю каналів і гарним зовнішнім виглядом.

Предпідсилювачі від компаній Yamaxa, Behringer, Altoекспертами були оцінені такми чином (див. табл. 1.9).

Таблиця 1.9 Результати експертної оцінки предпідсилювачівкомпаній Yamaxa, Behringer, Alto

№ експерта  Фірма – виробник Yamaxa Behringer Alto Якість  Ціна Якість  Ціна Якість  Ціна 1 експерт 3 3 2 2 1 1 2 експерт 2 3 2 2 2 1 3 експерт 2 2 2 2 2 1 4 експерт 2 2 3 2 2 1 5 експерт 3 3 3 2 2 2 Сума 12 12 12 10 9 6

5) Одним зальтернативних варіантів всьому вищесказаному є покупка портастудії. Упортастудії, як правило, уже є мікрофонний предпідсилювач, мікшерний пульт,процесор ефектів, записуючий пристрій, драма-машинка й ін., для роботи з неюдосить підключити записуване джерело звуку — будь то гітара, мікрофон або електровіолончельі нажати на кнопку запису. Портастудію можна з легкістю взяти із собою нарепетиційну базу, з нею не треба буде ламати голову над оптимальноюконфігурацією апаратури і плутатися в павутині проводів. Багато портастудійпостачені записуючими CD-пристроями, що дає можливість відразу ж записатиматеріал на диск, розставити треки в необхідному порядку й установити міткизміни сонга при записі живих концертів. На виході ви одержуєте вже готовийальбом. Інший плюс портастудій — можливість виставляти показники на мікшерівручну, при цьому мікшер на відміну від зовнішнього, не буде вносити в ланцюгперешкоди й спотворювати сигнал — всі схеми цифрові й працюють безшумно. Єдинимнедоліком портастудій є незручне редагування матеріалу — маленький екран,невелика кількість органів управління, де на кожну кнопку доводиться до десятифункцій, все це робить процес редагування важким і довгим. Детальну роботу надзвуком краще все-таки робити на комп'ютері, тому величезним успіхом користуютьсяпортастудії із цифровими входами-виходами або USB.

Портастудіюрекомендується здобувати мінімум на 8 каналів, бажано щоб запис у нійвироблялася на жорсткий диск. Більше дешеві варіанти із записом на внутрішнюпам'ять пристрою, або на карту SmartMedia теж можуть якоюсь мірою полегшитипраці по записі матеріалу, але варіанти з жорстким диском переважніше, як уплані внутрішнього обсягу, так і у швидкості роботи, якості й т.д.

Відноснонедорогими пристроями в яких запис виробляється на досить гарному рівні є ZOOMMRS-1608 від компанії Yamaha.

Це пристрій неуступають в якості запису інтерфейсам і звуковим картам. Безперечно, якоюсьмірою у звучанні записаних фрагментів є частка «синтетики», цяпроблема властива портастудіям у більшему ступені, чим комп'ютерним пристроям,але навряд сторонній слухач цю різницю зможе помітити (див. мал. 1.15).

/>

Рис. 1.15.Зовнішній вигляд портастудії від компанії Yamaha.

В ZOOM можназаписувати одночасно до восьми треків, при цьому обсяг жорсткого дискарозташовує 40 Гб вільного місця. Відтворювати можна одночасно 19 треків (16 аудіотреків,два треки ударних, один трек баса). Частота дискретизації 44,1 кгц, розрядність16 біт, стиск даних не використається. Ціна: 24200 грн

В BOSS BR-1180від компанії Behringer запис вироблятися одночасно на 10 каналів, при цьому накожний «реальний» канал може доводитися по 8 віртуальних (див. рис.1.16). Хто вже мав досвід роботи з портастудіями BOSS, знає, що всі портастудіїцієї фірми мають убудований процесор, заснований на моделюванні COSM. BR-1180не став виключенням, убудовані обробки дуже гарної якості, при цьомувикористати їх можна до й після запису, що дуже зручно. Управліннядрам-машинкою виконано в традиційному стилі, для цього передбачений окремийканал і окремий фейдер. Убудований жорсткий диск має обсяг в 20 Гб, обробки йперетворювачі 24-х бітні, частота семпліровання 44 kHz.


/>

Рис. 1.16. Зовнішнійвигляд портастудії від компанії Behringer

Портастудія ALTOS-6 (2800р) аналогічна ZOOM двоє моно- і два стереоканали, на верхній панелііндикатор піків, трьохполосний еквалайзер, майстер-регулювання здійснюєтьсяфейдером.

Ціна: 23000 грн.

Портастудії від компаній Yamaxa, Behringer, Alto експертамибули оцінені такми чином (див. табл. 1.10).

Таблиця 1.10 Результати експертної оцінки портастудійкомпаній Yamaxa, Behringer, Alto

№ експерта  Фірма – виробник Yamaxa Behringer Alto Якість  Ціна Якість  Ціна Якість  Ціна 1 експерт 3 3 2 2 1 1 2 експерт 2 2 2 2 2 2 3 експерт 2 2 3 2 2 3 4 експерт 2 2 2 2 2 2 5 експерт 3 3 2 2 2 2 Сума 12 12 11 10 9 10

Загальна оцінка якості виробів фірм Yamaxa, Behringer, Altoвиробляється підсумовуванням балів отриманих кожним виробом.

Загальний оцінка якості виробів фірм Yamaxa становить: (12+11+10+9+14+15+12+12+12+12): 2 = 61,5

Загальна оцінка якості виробів фірми Behringer становить: (13+12+7+10+11+9+12+10+11+10): 2 = 52, 5

Загальна оцінка якості виробів фірми Alto становить:(8+9+7+9+12+10+9+6+9+10): 2 = 44, 5.

Результат даного аналізу відбиті на малюнку (див. рис. 1.17)

/>

Рис. 1.17. Результати аналізу якості виробів фірм Yamaxa,Behringer, Alto

Проведений аналіз показує, що загальний показник якостівиробів має фірма Yamaxa, за якою слідує фірма Behringer і замикає трійкулідерів фірма Alto.

При цьомупроведений аналіз дає можливість проаналізувати й рівень якості окремих виробівдосліджуваних фірм, що може бути визначено простим підсумовуванням балів,набраних фірмою по кожному виробуі (див. рис. 1.18)

/>

Рис. 1.18. Рівеньякості виробів фірм Yamaxa, Behringer, Alto


Даний аналізпоказує, що фірма Yamaxa виграє перед основними конкурентами у всіх товарнихпозиціях крім мікшерних пультів, де найвищі показники має фірма Behringer.

У свою чергуфірми Alto програє конкурентам по всіх товарних позиціях, крім позиції «USB-інтерфейсу»,де вона виграє у фірми Behringer.

Таким чином,проведений аналіз дозволяє затверджувати, що найбільш якісна апаратура дляпрофесійної звукорежисури випускається фірмою Yamaxa, однак вибираючи такийважливий компонент звукорежисерської роботи як мікшерний пульт, має сенсзвернутися до продукції фірми Behringer.


2.Технологія відеомонтажу й роботи зі звуком у процесі створення рекламного відеопродукту2.1 Рекламнийролик: особливості жанру й етапи створення

Заразстрімко росте й розвивається сучасний ринок телевізійної індустрії — виробництво інформаційних і художніх програм, розважальної продукції, рекламнихкліпів. Це дозволило використати нові кіно-, відео-, цифрові й комп'ютернітехнології у виробництві рекламних роликів. Адже використання комп'ютернихтехнологій дозволяє скоротити майже на 90% час, необхідне для редагуваннязнятого матеріалу, а використання комп'ютерної графіки, анімаційних елементів урекламному кліпі в сполученні з різними шумовими спецефектами й музичнимоформленням робить його воістину дійсним твором мистецтва.

Гарний, якіснийрекламний відеоролик здатний у дуже короткий термін створити образ товару (фірми),виділити його з маси йому подібних. Грамотно підібрана мотивація в рекламномувідеосюжеті здатна створити чудо, і в одну мить зробити товар або послугужиттєво необхідною.

Психологічнімоменти й методи в професійному рекламному фільмі допомагають глядачевізрозуміти героїв відеосюжету, викликати до них симпатію й навіть ототожнитисебе з ними, створити бажання в потребі й у володінні рекламованого товару.

При створенніефективного, якісного рекламного ролика необхідно враховувати особливості використовуваногов рекламному ролику жанру, строго дотримувати послідовності процесу створення йбагато інших важливих моментів.

Рекламнийкіноролик — цезнятий на магнітному носії кінофільм, призначений для наступної «перегонки»на відео, передач в ефір або демонстрації за допомогою кіноапаратури.

