Реферат: Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

Міжрегіональна Академія управлінняперсоналом

Закарпатський інститут ім.Августина Волошина

Факультет бізнесу та зовнішньо-економічної діяльності

Кафедра економіки та управління бізнесом

Габор Кристина Іванівна

Контрольна робота

на тему:

Облікова політика підприємстваЗ дисципліни: Організація бухобліку

Шифр групи: 11-2000(СОА) (2.0з)

Спецальність: облік іаудит

№ залікової книжки:Фз-00437

             

          

                    Ст.викладач

                   ПрокопенкоЛ.В.

___________________

Ужгород-2002

З М І С Т

1.<span Times New Roman"">    

Що таке облікова політикапідприємства………………………….……..3

2. Вплив зміни облікової політики на події їоперації,

щовідбуваються (відбувались) на підприємстві…………………………4

3. Підготовка наказу про облікову політику підприємства…………………6

4.Перелік додатків до наказу про облікову політика підприємства………10

Списоквикористаної літератури…………………………………………….11

1. Що такеоблікова політика підприємства

Система бухгалтерського обліку – це своєрідниймеханізм підготовки та відображення інформації про майнове та фінансовестановище підприємства. Завдяки цій інформації внутрішні та зовнішні їїкористувачі мають уявлення про реальний стан справ на підприємстві.

Методична база ведення бухгалтерського облікускладається з використання первинних облікових документів, інвентаризації,оцінки, калькулювання, організації обліку (управлінського, бухгалтерського таподаткового), виконання розрахунків та проведень, контролю, підготовки,звітності. Створення цілісної системи обліку передбачає активне застосуванняспецифічного елемента регулювання бухгалтерського обліку та звітності –облікової політики підприємства.

«Обліковаполітика – сукупність принципів, методів і процедур, що використовуютьсяпідприємством для складання та подання фінансової звітності» – такевизначення облікової політики наведене в статті 1 «Визначення термінів» ЗаконуУкраїни від 16.07.1999 р. № 996-ХІV“Про бухгалтерськийоблік та фінансову звітність в Україні”.

Згідно звизначенням, облікова політика підприємства базується на основних принципахобліку та звітності. Під принципами бухгалтерського обліку слід розумітиправила, якими необхідно керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстраціїгосподарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовійзвітності.

Основніпринципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності викладені в статті 4розділу 1 Закону про бухобліку і пункті 18 П(С)БО 1 “Загальні вимоги дофінансової звітності”.

Під часрозробки облікової політики слід враховувати вимоги до якісних характеристикбухгалтерського обліку та фінансової звітності, викладені в пунктах 14-17П(С)БО 1, методи та процедури, передбачені іншими П(С)БО, норми й нормативи,встановлені законодавчими актами України.

Згіднопункту 5 статті 8 Законду про бухоблік підприємство має право самостійновизначати облікову політику, при цьому:

·<span Times New Roman"">       

обираєформу бухгалтерського обліку як певну систему реєстрів обліку, порядку іспособу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад,встановлених цим Законом, та з урахуванням особливостей своєї  діяльності і технології обробки обліковихданих;

·<span Times New Roman"">       

розробляєсистему і норми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності іконтролю за господарськими операціями, визначає права праціників на підписаннябухгалтерських документів;

·<span Times New Roman"">       

затверджуєправила документообороту і технологію обробки облікової інформації, додатковусистему рахунків і реєстрів аналітичного обліку;

·<span Times New Roman"">       

можевиділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення ті іншівідокремлені підрозділи, які зобов’язані вестибухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансовоїзвітності підприємства.

Облікова політика є складовою частиною фінансовоїзвітності підприємства і повинна відображатися у примітках до фінансовоїзвітності.

Раніше система ведення бухгалтерсбкого обліку вУкраїні також передбачала створення та дотримання на підприємстві певноїоблікової політики, але ці вимоги мали формальний характер, оскільки існувалиосновні стандартні параметри обліку і звітності, які були однаковими для всіхпідприємств і ніякої свободи вибору не існувало.

Ринкові методи господарювання вимагають досконалих,конкретних і незмінних правил ведення бухгалтерського обліку та звітності напідприємстві.

Нові положення (стандарти) бухгалтерського обліку убагатьох випадках передбачають можливість вибору одного варіанта з декількох запропонованих методів іпроцедур, застосування яких і визначає облікову політику. Це, з одного боку,розширює права і можливості підприємства, а з іншого – підвищує ризик щодокінцевих результатів його діяльності.

Важливим моментом при розробленні й прийняттіоблікової політики є те, що, згідно з пунктом 2 статті Закону про бухоблік,питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенціїйого власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи),відповідно до законодавства та установчих документів.

За формою облікова політика підприємства має вигляднаказу керівника (власника), на підставі якого головний бухгалтер складаєпроект наказу і зі всіма додатками та розрахунками передає на затвердженнявласнику (керівнику) підприємства. Наказ набирає юридичної сили з дня йогопідписання власником (керівником) підприємства і є обов’язковим для виконання всіма службами і працівниками підприємства.

Можливийваріант, коли облікову політику (зміни до неї) розробляє внутрішній аудиторпідприємства, аудиторська фірма під керіництвом головного бухглатера та заучастю інших відповідальних спеціалістів або ж якщо така фірма здійснює бухгалтерськийоблік на підприємстві – під керіництвом власника (керівника). Це завдання можевходити до складу наданих послуг протягом проведення перевірки або бутипредметом окремого договору.

2. Вплив зміни облікової політики на події ї операції,

що відбуваються (відбувались) на підприємстві.

Доцільністьзміни того чи іншого параметра слід встановити під час проведення обов’язкової річної інвентаризації, а якщо їх розробляєаудиторська фірма – під час аудиторської перевірки. При цьому слід пам’ятати, що такі зміни можливі у випадках,передбачених пунктом 9 П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фіінансовихзвітах”. Отже, облікова політика може змінюватися, коли:

§<span Times New Roman""> 

змінюються статутні вимоги (тобто привнесенні змін до статуту підприємства);

§<span Times New Roman""> 

змінюються вимоги органу, що затверджуєположення (стандарти) бухгалтерського обліку (вносяться зміни чи доповнення дотих чи інших стандартів);

§<span Times New Roman""> 

зміни забезпечать достовірне відображенняподій або операцій у фінансовій звітності підприємства.

Впливзміни облікової політики на події й операції минулих періодів відображається узвітності шляхом:

§<span Times New Roman""> 

коригування сальдо нерозподіленогоприбутку на початок звітного року);

§<span Times New Roman""> 

повторного надання порівняльної інформаціїстосовно попередніх звітних періодів;

Змінаоблікової політики, вибір відображення впливу зміни на облікову політикуповинні бути розкриті й обгрунтовані у примітках до фінансової хвітності запоточний звітний період.

Обліковаполітика застосовується щодо подій і операцій з моменту їх виникнення, завинятком випадків, коли зі зміною облікової політики суму коригуваннянерозподіленої суми прибутку на початок звітного року неможливо визначитидостовірно (наприклад, втрачено якусь підшивку первинних документів запопередній період, відновити яку неможливо). У цьому випадку облікова політикапоширюється тільки на події і операції, які відбуваються після дати зміниоблікової політики.

Такимчином, зміна облікової політики тягне за собою перерахунок прибутків за всіпопередні періоди діяльності підприємства, що підтверджує важливістьобгрунтованого, професійного підходу до її встановлення.

Сліднаголосити, що не є зміною облікової політики встановлення облікової політикидля:

·<span Times New Roman"">       

подійабо операцій, які відрізняються за змістом від попередніх подій або операцій;

·<span Times New Roman"">       

подійабо операцій, які не відбувались раніше.

Якщонеможливо розрізнити зміну облікової політики та облікових оцінок, то церозглядається і відображається як зміна облікових оцінок.

Не слідплутати зміну облікової політики зі зміною визначення облікових оцінок.Наприклад, зміну характеру діяльності підприємства, застосування нових видівсировини й матеріалів спричиняють не зміна облікової політики, а їївстановлення. У цьому випадку маємо справу не зі зміною облікової політики, аіз зміною облікових оцінок.

Обліковаоцінка – попередня оцінка, яка використовується піжприємством з метою розподілувитрат і доходів між відповідними звітними періодами. Вона може бутипереглянута, якщо змінюються обставини, на яких вона грунтувалася, або отриманододаткову інформацію.

Встановленнятаких змін на практиці – досить складна і скурпульозна справа, під час якоїважко повністю уникнути помилкових рішень. Тому перш ніж прийняти одне (єдине)конкретне рішення, необхідно добре поміркувати.

Отже,усім подіям (операціям), які є новими для підприємства, для встановленняоблікової політики необхідно дати попередньо облікову оцінку, а оскільки вонаможе змінитися, то необхідно застосувати інші методи і процедури. Якщо обліковаполітика змінюється, то не варто коригувати прибуток і повторно надаватиінформацію про попередні звітні періоди для порівняння. Зміни облікових оціноквпливають тільки на майбутнє і не стосуються минулого.

Наслідкизмін в облікових оцінках необхідно включити до тієї статті звіту про фінансовірезультати, яка раніше застосовувалась для відображення доходів або витрат, пов’язаних з об’єктом такої оцінки, в тому періоду, в якому відбулася зміна, а також внаступних періодах, якщо зміна впливає на ці періоди.

Законодавчіакти України не передбачають безпосередньої відповідальності підприємства, йоговласника або посадових осіб у випадку неприйняття облікової політики або завнесення необгрунтованих (з порушенням установленого порядку) змін.

3. Підготовка наказу про облікову політику підприємства

Підготовканаказу про облікову політику підприємства є досить трудомісткою справою івимагає від учасників цього процесу неабияких здібностей, комплексних знаньусіх процесів, які відбувались на підприємстві і за його межами у минулому,здійснюються зараз і проводитимуться в майбутньому. Усе це потребує грунтовногоаналізу подій і фактів, уміння бачити перспективу, неординарно мислити тощо.

Складаючинаказ про облікову політику, можна ввести до нього деякі постулати Закону чивитяги з інструкції, з метою ознайомлення власника (кервіника), якийпідписуватиме наказ, про необхідні вимоги, незнання яких може спричинити певнінедоробки, які призведуть у майбутньому до негативних наслідків.

Наказповинен оптимально поєднувати в собі організаційні й програмні (унормованізаконодавством) питання, які безпосередньо пов’язані з діяльністю підприємства, стати першим продуманих кроком доприбуткової діяльності.

Зразкомнаказу про облікову політику підприємства може служити і нижчезапропонований:

<div v:shape="_x0000_s1028">

ВАТ “Логос”

02.01.2002 р. м.Ужгород

НАКАЗ № 1

Основні відомості про підприємство

Показник

Зміст

Код

Підприємство

ВАТ “Логос”

33445137

Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерн товариство

-

Територія

м.Ужгород

Закарпатської області

2110100000

№ свідоцтва про державну реєстрацію

№ 163894 від 06 грудня 1999 р.

-

Юридична адреса

мУжгород, вул.Світла, 5

-

Фактичне місцезнаходження

м.Ужгород, вул.Весела, 7

-

Кількість акціонерів

34

-

Керуючись Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-ХІV  (далі — Закон про бухоблік), затвердженими МФУ положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, інструкціями та іншими нормативними актами, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності, виконуючи вимоги, передбачені Статутом підприємства, з метою отримання прибутків та задоволення матеріальних та інших соціальних потреб працівників підприємства, наказую:

Здійснити організаційні заходи щодо порядку ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, складання та подання звітності.

Створення організаційної основи бухгалтерського обліку на підприємстві належить до компетенції власників Відкритого акціонерного товариства “Логос”, надалі ВАТ “Логос”, та передбачає встановлення відповідних обов’язків його керівника та працівників бухгалтерії:

1.<span Times New Roman"">      

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві і на виконання пункту 4 статті 8 Закону про бухоблік встановити з 01 січня 2002 року в ВАТ “Логос” таку форму організації бухгалтерського обліку:

-<span Times New Roman"">         

бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією підприємства, яку очолює головний бухгалтер.

2.<span Times New Roman"">      

Встановити, що права й обов’язкиголовного бухгалтера та всіх посадових осіб бухгалтерії визначаються Законом про бухоблік, цим наказом та затвердженими посадовими інструкціями.

3.<span Times New Roman"">      

Цим наказом головний бухгалтер наділяється правом другого підпису, який він ставить на первинних бухгалтерських документах, реєстрах бухгалтерського обліку та відповідних звітах, згідно з переліком, наведеним у додатку 1 до цього наказу.

4.<span Times New Roman"">      

Затвердити перелік посадових осіб, яким надається право дозволу на проведення господарських операцій (додаток 2 до наказу). Зразки підписів відповідних осіб за переліком затверджуються окремим наказом керівника та доводяться до структурних підрозділів.

5.<span Times New Roman"">      

Затвердити перелік осіб, яким дозволено отримувати та видавати товарно-матеріальні цінності (додаток 3 до наказу). Зразки підписів відповідних посадових осіб за переліком затверджуються окремим наказом керівника та доводяться до відповідних структурних підрозділів.

6.<span Times New Roman"">      

Затвердити перелік посадових осіб, які складають звітність, за її призначенням згідно з вимогами Закону про бухоблік, національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку, звітності з обліку податків та платежів (додаток 4).

Зобов’язати згаданих посадових осіб, які включені до переліку, наведеного у додатку  до цього наказу, підписувати відповідні звіти підприємства.

7.<span Times New Roman"">      

Затвердити правила й графік документообігу відповідно до додатка 5 до цього наказу.

8.<span Times New Roman"">      

Відповідальність за приймання документації на тимчасове зберігання до архіву підприємства, за зберіганн документації в архіві та здавання відповідної документації до державного архіву покласти на (наводиться особа, на яку покладена пряма відповідальність за цілісніть зберігання документації).

9.<span Times New Roman"">      

З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку й звітності проводити інвентаризацію майна і фінансових зобов’язань, відповідно до статті 10 Закону про бухоблік та інших нормативних документів.

10.<span Times New Roman"">   

Для проведення раптової інвентаризації каси підприємства створити комісію у складі:

-<span Times New Roman"">         

заступника головного бухгалтера – голова комісії;

-<span Times New Roman"">         

бухгалтера – член комісії;

-<span Times New Roman"">         

спеціаліст з економічних питань – член комісії. <span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

11.<span Times New Roman"">   

Інтвентаризацію касипроводити не рідше одного разу на квартал.

12.<span Times New Roman"">   

Загальну відповідальність за ведення податкового обліку покласти на заступника головного бухгалтера з питань оподаткування. Закріпити за окремими працівниками бухгалтерії конкретні ланки обліку:

12.1.<span Times New Roman"">

 Виписування податкових накладних та ведення книг обліку та придбання доручити бухгалтеру.

12.2.<span Times New Roman"">

Ведення підрахунку валових доходів та валових витрат покласти на бухгалтера. Облік валових доходів і витрат здійснювати за окремими розрахунками відповідно до діючої звітності про прибуток підприємства.

13.<span Times New Roman"">   

Відповідальність за недопущення несанкціонованого доступу до облікової інформації покласти на головного бухгалтера підприємства.

14.<span Times New Roman"">   

Виділити на окремий баланс філії (якщо вони є і є потреба їх виділення на окремий баланс).

Починаючи з 01 січя 2002 року впровадити на підприємстві такі форми, методи, норми та процедури, які стосуються облікової політикипідприємства:

15.<span Times New Roman"">   

Форма обліку:

Застосувати на підприємстві мережеву комп’ютерну бухгалтерську програму “1С Підприємство”.

15.1.<span Times New Roman"">

Здійснювати обробку облікової інформації на окремих діяльницях (підрозділах) таким чином:

15.1.1.<span Times New Roman"">     

Із застосуванням комп’ютерної техніки:

-<span Times New Roman"">         

відділ фінансового планування, менеджменту та економічного аналізу;

-<span Times New Roman"">         

відд постачання та збуту;

-<span Times New Roman"">         

склади підприємства.

15.1.2.<span Times New Roman"">     

Без застосування комп’ютерної техніки:

-<span Times New Roman"">         

відділ безпеки та охорони праці;

-<span Times New Roman"">         

господарський відділ

-<span Times New Roman"">         

тощо.

15.2.<span Times New Roman"">

Для ведення обліку руху бланків суворої звітності, видачі (здавання невикористаних) бланків відповідним посадовим особам, приймання звітності за виданими бланками суворого обліку та їх передавання на постійне зберігання до архіву підприємства призначається молодший бухгалтер.

15.3.<span Times New Roman"">

Затвердити право підпису довіреностей на отримання ТМЦ, укладання угод:

-<span Times New Roman"">         

директор, за його відсутності заступник директора – перший підпис;

-<span Times New Roman"">         

головний бухгалтер, за його відсутності старший бухгалтер – другий підпис.

16.<span Times New Roman"">   

Затвердити розроблений на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій робочий план рахунків із використанням першого, другого та третього порядку (додаток 10).

16.1.<span Times New Roman"">

Використовувати для узагальнення інформації про витрати підприємства рахунки класу 9 “Витрати виробництва”.

17.<span Times New Roman"">   

Затвердити систему й форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності й контролю господарських операцій.

18.<span Times New Roman"">   

Використовувати на підприємстві таку методику бухгалтерського обліку:

18.1.<span Times New Roman"">

До основних засобів відносити матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), первісна вартість яких більша за 1000 грн.

18.1.1.<span Times New Roman"">     

Нарахування амортизації за основними засобами здійснювати прямолінійним методом.

18.1.2.<span Times New Roman"">     

Переоцінкуосновних засобів проводити, якщо їх залишкова вартість значно (більш як на 10 відсотків) відрізняється від справедливої вартості на дату балансу.

18.1.3.<span Times New Roman"">     

Ліквідаційну вартістьоб’єкта основних засобів не розраховувати та з метою амортизації прийняти рівною 0.

18.2.<span Times New Roman"">

Матеріальні активи, що використовуються не більше одного року, вважати малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП).

18.2.1.<span Times New Roman"">     

Нарахування зносу на МШП здійснювати у розмірір 50 відсотків балансової вартості таких предметів при передачі їх зі складу в експлуатацію.

18.3.<span Times New Roman"">

Визнання та первісну оцінку запасів(матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів, товарів) здійснювати залежно від шляхів надходження запасів на підприємство: придбані за плату, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, одержані безоплатно, придбані у результаті обміну на подібні та неподібні запаси згідно з П(С)БО 9 “Запаси”.

18.3.1.<span Times New Roman"">     

Оцінку незавершеного виробництваздійснювати за нормативними затратами.

18.3.2.<span Times New Roman"">     

Оцінку запасів при відпускуу виробництво чи іншому вибутті здійснювати за методом середньозваженої собівартості.

18.3.3.<span Times New Roman"">     

Транспортно-заготівельні витрати, що понесені при придбанні запасів, відокремлювати на окремому субрахунку.

18.4.<span Times New Roman"">

Оцінку запасів(покупних товарів для роздрібної торгівлі) здійснювати за цінами продажу.

18.5.<span Times New Roman"">

Суми доходів відображати у бухгалтерському обліку відповідно до П(С)БО 15 “Дохід”.

19.<span Times New Roman"">   

Затвердити перелік і склад, порядок розподілу змінних і постійних загальновиробничих (дод. 15).

19.1.<span Times New Roman"">

Оцінку ступеня завершеності операцій з надання послуг здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському обліку доходи видображати у звітному періоду після оформлення акта про виконання робіт (надання послуг), застосувати спосіб вивчення виконаної роботи, за винятком випадків, коли дохід від надання послуг не може бути вірогідно визначений.

19.2.<span Times New Roman"">

Витративідображати у бухгалтерському обліку відповідно до П(С)БО 16 “Витрати”.

19.2.1.<span Times New Roman"">     

Затвердити перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) відповідно до додатка 12.

19.2.2.<span Times New Roman"">     

Затвердити перелік і склад, порядок розподілу змінних і постійних загальновиробничих витрат (додаток 13).

19.2.3.<span Times New Roman"">     

Встановити нормальну потужність цехів та інших структурних підрозділів відповідно до додатка 16.

19.3.<span Times New Roman"">

Величину резерву сумнівних боргів розраховувати за методом класифікації дебіторської заборгованості (із застосуванням коефіцієнта сумнівності для кожної групи боржників). Для створення резерву відкриваються окремі субрахунки за кожним дебітором.

20.<span Times New Roman"">   

резервів (фондів) та порядок формування та витрачання коштів таких фондів

21.<span Times New Roman"">   

Організувати аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей таким чином за підрозділами:

-<span Times New Roman"">         

у бухгалтерії – у кількісно-сумовому вираженні;

-<span Times New Roman"">         

на складах – у кількісному вираженні;

-<span Times New Roman"">         

у магазині – у кількісно-сумовому вираженні.

22.<span Times New Roman"">   

Встановити операційний цикл на підприємстві тривалістю 11 місяців.

23.<span Times New Roman"">   

На підприємстві застосовуються форми та системи оплати праці згідно з умовами, передбаченими колективним договором.

24.<span Times New Roman"">   

Затвердити такі дні видання готівки з каси підприємства:

-<span Times New Roman"">         

заробітної плати, соціальних виплат — ……………;

-<span Times New Roman"">         

установити норму представницький витрат на поточний рік у розмірі ………….грн.

25.<span Times New Roman"">   

Відповідальність за організацію робіт з ведення обліку, зберігання й видання трудових книжок і виконавчих листів поклсти на менеджера з кадрів.

26.<span Times New Roman"">   

Загальний контрольза виконанням цього наказу залишаю за собою:

27.<span Times New Roman"">   

Зі змістом наказу ознайомити (під розписку) усіх посадових осіб, причетних до його виконання.

Керівник підприємства ……………….

                                                Підпис

З наказом ознайомлений …………………………………………………………….

                                                (наводиться перелік та підписи відповідальних посадових осіб)

<img src="/cache/referats/11887/image001.gif" v:shapes="_x0000_s1032 _x0000_s1033">

          Наказпро облікову політику розробляється з урахуванням принципу послідовності, тобтопостійного, з року в рік, застосування підприємством обраної політики. Тому віндіятиме кілька років, у цей період працівники підприємства дотримуватимутьсяйого вимог. При уточненні окремих положень політики (зміни ліміту розрахункуготівкою, строків звітування) до нього вноситимуться зміни. Наказ недоцільнообтяжувати несуттєвими подробицями. Наприклад, недоречно вказувати у ньомупрізвища відповідальних осіб у зв’язку з мобільністюкадрів та можливістю частих змін окремих прізвищ, імен  протягом дії наказу.

          Наведенийвище приклад наказу не претендує на повноту. В залежності від специфікидіяльності підприємства, його розмірів, чисельності штату він може бутидоповнений чи, навпаки, скорочений за обсягами, деталізацією, розшифровкою,висвітлення окремих питань, конче необхідних у практичній діяльностіпідприємства. Нехай кожен бухгалтер, що займатиметься розробкою проекту наказупро облікову політику підприємства, зробить найоптимальніший вибір: нічогозайвого, але й не випустить “сіль” задуманого.

4. Перелік додатків до наказу про облікову політику підприємства

1.<span Times New Roman"">    

Перелік первинних документів, зведенихбухгалтерських документів, реєстрів бухгалтерського обліку, звітності, підписикерівника та головного бухгалтера на яких необхідні для здійснення ними своїхпосадових обов’язків та повного контролю за рухомактивів, капіталу та зобов’язань підприємства.

2.<span Times New Roman"">    

Перелік посадових осіб, які наділаються правомвидачі дозволу на проведення господарських операцій.

3.<span Times New Roman"">    

Перелік посадових осіб, які наділяютьсяправами отримувати та видавати ТМЦ на несуть всю повноту відповідальності затакі дії, згідно з посадовими інструкціями та чинними законодавчими актамиУкраїни.

4.<span Times New Roman"">    

Перелік посадових осіб, які складають,підписують звітність на несуть відповідальність за подання її за призначенням увстановлені законодавством строки.

5.<span Times New Roman"">    

Графік документообігу ВАТ “Логос” на 2002рік.

6.<span Times New Roman"">    

Перелік типових первинних документів, якістворюються в дільяності підприємств і офіційно затверджені державними органамивлади, із зазначенням термінів їх зберігання.

7.<span Times New Roman"">    

Перелік первинних документів, якістворюються в діяльності підприємства, форми яких затверджуються наказомкерівника підприємства.

8.<span Times New Roman"">    

Перелік бланків суворої звітності, яківикористовуються підприємством у практичній діяльності.

9.<span Times New Roman"">    

Перелік посадових осіб, які використовуютьбланки суворої звітності в своїй роботі.

10.<span Times New Roman"">           

 Робочий план рахунків.

11.<span Times New Roman"">           

 Перелік створюваних на підприємстві резервів(фондів) та порядок формування й використання коштів таких фондів

12.<span Times New Roman"">           

 Перелік і склад, порядок розподілу змінних іпостійних загальновиробничих витрат.

13.<span Times New Roman"">           

 Перелік і склад статей калькулюваннявиробничої собівартості.

14.<span Times New Roman"">     

еще рефераты
Еще работы по бухгалтеровскому учету