Реферат: Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

/>зміст

Вступ

1. Теоретичні аспекти життєвого циклутовару

2. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктівкомпанії Danone

2.1 Коротка характеристика компанії

2.2 Аналіз життєвого циклу товарів компанії Danone

Висновки

Список використаних джерел


Вступ

Товарна політиканалежить як до загально-корпоративних проблем, так і до проблем маркетингу,однією із функцій якого є розроблення товару та планування асортименту зорієнтацією на вимоги ринку.

Маркетинговатоварна політика – комплекс заходів, за яких один або кілька товаріввикористовуються як основні інструменти виробничо-збутової діяльності фірми.Іншими словами, це розроблення та прийняття рішень щодо створення і просуванняна ринку товарів підприємства.

Кожному товару,який з’являється на ринку, як і людині протягом життя, судилося пройти кількаетапів життєвого циклу від “народження” до “смерті” – з моменту виведення товаруна ринок до зняття з виробництва. Тривалість ринкового періоду, обсяг збуту,прибуток багато в чому залежить від ефективної маркетингової підтримки товару,сутність якої має відповідати особливостям кожного етапу.

Життєвий циклтовару визначає послідовність періодів існування товару фірми на ринку тахарактеризує зміну обсягів продажу та прибутку від його реалізації і визначаємаркетингові стратегії від моменту виведення товару на ринок до його зняття зринку відповідно до поведінки споживачів і конкурентів.

Відтак, питанняжиттєвого циклу товарів постає актуальним для кожного підприємства. Длярозгляду цього актуального питання у даній роботі буде розглянуто теоретичніаспекти життєвого циклу товару та проведено дослідження життєвого циклу товарівна прикладі продуктів компанії Danone. Предметом цього дослідження будутьстадії життєвого циклу, на яких перебуває той чи інший товар.


1. Теоретичні аспекти життєвого циклутовару

Розвиваючихвильову теорію Н.Д. Кондратьєва, австрійський економіст Й. Шумпетер виділив іобґрунтував наявність так званих «ділових циклів» в розвитку економікипромислового виробництва як результат якісного, революційного оновленнякапіталу за рахунок використання технічних, організаційних, економічних іуправлінських нововведень. Поняття «життєвий цикл продукції» і його концепціювперше запропонував американський теоретик маркетингу Т. Льовітт в 1965 р. [8].

В умовахпланово-розподільної економіки дослідження життєвого циклу інновацій мало в більшіймірі теоретичне значення. В умовах переходу до ринкової економіки поняттяжиттєвого циклу набуває практично важливе значення. Знання закономірностействорення, своєчасного оновлення виробництва і пропозиції конкурентноздатноїінноваційної продукції дозволяє підприємствам знайти гідне положення на ринкахі перспективу подальшого стійкого розвитку.

За останнєдесятиріччя концепція життєвого циклу отримала належний розвиток, проте і заразіснують відмінності в підходах до його визначення і структури. В більшості вітчизнянихі зарубіжних робіт [8, 4 і др.] життєвий цикл товару підрозділяють на п'ятьхарактерних фаз: зародження, зростання, зрілість, насичення ринку, спад. Протевідносно структури життєвого циклу товару є і інші точки зору. Так, Котлер Ф.пропонує підрозділяти ринковий життєвий цикл товару на чотири етапи: виведенняна ринок, зростання, зрілість, занепад [4]. В деяких джерелах життєвий цикл розглядаєтьсяз позиції фаз, які товар проходить протягом терміну служби: початкова фаза,зростання, дозрівання, насичення.

Життєвий циклтовару – час, упродовж якого товар життєздатний на ринку і забезпечуєдосягнення цілей продавця. Від життєвого циклу товару залежить рівень прибуткуна кожній із його стадій

Життєвий цикл продукції також розглядається як тимчасовий інтервал,що включає декілька стадій, відмінних характером зміни об'єму виробництва інноваційноїпродукції в часі. В його викладі повний життєвий цикл виробу включає часстворення, випуску і експлуатації, а залежно від місця використання він підрозділяєтьсяна життєві цикли в сферах виробництва і споживання.