Рекламнийролик, знятий на кіноплівку, звичайно більш якісний, чим ролик, знятий навідеоплівку. Перший краще передає колірні відтінки. Однак він і коштує набагатодорожче.

Ролик,знятий на кіноплівку, уже сам по собі виступає як елемент іміджевої реклами,привносячись у сприйняття споживача відчуття багатства й надійностіфірми-рекламодавця.

Зачасом трансляції й ступеня подробиці викладу матеріалу фахівці виділяють:

— бліц-ролики.

Бліц-роликзаймає 15-20 секунд. Він призначений для початкового ознайомлення майбутньогопокупця з рекламованим товаром і особливо ефективний як засіб нагадування прознайомий товар;

— розгорнуті ролики.

Такийролик триває 30 секунд (стандартна тривалість), що дозволяє більш докладнопроінформувати про рекламовану фірму і її товари. Вважається, що цейоптимальний час сприйняття телеглядачем реклами й первинного осмислення їїзмісту або цільової спрямованості;

— рекламно-демонстраційні ролики.

Цевсілякі «телемагазини» і «магазини на дивані», де протягом5-10 хвилин розповідають про переваги і якості товару, показують його в дії йпропонують придбати його, не виходячи із квартири, подзвонивши по зазначенихтелефонах.

Фахівцямирекламного відео за довгі роки професійної творчості були розроблені певнідраматичні й режисерські форми подачі рекламного матеріалу.

Можнавиділити наступні жанри рекламних роликів

1.«Самотній товар». Найпростіший спосібпродемонструвати можливості товару — це показати його в дії. Показ можепроходити в природній обстановці або «у відриві від дійсності» (безтла або оточення), коли вся увага фіксується винятково на товарі.

2.Ведучий. Звичайно показ «самотньоготовару» супроводжується закадровим голосом, що пояснює, що відбувається наекрані. Але ведучий може грати й більш істотну роль, з'являючись у кадрі. Цеможе бути або диктор, або персонаж, що персоніфікує фірму.

3.Ситуація «до» і «після». «Бачите цю бруднупляму… Дивиться, от ми застосовуємо наш засіб — і плями немає!»

4.Випробування в екстремальних умовах («випробуваннякатуванням»). У море з високого стрімчака стрибає юнак. Коли він зринає,його годинники продовжують нормально ходити. Валізу кидають у кліткурозлютованої горили. Коли її дістають відтіля, вона виглядає як нова, і ін.

5.Показ «пліч-о-пліч». «Який із цихакумуляторів швидше заведе автомобіль?», «Яка фарба витримає руйнівнудію стихії?»

6.«Замальовка з натури». Це інсценована ситуація, уякій рекламований товар рятує людей від якоїсь існуючої в реальному життіпроблеми. У таких сюжетах героєві, як правило, дають пораду. Таку дружню порадуможе подати дружина, сусід або постійний персонаж, що є фахівцем у даномупитанні.

7.Віньєтки. Замість довгого розглядання однієїпроблеми однієї людини дається серія фрагментів: обідня перерва, люди качаютьсяна човнах, на атракціонах у парку, гуляють, відпочивають за містом і т.п. Цечасто використається у фільмах про безалкогольні напої, морозиво, косметику.

8.Свідчення на користь товару. Це різновид реклами з«провідної». У цьому випадку «ведучий» може брати інтерв'юв задоволеного користувача, що сам стає по суті справи ведучим. Свідчення можебути «добровільним» і «неінсценованим» (скажемо, бесіда ізприбулими в аеропорт пасажирами про їхній політ), а може бути висловленевідомою особистістю (щиро або з іронією).

9.Документальний показ. Цей спосіб демонстраціїможна використати для драматизації проблеми (наприклад, автомобіль урізався вогородження на шосе — і ніяких ушкоджень) або для підтвердження експлуатаційнихякостей товару («шина, що пройшла 50 тисяч миль катування»).

10.Символізм. Якщо ідея або мотив абстрактні абоневловимі, наочну демонстрацію рекомендується замінити символічним показом.Наприклад, думка про те, що пластиковий посуд зберігає («замикає»)свіжість, обіграна показом англійського замка, врізаного в шматок шинки,блискавки, вставленої в качан кукурудзи, і т.д.

11.Аналогія. Якщо реальний показ виробленоготоваром ефекту неможливий, зрівняєте його із чимсь, що піддається показу.«Наш порошок чистить, як шквал при безхмарному небі»./> Зі сказаного вище ясно, що телереклама відкриває безмежний простір длятворчої фантазії. Однак фантазія ця повинна бути функціональною, тобтопідлеглої рішенню основного комерційного завдання фільму.

Усучасному рекламному відео прийнято вважати, що існує кілька типів рекламнихфільмів. Розглянемо кожний з них:

1)рекламні відеоролики різних товарів, престижні відеоролики, а також відеороликина соціальну тематику тривалістю до однієї хвилини, які призначені для прокатупо телебаченню. Ці відеоролики ми бачимо щодня на своїх телеекранах;

2)рекламні відеоролики товарів, тривалістю від однієї до трьох хвилин,призначених для прокату на виставках, переговорах, презентаціях. В ефірі ціролики не прокочуються, по-перше, через високу вартість прокату, а, по-друге,тому що найчастіше позиціюються на вже підготовленого й зацікавленого глядача;

3)рекламно-популярні фільми про товари з елементами пізнавальності. Тривалістьтаких фільмів від 3 до 20 хвилин, вони розповідають про товари, створення якихмає цікаві традиції й багату історію. Фільми використаються як узовнішньоторговельній практиці, так і для прокату в телеефірі. Однак їхнійпрокат на одному каналі не перевищує звичайно двох разів;

4)рекламно-популярні фільми, тривалістю від 5 до 20 хвилин, про товаривиробничого призначення, технологіях, наукомісткій продукції, ліцензіях.Використаються в зовнішньоторговельній практиці, на виставках, переговорах,презентаціях. У телеефірі не прокочуються.

5)рекламно-популярні фільми про місця відпочинку й туризму, навчальні фільми(особливо в області спорту й медицини), тривалістю від 3 до 20 хвилин. Фільмивикористаються як для показу в офісах, магазинах відповідних фірм, так і дляпоказу на телебаченні.

6)престижні фільми тривалістю 5 – 10 хвилин, що розповідають про фірми, іноді проміста й регіони, пов'язаних з експортом знаменитого товару. Сюди можна віднестирекламні фільми, що створюються для підтримки репутації, що похитнулася, фірми.

Усепочинається з ідеї. Починаючи роботу над формулюванням ідеї рекламноговідеоролика необхідно досконально розібратися в товарі, виявити основні йогонедоліки й достоїнства.

Основніпринципи розробки рекламної ідеї:

1. оригінальністьреклами (несподівана, живаючи ідея);

2. гарнаідея виключає «лобове» нав'язування товару (послуги);

3. ідеї, щоприймають форму візуального вираження якості товару через асоціації характер — є найдужчими, тому що несуть чіткий, давно сформований образ;

4. у кожномутоварі закладений зародок «драми», що найкраще розкриває сутністьтовару.

Ідеяне повинна підмінюватися виконавською майстерністю; необхідно послідовний ічіткий розвиток ідеї реклами. Головне, сценарій потрібно будувати так, щобрекламна ідея призивала до дії, вона насамперед повинна мати міцний фундамент — ідейно-тематичну основу. Сценарист зобов'язаний знати заради чого він узявся заперо й про що він буде розповідати своєму майбутньому глядачеві.

Першніж приступитися до розробки сценарію необхідно знайти єдиний прийом йоговедення; стрижень, що з'єднує всі епізоди, захоплюючих хід, що допоможеудержати глядача до кінця в телеекранів. При цьому треба знать, щосценарно-режисерський хід повинен бути виражений у трьох видах:

· декоративно-образному;

· музично-образному;

· образно-ігровим;

Всітри види повинні бути наслідком одного образно-значеннєвого ходу сценарноїпобудови теми.

Такимчином, аналізуючи все вищесказане, можна сформулювати поняттясценарно-режисерського ходу так: образно значеннєвий стрижень, що пронизує весьсценарій і цементує дію в його логічному розвитку. Сценаристові завжди потрібнопам'ятати, що кожна фраза, написана їм, наприкінці повинна бути виражена вякихось видимих формах на екрані, пластично, і, отже, важливі не ті слова, яківін пише, а ті зовні виражені пластичні образи, які він цими словами описує.Вони повинні бути, насамперед, ясні й виразні. Є влучні слова — яскраві йвиразні, є яскраві й виразні побудови зі слів — фрази.

Звідсиважливе правило для сценариста: працюючи над кожним окремим відрізком, требауважно обмірковувати й вибирати кожний зоровий образ: пам'ятати, що для кожноїдумки, для кожного поняття можуть бути десятки й сотні пластичних виражень, алесеред них сценарист повинен вибрати самі ясні і яскраві. З особливою увагоюпотрібно ставитися до ролі предметів, речей у картині, тому що взаємини людейздебільшого складаються через слова, речі ж не можуть говорити, і тому робота зними є досить цікавою.

Роботанад пластичним матеріалом досить важлива для сценариста. У її процесі вінучиться уявляти собі написане так, як воно повинне вийти на екрані, і це вміннянеобхідно для правильної й продуктивної роботи.

Крімтого, необхідно пам'ятати, що матеріал, що поєднується в сценарій, повинен мативнутрішній логічний зв'язок, тематичну єдність, що відповідає ідеї твору. Самедля цього застосовується таке поняття, як монтаж.

Фахівцівизначають, що для творчого втілення рекламної ідеї необхідні наступні етапи:збір і обробка супутньої інформації:

— відомості про потенційних споживачів і про засіб комунікації,на який зорієнтований рекламодавець;

— характеристики товару й виділити його відмітні властивості,які можуть бути покладені в основу рекламного мотиву;

— робота безпосередньо над текстом реклами.

Необхідновідзначити, що більшість аудіо — і відеороликів спрямовані на рекламуванняобразу товару й на порушення інтересу до конкретної марки, категорії товарів,фірмі, банку й т.д.

Створеннязвернення припускає рішення трьох проблем: що (зміст), як це сказати логічно(структура) і як виразити зміст у вигляді символів (форма).

Можна виділити дві найпоширеніші структури рекламних роликів.

Структура №1: використається шокування глядачів у тому абоіншому виді (наприклад, дезодорант Axe). Під шоком ми розуміємо той сплескемоцій, що виникає в споживача після руйнування стереотипу, сформованого напочатку книги. У ній варто виділити частини: перша тема (початкова),кульмінація першої теми, друга тема (конкуруюча), кульмінація конкуруючої теми,розв'язка. Однак кількість частин, тривалість і їхня послідовність можуть бутирізні… Ефект рекламних роликів з різною структурою буде відрізнятися.

Структура №2 часто використається для неекстремальнихтоварів, в такій рекламі рекламодавці підкреслюють спільність своїх інтересів зінтересами простого народу (хліба, молока, мінеральної води). У структурі чітковиділяються тільки дві частини: перша тема й розв'язка. У таких роликахспоконвічно декларується перша тема, що і стає основною, розвитку сюжету немає,кульмінація не простежується. Приклад — ролик Mc'Donalds, «Чим більшепродаємо, тим більше заробляємо» (http://videopricols.ru/video/reklama/mcdonalds/005.avi)

Відсутність двох тем у ролику є досить специфічним прийомом,що підходить далеко не всім. Фактично, таким чином, ми прирікаємо себе йглядача тільки на одну сюжетну лінію. У такому випадку немає протистояння двохточок зору. Немає конфлікту, переживання. У випадку подібної безконфліктностіісторія виходить «куцою». Однак якщо ми прагнемо просто створитиспоглядальний настрій у глядача, конфлікт нам і не потрібний. Найчастішеконфлікт протипоказаний, якщо ми намагаємося створити образ простого,правильного товару для простих людей. Також наявність тільки однієї темихарактерно для роликів, основна мета яких полягає в демонстрації сили, моці ймайстерності. Прикладом можуть стати численні ролики спортивних товарів(наприклад Nike «Зірки футболу. Кураж в аеропорті» videopricols.ru/video/reklama/nike/005.avi або NIKE, «Сердите курча» media.advertology.ru/2006/06/30/AngryChicken.wmv).

Однотемна структура характерна й для роликів-повідомлень.Наприклад, «Такого-то числа відбудеться відкриття нового магазина шуб настанції метро Київська»

Перша тема ролика призначена переважно для створення«атмосфери» ролика, занурення глядача в історію товару. Початокутягує глядача в ролик. Саме в ньому ми вперше знайомимо з діючими особамиролика, формується те перше посилання, що активує у свідомості глядача певнийстереотип. «Атмосфера» ролика формує базу, на якій надалі будуютьсявідгук і емоції глядача. Найяскравішими представниками в цьому плані є роликина каналі Discovery з велогонщиками однойменної команди. З перших же кадрівглядач утягується в атмосферу професійних велогонщиків. Під дією накопиченогодосвіду у свідомості глядача формуються картина: професіонали у велокостюмахдовгі годинники крутять педалі під час гонок.

Кульмінацією першої теми є перехід до теми конкуруючої. Руйнуєтьсяпевний стереотип, що формувався в першій темі, глядач шокований, відбуваєтьсясплеск емоцій.

Розвитком дії в ролику є початок другої (конкуруючої) теми всюжетній лінії ролика. Навколишнє оточення вже задане. Найчастіше саме врозвитку дії проявляється індивідуальність ролика. Проявляється унікальністьгероїв кліпу. Ця унікальність стає візитною карткою реклами й часто, потімгерої використаються в інших роликах, що формують «рекламний серіал».Проявляються специфічні прийоми творців кліпу. У згаданих раніше роликах каналуDiscovery серед велогонщиків на трасі й за її межами з'являються різні люди (інавіть ведмідь) з різних сфер життя.

Кульмінація конкуруючої (другої) теми є її значеннєвимзакінченням, підсумком розвитку ролика, тим кінцевим пунктом, до якого прийде споживач,якщо прийме постулати другої теми у своє життя. Кульмінація може досягатися вролику кілька разів, провокуючи всі нові й нові сплески емоцій глядачів.Звичайно використається наступний прийом: кілька разів повторюється сполученняпершої й другої тем ролика, утворюючи свого роду міні-фільми. Тобто один геройфільму попадає в різні обставини, але в них приймає практично ідентичнірішення, попадає в схожі переробки. Кількість таких частин обмежено рекламнимчасом (звичайно 30 сек), а також тим фактом, що кожна нова кульмінація буде усебільше «приїдатися» глядачам, не будучи підкріпленою новимиобставинами рекламної історії. Щоб кульмінації не приїдалися, потрібнамайстерня роботи сценариста, всієї знімальної бригади, що, як наслідок, значнозбільшує вартість створення ролика. Необхідно зробити так, щоб кожний наступнийсплеск емоцій був сильніше попереднього. Глядач повинен шокуватися з кожнимразом усе більше й сильніше. Результат використання декількох кульмінацій уроликах — це багаторазове періодичне апелювання до емоцій і інстинктів глядача,наростання його порушення. Домогтися того, щоб глядач одночасно ще й естетичноспоглядав ролик практично неможливо. Складно сформувати щиросердечне або жностальгічний настрій у глядача. Прикладом ролика із численними кульмінаціями єролик Fox Sports Net «Nhl» media.advertology.ru/2006/06/30/AntiFreeze.wmv).

Глядача хокейних матчів то рак руку хапне, то пальці дверимаприщемить, то водою з радіатора обшпарить. Якщо творці не можуть помістити всічастини в один ролик, то вони створюють рекламний серіал, кожний ролик у якомунесе однаковий зміст, побудований на одній сюжетній базі й часто з тим самимгероєм.

Розв'язка, як і реприза в музиці, повинна бути закономірнимпідсумком сюжетної лінії ролика. Так уже зложилося у світовій практиці, щонаприкінці ролика глядач бачить назву товару, його логотип і салоган. І якщосам товар, його слоган не будуть закономірним підсумком сюжету, то наші зусиллязійдуть нанівець. Не вишикується зв'язок між емоціями глядача й товаром. Клієнтне піде в магазин. Товар не буде куплений.

Для того щоб такий зв'язок побудувати, мотивувати глядачадивитися рекламу не відриваючись, творці роликів використають кількаспецифічних прийомів при формуванні сюжету кліпу. У даній роботі охопленокілька прийомів, що найчастіше зустрічаються в роликах-переможцях«Канських левів».

Пристворенні рекламного обігу виділяють три етапи, які необхідно перебороти длянаписання ефективного й оригінального рекламного матеріалу:

1)процесзбору інформації;

2)розробкаідеї рекламного звернення;

3)відтворенняоригіналів рекламного звернення;

Анотаціяй режисура виступають як домінанти рекламного процесу. Розглянемо фрагмент120-секундного ролика, що рекламує легковий автомобіль. Проведемо порівняльнийаналіз запису початкових кадрів реклами з даними в режисерському сценарії.

Мотивації:необхідно розписати літературний сценарій, для того, щоб якісно розробитианотацію.

Анотація — це короткі відомості пропредмет реклами, пояснення, на чому повинен бути зроблений рекламний акцент.

Анотація, тобто вихідне завдання, — цевпорядкований і відредагований виклад точки зору рекламодавця (замовника).Резюме — 90% всієї роботи з реклами доводиться на складання анотації йрежисури.

Погарній тихій вулиці типового пригорода, у якому живуть люди різного статку,повільно рухається новий автомобіль.

Закермом чоловік років тридцяти, у звичайному діловому костюмі й при краватці. Повиду — це бізнесмен, що повертається з роботи додому.

Однаку вигляді його є щось, що викликає бажання познайомитися з ним ближче.

Камерав декількох ракурсах показує машину зовні, коли вона звертає до проїзду, досимпатичного, але без усяких претензій 2-поверхового будинку й зупиняється.

Водійсигналить. Відкривається одне з вікон 2-го поверху, у якому з'являється дружинагероя, приваблива блондинка років тридцяти, у простому домашньому платті йфартуху. Очевидно, вона готовить обід до приїзду чоловіка. Побачивши новумашину, вона сплескує руки від подиву.

Увищевказаному режисерському сценарії розписано так:

План сценарію Зображення Музично-шумове оформлення I II III

Салонмашини через вітрове скло (перегляд)

Середнійплан I. Гарна тіниста вулиця пригорода

Середнійплан ІІ. Дощ, що накрапає

Стукіткрапель дощу по даху машини

Великийплан III. Профіль водія (зйомки із салону, ледве знизу)

Загальнийплан IV. У кадрі машина: радіатор, капот (зйомка й вітрове скло з рухом)

Середнійплан V. Машина звертає в проїзд до будинку (зйомка зверху й збоку)

Середнійплан VI. Машина зупиняється радіатором на камеру

Великийплан VII. Водій опускає скло й махає рукою

Середнійплан VIII. У прорізі вікна 2-го поверху з'являється дружина

Знаїздом IX. У кадрі дружина. Вона сплескує руками. Камера фіксує її захват інебагато недовірливий погляд, починає приглушено звучати мелодія у виконанніневеликого оркестру, що насвистує водій.

Даліскладається докладний режисерський сценарій, що містить у собі наступніпозиції:

1.Номер позиції.

2.Назва об'єкта (майстерня, студія,вулиця, житловий будинок, приміський ландшафт).

3.План.

4.Хронометраж.

5.Зміст кадру.

6.Музика, шуми.

7.Примітка (вихідний реквізит, титри, музиканти, бита скло, піротехніка,гримери).

8./>План, зміст, музика.

9.Обов'язковийдокумент при підготовці до реклами: довідка до мікрофонних матеріалів, у якійутримується інформація про назву телепередачі; дата ефіру; програма, а також:

· Номер.

· Часвиходу в ефір (київський).

· Повненайменування рекламодавця.

· Короткийзміст реклами (анотація).

· Хронометраж(секунди).

· Видрекламного матеріалу (пізнавальна; музично-розважальна).

· Підставадля трансляції в ефір (номер і дата договору).

· Примітка.

Післяцього дається загальний хронометраж в ефірі. Вищевикладене підписує: директорстудії, редактор, дата.

Отже,в анотації відбивається:

♦ мета;

♦ зміст;

♦ можливості;

♦ умова йзасоби для створення реклами.

Крімусього вищесказаного при створенні рекламного ролика існують такі поняття, як «літературниймонтаж» і «драматургія», що є основою композиційного рішеннясценарію й фундаментом творчості.

Якщорекламний ролик будується по системі «нарізок», готових відеофільміву сполученні із власним знятим матеріалом; або за принципом слайдоскопа: щозмінюють одна одну стоп-кадрові картинки в сполученні з анімаційними кадрами,то можна легко догадатися, що тут використався монтаж.

Таким чином:

1. Творцірекламних роликів у своїх роботах прагнуть як втілити унікальну торговельнупропозицію товару так і наділити їх певній культурній складовій.

2. Типовакомпозиція ролика із шоковими прийомами звичайно містить у собі частини: першатема сюжету реклами, кульмінація першої теми (зміна першої теми на другу), щоконкурує тема, кульмінація другої теми й ролика в цілому, розв'язка (якзакономірний підсумок розвитку сюжету). Структура №1.

3. Дляреклами утилітарних (народних) продуктів, а також для товарів, що затверджуютьміць і силу товарів, характерна наявність тільки однієї теми в сюжеті йрозв'язки.

4. Залежновід особливостей товару можуть застосовуватися різні прийоми при формуваннісюжету: проста розповідь, ефект доміно, шок (можливо кілька разів), заміназвичної деталі, демонстрація сили й моці.

5. Якщоролик має свій неповторний стиль, то він буде навчати споживача, привчати йогодо себе, до свого стилю й товару.

2.2 Загальнеуявлення про відеомонтаж як творчої діяльності в процесі створення реклами

У статті «Мистецтвовідеомонтажу» Стен Мястковський пише, що «кіновиробництво включає тристадії: введення неопрацьованого відео з камери на комп'ютер, редагування йогоза допомогою монтажного програмного забеспечення й запис готового продукту нажорсткий диск або стрічку».

Далі, опираючисьна дану статтю, проаналізуємо основні етапи відеоментажа в процесі створеннярекламного ролика.

Відемонтаж — цепроцес «зборки» фільму з окремих елементів — кадрів. Але вирізатиневдалі місця й склеїти те, що залишилося ще не значить «змонтувати».Грамотний відеомонтаж, навіть у найпростіших фільмах, що складаються з одногоепізоду, припускає дотримання цілого набору правил. Правила ці засновані надеяких фізіологічних законах сприйняття зорової й звукової інформації. Вонивироблені чисто емпіричним шляхом протягом перших двох-трьох десятилітьіснування кіно й з тих пор не перетерпіли істотних змін. Так званий сучасний«кліповий» відеомонтаж — це найчастіше або примітивний паралельнийвідеомонтаж двох або більше різних епізодів, або малоталановиті спроби винайтивелосипед в області емоційного відеомонтажу.

Коли мова йде провідеомонтаж однієї сцени (а саме такий окремий випадок ми й будемо розбирати),завдання автора домогтися того, щоб глядачеві було зрозуміло, що відбуваєтьсяна екрані й де розвертаються дія, якщо автор не ставить перед собоюпротилежного завдання — «запудрити» глядачеві мозки. При цьому вбільшості випадків досить бажано, щоб при перегляді глядач не зауважував того,що ця сцена складається не з одного, а з декількох склеєних між собою кадрів. Утеорії це іноді називається комфортним сприйняттям стику або склейки. Напрактиці частіше говорять, — ці кадри між собою монтуються, а інші немонтуються.

Перш ніж початирозмова про відеомонтаж, потрібно привести кілька визначень із кінематографічногой телевізійного лексикона.

Знімальний кадрабо план — будь-яка ділянка вихідної відеострічки, із записом від натисканнякнопки RECORD до паузи, наступне натискання — починається наступний знімальнийкадр. Монтажний кадр або план — елемент змонтованого відеофільму — те, щозалишилося від знімального кадру після того як його «підрізали» івставили в потрібне місце.

Монтажний аркуш — опис вихідного матеріалу або готового фільму з послідовною вказівкою змістукожного кадру і його координат на плівці (по лічильнику).

Об'єкт — місцезйомки (вулиця, квартира, пляж і т.п.), інше значення — персонаж, що діє вкадрі.

Вихідні матеріали(вихідники) — матеріал, записаний безпосередньо відеокамерою.

Майстер-касета(майстер) — касета, на яку записується монтуємий фільм.

Термін«план» має ще одне значення — це зображення певного масштабу абокрупності.

Визначимо плани впорядку зменшення масштабу:

1. Понадвеликийплан або Деталь — кадр, у якому міститься тільки частина обличчя (ока й ніс абоніс і рот, наприклад), який-небудь невеликий предмет або його фрагмент(запальничка, кілька кнопок на клавіатурі).

2. Великий план — кадр, у якому голова людини займає майже все місце.

3. 1-й середнійплан — людино по пояс.

4. 2-й середнійплан — людино по коліна.

5. Загальний — людина в повний ріст.

6. Далекий план — людино займає дуже маленьку площу кадру.

Монтаж по великості.Найпоширенішийвипадок відеомонтажу, це коли потрібно змонтувати два зображення того самогогероя знятого різними планами (масштабами). Наприклад, ви хочете спочаткупоказати людину в повний ріст (загальний план), щоб глядач міг побачити йогокостюм, ходу, предмети або людей, які його оточують. Потім ви хочете датиглядачеві можливість розглянути обличчя героя, тому після загального ставитевеликий план, коли обличчя займає майже всю площу кадру.

Такий стик наврядчи залишиться непоміченим глядачем. Справа в тому, що на загальному плані, якправило, риси особи погано помітні, а на великому плані випадають із кадрупредмети, що оточують героя. Тому глядачеві доводиться якийсь час після початкувеликого плану зіставляти два зображення й шукати зв'язок між ними.Відбувається затримка сприйняття, глядач не стежить за дією, а намагаєтьсязміркувати, що до чого.

Інший варіантсклейки: після поясного плану героя (1-й середній) глядач бачить великий.Сумнівів у тому, що на обох кадрах той самий людина не виникає, риси особи на1-м середньому плані видні чітко. Однак і цей стик буде не дуже вдалим — різниця в масштабах зображення настільки незначна, що свідомість глядача можесприйняти такий перехід як різкий стрибок героя з одного місця на інше.

Багаторічнимдосвідом було встановлено, що найбільш гладко сприймається стик між планами, щоперебувають на наведеній вище шкалі через один. Тобто, загальний план монтуєтьсяз 1-м середнім і навпаки, 2-й середній з великим, і т.д. Виключення: великийплан монтується з деталлю, загальний план з далеким.

Ще однарекомендація. Щоб стик виглядав на всі 100%, треба на зйомці при переході ізсереднього плану на великий, наблизившись до об'єкта на пару кроків, зробититакож крок убік. При цьому злегка зміниться ракурс і тло за героєм, що тежсприятливо відіб'ється на сприйнятті склейки.

Монтаж поорієнтації в просторі. Припустимо, знімається концерт якогось естрадного співака. Ваше місце взалі перебувало недалеко від сцени, ледве правіше центра. Співак під часвиступу в основному дивився в центр залу. На записі переважний напрямок йогопогляду буде з права на ліво. У якийсь момент вам схотілося познімати публіку.Ви повернулися праворуч і включили запис.

Якщо все так ібуло, то при відеомонтажі цих кадрів ви зштовхнетеся із серйозною проблемою.Справа в тому, що й співак і публіка на цих кадрах дивляться в одну сторону, зправа на ліво. Глядачеві, особливо тому, що не був на концерті, прийдетьсянапружуватись, щоб зорієнтуватися в просторі. Проблема б не виникла, якби длязйомки публіки ви повернулися не праворуч, а ліворуч. Тоді очі виконавця йлюдей у залі мали б зустрічний напрямок, і було б ясно, хто на кого дивиться.

Найпростішийвипадок відеомонтажу по положенню об'єктів у просторі — відеомонтаж діалогудвох персонажів (так називана «вісімка»). Якщо погляди цих людейбудуть спрямовані назустріч, кадри змонтуються, якщо в одну сторону — ні.

У загальномувипадку правило формулюється так: зйомка двох взаємодіючих об'єктів повиннавироблятися строго по одну сторону від лінії їхньої взаємодії. Лінія взаємодії- це уявлювана лінія, що проходить через обидва об'єкти.

Монтаж понапрямку руху. Допустимо,перебуваючи десь у незнайомому місті на автобусній екскурсії, ви зняли багатогарних кадрів під час руху по вулицях, знімаючи як через праве, так і черезліве вікно. При відеомонтажі у вас обов'язково виникнуть труднощі пов'язані зтим, що кадри, зняті через ліве й праве вікно «не захочуть» стоятипоруч. У глядача, та й у вас, неминуче виникне відчуття очікування зіткнення,викликане тим, що на кадрі, знятому через ліве вікно, будинки й люди будутьпролітати з права на ліво, а в кадрі, знятому через праве вікно навпаки.Глядачеві буде здаватися, що ці кадри були зняті з автомобілів, що рухаютьсяназустріч один одному.

Щоб вийти зположення, потрібно під час зйомки зробити кілька кадрів через переднє склоавтобуса. Такі кадри будуть монтуватися з кожним з попередніх кадрів (розумієтьсяпри дотриманні ще ряду умов). Крім того, якщо наприкінці кадру, який знімається,наприклад, через ліве вікно, перевести камеру на який-небудь нерухомий об'єкт(великий план людини, що сидить у вікна), то наступний кадр монтується «безпитань»).

Це, тільки один збагатьох можливих випадків відеомонтажу по русі. Якщо доведеться зштовхнутисяна практиці із ситуаціями, коли прийдеться монтувати кадри з об'єктами, щорухаються, треба запам'ятати: зміна напряму руху об'єкта на стику кадрів неповинна бути більше чим на 90 градусів. При цьому не повинна перетинатисявертикальна вісь. Тобто, якщо на одному кадрі об'єкт рухається від нас трохиліворуч, то в наступному кадрі він не повинен рухатися праворуч.

Один з важливихвиводів — не можна склеювати горизонтальні панорами, зняті в різних напрямках.Професійні оператори завжди починають і закінчують зйомку панорам короткимистатичними шматками. Це дає можливість монтувати панорами через невелику паузув русі.

Монтаж по фазіруху. Повернемосяще раз до відеомонтажу по крупності. Якщо герой під час зйомки активножестикулює, то, крім зміни крупності плану доведеться врахувати ще один фактор- фазу руху. Це значить, що якщо наприкінці загального плану людина почалапіднімати, ліву руку, то на початку середнього плану ця рука також повиннапідніматися. Інакше зображення на «склеїться». Фазу доводитьсявраховувати при відеомонтажі циклічно повторюваних положень об'єкта. Це можебути людина, що йде, велосипедист, що обертає педалі, жонглер у цирку й ін.

Монтаж по фазіруху дуже непроста річ. В ігровому кіно багато епізодів знімають кілька разівне тільки для того, щоб мати кілька дублів одного кадру. Та сама дія, якправило, знімається кілька разів планами різної крупноста. Монтажер, такимчином, має можливість на відеомонтажному столі підганяти кожний рух по фазі зточністю до кадрика. У кіно кадриком називається одиночна картинка накіноплівці. У відеомонтажі використається термін — frame. Аматорська техніка(крім систем нелінійного відеомонтажу) не може забезпечити таку точністьсклейки, тому іноді при відеомонтажі вам доведеться вдаватися до допомогипроміжних кадрів, щоб уникати «зрушення по фазі».

Монтаж покомпозиції (зсув центра уваги). Центральна композиція кадру — тобто розташування головного об'єктапо центрі — дуже поширена, і без неї не обійтися ні в кіно, ні на телебаченні.Однак часто, для більшої виразності, а іноді й по необхідності головний об'єктзйомки розташовується не по центру кадру. І тоді при відеомонтажі виникаєнеобхідність узгодження сусідніх кадрів по композиції. Ще раз повернемося доситуації, коли нам потрібно змонтувати загальний і середній план людини. Якщона загальному плані людина помітно зміщена в одну сторону кадру, а насередньому в іншу, при перегляді в місці склейки глядач на час втратить із видуоб'єкт через різкий зсув центра уваги. Щоб цього не відбулося, під час зйомки йпри відеомонтажі потрібно пам'ятати ще одне правило: зсув центра уваги погоризонталі при переході від кадру до кадру не повинен перевищувати однієїтретини ширини екрана. Ситуація, коли може виникнути різкий зсув центра увагипо вертикалі, зустрічається значно рідше, але й отут діє аналогічне правило.

Монтаж по світлу В практиці кіно й відеозйомки часто зустрічаються випадки, коли при зміні положення камери щодооб'єкта зйомки різко міняється тло, на який проектується об'єкт. Наприклад,зйомка людини, що стоїть недалеко від вікна. На одному кадрі фігура видна натлі темної стіни, в іншому на тлі яскравого вікна. Навіть при дотриманні всіхуже розглянутих нами правил відеомонтажу стик між планами буде дуже грубимчерез те, що занадто різко зміниться характер висвітлення. Щоб цього невідбулося, потрібно при зйомці першого кадру «прихопити» небагатовікна, а при зйомці другого — небагато стіни. Тоді обоє зображення будуть тіснозв'язані між собою загальними деталями, і стикування пройде гладко. Звідситреба правило: сусідні кадри не повинні різко відрізнятися по тоні й характерувисвітлення. Це ставиться й до ситуації, коли, наприклад, далекий план знятипри сонячному висвітленні, а загальний або середній при похмурому. Професіоналив таких випадках знімають хмари в той момент, коли вони закривають сонце. Такийпроміжний відеомонтажний кадр дозволяє перейти від «сонячного» кадрудо «похмурого».

Монтаж покольорах. Розглянутийвище відеомонтаж по світлу є часткою случаємо відеомонтажу по кольорах.Узагальнюючи вивід, зроблений стосовно тону й характеру висвітлення об'єкта,можна легко перейти до наступного правила: сусідні кадри в місці стику неповинні різко відрізнятися по кольорах. Якщо в новому кадрі виникають новікольори, то вони повинні займати не більше однієї третини площі кадру.

Ми розглянулиосновні, але далеко не всі правила відеомонтажу двох сусідніх кадрів. Навітьдосвідчений професійний оператор при репортажній зйомці в силу різних причиніноді не має можливості або часу щоб зняти все за правилами, хоча б тому, щознімаючи матеріал, він не завжди знає, як буде монтуватися той або інший сюжет.Тому при відеомонтажі можуть виникати й виникають проблеми нестиковки. На цей єодин універсальний засіб, що називається перебиванням.

Перебивання — цекадр, що вклеюється між двома іншими кадрами, зв'язаними між собою єдністюоб'єктів і місця дії. Зміст перебивання завжди різко відрізняється відпопередні й наступні за нею кадрів, але воно повинне бути прямо або побічнопов'язаним з основним змістом. Найбільш часто перебивання застосовуються нателебаченні при відеомонтажі довгих монологів. Якщо потрібно скоротити частинувиступу людини, знятого довгим статичним середнім планом, то без перебивання необійтися. Для вставки перебивання вибирається місце зразкове за одну двісекунди перше ніж мовець робить невелику паузу. До середнього плану клеїтьсяперебивання, під час якого звучить кінець фрази. Наступний кадр — зновусередній план героя, що починає говорити з потрібного редактору місця.

Перебиванням уцьому випадку може служити кадр, на якому знята картина, що висить на стінікабінету, годинник або книга на письмовому столі й ін. Однак, якщо в монолозімова йде саме про ту картину або про те, що на ній зображено, то кадр ізкартиною вже не можна назвати перебиванням. Він стає цілком самостійнимзначеннєвим кадром

Перебиваннямипотрібно користуватися з великою обережністю й у жодному разі не зловживатиними. Велика кількість перебивань в одній сцені свідчить або про невміннязнімати «відеомонтажно», або про відсутність в автора чіткої творчоїідеї.

2.3 Технологія відемонтажай робота зі звуком з використанням програмно — апаратного комплексу Avid Liquid7 Pro

Avid Liquid 7 Pro- це програмно — апаратний комплекс для монтажу відео, формат DV, підтримкаHDV. Зовнішній USB 2.0 breakoutbox, з S-video, component, composite, audio 5.1- I/O.

Avid Liquid Prov7 включає програму Avid Liquid v7 і комутаційний блок, що забезпечує комутаціюаналогових і цифрових джерел відео й звуку й приєднується до комп'ютера поінтерфейсу USB 2.0.

Блок забезпечуєприєднання як професійного, так і побутового встаткування й має компонентні,S-відео, композитні й DV-входи/виходи.


/>

Рис. 2.1.Загальний вид комплексу Avid Liquid 7 Pro

Для запису йвиводу звуку використаються стерео RCA, S/PDIF, і 5.1 RCA -виходи. У цілому даний продукт це складнийцифро-аналоговий конвертер — саме він виконує всі необхідні перетворенняаналогових сигналів у цифровий вид і назад. У комп'ютер через USB інтерфейснадходить уже «чистий» цифровий потік. Почнемо монтаж фільму зі створеннянового порожнього проекту. Якщо новий проект ще не існує, його варто створити,вибираючи у верхньому меню команду File | New Project (Файл | Створити проект)(рис. 2.2.). Після цього в діалоговому вікні, що відкрилося, Load ProjectSettings (Завантаження настроювань проекту) вибираємо у списку предустановок пунктMultimedia Video for Windows (Мультімедіа для Windows) і натискаємо кнопку ОК.Проект, представлений декількома вікнами, завантажиться в робочу областьPremiere (див. рис. 2.2).

/>

Рис. 2.2. Зовнішнійвигляд вікна Adobe Premiere спочатку роботи над проектом


Відразу післяцього рекомендується зберегти проект під яким-небудь ім'ям командою File | SaveAs (Файл | Зберегти як). Звичним для роботи в Windows способом визначаємо вдіалоговому вікні Save File (Зберегти файл) ім'я файлу із проектом і йогорозташування на диску. Проекти зберігаються у файлах з розширенням ppj (щоозначає Premiere Project). У міру роботи над проектом необхідно періодичнозберігати зміни вибором команди File | Save (Файл | Зберегти).

/>

Рис. 2.3.Створення нового проекту

/>/>/>/>Підготовка кліпів.Перед тим як почати монтувати фільм, необхідно підготувати його вихідніскладові — відео- і аудіокліпи. Цей процес називається в Premiere імпортом./>

Імпорт кліпів у проект. Дляприміщення кліпів у проект варто скористатися командою верхнього меню File | Import| File (Файл | Імпорт | Файл). Після цього відкриється діалогове вікно Import(Імпорт), у якому треба відшукати розташування настановного комплекту програмиAdobe Premiere на своєму жорсткому диску. Шлях до нього виглядає приблизно так:Program Files\Adobe\Premiere 6.5. У цій папці варто перейти до вмісту папки ізприкладами, називаної Sample Folder (мал. 2.4).


/>

Рис. 2.4. Імпортфайлів

У діалоговому вікні Import (Імпорт) виділяємо щигликами мишіпри утримуваній клавіші групу файлів для імпорту. Вибираємо наступні файли:

· анімаційніфайли Boys.avi, Cyclers.avi, Fastslow.avi;

· звуковийфайл Music.aif;

· графічнийфайл (зі статичною заставкою) Veloman.eps

Після цього натискаємокнопку Open (Відкрити). Діалогове вікно закриється, а ви побачите, що посиланняна файли виявилися у вікні Project (Проект) (рис. 2.5) Після імпорту вонибудуть називатися вже не файлами, а кліпами (з тими ж самими іменами),підкреслюючи, що вони стали частиною нашого проекту./>

Перегляд вихідних кліпів. Ми будемостановити простий рекламний ролик з декількох тільки що імпортованих кліпів.Попередньо має сенс переглянути вихідні кліпи, щоб визначитися зі сценаріємфільму. Для цього виконаємо наступні дії.

1. Виберемо який-небудь анімаційний кліп, клацнувши на йогоназві у вікні Project (Проект).


/>

Рис. 2.5.Імпортовані кліпи у вікні Project

2. Спостерігаємоперший кадр кліпу в мініатюрі в області попереднього перегляду вікна Project(Проект).

3. За допомогоюкнопки Play (Програти) під мініатюрою в області попереднього переглядупереглядаємо зміст кліпу.

4. Щобпереглянути кліп більш детально, відкриємо його у вікні Clip (Кліп), двічіклацнувши на піктограмі ліворуч від назви кліпу у вікні Project (Проект).

5. У вікні Clip(Кліп) переглянете зміст кліпу за допомогою кнопки Play (Програти), щоперебуває внизу на панелі інструментів (мал. 2.6).

/>

Рис. 2.6 Переглядкліпу у вікні Clip


6. Закриємо вікноClip (Кліп) натисканням кнопки управління вікном.

7. />Переглянемо в такий же спосіб і всі інші кліпи, включаючизвуковий і статичний.

/>/>Монтаж відеоролика. Складові роликаімпортовані в проект, і можна приступати до його монтажу з підготовленихкліпів. />Створимопростий десятисекундний фільм із заставки, двох відеокліпів і музичногофрагмента.

Сценарій. Тепер,коли ми уявляємо собі зміст кліпів, складемо простий сценарій фільму. Мипропонуємо наступну послідовність планів.

1. Статична заставка (кліп Veloman.eps), тривалість плану 3сек, без звуку.

2. Чорно-біле зображення дитини на велосипеді (кліпBoys.avi), на тлі повільної музики (початок кліпу Music.aif).

3. Різка переміни плану: кольорове зображення учасниківвелогонки (кліп Cyclers avi) під ритмічну музику (голосна частина кліпуMusic.aif).

4. Спецефект переходу при зміні наступних планів велогонки:розчинення зображення кліпу Cyclers.avi у кліпі Fastslow.avi. Музика та ж сама,ритмічна.

/>Нехай загальнатривалість фільму визначиться тривалістю перших двох ділянок музики.

Монтаж заставки Для тогощоб вставити вихідний кліп у фільм, необхідно перенести його з вікна Project(Проект) у вікно Timeline (Тимчасова шкала). Після цього у вікні Timeline(Тимчасова шкала) варто відредагувати кліп бажаним образом. Почнемо створенняфільму з монтажу заставки.

1. Наведіть покажчик миші на піктограму кліпу Veloman.eps увікні Project (Проект). Покажчик прийме форму руки.

2. Перетягніть, натискаючи й утримуючи ліву кнопку миші напіктограмі кліпу, кліп Veloman.eps у вікно Timeline (Тимчасова шкала) у початоктреку Video 1А (Відео 1А) (рис. 2.7).

3. Відпустите кнопку миші, коли символічне прямокутне поданнякліпу у вікні Timeline (Тимчасова шкала) виявиться на нульовій оцінці шкаличасу (як показано на рис. 2.6).

/>

Рис. 2.7. Переноскліпу у вікно Timeline

Тепер кліпвставлений у вікно Timeline (Тимчасова шкала), і, отже, уже є частиною фільму.Кліп, вставлений у вікно Timeline (Тимчасова шкала), називають такожекземпляром кліпу, щоб відрізняти його від вихідного, або, по-іншому, майстра-кліпу, з вікна Project (Проект).Клацніть на шкалі часу трохи праворуч від нульової оцінки у верхній частинівікна Timeline (Тимчасова шкала), щоб побачити кадр фільму у вікні Monitor(Монітор) (мал. 2.7).

У вікні Monitor(Монітор), на відміну від вікон Clip (Кліп), ви бачите модельний кадр ізфільму, у вже змонтованому виді. Якщо вікно Monitor (Монітор) перебуває врежимі показу двох кадрів, то кадр фільму показаний праворуч, а кадри вихіднихкліпів — ліворуч.

Незважаючи на те, що кліп із заставкою — це статичнезображення, він розмішається у вікні Timeline (Тимчасова шкала) з деякою тривалістю.Відповідно до нашого сценарію, заставка повинна тривати протягом трьох першихсекунд фільму, тобто інший час, ніж те, що поки виходить у вікні Timeline(Тимчасова шкала). Для зручності редагування тривалості кліпу, можливо вартозмінити масштаб тимчасової шкали.

1. Клацніть на полі вибору масштабу в лівому нижньому кутівікна Timeline (Тимчасова шкала) (мал. 2.8).

2. Зі списку масштабу часу, що з’явився, виберіть пункт 1Second (1 секунда).

/>

Рис. 2.7 Переглядкадру фільму у вікні Monitor

/>

Рис. 2.8 Змінамасштабу часу

Щоб відредагувати тривалість заставки, скористаємосявідповідним інструментом у вікні Timeline (Тимчасова шкала).

1. Клацніть на кнопці Selection (Вибір) на панеліінструментів у лівій частині вікна Timeline (Тимчасова шкала) (див. мал. 2.9),якщо ця кнопка ще не натиснута.


/>

Рис. 2.9.Інструмент Selection

2. Наведітьпокажчик миші на правий край кліпу Veloman.eps. Покажчик прийме вид дужки зістрілками усередині.

3. Натисніть лівукнопку миші й, утримуючи її, перетягнете границю кліпу на оцінку тимчасовоїшкали 3 сек (як показано на мал. 2.10).

/>

Рис. 2.10 Змінатривалості заставки

4. Відпуститекнопку миші — тривалість статичного кліпу стане рівної 3 сек.

Пророблена процедура називається зміною тривалості кліпу.

Монтаж звуку. Виконуємонаступні кроки:

1. Переносимо аналогічним образом звуковий кліп з вікна Project(Проект) на трек Audio 1 (Аудіо 1) у вікні Timeline (Тимчасова шкала) так, щобйого ліва границя вирівнялася із правою границею кліпу Veloman.eps на треку Video1A (Відео 1А).

2. Натисніть клавішу <\>, щоб найбільш підходящиймасштаб часу встановився автоматично.


/>

Рис. 2.11 Монтажзвукового кліпу

3. Якщо не виднографіки гучності звуку на треку Audio 1 (Аудіо 1), то розгорніть трекнатисканням кнопки Collaps/Expand Track (Згорнути/ Розгорнути трек) (на мал.2.12 на ній зупинився покажчик миші, що має в області заголовків треків видруки із вказівним пальцем). Натисніть під цією кнопкою ліворуч маленьку кнопку Show/HideAudio Waveform (Показати/Сховати графік гучності). Тепер ви без праціідентифікуєте тихі й голосні ділянки кліпу Music.aif за графіком гучності натреку Audio 1 (Аудио 1).

4. Виберіть напанелі інструментів інструмент Razor (Лезо) (мал. 2.13).

/>

Рис. 2.12Розгортання звукового треку

/>

Рис. 2.13Інструмент Лезо

5. Клацнітьпокажчиком миші, що прийме вид цього інструмента на звуковому кліпі в областізміни голосної ділянки музики другою тихою ділянкою (мал. 2.14).

6. Викличтеконтекстне меню, клацнувши на кліпі Music.aif праворуч від розрізу.

7. Виберіть уконтекстному меню команду Delete (Видалити). Права частина кліпу буде вилучена.

/>

Рис. 2.14Розрізування кліпу

/>

Монтаж відео

1. Послідовно перенесемо кліпи Boys.avi, Cyclers.avi іFastslow.avi на трек Video 1A (Відео 1А). розташувавши їх після кліпуVeloman.eps.

2. Клацнімо на кнопці Select (Вибір) у панелі інструментіввікна Timeline (Тимчасова шкала).

3. Зменшимо тривалість кліпу Boys.avi приблизно до моментузміни тихої музики кліпу Music.aif голосною ритмічною музикою (мал. 2.15)

/>

Рис. 2.15 Монтаж відеокліпу

4. Перетягнемотим же інструментом Select (Вибір) кліп Cyclers.avi уліво й зменшимойоготривалість приблизно до середини голосної музики кліпу Music.aif. Зруште влівокліп Fastslow.avi впритул до кліпу Cyclers.avi. Для цього натиснемо ліву кнопкумиші в середині кліпу й, утримуючи її, перемістимо кліпи вліво уздовж треку домоменту його стикування із кліпом що перебуває ліворуч (мал. 2.16)

/>

Рис. 2.16 Змінатривалості кліпу

5. Виберіть напанелі інструментів інструмент Razor (Лезо).

6. Розріжте,залежно від того, який кліп длиніше: кліп Fastslow.avi урівень зі звуковимкліпом або звуковий кліп Music.aif урівень із Fastslow./>avi,Видалите зайву праву частину за допомогою контекстного меню.

Створення ефекту переходу

Додамо тепер спецефект переходу, тобто реалізуємо змінупланів кліпу Cyclers.avi кліпом Fastslow.avi. Для цього:

1. Перетягнемо інструментом Select (Вибір) кліп Fastslow.aviуниз, на трек Video 1B (Відео 1У), не міняючи його положення уздовжгоризонталі.

2. Злегка збільшемо тривалість кліпу Cyclers.avi, зміщаючийого праву границю вправо, щоб вона небагато (наприклад, на 1 сек)перекривалася із кліпом Fastslow.avi.

3. Виберемо у верхньому меню Window | Show Transitions (Вікно| Покрапати переходи).

4. У палітрі, що з'явилася, Transitions (Переходи) клацнемона трикутній кнопці, що розвертає папку Dissolve (Розчинення ) (мал. 2.17).


/>

Рис. 2.17 ПалітраTransitions (Переходів)

5. Перетягнемо ізцієї папки спецефект Cross Dissolve (Перехресне розчинення) на трек Transitions(Переходи) у вікні Timeline (Тимчасова шкала), розташовуючи при цьому перехід вобласті відеокліпів, що перекриваються (мал. 2.18). Для перетаскування переходусхопимо мишею за його назву в палітрі Transitions (Переходи) і, утримуючикнопку миші, перемістимо перехід на трек переходів.

Тепер між двомавідеокліпами створений спецефект розчинення.

/>

Рис. 2.18Додавання переходу до фільму

/>

Експорт фільму. Щобпереглянути фільм, що вийшов, натиснемо клавішу. Після невеликого часукомпіляції фільму ви побачимо його у вікні Monitor (Монітор).

Для збереження фільму в зовнішньому файлі виберемо команду File| Export Timeline | Movie (Файл | Експорт монтажу | Ролик) (мал. 2.19). Удіалоговому вікні, що відкрилося, Export Movie (Експорт фільму) визначимо місцерозташування файлу і його ім'я, а потім натисніть кнопку Save (Зберегти )

Установкиекспорту відрізняються від установок, обраних для проекту на початку роботи.Для того щоб перевизначити установки експорту, скористаємося кнопкою Settings(Установки) у діалоговому вікні Export Movie (Експорт фільму) і потім завантажимопотрібні параметри.

/>

Рис. 2.19 Експортфільму

/>Зразок кліпу. Закриваючипроект, необхідно попередньо зберегти внесені в проект зміни командою File | Save(Файл | Зберегти). Після цього відкрити за допомогою команди File | Open (Файл| Відкрити) з тієї ж папки Sample Folder проект, що поставляється разом з AdobePremiere як приклад. Він називається ztour.ppj і містить ті ж кліпи, з яких мимонтували свій фільм, але є більше складним, включаючи додаткові спецефекти.

Виконуючи дані дії можливо створити рекламний ролик з високоюякістю зображення й звуку.


Висновки

Пророблена робота дозволяє сформулювати наступні виводи .

Зображення й звук є найважливішими складовими частинамирекламного звертання і являють собою синтез, головною метою якого єпсихологічний вплив на потенційних споживачів товарів і послуг.

Проблемаспіввідношення звуку й зображення порівняно нова в теорії рекламної справи Вонавиникла з появою звукового кіно й придбала особливу актуальність із бурхливимрозвитком телебачення, з формуванням особливої, принципово нової мови,заснованої на використанні двох різних семіотичних систем — образотворчої йзвукової.

Сьогодні питанняструктури рекламного звертання, що синтезує в собі відео й звук, визначають ітісний взаємозв'язок двох видів творчої й професійної діяльності — звукорежисуруй відеомонтаж, які і є головними виробниками телевізійної рекламної продукції .

Медійний бізнес є ведучим на українському рекламному ринку. Саме вінприносить основний прибуток як стратегічний актив будь-якого повносервисногоагентства, а його мільйонні оберти добре корелюються з рейтингами агентств.Самі ж медіаносії активно розвиваються, структуруються й спеціалізуються. Прицьому на передній план виходить реклама на телебаченні як найбільш ефективнийвид реклами.

У першій частині даної роботи ми провели аналіз маркетинговихаспектів функціонування ринку відеореклами й устаткування для звукорежисури. Уході даного аналізу вдалося встановити, що ринок телевізійної реклами в Україніактивно розвивається, однак у тематиці реклами відсутня реклама музичнихінструментів, професійного встаткування для студій звукозапису.

Це зв'язано в першу чергу з тим, що дані товари становлятьінтерес для вузького кола професіоналів, а оскільки телевізійна реклами охоплюєнайбільш широкі шари споживачів, будучи при цьому найбільш дорогим видомреклами, то рекламування музичних інструментів і апаратури на телевізійнихканалах є не доцільним.

Як інструменти маркетингу для даного виду виробіввикористаються інші засоби маркетингової комунікації, зокрема виставкиапаратури й музичні інструменти.

Аналізуючи результати роботи виставки «Show TechnologyExpo-2008», що проходила в місті Київ восени 2008 року ми встановили, щона виставці були представлені наступні розділи, що ставляться до звукорежисури:

6) Звукорежисерські пульти.

7) Апаратури для цифрової обробки звуку за допомогоюкомп'ютерних засобів.

8) Зовнішні звукові карти ( інтерфейси) .

9) Предпідсилювачі.

10) Портастудії.

Також було встановлено, що лідерами продажів у даній товарнійкатегорії є фірми Yamaxa (Японія), Behringer (Німеччина) Alto (Нідерланди).

Проведений аналізпоказував, що найбільш якісні апаратури для професійної звукорежисуривипускається фірмою Yamaxa, однак вибираючи такий важливий компонент звукорежисерськоїроботи як мікшерний пульт, має сенс звернутися до продукції фірми Behringer.

У другому розділуданої роботи аналізувалася технологія відеомонтажу й роботи зі звуком у процесістворення рекламного відео продукту.

Мивстановили, що рекламний кіноролик — це знятий на магнітному носії кінофільм,призначений для наступної «перегонки» на відео, передач в ефір абодемонстрації за допомогою кіноапаратури.

У цілому, кіновиробництво включає три стадії: введеннянеопрацьованого відео з камери на комп'ютер, редагування його за допомогоюмонтажного ПЗ й запис готового продукту на жорсткий диск або стрічку.

Відеомонтаж — це процес «зборки» фільму з окремихелементів — кадрів. Але вирізати невдалі місця й склеїти ті, що залишилися, щене значить «змонтувати». Грамотний відеомонтаж, навіть у найпростішихфільмах, що складаються з одного епізоду, припускає дотримання цілого наборуправил і є творчим процесом

Виробництварекламного ролика, так само як і створення кінотвору, складається з декількохстадій. Перша стадія полягає в створенні літературного сценарію. Потім упроцесі підготовки кіно — і режисерського сценарію (творчо виробничої розробкилітературного сценарію) складаються концепція драматургічного рішення,виробничі особливості, масштаб постановки, її зразкова тривалість і орієнтовнавартість.

Далі слідуєпідготовчий період, у плині якого завершуються вибір акторів, розробкаобразотворчого (ескізи декорацій, гриму, костюмів) і звукового рішення кліпу,відбір місць натуральних зйомок.

У процесізнімального періоду проводяться зйомки в павільйонах студії, природнихінтер'єрах, на натурі, комбіновані зйомки.

Монтажно-тонувальнийперіод — завершальна стадія виробництва відеокліпу. У цей період група монтуєкліп, проводить мовне, шумове, музичне озвучення, перезапис, виготовлення.

Не можназабувати, що зовнішні прийоми й техніка ніщо без змісту, літературногооформлення, постановки, гарної акторської гри.


Література

1. АвербахЕ.М., Рождение звукового образа. Художественное приложение звуковых образов дляэкранных искусств, М., «Искусство», 1985,

2. АркановИ. С. Телевизионная журналистка. М. Владос 2006.

3. БезкубенкоСергей Данилович, Видеология: основы теории экранных искусств, Киев, «Альтпресс»,2004, 325 с.,

1. БезруковаИ. Л. Введение в видеомонтаж М. А Сокол 2007. .

4. БоковиковА.К.Видемонтаж. – М.: Издат. центр «Академия», 1995.

5. Бурич И.Л. Профессиональная работа с Avid Liquid 7 Pro. С. Пб. Питер 2009

6. ВоскресенскаяМ. Л. Звуковое решение в кинопризводстве. С. Пб. Академия 202.

7. ГорпенкоВ.Г., Звуко-зоровий монтаж, Київ, 1999, 58 с.,

8. ГорпенкоВ.С., Предмет и материал в кино и телевидении, Киев, ч. 1, 1999,

9. ГорпенкоВ.С., Предмет и материал в кино и телевидении, Киев, ч. 2, 1999,

10. Костин И.Л. Введение в кинопроизводство М. Аспект 2008

11. ЛебедевА.Н. Две методологические традиции в психологии рекламы //Психологическийжурнал.- 2000.- № 4.

12. ЛюбимовА.Н.Введение в звукорежиссуру – СПб.: Питер, 2002. – 368 с.: ил.

13. ЛюдиновсковС.В., Музыкальные видео-клипы своими руками, С.-П., БХВ, 2000, 313 с,

14. МалицкийМ. Перспективы развития рекламного рынка в Украине. Журнал «Бизнес „№ 1.2009.

15. МедведеваЕ.В. Рекламная коммуникация. М.: Едиториал УРСС, 2003.- 280с.

16. МильскийМ. И. Работа со звуком в конопризводстве М. Полис 2002

17. МироновИ. Л. Мастерство звукооператора М. Корунд 2002

18. МихневичИ. Л. Введение в технологию работы по озвучиванию музыкальных клипов Журнал “Звукорежиссер»№4 2000г.

19. МокщанцевР.И. Психология рекламы: Учеб. пособие /Науч. ред. М.В.Удальцова.- М.;Новосибирск: ИНФРА-М; Сибирское соглашение, 2000.

20. МястковскиС. Искусство видеомонтажа — disser.h10.ru/artical/isvideo.html.

21. Обзоррынка рекламы Украины. 2008 год. — pro-consulting.com.ua/analiz/reklama/smi/

22. ПетренкоВ.Ф., Пронина Е. Е. Человек на экране: опыт психосемантического исследования//Психологический журнал.- 1986.- Том 7.- №3.- С. 62-70.

23. Рекламныйпроспект выставки «Show Technology Expo-2008» К. 2008.

24. РоссерРивс «Реальность в рекламе» enbv.narod.ru/text/Econom/hromov/str/15.html

25. РудьИ.Д., Художественное изображение на ТВ, М, «Искусство», 1987,

26. ТетеринВ.С., Особенности режиссуры при многокамерном методе съемок, М., 1971,

27. Франк Г.,Шесть бесед о звуке (на ТВ), М., «Искусство», 1971,

28. ФрумкинГ. М., Введение в драматургию телерекламы, М., 2005,

29. Шубин И.Б… Основы драматургии и режиссуры рекламного видео. М МиМ 2006.

30. Экерт П.Профессиональный видемонтаж. М. Аспект 2008.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу