Реферат: Амортизация основних фондов (Амортизація основних фондів)

Міжрегіональна Академія управлінняперсоналом

Закарпатський інститут ім.Августина Волошина

Факультет бізнесу та зовнішньо-економічної діяльності

Кафедра економіки та управління бізнесом

Габор Кристина Іванівна

Контрольна робота

на тему:

Амортизація основних фондівЗ дисципліни: Бухгалтерський облік

Шифр групи: 11-2000(С6ОА) (2.0з)

Спеціальність: облік іаудит

№ залікової книжки:Фз-00437

             

          

                    Ст.викладач

                   ПрокопенкоЛ.В.

___________________

Ужгород-2002

З М І С Т

1.<span Times New Roman"">    

Загальні правила нарахуванняамортизації ОЗ у бухобліку………………3

2.  Відображення нарахування амортизації убухобліку……………………...3

3.<span Times New Roman"">    

Методи нарахуванняамортизації основних фондів

3.1.<span Times New Roman"">        

Прямолінійний метод……………………………………………………...5

3.2.<span Times New Roman"">        

Метод зменшення залишкової вартості…………………………………..6

3.3.<span Times New Roman"">        

Метод прискореного зменшення залишкової вартості………………….7

3.4.<span Times New Roman"">        

Кумулятивний метод………………………………………………………9

3.5.<span Times New Roman"">        

Виробничий метод………………………………………………………..11

3.6.<span Times New Roman"">        

Податковий метод нарахування амортизації ОФ……………………….11Список використаної літератури……………………………………………………13

1.<span Times New Roman"">    

Загальні правила нарахуванняамортизації у бухобліку

До числа найбільш прогресивних змін, викликаних реформуваннямбухгалтерського обліку, слід віднести право підприємств самостійно встановлюватипорядок нарахування амортизацї, обравши один із методів, які запропонованіПБО-7.

В інструкції № 291 терміни «знос» та «амортизація» використано узначеннях, встановлених у ПБО-7:

Амортизація– систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

    Знос необоротних активів – сума амортизації об’єкта необоротних активів з початку їх корисного використання.

Об’єктом амортизації є основнізасоби (крім землі).

Одиницею обліку основних засобів є об’єкт основних засобів. Отже, амортизація нараховується на кожний об’єкт основних засобів.

Об’єктосновних засобів, крім первісної, балансової, справедливої та ін., має ще й вартість, яка амортизується. Цепервісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їхліквідаційної вартості. Якщо ліквідаційна вартість дорівнює нулю, то вартість,яка амортизується, дорівнюватиме первісній або переоціненій.

Нарахування амортизації починаєтьсяз місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання. Амортизаціянараховується щомісяця протягом усього строку корисного використання об’єкта. Підприємства з сезонним характером виробництварічну суму амортизації нараховують протягом періоду роботи підприємства узвітному році. Нарахування амортизації призупиняється на періодреконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Нарахуванняамортизації припиняється починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуттяоб’єкта основних засобів.

Термін корисного використаннявстановлюєтьсяпідприємством з урахуванням таких чинників:

·<span Times New Roman"">        

передбачувана інтенсивністьвикористання об’єкта підприємством зурахуванням його потужності або продуктивності;

·<span Times New Roman"">        

фізичний або моральний знос, щопередбачається;

·<span Times New Roman"">        

правові або інші обмеженнястосовно термінів використання об’єктатощо.

Термін корисного використання переглядається уразі зміни очікуваних економічних вигід від використання об’єкта.

2. Відображення нарахування амортизації убухобліку

Для відображення у бухгалтерському обліку сум нарахованої амортизаціїпризначено рахунок 13 «Знос необоротних активів».

Субрахунки рахунку 13 відповідають трьом видам необоротних активів:

¨<span Times New Roman"">     

131 «Знос основних засобів»;

¨<span Times New Roman"">     

132 «Знос інших необоротних матеріальних активів»;

¨<span Times New Roman"">     

133 «Знос нематеріальних активів».

Відповідно до інструкції № 291 за дебетом рахунку 13 «знос необоротнихактивів» відображають «зменшення суми зносу». Таке зменшення відбувається увипадках:

ü<span Times New Roman""> 

вибуття активу (незалежно від причини вибуття);

ü<span Times New Roman""> 

уцінки активу, який раніше не дооцінювали;

ü<span Times New Roman""> 

уцінки раніше дооціненого активу.

За кредитом рахунку 13 «Знос необоротних активів» відображають суми:

§<span Times New Roman""> 

нарахованої амортизації;

§<span Times New Roman""> 

збільшення зносу необоротнихактивів у разі їх дооцінки.

Нарахування амортизації відображають оборотом за кредитом рахунку 13 укореспонденції з рахунками обліку витрат. Тому бухгалтерські записи переважнозалежать від того, який варіант обліку витрат застосовують на підприємстві: іззастосуванням рахунків тільки класу 9 або з одночасним застосуванням рахунківкласу 8 і 9. Виняток становлять лише записи, що відображають нарахуванняамортизації вартості необоротних активів, які використовують в інвестиційнійдіяльності або у зв’язку з надзвичайними подіями.Підприємства, які для обліку витрат застосовують одночасно рахунки класів 8 і9, для обліку операцій, що відносяться до інвестиційної діяльності або донадзвичайних подій, рахунки класу 8 не використовують, оскільки ці рахункипризначено лише для обліку витрат операційної діяльності.

Якщо підприємство для обліку витрат застосовуєрахунки тільки класу 9, при нарахуванні амортизації субрахунки рахунку 13кореспондують безпосередньо з рахунками обліку витрат діяльності. При цьому укожному конкретному випадку кореспондуючий рахунок залежить від напрямкувикористання об’єкта (способу одержанняпідприємством економічної вигоди). Тому в аналітичному обліку об’єкти необоротних активів усередині кожного рахунку абосубрахунку доцільно згрупувати за цією ознакою.

Відповідно до п.17 ПБо-7  переоцінка об’єкта основних засобів, інших необоротних матеріальних активів  передбачає переоцінку як суми їх первісної вартості, акт і суми накопиченого зносу.  Сума переоцінки зносу відображається убухгалтерському обліку по-різному і залежить від:

ü<span Times New Roman""> 

виду переоцінки (дооцінка абоуцінка);

ü<span Times New Roman""> 

видів та сум попередніхпереоцінок.

ПБО 7 пропонує  проводитинарахування амортизації із застосуванням таких методів:

1)<span Times New Roman"">     

прямолінійного;

2)<span Times New Roman"">     

зменшення залишковоївартості;

3)<span Times New Roman"">     

прискореного зменшеннязалишкової вартості;

4)<span Times New Roman"">     

кумулятивного;

5)<span Times New Roman"">     

виробничого.

Підприємство може застосовувати норми і методи нарахування амортизаціїосновних засобів, передбачені податковим законодавством.

Метод нарахуванняамортизаціїобирається підприємством самостійноз урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигід від йоговикористання. Якщо очікуваний спосіб отримання економічних вигід змінюється,обирається інший метод нарахування амортизації.

Розглянемо кожен із них.

3.Методинарахування амортизації основних фондів

3.1<span Times New Roman"">           

.Прямолінійний метод

Прямолінійний метод не єметод, з яким бухгалтери зустрічаються вперше. Метод нарахування амортизації,що діяв до впровадження нових стандартів бухобліку, був, по суті, прямолінійним(лінійний метод, метод рівномірного списання, рівномірний метод). З тією лишерізницею, що вартістю, яка амортизується, вважалася вся первісна вартість об’єкта без вирахування ліквідаційної. Підприємства також немали права самостійно провадити амортизаційну політику.

Прямолінійний  метод амортизації за ПБО-7 полягає у тому, що«річнасума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, наочікуваний період часу використання об’єкта основних засобів.

Нарахування амортизації проводиться щомісячно.”

Порядокнарахування амортизації при застосування прямолінійного методу можна подати увигляді двох простих формул:

Вартімсть, що амортизується

Термін корисного використання <img src="/cache/referats/11886/image001.gif" v:shapes="_x0000_s1027 _x0000_s1029"> <div v:shape="_x0000_s1026">

Річна сума амортизації

<img src="/cache/referats/11886/image002.gif" v:shapes="_x0000_s1041"> <img src="/cache/referats/11886/image003.gif" v:shapes="_x0000_s1042"> <div v:shape="_x0000_s1043">

Місячна сума амортизації

<div v:shape="_x0000_s1044">

Річна сума амортизації

<img src="/cache/referats/11886/image002.gif" v:shapes="_x0000_s1046"> <div v:shape="_x0000_s1045"> 12

<img src="/cache/referats/11886/image003.gif" v:shapes="_x0000_s1047">

Приклад1.

Умовиприкладу:

Ø<span Times New Roman""> 

первісна вартість об’єкта основних засобів – 5000грн.;

Ø<span Times New Roman""> 

ліквідаційна вартість – 500 грн.;

Ø<span Times New Roman""> 

термін корисного використання, що передбачається, — 4 роки.

Потрібно визначити:

·<span Times New Roman"">        

вартість, що амортизується;

·<span Times New Roman"">        

річну норму амортизації;

·<span Times New Roman"">        

щомісячну суму амортизації (цей показник необхідно розрахувати, оскількиамортизація нараховується щомісяця).

Виконуємо відповідні розрахунки і отримуємо шуканівеличини:

·<span Times New Roman"">        

вартість, що амортизується, -  5000грн. – 500 грн.     = 4500 грн.;

·<span Times New Roman"">        

річна норма амортизації –        4500грн.: 4 роки        = 1125 грн.;

·<span Times New Roman"">        

щомісячна сума амортизації –  1125грн.: 12 місяців = 93.75 грн.

            Такимчином, при застосуванні прямолінійного методу вартість об’єкта, що амортизується, рівномірно списується(розподіляється) протягом терміну його корисного використання. Метод заснованийна припущенні, що сума нарахованої амортизації залежить від терміну(тривалості) експлуатації об’єкта основних засобів.

            При застосуванні цього методу:

¨<span Times New Roman"">     

річна сума амортизаціїоднакова протягом усіх років експлуатації об’єкта;

¨<span Times New Roman"">     

сума зносу накопичуєтьсярівномірно;

¨<span Times New Roman"">     

залишкова вартість об’єктаосновних засобів рівномірно зменшується до рівня ліквідаційної вартості.

3.2<span Times New Roman"">           

. Метод зменшення залишковоївартості

За ПБО-7 це метод, «заяким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початкунарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (увідсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступенякількості років корисного використання об’єкта з результату від діленняліквідаційної вартості об’єкта на його первісну вартість.

Нарахування амортизації проводиться щомісячно.”

Зобразимо зміст норм стандарту у вигляді формул:

 

1- √

Ліевідаційна вартість

первісна вартість

Кількість

років

<div v:shape="_x0000_s1091">

Річна сума амортизації

<div v:shape="_x0000_s1092">

Залишкова вартість об’єкта

на початок звітного року або первісна вартість

на дату початку нарахування амортизації

<div v:shape="_x0000_s1093">

Річна норма амортизації

<img src="/cache/referats/11886/image004.gif" v:shapes="_x0000_s1094"> <img src="/cache/referats/11886/image005.gif" v:shapes="_x0000_s1096 _x0000_s1097"> <img src="/cache/referats/11886/image004.gif" v:shapes="_x0000_s1095"> <div v:shape="_x0000_s1098">

Річна норма амортизації

<img src="/cache/referats/11886/image006.gif" v:shapes="_x0000_s1099 _x0000_s1105 _x0000_s1106 _x0000_s1107 _x0000_s1108 _x0000_s1109 _x0000_s1110"> <div v:shape="_x0000_s1100">

100 %

<img src="/cache/referats/11886/image004.gif" v:shapes="_x0000_s1101"> <img src="/cache/referats/11886/image007.gif" v:shapes="_x0000_s1103 _x0000_s1104"> <img src="/cache/referats/11886/image008.gif" v:shapes="_x0000_s1102"> <div v:shape="_x0000_s1126">

Місячна сума амортизації

<div v:shape="_x0000_s1127">

Річна сума амортизації

<img src="/cache/referats/11886/image002.gif" v:shapes="_x0000_s1129"> <div v:shape="_x0000_s1128"> 12 <img src="/cache/referats/11886/image003.gif" v:shapes="_x0000_s1130">

Приклад 2.

Умовиприкладу:

Ø<span Times New Roman""> 

первісна вартість об’єкта основних засобів – 12500грн.;

Ø<span Times New Roman""> 

ліквідаційна вартість – 1350 грн.;

Ø<span Times New Roman""> 

термін корисного використання, що передбачається, — 7 років.

Потрібно визначити:

·<span Times New Roman"">        

річну норму амортизації;

·<span Times New Roman"">        

річну суму амортизації;

·<span Times New Roman"">        

щомісячну суму амортизації.

Виконуємо відповідні розрахунки і отримуємо шуканівеличини:

·<span Times New Roman"">        

річна  норма амортизації:

<div v:shape="_x0000_s1136">

7


<img src="/cache/referats/11886/image009.gif" v:shapes="_x0000_s1137"><img src="/cache/referats/11886/image010.gif" v:shapes="_x0000_s1135"><div v:shape="_x0000_s1138">

х 100 % = 0,272 х 100 % = 27,2 %;

<div v:shape="_x0000_s1133">

12500

<img src="/cache/referats/11886/image011.gif" v:shapes="_x0000_s1132"><div v:shape="_x0000_s1131">

350

     1-√ 

·<span Times New Roman"">        

річна сума амортизації різнадля кожного року експлуатації об’єктаосновних засобів (результати розрахунки наведено у графі Д таблиці 2);

·<span Times New Roman"">        

щомісячна сума амортизації різна для кожного року експлуатації об’єкта основних засобів(результати розрахунку наведено у графі Е таблиці 2);

Застосування методу зменшеннязалишкової вартості передбачає використання фіксованої (у відсотках) нормирічної амортизації. Цей метод засновано на припущенні, що новий об’єкт основних засобів дасть найбільшу віддачу в перший рікйого експлуатації. Потім його віддача (продуктивність, потужність) з року в рікменшає. Відповідно в перший рік експлуатації об’єкта буде отримано більше економічних вигід, ніж в кожному наступному.

Отже,при цьому методі економічно обгрунтовано нарахування більшої амортизації впершому році використання об’єкта іпоступове її зменшення надалі.

Таблиця 2

Розрахунок амортизаціїіз застосуванням методу зменшення залишкової вартості

№п/п

Рік корисної експлуатації

Первісна вартість на початок року, грн

Розрахунок річної суми амортиз.

Щомісячна сума амортиз., (гр.Д:12), грн

Сума зносу, накопичена з початку експлуатації об’єкта, грн

Залишк. вартість на кінець року  (грВ-грД),

 грн

Залишкова вартість, грн

Норма аморт., %

Річна сума амортиз. (гр.Вхгр.Г), грн

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

1

На дату придбання

12500

-

-

-

-

-

12500

2

1

12500

12500

27,2

3400

283,3

3400*

9100

3

2

12500

9100

27,2

2475

206,3

5875*

6625

4

3

12500

6625

27,2

1802

150,2

7677*

4823

5

4

12500

4823

27,2

1312

109,3

8989*

3511

6

5

12500

3511

27,2

955

79,6

9944*

2556

7

6

12500

2556

27,2

695

57,9

10639*

1861

8

7

12500

1861

27,2

506

42,7

11145*

1355

*Показникиграфи Ж розраховані таким чином:

-<span Times New Roman"">         

показник клітинки 2 Ж дорівнює показнику клітинки 2Д;

-<span Times New Roman"">         

показник клітинки 3 Ж дорівнює сумі показників клітинок 2Ж і 3Д, тобто 3400+ 2475 = 5875 грн.;

-<span Times New Roman"">         

показник клітинки 4 Ж дорівнює сумі показників клітинок 3Ж і 4Д, тобто 5875+ 1802 = 7677 грн.;

-<span Times New Roman"">         

показник клітинки 5 Ж дорівнює сумі показників клітинок 4Ж і 5Д, тобто 7677+ 1312 = 8989 грн.;

-<span Times New Roman"">         

показник клітинки 6 Ж дорівнює сумі показників клітинок 5Ж і 6Д, тобто 8989+   955 = 9944 грн.;

-<span Times New Roman"">         

показник клітинки 7 Ж дорівнює сумі показників клітинок 6Ж і 7Д, тобто 9944+   695 = 10639 грн.;

-<span Times New Roman"">         

показник клітинки 8 Ж дорівнює сумі показників клітинок 7Ж і 8Д, тобто10639 + 506 = 11145 грн.

Оскількипри застосуванні цього методу сума амортизації нараховується нерівномірно,також нерівномірно накопичується сума зносу і зменшується залишкова вартість. Востанньому році екслпуатації об’єктазалишкова вартість наближається до ліквідаційної вартості. Це добре видно уприкладі 2: за умовами прикладу ліквідаційна вартість об’єкта дорівнює 1350 грн., ця сума брала участь у розрахунку річної норми амортизації іпрактично цій же сумі (1355 грн.) дорівнює залишкова вартість об’єкта до кінця сьомого року експлуатації (клітинка 8 Зтаблиці 2). Невеличка різниця між двома показниками викликана лише тим, що привикоанні розрахунків деякі суми округлялися.

3.3. Метод прискореногозменшення залишкової вартості

          При цьому методі «річна сума амортизаціївизначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного рокуабо первісної вартості на дату початку нарахування амортизації і річної нормиамортизації, яка обчисляюється виходячи з терміну корисного використання об’єкта і подвоюється.

            Нарахуванняамортизації проводиться щомісячно”.

            Уформулах це матиме вигляд:

100 %

Термін корисного використання <div v:shape="_x0000_s1141">

Річна норма амортизації

<div v:shape="_x0000_s1139">

Річна сума амортизації

<div v:shape="_x0000_s1140">

Залишкова вартість об’єкта

на початок звітного року або первісна вартість

на дату початку нарахування амортизації

<img src="/cache/referats/11886/image004.gif" v:shapes="_x0000_s1142"> <img src="/cache/referats/11886/image005.gif" v:shapes="_x0000_s1144 _x0000_s1145"> <img src="/cache/referats/11886/image004.gif" v:shapes="_x0000_s1143"> <div v:shape="_x0000_s1146">

Річна норма амортизації

<img src="/cache/referats/11886/image012.gif" v:shapes="_x0000_s1147 _x0000_s1148"> <div v:shape="_x0000_s1156">

2

<img src="/cache/referats/11886/image013.gif" v:shapes="_x0000_s1158 _x0000_s1160"> <img src="/cache/referats/11886/image002.gif" v:shapes="_x0000_s1149"> <img src="/cache/referats/11886/image003.gif" v:shapes="_x0000_s1150"> <div v:shape="_x0000_s1151">

Місячна сума амортизації

<div v:shape="_x0000_s1152">

Річна сума амортизації

<img src="/cache/referats/11886/image002.gif" v:shapes="_x0000_s1154"> <div v:shape="_x0000_s1153"> 12 <img src="/cache/referats/11886/image003.gif" v:shapes="_x0000_s1155">

Приклад3.

Умовиприкладу:

Ø<span Times New Roman""> 

первісна вартість об’єкта – 13000 грн.;

Ø<span Times New Roman""> 

ліквідаційна вартість об’єкта –1000 грн.;

Ø<span Times New Roman""> 

термін корисного використання, що передбачається, — 8 років.

Необхідно визначити:

·<span Times New Roman"">        

річну норму амортизації;

·<span Times New Roman"">        

річну суму амортизації;

·<span Times New Roman"">        

щомісячну суму амортизації.

Зробимо відповідні розрахунки ізнайдемо шукані величини:

12,5%

2

100 %

8 років <div v:shape="_x0000_s1161">

Річна норма амортизації

<img src="/cache/referats/11886/image014.gif" v:shapes="_x0000_s1162 _x0000_s1163"> <div v:shape="_x0000_s1166">

2

<img src="/cache/referats/11886/image015.gif" v:shapes="_x0000_s1169 _x0000_s1170 _x0000_s1185 _x0000_s1186"> <div v:shape="_x0000_s1171">

25 %

<img src="/cache/referats/11886/image016.gif" v:shapes="_x0000_s1177"> <img src="/cache/referats/11886/image017.gif" v:shapes="_x0000_s1181 _x0000_s1182"> <img src="/cache/referats/11886/image018.gif" v:shapes="_x0000_s1189"> <img src="/cache/referats/11886/image018.gif" v:shapes="_x0000_s1187"> <img src="/cache/referats/11886/image016.gif" v:shapes="_x0000_s1178"> <img src="/cache/referats/11886/image018.gif" v:shapes="_x0000_s1191"> <img src="/cache/referats/11886/image018.gif" v:shapes="_x0000_s1188">

Річна сумаамортизації різна

еще рефераты
Еще работы по бухгалтеровскому учету