Реферат: Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Міністерствоосвіти України

КиївськийНаціональний Економічний Університет

Кафедрафінансів

Курсоваробота

натему :

“Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні “

Виконав: студент 7 групи

4курсу ФЕФ 

ВертелецькийД.Б.

Науковийкерівник: Хлівний В.К.

К и ї в     1 9 9 7

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">П л а н

 TOC o «1-4» Вступ                                                                                                      PAGEREF _Toc403088837 h 2

Розділ  2  Зміни державної політики в Україні щодо оподаткування  прибутку юридичних осіб                                                         6

                  2.1 Особливості обчисленнявалових витрат                    6

                 2.2 Врегулювання питаньсумнівної та безнадійної

                       заборгованості                                                                  7

                 2.3 Удосконалення системинарахування амортизації     8

                 2.3 Перенесення збитків намайбутні періоди  — засіб 

                       фінансового оздоровленняпідприємств                     10

                 2.4 Недоліки Законодавства зоподаткування прибутку

                       підприємств                                                                     10

Розділ3    Податок на прибуток як засіб впливуна

                    ділову активністьпідприємців                        12

Висновки                                                                                          PAGEREF _Toc403088845 h 18

Списоквикористаної літератури                                       20

Вступ

На початку формування  на Україні власної податкової системи системаоподаткування прибутку підприємств знаходилася під значним впливом догм та підходів до формування таоподаткування прибутку в Радянському Союзі. Довгий час концепція оподаткуванняприбутку не зазнавала суттєвих змін .Головні ідеї цієї концепції були наступними :

1.<span Times New Roman"">     

Високі прибутки підприємств сфериматеріального виробництва – це нормально, високі ж прибутки  підприємств посередників та громадян єаморальними .

2.<span Times New Roman"">     

Основним доходом громадян має бутизаробітна платня, яка є майже однаково невисокою для всіх галузей .

3.<span Times New Roman"">     

Амортизація є витратою а незменшенням  податкового зобов’язання

Така політика стала причиноюформування ситуації коли:

1.<span Times New Roman"">     

Податок  на доходи громадян займав незначне місце вформуванні  дох одної частини бюджетудержави, а основний тягар був перенесений на підприємства.

2.<span Times New Roman"">     

Громадяни не мали можливостірозпочати власну справу ( власних доходів не вистачало, а держава не займаласякредитуванням приватних підприємців )

3.<span Times New Roman"">     

Амортизаційний фонд не є реальнимджерелом інвестицій

Через це  на певному етапі зневажання роліпосередницьких фірм та малих приватних підприємств призвело до того, що вумовах переходу до ринкової економіки більшість державних промислових підприємствне змогла самостійно ефективно займатися забезпеченням ресурсами власноговиробництва та збутом продукції. Це призвело до зниження обсягів виробництвата ефективності діяльності підприємств, що в свою чергу стало причиноюзменшення надходжень до бюджету від оподаткування прибутку підприємств.

Через те ж, що надходження відданого податку завжди займали друге місце за обсягами в дохідної частини держбюджету   таке зменшення вимусило державу перейти відоподаткування прибутку підприємств до оподаткування їх доходів. Це ще більшепосилило податковий тягар на підприємства через те, що тепер оподаткуваннюпідлягали не тільки прибуток, а й витрати виробництва. Бажаного ефектузростання надходжень держава досягла лише на короткий період після чого зновувідбулося зниження  , що вимусилозаконодавців знову перейти до оподаткування прибутку.

Особливе місце в розвиткуоподаткування прибутку підприємств на Україні займає надання пільг. Як правилотакі пільгинадавалися не за здійснення якоїсь суспільно необхідної діяльності, аокремим юридичним особам з метою “протекціонізму”. Досвід застосування такихпільг засвідчив, що будь яка пільга призводила до миттєвої реакції ринку тавиникнення диспропорцій у розподілі ресурсів .

Так надання пільг окремим благодійнимфондам ( низка указів Президента за 1994 – 1995 роки призвело до згортанняділової активності та монополізації деяких продуктів підакцизної групи.Надання пільг “ чорнобильцям “ ( 1991 рік ) зруйнувало легальну торгівлю автомобілями та тютюновими виробами .

Також викликає подив надання пільгабо відстрочення податкових платежів для державних підприємств ( березень 1996року ) через нестачу обігових коштів. Я вважаю, що нестача обігових коштівсвідчить про неспроможність підприємства функціонувати, про його фактичне банкруцтво. В дійсності ж державатягне на собі борги багатьох підприємств не визнаючи їх банкрутами. Без сумнівує підприємства без яких не можливе ефективне функціонування економіки, для нихповинна існувати підтримка держави. Інші ж через механізм банкруцтва повинніабо змінити власника, залишаючись єдиним комплексом, або бути розпроданимидля виплати боргів .

Найбільш парадоксальним є також те щофактично при ставці податку 30 % фактично підприємства сплачують на 10 – 15 %більше. Таке переоподаткування витікало насамперед з наступних правил облікуфінансових результатів діяльності підприємства :

1.<span Times New Roman"">     

Не дозволялося переносити збиткиотримані в поточному податковому періоді на майбутні періоди.

2.<span Times New Roman"">     

Не дозволялося відносити навитрати виробництва  в поточному періодівидатки по придбанню матеріальних запасів, що будуть використовуватися вмайбутніх періодах

3.<span Times New Roman"">     

Не дозволялося вести амортизаціюосновних фондів невведених в експлуатацію

4.<span Times New Roman"">     

Не дозволялося проводитисамостійну індексацію вартості основних фондів на рівень інфляції тавпроваджувати інший ніж лінійний метод амортизації .

Досі діє правило, що забороняєпродаж товарів за ціною нижчою за собівартість, не зважаючи на значнезростання товарних запасів ( зараз вони складають 40 % від ВВП )<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">[1]

 Побудова в Україні економіки відкритого типу,розмаїття форм власності та джерел отримання доходів, постійна потреба державив отриманні фінансових ресурсів  іневідповідність існуючої податкової системи вимогам часу зумовили необхідністьреформування податкового законодавства .

Слід зазначити, що в країнах з розвинутою ринковою системоюосновними джерелами поповнення дохідної частини бюджету є особистий податок згромадян та податок на додану вартість.Питома вага ж надходжень від податку наприбуток корпорацій дуже незначна .( від 2 до 15 % ) ( Схема №1). Він в ціломувиконує функцію регулятора виробничо-господарських процесів. При цьому існуєзагальна тенденція до зниження питомої ваги цього податку в загальній суміподаткових надходжень .

 В Україніспостерігається протилежна ситуація: питома вага надходжень в держбюджеті  коливалась в різні роки від 19 до 25  %. В 1996 р. основну частку зведеногобюджету України складав податок на додану вартість ( 21 % ) та податок зприбутку підприємств ( 19 % )  , питома жвага податку на доходи громадян склала лише 9 %   <span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">[2] 

Орієнтуючисьна світові тенденції, які свідчать про зниження фіскальної функції податку наприбуток підприємств  і підвищення йогорегулюючої ролі був прийнятий Закон України “ Про внесення змін до Закону України “ Про оподаткування прибуткупідприємств ””( далі — Закон )

Схема №   1 Структурафедерального бюджету США за 1994 фінансовий рік<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">[3]

<img src="/cache/referats/5644/image002.gif" v:shapes="_x0000_s1177">

Розділ  2  Зміни державної політики в Україні щодо оподаткування  прибутку юридичних осіб

 

Принципіально новим в прийнятому Законі є визначення об’єктаоподаткування. У відповідності зі ст.6 оподатковуваний прибуток дорівнюєваловим  доходам за вирахуванням валовихвитрат та амортизаційних відрахувань. Це свідчить про перехід до новихстандартів обрахунку фінансових результатів діяльності підприємств на Україні.Це певною мірою викличе деякі складнощі в обліку, бо бухгалтерській обліквикористовує принцип, за яким  цінатовару базується на собівартості і не може бути нижчою за неї. Але я вважаю щонові принципи обрахунку фін результатів це лише перший крок до зміни системибухгалтерського обліку у відповідності зі світовими стандартами взагалі.  

2.1 Особливості обчисленнявалових витрат

Кардинальних змін зазнав порядок формування та списання  витрат виробництва .  Тепер ці важливі процеси пов’язані зпридбанням ресурсів  , а не з їхвключенням до ціни товару. Це дозволить підприємствам, які вимушені робитивеликі запаси для забезпечення безперервності процесу виробництва, підвищитимобільність своїх фінансових ресурсів .

Позитивним моментом у включенні видатків до складу валовихвитрат є наступне :

1.<span Times New Roman"">     

Віднесення до складу валових витратвидатків пов’язаних з науково-технічним забезпеченням діяльності підприємства,раціоналізаторством та винахідництвом незалежно від того призвели такі заходидо збільшення валових доходів чи ні

2.<span Times New Roman"">     

Віднесення до складу валових витратвидатків пов’язаних з провадженням гарантійних ремонтів та замін проданихтоварів, гарантійний термін по яких не завершився але не більше 10 % сукупноївартості реалізованих товарів

3.<span Times New Roman"">     

Віднесення до складу валових витратвидатків пов’язаних з проведенням рекламних та передпродажних кампаній потоварах, які розповсюджує платник податку

4.<span Times New Roman"">     

Віднесення до складу валових витратвидатків пов’язаних з виплатою чи нарахуванням відсотків за борговими зобов’язаннями на протязі звітного періоду, якщотакі виплати пов’язані з веденням господарської діяльності платника податку .

На мій погляд до витрат виробництва слід також було бвключити витрати на впровадження прямих інвестицій. Якщо це не прийнятно длядержави в повному обсязі то можна було б встановити певну пропорцію повіднесенню витрат на прямі інвестиції до валових витрат.

2.2Врегулювання питань сумнівної та безнадійної заборгованості

Сумнівні та безнадійні борги підприємств, що давлять важкимпресом на економіку України в цілому звернули на себе увагу і законодавця.Нарешті були зроблені логічні висновки, що сумнівна та безнадійназаборгованість може вплинути на  прибутокпідприємства не тільки з настанням термінів позовної давності, а й значнораніше. Таким чином віднесення зазначеної заборгованості на фінансовийрезультат діяльності може бути здійснено не по настанню терміну позовноїдавності  , як це було встановлено п. 62Положенням про організацію бухгалтерського обліку  та звітності в Україні, а раніше  , але при дотриманні умов зазначених в статті12 Закону. Розглянемо такі умови докладніше .

1.<span Times New Roman"">     

Затримка в оплаті здійснюється безпогодження з платником податку

2.<span Times New Roman"">     

Затримка повинна перевищуватитермін 30 діб з дати визначеної умовами угоди

3.<span Times New Roman"">     

Платник податку має звернутися досуду з проханням провести утримання заборгованості з боржника і подати доподаткового органу повідомлення про зменшення валового доходу та копію рішеннясуду про прийняття справи до розгляду

Розглядаючи ці три умови треба звернути увагу на деякірозбіжності  Закону України “ Про внесеннязмін до Закону України  “ Прооподаткування прибутку підприємств “” та Арбітражно-процесуального  Кодексу України. Справа в тому, що вбільшості випадків дата звернення із заявою про стягнення заборгованості в судта дата винесення визначення про початок розгляду справи можуть істотновідрізнятися, і, опиняючись в різних податкових періодах вплинути направильне відображення платником в обліку валового доходу .

Виходячи з під пункту 12.1.4 Закону зменшення валового доходуплатник податку може здійснити в тому податковому періоді, в якому він подавзаяву до суду про стягнення заборгованості з боржника. Залишається сподіватися, що центральний орган державної податкової інспекції при розробці правил зменшеннявалового доходу прийме до уваги вказані вище неузгодженості

2.3 Удосконалення системинарахування амортизації

Докорінних змін зазнала система нарахування амортизації.

Відповідно до нового порядку нарахування амортизації таведення обліку основних засобів збільшення балансової вартості основних фондів, що підлягають амортизації, відбувається не після введення їх в експлуатацію, а відразу після їх придбання.

Принципіально новим є те, що нарахування амортизації відбувається не на первинну вартість. а фактичнона залишкову. Відповідно до Статті 8 Закону суми амортизації визначаютьсяшляхом застосування норм амортизацій до балансової вартості, яка визначаєтьсяза формулою:

Б(а) = Б  + П  -  В -  А

Б(а) – балансова вартість на початок звітного періоду

Б     — Балансовавартість на початок періоду попереднього за звітний

П     — Сума видатківпонесених на придбання, покращання, ремонту основних фондів на протязіперіоду, що передував звітному

В     — Вартістьосновних фондів виведених з експлуатації в попередньому періоді

А     — Сумаамортизаційних відрахувань нарахованих в попередньому періоді

Порівняно зі старим законодавствомзначно збільшені ставки амортизаційних відрахувань. Для групи 1 до якоївідносять будівлі та споруди ставка встановлена у розмірі 5 % на рік.Цепояснюється тим, що:

1.<span Times New Roman"">     

Амортизація відноситься насобівартість продукції

2.<span Times New Roman"">     

Вартість  основних фондів даної групи як правило дужевелика

3.<span Times New Roman"">     

Велика ставка призвела б дозначного зростання цін

Для групи 2 ( офісне обладнання,інструменти, транспорт, ) ставка встановлена у розмірі 25 %. Це найбільшмобільна частина основних фондів тому для неї встановлена найбільш високаставка амортизації, яка забезпечує відшкодування вартості основних фондів на80 – 90 % за перші 3 –4 роки їх експлуатації

Для іншихвидів основних фондів встановлена ставка 15 %. Але платник податку можевстановити прискорені норми амортизації

1<span Times New Roman"">               

рік експлуатації – 15 %

2<span Times New Roman"">               

рік експлуатації –30 %

3<span Times New Roman"">               

рік експлуатації – 20 %

4<span Times New Roman"">               

рік експлуатації – 15 %

5<span Times New Roman"">               

рік експлуатації – 10 %

6<span Times New Roman"">               

рік експлуатації – 5 %

7<span Times New Roman"">               

рік експлуатації – 5%

Дляприскорених норм амортизації встановлене обмеження: її не можуть застосовувати платники податку які випускаютьпродукцію на яку встановлені державні регульовані ціни.

Наступноюістотною позитивною зміною є надання можливості платникам податку проводити щорічнуіндексацію вартості основних фондів на рівень інфляції за рік .

Незвертаючи на те, що процес нарахування амортизації зазнав значних змінзалишилися певні недоліки. На мій погляд необхідно зробити амортизацію невидом витрат, а зменшенням податкових зобов’язань. Тобто на сумуамортизаційних нарахувань зменшується сума податку на прибуток, щопідлягає  перерахуванню до бюджету.

Це надалоб змогу встановити високі норми амортизації для всіх основних фондів непідвищуючи при цьому ціну товару.А встановлення високих норм амортизаціїпризвело б до прискорення відшкодування витрат на придбання основних фондів, азначить підвищило б швидкість обертання грошей на підприємстві.

 Взагалі така система нарахування амортизаціїдозволила б зменшити вартість вітчизняних товарів, що значно підвищило б їхконкурентноздатність

2.3 Перенесення збитків намайбутні періоди  — засіб фінансовогооздоровлення підприємств

Дужеважливим положенням, яке спрямоване на фінансове оздоровлення підприємств єнадана платникам податку у відповідності зі Ст. 6  Закону можливість віднесення збитківпоточного періоду на зменшення валового доходу майбутніх періодів на протязіп’яти податкових років. Цим самим була усунута ситуація, коли підприємствомало прострочену заборгованість минулих періодів, що значно перевищувалавалові доходи звітного періоду, але податок на прибуток все одно нараховувався

2.4 Недоліки Законодавства зоподаткування прибутку підприємств

Хотілося бвідзначити декілька основних недоліків які я вбачаю в сучасному законодавстві .

По-перше — це хибнатрактовка моменту отримання доходу.

Відповідно до пп. 11.3.1  Закону України “ Про внесення змін до ЗаконуУкраїни  “Про оподаткування прибуткупідприємств”” датою отримання доходу є дата, що приходиться на податковийперіод, на протязі якого першою відбувається будь-яка з наступних подій .

1.<span Times New Roman"">     

Дата зарахування коштів набанківський рахунок платника податку в оплату за реалізовані товари ( роботи,послуги )  , а у випадку їхреалізації  за готівку – деньоприходування грошей в касі платника податку.

2.<span Times New Roman"">     

Дата відвантаження  товарів, а для робіт ( послуг ) – датафактичного надання платником податку цих робіт ( послуг).

Дляпідприємства все протікає нормально до тих пір поки оплата товарів та їхотримання чи постачання відбуваються синхронно, або по крайній мірі в одинподатковий період.

Тепер уявимо собі, що підприємство продало товар чи надалопослугу в  податковому періоді  № 1, а отримало гроші в періоді № 2. ЗаЗаконом в періоді № 1 підприємство в податковому періоді № 1 отримало валовийдохід і повинно в цьому періоді сплатити податок на прибуток, але ж грошібудуть зараховані на розрахунковий рахунок підприємства лише в податковомуперіоді № 2. Дуже добре якщо у підприємства є на момент сплати податкунеобхідні кошти,     а якщо їх немає?! У випадкупрострочення платежу на суму недоїмки  буде нараховано пеню в розмірі 120 % облікової ставки Національногобанка України на повну суму недоїмки за весь термін прострочення .

На мій погляд необхідно встановитимомент отримання доходу дату отримання коштів за проданий товар, наданіроботи  , послуги .

По-друге– це те, що заразфактично і юридично діє два законодавчі акти, що регулюють оподаткуванняприбутку підприємств на Україні. Це пояснюється тим, що Законом України “ Провнесення змін до Закону України “ Про оподаткування прибутку підприємств “ булазатверджена лише нова редакція раніш діючого Закону. Прошу звернути увагу, щозатверджена нова редакція а не відмінений раніш діючий Закон.

По-третє,не зрозуміло для чого держава ввела оподаткування доходів отриманих відоперацій з державними цінними паперами. Очевидно що це призведе  до зменшення ділової активності на цьому ринкуі як наслідок держава не зможе в необхідний час отримати кошти для покриттякасового дифіциту.

По-четвертевідміна пільг зарубіжним інвесторам, які були їм гарантовані Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств “, я вважаю економічної користі державіне принесе, а от політичної шкоди завдасть .

Очевидно щозаконодавцям треба виправити ці недоліки щоб уникнути юридичних, економічнихта політичних казусів.

Розділ3    Податок на прибутокяк засіб впливу на ділову активність підприємців

На даномуетапі розвитку нашої держави склалася така ситуація, коли багато підприємствфункціонують на межі банкруцтва і формування прибутку є нерегулярним  , а це, в свою  чергу, приводить до нерегулярностінадходжень прибуткового податку до бюджету держави  . Отже можна зробити висновок, що в даній ситуації  фіскальна функція податку  на прибуток підприємств відходить надругорядний план  . Цю функцію взяли насебе непрямі податки   ( ПДВ та акцизнийзбір ), які є найбілішими джерелами надходжень до бюджету країни .

Виходячи звищесказаного, податку на прибуток має бути відведена роль регулятора  економічних відносин в нашій країні. ( Схема №  1  )

Як видно зісхеми первинне послаблення податкового тиску приводить в кінцевому випадку дозростання обсягу надходжень коштів у бюджет не тільки від податку з прибуткупідприємств. Це  в свою чергу дастьможливість знизити  податковий тиск заіншими податками і перейти від кількісного підходу при стягуванні податку доякісного .

Використання податку на прибуток корпорацій як регулятораекономічних процесів здійснюється шляхом дотримання  чи порушення критерію його нейтральності щодоприйняття конкретних фінансово господарських рішень ( Схема 2 ) 

Дослідженнянейтральності спирається на гіпотезу, що податок який справляє мінімальнийвплив на прийняття рішень на мікроекономічному рівні, може не впливатинегативно на  зростання макроекономічноїефективності. За цієї обставини нейтральність податку щодо прийняттямікроекономічних рішень розглядається як першооснова оподаткування .

Значний вплив на економічні процесимає нейтральність податку щодо розподілу прибутку .

Взагалі існує  два основних види прибутку:

1.<span Times New Roman"">     

розподілюваний ( той що йде навиплат у дивідендів )

2.<span Times New Roman"">     

нерозподілюваний ( той щозалишається в розпорядженні підприємства )

Прояв принципу нейтральності щодорозподілу прибутку полягає у встановленні державою різних або однакових ставокна різні види прибутку.

Схема  № 2 Взаємозв’язокоподаткування прибутку підприємств та їх ділової

       активності

<div v:shape="_x0000_s1127">

Прийняття чіткого стимулюючого законодавства з оподаткування прибуткупідприємств

Зацікавлення підприємців в отриманні офіційного прибутку ,  що може бути оподатковуваним

Збільшення витрат на соціальний захист населення

Збільшення  надходжень до бюджету

Поява нових робочих місць

Збільшення рівня  виробництва та  поява нових підприємств

Зростання рівня державних інвестицій та замовлень

Зростання рівня ділової активності

Зниження рівня соціальної напруги

<img src="/cache/referats/5644/image003.gif" v:shapes="_x0000_s1128 _x0000_s1129 _x0000_s1130 _x0000_s1131 _x0000_s1132 _x0000_s1133 _x0000_s1136 _x0000_s1137 _x0000_s1138 _x0000_s1139 _x0000_s1140 _x0000_s1141 _x0000_s1144 _x0000_s1148 _x0000_s1149 _x0000_s1168 _x0000_s1169 _x0000_s1170 _x0000_s1171 _x0000_s1172 _x0000_s1173 _x0000_s1174 _x0000_s1175 _x0000_s1176">


Схема 3 Нейтральність оподаткування <span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">[4]

Нейтральність оподаткування

<img src="/cache/referats/5644/image004.gif" v:shapes="_x0000_s1100 _x0000_s1123 _x0000_s1124 _x0000_s1125 _x0000_s1126">

Конкуренції

Перерозподілу

Економічного зростання

Нейтральність податку

 щодо :

Макрорівень

Нейтральність  щодо прийняття рішень з питань :

 вибору форми організації бізнесу

 інвестиційної політики

розподілу прибутку

Мікрорівень

<img src="/cache/referats/5644/image005.gif" v:shapes="_x0000_s1101 _x0000_s1103 _x0000_s1104 _x0000_s1105 _x0000_s1109 _x0000_s1110 _x0000_s1115 _x0000_s1116 _x0000_s1117 _x0000_s1119 _x0000_s1121"> <img src="/cache/referats/5644/image006.gif" v:shapes="_x0000_s1102 _x0000_s1118 _x0000_s1120 _x0000_s1122"> <img src="/cache/referats/5644/image007.gif" v:shapes="_x0000_s1106 _x0000_s1107 _x0000_s1108 _x0000_s1111 _x0000_s1112 _x0000_s1113 _x0000_s1114">


Це залежить насамперед відмакроекономічних цілей держави щодо джерел фінансування діяльності підприємств. Якщо пріоритетом є спрямування на укрупнення

підприємствто держава встановлює найнижчу ставку податку на нерозподілюваний прибуток, априбуток, який йде на виплату дивідендів оподатковується за найвищою ставкою;крім того держава встановлює на досить високому рівні податок на дивіденди щовиплачуються власникам корпоративних прав.

Якщо ж пріоритетом є кредитнефінансування то вся сума прибутку                      ( розподілюваного інерозподілюваного ) оподатковується за однаковою ставкою .  Дана ситуація притаманна Україні.Але особливістює те, що законодавством стимулюється направлення дивідендів на зростаннякапіталу фірми. Механізм такого стимулювання наступний  : дивіденди, які  спрямовані на виплату у вигляді акцій не підлягаютьоподаткуванню, якщо така виплата не змінює пропорцій участі всіх акціонерів .

 Це зроблено для того, щоб менеджери компаніїмогли переконати акціонерів, що  якщовони вкладуть свої дивіденди в розвиток виробництва то фактично вони збільшатьсвої активи ( через збільшення активів компанії ) значно в більшій ступені ніжколи б вони отримали дивіденди грошами, бо коли вони отримають дивідендигрошами то повинні будуть сплатити 30 % податок на дивіденди .

Але якщо навіть акціонери будутьпроти тезаврації прибутку компанія все одно не буде в програші: згідно з новимзаконодавством на внесену до бюджету суму податку на дивіденди зменшується сумаподатку на прибуток підприємства <span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">[5],тобто воно отримує додаткові оборотні кошти 

Інший аспект прояву регулюючоїфункції податку на прибуток підприємств розглядається у взаємозв’язку зіснуючою конкуренцією між країнами світу за мобільні фактори виробництва тачастину прибутку ( яка вилучається у вигляді податку ) від їх використання

Основним критерієм нейтральностіподатку на прибуток підприємств щодо мобільності факторів виробництва єнейтральність стосовно експорту та імпорту капіталу. В наслідок неврахуванняцього критерію  виникають проблемиухилення від сплати податку на прибуток шляхом переміщення діяльності або капіталів в тіньовий сектор або в інші країниз  меншим рівнем оподаткування чи  більшсприятливими нормами нарахування амортизації .

Ця проблема особливо актуальна дляУкраїни, де спостерігається значний відтік капіталів та кваліфікованої робочоїсили у тіньовий сектор та за кордон

На ці та інші аспекти функціонуванняподатку на прибуток підприємств слід звернути увагу при реформуванні системиприбуткового оподаткування .

Одним зосновних методів стимулювання ділової активності в країні через податок наприбуток  є встановлення пільг малимпідприємствам.

Як показавсвітовий досвід  малі фірми це основніпредставники венчурного підприємництва, тобто підприємництва пов’язаного зризиком, інноваціями, впровадженням нетрадиційних технологій, а це в своючергу є рушійною силою економіки будь якої країни .

 При чому визначення малого підприємстваповинно базуватися не на кількості працюючих ( як це зроблено в нашій країні ), а на прибутковості  фірми  .

Досвідтакої класифікації  існує в США. Основнафедеральна ставка податку на прибуток корпорацій складає 34 %, але вноситьсявін ранжовано. За перші 50 000 дол. прибутку платиться 15 %, за наступні 25000 дол. – 25 % і лише на решту суми вступає в дію основна ставка. Майже такаж схема працює і Великобританії, але в цій країні корпорації діляться на двігрупи :

1.<span Times New Roman"">     

 Дрібні ( з прибутками до 100 000 фунтів стерлінгів ) вони сплачують податок заставкою 25 %

2.<span Times New Roman"">     

Великі ( з прибутками більше 100000 фунтів стерлінгів ) вони сплачують податок за ставкою 33 %

До спискунайдійовіших стимулів можна також віднести пільгове оподаткування  реінвестованих прибутків, пільги на науководослідні та конструкторські роботи.

Якщо зновузвернутися до досвіду США то

еще рефераты
Еще работы по государственному регулированию, таможне, налогам