Реферат: Товарознавча експертиза якості імпортних косметичних товарів

Полтавськийуніверситет споживчої кооперації України

Кафедратоварознавства та експертизи непродовольчих товарів

Курсоваробота

зекспертизи непродовольчих товарів

натему:

„Товарознавчаекспертиза якості імпортних косметичних товарів”

(наматеріалах магазину „Астера” м. Полтава )

Виконала

Студенткагрупи

Науковийкерівник:

Професоркафедри  Козьмич Д.І

Полтава2007


ПЛАН

Вступ

1.        Значення експертизидля підвищення якості товарів.2.        Класифікація тагрупова характеристика асортименту косметичних товарів.

            Класифікаціяі асортимент засобів для догляду за шкірою.

            Класифікаціязасобів для догляду за волоссям

             Засобидля укладання, завивки і збереження зачіски

             Декоративнакосметика

             Засобидля губ

             Засобидля догляду за нігтями

3.        Аналіз нормативно –технічної документації, що регламентує якість косметичних товарів.4.        Вимоги до якості  імпортнихкосметичних товарів.             Вимоги до пакування, маркування,транспортування, зберігання.5.        Характеристикадефектів косметичних товарів.6.        Організація тапорядок проведення експертизи якості косметичних товарів.7.        Аналіз результатівекспертизи якості на матеріалах магазину „Астера”.

Висновки тапропозиції

Використаналітература

Додатки


 ВСТУП

Косметика – наука про красоту, мистецтво збереження тіла, атакож обличчя молодим, гарним, здоровим. Пройшовши багатовіковий шлях, в нашчас вона займає поважне місце як істинна наука, яка займається здоров’ям такрасивим зовнішнім виглядом людини.

Слово „косметика” походить від грецького слова „космет”. Такназивалися рабині, які прикрашали тіло та обличчя жінок Риму.

Косметикою займалися народи майже всіх країн на різних етапахсвого історичного розвитку.  Батьківщиною сучасної косметики прийнято вважати Схід.Історія донесла до нас через три тисячоліття у всій своїй неповторній красіоблік єгипетської цариці Нефертіті, — її скульптурне зображення. Видно, щомалюнок роту, брів, очей підкреслені гримом, підфарбовані нігті. Використаннягриму як жінками, так і чоловіками було вимогою етикету.

Першими людьми, які займалися приготуванням косметики –масла, пудри, барвники, були жерці. Перший письмовий документ, в якому містивсяперелік свого роду косметичних правил, являється папірус Еберса. тут детальноописано, як потрібно вмиватися миртовим, оливковим та кунжутним маслом, якезавозилося з Палестини, Аравії, Африки.

Відомо, що рецептами по приготуванню пудрі, білил, рум’ян,губної помади, які були написані царицею Клеопатрою, користуються і після їїсмерті.

За останні роки спостерігається тенденція розвитку парфумерно– косметичного ринку, роблячи акцент на здоров’я споживачів, індивідуалізацію ібагатофункціональність косметики, створення нових сегментів ринку. 

Товарознавча експертиза – особливий вид діяльності, щоґрунтується на знаннях про товар і спрямований на всебічне оцінювання товарів.

Експертиза – є дуже важливим елементом в формуванні ринкунепродовольчих  товарів, стимулює його розвиток і конкурентоспроможність.Проведення експертизи дозволяє виявити фальсифіковані та неякісні товари,захистити споживачів від підробок та товарів невідомого походження, сумнівноговиробництва.

Метою даної курсової роботи є аналіз оцінки якості тапроведення товарознавчої експертизи косметичних виробів. Для цього потрібнорозглянути наступні питання:

Ø   Охарактеризувати значенняекспертизи товарів для підвищення якості товарів;

Ø   Провести класифікацію ігрупову характеристику асортименту косметичних товарів;

Ø   Проаналізувати нормативно –технічну документацію, що регламентує якість косметичних товарів;

Ø   Вивчити вимоги до якостікосметичних товарів;

Ø   Оглянути дефекти косметичнихтоварів;

Ø   Організація та проведенняекспертизи якості косметичних товарів;

Ø   Зробити висновки і пропозиціїза результатами досліджень.


1. Значення експертизи для підвищенняякості товарів.

За останні роки відбулося насичення внутрішнього ринку країнирізноманітними товарами вітчизняного та закордонного виробництва, що призвелодо падіння напруги споживацького попиту. В цих умовах різко зросли вимоги доякості продукції, правил гарантійного і післягарантійного обслуговування, не­шкідливостіта безпеки продукції для споживача і навколишнього середовища. За такоюкон'юнктурою ринку, що склалася останніми роками, стратегічним напрямомпідприємницької діяль­ності є зростання якості товарів і зниження витратвиробництва. І є важливо і актуально, враховуючи те, що з прийняттям ЗаконуУкраїни «Про захист прав споживачів» суми виплат споживачам ігарантією та у випадку заподіяння шкоди неякісними товара­ми досягли значнихрозмірів.

Найважливішою ознакою нашої економіки є випусквисокоякісних і конкурентноздатних товарів.

Під час вирішення проблеми підвищення якостінеобхідно приховувати структуру, взаємозв'язки і фактори, що визначають якість виробів, виробництва, фірми і суспільства в цілому.

Ці взаємозв'язки представлені у вигляді«піраміди якості». Формування якостіпочинається з розробки моделі і поставки продукції навиробництво. Підвищення якості продукції на цьому етапізабезпечує більш раціональне використання виробничихпотужностей, прискорює її реалізацію, знижує ніпрати від браку.

На етапі обігу підвищення якості продукціїпроявляється у зниженні витрат на її реалізацію і зберігання, зменшенні транс­портнихвитрат.

Під час експлуатації продукції високої якостізнижуються її експлуатаційні витрати, покращуються умовита безпеки і праці.

Проте вирішити проблему підвищення якостіокремим вироб­ництвам і підприємствам дуже складно, черезте, що на якість  впливають не тільки внутрішні(внутрішньовиробничі), але й зовнішні фактори, якіодержали назву «якість суспільства». Без вдосконалення всіх елементів, що входять у блок «якість, суспільство і ви», важко розраховувати на високу якість продукції. В той же час високоякісна продукція гарантує успіх фірмі, підприємству, а це і у свою чергу призведе до успіху суспільства.

Для об'єктивного оціню­ванняякості вітчизняних і імпортних товарів необхідні спеціалізо­вані організації з експертизи товарів, які можуть зробити компе­тентний висновок про якість партії товарів, які закуповуються, ви­значити їх вартість, походження, конкурентоспроможність. Вирішеннюпоставлених перед експертом завдань допомагає досвід, розумінню сутностіпроблеми, інтуїція фахівця.

«Експертиза» (походитьвід латинського ехреrtus дослід­ний) — це дослідження будь-якого питання чиоб'єкта, яке вима­гає спеціальних знань, з наданняммотивованого висновку.

Експертиза товарів якспецифічний вид діяльності являє со­бою випробування, дослідженняякості (споживчих властивос­тей, нешкідливості,безпечності харчової цінності тощо, кількості тавідповідності умовам нормативної документації, умовам дого­вору партії (або окремого товару) з поданням мотивованого, об'єктивного, кваліфікованого висновку.

Виділення цього напряму експертної діяльностів самостійну галузь відбулося на початку 90-х років XX століття, що пов'яза­но зрозвитком промислового виробництва товарів і ринкових відносин.Внаслідок цього виникла необхідність глибокого дослідженнятовару як об'єкта комерційної діяльності і оціню­вання властивостей товарів.

Дуже часто термін «експертиза» ототожнюєтьсяз терміном «контроль», що єневірним. Експертиза відрізняється від контролю якості продукції або товарів сферою застосування,суб'єктами проведення експертизи,кінцевими результатами.

Після завершення експертизи складається актекспертизи, тобто результатом експертизи є письмовийобґрунтований вис­новок, за який експерт несе юридичну відповідальність.

До експертних організацій, які уповноваженіпроводити екс­пертизу кількості і якості товарів таздійснювати незалежні това­рознавчі експертизи вУкраїні, належать Торгово-промислова палата, центриметрології і стандартизації Держстандарту Украї­ни,державні структури у справах захисту прав споживачів Держ­стандартуУкраїни, Гігієнічний центр та структури Міністерства охорониздоров'я України, деякі громадські організації, діяль­ність яких пов'язана зконтролем за якістю товарів.

Проведення експертизи доручається виключноекспертам, спеціалістам, вченим, які володіютьспеціальними професійними знаннями, мають відповіднувисоку теоретичну підготовку, до­статній життєвий досвід, збагачений практикоюза своїм фахом.

Під час проведення контролю за якістю ібезпекою продукції і товару кінцевим результатом роботи є:

·          на виробничих підприємствах —посвідчення про якість;

·          в торгівлі і під часпроведення сертифікації — сертифікати відповідності,гігієнічні, санітарні, ветеринарно-санітарні, екологічні;

·          при проведенні інших видівконтролю — акти перевірки.

Для проведення експертизи на сучасному рівнінеобхідно зна­ти мету, завдання, що висуваються передекспертизою.

Експертиза споживчих товарів передбачає вивчення і визначення основних споживних властивостей товарів, їх змін в процесі виробництва, транспортування, зберігання, реалізації; відповідності визначених, передбаче­них заявками показників вимогам нормативної документації. Виходячи із визначеного, завданнями експертизи товарів є:

·       проведення експертизи кількості і якостітоварів виробни­чо-технічного призначення та товарів народногоспоживання з визначенням відповідностіданим товаросупровідної докумен­тації постачальника;

·       визначення відповідності встановленихпоказників якості документальним даним і данимнормативної документації;

·       визначення відповідності упакування,маркування передба­ченим вимогам нормативної документації,контрактів;

·       проведення ідентифікації товару з визначеннямступеню йо­го придатності до споживання; відповідностівиду, різновиду, найменування, градації за якістю;

·       визначення причин зниження якості товарів упроцесі ви­робництва, транспортування, зберігання;

·       визначення відповідності якості і вартості товару;

·       відповідність товару штриховому коду, кодутоварної но­менклатури зовнішньоекономічної діяльності(УКТ ЗЕД);

·       визначення країни походження товару;

·       проведення пошуку необхідної інформації івикористання її в експертній діяльності;

·       аналіз отриманих даних під час експертизи, їхоцінка, скла­ дання висновку.

Експертизи поділяють на попередні,додаткові,повторні, комплексні.

Додаткова експертиза —експертиза, яка проводиться внас­лідок недостатньо повногоекспертного дослідження товарів, до­кументів та іншихматеріалів; виникнення нових питань, які не бу­липоставлені при проведенні первинної експертизи. Така експер­тиза може бути призначена, наприклад, у разі появи нових доку­ментів, які небули подані експерту визначально, необхідності про­ведення експертизи якостіпісля первинної експертизи кількості то­варутощо. В усіх випадках додаткові експертизи проводяться з тих питань, які не були висвітлені в основнійекспертизі.

Додаткова експертиза доручається експерту,який проводив первинну експертизу. При проведеннідодаткової експертизи ек­сперт вивчає питання, які небули досліджені при первинній екс­пертизі. Результати їїоформляються окремим актом, який допов­нює акт первинноїекспертизи.

Повторна експертиза проводитьсяпри виникненні незгоди між зацікавленими сторонами в оцінцівисновку з первинної екс­пертизи.

Зацікавлені сторони обґрунтовують підставидля проведення повторної експертизи. Для її проведенняпризначається інший ек­сперт або експертна комісія, до складуякої повинні входити екс­перти. Об'єктом дослідженнязавжди виступає тільки той товар, який був поданий експертизіпервинно, досліджуються ті ж самі властивості товару, припотребі доповнюються новими. Резуль­тати повторної експертизи вважаютьсяостаточними, якщо вони співпадають з результатами первинної експертизи.

Підставами для проведення експертизи є сумніви заявника екс­пертизи в об'єктивності, точності, повнотіпроведення експерти­зи, достовірностірезультатів, компетентності, матеріальній заці­кавленості експерта, при виявленні інформаційної і товарної фальсифікації, протиріч у висновку експерта, атакож в доказах, які пропонуютьзацікавлена сторона, арбітраж, суд, слідчі органи.

Обов'язковим є призначення повторноїекспертизи, якщо ви­явлено форми неможливості залученняексперта до роботи, якщо має місце отримання експертомвинагороди безпосередньо від зацікавлених сторін.

Потреба в експертизі виникає з появою нових,малодосліджених товарів, а також при зберіганні якихвнаслідок хімічних пере­творень можуть утворитисянебезпечні для життя речовини.

За результатами експертизи складається одинзагальний акт, в якому кожен з експертів викладає свої методидосліджень об'єкта, аналізує отримані результати і робитьвисновок.

Комплексна експертиза є одночасно комісійною,багатопред­метною. За кількістю експертів, що беруть участь в проведенніекспертиз, їх можна поділити на одноособові і комісійні.

Контрольна експертиза (перевірнаекспертиза) проводиться з метою перевірки роботиекспертів, їх компетентності, правиль­ності дій, достовірності, обґрунтованостівисновків.

Контрольна експертиза призначається зініціативи керівницт­ва експертної організації, арбітражу,суду, слідчих органів.

Підставою для проведення контрольноїекспертизи є наявність розбіжностей у висновках експертів, якіпроводили первинну і повторну експертизи. Вона призначається на будь-якійстадії проведення основної експертизи.

Проводить експертизу новий склад експертів.Результати оформляються новим актом експертизи, в якомувказуються ви­явлені відхилення у висновках в порівнянні зактом контрольної експертизи.

За умови не виявлення процесуальних порушеньексперт, який здійснює контрольну експертизу, складає лишезвіт, а при вияв­ленні — складає акт контрольної експертизивідповідної форми.

За терміном проведення експертизиподіляють на постійні і тимчасові.

Постійні експертизи проводятьсяна основі складеної угоди з визначенням терміну її дії неменше одного року.

Тимчасові експертизи проводятьсячас від часу, оформляють­ся тимчасовою угодою,гарантійним листом, заявкою.

Експертиза вивчає раціональність і повнотувикористання си­ровини, методи її обробки, визначаєбезпечність матеріалів, ос­новного і допоміжного обладнання, пристроїв, яківикористову­ються в процесі виробництва товарів.

Товарознавча експертиза — оцінка споживчихвластивостей товарів за органолептичними,фізико-механічними, хімічними, мікробіологічними показникамита показниками безпеки. Екс­пертиза проводиться наоснові визначених нормативною доку­ментацією правил відборузразків, дослідження яких дають репре­зентативний результат.

Суб'єктами експертизи виступаютьпідприємства, організа­ції, об'єднання, фірми, приватні особи,зацікавлені в її проведен­ні, а також фізичні іюридичні особи, які здійснюють експертизу.

Експертом можебути особа, яка має відповідні знання у виз­наченійгалузі і яка пройшла атестацію або сертифікацію відповідно доіснуючого порядку. Вимоги, яким повинен відповідати іексперт за своєю професійною підготовкою, та порядок їх атестації обумовлюютьсянапрямом діяльності експерта. Міжнарод­ним стандартом ІЗО10011 -2-1991. «Керівні вказівки по перевірці і їй теми якості. Частина2», Кваліфікаційними критеріями для експертів-аудиторівпо перевірці систем якості нормуються відповідними вимоги доекспертів-аудиторів.


2.        Класифікація та групова характеристикаасортименту косметичних товарів.

Косметичні товари підрозділяють на 3 групи:

♦гігієнічні — застосовують для підтримки в здоровому станішкіри, волосся, зубів;

♦лікувально-профілактичні для попередження |попереджувати, запобігання|і лікування деякихзахворювань шкіри, волосся;

♦декоративні товари використовують для затушовування недоліків|нестач| і підкреслення зовнішності людини.

Лікувально-гігієнічна косметика підрозділяється на:

♦засоби|кошти| длядогляду за шкірою;

♦засоби|кошти| длядогляду за зубами і порожниною рота;

♦засоби|кошти| длягоління і догляду за шкірою після|потім|гоління;

♦засоби|кошти| длядогляду за волоссям;

♦іншікосметичні засоби|кошти| — дезодоранти|, засоби|кошти| для ванн.

У окрему групу виділені косметичні серії іпарфюмерно-косметичні набори.

Косметичні товари ділять також за віковою| ознакою — для жінок, чоловіків, юнацтва і дітей.

Косметичні товари різноманітні|всілякі|на вигляд, структурі, консистенції. Вони випускаються у виглядіводно-спиртових розчинів (лосьйони, зубні еліксири, рідкі шампуні);емульсій (креми); суспензій (зубні пасти, губні помади); емульгосуспензій| (тональні креми, рідка туш); гелів (шампуні,креми); порошків (пудра, рум'яна).


2.1 КЛАСИФІКАЦІЯІ АСОРТИМЕНТ ЗАСОБІВ|коштів|

ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ

 

До засобів|коштів| длядогляду за шкірою відносяться креми і лосьйони.

Креми і лосьйони забезпечують очищення, живлення|харчування|, зволоження шкіри,захист від шкідливих зовнішніх дій.

Креми класифікуються за наступними|слідуючими| ознаками:

♦ поконсистенції — густі (мазеподібні) і рідкі — містять|утримують| до 92% води, тому є|з'являються, являються| такими, щоживильно-очищають — для зняття макіяжу, замість умивання. Рідкікреми добре очищають і зволожують (злегка тонізують);

♦по складу;

♦за призначенням.

По складу креми ділятьсяна:

♦жирові;

♦безжирові;

♦емульсивні.

Жировікреми| мають незначне розповсюдження|поширення|. Вонимають жировосковую| основою з|із| різними добавками, «не містять|утримують| води, тому погано вбираються в шкіру.За призначенням вони частіше захисні(Березовий), захищають шкіру відобвітрення і обмороження.

Доспеціальних жирових відносять креми, які залежно від складу можуть бути від веснянок і пігментних плям, для профілактики вугрового висипу, для загару і від загару.

Безжирові креми — це креми, що не містять|утримують| жиру, на медово-гліцериновій абоіншій основі. Наприклад, гелевидний крем для жирної шкіри, Оксамитові ручки — гельдля рук, Карина.

Емульсійні креми найпоширеніші. Вони є прямою(зворотну) емульсією, де найдрібніші частинки|частки, часточки| жиру розподілені у воді абонайдрібніші частинки|частки, часточки| водирівномірно розподілені в жировій основі, тому ці креми легко ішвидко вбираються шкірою, не залишаючи жирного сліду. До складу емульсійнихкремів входять жировоскова| основа, вода,аромат і різні добавки, вид яких залежить від призначення крему і йогофункцій.

Емульсійні креми можуть бути двох типів:

«Вода — жир» — це частинки|частки, часточки| води, емульговані в жирі. Призначені в основномудля сухої шкіри.

«Жир — вода» — це частинки|частки, часточки| жиру, емульговані у воді. Вони містять|утримують| менше45% жиру. Призначені в основному дляжирної і нормальної шкіри, добре регулюютьводний баланс.

Емульсійні креми залежно від складу можуть бути:

Звичайні|звичні| — безкорисних і лікувальних добавок. Найбільш дешеві, наприклад Ланоліновий,Спермацетовий — це кращі креми для сухої шкіри, вони містять|утримують| підвищену кількість однойменнихречовин, дуже добре зволожують шкіру. Підходять|пасують, личать| для будь-якого віку.

Гідратні (що зволожують) — містять|утримують| багато води, регулюютьводний баланс шкіри, наприклад: Гармонія, Роса, Ворожка, Мусон, Сандра, Ольга,Волошка, Ромашка. В основному це денні креми.

Біокреми — містять|утримують|біологічно активні речовини у великій кількості, наприклад біокремдля особи|обличчя, лиця| Лісова німфа. Такікреми рекомендується особам|обличчям, лицям|старше 30-35 років. Різновидом біокремів є|з'являються, являються| гормоно  місткі|креми — найефективніші, добре омолоджують, розгладжують шкіру.Але|та| їх треба застосовувати дужеобережно, оскільки|тому що| вони можутьвикликати|спричинити| порушення внутрішньогообміну речовин, підсилити|посилити| зростання|зріст| волосся на обличчі. Точнийсклад кремів виробники не повідомляють.

Пілінг — креми залежно від складу підрозділяють нахімічні пілінги| (кератолики|) і препарати, що викликають|спричиняють| набухання кератину. Хімічні пілінги| діляться на фруктові і ензимні|. Фруктові пілінги|виробляютьсячастіше на основі гліколевої кислоти (5— 10-15%),яка діє на самий верхній роговий шар епідермісу, розчиняючи речовину, щозв'язує клітки|клітини| між собою, і відмерлі клітки|клітини| віддаляються з поверхні шкіри.

Скраби у вигляді гелю, емульсії, пінистогокрему призначені для механічного очищення шкіри. Вони містять|утримують| тверді частинки|, які при   втиранні  в  шкіру  сприяють  механічному  відлущуваннювідмерлих кліток|клітин| рогового шару. Такожвикористовується дрібний|мілкий| пісок,глинисті частинки|частки, часточки|,крем'янисті водорості, губка, мілко подрібнені|частинки|частки, часточки| шкаралупиволоського горіха, мигдалю, оливкових кісточок. Останнім часомзамість шкаралупи до складу скрабів|частіше вводять|запроваджують| дрібні|мілкі| округлі поліетиленові кульки, частинкивоску (наприклад, жожоба|),парафін та інші.

Пілінг-креми і скраби|часто входять до складу косметичних серій, наприклад Чорні перли, Формула тайги, аптека, Бабусі, Квітень і ін.

За призначенням креми підрозділяються на:

Кремидля рук —залежно від складу і призначення вони можутьбути:

♦захисні, наприклад Силікон, Оксамитові ручки —в їх складвходять кремнійорганічні з'єднання|сполучення, сполуки|,створюючи на шкірі захисну плівку.  Вони оберігають|запобігають| від шкідливої дії лугів, кислот, солей|соль|. Захищають шкіру від висушуючої дії води,товарів побутової хімії (піномиючих| засобів|коштів|, пральних порошків, різних розчинників, атакож забруднень різної природи).

♦живильні|живлячі, поживні|, наприклад Велюр — чудовий засіб|кошт| дляпом'якшення і живлення|харчування| шкіри рук,що піддаються частому миттю інесприятливому впливу вітру, сонця,дощу і снігу. Завдяки змісту|вмісту, утриманню|таких цінних|коштовних| компонентів, як оливкове масло|мастило, олія|,високоякісні жирові компоненти, вітамінГ і ментол, крем має м'яку консистенцію,легко наноситься|завдається| на шкіру,приємно її охолоджуючи. Екстрактромашки володіє протизапальною дією,сприяє швидкому загоєнню  дрібних|мілких|  тріщин.  До живильних|живлячих, поживних| відносяться також креми Ворожка, Зодіак, Лайн, Чорні перли, аптека, Бабусі, Лінда, Бальзам для рук, Лице|лик|, Дотикі ін.

Креми для ніг враховують особливості шкіри ніг.Наприклад Крем для ніг виробництва АТ «Невська косметика» — прекрасний засіб|кошт| для ефективного догляду за ногами. Він виготовлений на основі високоякісноїсировини і лікувальних добавок.Основний склад: ланолін, гліцерин іоливкове масло|мастило, олія|.

Ці речовини пом'якшують і живлять |почувають| шкіру ступень, попереджають |попереджують, запобігають| утворення тріщин. Ментол і календулазнімають відчуття|почуття| втоми і напруги|напруження| в ногах, покращують кровообіг. До нимтакож відносяться: гель для ніг Нефрит, Ефект, Біо-тоник, Чемпіон, Бальзамдля ніг, Ворожка, Чорні перли.

Креми для тіла випускаються у великійрозфасовці. Вони володіють розслаблюючою дією, роблять|чинять| шкіру м'якою, кажутьранозагоювальну і протизапальну дію. Натуральні рослинні масла|мастила, олії|, що входять до їхсклад, забезпечують інтенсивне зволоження шкіри. Кремнаноситься|завдається| на тіло після|потім| купання. До цих креміввідносяться Крем для тіла, Крем-бальзам для тіла, Срібна Роса, Чорніперли.

Креми для губ — відмінний|інший|засіб|кошт| для пом'якшення шкіригуб (замість гігієнічної помади). Наприклад, Лінда (бальзамдля губ), Крем для губ і ін. Випускаються з|із| різними смаковими добавками — Полуничний бальзамдля губ, Малиновий, Вишневий і ін.

Креми для вік|повік|.Шкіра вік|повік| вимагає особливого відходу|догляду|, оскільки|томущо| тонка і відрізняється великою розтяжністю. До кремів пред'являютьособливі вимоги. У їх складі не повинно бути речовин, дратівливих очі. Вони немістять|утримують| так званих масел|мастил, олій|», що розтікаються, таких, якімогли б потрапити|попасти| в очі.

Креми для нігтів живлять|почувають|і зволожують шкіру навколо|навкруг, довкола| нігтя іпід нігтьовою пластинкою|платівкою|, щопокращує зростання|зріст| нігтів безвростання і інших порушень.

Креми для особи|обличчя, лиця|за призначенням і складу діляться на:

захисні; зволожуючі, очищаючі(для зняття макіяжу, пілінг-креми і
скраби|); живильні|живлячі, поживні| (звичайні|звичні| по складу, з|із|добавками, ліфтинг-креми,креми-маски, біокреми);  спеціальні(від веснянок і пігментних плям, для профілактикивід вугрового висипу, для загару і від загару, антицеллюлитні|).

Креми для особи|обличчя, лиця|випускаються з урахуванням|з врахуванням|типу шкіри:

♦для сухої шкіри;

♦для жирної інормальної шкіри;

♦для будь-якого типушкіри (але|та| якщо шкіра дуже суха — кращене застосовувати).

Ліфтинг-креми (креми для шкіри, що в'яне) —рекомендуються для жінок після|потім|25 років. Функції цих засобів|коштів| зводяться в основномуне до розгладження зморшок (всуперечрекламним зверненням |звертанням, ставленням, обігу|),а до попередження |попереджувати, запобігання|їх передчасної появи або до зменшенняїх видимості за рахунок підвищенняпружності і еластичності шкіри.

На основні причини старіння шкіри — генетичну і імунну— косметика вплинути не в силах, проте|однак|дія зовнішнього середовища|середи| — впливвільних радикалів — косметика здатна|здібна|пом'якшити або звести до мінімуму.

До таких засобів|коштів|відносяться креми, що містять|утримують|вітаміни А, Е в ліпосомах; вітаміни групи В, щомістяться|утримуються| в дріжджовихекстрактах, продуктах бджільництва, паростках|ростках|пшениці. Назви: Полідерм, Карина (з|із|ліпосомами), Калодерма, Магія, Лайн, Крем від зморшок.

 

2.2 КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСОБІВ|коштів| ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ

Підтримувати волосся у хорошому стані якомога|як можна| довше допоможе правильний доглядіз застосуванням різних гігієнічних і лікувально-профілактичних засобів|коштів|, а додати|наділити, надати|волоссю красивий колір|цвіт| і укласти в зачіску допоможутьзасоби|кошти| для збереження|зберігання| зачіски і фарби|барви| для волосся.

Залежно від свого складу, а також від характеру|вдачі| корисних добавок засоби|кошти|, що випускаються російськоюпромисловістю, по догляду за волоссям надають|роблять, виявляють, чинять|пом'якшувальне, антисептичне, тонізуючі дію на шкіру голови,підсилюють|посилюють| кровопостачання шкіриголови і тим самим живлять|почувають|волосся, регулюють роботу сальних залоз.

Асортимент засобів|коштів|для догляду за волоссям по функціональному призначеннюможна підрозділити на наступні|слідуючі| групи:

♦засоби|кошти| для миттяволосся;

♦засоби|кошти| длязміцнення і зростання|зросту| волосся і відлупи;

♦засоби|кошти| дляукладання, завивки і збереження|зберігання|зачіски;

♦фарби|барви| дляволосся.

До засобів|коштів| длямиття волосся відносяться: шампуні для миття; бальзами|, ополіскувачі і кондиціонери; шампунікомплексної дії.

Засобами|коштами| длязміцнення і зростання|зросту| волосся і відлупи є|з'являються, являються|: креми,лосьйони, тоніки, рослинні масла|мастила, олії|,лікувальні маски.

Для укладання, завивки волосся і збереження|зберігання| зачіски застосовуються:лаки для волосся; гелі, піни, муси|, лосьйонидля укладання; засоби|кошти| дляхімічної завивки.

Фарби|барви| для волоссяпідрозділяються на рослинні (хна, басма) і штучні (хімічні).

Штучні фарби|барви|діляться на: шампуні відтінки, фарбувальні; фарби|барви| окислювальні, на основі солей|соль|; що освітлюють засоби|кошти|;

Засоби|кошти| длямиття волосся:

До них відносяться:

♦шампуні;

♦бальзами|, ополіскувачіі кондиціонери;

♦шампуні комплексної дії.

Шампуні — складні суміші речовин, що володіютьрізними властивостями. Вони можуть бути на мильній основі і на основі високоякіснихсинтетичних поверхнево-активних речовин (СПАВ). Останні добре промивають голову не тільки|нелише| в м'якій, але і в жорсткій і навіть морській воді; неутворюють, подібно до мила, нерозчинних солей|соль| кальцію і магнію, які осідають у вигляді білого нальоту і погано віддаляються приобполіскуванні водою. Волосся після|потім|миття цими шампунями набуває|придбаває| блиску, добре розчісуються, стають м'якими іеластичними, легко укладаються|вкладаються| в зачіску. Завдяки останнім досягненням науки шампуні стали мати м'якшу основу, що дозволяє застосовувати їх щодня.Лікувально-профілактичний ефектшампунів різного призначеннядосягається за рахунок спеціальних корисних добавок, як рослинних, так і синтетичних.

Широке застосування|вживання|у складі засобів|коштів| для миття знайшли натуральніекстракти і лікувальні компоненти. До стимулюючих засобів|коштів| відносять екстракти чебрецю|, шавлії, материнки, розмарину, женьшеню, перцевоїм'яти; до заспокійливих компонентів — екстракти морських водоростей, луговоїромашки, валеріани, хмелю, пустирника. Протизапальною, загоюючою іслабкою|слабою| бактерицидною дією володіютьекстракти календули,звіробою, ромашки, алое, низки|черги|,деревію і ін. У сучасні засоби|кошти| для чи миття волосся стали| вводити|запроваджувати| вітаміни А, З|із|, Е, Г, пантенол, алантоїн, мед і багато інших корисних добавок.

Шампуні розрізняють:

♦за віковою ознакою (для дорослих і дитячі);

♦по консистенції (рідкі, желеподібні, кремоподібні);

♦по концентрації ПАВ (звичайні|звичні|і концентровані, ті що розбавляють водою);

♦по типу волосся (для сухого,  жирного і нормального
волосся, для волосся будь-якого типа);

♦по виконуваних функціях.

По функціях шампуні підрозділяються на:

♦звичайні|звичні| (длямиття волосся);

♦з|із| додатковимифункціями: для частого миття, живильні |живлячі, поживні|шампуні(містять |утримують|комплекскорисних добавок), для ламкого|ламкого|волосся (містять|утримують| компоненти,сприяючі відновленню структури волосся), що січеться іослаблених, шампуні від лупи (включають лікувальні добавки);

Рецептура дитячих шампунів розробляється особливо ретельно.Поверхнево-активні речовини, що вводяться|запроваджуються| в їх склад, володіють м'якоюдерматологічною дією, не дратують|роздратовують, подразнюють|слизисту оболонку очей, мають карамелевий аромат.

Для миття волосся будь-якого типа призначені шампуні,пом'якшувальні, що містять|утримують|, жировідобавки і біологічно активні речовини. Ці шампуні добре промивають волоссяу воді будь-якої жорсткості, додають|наділяють, надають|їм м'якість і природний блиск. Шампуні від лупи містять|утримують| спеціальні добавки, які надають|роблять, виявляють, чинять| антисептичну іпротизапальну дію, попереджають|попереджують, запобігають|появу лупи і усувають свербіння|сверблячку, зуд|.

Особливої уваги вимагає волосся, що піддавалося хімічнійзавивці, забарвленню|фарбуванню|, освітленню.Для миття такого ослабленого волосся корисні шампуні, в рецептуру яких введені|запроваджені| речовини, які поновлюють структуру волосся, сприяючі їх оздоровленню, що володіють м'якою дією.

Бальзами, ополіскувачі, кондиціонери. До складу шампуніввходять синтетичні миючі речовини, які додають|наділяють, надають|шампуням хороші|добрі| миючі і піноутворюючі| властивості. Проте|однак| такі шампуні іноді|інколи|сильно знежирюють волосся, при розчісуванні на волоссі може з'явитися|появитися| статична електрика і вони стають «неслухняними».Тому після|потім| миття шампунями кориснообробляти волосся кондиціонуючими засобами|коштами|:кондиціонерами, бальзамами|, ополіскувачами, якізавдяки спеціально підібраній рецептурі покращують структуру волосся, додають|наділяють, надають| їм блиск, м'якість іеластичність, знімають статичну електрику, сприяють м'якому розчісуваннюволосся, збільшенню їх об'єму|обсягу|(пишноти). Комплекс біологічно активних речовин, що входить в їх склад,оберігає|запобігає| волосся віднадмірного висушування.

Бальзам — проникає безпосередньо під кератинові лускиволоса, заповнюючи порожнечі|пустоти|,що утворилися між ними, що вирівнює поверхню волоса. Бальзам впливаєна волосяну цибулину, стимулює зростання|зріст|волосся і регулює саловідділення|.

Сучасні кондиціонуючі засоби|кошти|поєднують|сполучають| в собі декількафункцій: ополіскувача-кондиціонера, бальзаму-ополіскувача,бальзаму-кондиціонера.

Кондиціонери і ополіскувачі (що кондиціонують лосьйонидля волосся) наносять|завдають| на вимитевологе|вогке| волосся ізалишають на 1-3 хвилини, після чого змивають теплою водою.Бальзами також застосовуються після|потім|миття волосся і відрізняються від ополіскувачів вищим вмістом корисних речовин.До ним відносяться бальзами-ополіскувачі: Легенда, Резонанс, Мусон, Нічнафіалка, Женьшеневий, Кропив'яний, Обліпиха; бальзами-кондионери|: Квітень, Дзінтарс, ополіскувач Персиковийі ін.

Шампуні комплексної дії. Шампуні «Два в одному»і «Три в одному» поєднують|сполучають| в собівластивості шампуню і що кондиціонує засоби|кошти|(бальзаму, ополіскувача, кондиціонера). Рекомендуються для людей з|із| обмеженим часом, а також зручні в дорозі.Краще застосовуватиокремо шампуні і що кондиціонують засоби|кошти|, оскільки|тому що|головна функція шампунів — змивати, видаляти|знищувати, віддаляти| з волосся забруднення, афункція бальзамів| і ополіскувачів — проникати в структуру волос і шкіруголови. Виходить протидія.

Маски для волосся служать основою для процесу відновлення структуриволосся, живлення|харчування| сухої іпідсушування жирної шкіри голови. Маски застосовуються рідше,ніж інші засоби|кошти| — раз|якщо| в 1—2 тижні.

Всі засоби|кошти| даноїгрупи випускаються для різних типів волосся, що обов'язково необхідновраховувати при їх застосуванні|вживанні|.

2.3 ЗАСОБИ|кошти| ДЛЯУКЛАДАННЯ, ЗАВИВКИ І ЗБЕРЕЖЕННЯ|зберігання| ЗАЧІСКИ

Для того, щоб зробити красиву зачіску, випускаються спеціальнізасоби|кошти|, до яких відносяться:

♦засоби|кошти| для укладання;

♦лаки для волосся;

♦засоби|кошти| для хімічної завивки.

До засобів|коштів| дляукладання волосся відносяться: гелі, піни, муси|, лосьйони. Вони призначені для того, щоб зробитиволосся слухняним і захистити їх від пошкоджень|ушкоджень|при укладанні.

У виробництві засобів|коштів|для укладання волосся використовуються полімерні речовини, які івиконують роль фіксатора.Вони обволікають волосся, створюють на них своєрідну плівку. Ця плівка добре фіксуєзачіску і в той же час не створює зоровогоефекту злиплого і жорсткого волосся, не утворює жирної плівки. Волосся стає більш пружним. Полімерна плівка також захищає волосся від несприятливих дійнавколишнього середовища — вітру, ультрафіолетового випромінювання, пилу. У їх склад вводяться|запроваджуються| вітаміни і рослинні добавки, сприяючізміцненню волосся. Гелі випускаються в тубах,піни — в аерозольній упаковці. Всізасоби|кошти| для зміцнення волосся легковіддаляються при митті волосся. До складу деяких пен| вводяться|запроваджуються|фарбники|барвники|, що дозволяють додати|наділити, надати|волоссю певний відтінок. Засоби|кошти| для укладання волосся бувають різнійфіксації.

Задопомогою засобів|коштів| для укладанняволосся можна додати|наділити, надати| волоссюоб'ємність (гідрогель Ласта), ефект «мокрого волосся», дощових крапель|краплин|, ефект леліток|блискіток|. Випускається також віск для укладанняволосся, рідина для укладанні ін.

Лаки для волосся — це розчини природних і синтетичних смол ветиловому спирті, є|з'являються, являються|хорошим|добрим| засобом|коштом| для збереження|зберігання|зачіски, додання|надання| волоссю блиску іжорсткості, захисту волосся від вологи, вітру і сонця. При миттіволосся лак легко віддаляється. До складу лаку входятьплівкоутворювачі|, пластифікатори, розчинникиі фарбники|барвники|. Плівкоутворювачіслужать натуральні і синтетичні смоли. Пластифікаторами є|з'являються, являються| ланолін,касторова олія|, які додають|наділяють, надають| плівці пластичність.

 

2.4 ДЕКОРАТИВНАКОСМЕТИКА

Основне призначення декоративної косметики — зробити зовнішністьлюдини привабливішої, підкреслити кращі її риси|межі|і замаскувати невеликі дефекти.

Декоративна косметика різноманітна|всіляка| по функціональному призначенню.

Асортимент декоративної косметики представлений|уявлений| на сучасному ринкудостатньо|досить| широко, але|та| в основному за рахуноктоварів зарубіжних фірм, постійно оновлюється|обновляється|за рахунок новітніх|найновіших|розробок в цій області.

ЗАСОБИ|кошти|ДЛЯ ШКІРИ ОСОБИ|обличчя, лиця|

Пудра — це порошкоподібна тонко подрібнена сумішорганічних і мінеральних речовин, призначена для оберігання|запобігання| шкіри особи|обличчя, лиця|від шкідливих атмосферних впливів (вогкості, пилу, коливань температури), а такождля поліпшення|покращання| кольору|цвіту| шкіри, додання|надання|їй матового відтінку. Пудра є|з'являється, являється|кращим засобом|коштом|, що поглинаєпотові і жирові виділення шкіри. Шар пудри, нанесений|завданий| на обличчя, робить|чинить| менш помітними недоліки|нестачі| шкіри.

Основним недоліком|нестачею|пудри вважається|лічиться| її здатність|здібність| підсилювати|посилювати|сухість шкіри, тому перед нанесенням пудри на суху шкіру особу|обличчя, лице| злегка змащують кремом абозастосовують крем-пудру.

До складу пудри входять крохмаль, оксид цинку, каолін, тальк,стеарат| цинку, оксид титану, фарбник|барвник|, парфюмерні аромати і ін.

Основними операціями у виробництві пудри є|з'являються, являються| підсушування іподрібнення сипких матеріалів, складання суміші (підбір і дозування),перемішування, просіювання і упаковка. Асортимент пудри класифікують поконсистенції, призначенню, кольору|цвіту| іякості.

По консистенції пудра буває порошкоподібною, компактною,рідкою, кремоподібною і в листочках.

Порошкоподібна (розсипчаста) пудра є тонкоподрібненою сумішшю основних компонентів пудри (Балет, Фантазія).

Компактна пудра — це порошкоподібна пудра,змішана з|із| декстрином, патокою,агар-агаром і спресована у вигляді пігулок|таблеток|або пластинок|платівок|. Така пудразручна в користуванні, оскільки|тому що| займає|позичає, посідає| менший об'єм|обсяг| і не розсипається (Нова Зоря,Олена, Уральські самоцвіти).

Рідка пудра — це суспензія порошкоподібної пудри у водно-гліцериновомурозчині, що іноді|інколи| містить|утримує| небагато|трохи|спирту. Таку пудру наносять|завдають|тампоном, а після|потім| випаровування рідкихскладових частин вона залишає рівний, тонкий шар, що добре утримується|стримується| на шкірі особи|обличчя, лиця|.

Кремоподібнапудра (крем-пудра) поєднує|сполучає| властивість пудри і густого емульсивного крему. Вона легконаноситься|завдається| на шкіру, володіє високою криючою здатністю|здібністю|,додає|наділяє, надає| шкірі різні відтінки, атакож пом'якшує шкіру і захищає її відатмосферних впливів (Юність, Валет,Тональна).

Пудра в кульках (так звані «метеорити») — єкульками декількох кольорів|цвіту| в одній коробці.«Метеорітову» пудру наносять|завдають|пензликом|китичкою|. Вся гаммакольорів|цвіту| найдрібнішими порошинкамирозподіляється по обличчю і за рахунок цього воно як би світитьсязсередини.

Рум'яна призначені для підфарбовування щік. З|із| їх допомогою можна додати|наділити, надати| особі|обличчю, лицю|бажаний відтінок, змінити|поміняти| зоровоовал особи|обличчя, лиця|, додати|наділити, надати| йому виразність. Поконсистенції сухі і жирні.

Сухірум'яна —порошкоподібна суміш пудри з|із| пігментами і органічними фарбниками|барвниками|,випускають у вигляді порошку аботвердих спресованих пігулок|таблеток|.

Жирні рум'яна — віддушена і забарвлена|пофарбована| суміш жирових речовин,призначені для сухої шкіри.

Нове в асортименті — рум'яна в кульках, є комбінацієюкульок різних кольорів|цвіту| (наприклад,теракотового, кремового, рожевого|трояндового|).Змішуючи кульки, можна добиватися різних відтінків і навітьефекту легкого загару.

Рум'яна виготовляються на основі тальку, кукурудзяногокрохмалю з|із| додаванням|добавкою| масел|мастил, олій|,воску, а для поліпшення|покращання| властивостей— вітамінного комплексу, сонце захисних| фільтрів,керамідів|.

 

 2.5 ЗАСОБИ|кошти| ДЛЯ ГУБ

До декоративних засобів|коштів|для губ відносяться помада, контурний олівець і блиск для губ.

Доскладу губної помади входять високоякісні жири, масла|мастила, олії|,віск, нафтопродукти (церезин, парафін), а також корисні добавки (вітаміни А, Е, Г; лецетин, екстракти алое, жожоба|і ін.). Кількість компонентів різна,від 15 до 30.

При цьому використовуються:

Жири— основні з|із| них свинячий, нірка|норка|,ланолін.

Масла|мастила, олії| — кокосове,кукурудзяне, авокадо, жожоба|,мигдалеве, масло|мастило, олія| насіннямасляного|олійного| дерева, соняшникове, парфумернеі ін.

Жири і масла|мастила, олії|пом'якшують і живлять|почувають| губи,додають|наділяють, надають| їм блиск,оберігають|запобігають| від зовнішніх дій.Шкіра губ суха, оскільки|тому що| її верхнійшар дуже тонкий, без потових залоз. Вологість|вогкість|губ в основному забезпечується слиною.

Віск — бджолиний, канделильский|, карнаубский|.Їх додавання|добавка| згущує консистенціюпомади і полегшує формування олівця.

У губну помаду вводять|запроваджують|також антиоксиданти, перламутрові|перлинні| добавки ібіологічно активні речовини, розраховані на дерматологічну дію.

Губну помаду класифікують за різними ознаками.

Запризначенням —розрізняють гігієнічну і декоративну помади.Гігієнічна — це кращий засіб|кошт| длядогляду за шкірою губ, в її склад часто вводять|запроваджують|масло|мастило, олію|какао, прополіс, вітаміни А, З|із| (Бджілка),азулен (Спорт) — протизапальна добавка, феофітин, що надає|наділяючий, надаючий|помаді антимікробний загоюючий ефект (Феб),фотофільтри (Промінь). Розробленарецептура, що враховує особливостідитячої шкіри (Маленька фея).

За кольором — вітчизняна промисловість випускає декоративнупомаду від 1 до 99 тону (від блідо-рожевого до лілового|бузкового|); на кожному підприємстві-виготівнику своянумерація помади по кольорах|цвіті|, тому підодним номером в продаж поступає|надходить|помада різних тонів.

По блиску — помади діляться на матові, перламутрові|перлинні|, з|із|іскристим блиском.

По ступеню|мірі|жирності — помаду підрозділяють на жирну, напівжирнуі суху.

За формою футляра (пенала) — у вигляді круглих,овальних, прямокутних паличок — олівців в металевих іпластмасових футлярах, недавно|нещодавно|з'явилися|появилися| помади у форміолівця в дерев'яному корпусі; дерево вбирає зайвий|надмірний| жир, із-за якого помада швидше розтікається.

БЛИСКДЛЯ ГУБ

Блиск для губ, як і губні помади, маєбагатокомпонентний склад: природний віск, масла|мастила, олії|, жири, плівкотвірні і блескообразующие| речовини, фарбники|барвники|і корисні добавки. Випускають 11 тонів. Блиск освіжає губи іоберігає|запобігає| їх від атмосфернихопадів. Він може випускатися в баночках або у формі олівця(у пеналах).

КОНТУРНИЙОЛІВЕЦЬ ДЛЯ ГУБ

Контурнийолівець для губ —для коректування контуру губ різноманітних|всіляких| тонів. Склад аналогічний губнійпомаді, але|та| сухіше і твердіше за рахунокбільшого змісту|вмісту, утримання| воскових речовин.

У «стійкий» олівець вводять|запроваджують|силікони|, вони швидко випаровуються,дозволяючи кольоровим пігментам фіксуватися на шкірі, додають|наділяють, надають| стійкість і яскравість кольору|цвіту| олівця. Як основа для грифеля використовуютькаолін, а віск додає|наділяє, надає| грифелюстійкість. Олівці для губ повинні бутидостатньо|досить| м'якими, щоб не пошкодити шкіру навколо|навкруг, довкола|рота, але і не дуже жирними, щоб контур не розтікався; по тону повинніспівпадати|збігатися| з|із| губною помадою.

ГРИМ ДЛЯОЧЕЙ

Грим для очей включає туш, олівець для вік|повік|, тіні для вік|повік|, олівець для брів, фарби|барви| для брів і вій, блиск длявік|повік|.

Туш для вій призначена для підфарбовування,подовження|видовження| і потовщення вій. По хімічномускладу туш випускають: звичайну (просту) і водостійку, за якістю — «Екстра» і проста.

Звичайна складається з декстрину, мила, сажі; твердоїконсистенції, чорного кольору|цвіту|.Водостійка — на основі мила, парафіну, воску, касторової олії, фарб|барв| різних кольорів|цвіту|.

Для додання|надання|протизапальних властивостей в деякі види туші вводять|запроваджують| корисні добавки: екстракти ромашки, деревію.Основні кольори|цвіт| туші — чорний, синій,блакитний|голубий|, фіолетовий, зелений,темно-зелений, коричневий.

По консистенції розрізняють туш:

♦тверду — у вигляді брусків;

♦рідку — у вигляді емульгосуспензій|, зручніша у вживанні|вжитку, використанні|в порівнянні з бруском і гігієнічніша,найбільш поширеніша.

Рідка туш випускається в балончиках, забезпечених спіралевиднимищіточками.

Тіні для вік|повік| — жирні,сухі (компактні і розсипчасті), тіні-олівці.

Жирні тіні містять|утримують|жирові, воскові речовини, пігменти.

Сухі і компактні тіні — та ж пудра з|із| фарбувальними речовинами, але|та| з|із| вищоюкриючою здатністю|здібністю|. Якактивні компоненти використовують оброблений морський мул, лецетин, вітамін Г,екстракти волошки, алое, що зволожують масла.|мастила, олії|

Олівець для брів, століття|вік|— ароматизована суміш жирових продуктів, воску, церезину, парафіну, фарбників|барвників|. Контурні олівці для очей буваютьдекількох типів: м'які і тверді.

Рідке підведення для очей, має кремоподібнуконсистенцію. Якщо айлайнер| дуже|занадто| рідкий, він може при попаданні на шкіру розсихатисяі тріскатися. Зручні рідкі підведення у формі фломастера.

Фарби|барви| для брів і вій — виготовляють чорного і коричневого кольорів|цвіту|.Вони можуть бути рідкими і пастоподібними. До ним відносяться фарби|барви| Лондаколор,і ін.

 

2.6 ЗАСОБИ|кошти| ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗАНІГТЯМИ

До засобів|коштів| длядогляду за нігтями відносяться лаки і емалі для нігтів, рідини длязняття лаку, основи під лак, лосьйони і креми для зміцнення нігтів і ін.

Лаки — безбарвні|безколірні|або забарвлені|пофарбовані| розчининітроцелюлози з|із| пластифікатором ворганічних розчинниках, застосовуються для додання|надання| кольору|цвіту| іблиску нігтям.

Окрім|крім|нітроцелюлози до складу лаку можуть входити природні смоли(бензойна, дамара, шелак) і синтетичні. Вони додають|наділяють, надають| плівці блиск, адгезію, діють якдиспергатори для пігментів і фарбників|барвників|.

Як пластифікатори (пом'якшувачів) використовують касторовуолію, складні ефіри багато основних кислот і ін. Їх вводять|запроваджують| для запобігання лущенню плівки,підвищення стійкості покриття.

В даний час|нині|ацетон, толуол, формальдегід застосовувати не рекомендується. Уякості розчиннику використовують етилацетат або бутилацетат|. Як фарбувальні речовини застосовують фарбники|барвники| і пігменти, у тому числі і перламутрові|перлинні|.

Лаки-пасти — відрізняються від звичайних|звичних| лаків вищим вмістом каніфолі інаповнювача — діоксиду титану.

Емалі для нігтів — в'язкіші, ніж лаки, в їх складвводять|запроваджують| пігменти замістьфарбників|барвників|, тому вони даютьнепрозору плівку. Емалі випускають до 14 кольорів|цвіту|і відтінків. Асортимент засобів|коштів| длядогляду за нігтями постійно удосконалюється і розширюється.

ГРИМДЛЯ ВИПРАВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ ШКІРИ

До цієї групи входять тональний крем, коректор, гігієнічнийолівець.

Тональні креми містять|утримують|жирові компоненти, пігменти, корисні добавки. До складу сучаснихтональних кремів можуть входити вітаміни Е, А, що зволожує комплекс,сонцезахисні фільтри, лецетин, летючі|леткі| силікони|, гіалуронова кислота, масло|мастило, олія| ши|,порошок шовку і інші корисні добавки.

Тональний крем — основа будь-якого сучасного макіяжу. Віндопомагає скоректувати всі дрібні|мілкі|недоліки|нестачі|, дефекти шкіри,покращує естетичний вид шкіри і особи|обличчя, лиця|.Залежно від тону крему шкірі можна додати|наділити, надати|бажаний відтінок. Тональний крем утворює на обличчі м'яку прозоруплівку, стійку протягом дня.

Сучасні тональні креми можуть зволожувати і захищатишкіру від зовнішніх дій (від агресивних сонячних променів).

Випускають наступні|слідуючі|види тональних кремів: рідкі, кремоподібні, крем-пудра Саку. Рідкі — вскляних флаконах, наносяться|завдаються|спеціальною губкою, спонжем| (вперекладі|переведенні, переказі| занглійського «пористий матеріал», «губка»). Кремоподібні — в пластмасових тубах інаносяться|завдаються| губкою або подушечкамипальців. Крем-пудра Саку (Кейк) продається уфутлярі, в комплект входить спеціальний спонж|.Якщо засіб|кошт| використовується якпудра, його наносять|завдають| на обличчясухим спонжем|. При використанні пудри кремуяк тональний засіб|кошт| його наносять|завдають| на обличчя спонжем|, змоченим у воді.

До складу маскуючого олівця входять 20% діоксиду титану,змочуючі і диспергуючі агенти — парфюмерні масло|мастило, олія|, віск, парафін, церезин, ланолін,фарбувальні речовини.

Гігієнічний олівець Юнацький використовується якпротизапальний і підсушуючий засіб|кошт|для маскування дефектів шкіри, схильної до вугрового висипу.


3.        Аналіз нормативно-технічної документації, що визначає якістьімпортних парфумерних товарів.

Експертиза імпортних косметичних  виробів здійснюється відповіднодо затвердженого зразка-еталону або дублікатом зразка-еталона, технічних умов контрактів, технічних і медичнихсертифікатів. Інструкцією про порядокперевірки якості і кількості імпортних товарів експертами ТІШ і методикою з проведення експертизи імпортнихпарфумерно – косметичних товарів. Технічні умови є одним з видів технічноїдокументації, яка конкретно встановлює вимоги до  визначеного товару.

Кількість товару, що складає кожну партію, значиться вспецифікації інопостачальника.

У пакувальних аркушах, вкладених абонаклеєних на вантажне місце, вказується кількістьвиробів у кожному ящику.

Кількість товару перевіряється відповідно доданих, зазначених в специфікації інопостачальника, пакувальних аркушах імаркуванні.

Перевірка якості товару здійснюється якорганолептичним методом, так і за допомогою лабораторнихдосліджень.

Експертиза  здійснюється  відповідно  до завдань,  які  поставлені  перед експертом, основними з якихє:

·       визначення відповідності кількості данимспецифікації інофірми (пакувальних аркушів, маркування натарі);

·       визначення якості товару за органолептичнимипоказниками (за результатами лабораторного дослідження);

·       встановлення відповідності якості товарузразку-еталону.

Експертизу   товарів   необхідно   проводити   в спеціальних приміщеннях при дотриманнісанітарно-гігієнічних умов. Перед тим як приступити до експертизи, експерту необхідно звернути увагу на умови зберігання косметичних товарів,оскільки якість їх здатна змінюватисьпри низьких і високих температурах та їхніх коливаннях, підвищенню вологості і під впливомсонячних променів.

Косметичні вироби повинні відповідатинаступним вимогам: їхня консистенція повинна бути однорідною, без сторонніхвключень, поверхня рівною, колір і запах повинні відповідати кольору і запахузразку еталону, мазок декоративної косметики, нанесений на шкіру, повинен бутирівним, без крупинок, однорідного кольору або з блиском, маса одного виробуповинна відповідати даним зразку – еталону, робота висувного механізму повиннабути рівною і вільною, без пошкодження вмісту, не допускається мимовільневипадання засобів декоративної косметики (губна помада, компактна пудра) зіндивідуальної тари, температура каплепадіння повинна бути не нижче +30° С. Вироби, які маютьтемпературу каплепадіння нижче +50С, при користуванні деформується внаслідокрозрідженої консистенції.

Косметичні вироби повинні транспортуватися і зберігатися в приміщенні при температурі не нижче +5°С і не вище+18°С, відносної вологості повітря55 — 70%. При температурі нижче +5°С парфумерні рідини мутніють, в емульсійних кремах викристалізовуєтьсявода, що приводить їх до повного руйнування. При температурі вище норми і зберіганні товару поблизу опалювальних приладів можливий випар парфумерних рідин,розрідження, витікання, зміна кольору.

При підвищеній вологості етикетки на флаконах відклеюються,пакування набухає, пліснявіє, в результаті чого втрачається товарний вигляд.

Шампуні і піномийні засоби повинні виготовлятися  у відповідностіз вимогами стандарту (ДСТУ 3030-95 Шампуні і піномийні засоби. Технічніумови) по технічним інструкціям і рецептурам, у визначеному тазатвердженому порядку. Їх треба готувати за рецептурами погодженими зМіністерством охорони здоров’я та технічними регламентами.

Сировина та матеріали, які застосовують для виготовлення шампунів,повинні відповідати вимогам діючих стандартів або технічних документів, якізатверджені в зазначеному порядку.

ДСТУ 4093-2002. Лосьйони та тоніки косметичні. Технічніумови.

Цей стандарт поширюється на лосьйони косметичні, лосьйони тоніки ітоніки для догляду за шкірою у вигляді розчину чи рідкої емульсії та встановлюєвимоги до лосьйонів та методів їх випробовування. Стандарт придатний для цілейсертифікації.

Відбір проб проводиться згідно ГОСТ 29188.0. об’єм об’єднаноїпроби лосьйонів повинен бути не менше ніж 500 см3. приймання лосьйонівпроводить підприємство виробник. Лосьйони приймають партіями, партія –продукція однієї назви, отримана за одним транспортним документом.  Дляперевірки відповідності лосьйонів вимогам цього стандарту виконують приймально– здавальне та періодичне випробування. Лосьйони зберігають у щільно закритійтарі на відстані не менше 1 м від нагрівальних приладів за температури не нижчевід 5 до 25С в критих складських приміщеннях, осторонь від джерел сонячногопроміння.

ГОСТ 28767-90. Вироби декоративної косметики на жировійоснові. Загальні технічні умови. Цей стандарт розповсюджується надекоративні вироби на жировій основі (губні помади, блиск для губ, тіні дляповік, інші вироби), які представляють собою суміш синтетичних і натуральнихпродуктів, біологічно активних продуктів з додаванням барвників.

Декоративні  вироби на жировій основі повинні виготовлятися увідповідності до вимог діючого стандарту по технічній документації, рецептурамі технічним регламентам при виконанні санітарних норм та правил.


4. ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ КОСМЕТИЧНИХТОВАРІВ

Всікосметичні товари повинні проводитися|вироблятися, справлятися| по рецептурах,затверджених відповідними органами Міністерстваохорони здоров’я, і відповідати вимогам нормативних документів.

ЗАГАЛЬНІ|спільні| ВИМОГИ

Загальні|спільні|вимоги, що пред'являються до якості косметичних товарів, наступні|слідуючі|:

♦високий ступінь|міра| ефективності дії виробів; вони повинні бути корисні і надавати|робити, виявляти, чинити|сприятливу дію на стан шкіри,волосся, порожнини рота;

♦безпека всіхінгредієнтів, що вводяться|запроваджуються| вкосметичні засоби|кошти|; всі вонипроходять|минають, спливають| ретельнуперевірку на нешкідливість і ефективність у відповідних лікувальнихустановах і випускаються в продаж тільки|лише|з дозволу органів Санепіднадзору України;

♦незмінністьякості протягом гарантійного терміну, стійкість по відношенню до розвиткумікроорганізмів і окислювальних процесів;

♦естетичні вимоги:гарний зовнішній вигляд самого засобу|кошту|(консистенція, колір|цвіт|, запах), художнє ірекламне оздоблення упаковки. Косметичні товари повинні мати  приємний, але|та| несильний запах,що не заглушає і не спотворює  аромат парфумернихтоварів.

Декоративна косметика повинна прикрашати зовнішність людини,не викликати|спричиняти| роздратування шкіри,очей; легко наноситися|завдаватися|і змиватися, володіти стійкістю до поту, вологи, температури. Партією на підприємствівважають|лічать| кількість продукції одноговигляду|виду| і найменування, виробленуоднією зміною, призначене до одночасної здачі, приймання або огляду і оформленеодним документом про якість.

Партієюна оптових базах і складах вважають|лічать|однойменну продукцію, що поступила|вчинила|поодинці транспортному документу або накладній.

Партієюв роздрібній торговій|торгівельній| мережі|сіті| вважають|лічать|однойменну продукцію, одержану|отриману| поодній накладній або рахунку|лічбі|.Відповідність упаковки і маркування вимогам справжнього|теперішнього, даного| стандарту перевіряють на 3% пакувальниходиниць, але|та| не менше 3 пакувальниходиниць.

Якщоу вибірці більше 3% продукції в споживчій тарі не відповідають вимогамсправжнього|теперішнього, даного| стандартущодо упаковки і маркування, то в даному випадку проводять повторну перевіркузгідно  подвійній вибірці|.

Занаслідками|за результатами| повторноїперевірки партію приймають, якщо кількість продукції в споживчій тарі, невідповідній вимогам справжнього|теперішнього, даного|стандарту і складає не більше 3% бракуючої продукцію з|із| дефектами. Партію бракують, якщо у вибірці більше 3%продукції не відповідає вимогам справжнього стандарту.

СПЕЦИФІЧНІВИМОГИ

Окрім|крім| загальних|спільних| вимог до окремих груп, видам косметикипред'являються специфічні вимоги, пов'язані з особливостями їхскладу, застосування|вживання| і ін.

Вимоги до засобів|коштів| для догляду за шкірою.

Креми повинні відповідати по консистенціїсвоїй групі,повинні бути однорідними (без згустків, грудок,розшарувань), стабільними.

Колір|цвіт| і запах —властиві виробу даного найменування.

Креми повинні легко видавлюватися|видушуватися| з|із| туб абовиливатися з|із| флаконів, легконаноситися|завдаватися| на поверхню шкіри,розтікатися по її поверхні, швидко вбиратися. Значення рН| кремів в межах 5-9. Дуже кислі або лужні креминегативно|заперечний| впливають на шкіру.

Лосьйони повинні бути прозорими, однорідними, допускаєтьсяопалесценція|, повинні володіти певнимкосметичним ефектом (що очищає, освіжаючим, дезинфікуючимі ін.). Значення рН| — 1,2-8,5. Низькукислотність мають лосьйони, призначені для зняття забруднень з рук.Краще значення рН| лосьйонів дляшкіри особи|обличчя, лиця| — 5-7. Лосьйониповинні зберігати свої властивості протягом 12 місяців при перепадітемператур від -10С до +45°С.

Вимоги до засобів|коштів| для догляду за зубами і порожниною рота.

Зубний порошок повинен бути однорідним, безгрудок і твердих включень|приєднань|,з|із| приємним запахом, створювати в роті|у роті| відчуття свіжості. Вологість|вогкість| порошку — не більше 3%.

Зубні пасти повинні бути однорідними, у вигляді пастоподібноїабо гелевидної маси без крупинок, сторонніх включень|приєднань|; володіти приємним запахом, смаком,кольором|цвітом|. Пасти повинні легковидавлюватися|видушуватися| з|із| туб, розтікатися на щітці, не тверднутипри щільній упаковці, рН| — 7-10,3; повинніволодіти поліруючою, освіжаючою, дезинфікуючою, лікувальною дією,зберігати свої властивості при тривалому зберіганні. Вміст вологи впасті від 17,5 до 45% залежно від вигляду|виду|.

Зубніеліксири повиннібути прозорими, без муті|каламутності| і осаду, приємними на смак, усувати неприємний запах в порожнині рота, освіжати її.

Вимоги до засобів|коштів| для догляду за волоссям.

Шампуні повинні добре очищати волосся і шкіру голови,давати рясну|багату| густу піну, легко іповністю змиватися з волосся; не повинні давати осаду з|із| солями|соль|кальцію і магнію в жорсткій воді, тобто нальотів на волоссі. ЗначеннярН| в межах 5—8,5 для шампунів на основі синтетичних миючих речовин і6—10 — для шампунів на мильній основі.

Шампуні повинні володіти приємним запахом, додавати|наділяти, надавати| волоссюнатуральний блиск, шовковистість.

Фарби|барви| для волоссяпорошкоподібні (хна, басма) повинні бути сухими,однорідними, рідкі — без осаду, кремоподібні — не містити|утримувати|сторонніх включень|приєднань|. Водневий показник (рН|)— в межах 8,5-11,5. Колір|цвіт| волосся після|потім|забарвлення|фарбування| повинен відповідатикольору|цвіту|, вказаному в маркуванні фарби|барви|.Фарба|барва| не повинна додавати|наділяти, надавати| волоссю жорсткість і тьмяність (матовість).

Вимоги до декоративної косметики.

Губні помади повинні мати гладку рівномірнозабарвлену|пофарбовану| поверхню, приємнізапах і смак, без жирового присмаку. Олівець не повинен кришитися, гіркнути,покриватися сірим нальотом, повинен давати рівний,однорідний, такий, що легко наноситься|завдається|на шкіру мазок.

Температура краплепадіння для губних помад знаходиться|перебуває| в межах 55-80°С. Губна помадаповинна триматисяна губах декілька годин, в жарку погоду іпри їді гарячої не повинна стікати згуб і не надавати|робити, виявляти, чинити| дратівливого дії. Помада не повинна випадати з|із|пенала, движок пенала вільно переміщатися, при його русі краю пенала не повинні зрізати помаду.

Пудра — тонкого помелу, ступінь|міра| подрібненості відповідно до стандарту, оскільки|тому що| від цього багато в чому залежить криюча здатність|здібність|,здатність|здібність| пудри прилягати до шкіри без осипання, міцно утримуватися|стримуватися| на ній. Значення рН| — нейтральнесередовище|середа|. Пудра повинна володітиадсорбуючою здатністю|здібністю|, тобто легко вбирати виділення вологи, усуваючи при цьому блиск шкіри; запахпудри приємний, освіжаючий. Дляпорошкоподібної пудри вміст|вміст, утримання| вологи не більше 2%.

Компактна пудра повинна бути щільно спресована, без сколів| і тріщин, не повинна ламатися при легкому натисканні,легко набиратися на пушок.

Вимоги до засобів|коштів| для догляду за нігтями.

Лаки, емалі для нігтів повиннівідповідати привласненому номеру кольору|цвіту|,лак — прозорий, без муті|каламутності| і осаду;емаль — непрозора, однорідна. Вони повинні лягати на нігті рівно і гладко,швидко висихати (не більше 2,5 мін), утворюючи рівну, блискучу|лискучу| плівку, стійку до засобів|коштів| побутової хімії (миючим засобам|коштам| і ін.).

Рідина для зняття лаку і емалі повиннадобре розчиняти їх.

Вимоги до туші для вій.

Туш для вій — однорідна маса або пластинка|платівка|, повинна володіти хорошою|доброю| криючою здатністю|здібністю|, стійкістю до води, рН|1%-ного| водного розчину — 7-10,0.

Якісна туш не повинна викликати|спричиняти|склеювання вій, алергії. Деякі її види володіють можливістю|спроможністю| подовжувати вії,а також здатні|здібні| додавати|наділяти, надавати| їм ефектний вигин|згин|, розпушувати їх. Туш не повинна лягатигрудочками, які при висиханні потрапляють|попадають|в очі, викликаючи|спричиняючи|   їхпочервоніння і роздратування.

4.1 ПАКУВАННЯ, МАРКУВАННЯ,ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ КОСМЕТИЧНИХ ВИРОБІВ

Тара, вживана для розфасовки і упаковки косметичних| виробів, повинна відповідати стандартамабо технічним умовам і забезпечувати збереження і незмінність властивостей косметичнихзасобів|коштів| протягом всього можливого терміну зберігання і користування. Вонаповинна бути зручною і безпечною взастосуванні|вживанні|, оберігати|запобігати| косметичні вироби від випаровування, шкідливої дії світла, повітря, вологи, сторонніх запахів.

Особливість косметичних товарів, як і парфумерних, втому, що зовнішній вигляд тари, упаковки є|з'являється, являється|естетичнимпоказником якості виробу, але|та| у меншіймірі, чим у|в, біля|парфумерії. Вартість упаковки сучасногодизайну, за естетичними показниками відповідної вимогам споживача, неповинна бути високою; без непотрібнихвнутрішніх картонних прокладок|прокладень|, дуже|занадто|товстих денець баночок, коробочок; великих порожнистих просторів денець (ця вимога часто не дотримується зарубіжними виробниками приупаковці дорогих|любих| кремів, наприклад, проти|супроти| зморшок) або металевих елементів «витіюватих» кришок, явно покликаних створити враження великого об'єму|обсягу| і маси. Недотримання цих вимог знижує показники безпеки виробів.

Надмірно об'ємна упаковка посилює проблеми утилізаціївідходів і сміття.

Вид тари визначається діючими нормативними документами.

Рідкі косметичні засоби|кошти|можуть бути упаковані|паковані| в скляніфлакони.

Густі косметичні вироби (креми, зубну пасту, грим,засіб|кошт| для зміцнення волосся, шампуні,фарби|барви| для волосся)розфасовують в металеві і пластмасові туби. Останні можуть бути з|із| дозуючими пристроями|устроями|,сприяючими і кращого збереження вмісту.Вазеліни, жирні рум'яна можуть бутиупаковані|паковані| в пластмасові абометалеві баночки, при цьому поверхню вмісту в них закривають|зачиняють| парафінованим або пергаментним папером. Баночки заповнюють по самі вінця, без порожнеч|пустот|.

Порошкоподібні косметичні вироби (зубний порошок, пудру,рум'яна і ін.) упаковують|пакують| в картонні,металеві або пластмасові коробки різної форми і місткості|ємкості|; губну помаду, туш для вій, косметичніолівці, грим і т.п. — в пластмасові або металеві пенали. У упаковкувкладаються (не завжди) аплікатори|,щіточки і т.п.

Металеві туби з|із|косметичною продукцією повинні мати внутрішнє антикорозійне покриття, заповнюватисябез порожнеч|пустот|, вм'ятини недопускаються.

Хну, басму, пробників кремів, шампунів упаковують|пакують| в пакети з|із| дубльованих полімерних плівок.

Найбільш поширеною упаковкою косметичних товарів вданий час|нині| є|з'являється, являється|пластмасова. Для цих цілей застосовуються поліетилен, поліпропілен,полістирол, амінопласти (тільки|лише| дляковпачків). Полівінілхлорид, який недавно|нещодавно|широко використовувався, зараз вважається|лічиться|неприйнятним для упаковки із-за токсичності в процесі переробки іутилізації.

Пластмасова тара перспективна, оскільки|тому що| пластмаси легко формуються в судини|посудини| різної місткості|ємкості| і контурів, можуть бути забарвлені|пофарбовані| в світлі і яскраві кольори|цвіт|, тара легка, економічно вигідна, удароміцна, хімічнонейтральна до багатьох компонентів косметичних засобів|коштів|.

Найзручнішою і прогресивнішою формою упаковки багатьохкосметичних засобів|коштів| є|з'являються, являються| полімерні флакони з|із| насосом, який може бути знімним (накручуєтьсязамість кришки), або незнімним — є|з'являється, являється|частиною|часткою| флакона.Невитягуваний залишок|остача| в таких упаковкахскладає не більше 6-8% від маси засобу|кошту|.Конструкція флаконів дозволяє повністю виключити попаданнямікроорганізмів всередину флакона і практично не вводити|запроваджувати| до складу консервантів.

Для рідкої косметики використовується і аерозольна упаковка,яка при температурі до 50°С повинна бути міцною і герметичною. Головку|голівку| клапана закривають|зачиняють| ковпачком, який не повинен спадати приструшуванні в будь-якому положенні|становищі|.Витік продукції при закритому|зачиненому|клапані не допускається. Поверхня упаковки повинна бути гладкою і чистою,без вм'ятин, іржі, дряпаючих країв. Для повторного використання аерозольнаупаковка непридатна.

Маркування косметичних товарів

Маркування косметичних товарів повинно відповідати вимогамнормативних документів — стандартів і технічних умов (ГОСТ Р 51391-99 «Виробупарфюмерно-косметичні. Інформація для споживачів. Загальні|спільні| вимоги» і ін.). Особливості маркування окремихвидів косметичних засобів|коштів| викладеніу відповідних ТУ. Маркування може  бути нанесене|завдана|на етикетку або безпосередньо на корпус баночки, коробочки, пенала,флакона, пакету.

Маркування косметичних товарів включає наступні|слідуючі| дані: найменування товару, країниі фірми-виробниника, його товарний знак, за наявності — товарна марка,юридична адреса виробника; відомості, що характеризують даний товар;штриховий код, позначення нормативного або технічного документа, поякому виготовляється товар; інформація про обов'язкову сертифікацію,номер партії, дата виготовлення, термін придатності, маса в грамах(об'єм|обсяг| в мл|),попереджувальні|превентивні|,екологічні та інші товарні знаки.

Маркування на цеховій ітранспортній тарі повинне містити наступні реквізити: найменування, дату виготовлення товару і кількість виробівупакованих у кожнуодиницю тари.

Крім цього для товарів вдеяких випадках     передбачене вказати прізвища або номера пакувальника.

На індивідуальній таріповинні бути зазначені найменування товару, артикул,маса нетто.

Всі косметичні виробиповинні бути забезпеченні анотацією українською або російською мовою звказівкою способу застосування.

Ці товари повинні транспортуватися в закритих сухих і чистих залізничних вагонах, контейнерах, а також по водів чистих трюмах, з дотриманням правил перевезеннялегкозаймистих  і  горючих  рідин.

Відомості, що характеризують даний косметичний засіб|кошт|, — це відомості для споживачів. Вонинаносяться|завдаються| безпосередньо наупаковку і включають призначення засоби|кошти|і ефект від застосування|вживання|, спосіб застосування|вживання|, основні компоненти.

Розфасовані косметичні вироби упаковують|пакують| в коробки або пачки, щозабезпечують збереження товарів при транспортуванні, обклеюютьбандеролями з|із| клейової плівки,паперу. Маркування транспортної тари повинно відповідати вимогам стандарту,якщо необхідно, наносять|завдають|маніпуляційні знаки («Верх», «Не кидати», «Скло»).

Умови збереження якості косметичнихтоварів

Косметичні товари повинні транспортуватися в закритих сухих і чистих залізничних вагонах, контейнерах, а також по водів чистих трюмах, з дотриманням правил перевезення.

При транспортуванні і зберіганні коробки і ящики зкосметичними товарами повинні бути встановлені кришками вгору.

До парфумерно-косметичнихзасобів пред'являються наступні вимоги: вони повинні зберігати властивий їмзапах на протязі визначеного часу, період якого, в залежностівід виду товару, коливається від 50 до 30 годин. Стійкість запахувизначають органолептичним методом.

Косметичні вироби повиннівідповідати наступним вимогам: їхня консистенція повинна бутиоднорідною, без сторонніх включень поверхня рівною, колір і запах повиненвідповідати кольору і запаху зразка-еталона, мазокдекоративної косметики, нанесений на шкіру, повинен бути рівним, без крупинок,однорідного кольору або з блиском, маса (брутто, нетто) одного виробу повинна відповідати даним зразка-еталона,робота висувного механізму повиннабути рівною і вільною, без пошкодження вмісту, не допускаєтьсямимовільне випадання засобів декоративної косметики (губна помада, компактнапудра) з індивідуальної тари, температура краплепадіння повинна бути не нижче +30°С. Вироби, що мають температуру краплепадіннянижче +50°С, при користуванні деформуютьсявнаслідок розрідженої консистенції.

По окремих товарах уконтрактах обумовлюється термін придатності з моментувиготовлення.

Прийманнякосметичних товарів

Кожна партія косметичних товарів, що надходить в торгову мережу, повиннасупроводжуватися документом встановленої форми,що засвідчує якість товарів.

Партією в роздрібній торговій сітці вважають однойменну продукцію,отриману по одній накладній або рахунку.

Товари, що прийняли на оптові бази або вроздріб,перш за все піддаються перевірці на справністьі правильністьупаковки. Оптові базиперевіряють розкриттям цеховоїупаковки 15—20 %косметично — парфумерних товарів, що прийшли на базу. Приймання косметичнихтоварів за якістю всередині справної упаковки проводиться на складі або вмагазині кінцевого одержувача. Для цього євидимим не менше 3% виробів від партії, що вчинила, але не менше трьох місяців. При невідповідності органолептичнимабо фізико-хімічних показників вимогам стандартіввся партія прийманню не підлягає.

Приневідповідності косметичних товарів затвердженим зразкам по зовнішній обробці флаконів, упаковці, маркуванні і за наявності сторонніх домішок проводятьповторну перевірку, для чого зновувідбирають зразки в кількості не менше 3%партії, що перевіряється. При незадовільних результатах повторної перевірки хоча б по одному показнику всюпартію бракують. За наявності 3% іменш продукції з указаними дефектамибракують тільки зразки з дефектами.

Якщо постачальник косметичних товарів не згоден з оцінкою одержувача, а також при виникненні у одержувача сумнівів як товарпо фізико-хімічних показниках проводять арбітражнийаналіз в нейтральній лабораторії або у Всесоюзномунауково-дослідному інституті синтетичних і натуральних запашних речовин. Зразкидля проведення арбітражного аналізувідбираються відповідно до правил, встановленимивідповідними стандартами та технічними умовами.  Забраковані товари повертаються виробнику за його рахунок. Від вартості товарів  неналежної якості стягається штраф відповідно доПоложення про поставку товарів народногоспоживання за дане порушення.


5. ХАРАКТЕРИСТИКАДЕФЕКТІВ ІМПОРТНИХ КОСМЕТИЧНИХ ТОВАРІВ.

До дефектів косметичних виробів  відносять:

ГУБНА ПОМАДА

·    Порушення цілісності корпусу пеналу – зовнішні ознаки – привідкриванні кришки пеналу і викручуванні олівця губної помади основавідокремлюється від корпусу.  Причина виникнення – порушення процесувиробництва.

·    Не працює механізм подачі олівця з пеналу – губна помада невикручується. Причина – порушення технології зборки пеналу.

·    Раковина на олівці губної помади – заглиблення на поверхні олівця.Причина виникнення – попадання повітря в масу при дозуванні.

ЛАКИ ДЛЯ НІГТІВ

·     Розрив флакону. Причина – надлишкова доза вмісту.

·     Випадання  стержню з пензликом з ковпачка – погане кріпленнястержня в ковпачку.

·     Ковпачок не відгвинчується – причина – попадання лаку на зовнішнючастину шийки при розливі.

ТУШ ДЛЯ ВІЙ

·     Порушення цілісності механізму балону. Зовнішні ознаки – привідгвинчуванні ковпачка випадає внутрішня частина балону. Причина виникнення –погане кріплення деталей балону.

·     Витікання туші з балону – поверхня балону забруднена тушшю.Причиною є відсутність герметичності, відсутність мембрани всередині балону.

·     Відсутність вмісту в балоні. Причина – порушення технології.

·     Туш суха – ознака – тверда консистенція. Причиною є порушеннярецептури, температурного режиму і термінів зберігання.

КОМПАКТНА ПУДРА

·     Порушення амальгами дзеркала – зовнішні ознаки – відшаруванняамальгами, плями, темні крапки, смуги. Причиною виникнення є відмокання дзеркала.Виробничий дефект.

·     Тріщини в основі пудрениці – причиною є розбіжність розміру блокуз гніздом.

·     Випадання дзеркала з кришки пудрениці – недостатнє закріпленнядзеркала клеєм або обтяжною деталлю.

·     Забруднення поверхні пудри – зовнішні ознаки – на поверхні пудримаються сторонні включення. Причина – забруднення при пакуванні читранспортуванні.

У практиці зустрічаються дефекти: розбите дзеркало, розбитий  абороздавлений корпус пудрениці; відколи або щербини на кришці, які є, як правилорезультатом механічних впливів.


6.Організація проведенняекспертизи імпортних косметичних товарів на матеріалах магазину «Астера».

Експертиза імпортних косметичних виробів здійснюється відповіднодо затвердженого зразка-еталону або дублікату зразка-еталона, технічних умов контрактів, технічних і медичнихсертифікатів, Інструкції про порядокперевірки якості і кількості імпортних товарів експертами ТПП і методикою проведення експертизи імпортнихпарфумерно – косметичних товарів.

Кількість товару, що складає кожну партію, значиться вспецифікації інопостачальника.

У пакувальних листах, вкладених або наклеєнихна вантажне місце, вказується кількість виробів у кожномуящику.

Кількість товару перевіряється відповідно доданих, зазначених в специфікації інопостачальника, пакувальних листах імаркуванні.

Перевірка якості товару здійснюється якорганолептичним методом, так і лабораторним методом.

Експертиза  здійснюється  відповідно  до завдань,  які  поставлені  перед експертом, основними з якихє:

            визначення відповідності кількостіданим специфікації інофірми (пакувальних аркушів,маркування на тарі);

            визначення якості товару заорганолептичними показниками (за результатами лабораторного дослідження);

              встановлення відповідностіякості товару зразку-еталону.

Експертизу   косметичних товарів   необхідно   проводити   в спеціальних приміщеннях при дотриманнісанітарно-гігієнічних умов. Перед тим як приступити до експертизи, експерту необхідно звернути увагу на умови зберігання косметичних товарів,оскільки якість їх здатна змінюватисьпри низьких і високих температурах та їхніх коливаннях, підвищенню вологості і під впливомсонячних променів.

Косметичні вироби повинні транспортуватися і зберігатися в приміщенні при температурі не нижче +5°С і не вище+18°С, відносної вологості повітря55 — 70%. При температурі нижче +5°С парфумерні рідини мутніють, в емульсійних кремах викристалізовуєтьсявода, що приводить їх до повного руйнування. При температурі вище норми і зберіганні товару поблизу опалювальних приладів можливий випар парфумерних рідин,розрідження, витікання, зміна кольору.

Вироби декоративної косметики на жировійоснові повинні зберігатися в сухих складських приміщеннях при температуріповітря не нижче 0°С і не вище 25°С. Не допускається зберігання виробів в близько до тепло обігрівальнихприладів. Гарантійних строк зберігання жирних рум’ян, блиску, бальзамів длягуб, тіней для повік – 12 міс., з для виготовлення.

При підвищеній вологості етикетки на флаконах відклеюються,пакування набухає, пліснявіє, в результаті чого втрачається товарний вигляд.

Визначення кількості

Кількість виробів експерт перевіряє під часрозкриття місць, після ретельного огляду стану пакування,шляхом викладення виробів із транспортної тари і суцільного підрахунку.

Перевірка кількості виробів, які наданіексперту в цеховому пакуванні, не проводиться.

У випадку встановлення експертом невідповідностікількості в тарних місцях на маркуванні яких зазначені прізвища пакувальника абойого номер, ці дані фіксуються в акті експертизи.

Перевірка кількості виробів, що маютьіндивідуальне пакування, проводиться шляхом підрахунку одиниць виробів безпорушення цілісності целофану або паперу зфірмовими знаками. Якщо при цьому експерт зовнішнім оглядом знайшов дефект або сліди витікання вмісту, індивідуальне пакування таких виробіврозкривається і встановлюється причинаутворення дефекту.

Перед початком огляду виробів експерт повиненознайомитися з технічними умовами контракту або додатком до нього ізразком-еталоном.

У випадках, коли експерту з об'єктивних причинне представляється можливим ознайомитися з технічнимиумовами контракту і порівняти вироби зі зразком-еталоном, в акті експертизиконстатуються встановлені дефекти, відзначається їх характер впливу на якісніпоказники і товарний вигляд.

Визначення якості

Особливістю експертизи якості косметичнихвиробів є одночасна перевірка якості косметичнихвиробів і тари (туби, банки, флакони, пенали і т.д.), в яку засоби фасуються.Експертиза якості проводиться по органолептичним і фізико – хімічним показникаму відповідності з діючими стандартами

Особливістю є те, що експерт не встановлюєвідсоток зниження рівня якості товару, що має дефекти абощо втратили (частково або цілком) товарний вигляд. В актах експертизиконстатується фактичний стан виробу (тари і вмісту), дається описдефектів. Вироби, що мають дефекти або втратили товарнийвигляд експерт відносить до неякісних. Вони належним чиномпакуються, і вироби опломбовуються особистим штампом експерта, про що в акті експертизи робиться відповідний запис. На пакуванніповинні бути зазначені наступні дані: найменування ікількість неякісного виробу, номер і дата складання актаекспертизи, прізвище експерта. Запаковані в такийспосіб неякісні вироби експерт залишає на збереження в замовника експертизи. Питання про цей виріб вирішуєорганізація замовника експертизи або арбітражний суд.

Перевірка якості виробів в залежності відзадачі, яка поставлена перед експертом, і стану товаруздійснюється за органолептичними показниками (визначення запаху,кольору, прозорості) чи методом лабораторного дослідження зоб'єктивних показників.

Органолептична перевірка якості виробу шляхом зовнішнього огляду іперевірка дії деталей виробів здійснюєтьсяодночасно з перевіркою кількості товару(суцільна перевірка) або після розбраковування товару представниками товароодержувача.

Зовнішній вид і колір порошкоподібнихвиробів і виробів, які мають консистенцію емульсії, желе, пасти, визначаютьсяоглядом проби, які поміщають рівним флоем на предметне скло. Однорідність цихвиробів – відсутність комків, крупинок – визначають на дотик при легкомурозтиранні проби.

Зовнішній вид і колір виробів, котрі маютьтверду консистенцію і запакованих в баночки та пенали, та компактних виробівдекоративної косметики визначають переглядом поверхні виробу.

Зовнішній вид, однорідність рідкихкосметичних товарів (рідких кремів, зубних еліксирів, лаків для нігтів і т.д.)визначають, роздивляючись неозброєним оком флакони (якщо вони прозорі) чипробірки з випробною рідиною в що проходить крізь електричну лампу 40 Вт.

Запах косметичних товарів ( за виключеннямшампунів) визначають  органолептичним методом в пробі після визначеннямзовнішнього виду. Запах шампунів оцінюють з використанням 10%-ного водногорозчину при температурі розчину 40-45 .

Мазок декоративної косметики (помади,олівці), зовнішній вид, рівність, блиск, колір плівок для слідкування занігтями також визначаються по-органолептичному.

Визначення якості товару, розкриття пакування якого ірозбраковування проводилися товароодержувачембез участі експерта, здійснюється тільки при наявності дефектів виробничого характеру. Недолив парфумерної рідини, механічні пошкодженняне можуть бути в таких випадках визнані експертом як дефектами виробничогохарактеру.

У тих випадках, коли причину утвореннядефекту визначити шляхом зовнішнього огляду неможливо, проводиться лабораторне дослідження зразкатовару. Відбір зразків проводиться безпосередньо експертом у кількостях і розмірах, передбачених технічними умовами контракту, а у випадку їх відсутності від 2 % одиниць транспортної тари, але не менше Змісць:від кожного товарного місця відбирають таку кількість виробів, щоб загальнакількість, відібраних від партії, була не менше 20 одиниць. Зразки направляються замовником експертизи на дослідженняв лабораторію ТПП або в іншукомпетентну нейтральну організацію.

Крім того, у лабораторних умовах визначаєтьсямаса нетто вмісту (у грамах) однієї одиниці товару. Такедослідження проводиться в тих випадках, коли, на думкуексперта, при фасуванні не була дотримана доза (маса нетто) зразка-еталона, щозначиться на маркуванні.

Результати експертизи оформляються відповіднодо Інструкції про порядок перевірки якості і кількостіімпортних товарів експертами Торгово-промислової палати.


7. Аналіз результатів експертизи якості косметичнихтоварів.

Експертиза якості косметичних товарів

Експертиза косметичних  товарів проводиться з метою:

-          визначення відповідності якості товарів діючимстандартам, договірним умовам і покупцем;

-          оцінки конкурентоспроможності товарів;

-          виявлення причини дефекту косметичних товарів із – запорушення правил пакування, неправильного зберігання, транспортування.

22 травня 2007 року на прохання директора магазину „Астера” була проведенаякісна експертиза імпортних зубних паст „Колгейт” фірми „Проктор”. Підставоюдля проведення експертизи була заявка директора магазину „Астера” Швидка Т.А. Зторгово промислової палати був направлений на проведення експертизи одинексперт, який і проводив експертизу у присутності двох представників змагазину. В ході експертизи були порівняні всі досліджувані об’єкти з еталоном– зразка.

Для проведенняекспертизи якості був представлений товар магазину „Астера”, партія імпортнихзубних паст „Колгейн”, у кількості 48 коробок, яка надійшла від фірми „Проктор”.Експертиза проводилася за органолептичними показниками, згідно ГОСТ 7983-82„Пасти зубні. Загальні технічні умови”.

Під часпроведення експертизи була взята вибірка від партії в кількості 96 тюбиківзубної пасти. Експертиза проведена органолептичним методом, згідно ГОСТ 7983-82„Пасти зубні. Загальні технічні умови”. Згідно цього ГОСТу було встановлено, що20 тюбиків зубної пасти мають нечітке маркування, даний дефект допускається уневеликій кількості, тобто він є допустимим дефектом. Решта тюбиків – 15 булинещільно закриті і тому виникло виливання пасти. Вид та характер дефектувстановлено органолептично і відноситься до дефектів виробничого характеру. 

Отже, експертизоювстановлено, що дані дефекти відносяться до дефектів виробничого характеру, асаме – нечіткість маркування та нещільно закриті ковпачки зубної пасти. Тобто,дана партія імпортних зубних паст „Колгейт”, що надійшла до магазину „Астера”за накладною №333, від ТОВ „Проктор” є доцільною для реалізації в роздрібнійторговельній мережі магазинів „Астера”.

 Експертизаякості косметичних товарів проводиться за органолептичними і фізико-хімічними|фізико-хімічними| показниками відповіднодо діючих стандартів: згідно ГОСТ 7983-82 „Пасти зубні. Загальні технічні умови”, ГОСТ 29189-91 «Крем косметичний»,ГОСТ 28768-90 «Виробу декоративної косметики.Порошкоподібні і компактні»; ГОСТ28767-90 «Виробу декоративної косметики на жирній основі», ТУ9158-019-0335018-93 «Шампуні наоснові синтетичних ПАВ», ТУ 217 РФ 85-89 «Лаки манікюрні» і ін.

Практикується товарна експертиза окремих властивостей,наприклад показників безпеки споживання косметичних товарів, необхідна присертифікації. При експертизі косметичних товарів в магазині „Астера”використовують органолептичний і експертний методи.

Правила відбору проб і методи органолептичних випробуваньмістяться|утримуються| в Гості 29188.0-91.

До органолептичних показників косметичних товаріввідносяться зовнішній вигляд, однорідність, колір|цвіт|,запах виробів, мазань (для губних помад).

Зовнішній вигляд і колір|цвіт|порошкоподібних виробів і виробів, що мають консистенцію емульсії, гелю, желе, пасти,визначають прогляданням проби, поміщеної тонким рівним шаром нанаочне|предметне| скло або лист|аркуш| білого паперу. Однорідність цих виробів —відсутність грудок, крупинок — визначають на дотик легким розтиранням проби.

Зовнішній вигляд і колір|цвіт|виробів, що мають тверду консистенцію і упакованих|пакованих| в баночки і пенали, і компактнихвиробів декоративної косметики визначають прогляданням поверхні виробу.

Зовнішній вигляд, однорідність рідких косметичних товарів(рідких кремів, зубних еліксирів, лаків для нігтів і ін.)визначають, проглядаючи неозброєним оком флакони (якщо вони прозорі) абопробірки з|із| випробовуваноюрідиною в світлі електричної лампи, що проходить|минає, спливає|, потужністю 40Вт.

Запах косметичних товарів (за винятком шампунів) визначаютьорганолептичним методом в пробі після|потім|визначення зовнішнього вигляду. Запах шампунів оцінюють з використанням 10%-ного| водного розчину при температурі розчину 40-45С.

Мазок декоративної косметики (помади, олівця),зовнішній вигляд, рівність, блиск, колір|цвіт|плівок засобів|коштів| для догляду занігтями також визначаються органолептично.

До фізико-хімічних|фізико-хімічних|показників якості косметичних товарів відносяться:

♦показники складу косметичних засобів|коштів| (масова частка|доля| води, летючих|летких|речовин, загального|спільного| лугу,гліцерину,  масова частка|доля|хлоридів,  поверхнево-активних речовин, етилового спирту і інших речовинзалежно від виду косметики);

♦водневий показник рН|— показник якості багатьох видів гігієнічної і декоративної косметики(кремів, шампунів, зубних паст, лосьйонів, пудри і рум'ян наемульсивній основі, фарб|барв| для волосся,засобів|коштів| для завивки і ін.);

♦температура каплепадения|— для декоративної косметики на жировій основі (губних помад),дезодорантов|-олівців і др.;

♦колоїдна стабільність і термостабільність —длязасобів|коштів| на емульсивній основі;

♦пінне число і стійкість піни — для шампунів,пеномоющих| засобів|коштів|,зубних паст;

♦умовна в'язкість, швидкість висихання, адгезія —для лаківдля нігтів і деякі інші фізико-хімічні|фізико-хімічні|показники.

Для визначення цих показників якості користуютьсяметодами, описаними у відповідних стандартах на косметичнітовари:

ГОСТ 29188.1-91 «Метод визначення температури каплепадения|»

ГОСТ29188.5-91 «Метод визначення вільного і зв'язаноголугу» та інші.

Експертиза показників безпеки споживання|вжитку| косметичних товарів

Показники безпеки косметичних товарів містяться|утримуються| в «Санітарнихправилах і нормах» САН-ПИН| 1.2.681-97.

При експертизі косметичних товарів визначаються мікробіологічніпоказники безпеки, клініко-лабораторні показникибезпеки, органолептичні| і фізико-хімічні|фізико-хімічні| показники.

Мікробіологічні показники безпеки косметичних товарів.

При визначенні цих показників вся косметика ділитьсяна 3 групи:

I        — ампульна|косметика;

II       — дитяча косметика, косметика навколо|навкруг, довкола| очей;

III      — решта косметики.

Мікробна забрудненість косметичних товарів оцінюєтьсякількістю колониєутворюючих| одиниць (КОЕ|) в 1 г або 1 см3 продукції.

Ампульна| косметикаповинна бути стерильною. Для II групи допускається зміст|вміст, утримання| мезофільних бактерій не більше102 КОЕ|.

Для решти косметики зміст|вміст, утримання|мезофільних бактерій — не більше 103 КОЕ|,дріжджів і цвілевих грибків — не більше 102 КОЕ|.

Присутність в косметичних засобах|коштах| патогенних стафілококів і інших бактерійнеприпустимо|недопустимо|.

Клініко-лабораторні показники безпеки косметичних товарів.

При визначенні цих показників проводять шкірне|шкіряне| тестування в клінічних умовах,група складає — не менше 25 чоловік. Визначають сенсибілізіруючу| дію косметичних препаратів.Сенсибілізація (від лат. слова «зепзНэШз|» — чутливий)— підвищення чутливості організму людини до дії подразників.Сенсибілізація лежить в основі ряду|лави, низки|алергічних захворювань.

Більшість косметичних засобів|коштів|при контакті з|із| шкірою людини неповинна надавати|робити, виявляти, чинити|дратівливої і сенсибілізіруючої| діїпісля|потім| 24-годинної|годинникової, часової, вартової| експозиції.

Для масок-скрабів|,фарб|барв| для волосся, лаків, емалей длянігтів допустимо слабка|слаба| дратівлива дія(не більше 30 хвилин) після|потім|2-годинної|годинникової, часової, вартової|експозиції.

Для шампунів, лаків для волосся, засобів|коштів| хімічної завивки — слабку|слабе| дратівливу дію (не більше 15хвилин).

До клініко-лабораторних показників безпеки відносятьсятакож показники функціонального стану шкіри (рН| шкіри, | ліпідність|) показники.

Показник рН| шкірипісля|потім| застосування|вживання| кремів, шампунів повинен знаходитися|перебувати| в межах початкових показників (5,4-5,6для нормальної шкіри). При використанні кремів для сухої і жирної шкіридопустимо зменшення рН| не менше ніж на0,2; а при використанні шампунів для сухого і жирного волосся — збільшення рН| на 0,2 і 0,3 відповідно.

При використанні косметичних засобів|коштів| не повинно спостерігатисякумулятивного (накопичувального) ефекту.

Органолептичні і фізико-хімічні|фізико-хімічні| показники.

Зміни зовнішнього вигляду, кольору|цвіту|, запаху косметичних товарів свідчать про зниженняякості і використання цих товарів може бути небезпечно длялюдини. Тому при експертизі безпеки косметичних товаріввизначають органолептичні показники.

Цілий ряд|лава, низка|фізико-хімічних|фізико-хімічних| показниківможе служити показниками безпеки косметичних товарів (зміст|вміст, утримання| з'єднань|сполучень, сполук| свинцю, миш'яку, ртуті неприпустимо|недопустимо|; водневий показник рН|, кислотне число і ін.).

Всі косметичні товари підлягають обов'язковій сертифікації,при якій неодмінно проводиться експертиза показниківбезпеки.

Експертиза косметичних товарів проводиться увипробувальних лабораторіях акредитованих органів по сертифікаціїДержстандарту. Наприклад, Центр контролю якості продовольчих і парфюмерно-косметичених| товарів, Центр незалежної споживчоїекспертизи, |Випробувальний лабораторнийцентр Госсанепідемстанції.

Необхідно відзначити, що останнім часом вітчизняні косметичнітовари стають все більш конкурентоздатними|конкурентоспроможними|.

Це пояснюється наступним|слідуючим|:

♦нижчими цінами, оскільки|тому що| упаковка вітчизняних косметичнихзасобів|коштів| може бути і не так здійснена,як імпортних, але|та| дешевше за ціною;

♦високим вмістомнатуральних компонентів;

♦зарубіжнакосметика не адаптована|пристосована| доросійських умов,  не враховані етнічні особливості нашоїшкіри і волосся. Це може бути причиною того, що рекламованіефекти  косметики (кремів, шампунів) недосяжні. Іноді|інколи| недостовірні самі анотації, щоносять рекламний характер|вдачу|. Часто все, щозаявлено в анотаціях, знаходиться|перебуває|на совісті фірми-виробника.

Російські виробники затверджують тексти анотацій тільки|лише| після|потім|сертифікації, яка гарантує споживачу, що засіб|кошт| володіє певним  ефектом, тобтощо зволожує крем дійсно володітиме зволожуючим ефектом і т.п.

Висновкиі пропозиції

В магазині„Астера” була проведена якісна експертиза імпортних зубних паст „Колгейт” фірми„Проктор”. Підставою для проведення експертизи була заявка директора магазину„Астера” Швидка Т.А. З торгово промислової палати був направлений на проведенняекспертизи один експерт, який і проводив експертизу у присутності двохпредставників з магазину. В ході експертизи були порівняні всі досліджуваніоб’єкти з еталоном – зразка.

Висновок експертаскладається на основі аналізу результатів досліджень. Під час його оформленняексперт посилається на документи, положення, інструкції, угоди, вказує їхномери і дату затвердження.

Висновок експертає документом, який підтверджує достовірність і об’єктивність експертної оцінкиімпортних косметичних виробів.

За результатамипроведеної експертизи можна зробити наступні висновки:

1.        Дляпроведення експертизи якості був представлений товар магазину „Астера”, партіяімпортних зубних паст ”Колгейт” (48 одиниць), яка надійшла від фірми „Проктор”.Експертиза проводилася за органолептичними показниками, згідно ГОСТ 7983-82„Пасти зубні. Загальні технічні вимоги”

2.        Контрольякості здійснюється за органолептичними показниками. Відповідно результатиданої оцінки експертизи відповідають якості еталону – зразку відповідно достандарту ГОСТ 7983-82 „Пасти зубні. Загальні технічні вимоги”

Виходячиз висновків випливають такі пропозиції:

1.        Недивлячись на те, що дані досліджувані зразки відповідають зразку еталону,необхідно відправити всі сили на те, щоб уникнути потрапляння в магазинпідробок, адже в  даний час це питання є дуже актуальним.

2.        Потрібноприкласти максимально зусиль, щоб проінформувати споживачів про те, як можнавідрізнити підроблений товарів від оригіналу.

3.         Такожрозширити спектр проведення експертизи не тільки органолептичним, але йінструментальним методом.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу