Реферат: Застосування поліграфічної продукції у політичній рекламі

ЗМІСТ

Вступ

1. Політична реклама як форма комунікаціїсучасного суспільства

1.1 Сутність та специфічні особливостіполітичної реклами

1.2 Види поліграфічної продукціїполітичної реклами

1.3 Вплив друкованої продукції наелекторальна поведінка

2. Особливості друкованих жанрівполітичної реклами

2.1 Політичний плакат як типдрукованої політичної реклами

2.2 Політична листівка

2.3 Буклет і політичний портрет якжанри політичної реклами

2.4 Жанри друкованої реклами, щовикористовуються в інших політичних культурах

Висновок

Практична частина — аналіз політичноїполіграфії виборів 2010

Перелік використаних джерел


Вступ

Сьогоднінеодмінною умовою розвитку і продуктивної дієздатності сучасного складноорганізованого суспільства стає інформаційний обмін між різними йогоелементами. Правильно організована і використана інформація може служити всучасних, швидко і постійно змінюються умовах гарантом його здатностіперебудовуватися, гнучко реагувати на різні збої, розвиватися йудосконалюватися. Тому сучасне суспільство зацікавлене у створенні єдиноїрозгалуженої інформаційної системи. Але для того щоб інформаційна системаіснувала й успішно функціонувала необхідно розвивати комунікативні процеси вусьому їх різноманітті.

Політична рекламаявляє собою одну з форм комунікації сучасного суспільства. Вона стала одним знайбільш яскравих і неоднозначних феноменів бурхливому політичному життіостанніх десятиліть.

За своїмвизначенням масова комунікація має на увазі взаємодію зі спільністю людей,якимсь цілим, навіть притому, що має місце деяка диференціація цієї взаємодіїзалежно від типу аудиторії. Індивідуальні контакти, робота індивідуальнихмеханізмів спілкування тут виключаються. «Масова комунікація слабка тільки водному — вона не така однозначна при впливі на конкретну людину. Але тоді вонавиступає в якості тригера, що включає соціальні зв'язки, які і доводятьспрямоване на людину повідомлення до кінця ».Будь-яка кампанія в засобахмасової інформації повинна бути доповнена і підкріплена роботою з виборцями нарівні особистих контактів. «Побачити дано всім, але поторкати руками — трохи»,- писав М. Макіавеллі в трактаті «Государ». Але саме надання людям цієїможливості — «помацати руками» — здатне дати остаточний поштовх до прийняттявиборцями потрібного вам рішення.

Метою даноїроботи є дослідження застосування поліграфічної продукції у політичної рекламі

Для досягненнямети можна визначити наступні завдання:

Описати сутністьі специфічні особливості політичної реклами.

Розглянути видиполіграфічної продукції політичної реклами

Обгрунтуватиполітичну рекламу як форму комунікації сучасного суспільства;

Виявити впливдрукованої продукції на електоральна поведінка; Виявити особливості друкованихжанрів політичної реклами;

Розглянути наконкретних прикладах використаннядрукованої політичної реклами.

Структуракурсової роботи. Виходячи з мети і основних задач роботи, курсова роботаскладається з вступу, трьох розділів, в яких аналізується особливостівикористання поліграфічної продукції в політичній рекламі, практичної частини,укладання, ілюстративний додатків і списку вивченої літератури. Загальний обсягроботи становить 41 сторінок.


1. ПОЛІТИЧНАРЕКЛАМА ЯК ФОРМА КОМУНІКАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

1.1 Сутність таспецифічні особливості політичної реклами

Розглянемо, щоявляє собою політична реклама. Сам термін припускає, що вивчення цього явищаполітичного життя можливе тільки на стику найрізноманітніших дисциплін.Політична реклама вбирає в себе знання зі сфери політичних наук (політології,політичної філософії), а також економічної сфери, представленої такимиспецифічними галуззю знання, як маркетинг. Крім того, оскільки політичнареклама має на меті вплив на масову свідомість, то це вимагає, щоб в її предметбули включені знання, що стосуються соціології та теорії масової комунікації,загальної теорії реклами, а також психології, соціальної психології та іншихнаук.

Таким чином,можна припустити, що політична реклама являє собою диференційовану,багатоцільову, багатофункціональну форму політичної комунікації в умовахздійснення політичного вибору. Вона передбачає в лаконічній, легкозапам'ятовується і оригінальній формі адресний вплив на численні електоральнігрупи.

Якось відомийамериканський спеціаліст з реклами Джордж Луїс зазначив: «Добре це чипогано, але факт у тому, що реклама — єдиний спосіб, за допомогою якої кандидатможе повідати про свої чесноти. Без реклами будь-який кандидат, незважаючи навсі свої шляхетні якості, буде просто знищений, на нього просто ніхто не звернеуваги ». Дійсно, як підтверджують вчені та фахівці в даній області,політична реклама являє собою цілеспрямовану діяльність по розповсюдженнюінформації політичного характеру з метою її впливу на громадську свідомість іповедінку виборців.

Сутність таспецифічні особливості політичної реклами добре проявляються в її основнихфункціях. Наприклад, її комунікативне призначення полягає в тому, що вонапокликана встановлювати контакт між носіями влади або претендентами на місця увладних структурах і основною масою населення. Розглянемо, як відбуваєтьсяданий комунікативний контакт. Політична реклама, відображаючи суть політичноїплатформи певних політичних сил, налаштовує виборців на їхню підтримку, формуєі впроваджує в масову свідомість певне уявлення про характер цих політичнихсил, створює бажану психологічну установку на голосування. Таким чином, воназдійснює певним чином спрямовану адресну зв'язок між ними, використовуючигранично доступну для сприйняття і адекватну основною масою населення знаковусистему. Тому політична реклама стає свого роду провідником ідей,ретранслятором образів, символів, міфів, які живуть і функціонують у масовійсвідомості суспільства.

Але крімкомунікативної функції політична реклама виконує також і інформаційну функцію,оскільки одне із завдань, що стоять перед нею, полягає в ознайомленні масовоїаудиторії з політичними партіями та політичними рухами, що діють у політичномужитті будь-якого суспільства. Політична реклама також знайомить електорат зрізними кандидатами, їх поглядами, політичними акціями і пропозиціями, їхперевагами перед конкурентами, виконуючи тим самим інформаційну функціюперсоніфіковано. Слід відзначити виконання нею соціально-орієнтує, ідеологічноїфункції, оскільки політична реклама існує в умовах політичної конкуренції іпокликана в даних умовах виділяти власний об'єкт комунікативної діяльності зчисла інших. Можна також говорити, правда з деякою часткою умовності, і прокультурну функції реклами.

Політична рекламавходить в комунікативний комплекс політичного маркетингу. Він являє собоюсистему дій політичних організацій та органів влади, які виходять з найдокладнішогоі дуже уважного вивчення специфіки і структури настроїв виборців, визначеннясвоїх політичних завдань і програм, готовності електорату підтримати ті абоінші програми.

Тому в процесімаркетингу проводяться соціологічні дослідження політичного ринку з метоюподальшого інформаційного, програмного та особистісного впливу на виборців.

Інформаційнийвплив включає в себе організацію і проведення системи заходів у рамках зв'язкуз громадськістю, де істотну роль буде грати процес створення та розповсюдженняреклами. Програмне вплив означає діяльність щодо розробки програми кандидата,засобів і методів її організації та реалізації: Складання її календаря,створення груп підтримки, розробка досьє лідера, організацію мітингів, вибірмови передвиборної політичної пропаганди, виготовлення політичних плакатів,листівок та інших видів пропагандистської рекламної продукції. Особистіснийвплив має на увазі створення образу кандидата і його висунення. У політичниймаркетинг входить також виборчий маркетинг, що має більш обмежену мета — допомогти політичним партіям і кандидатам розробити і провести ефективнувиборчу кампанію. Вони працюють разом з іншими елементами комунікативногокомплексу політичного маркетингу на основі їх варіативної доповнюваності.

Політичний маркетингвключає в себе також виконання низки таких специфічних функцій, як, наприклад,організацію громадської думки, «особисту продаж» кандидата, «стимулювання збуту», пропаганду.Кінцевою метою практичної політичного маркетингу є вплив на поведінку громадян,перш за все, на їх електоральна поведінка.

1.2 Видиполіграфічної продукції політичної реклами

Поряд із дорогимивидами політичної реклами (відео-та радіоролики, газетні та журнальніпублікації) традиційно використовується різного роду поліграфічна продукція.Вона досить ефективна завдяки оперативній доставці виборцям і відноснонедорога, в порівнянні з вартістю ефірного часу або газетної площі, і можепоширюватися декількома способами, зокрема, за допомогою вуличної розклеювання,особистої роздачі, поштової розсилки.У поліграфічної продукції політичноїреклами можна виділити один з самих затребуваних і дієвих жанрів — політичнийплакат. Він являє собою рекламний твір великого формату, основним впливаєзасобом якого є зображувальні елементи (фото кандидата, графічні символи,малюнок, карикатура), і містить мінімум вербальної інформації у вигляді слоганаабо призову. Даний жанр орієнтований переважно на емоційний вплив, тому повиненвідповідати цілому ряду вимог, серед яких центральне місце займає положення проте, що плакат повинен вражати, інтригувати, викликати цікавість. На досягненняналежного ефекту працюють всі образотворчі компоненти плаката. До них можнавіднести також вимога про досягнення чіткої, ясної, схематично композиціїполітичного плаката. Однією з важливих умов дієвості плакату є динамізм йогодизайнерського виконання, який проявляється у переведенні погляду з одногоелемента плаката на другий. Необхідно також пам'ятати і про дотримання балансуяк в його композиційному, так і сенсом побудові. Фахівці вважають, що найбільшзбалансованим є симетричний образ плаката в цілому. До числа вимог відноситьсяі досягнення загальнодоступності політичного плаката, тобто. він повинен бутизрозумілий і цікавий різним соціальним групам виборців.Одним з важливих вимогнаочної агітації вважається коротка, але ємна з утримання подача текстового матеріал.Плакатна продукція повинна швидко читатися, тому тут переважно використовуєтьсячіткий, великий, легким для читання шрифт. В якості важливих вимог, що пред'являютьсядо розробки плакатної продукції, вважається вказівку на джерело інформації, якав ній використовується (наприклад, дані кандидата, комітет його підтримки і т.п.).

Плакати можутьбути різними за змістом, форматом, характером подачі інформації, орієнтованимина різні електоральні групи. У порівнянні з іншими варіантами реклами, плакатніподання лідера дозволяє більш успішно вирішувати завдання залучення увагивиборців до його особистості. Великий формат, перевага візуального ряду надвербальним, використання кольору в зверненні сприяють запам'ятовування івпізнавання політичного кандидата, виділенню його з загального фону політичнихосіб, ідентифікації його вигляду. А розміри зображення, можливістьвикористовувати великий, зручний і запам'ятовується шрифт, емоційні методивпливу — все це дозволяє плакату впроваджувати рекламну інформацію у свідомістьглядача швидко і ефективно. Тому при професійному виконанні плакат здатнийзалишити помітний слід у свідомості виборця.

До жанрамиполітичної поліграфічної продукції можна також віднести і політичну афішу. Вонапокликана в реальній ситуації грати таку ж роль, як і плакат, але має меншийрозмір і може містити більше тексту.

До найбільшмобільним жанрами політичної реклами прямого впливу можна віднести політичнулистівку. Даний жанр сягає своїм корінням у глибину століть і стає основнимносієм політичних текстів в дані часи. Традиційно політична листівкапредставляє собою одностороннє або двостороннє друковане видання, де в якостіосновного засобу впливу використовуються текст, що містить інформацію проподії, що відбуваються (мітинг, політична акція), Заклики до конкретних дій абодонесення до виборця основних положень програмних документів політичних партійабо їх кандидатів. Характерними рисами листівки є актуальність і доступність їїзмісту, демократичність тематики, простота композиційного та стильовогопобудови. У сучасних політичних кампаніях поширені листівки різного характеру,наприклад, іміджеві, презентаційні, біографічні листівки, листівки у вигляді«візитних карток»; зустрічаються також інформаційні листівки — запрошення або пам'ятки; можуть бути використані листівки проблемногохарактеру, Що містять основні положення програмних політичних документів. Уреальній практиці політичних кампаній застосовуються також дискредитують іпідтримують листівки, спрямовані відповідно або на висвітлення компрометуючихполітичного супротивника фактів, або на підтримку іміджу кандидата.

У поліграфічноїпродукції політичної реклами використовуються також і різні буклети. Вонипредставляють собою видання, віддруковане на одному листі і сфальцьованогопаралельними згинами у вигляді книжечки. Кожна сторінка буклету несе в собіпевну частину рекламного звернення до виборців, виконаного за принципомпоступового розкриття його основного змісту. Даний тип наочної друкованоїполітичної пропаганди використовується для представлення кандидата виборцям істворення його більш деталізованого позитивного образу.

У реальноїполітичної кампанії мають місце також і такі жанри поліграфічної продукції, якброшура, що містить в собі великий текстовий матеріал, політичний портрет, щопредставляє концентрований варіант публічного образу політичного лідера, ідеякі інші.

1.3 Вплив друкованоїпродукції на електоральну поведінку

Можливості впливудрукованої продукції на виборців при проведенні різних політичних кампаній необмежені і далеко не вичерпані, незважаючи на бурхливий і стрімкий розвитокінформаційних технологій. Специфіка комунікативного впливу політичної реклами,в тому числі і її друкованих форм, полягає, перш за все, в тому що її предмет ізадачі досить чітко визначені та окреслені: У короткий термін в рамкахрозробленої стратегії тієї чи іншої виборчої компанії з максимальноюефективністю вплинути на конкретну цільову аудиторію, адресуючи їй конкретнеполітичне заклик. Тим самим політична реклама і основна її діяльністьспрямовані на регулювання електоральної поведінки широких мас населення. Доспецифічних особливостей політичної реклами слід також віднести характер і типїї комунікативного впливу. Політична реклама, перш за все, має активним,«силовим» впливом і належить до тактичних засобів впливу, оскількинайбільш ефективно працює, Після того як стратегічні ідеї та розробки рекламноїкампанії в цілому вже оформилися і були озвучені стратегічними комунікаціями(паблік рілейшнз і пропагандою).

Але для того щобмеханізм впливу політичної комунікації працював досить ефективно, необхіднезнання про дію багатьох інших чинників, що мають об'єктивний і суб'єктивнийхарактер дії.

Політичний вибірвиборця, його волевиявлення досить тонкий механізм, робота якого залежить відприхованого дії різних закономірних і випадкових факторів. До них можнавіднести ідеологічні установки виборця, його інтерес до політики, соціальнийстатус, характер трудової діяльності і матеріальний рівень, стать і вік,навколишнє оточення. Таким чином, модель поведінки виборця буде залежати відйого соціальних характеристик та біографії, особистісних якостей,культурно-освітнього рівня, умов життя, віку, впливу середовища, в якому вінобертається. Вона буде також включати в себе і його політичні позиції, щосформувалися принципи загальнолюдської і політичної моралі, думки про ті чиінші поточних політичних проблемах, відносини до «команди» кандидата,з якою він виходить на вибори, звичок голосування і т.д.

У числіоб'єктивних факторів, що визначають політичний вибір тих чи інших виборців,знаходяться їхні етнічні та релігійні особливості та пов'язані з ними політичнітрадиції, а також місцеве і політичне оточення виборця. В умовах сучасногоросійського суспільства етнічний фактор підсилив його диференціюють тенденції.Тому плануючи рекламну кампанію, необхідно враховувати всі ті стереотипи,особливості поведінки, символи, міфи і традиції, які визначають самосвідомістьетносу як окремої, відмінної, а часом і яка протистоїть іншим спільності.Етнічний фактор впливає на поведінку виборця у поєднанні зсоціально-демографічними та економічними обставинами, релігійними традиціями.На поведінку виборця великою мірою впливають і подання більшості населення втій місцевості, де він проживає, — не випадково в містах, наприклад, існує такзване голосування кварталів.

В якостісамостійного суб'єктивного фактору можна виділити і такий чинник, як інтерес дополітики. Немає необхідності доводити, що електоральна поведінка безпосередньозалежить від того, наскільки повно виборець включений в політичне життясуспільства. Інтерес до політики визначає цілий ряд інших ознак, таких,наприклад, як рівень політичних знань людини, його уявлення про існуючий станречей в політичному житті суспільства, ступінь довіри виборця до тих чи іншихполітичних структур і деякі інші, Які обумовлюють саме поняття «політичнакультура». Таким чином, в ряду важливих і тривало діючих факторів, щовпливають на політичний вибір, одне з головних місць займають ідеологічніустановки і політична культура. Інтерпретацію будь-якого політичного події абопроблеми, оцінку будь-якого політичного документа або політичного лідеравиборець співвідносить, перш за все, з тим набором політичних цінностей, якийпритаманний йому самому. Політичні пристрасті виборців сучасного українськогосуспільства досить нестійкі, на відміну від тих країн, де устоялисядемократичні системи, де спостерігається більш-менш постійна прихильність виборцівдо окремим партіям. Як і в будь-якому іншому суспільстві, політичні пріоритетисучасного українського виборця визначаються, перш за все, типом політичноїкультури.

Існують різніточки зору, часом протилежні, але сучасної політичної культури українськогосуспільства найбільш притаманні такі цінності та пов'язані з ними стійкі формиповедінки, як «комунітарність» (термін С. М. Булгакова), орієнтаціяна державність і так званий "імператив Заходу" ( С. Медведєв).Властивість комунітарності визначається всім історично зумовленим процесомвиживання українців як нації, де і була вироблена специфічна форма відносин — общинні. Орієнтація на державність, як властивість української політичноїкультури, визначається також об'єктивними умовами зародження і розвитку самоїдержави в постійній боротьбі за свою незалежність. У сучасній політичнійкультурі українського суспільства певну роль продовжує грати вимога орієнтувативектор свого розвитку на Захід. Сучасна політична реклама відображає доситьусталені й історично вистраждані політичні цінності сучасного суспільства.

Розглянемо виборидепутатів Московської міської Думи і додаткові вибори депутатів Державної Думипо ряду округів, які проходили на початку грудня 2005 р. у Москві. Ці виборидосить наочно окреслюють ті основні орієнтири, по яких йшла агітація населення.Так, наприклад, партія влади "Єдина Росія" будувала свою передвиборнуагітацію на традиційних принципах проголошення справедливого суспільства,суверенної держави, потужної економіки, великого майбутнього країни і гідногожиття людей. Традиційно головний акцент у передвиборчій агітації "ЄдиноїРосії" був зроблений на те, що дана партія бере на себе відповідальністьза вирішення насущних політичних і соціально-економічних проблем сучасногоросійського суспільства. Вона не займалася такими дрібницями, як роздачалистівок та буклетів у метро. Власне, їй це було й не дуже потрібно, в їїпередвиборчій агітації були задіяні більш великі і ефективні форми реклами,такі, наприклад, як величезні стенди, розтяжки, по всьому місту говорив про те,що Юрій Лужков готовий «зберегти Москви разом» з депутатами — "єдиноросами", а також дороге ефірний час [8, c. 100]. Як прикладможна навести той факт, що за підсумками голосування професіоналів XIII МосковськогоМіжнародного Фестивалю Реклами кращою політичною рекламою року був визнанийролик партії "Єдина Росія" — він отримав незаперечна більшістьголосів творців реклами.

Відомі всімросіянам партії ЛДПР і «Батьківщина» будували свої агітаційніматеріали (плакати, листівки, буклети, телевізійні ролики і т. п.) На засадахочищення Москви від корумпованої бюрократії, кримінальних угруповань,нелегального бізнесу і відмови від використання дешевої робочої сили і рабськоїпраці нелегальних мігрантів. Традиційно агітаційні матеріали ЛДПР частково булинаправлені на те, щоб привернути частину виборців КПРФ, оскільки своїмизакликами й гаслами намагалися демонструвати близькість до простого народу,його сподіванням і потребам, а також максимально дистанціювалися від іншихполітичних об'єднань і блоків.

КПРФ могладозволити собі використовувати інші передвиборні стратегії, оскількивідноситься до таких партій в Росії, які відомі більшості російських громадян,навіть тим, хто за неї ніколи не проголосує, і якій не потрібно підвищувати рівеньсвоєї впізнаваності. Тому КПРФ не витрачала гроші задовго до виборів, їїкерівники діяли напевно і в потрібний момент перед виборами, повною міроювикористовуючи традиційну рекламну поліграфічну продукцію у вигляді добрезроблених плакатів, брошур, листівок, А також максимально задіявши у виборчійкампанії власні друковані ЗМІ. Традиційно комуністи широко застосовували такожсвою улюблену тактику проведення виборчих кампаній «від дверей додверей».Агітаційні матеріали «яблучників» були різноманітні і апелювалидо просунутим виборцям. У них містилися натяки і на незгоду з новим порядкомпризначення губернаторів, і можливість фальсифікації виборів. Демократів такождуже непокоїло питання явки виборців на вибори в Мосміськдуму. У своїхлистівках основну частину змісту вони присвячували закликам до москвичів небоятися і приходити голосувати.

У підсумку можназгадати надзвичайно показовий приклад використання агітаційних матеріалівнезалежними кандидатами. Невеликий плакат, який закликав виборців голосувати занезалежного кандидата полковника В.В. Квачкова до Державної Думи. У цьомуматеріалі, крім лаконічного і жорсткого гасла «Досить грабуватиРосію!», Міститься дуже мало тексту. Весь зміст зосереджено на доситьпримітивному, але може бути від цього більш дієвому образному вирішенніагітаційної проблеми.

В цілому можнаприйти до висновку, що дана рекламна кампанія останніх політичних виборіввідзначена не занадто високою організованістю, оскільки широке населення небуло ознайомлено з програмними положеннями політичних кандидатів, а деякіполітичні блоки, Руху та окремі кандидати взагалі як би не були присутні увиборчій кампанії, а були позначені тільки в ході голосування в якості«post fact». Слід відзначити також і відсутність елементів істинно демократичноїзмагальності


2. Особливостідрукованих жанрів політичної реклами

2.1 Політичнийплакат як тип друкованої політичної реклами

Політична рекламатрадиційно використовує різного роду поліграфічну продукцію, яка є доситьефективною завдяки оперативній доставці виборцям і відносно недорога впорівнянні з вартістю ефірного часу або газетної площі. Ця продукція можепоширюватися декількома способами — зокрема, за допомогою вуличноїрозклеювання, особистої роздачі, поштової розсилки.Одним з найбільш популярнихі ефективних типів друкованої політичної реклами по праву вважається політичнийплакат. Його характерні особливості — великий формат, перевага візуального рядунад вербальним, повнокольорове виконання звернення.

Цей жанрорієнтований переважно на емоційний вплив, в його основі зоровий образ,метафора, вони тут ставляться на перше місце: Не зображення ілюструє текст, атекст доповнює зображення, направляє за певним руслу те почуття, яке зоровийобраз збуджує в людині. Дія рекламної ідеї плаката розраховане на тривалий часі багаторазове використання.

«Плакат — цезгущена, концентрована інформація, заряд, що посилається в натовп народноїмаси, мета якого своїм розривом призвести у цій масі той ефект, на який буврозрахований завод снаряда… Загострення товарного кризи, виборна кампанія впарламенти, війна, революція — штовхають на вулиці міст строкату, окату,верескливу рать плакатів ».

Фахівці з плакатуі політичному маркетингу пред'являють до плакату такі вимоги:

1. Плакат повиненвражати. На його броскость працюють всі образотворчі елементи. Формат, колірнерішення плаката повинні інтригувати, викликати цікавість: «… Колір служитьйому могутнім засобом музичного навіювання. У такій мірі, в якій малюноквпливає на інтелект, народжує подання, — фарба, своїм наголосом, впливає наемоційно-чуттєву сторону глядача».

2. Плакат повиненбути ретельно вибудований композиційно: «… Композиція плакату повинна бутиясна, як геометрична фігура, як скелет, що будується».

3. Плакат повиненбути динамічним: «… Плакат, побудований динамічно, наче падає на глядача,вклинюється в його свідомість, розбурхує його, штовхає вперед» [9, С.38].

4. Плакат повиненбути швидко читати. Думка викладається коротко, телеграфно — удар повинен бутимиттєвим, лаконічним та сильним.

5. Шрифт плакатуповинен бути достатньо чітким, легким для читання, великим: Довгий текст вданому випадку втрачає сенс, тому що плакат зазвичай сприймається глядачами надеякій відстані і більш-менш миттєво, але читабельним він повинен стати лишепри деякому наближенні глядача до плакату, інакше його цікавість занадто швидкоохолонув.

6. Плакат повиненбути загальнодоступний і зрозумілий. Емоційні методи впливу в плакаті значнопереважають над раціональними. Це дозволяє йому впроваджувати рекламнуінформацію у свідомість глядача швидко і ефективно, сприяє запам'ятовуванню івпізнавання, ідентифікації вигляду кандидата, виділенню його з загального фонуполітичних осіб.

Плакати можутьбути різними за змістом, форматом, характером подачі інформації, орієнтованими нарізні електоральні групи. Плакатні подання лідера дозволяє більш успішно, впорівнянні з іншими варіантами реклами, можливість вирішувати завданнязалучення уваги виборців до його постаті. Розміри зображення, близькі дореальних розмірами людського обличчя, можливість використовувати великий,легким для читання і запам'ятовується шрифт — все це робить лідера більшдоступним для ознайомлення. При професійному виконанні плакат здатний залишитипомітний слід у свідомості реципієнта.

Разом з тимплакат не володіє мобільністю, яка властива, зокрема, безпосередньо поширюєлистівки — це дещо знижує ефективність його використання. Часто зустрічаєтьсяпомилка при створенні плаката — спроба використовувати його полі переважно длятекстової інформації. Практично немає гарантій, що на вулиці вона будеким-небудь прочитана, тим більше сприйнята. Докладні дані про кандидатадоцільніше розміщувати в портретному буклеті. Втім, існують і так званітекстові плакати, в яких шрифтове, композиційне рішення працюють нарівні зі словом.

В історіїросійського плаката зустрічаються унікальні способи використання цієї, дужеефективної форми політичної реклами, які цілком можна взяти на озброєння і вприйдешніх виборчих кампаніях. Мистецтвознавець В.К. Охочінскій [11], такоцінює розмах плакатної агітації в період виборів в Установчі збори в 1917 р.:«Найбільш грунтовно узялися за справу есери… Для створення плакатів буворганізований конкурс і організовано спеціальне журі. Плакати випускалисярізного змісту («загальні», для села, робочих районів, армії) і формату (длярозклеювання зовні і всередині будинків, на стовпах, дверях, вітринах, а такождля розсилки поштою, розкидання на мітингах, вкладання в упаковку товарів і пр.… Газета «Народ» іронізувала: «Найбільше плакатів розклеїла партія кадетів.Плакати на всі смаки: Тут і селянин на польових роботах з підписом «за землю іволю» (за що есери звинуватили кадетів у плагіаті); і франти в казанках, щойдуть подавати бюлетені за кадетів; і солдатів в окопах, кричить на весь голос,що тільки кадети врятують Росію; і повна жінка, схожа на годувальницю, іросійські витязі, що б'ються з ліловими крокодилами ». Кадетам ж належав і одинз найбільш вдалих плакатів того часу роботи художника А. Зеленського: нога,«відфутболюють» атрибути царської влади.

Широкий спектрзастосування плакатних форм у передвиборній боротьбі й їх найбагатші потенційніможливості продемонструвала кампанія Б. Єльцина по виборам у президенти 1996 р.Характер, призначення, форма виконання плакатів варіювалися від повнокольоровихіміджевих зразків до найпростіших, але не менш, якщо не більш ефективнихваріантів, що вимагають для відтворення тільки наявності ксерокопіювальнихтехніки. Приклад першого — Єльцин зі школярами, заголовок — «Ти ростеш разом зРосією», малюнок супроводжена карлючками першокласника, який попросив маму,«щоб вона допомогла йому і проголосувала за Єльцина, тому, що він хоче, щобусім було добре», слоган кампанії: «Разом — переможемо!». Другий плакат цьоготипу — Єльцин з онуком і слоган: «Росія, за яку ми несемо відповідальність!».Ще один плакат — президент із характерним жестом піднятого міцно стисненогокулака: «Разом — переможемо!». Приклад простого плаката — знаменитийчервоноармієць, суворо запитує глядача (в порівнянні з класичним варіантом питаннядещо змінено) «Ти запасся продовольством?», Визначна продовольчі «візитки» длямосквичів, В які витончена «окільцьовані» жіноча ручка вклеює фотографії івписує імена великих російських письменників з підписом: «Комунізм. Шкодатільки жити у цю пору прекрасну… ». У цьому ж ряду можна згадати серіюплакатів, чиє вплив на глядача грунтувалося на контрасті між крупно поданоїбагатозначною цифрою і більш дрібним текстом. Цифра привертала увагу іпримушувала прочитати прив'язаний до неї текст: «Моя бабуся простояла 64245годин у чергах. Я — не хочу! »,« Мій дідусь просидів 73855 годин у таборах. Я — не хочу! ». Плакати серії «Спаси і збережи Росію» були побудовані на іншомунаскрізному контрасті — між минулим і майбутнім, між «червоним» жахом інормальним життям: З одного боку, кривавий захід сонця із закликом «Не допустичервоною смути!», З іншого — ромашковий луг в сонячний день із закликом«Голосуй за Єльцина!». Слід нагадати також антирекламну серія, головною«дійовою особою» якої був лідер КПРФ. На одному з плакатів — суворо насупленийнапівпрофіль Зюганова з підписом «Купи їжі в останній раз!». На іншому плакаті- простір, поділене навпіл горизонтальною рискою, верхня частина вирішена учервоному кольорі — традиційний символ компартії червоні гвоздики і початковачастина розбитої надвоє фрази: «Компартія не змінила назви ...», нижня частина- чорна, стебла ніжних гвоздик перетворюються на обривки колючого дроту, кінецьпочатої нагорі фрази:«… Вона не змінить і методи ». Велику групу становилиіронічні текстові плакати: «Товариші Фідель Кастро, Кім Чен Ір і Зюганов знаютьправильний шлях. Всі інші просто заблукали »,« Що поганого Марксу зробилаРосія? ».

Вдале зверненнядо тестового плакату в черговий раз доводить, що образотворчі засоби вполітичній рекламі не обмежуються тільки фотоматеріалами або художнім малюнком.Рекламна завдання може бути вирішене і за допомогою відповідного колірного ікомпозиційного виконання, шрифту, якості поліграфії. Основні вимоги дохудожнього вирішення рекламного повідомлення, що пред'являються фахівцями вгалузі психології реклами, — збалансованість компонентів, використанняконтрасту, пропорційність. Значення мають також розмір шрифтів текстів ізаголовків, їх співвідношення і т.д.: «Від шрифтового набору та його компонуваннязалежить загальне враження про рекламному повідомленні, а ця перша реакціячитача — найважливіший елемент спланованого спілкування».

Політична афішавідіграє таку ж роль, як і плакат, але має менший розмір і може містити більшетексту.

До використанняполітичної поліграфії, можна віднести зовнішню рекламу біл-борди. П порівняннів 2004 роком, «плакатна» реклама значно збільшилася. Використовуючи програми миможемо наочно розглянути різноманітність плакатів найцікавіших рекламполітичних кандидатів 2010 (рис.1-2). Цікавими виявилися і розвивалися в часісмислові ланцюжки, особливо у Ю. Тимошенко, у якої спостерігалося їх кілька,часом химерно переплетених і емоційних. У серпні 2009 р. всій країні з плакатівповідомлялося: «Вони заважають (блокують, зраджують, говорять і т.д.) Вона — працює» (рис. 3). У вересні: «[Звіт про досягнення] Вона — працює» (рис. 4). Ужовтні: «Вона — працює Вона — це Україна!» (Рис. 5). У листопаді: «Вонапереможе Вона — це Україна!» (Рис. 6). У грудні (крім новорічного вітання відімені ТигрЮлю) і в першій половині січня: «Україна переможе! Україна — це ти!»(Рис. 7, 8). У другій половині січня: «Вибери новий шлях України» і «ЗахистиУкраїну» (рис. 9, 10).

Послідовністьсюжетів в рекламі Віктора Януковича вийшло логічніше і простіше для сприйняття;крім того, на плакатах була представлена передвиборна програма політика (рис. 7- вересень, рис. 8 — жовтень, рис. 9 — грудень, рис. 10 — 2 половина січня).(Також у грудні на аутдор були присутні новорічне привітання В. Януковича.)

Використовувалисясмислові ланцюжки та у зовнішній агітації С. Тігіпко, А. Яценюка, В. Литвина,І. Богословської, Ю. Костенко.

Окремо хочетьсявідзначити неоднозначні, що викликали хвилю обговорень, сюжети Арсенія Яценюка(рис. 11, 12), а також новорічний образ ТигрЮлю (рис. 13). Щоправда, за чуйне,кольорова гамма на плакатах Яценюка має до виборів поступово вісвітлітіся, іВІН має в результаті бути весь білий і чистий. Однак за декілька місяців«атаки кольору хакі» ставлення до політика однозначно буде вкрайпесімістічнім. Це є проста і банальна психологія реклами — Якщо бренд Отримав зсамого початку негативний імідж, то провести ребрендинг вкрай складно.

Розміщувалася наплакатах і політична антиреклама, деякі приклади якої наведено на малюнках14-16

2.2 Політичналистівка

Традиційнолистівкою вважається одностороннє або двостороннє друковане видання, в якостіосновного засобу впливу використовує текст. Образотворчі засоби листівкиобмежуються шрифтових та композиційним виконанням тексту і в ряді випадківвикористанням політичної символіки. Листівка — найбільш підходящий жанр дляефективного оперативного інформування аудиторії про події, що відбуваються(мітингу, акції), заклику до конкретних дій або донесення до виборців основнихположень програм партій та кандидатів. Цей жанр політичної реклами не потребуєвеликих витрат, мобільний, дозволяє швидко доносити до виборця зміни в кампаніїкандидата.

Політичнілистівки можна розділити на листівки проблемного, експресивно-агітаційного,порівняльного і підтримуючого характеру.

Листівка, якавідображає будь-яку проблему, яка хвилює виборців, будується так, щоб під часобговорення проблеми формувався і образ кандидата. Вона може міститифотографії, свідчення лідерів (наприклад, мати форму звернення лідерів). Як прикладнаведемо листівку, випущену в період президентських виборів 1996 р. від іменіСоюзу землевласників Росії, Асоціації селянських господарств, Селянської партіїРосії і Союзу землі користувачів Росії. Листівка роз'яснювала указ «Прореалізацію конституційних прав громадян на землю», підписаний президентом передпочатком виборчої кампанії. До уваги аудиторії пропонувалися складені вдохідливій формі відповіді на актуальні питання, що стосуються дії новогозакону: хто має право на земельну частку, як отримати її, що селянин має праворобити зі своєю землею, як уникнути обману і відстояти свої права на земельнучастку. Були докладно розписані юридичні аспекти можливих операцій з новоюформою власності — здачі в оренду, отримання ренти, продажу, передачі у спадок,дарування, обміну, отримання кредиту під заставу. Основна мета листівки — закріпити у свідомості виборців-селян образ президента, на ділі піклується просвій народ. Листівка не містила відкритих закликів до того чи іншогоголосування, однак у ній була присутня непряма рекомендація, як самеголосувати: «… Вперше Ви отримали право повного розпорядження своєю землею… Будемо цінувати це велике право! ».

Метаекспресивно-агітаційної листівки — впливати на свідомість виборців за допомогоюфактів, компрометуючих суперника, продемонструвати слабкість його позиції,освітити «темні» моменти його біографії, словом — зруйнувати його рекламнийобраз.

Експресивно-агітаційнілистівки має сенс розсилати адресно, переважно прихильникам опонента і особливохиткому шару електорату. Як правило, подібні звернення політичної антирекламианонімні. Типовий зразок матеріалів такого роду — одна з листівок супротивниківБ. Єльцина (найімовірніше, з ультраправого табору), що розповсюджувалася вперіод президентських виборів 1996 р. Вона побудована на основі контрасту міжобіцянками, які давав президент, і тим, як ці обіцянки виконувалися: «Вінобіцяв охороняти конституційні права і свободи. І розпочав війну, ввів цензуру,створив службу політичного розшуку. Він обіцяв лягти на рейки, якщо зростутьціни. Ціни виросли в тисячі разів — на рейки він не ліг… Він обіцяв багаторазів, що російські солдати, мирні жителі, жінки і діти не будуть гинути вЧечні. Вони гинуть там кожен день… ». Інший приклад — листівка, спрямована протигубернатора Московської області О. Тяжлова (вибори в Держдуму 1995 р.).Представляє кандидата гірким пияком листівка побудована за аналогією з відомимрекламним роликом горілки «Распутін» — на ній зображена пляшка з портретамигубернатора на етикетці, написом «Горілка руководітельская», «Виготовлена зпередвиборних обіцянок» та назвою «Тяжлофф». Знову-таки за аналогією зпопулярною рекламою, текст листівки говорить: «Якщо при відкорковування пляшкиТяжлофф зверху Вам підморгнув, а Тяжлофф знизу показав язик, значить, Вамвпарити туфту. В іншому випадку вам продали туфту на законних підставах »[18,с. 48].

Порівняльналистівка відрізняється від атакуючої в основному тим, що не так категорична — точно вибираючи порівняння, можна змусити свого опонента виглядатинекомпетентним, не відповідним очікуванням виборців. Бажаний форматпорівняльної листівки — складений удвічі стандартний аркуш з вертикальноюлінією посередині, по обидві сторони від якого міститься порівняльнаінформація. Порівняльні листівки доцільно адресувати коливається виборцям.

Листівкапідтримує типу покликана підкріпити імідж кандидата свідоцтвами авторитетнихлюдей. Як авторитетів можуть виступати лідери думок — офіційні особи, популярніособи, групи осіб. У рамках виборчої кампанії Ю. Тимошенко в періодпрезидентських виборів 2010 р. проводився ряд підтримують акцій, у тому числікампанія «Вона — це Україна», що об'єднувала виступи зірок української естради,кіно, театру, популярних спортсменів і політичних діячів на підтримкукандидата. Підтримка листівки були організовані різними способами.Найпоширеніший — приміщення фото популярного діяча з коротким агітуютьвисловом, в якому могли бути відображені гідності президента, досягнення йогополітики, або виражене негативне ставлення до позиції основного опонента і щостоїть за ним компартії. У листівці могло також міститися адресне звернення доякого небудь сегменту аудиторії і т.п. Останнім часом при підготовцілістовочних матеріалів все частіше почали вдаватися до використання ігровихформ.

2.3 Буклет іполітичний портрет як жанри політичної реклами

Буклет являєсобою видання, віддруковане на одному листі і сфальцьованого паралельнимизгинами у вигляді книжечки. Бажаний формат політичного буклету — стандартнийаркуш паперу, складений навпіл. Такий формат дозволяє, і розсилати буклет попошті, і роздавати його виборцям. Буклет надає ідеальну можливість, щоназивається, розписати політика за всіма статтями. Він використовується дляпредставлення кандидата виборцям, створення його позитивного образу, донесеннядо виборців відомостей про кандидата (а не його програмних ідей). Протягомкампанії буклет розповсюджується при відвідуванні виборців, розсилається пресі,виборцям. У буклеті рекомендується акцентувати увагу на подробицях біографіїкандидата, показувати, що він володіє достатньою кваліфікацією, щоб забезпечитибажані зміни. Наведемо деякі рекомендації з організації матеріалу в буклеті тайого оформлення:

— Лицьова секціябуклету повинна містити: Заголовок (слоган, заклик), обов'язково побудованийтаким чином, щоб заінтригувати читача, змусити його звернутися до змістубуклету; портрет кандидата (краще використовувати його фотографії, На яких вінзображений під час спілкування з людьми; навколо фотографії необхідно залишитизначну незаповнену текстом площа; обстановка і фон на фотографії повинні бутитипові для округу; краще уникати використання стандартних фотографійкандидата); як підмоги і підтвердження належності лідера до визналеннимполітичним колам або його прихильності будь-якої лінії політичної поведінкиможуть служити фотографії лідерів думок — провідних політиків, авторитетнихособистостей, знаменитостей;

— Підписи доілюстрацій несуть додаткову інформаційне навантаження, Вони не повинні бутиповторенням уже викладеного в тексті; не рекомендується накладати текст назображення, так як при цьому порушуються вимоги оптимального зоровогосприйняття;

— Кожна сторінкабуклету — частина рекламного звернення, виконаного за принципом поступовогорозкриття змісту, Що заявлено в заголовку: Текст останньої сторінки завершуємікросюжет буклету і підводить читача до дії (голосування за даного кандидата);

— Текст повиненбути набраний великим шрифтом, різноманітності шрифтів слід уникати, так яквоно відволікає увагу, Ускладнює розуміння тексту; з цієї ж причини не можнанабирати великими літерами великі обсяги тексту — це допустимо тільки дляокремих слів.

При створеннібуклету, так само як і інших передвиборчих матеріалів, що використовуються длярозсилки, роздачі та вуличної комунікації, в ряді випадків, особливо вситуаціях місцевих російських виборів, необхідно проявляти відчуття міри: вінне повинен бути занадто глянсовим і дуже яскравим. Друкованих рекламнихзвернень в рамках кампанії не повинно бути занадто багато — зайва марнотратствопороджує недовіру виборця. Однак висока поліграфічну якість, зрозуміло,необхідно.

Деякі автори [11]виділяють такий жанр політичної реклами, як політичний портрет. Він являє собоюлістовочний, плакатний або буклетний варіант публічного образу лідера, щовключає актуальні й достатні для завершеності образу інформаційні фрагменти.Інші жанри містять ці характеристики лише частково, віддають перевагу тількидеяким з них. Наприклад, політична листівка може містити лише програму і слогані не містити власне портрет претендента. Політичний плакат, навпаки, віддаєперевагу візуальному ряду — зображенню кандидата, символіку. Він міститьмінімум вербальної інформації, обмежуючись часом тільки слоганом.

Політичнийпортрет пропонує реципієнту варіант зовнішнього вигляду лідера, пряму чиопосередковану характеристику його особистих якостей, фрагменти біографії,загальнозначущої діяльності і в тому чи іншому обсязі — програму. Міняючиспіввідношення особистісного та програмного блоків інформації, раціональних таемоційних чинників впливу, можна досягати різних стратегічних цілей кампанії.Портрет хороший для залучення уваги частини електорату, незнайомій зпретендентом, для навіювання симпатії до нього тих, хто вагається виборців.Політичний портрет має сенс поширювати за допомогою пошти або розклеювати вмісцях найбільшого скупчення людей. При його виконанні особливе значення маєкольорове фото, композиційне рішення, броскость заголовка. Портрет,орієнтований на програму, краще використовувати для зміцнення позиційпретендента серед його прихильників, забезпечуючи їх зустрічі з кандидатом,мітинги та інші акції. Він може бути чорно-білим, але повинен володітизмістовної насиченістю, можливо повніше розкривати суть основних позиційплатформи кандидата.

Підіб'ємопідсумки. Психологи рекомендують наступний порядок комплексного використаннярекламних матеріалів: За 15 днів до виборів — розповсюдження біографічнихлистівок з допомогою директ-мейл з метою розширити знання виборців прокандидата; за 8 днів до виборів — розклеювання плакатів, де кандидат зображенийзі своїм характерним жестом, з метою оживити в пам'яті виборців іміджкандидата; за 4 дні до виборів — телевізійна атака, Що складається з двохдесятихвилинних передач і чотирьох полуторамінутних відеокліпів [13]. Утелепередачах слід продемонструвати, що кандидат приділяє увагу різнимелекторальним групам. Тексти звернень повинні бути попередньо відкориговані імістити всі елементи мобілізуючого впливу: Мовні стереотипи, властиві виборцям,вбудовані команди, спеціальні обороти, орієнтовані на переважаючі системисприйняття виборців. Тексти складаються з урахуванням соціального станукандидата, його особистості та соціального середовища. У коротких кліпахповинна міститися вбудована команда. Доцільніше багаторазово повторювати один ітой же кліп, ніж демонструвати різні.

2.4 Жанридрукованої реклами, що використовуються в інших політичних культурах

Назвемо деякіжанри друкованої реклами, що традиційно використовуються в інших політичнихкультурах. У Великобританії, наприклад, обов'язковою формою звернення в періодвиборчої кампанії є передвиборчий маніфест, який кожна партія розсилає своїмрегіональним відділенням. У маніфесті викладаються найбільш актуальні, з точкизору партії, проблеми і пропонуються шляхи їх вирішення. Маніфести отримуютьвисвітлення в засобах масової інформації.

Свою нішу середканалів політичної комунікації міцно зайняла поштова реклама. Поштові рекламнізвернення вважаються однією з найбільш ефективних форм політичної реклами. Вониздатні викликати у виборця відчуття особистої значущості, відчуттязацікавленості кандидата особисто в ньому. У Великобританії, наприклад,прийнято перед початком виборчої кампанії розсилати письмові передвиборчізвернення кандидатів виборцям свого виборчого округу. У цих зверненнях зазвичайпідкреслюються позитивні аспекти діяльності даної партії, але по можливості незачіпаються питання, за якими партія не знайшла успішного вирішення. Задопомогою поштової розсилки можна поширювати будь-які звернення, здатніпоміститися в поштову скриньку, аж до сувенірної реклами. Проте в рамкахдирект-мейл виділилися і самостійні жанри політичної реклами.

Найбільш уживаніу сфері політичної реклами форми поштових відправлень — листи та листівки.

Листи. Ефективнимзасобом політичної реклами їх роблять персоналізація і новизна. Чим більшособистим здається лист, навіть якщо воно видрукувано на принтері, тим вищаймовірність, що його прочитають. Лист, написаний від руки, викличе більшийінтерес, ніж віддрукована на машинці (лист може бути написано від руки, а потімнадруковано так, що буде здаватися, ніби автор писав його сам). Більший відгуквикликає лист, адресований даного виборцеві, а не з відокремлюванимипрефіксами. Фактор новизни можна привнести, вклавши в конверт додатковіматеріали. Стандартне вкладення в конверт з листом, підписаним, скажімо,дружиною кандидата, — сімейне фото. Такий лист буде особливо прихильносприйнято Виборниця: Воно створює теплий образ кандидата, надає йомуособистісний звучання. «Сімейну» ідею можна адаптувати до будь-якої цільовоїаудиторії — чоловікам, чоловікам, дідусям, сестрам і т.д. Може привернути увагуі конверт, оформлений як офіційне поштове відправлення (телеграма, квитанція,урядовий документ). Час розсилки координується з часом проведення передвиборнихзборів, програмою обходу виборчого округу, програмами телефонних дзвінків.

Один з кращихзразків письмових звернень в російській політичній рекламі — іменні листимосквичам від мера Москви Ю. Лужкова в період президентських виборів 1996 р.Кампанія по розсилці цих листів відрізнялася наступними особливостями.

1. Послання мерабули адресовані різним сегментам цільової аудиторії. Стиль звернення, мова,піднімаються проблеми, які використовуються аргументи вибиралися з урахуваннямособливостей кожного з сегментів. Наприклад, у зверненні до молоді читаємо: «Язнаю, що Ви молоді. Я знаю, що Вам хочеться красиво жити, робити те, щохочеться, мати роботу, що приносить достатньо грошей, і ні від кого незалежати. Якщо ви спробували свободи, і її вже нічим не заміниш. Але знайте,Ваша воля і сьогоднішня Москва ще кілька років тому не були можливі. Людина,який приніс нам зміни, — Борис Єльцин… ». У зверненні до старшого покоління:«Я народився і виріс у Москві, у Замоскворіччя, у старому московському дворику.Там я прожив багато років. У моїй пам'яті назавжди залишилося чарівність цихстарих дворів… Багато чого ми вже пережили, і зараз добробут москвичів будетільки рости. Але щоб добитися всього цього, часто доводиться йти на конфлікт зурядом Росії, відстоювати інтереси москвичів. І мені вдається досягти свого,тому що всі мої ідеї знаходять душевну і повну підтримку Президента БорисаМиколайовича Єльцина ...».

2. Листи булиіменними, прямували кожному дорослому члену московської родини, зі зверненнямна ім'я й по батькові до старшого покоління і по імені — до молодих. Особливийособистісний характер листами надавало те, що для кожного був знайденийіндивідуальний підхід — щось, що демонстрували виняткову увагу мера доконкретної людини. Наприклад: «Шановний… Я знаю, що цього року в червні — Ваш ювілей. Ваш день народження і день виборів стоять у календарі зовсім поруч.Значить, і Ви і я, і Президент Росії почнемо в цьому місяці новий етап у своємужитті ...».

3. Хоча листибули надруковані на принтері, використовувався курсивний шрифт, що нагадуєрукописний, і була присутня особистий підпис мера, причому з допомогоювідповідних технічних засобів створювалося враження, що мер справді особистопідписував кожен лист.

Особистезвернення кандидата або його прихильників до виборців може супроводжуватисякороткою біографічною довідкою кандидата, доповнюватися яких-небудь фактичнимматеріалом, які висвітлюють його діяльність. Наприклад, на одній зі сторінскладеного втричі звернення до виборців одного з кандидатів — молодого будівельника,організатора молодіжних житлових комплексів (регіональні вибори 1995 р. у Тулі)було розміщено зображення великого житлового масиву і наводилися такі факти:«За безпосередньої участі (ім'я) в Тулі з 1987 по 1995 роки побудовано 6318квартир. З них 976 квартир БЕЗКОШТОВНО надано молоді, що працювала набудівництві об'єктів МЖК і міста ».

Досить ефективніможуть бути і безадресні звернення. Ось приклад такого безадресно, алеоформленого як поштове, відправлення: У конверт із зображенням герба Росіївкладено звернення президента до громадян, основна тема — підписання указу провласність на землю. В якості додаткового вкладення — буклетик з віршованимзакликом взяти участь у голосуванні і частівки на кшталт:

Нынче делает народ

На Бориса ставки.

Не идти ж наоборот

К голому прилавку.

У меня на кофте брошь,

На губах помада.

Президент у нас хорош –

Нового не надо.

Милый мой рычит, как лев,

Он теперь в КПРФ.

Что же он не в духе?

Там одни старухи.

Зауважимо, щоформа вкладення в конверт в даному випадку вибрана дуже вдало — питання проземельної власності стосується в основному селян, фермерів. Для них підписанняподібного указу — важлива подія. А частівки, як відомо, — активний елементсільського свята, благословення та частушечние освідчення в коханніпрезидентові, який зробив людям такий подарунок, тут цілком доречні.

Можна відзначититакож такі знахідки, як конверти об'єднання «Вибір Росії», на якому гасло«Разом — переможемо!» Має вигляд поштового штемпеля, конверти, випущеніЛДПР, — з портретом її лідера і слоганом «Я підніму Росію з колін», Конверт іззображенням карти Росії і могутнього ведмедя на її фоні з підписом «Єльцин — наш президент» і т.п.

Таким чином,поштові листівки — дешевий і ефективний спосіб передачі прямого сполучення. Їхможна використовувати для розсилання передвиборної інформації. Доцільна формалистівки стандартного розміру з текстом, надрукованим на звороті і підписанимкандидатом або його добровільними помічниками. Листівки має сенсвикористовувати для мотивованих повідомлень, для того, щоб переконати виборцівподати свій голос за конкретного кандидата, і просто для нагадування пронеобхідність проголосувати (виборці повинні отримати його за день-два довиборів). Листівку можна зробити вітальній, якщо на період виборчої кампаніїприпадають які-небудь свята. Іноді достатньо фотографії претендента внеформальній обстановці і його імені, щоб викликати довіру виборців. Приклад — вітальна листівка до 8 березня, розіслана одним з кандидатів на регіональнихвиборах (м. Тула): кандидат з гітарою в руках разом з сином збираєтьсяпривітати «милих жінок». На звороті — вірш С. Єсеніна «Руки милою — паралебедів ...».


Висновок

У курсової роботі«Застосування поліграфічної продукції у політичної рекламі» були розглянутінаступні питання:

У першому розділі«Політична реклама як форма комунікації сучасного суспільства» були виділеніспецифічні особливості політичної реклами, види поліграфічної продукціїполітичної реклами, розглянуто яким чином друкована продукція впливає наелекторальна поведінка.

У другій чолі«Особливості друкованих жанрів політичної реклами» розглянуті різні типидрукованої політичної реклами, такі як політичний плакат, політична листівка,буклет і політичний портрет.

Політична рекламатрадиційно використовує різного роду поліграфічну продукцію, яка є доситьефективною, завдяки оперативній доставці виборцям і відносно недорога, впорівнянні з вартістю ефірного часу або газетної площі. Ця продукція можепоширюватися декількома способами — зокрема, за допомогою вуличної розклеювання,особистої роздачі, поштової розсилки.

У поліграфічноїпродукції політичної реклами ми виділяємо наступні жанри: Політичний плакат(для нього характерні великий формат, перевага візуального ряду над вербальним,повнокольорове виконання звернення); політичну афішу (вона грає таку ж роль, які плакат, але має менший розмір і може містити більше тексту); політичнулистівку (одностороннє або двостороннє друковане видання, Де в якості основногозасобу впливу використовується текст; політичні листівки можна розділити налистівки проблемного, експресивно-агітаційного, порівняльного і підтримуючогохарактеру); буклет (видання, Віддруковане на одному листі і сфальцьованогопаралельними згинами у вигляді книжечки; буклет використовується дляпредставлення кандидата виборцям і створення його позитивного образу);політичний портрет, брошуру. Політична реклама використовує більшість існуючихформ поштових відправлень, однак, найуживаніші — листи і листівки.

Досить популярнів політичній рекламі обігравання стійких сполучень, фрагментів відомих пісень,міцно увійшли в мову фразеологічних оборотів, цитування, гра слів, навмиснепорушення лексичної сполучуваності, афористичні висловлювання.

Велике значеннямає також правильний вибір співвідношення загальновживаного мови і специфічногополітичного лексикону: рекомендований співвідношення — 1:2.

Спектр мовнихможливостей і мовних методик впливу на аудиторію, які можуть застосовуватися вполітичній рекламі, надзвичайно широкий. Уміле використання мовних ресурсів,грамотне і творче поєднання стилістичних прийомів здатні забезпечити справжнійуспіх політичної комунікації.


Практична частина- аналіз політичної поліграфії виборів 2010

У курсової роботі«Використання поліграфічної продукції в політичній рекламі», було наведеночимало прикладів політичної реклами російського характеру. Виходячи з цихприкладів ми можемо судити, про високий рівень роботи рекламно-поліграфічнихструктур. З перерахованих прикладів можна виділити кілька найбільш ефективних,в різних поліграфічних жанрах.

Що стосуєтьсянаших вітчизняних кандидатів, останніх виборів, на політичних плакатах найбільшпомітними для нас залишилися такі як Партія регіонів — В. Янукович, Блок Ю.Тимошенко та А. Яценюка. Основним гаслом Ю. Тимошенко був «ВОНА ПРАЦЮЄ», який наінших плакатах і листівках порівнювався з діяльністю інших кандидатів «Вонапрацює — вони балакають», «вона працює — вони блокують». Цитати були розміщеніна білому тлі, що дозволяло чітко прочитати текст. «Вона працює» був виділенийчервоним кольором заголовними буквами, цитати стосуються опонентів булинаписані більш дрібним шрифтом і виділені чорним кольором. На її плакатах буливикористані образи естрадних зірок підтверджують її прагнення до кращого життяв країні. Зірки були одягнені в народні сорочки-вишиванки. Логотипом блокустало сердечко червоного кольору, що виражало любов до народу і країні.

Януковичвикористовує в своїй рекламній кампанії першим гаслом: «при мені такого безладуне було». Другим гаслом буде «за мною Москва», він входить в парадигму кампанії2004 року, але тут йому доведеться пережити жорстку конкуренцію з бокудекількох кандидатів, зокрема, Симоненко, Литвина і, як не дивно, Яценюка. Його«політичним» кольором став блакитний, що символізує чисте небо. Відмінність відінших плакатів Янукович нічого не зробив, примітивні гасла про двомовністькраїни, і підвищення пенсій і до нього встигли використати. Що стосується іншоїполіграфії, по відношенню до одеситів були використані листовочні звернення, вяких нинішній президент погано відгукується про колишню чолі держави. Навулицях і через поштову розсилку люди отримували його листівки з тим жеблакитним фоном і його діючими гаслами. Так, досить непогані сюжет Януковича іТігіпка фактично неможливе розрізніті — синє тло, серйозне обличчя, гарячалінія. Всі зроблено правильно, однак мозок пересічного громадянина сприймає ЇХяк однакові. А отже, в більшості ВИПАДКІВ Менш Відомий політик своєю рекламної активністюпрацює на імідж Більш популярного.

Тобто, коли людибачуть плакати Тігіпка, їхній мозок скоріше асоціює ЇХ з плакатами Януковича.Передбачити таку ситуацію було нескладно — мало Який політик гребуватимесиньо-жовтого гамою із „гарячу лінією“.

Найбільш вдалорозпочала свою рекламну передвиборну президентську кампанію Юлія Тимошенко,плакати Юлії Тимошенко, ЯКІ за рахунок простоти змогли подолати проблемувізуального відторгнення. ЇХ можна сприймати як брехливі чи правдиві, але ажніяк НЕ Складні для усвідомлення. Найменш вдало — Арсеній Яценюк. Так вважаєдиректор Київського центру політичних досліджень і конфліктології МихайлоПогребинський, який вважає, що конструктивна протиставлення Ю. Тимошенко іншимполітичним силам — це найкращий месседж її кампанії. „Шкода, що йоговикористовують в період, далекий від активної фази кампанії“, — зазначивполітолог і підкреслив, що такі цінні ідеї варто було б використовувати саме втой момент, коли вони будуть найбільш ефективні.

Початок рекламноїкампанії А. Яценюка М. Погребинський назвав невдалим. У той же час, за йогословами, якщо ця рекламна кампанія не досягає своєї мети, то вона все однозвертає увагу на кандидата. Політолог також відзначив, що, можливо, кращі табільш природні для образу А. Яценюка ідеї будуть використані пізніше в ходівиборчої кампанії.

Розміщаючирекламу літом, той самий Арсеній Яценюк Отримав унікальну, як каже президент,можлівість Зробити помилки, а потім ЇХ віправіті. Однак чомусь ЦЬОГО не булозроблено — очевидно, і сам Арсеній Петрович, і його команда вважають себенабагато розумнішім, Ніж десятки психологів, ЯКІ вивчали психологію кольору ташрифту в рекламі. Богословська, на своїх плакатах було зображено з діючоюмімікою, фон був обраний такий як і її опонента Ю. Тимошенко — білий. Гасла»Ви хочете ще 5 років такого життя?", «Досить ділити Севастополь».Експресивного в її поліграфічної програмі, під час проходження передвиборнихкомпаній нічого не було виявлено. ріс 17-18

У Литвина наплакатах, також відсутній портрет, (як і Юлії Тимошенко) і зображений гасло надуже невдалому тлі — жовтому. (Рис. 1-2) На пошту були розіслані портрети зйого підписом і біографією на зворотному боці, брошури з його біографією тапрограмою.

Виходячи зперерахований прикладом на наш погляд найбільш вдала компанія перед виборамизалишилася у Юлії Тимошенко. У її програмі використовувалися практично всіжанри поліграфічної реклами. Афіші та плакати були розбірливі, і звернення довсіх верствам населення мають право голосу. Її реклама майже на кожному кроцізустрічалася виборцям у вигляді листівок, афіш, плакатів і портретів. Цюрекламну кампанію відзначили багато фахівців у політології [24]. Вона показаласебе бійцем у цій сфері і виграла «рекламну битву», але програла вибори, щошвидше за залежало не від реклами, а від її основних діях в політиці.

Кандидати впрезиденти виборів 2010, досить добре проявили себе в рекламних поліграфічнихкомпанія, що швидше за все допомогло вибратися цим компаніям з кризового стану.


Переліквикористаних джерел

1. Берн Е. Ігри в які грають люди:Психологія людських взаємин. Люди які грають в ігри. Психологія людської долі.- СПб., 1992.

2. Боротьба за маси в трьохреволюціях Росії. Пролетаріат і середні міські верстви. — М., 1981. — 160 с.

3. Гофман В. Слово оратора. — Л.,1932. — 182 с.

4. Грачов М.М. Політична комунікація:теоретичні концепції, моделі, вектори розвитку. — М., 2004.

5. Грінберг Т.Е. Політична рекламапортрет лідера. — М., 1995.

6. Грінберг Т.Е. Політичнітехнології: ПР і реклама. — М., 2005.

7. Ємельянов С.М. Теорія і практиказв'язків з громадськістю. Вступний курс. СПб.: Пітер, 2005. — 398 с.

8. Жмиріков О.М. Як перемогти навиборах. — Обнінськ, 1995.

9. Лісовський С.Ф. Політична реклама.- М.: ІОЦ «Маркетинг», 2000.

10. Ольшанський Д.В. Політичний PR. — СПб., 2003.

11. Охочінскій В.К. Плакат. Вип.1.Розвиток і застосування. — Л., 1926. — 120

12. Пенькова О. М. Ох вже цей шрифт // Журналіст. — 1993. — № 5. — С. 42 — 49.

13. Підгірна Л.Д. Політична рекламаяк форма комунікації сучасного суспільства / / Вісник Російського університетудружби народів. — Серія: Політологія. — 2006. — № 8 — С. 85-94.

14. Підгірна Л.Д. Політична рекламаяк форма комунікації сучасного суспільства / / Вісник Російського університетудружби народів. — Серія: Політологія. — 2006. — № 8. — С. 85-94.

15. Політичні комунікації / За ред.А.І. Соловйова. — М., 2004.

16. Почепцов Г.Г. Імідж від фараонівдо президентів. — Київ, 1997.

17. Найкоротший шлях до влади. СБ.сучасних технологій проведення політичних кампаній. — Таганрог, 1995.

18. Сегела Ж. Національні особливостіполювання за голосами: Вісім уроків для кандидата-переможця. — М., 1999.

19. Тарабукин Н.І. Мистецтво дня. — М., 1925. — 98 с.

20. Феофанов О.А. Реклама: новітехнології в Росії. — СПб.: Пітер, 2003.

21. Шарков Ф.І. Коммунікологія:Енциклопедичний словник-довідник. — М.: Дашков і К, 2009. — 442 с.

22. Шарков Ф.І. Паблік рілейшнз:Підручник. — М.: Дашков і К, 2010. — 346 с.

23. Winter D. The personalities ofBush and Gorbachev procedures portraits and policy / / Political Psychology. — 1991. — № 2.

24. Маркетинг і реклама PR. Гасла,якими будуть спокушати виборців Президента України / / www.sostav. Ua.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу