Реферат: Организация информационных систем учета и аудита

Міжрегіональна Академія управлінняперсоналом

Закарпатський інститут ім.Августина Волошина

Факультет бізнесу та зовнішньо-економічної діяльності

Кафедра економіки та управління бізнесом

Габор Кристина Іванівна

Контрольна роботаЗ дисципліни: Організаціяінформаційних систем обліку, контролю і аудиту

Шифр групи: 11-2000(С6ОА) (2.0з)

Спеціальність: облік іаудит

№ залікової книжки:Фз-00437

             

          

                    Ст.викладач

                   КалиничН.В.

___________________

Ужгород-2002З М І С Т

1.<span Times New Roman"">    

Виникнення і розвитокінформаційних технологій………………………3

2.<span Times New Roman"">    

Основні напрямкиавтоматизації

     інформаційно-управлінськоїдіяльності…………………………………..5

3.<span Times New Roman"">    

Інформаційні можливостіприкладних комплексів………………………9

Використаналітература………………………………………………………12

1.<span Times New Roman"">   

Виникнення і розвитокінформаційних технологій

Розвитокінформаційної технології може бути представлено у вигляді сукупності етапів,кожний з яких характеризується визначеними параметрами.

Початковий етап(1950-1960 рр.) характерний тим, що в основі засобів взаємодії людини іЕОМ лежали мови, в яких програмування велось в термінах того, як необхіднодосягти мети обробки інформації. На цьому і на послідуючих етапах (до появиінтелектуальних мов високого рівня) ЕОМ були досяжні тількипрофесіоналам-програмістам. У ці роки почалось створення мов алгоритмічноготипу. Однак у більшості випадків програмування здійснювалось безпосередньо звикористанням командних мов ЕОМ. При цьому взаємодія програмістів з ЕОМ здійснювалосьв діалоговому монопольному режимі.

Другий етапрозвитку інформаційної технології (1960-1970 рр.) характеризувавсястворенням операційних систем, які дозволяють вести обробку декількох завдань,що формуюються різними користувачами. Основна мета при цьому полягала взабезпеченні найбільшої завантаженості машинних ресурсів. Тут такожвикористовувались алгоритмічні мови, орієнтовані на ту чи іншу предметнуобласть.

Третій етапхарактерний якісною зміною критерію ефективності автоматизованої обробки даних.Якщо на перших етапах в якості такого критерію виступали машинні ресурси(внаслідок обмеженої області використання ЕОМ), то в послідуючих основнимистали людські ресурси, що здійснюють розробку і супровід програмногозабезпечення. Область використання обчислювальної техніки до того часу була вжедостатньо обширна і включала в себе ряд складних задач і проблем. Крім того,почали розроблюватись і впроваджуватись в практику не тільки великі, але йбільш дешеві міні-ЕОМ, що дозволило в основному вирішити проблему необхідностіобчислювальних ресурсів. З метою більш швидкого розроблення програмногозабезпечення на цьому етапі використовувася інтерактивний режим взаємодіїдекількох користувачів з ЕОМ, підтримуваний інтерактивними операційнимисистемами. Але ці технологічні рішення, які в цілому підняли рівень технологіхрозробки програмного забезпечення, не дозволили вирішити проблему людськихресурсів. Розрив між об’ємами автоматизації і загальною кількістю програмістівпродовжував рости.

Четвертий етапознаменував новий якісний стрибок і технології розробкипрограмного забезпечення, що відкрив можливість вирішення вказаної проблеми.Його суть зводиться до того, що центр тяжіння технологічних рішень переноситьсяна створення засобів, що забезпечували б взаємодію користувачів з ЕОМ на етапахстворення програмного продукту. Ключовим ланцюгом нової інформаціної технологіїстає представлення і обробка знань. Свій розвиток отримують мови представленнязнань, які дозволяють користувачам безпосередньо вносити свої знання в ЕОМ і вподальшому використовувати їх при вирішеннї конкретних задач. Індустрія знаньстала швидко впроваджуватись у різні області створення прикладних інформаційнихсистем: в теперішній час створюються інтелектуальні пакети прикладних програм,бази даних, експертні системи. Цей етап характеризується також створенням івикористанням персональних комп’ютерів. Створюються технічні передумови для застосуванняПЕОМ в широкому масштабі безпосередньо споживачами інформації – користувачами.

В системах, заснованих на концепціїбанка даних, реалізуються функції дедуктивного виводу – від узагальнених знань,представлених в базі знань, здійснюється перехід до конкретних знань, якіформуються при віришенні заданої практичної задачі.

В теперішній час отримує свій розвиток йінший напрямок використання концепції банка знань – автоматичний синтез знань.Проблема синтезу знань, чи індуктивного виводу, безсумнівно, більш складна ібільш глобальна, ніж аналіз наявних знань (що відбувається в експертнихсистемах). По суті, мова йде тут про надання ЕОМ елементів творчого мислення,характерного для людини. Її часткове вирішення полягає у створенні механізмівзнань в рамках окремих проблемно-орієнтованих областей, в яких можливий синтезна основі деякого набору правил, що характеризуюються повнотою відносноможливих ситуацій створення знань.

Можливості нової інформаційноїтехнології “проникають” в усі сфери інформаційної індустрії. Зарах широковикористовуються мережі ЕОМ, що інтегруюють розподілені бази знань. Їхстворення дозволяє забезпечитит доступ до необхідної інформації в любій точкіЗемлі і вирішити усі проблеми, починаючи від створення відповідних технічнихзасобів, які забезпечували б передачу і обробку інформації, і закінчуючи мовнимизасобами взаємодії людини та ЕОМ.

2.<span Times New Roman"">   

Основні напрямкиавтоматизації

інформаційно-управлінськоїдіяльності

Узв’язку з великою різноманітністю існуючих форм і методів управління векономіці (наявністю різнотипних підпримств, трестів, відомств, міністерств іт.д.) велике значення набувають питання уніфікації алгоритмів для економічнихавтоматизованих систем управління. Вирішення цієї проблеми здійснюєтьсяпроведенням роботи в слідуючих трьох напрямках:

-<span Times New Roman"">          

побудовоюматематичного забезпечення різних економічних автоматизованих систем управлінняз уніфікованих блоків;

-<span Times New Roman"">          

виокремленнямбільш або менш однотипних економічних об’єктів (підприємств, галузей, відомств) ірозробкою для них уніфікованих систем математичного забезпеченя;

-<span Times New Roman"">          

перебудовоюіснуючих систем управління економічними об’єктами в напрямку типізації інформацінихпроцесів і їх організаційних структур з метою використання в них типовихалгоритмів.

Роботи по вказаним трьомнапрямкам уніфікації математичного забезпечення повинні проводитися комплексно;це значить, що при розробці конкретних автоматизованих систем управлінняповинні враховуватися можливості як приведення їх до якого-небудь визначеноготипу, так і побудови цих систем з уніфікованих блоків.

Типовий склад завдань з точки зору їх економічного змісту може бутирозбитий на слідуючи класи:

1)<span Times New Roman"">   

Обробказвітності. Тут головна увага повинна звертатися на запис та контроль вихіднихданих, формування вихідних документів, організацію раціонального сортування.Для вирішення завдань цього класу широке застосування знаходять універсальнітаблично-орієнтовані засоби.

2)<span Times New Roman"">   

Розрахункипотреби в матеріалах по планам виробництва виробів і нормам витрат матеріалів.Зміст цих завдань зводиться до сортування однотипних матеріалів і виробів івирахуванню сум парних добутків. Основна увага повинна звертатися на раціональнуорганізацію нормативного господарства, яка забезпечувала би повне і своючаснеотримання нормативів від підприємств. При машинній реалізації цих завданьважливим є забезпечення швидкого пошуку і простоти коригування необхідних норм.Для цих цілей ефективно використовуються методи асоціативного програмування.

3)<span Times New Roman"">   

Задачіоптимального перспективного планування і розвитку та розміщення виробництва,які зводяться в основному до побудови різного виду балансів виробництва ірозподілу продукції (галузевих, міжгалузевих, регіональних і т.д.). З точкизору програмування особливостю цих завдань є оперування з матрицями більшоїрозмірності і застосування стандартних методів і програм вирішення задачлінійного програмування (симплекс-методу та ін.).

4)<span Times New Roman"">   

Задачіоптимального поточного планування виробництва і розподілу завдань міжвиробничими одиницями (міністерствами, заводами, цехами, цчастками і т.д.).Вони вирішуються в основному методами лінійного програмування.

5)<span Times New Roman"">   

Збір таобробка оперативної інформації, яка поступає по каналам зв’язку  безпосередньо в ЕОМ в реальному масштабі часуодночасно від багатьох віддалених абонентів. Особливістю даного класу завдань єнеобхідність контролю передачі повідомлень і забезпечення оперативногодвостороннього обміну інформацією.

6)<span Times New Roman"">   

Задачі управліннязапасами, що включають оперативний контроль рівнів, оптимальний розподіл міжспоживачами і оптимальне планування замовлень на поповнення запасів. Привирішенні цих задач використовуються методи лінійного програмування і теоріїмасового обслуговування.

7)<span Times New Roman"">   

Інформаційно-логічнідокументальні і фактографічні (довідкові) задачі. Для них характернонакопичення в пам’яті машини великих масивів довідкової інформації про обладання, кадри,площі, випущені вироби, використовуваних матеріалах та напівфабрикатах і т.д.Програмна реалізація цих задач заснована на застосуванні так званихінформаційно-характеристичних таблиць, асоціативних вузлових структур та іншихприйомів.

8)<span Times New Roman"">   

Задачімоделювання процесів виробництва і матеріально-технічного постачання  (детерміністичного  статистичного). Характерним є використанняспеціальних прийомів і засобів для отримання випадкових чисел, застосуваннятипових процедур для сінхронізації модельованих подій, побудови ланцюговихсписків для управління черговістю подій. Ці особливості вимагають наявностіспеціальних засобів моделювання економічних систем.

9)<span Times New Roman"">   

Задачігалузевого планування і управління процесами створення складних виробів. Тутхарактерним моментом є застосування методів оптимізації мережевих графіків зурахуванням часу і вартості розробок і виробництва продукції. Створюютьсятипові комплекси алгоритмів і програм для розрахунку і оновлення мережевихграфіків і забезпечення взаємодії ЕОМ та людей в процесі аналізу мережевихграфіків і прийняття рішень.

До типових задач з точку зору їхмашинної реалізації відносяться:

¨<span Times New Roman"">    

обробка масивів записів;

¨<span Times New Roman"">    

накопичення і пошук даних в ієрархічних класифікаційнихсистемах;

¨<span Times New Roman"">    

бібліографічний пошук;

¨<span Times New Roman"">    

фактографічний пошук.

3.<span Times New Roman"">   

Інформаційні можливості прикладних комплексів

Як прикладприкладного комплексу можна привести MicrosoftOffice 95.

Об‘єднавши свої кращі програми вєдиний прикладний комплекс, компанія Microsoftстворила універсальний засіб для вирішення задач обробки даних,оптимізації і планування, що виникають у усучасному бізнесі -Microsoft Office 95. В усіх додатках цієї системивикористовуються стандартні команди, вікна діалогу, основні операції. Тому,навчившись працювати з одним додатком, можна швидко освоїти інші. Додаткипроектувались для сумісної роботи, що дозволяє об’єднати в одній ефективній презентації текст з Word, діаграму з Excel та інформаціюз Access. В додатках MicrosofrOfficeпідтримуються різноматіні файловіформати, схожі засоби форматування та макромови, а також передбачена повнапідтримка електронної пошти; його можна пристосувати до любого звичного стилюроботи.

До складу Професійного випуску MicrosoftOfficeвходять слідуючі прикладні програми:

·<span Times New Roman"">       

Microsoft Wordдля Windows 95, версія 7 –універсальний редактор текстів і засіб підготовки оригінал-макетів;

·<span Times New Roman"">       

Microsoft Excelдля Windows 95, версія 7 –електронна таблиця з потужними засобами аналізу даних і побудови діаграм, атакож аналітичними функціями;

·<span Times New Roman"">       

Microsoft Accessдля Windows 95, версія 7 –реляційна таблиця управління базами даних з можливостями побудови запитів,звітів та управління списками для поштових розсилок;

·<span Times New Roman"">       

Microsoft Power-Pointдля Windows 95, версія 7 — програма презентаційної графіки для створення слайдів, настінних проекцій тамультимедіа-презентацій;

·<span Times New Roman"">       

Microsoft Scheduleдля Windows 95, версія 7 –програма-планувальник для підвищення особистої продуктивності, плануваннязборів і розподілу ресурсів.

Microsoft Word справляєтьсязі створенням складних звітів, бюлетнів в декілька стовбчиків іоригінал-макетів однаково легко, як з простими докладними записками, листами ізапрошеннями. Він дозволяє всього декількома простими командами і натисканняммиші з’днати на одній сторінці текст, діаграми,ілюстрації та таблиці; його засоби перевірки орфографії (російської мови),граматики, а також застосування словника-тезауруса покращують стиль викладення.У Wordвключена підтримка більш ніж 30 файлових форматів різних текстовихредакторів. Це означає, що можна взяти документ, підготовлений в іншомутекстовому редакторі (наприклад, WordPerfect), і продовжити роботу з ним в Word. Багато користувачів такожзастосовують Word для створення і веденнясписків поштової розсилки і для складення листів електронної пошти.

MicrosoftExcel – універсальна електроннатаблиця, розроблена для ведення обліку, планування податків, бухгалтерії,побудови діаграм і фінансового аналізу. Це ідеальний додаток для тих випадків,коли бізнес вимагає відслідковування фактів та цифр. Документ Excel, який ще має назву листа, складається з організованих встовбчики та рядки комірок. Комірки містять різні значення, які можна додавати,форматувати чи сортувати простим натисканням мишки. Серед типових листів,створюваних Excel, — бухгалтерські книги, звіти про витрати, підсумкові звіти про продаж. Зайого допомогою здійснюється консолідація даних і опрацьовуються сценарії “що –якщо”. Excelтакож дозволяє будувати на основі даних листа діаграми самих різних видівта розмірів.

MicrosoftAccess– система управлінняреляційними базами даних, створена для зберігання і обробки великих об’ємів ділової інформації. База даних Accessможе міститилюбу інформацію – від відомостей складського і податкового обліку, спискуклієнтів і ділових контактів до інформації про компакт-диски з музикальноїколекції. Спеціальні засоби, що входять у склад Access, дозволяють вводити дані, здійснюватипошук записів в базі даних, створювати зведені звіти, будувати діаграми ідрукувати наклейки для розіслання по пошті. Accessсумісний з більшістю популярнихформатів бз даних – таких, наприклад, як Paradox, DBASE, Oracle та SQL Server.

MicrosoftPowerPoint– програма презентаційноїграфіки, розроблена для створенню слайдів, прозорих плівок для проекторів,заміток доповідача і матеріалів для видачі слухачам. Вона дозволяє будуватипрезентацію на основі набору раніше визначених форматів або ж задавати свійвласний зміст за допомогою своїх презентаційних засобів і даних з Word, Excelчи Access. Серед типових застосувань PowerPoint – презентації під час продажу, слайди длязборів, технічні огляди и мультимедіа-демонстрації. PowerPoint також підтримуєроботу зі звуком  та анімацією, томудозволяють створювати ефективні презентації, які можуть демонструватися вавтономному режимі під управлінням Windows. Крім того, файли PowerPointможуть бути легко перетворені у слайди чи кольорові плівки, так що необхідногорезультату вдається добитися при мінімумі зусиль.

Microsoft Schedule+ — засіб для особистогопланування часу і складення об’днаних розкладів роботи,які зпроектовано для використання на окремих комп’ютерах чи на комп’ютерахлокальної мережі офісу. В його склад входять планувальники розкладів на день,на тиждень ф на місяць; база даних ділових контактів, в якій можна ввестисписки імен, адрес та телефонів; список задач з можливістю призначенняприорітетів та управління асом; засоби планування в рамках робочої групи,включаючи планувальників ресурсів і зборів. Schedule+дозволяє користувачас мережі сумісно використовуватирозклади, планувати збори і замовлювати приміщення для їх проведення всьогодекількома натисканнями миші. До складу пакету входить популярна програмапідвищення продуктивності праці, яка видає корисні поради та інформацію дляприйняття рішень.

Обмін данимиміж різними додатками Microsofr Office  виконує трьома основними способами:

-<span Times New Roman"">          

статичним копіюванням (переміщенням даних);

-<span Times New Roman"">          

пов’язуванням даних;

-<span Times New Roman"">          

впровадженнямданих.

Список використаноїлітератури:

1.<span Times New Roman"">    

Кондрашова С.С. Інформаційнітехнології в управлінні: Навч.посібник.– К.: МАУП, 1998. – 136 с. — Рос.

2.<span Times New Roman"">    

еще рефераты
Еще работы по бухгалтеровскому учету