Результати аналізу існуючих точок зору на види і структуру життєвогоциклу інновацій дозволяють зробити наступні висновки. Кожна з наведенихконцепцій відображає певний підхід (виробничий, ринковий, споживний і їхньоїсукупності) до їхнього змісту з урахуванням особливостей об'єкта інноваційноїдіяльності (засоби, предмети праці і споживання, виробничі відносини і др.),тривалості інноваційного і споживацького циклів. Проте, незважаючи на індивідуальністьпідходів, є і загальні ознаки життєвого циклу інновацій.

Склалися певні незмінні риси кожного етапу життєвого циклу товару. Виявленау сфері споживання незадоволена суспільна потреба перетвориться у сферіфундаментальної і пошукової науки в ідею, здатну задовольнити цю потребу. Це ітой факт, що маркетингові дослідження за визначенням потреби не є першим етапомжиттєвого циклу інновації, зумовлює наявність ряду видів життєвого циклуінновації в структурі ЖЦ організації. В результаті проведення НДДКР ідеянабуває форму, що володіє певними споживними властивостями, матеріалізується увигляді інноваційних продуктів, які проходять внутрішньоорганізаційні абозовнішні випробування на ринку. Якщо випробування пройшли вдало, приступають допідготовки і потім виробництва інноваційної продукції. Остання в процесікомерціалізації придбаває товарну форму і статус інновації, що задовольняєконкретну суспільну потребу. З моменту завершення інноваційного процесу –моменту комерціалізації – починається споживний (експлуатаційний) життєвий циклінновації, що завершується її списанням і утилізацією.

Етап розроблення. Включає стадії зародження ідеї, проведеннянауково–дослідних і дослідно–конструкторських робіт для перетворення ідеї напридатний для промислового виготовлення продукт, розроблення технології йоговиробництва.

Етап виведенняна ринок. На цьому етапі відбуваються налагодження технологічного процесу,випуск пробної партії та її ринкова апробація, формування стратегії та каналівзбуту. На цьому етапі прибуток відсутній, оскільки витрати перевищують доходивід продажу.

Етап зростання.Період швидкого сприйняття нового товару ринком і швидкого зростання прибутків.

Етап зрілості.Характеризується уповільненням темпів збуту внаслідок придбання товарубільшістю покупців. Товар перестає бути новинкою. Прибуток стабілізується абозменшується у зв'язку зі зростанням витрат на його захист від конкурентів. Циметапом життєвий цикл інновації фактично завершується.

Етап занепаду.Різке падіння збуту і зниження прибутків. Товар знімають з виробництва.

Зміна стадійжиттєвого циклу зумовлена певними закономірностями: завжди максимальнезростання прибутку досягається на стадії початку виробництва за рахунокмонопольне високої ціни на ринку. Ціна перекриває збитки, пов'язані з розробкоюнового продукту. Після безприбуткової реалізації (низькі обсяги продажу) криваприбутків сягає вгору, випереджуючи обсяги продажу. Насичення ринку призводитьдо зниження норми прибутковості, проте за рахунок великих обсягів продажуприбутковість залишається високою. У фазі зрілості різко зростає конкуренція,оскільки відбувається дифузія (поширення) нововведення, попит падає,починається фаза занепаду, прибуток стрімко падає до нуля, після чого продукціявиводиться зі стадії реалізації [3].

Як правило, такістадії життєвого циклу проходить технічно складна інновація, створення якоївимагає попередніх досліджень ефективності технічного рішення, взятого за їїоснову, конструкторського розроблення дослідного зразка, його апробації,вдосконалення, розроблення технології виготовлення тощо. Цей процес може бутитривалим і не обов'язково завершуватися успіхом.

Залежно від глибини наукових досліджень і ступеня новизни результатівпотрібно розрізняти повний і малий життєві цикли. Повний цикл передбачаєстворення принципово нового виду інноваційної продукції на основі новоготехнічного або іншого принципу і включає фундаментальні і пошукові дослідження.Малий життєвий цикл передбачає удосконалення інноваційної продукції врезультаті проведення НДДКР.

Розглянуті умови і залежності між стадіями і видами життєвих циклівнеобхідно обов'язково ураховувати в практичній діяльності підприємств і організацій,оскільки будь-яка інноваційна продукція або послуга після виходу на ринок підвпливом НТП відразу ж в тому або іншому ступені починає втрачати свою споживну вартістьі конкурентоспроможність.


2. Дослідження життєвого циклу товарів наприкладі продуктів компанії Danone

 

2.1 Коротка характеристика компанії

Компанія Danone подарувала світові продукт, про який більшістьлюдей до того просто не знала. Історія йогуртів в Європі почалася, коли великийросійський біолог Ілля Мечників в 1908 року висунув свою гіпотезу, згідно якоїболгарська паличка (що міститься якраз в йогурті) здатна захистити організм,продовжувати йому життя, і помітно поліпшити ситуацію з шлунково-кишковимтрактом. Робота російського вченого натхнула грека, що осів в Іспанії, ІсаакаКарасу на заснування своєї компанії з продажу йогурту в Західній Європі.

Справжнього міжнародного успіху Danone досягла після об'єднання в1973 році з компанією BSN – виробником харчового скла і мінеральної води Evian.Об'єднана компанія BSN Gervais DANONE почала масштабну експансію в Європі. В1994 році компанія була перейменована в Group DANONE («Групу Данон»), до кінця90-х років вирішила повністю зосередитися на випуску корисних для здоров'япродуктів. «Непрофільні» виробництва були продані, а виручені засобиінвестувалися в передову науку і розвиток пріоритетних для компанії напрямів.Процес концентрації ресурсів протягом декількох років в рамках нової стратегіїзавершився в 2007 року продажем успішного бізнесу по виробництву печива іпридбанням компанії Royal Numico – одного з лідерів виробництва дитячого іклінічного харчування (торгові марки Nutricia, Nutrilon і інші) [6].

Так з могутнього, але дещо різноспрямованого конгломератународилася стала структура трьох основних напрямів бізнесу сьогоднішньою «ГрупиДанон», сконцентрованих на здоров'ї: виробництво кисломолочних продуктів,дитячого і клінічного харчування і мінеральної води. Саме ці ринки є основнимидля сучасної Danone (рис. 2.1).


/>

Рисунок 2.1 – Структура виробництва ГрупиDanone [6]

У більшості людей по всьому світу компанія асоціюється якраз з цимипродуктами. На всіх трьох ринках Danone займає провідні позиції. Сьогоднікомпанія випускає багато відомих продуктів, серед яких і такі як, відомі внашій країні «Растишка» «Actimel» «Даниссимо» «Активиа» і багато що інше. Наприкладі перших трьох з перерахованих товарів зупинимося для подальшогоаналізу.

 

2.2 Аналіз життєвого циклу товарів компаніїDanone 

Аналіз буде проводитися на прикладі трьох продуктів компанії: йогурту«Активія», «Растишка» та «Actimel». Це найбільш поширені та відомі торговімарки компанії на ринку України. Під цими торговими марками компанія продаєширокий спектр товарів, та асортимент постійно оновлюється.

Актівіа (Activia) – марка пробіотичних молочних продуктів компаніїDanone. Актівіа містить пробіотичну бактерію, що відноситься до видуBifidobacterium animalis з роду Bifidobacterium. Компанія запевняє, що «BifidusRegularis» або «Bifidus Actiregularis» (обидві є торговими маркамиBifidobacterium animalis) допомагає позбутися від дискомфорту в області живота[6].

Актівіа кисломолочний біопродукт з сирним кремом та мюслі – новийпродукт компанії Danone, який був запущений на ринку України на початку цьогороку, та отримав продуктову назву «Активія Сніданок». Цей продукт являє собоюпоєднання пластівців та біфідойогурту. Завдяки особливим біфідобактеріям,«Активія Сніданок» ефективно усуває важкість і дискомфорт у животі та природнонормалізує травлення. Окрім цього, цей товар може сприйматися як спосібперекусити на робочому місці, вдома чи у дорозі. Продається продукт в упаковкахпо 130 г за ціною біля 6 грн. за упаковку.

Цей товар був виведений на ринок України в січні цього року, таодразу ж була розпочата стимулююча рекламна компанія, направлена на прискоренняпроходження товаром стадії «виведення на ринок». На даний момент товарнаближається до стадії активного зростання. Тобто можна сказати, що нимпройдені дві перші фази життєвого циклу товару (рис. 2.2).

/>

Рисунок 2.2 – Стадії життєвого циклу товару, пройдені «АктивіяСніданок»

Етап розробленнятовару «Активія Сніданок» проходив на протязі певного часу до моменту початкувиводу товару на ринок в січні цього року. Маркетинговим відділом компаніїпісля проведених маркетингових досліджень була запропонована ідея – додати доіснуючих йогуртів певну кількість пластівців для формування харчового продуктупридатного для споживання на сніданок чи на роботі. У науково-дослідному центрікомпанії провели необхідні технічні розробки, що стосувалися характерупоєднання йогурту та пластівців – змішаного чи роздільного, характеру упаковки,тощо. Все це втілилося у перетворення ідеї на придатний для промисловоговиготовлення продукт, розроблення технології його виробництва. Основний фактор,що вплинув на малу тривалість розробки цього товару – простота задуму: продуктє з технологічної точки зору простим поєднанням двох існуючих продуктів.

На етапівиведення товару на ринок відбувалося налагодження процесу виробництва, ринковаапробація перших партій товару, формування стратегії розвитку. При цьомувикористовувалися вже налагоджені канали збуту торгівельної марки «Активія». Етапвиведення «Активія Сніданок» на ринок протікав за умов потужної рекламноїкампанії, яка охоплювала кілька напрямків: телебачення, зовнішня реклама навеликих щитах, реклама у місцях продажу та реклама через власний Інтернет-сайтторгівельної марки «Активія». Саме активна рекламна компанія стала вирішальнимфактором швидкого проходження етапу виведення на ринок. На цьому етапі прибутокбув незначний, оскільки витрати на рекламу та організаційні заходи перевищувалидоходи від продажу.

Наразі можнастверджувати, що товар переходить на етап зростання. Починається період швидкогосприйняття нового товару ринком, оскільки споживач вже знайомий із торгівельноюмаркою «Активія», сприймає її як ознаку високоякісних продуктів для здоров’я.Більше того, запропонований товар є дуже зручним для споживання, та вмістоднієї упаковки замінює собою одразу два товари, що є дуже привабливим дляцільового споживача. У найближчій перспективі компанії Danone вже слідочікувати швидкого зростання прибутків, отриманих саме від продажу цього товару.

У підсумку,можна сказати, що «Активія Сніданок» – молодий товар, що знаходиться наприкінцістадії виведення на ринок, та виходить на етап зростання. Вкладені у рекламнукампанію гроші починають поступово повертатися у вигляді отримуваних прибутків.Та в цілому виведення даного товару на ринок можна вважати успішним.

Наступним можна розглянути продукт Actimel. Це пробіотичнийкисломолочний продукт, в якому традиційний склад йогуртів: Lactobacillusbulgaricus (у 1 мл — 107 КУО) та Streptococcus thermophilus (108 КУО/г)доповнений штамом Lactobacillus сasei DEFENSIS (108 КУО/г). Штам Lactobacilluscasei DN-114001 (комерційна назва Lactobacillus casei DEFENSIS), який міститьтільки продукт «Actimel», був виділений із ферментованого молока і відібранийіз колекцій штамів науково-дослідного центру Danone Vitapole. Основнимкритерієм використання даного штаму була наявність у нього пробіотичнихвластивостей і здатність зберігати свою біологічну активність протягом всьоготерміну споживання [6].

Виробником проведено цілий ряд експериментальних та клінічнихдосліджень, які підтверджують позитивний вплив Actimel та Lactobacillus caseiDEFENSIS на захисну систему шлунково-кишкового тракту людини. Ці дослідженняпідтверджують оптимізуючу дію Actimel на бар’єрну функцію кишкової флори, наслизову оболонку кишечнику та стан імунної системи. Продається у 100 – грамовихупаковках по ціні більше 4 грн.

Actimel – продукт, який одним з найперших компанією Danone буловиведено на ринок нашої країни. Власне, саме цій компанії і довелося формуватицілий сегмент ринку збуту для свого продукту, бо до цього в Україні не було анісформованого ринку йогуртів, ані сегменту йогуртів для здорового харчування.Цей товар з’явився на ринку у середині 90-их, і, хоча і був майже монополістому своїй ніші, все ж завоювання ринку вдавалося не легко через складу економічнуситуацію тих часів у комбінації з високою вартістю товару. Тим не менш, товарзараз знаходиться на стадії насичення (рис. 2.3).


/>

Рисунок 2.3 – Стадії життєвого циклу товару, пройдені Actimel

Зародження ідеїтакого товару, можна сказати, це зародження ідеї самої компанії Danone – ідеївиготовлення йогуртів, якіб покращували імунітет те роботу шлунково-кишковоготракту людини. Зародження цієї ідеї відноситься ще до початку ХХ століття. Постійнепроведення науково–дослідних і дослідно–конструкторських робіт для перетворенняцієї ідеї на придатний для промислового виготовлення продукт, розробленнятехнології його виробництва проходило на протязі всього існування компанії, яказ цією метою спочатку виготовляла прості йогурти, а пізніше вийшла на розробкутакого товару як Actimel.

Етап виведенняна ринок проходив в Україні в 90-ті роки. Компанії довелося формувати не тількиринок йогуртів чи спеціальних молочнокислих продуктів для покращення імунітетута роботи шлунку, а й весь ринок здорового харчування, який на той часзнаходився в країні в зародковому стані. На цьому етапі відбувалася ринковаапробація продукції в Україні та апробація підходів до створення рекламноїстратегії і її втілення. Крім того проходило формування каналів збуту, що такожбуло складно в зв’язку з не сталим становленням ринкових відносин та формгосподарювання. На цьому етапі прибуток був відсутній, оскільки витрати навиведення на ринок цього товару набагато перевищували доходи від продажу.Основними факторами, що сповільнювали проходження товаром етапу виведення наринок була несформованість ринкових відносин та не сформованість ринку йогуртівв країні.

Етап зростанняпроходив також достатньо повільно, що було пов’язане із занадто повільнимзростанням купівельної спроможності громадян, при високій ціни на продукцію.Період сприйняття нового товару ринком і зростання прибутків не був швидким.

Все ж товару вдалося міцно закріпитися у своєму сегменті ринку наетапі зрілості. Враховуючи етап зростання, який розтягнувся у часі, уповільненнятемпів збуту внаслідок насичення ринку почалося тільки кілька років тому, хочатовар вже давно перестав бути новинкою. Прибуток стабілізувався на деякий час,але на даний момент є ряд загроз у зв'язку зі зростанням витрат на захист відконкурентів. Крім того, у даного товару починає формуватися негативний іміджчерез масове поширення сумнівів щодо його корисності для здоров’я. Тому можнавважати, що етап зрілості цього товару добігає свого кінця у найближчі роки.

Не дивлячись на те, що етап зрілості як правило у більшості товаріввидається найдовшим, для Actimel так не сталося з кількох причин:

затягування етапу виходу на ринок;

уповільнений етап зростання;

швидке насичення сегменту ринку;

формування негативного іміджу;

устарівання бренду;

тривала незмінність даного товару.

Таким чином, даний товар є зрілим товаром, який на даний момент всеще приносить великі прибутки, та для забезпечення їх подальшого надходження,товар необхідно оновлювати та видозмінювати, для того щоб відновити йогопривабливість для споживача.

Розглянемо останній з запропонованих до вивчення товарів – йогурт«Растишка». «Растишка» – це лінія кисломолочних продуктів для дітей, що збагаченікальцієм, який важливий для зростання, формування кісток і зміцнення зубів. Всі продукти містять фруктове пюре іпроводяться без добавки консервантів і штучних фарбників. Саме тому ці продуктисхвалені Союзом педіатрів країни. Окрімпитного йогурту і сиру, під маркою «Растишка» випускаються йогурт з печивом«Полосатый Растишка» і «Растишка кефирный» [6].

Питний йогурт «Растишка» з печивом, збагачений кальцієм –унікальний дитячий йогурт, що не має аналогів на ринку. В одному продуктіпоєднується йогурт і печиво, що робить його корисним і поживним одночасно. Як івсі продукти лінії «Растишка», новинка додатково збагачена кальцієм, який єнеобхідним для здорового зростання дітей. В новому продукті печиво як бирозмішано в йогурті до однорідної консистенції, що робить його смак дуже м'якимі ніжним. Новий йогурт з печивом «Растишка» ідеально підходить для полуднядітям будь-якого віку. Вони із задоволенням спробують печиво, яке можна пити. Рекомендованаціна така ж, як і у фруктових смаків питного йогурту «Растишка» – 17 грн. заупаковку з чотирьох пластикових пляшок по 90 р.

Питний «Растишка» з печивом з'явився в магазинах в квітні 2006року, та одразу ж була розпочата масштабна рекламна кампанія, що буларозрахована як на сприйняття дітьми, так і на дорослих – для якнайшвидшоговиведення товару на ринок (рис. 2.4). Спеціально для виходу нового продукту бувзнятий яскравий ролик. В травні покупці питного йогурту «Растишка» з печивом отримувалияскраві альбоми для малювання – в рамках спеціальної промо акції.


/>

Рисунок 2.4 – Стадії життєвого циклу товару, пройдені питним«Растишка» з печивом

На рисунку показано, що товар повністю пройшов три етапи життєвогоциклу, етап розробки, виведення на ринок та зростання, а на даний моментпідходить до насичення ринку. Етап розробки проходив для цього товару напротязі більше року, оскільки необхідно було розробити рецепт питного йогурту,який б и містив у своєму складі печиво, що було технічно складною задачею.Вирішення цієї задачі потребувало часу і зусиль співробітниківнауково-дослідного центру компанії. Ідея питного йогурту з розчиненим печивомбула привабливою з точки зору маркетингу через свою унікальність та високусприйнятливість дітей до подібних новинок.

Етап виведенняна ринок ознаменувався налагодження виробничого процесу та випуском перших партійтовару для апробація їх на ринку. Стратегія збуту базувалася на унікальностітовару, яка мала б викликати велику зацікавленість з боку цільової аудиторії –дітей. Щодо каналів збуту, то тут компанія вже мала змогу користатисявстановленим раніше каналами, оскільки торгівельна мережа, де продавалисятовари торгової марки «Рас тишка» вже була сталою. На цьому етапі не вдавалосяотримувати навіть незначний прибуток, оскільки витрати на агресивну ректальнукампанію, необхідну для такого унікального та несподіваного товару спочатку перевищувалидоходи від продажу.

Етап зростаннярозпочався того ж року, оскільки агресивна рекламна кампанія мала успіх і товарбув успішно виведений на ринок. Ринок швидко почав сприймати новий товар, хочаширокого розповсюдження товару досягти не вдалося і зростання прибутків не булонастільки стрімким, як це очікувалося. Тут також відіграв свою роль факторунікальності товару: унікальність не завжди абсолютно схвально сприймаєтьсяспоживачами. Особливу роль відіграло те, що товар призначений для споживаннядітьми, в той час, як покупцями його зазвичай є батьки, які можуть мати більшскептичне ставлення до будь-якого роду новинок.

Тим не менш, товар зараз перейшов межу етапу зрілості інаближається до насичення ринку, хоча і при менших обсягах збуту від тих, щоочікувалися. Уповільнюються темпи збуту внаслідок заповнення цільового сегментуринку. Натепер, товар вже перестає бути новинкою, проте деяка часткаобережності до нього все ж залишається. Прибуток від сбуту цього товарустабілізується. Втім, зараз існує загроза розповсюдження негативних суджень пропродукт, сила дії яких підкріплюється хвилюванням батьків за здоров’я своїх дітей.

Таким чином, виведення на ринок такої новинки, як питний «Растишка»з печивом, хоча і не принесло всіх очікуваних прибутків, все ж було доситьуспішним, про що свідчить те, що товар зайняв свою ділянку ринку та досягстадії насичення ринку та зони отримання найбільшого прибутку. Основноюзагрозою на даному етапі є поява негативної громадської думки стосовно корисностіта безпеки споживання даного виду товару саме дітьми. Основний фактор, якийможе допомогти подовжити стадію зрілості цього товару – формування іміджубезпечного так корисного харчового продукту, який би доводився тапідкріплювавася реальними загальнодоступними фактами.


Висновки

Життєвий цикл товару – основа маркетингової концепції існуваннятовару на ринку. Життєвий цикл товару розцінюється як складова процесу основноїдіяльності будь-якого підприємства, невід’ємний елемент інноваційноїдіяльності, а врахування його етапів при плануванні створення нового продукту єнеобхідністю, без слідування якій загальне планування діяльності підприємства єнеможливим.

Наведена класифікація видів і стадій життєвого циклу інновацій єосновою відтворювальних економічних циклів, формування цілісної структуригосподарських комплексів на основі спеціалізації і кооперації суб'єктів їхньоюнауково-виробничою і інфраструктура, оцінки і стимулювання розвитку їхніхінноваційних потенціалів. На всій життєвій колії інновації виникає цілий рядвзаємозв'язаних проблем наукового, технічного, виробничого, екологічного,соціального, правового і економічного характеру. Управління ними є складним,але необхідним процесом, який може і повинен забезпечити стійкий розвиток суспільства.

З проведеного дослідження продуктів компанії Danone видно, що вонамає один новий товар, який тільки переходить на стадію зростання – йогурт«Активія Сніданок», товар, який наближається до етапу насичення – питний«Растишка» з печивом, та товар, якій потребує якнайскорішого оновлення чизаміни новим «Актімель».

«Актімель» на даний момент все ще приносить великі прибутки, та длязабезпечення їх подальшого надходження, товар необхідно оновлювати тавидозмінювати, для того щоб відновити його привабливість для споживача.«Активія Сніданок» – молодий, в цілому виведення даного товару на ринок можнавважати успішним, товар, що знаходиться наприкінці стадії виведення на ринок,та виходить на етап зростання. Питний «Растишка» з печивом – менш успішнийтовар, та відносно нього також, як і для «Акти мелю», існує загроза негативногосуспільного сприйняття.

Відтак, дослідивши стадії життєвого циклу різних товарів, можна нелише характеризувати ці самі товари, але й судити про становище компанії, що їхвиробляє. Результати дослідження дають змогу оцінити успішність виведення наринок та існування товарів підприємства, а також – дати рекомендації щодопокращення їх становища на ринку.


Список використаних джерел

1.  Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для студ. екон. спец. вищ.навч. закл. — 4. вид., доп. — К.: Лібра, 2006. – 717 с.

2.  Іванілов О.С. Маркетинг: навч. посіб. для студ. ВНЗ. — [2-ге вид.,доп. і перероб.]. — Донецьк: [Східний видавничий дім], 2009. – 311 с.

3.  Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. /Абрамешин А.Е., Воронина Т.П., Молчанова О.П., Тихонова Е.А., Шленов Е.В.; Под.ред. док. ек. наук., проф… О.П. Молчановой. – М.: Вита-пресс, 2001. – 272 с.

4.  Котлер Ф. Основы маркетинга [Текст]: краткий курс: пер. с англ / Ф.Котлер. — новое изд. — М. — СПб. — К.: Вильямс, 2007. — 656 с.

5.  Маркетинг у прикладах і завданнях [Текст]: навчальний посібник /ред. Ілляшенко. — Суми: Університетська книга, 2006. — 400 с.

6.  Официальный сайт компании Danone вРоссии. – 2010. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.danone.ru/

7.  Савельєв Є.В. Новітній маркетинг: навч. посіб. / Євген ВасильовичСавельєв (ред). — К.: Знання, 2008. – 420 с.

8.  Шумпетер Й. Теория экономического развития.Исследования предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и циклаконъюнктуры. – М.: Прогресс, 1982. – 456 с.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу