Реферат: Областная дирекция АППБ АВАЛЬ

        Місцем проходження мною виробничої практики булаДирекція АППБ “АВАЛЬ” по Кіровоградській  області .

         Акціонерний комерційнийагропромисловий банк “Україна” входить до єдиної банківської системи України.

          Банк у своїй роботі керуєтьсяЗаконами України “Про банки і банківську діяльність” ,“Про господарськітовариства”,іншими законодавчими актами України, нормативними актамиНаціонального банку України,єдиними правилами бухгалтерського обліку в банках  на базі комплексної автоматизації такомп”ютеризації та Статутом Акціонерного комерційного  агропромислового банку “Україна”.

           Статутний фонд банку “АВАЛЬ”становить  19.74  млн. гривень.

          Дирекція Акціонерногопочтово-пенсійного банку “АВАЛЬ” є структурним підрозділом банку, суб”єктомгосподарювання, має власний консолідований баланс з урахуванням  балансів  підзвітних   їй   установ, субкореспондентський рахунок і МФОта здійснює  свою діяльність на засадахповного господарського розрахунку відповідно до бізнес-плану Дирекції, затвердженого Правлінням банку.

         Дирекція діє на підставі “Положенняпро Дирекцію Акціонерного почтово-пенсійного банку “Аваль” по Кіровоградськійобласті”.

            У своїй діяльності керується законами  України, постановами Верховної Ради та УрядуУкраїни, нормативними актами Національного банку України, Статутом та іншими нормативними документами банку“Аваль”.

        

            Дирекція здійснює  такі  банківські операції :

— залученнята розміщення грошових вкладів  ікредитів ;

— здійснення розрахунків задорученням клієнтів, банків-кореспондентів та їх касове    обслуговування ;

— ведення рахунків клієнтіві банків-кореспондентів;

— фінансування капітальнихвкладень за дорученням власників або розпорядників

  інвестованих коштів;

— купівля, продаж  і зберігання платіжних документів, цінних паперів, а також операції   з ними;

— придбання права вимоги напоставку товарів і надання послуг  ,прийняття ризику    виконання таких вимогта інкасація цих вимог( факторинг);

— придбання за власні коштизасобів виробництва  для передачі  їх  воренду ( лізинг);

— купівля у організацій ігромадян та  продаж  їм іноземної валюти  готівкою і валюти, що    знаходиться на рахунках  і вкладах;

— довірчі операції(залучення  та розміщення коштів,управління цінними паперами та ін.)    задорученням  клієнтів;

— наданняконсультаційних  послуг;

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

— проведення операцій покасовому виконанню державного бюджету за дорученням Національного банку  України і Головного управлінняДержавного  казначейства  Міністерства    фінансів України;

— здійснення інших  операцій з дозволу Національного банку України та банку “Аваль”.

      Дирекція здійснює банківські операціїзгідно з “Положенням про ОД АППБ “Аваль” по Кіровоградській області”  принаявності відповідно оформленої довіреності банку “Аваль”  , переліку банківських операцій та інших видів банківської діяльності, які банк “Аваль” доручає здійснювати  Дирекції банку  і дозволу на здійснення банківських операцій, наданого Кіровоградським обласним управлінням Національного банку  України.

     З метою більш повного забезпеченняреалізації функцій  Дирекція має право :-вимагати від клієнтів при вирішенні питання видачі кредитів подання документіві відомостей,  необхідних для всебічноговиявлення їх фінансового стану та підтвердження кредитоспроможності ;

— здійснювати перевіркивикористання позичальниками наданих їм позичок згідно з умовами    кредитногодоговору.З цією метою проводити необхідні перевірки на місцях, а також контрольні    обміри будівельно-монтажних  робіт;

— припиняти кредитнівідносини з позичальниками, достроково стягувати заборгованість по    наданих позичках;

— порушувати справу передсудом про оголошення клієнта неплатоспроможним;

— від імені банку і впорядку, встановленому банком, брати участь у створеннні і діяльності   спільних підприємств і організацій якна  території України, так  і за її межами;

— використовувати частинуприбутку, що залишилася всіх обов”язкових платежів;

— самостійно регулюватичисельність апарату  Дирекції в межах,затверджених  банком витрат    на оплату праці;

— створювати територіальновідокремлені структурні підрозділи ;

— розпоряджуватися  закріпленим майном, укладати від імені банку договори ( угоди);

— надавати клієнтам надоговірних засадах  додаткові  платні послуги, що не суперечать   чинному  законодавству.

 

Сектор по  комерційній  діяльності ( кредитний  відділ)

           

        Сектор по комерційній діяльності — цеструктурний підрозділ Дирекції, ціллю якого є отримання прибутку  шляхом  залучення тимчасово вільних  грошових коштів  у  одних осіб та надання іншим особам, які мають потребу в позичкових коштах. В своїйдіяльноті  сектор по комерційнійдіяльності  взаємодіє  з бухгалтерією  Дирекції, контролюєправильність  відображення в облікуоперацій відділу, з відділом кредитування та фінансування, з відділомбезпеки, юридичним  відділом, відділомкоординації діяльності банку.

         Відповдальність за виконанняоперацій  несе  начальник сектору по комерційній діяльності .

                  

               ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВІДДІЛУ

— залученнякредитних ресурсів  для своєчасноговиконання  обов”язків перед клієнтамибанку, виконуючи банківські операції ;

— ефективне та раціональнерозміщення кредитних ресурсів з ціллю отримання прибутку  банку, в умовах риночної економіки,забезпечення фінансової стабільності банку, його платоспроможності  та  ліквідності;

— залучення коштів навклади  ( депозитні операції )  для збільшення банківських ресурсів ;

— кредитування юридичних тафізичних осіб  ;

— організація  готівкового обігу  клієнтів банку, контрольза виконанням  підприємствами  та організаціями встановленого порядку ведення касових операцій ;

              

               ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ  ВІДДІЛУ

— купівля  та продаж кредитних ресурсів ;

— купівля грошових коштів уюридичних осіб шляхом заключення депозитних договорів ;

— аналіз  документів позичальника  на видачу кредиту, прийнятя рішення про                видачу кредиту  на засіданні кредитного комітнту  Дирекції ;

— підготовка документівпозичальника  на видачу кредиту  для кредитного комітету   Головного банку, який приймає рішення про видачу кредиту  в сумі, яка перевищує  ліміт кредитування ;

-  формування резерву  ( страхового  фонду )  на можливі збитки  по всім виданимкредитам  ОПЕРВ ;

— видача кредитівпідприємствам та організаціям  на основізаключених кредитних договорів  (договорів  про відкриття кредитної лінії) ;

— контроль за виконаннямклієнтами банку касової дисципліни   та раціональна  організація  готівкового обороту підприємств та  організацій — клієнтів  Дирекції;

— заключення з клієнтамидоговорів на розрахунково-касове обслуговування.

      Основними підрозділами, якірегламентують кредитну діяльність Дирекції, є :

— відділ  кредитування та фінансування Дирекції

— відділ безпеки Дирекції

— юридичний відділ Дирекції

— відділ координаціїдіяльності банку

— комерційний ( кредитнийвідділ) Дирекції

      Кредитна діяльність здійснюється напідставі законодавчих та нормативних актів, основних напрямків кредитноїполітики  банку  “Україна”, економічних показників  роботи Дирекції .

      

       Відділ кредитування та фінансуванняДирекції, комерційний ( кредитний відділ) забезпечують оформлення кредитів, ведення статистичної звітності зпитань кредитної  діяльності увідповідності з вимогами НБУ, Правління банку “Україна” та керівництва  Дирекції. За результатами аналізу спільно з відділомбезпеки та юрвідділом опрацьовуються рекомендації з загальних питань кредитної діяльності, які післязатвердження їх керівництвом  Дирекціїабо кредитним комітетом є обов”язковими до виконаня.

      Відділ безпеки Дирекції здійснюєнакопичення, аналіз та використання інформації про  загрози кредитній діяльності, репутаціюпозичальників, їх гарантів та поручителів, підтри  мує ділові контакти з структурами безпекиінших банків та клієнтів, правоохоронними органами.

       Юридичний відділ забезпечує контроль задотриманням законодавства, юридичне супроводження стосунків між банком іклієнтом на усіх стадіях здійснення кредитної діяльності, представляють інтереси банку при вирішенні спорів зпозичальниками у судовому  тапозасудовому порядку. Узагальнюють юридичну практику кредитної діяльностіта  опрацьовують відповідні рекомендації.

       Відділ координації діяльності банку ведецентралізований облік заставленого майна та переданих банку матеріальних цінностей, вивчає ринок попиту,накопичує інформацію  про ринкові ціни намайно, що реалізується банком, проводить пошук покупців та реаліза  цію  їммайна.

       Для одержання кредиту клієнтбезпосередньо звертається у   сектор покомерційній  діяльності, де оформлюєзаяву встановленого зразку  (додаток  №     ), з обов”язковою відміткою дати  та розписом посадової особи банку, яка їїотримала. Заява протягом робочого дня розглядається начальником комерційного відділу, повідомляється у відділбезпеки  для попередньої перевірки тадоповідається керівництву Дирекції. Попередня перевірка передбачаєз”ясування  наявності відомостей наклієнта  у інформаційній системі відділубезпеки. При наявності  негативних данихна клієнта вони негайно повідомляють керівництву Дирекції.

          Керівництво Дирекції ,  виходячи з попередніх відомостей про клієнта, характеру  міроприємства, якепланується до кредитування, а при необхідності, після особистої бесіди  з клієнтом та уточнення наявних відомостейпро його репутацію і кредитну історію, приймає рішення про можливістьоформлення необхідних документів  дляотримання кредиту.

Особиста бесіда з клієнтомможе проводитись також начальником відділу безпеки, або за  його вказівкою працівниками відділу безпеки.Рішення по заяві керівник викладає письмово у вигляді резолюції на заяві з зазначенням доцільних умовкредитування  ( строку,  відсоткової ставки та форми забезпечення ), а в негативному випадку — причинивідмови.

         Заява з позитивним рішенням керівникаповертається до комерційного відділу та передається для доповіді керівництвуДирекції та отримання дозволу на використання кредитних ресурсів.

          Заяви, по яких Дирекцією прийнятенегативне рішення  у обов”язковомупорядку  залучається до кредитної справиклієнта  або, якщо клієнт раніше некредитувався  у банку-  до окремої номенклатурної справи кредитноговідділу “Незадоволені кредитні заяви”.

 

          На підставі кредитної заяви зпозитивним рішенням про надання кредиту відповідальний  виконавець ( кредитний інспектор) знайомитьклієнта з переліком документів, які потрібно надати  в банк для оформлення кредиту ( додаток  №  1)  , а по мірі надання таких документівздійснює  відмітки у переліку про дату їхотримання з розписом клієнта. У залежності від репутації клієнта, йогокредитної історії, економічного стану, характеру міроприємства, щокредитується, забезпечення кредиту та інших факторів ризиковості, перелікдокументів, які повинен надати клієнт, може бути розширеним або звуженим здозволу начальника комерційного відділу або по рекомендації відділу безпеки.

          Кредитна заява (додаток № 2), перелікдокументів з відмітками про їх отримання, документи надані  клієнтом, документи банку, що стосуютьсяданого кредиту       ,  формуються у кредитну справу, в якійнакопичуються всі матеріали  по кредитам, що надавались у поточному році. Матеріали у межах справи групуються по відношенню до конкретних кредитних заяв.

          Кредитна справа, яка велась употочному році припиняється і здається в архів тільки  після погашення усіх кредитів, якінадавальсь клієнту у поточному році. На кожен наступний рік заводиться  окремакредитна справа.

          Кредитна справа є комерційноютаємницею банку  і зберігаєтьсявідповідно з вимогами  до такихматеріалів. Знайомити сторонніх осіб з матеріалами кредитної справи  забороняється.

          По мірі надання позичальникомнеобхідних для видачі кредиту  матеріалівкомерційний  відділ :

— проводить аналізекономічного стану позичальника, його поручителів та гарантів у     відповідності  з методиками, прийнятими у банку “Україна” ;

— перевіряє техніко-економічнеобгрунтування (додаток № 3) заходу, що кредитується, розрахунки  ефективності використання кредиту, джерел та строків його погашення ;

— проводить експертизузаставленого майна, перевіряє місцезнаходження, право  власності заставодавтеля або майнового поручителя на предмет застави,визначає його    ліквідність, доцільнізаходи щодо його збереження, з”ясовує чи не є майно предметом    застави по іншим зобов”язанням;

— готує проекти кредитногодоговору та інших документів, які визначають правові відносини    між банком і позичальником.

— вивчення установчихдокументів, що регламентують діяльність клієнта ( установчий    договір, склад засновників, їх репутацію тастабільність, строк функціонування під  приємства та форму власності, ступінь відповідальності по зобов”язанням,наявність    дозволу на діяльність, щокредитується ) ;

            За результатами розгляду кредитноїсправи комерційним, юридичним відділами, експертом ( при видачі кредиту підзаставу )  та відділом безпеки надаютьсяписьмові  заключення  щодо можливості видачі кредиту  та ступіні його ризиковості.

            Після розгляду у відділах кредитнасправа доповідається кредитному комітету, який у межах встановлених граничнихрозмірів  приймає рішення про видачукредиту.

Якщо розмір кредитуперевищує граничний розмір відділення, то відповідні документи ,  разом з рішенням  направляються на розгляд кредитного комітетуДирекції. Виписка  з протоколу засіданнякредитного комітету та підписаний сторонами кредитний договір  залучається до кредитної справи.

                       

           Після прийняття рішення про видачукредиту  економіст  укладає кредитний договір між банком тапозичальником .  Кредитний договірукладається в трьох екземплярах  (  перший екземпляр  залучається до кредитної справи  та візирується  начальником юридичного відділу  та начальником  відділу безпеки ,  другий екземпляр  отримує позичальник, третій -  передається на  зберігання у юридичний відділ ) .

           Після   підписання банком  та позичальником кредитного договору  економіст відділу  :

-  готує розпорядження сектору обліку  на відкриття позичкового  рахунку ;

-  готує розпорядження сектору обліку  на видачу  кредиту ;

-  готує розпорядження сектору обліку  для прийняття на позабалансовий          рахунок  9819 “ Інші цінності  та  документи” документів, які  підтверджують спосіб забезпечення зобов”язань  по  кредитному договору ;

-  готує розпорядження сектору обліку  для прийняття на позабалансовий  рахунок  9819 строкового  зобов”язання  Позичальника ;

-  робить відповідний  запис  в журналі регістрації  кредитних  договорів ;

-  формує справу  по юридичному  оформленню кредита  клієнта-Позичальника .

 

Нарахування  та утримання  процентів  по кредитам :

-  нарахування процентів по кредитампроводиться  в  відповідності з  Листом  НБУ №  192   від 21.09.94 р.  “Про порядок  нарахування, обліку, виплат  та утримання  процентів   та відображення  їх  на рахунках  бухгалтерського обліку  в установах банків “, затвердженого Постановою  Правління  НБУ  №  155  від 16.09.94 р.;

-  меморіальні ордери кредитний  інспектор  заносить до кредитної  справи Позичальника ;

-  в разі несвоєчасної  сплати ( або не вповному  розмірі)  сплати процентів  Позичальником кредитний  інспектор готує розпорядження секторуобліку  про винесення суми нарахованихпроцентів  на рахунок  2069 “ Несплачені в строк проценти  по короткостроковим  кредитам  до закінчення  дії  договору “. Один екземпляр розпорядження тамеморіальний  ордер кредитний інспекторвідділу заносить до кредитної справи ;

-  якщо проценти несплачені Позичальником на момент закінчення строку діїдоговору кредитний інспектор готує розпорядження сектору обліку про винисеннясуми нарахованих процентів  нарахунок  2068 “ Несплачені в строкпроценти  по короткостроковимкредитам  після закінчення дії договору”.Один екземпляр розпорядження  тамеморіальний ордер  кредитний інспекторзаносить до кредитної справи.

           Контроль за цільовим використаннямнаданого кредиту, своєчасним його погашенням, сплатою відсотків  та виконанням клієнтом інших умов кредитногодоговору  здійснюється  сектором по комерційній діяльності.

 

           При порушенні умов кредитногодоговору  чи інших документів, яківизначають  відносини між сторонами  у процесі кредитування (  договір застави, передачі боргу, уступкивимог, гарантія, поручительство ) сектор по комерційній діяльності  у відповідності з наказом Голови Правліннябанку № 123 від 30.11.95р.  та упорядку  викладеному у листі  № 27-08/282 від 22.12..95р. інформує відділбезпеки, спільно з яким опрацьовує та здійснює заходи щодо усунення порушень.

              Перевірки ефективності тацільового використання кредиту здійснюється сектором по комерційній діяльностіспільно з представниками відділу безпеки шляхом вивчення документів  та стану виконання бізнес-плану безпосередньоу позичальника. Результати перевірок оформлюються довідкою, у якійзазначаються відомості про дійсне використання кредитних коштів, економічнийстан клієнта на момент перевірки, висновки про можливість погашеннякредиту  у обумовлені угодою строки тарекомендації про усунення недоліків. З копією довідки знайомиться  під розпис позичальник. При виявлені суттєвихпорушень цільового використання кредиту, загрози його несвоєчасного погашеннявід клієнта витребують пояснення та заходи щодо виправлення становища, якіразом з довідкою доповідаються кредитному комітету  для прийняття рішення про застосуванняпередбачених договором штрафних санкцій і інших заходів спрямованих на усунення порушень.Про рішення кредитногокомітету клієнт повідомляється письмово.

              Контроль за станом зберіганнязаставленого майна, а у разі необхідності вилучення під тверду заставуздійснюється експертом, а при його відсутності — відділом безпеки.  Уразі виникнення необхідності, відділбезпеки застосовує інші заходи контролю за використанням кредиту, прорезультати яких доповідає керівництву Дирекції.

              Повернення кредиту можездійснюватися шляхом :

— своєчасного погашенняпозичальником з розрахункового рахунку кредиту та відсотків за йоговикористання;

— застосування допозичальників штрафних санкцій та нарахування підвищених відсотків попростроченим кредитам ;

— пролонгації строкупогашення кредиту в зв”язку з виникненням у позичальника тимчасових економічнихтруднощів ;

— перевод боргу на новогоплатоспроможного боржника ;

— уступки вимог новомукредитору, який в змозі оплатити банку борги позичальника ;

— звернення зиску на предметзастави, його реалізації та спрямування коштів на погашення боргу;

— передачі позичальникомбанку майна в рахунок погашення боргу ;

— реалізацією законних правбанку  по гарантіям,поручительствам  та договорам  страхування ;

— претензійно — позивної  роботи для вирішення спорів уарбітражному суді ;

— об”явлення позичальникабанкрутом   та погашення боргів  за рахунок реалізації  належного йому майна.

             У разі виникнення загрозинесвоєчасного погашення кредиту  абопростроченої зоборгованності  сектор покомерційній діяльності  встановлюєпостійний контроль за надходженням коштів на розрахунковий рахунок боржника,проводить з ним протокольні наради щодо шляхів та строків погашеннязаборгованості  , а також ,  разом з юридичним відділом розпочинаєпретензійно-позовну роботу стосовно позичальника, його гарантів та поручителів. При наявності застави або передачі боржником матеріальних цінностей  у погашення боргу  відділ безпекивживає захади по їх відокремленню і переводу під повний контроль банку.

             Про прострочену заборгованність удень її виникнення  сектор по комерційнійдіяльності  подає письмове повідомленнявідділу кредитування та фінансування Дирекції, у якому зазначаються причининесвоєчасного погашення боргу, його розмір, заходи що плануються, абовживаються, наявність застави, її повну характеристику та місцезнаходження.Про отримане повідомлення відділ кредитування та фінансування Дирекції інформуєюридичний відділ, відділ безпеки та координації діяльності банку.

             Юридичний відділ, відділбезпеки  та  кредитування після отримання повідомлення провиникнення простроченої заборгованності надають необхідні консультації  у межах своєї компетенції щодо заходів по погашенню боргу.

             Відділ координації діяльностібанку на підставі повідомлення про наявність застави  по простроченому боргу  вичає ринок збуту предметів застави, ведепошук можливих покупців та вирішує інші питання щодо реалізації предметузастави.

              Уразі виникнення тимчасовихтруднощів з своєчасним погашенням заборгованності  строк погашення може бути пролонгованим позаяві боржника. У заяві викладаються причини, що обумовили порушення строківпогашення кредиту, розрахунок джерел погашення боргу  та строки, у які таке погашення планується.

              Сектор по комерційнійдіяльності  та відділ безпеки  у обов”язковому порядку проводять перевіркуцільового використання кредиту і причин, які обумовили  несвоєчасне погашення боргу, відповідністьнаданих боржником розрахунків  , щододжерел та строків погашення дійсному економічному стану  позичальника, можливість більш надійногозабезпечення  зобов”язань.  Результати перевірки  викладаються у висновках  про доцільність пролонгації кредиту, якірозглядаються кредитним комітетом відповідно до його повноважень. Уразі позитивного рішення кредитногокомітету, пролонгація оформлюється додатковою угодою  до кредитного  договору  та відповідними змінами до документів, які стосуються забезпеченнякредиту  ( договір застави,поручительство, гарантія, договір страхування ).     

    

            Зазначені вище документи, щостосуються позитивного або негативного рішення про пролонгацію, залучаються докредитної справи.

            При неможливості погашення або йогочастини власними силами, боржник за його заявою до банку, може отримати згодуна передачу боргу новому боржникові по двосторонній угоді між ними.

             Згода банку на перевод боргунадається  на підставі вивченнякредитоспроможності нового боржника і відповідні документи та висновкизалучаються до кредитної справи нового боржника.

             Договір про перевод боргу тадозвіл Дирекції оформляється у чотирьох примірниках кожний, два з яких  передаються старому та новому боржникам, адва інших залучаються до кредитних справ старого та нового боржників.Передаватидокументи з кредитної справи старого боржника новому боржнику забороняється.

             При виникнені сумнівів усвоєчасності погашення боргу позичальником банк може здійснити уступку своїхвимог у повному обсязі  або у її частинііншому кредитору. Уступка вимог оформляється відповідною угодою  між банком  і новим кредитором.

             Права нового кредитора  на вимогу до боржника настають тільки післяперерахування банку  новим кредиторомобумовленої у договорі  суми або передачівідповідної кількості ліквідного майна.

              Після виконання новим кредиторомзобов”язань перед банком, йому передаються по акту документи, якіпідтверджують право вимоги  до боржника,поручителів і гарантів ( кредитний договір, договір застави, гарантії,поручительства). Боржник письмово під розписку сповіщається про уступку вимогновому кредитору. Уразі, якщо новий кредитор отримав право вимоги тільки начастину вимог банку до боржника, то йому передається нотаріально посвідченікопії зазначених вище документів.

               Договір уступки вимоги, актпередачі документів та повідомлення боржнику про уступку вимоги залучається докредитної справи  боржника.

               Після погашення кредиту уповному обсязі ( перевод боргу, уступки вимог )  кредитний інспектор складає довідку запідсумками  виконання позичальникомзобов”язань  по кредитному договору, дезазначає недоліки, які мали місце, доцільність  та умови подальшого кредитуванняклієнта. 

                  Депозитні операції

 - підписується  депозитнийдоговір  встановленого  зразку (додаток № 4) ;

     депозитний договір передбачає укладаннядодаткових угод при зміні  умов  депозитного договору ;

 - готується розпорядження сектору обліку  про відкриття депозитногорахунку ;

 - вкладник  платіжнимдорученням  ( юр. особа)  перераховує  кошти  на свій депозитний рахунок;

 - кредитний інспектор щомісячно дає розпорядження сектору обліку   на нарахування процентів  по вкладу ;

 - готується розпорядження сектору обліку на перерахування  нарахованихпроцентів  на розрахунковий рахунок  вкладника ;

 - готується розпорядження сектору обліку на перерахування коштів  здепозитного рахунку на розрахунковий вкладника  ( по закінченні  строку дії депозитного договору )

   

        Працівники  сектору по комерційній діяльності  Дирекції АППБ “АВАЛЬ”  по Кіровоградській  області здійснюють контроль  за виконаннямкасової дисципліни  клієнтами Банку.Знаходячись  на практиці  я освоїла  основні  принципи та порядок  контролю за рухом  готівкових  коштів в  Дирекції АППБ “Аваль”.

        Контроль  за виконанням касової дисципліни суб”єктамипідприємницької діяльності, які використовують в своїй роботі готівку,здійснюється  на основі  Інструкції №  4  “Про організацію  роботи з  готівкового  обігу установами  банків України”.затвердженою  постановою Правління  НБУ від  20.06.95р.  № 140 в редакції постанови Правління НБУ від 13.10.97р.  №  335.

         Прогнозування готівкового обігу здійснюєтьсяз урахуванням основних напрямів державної грошово-кредитної політики,прогнозних розрахунків балансу грошових доходів і витрат населення та касовихоборотів.

          Прогнозні розрахунки касових оборотівскладаються за такими джерелами надходжень і напрямами видач готівки :

              П Р И Х О Д

                 

-  надходження торговельної виручки ;

-  надходження виручки від усіх видів транспорту;

-  надходження квартирної плати і комунальнихплатежів ;

-  надходження виручки видовищних підприємств ;

-  надходження виручки підприємств побутовогообслуговування ;

-  надходження на рахунки колективнихсільськогосподарських підприємств ;

-  надходження на рахунки за вкладами громадян ;

-  надходження від підприємств зв”язку ;

-  інші надходження ( включаючи поверненнязаробітної плати ) ;

-  купівля готівки ;

-  підкріплення оборотної каси з резервнихфондів .

               В И Д А Т К И

-  видачі на оплату праці, грошові виплати тазаохочення ,інші виплати, що не входять до складу фонду оплати праці ;

-  видачі на закупівлю  сільськогосподарських  продуктів ;

-  видачі з рахунків колективнихсільськогосподарських підприємств ;

-  видачі на виплату пенсій, допомог  і страхових відшкодувань ;

-  видачі з рахунків за вкладами громадян ;

-  видачі підкріплень підприємствам зв”язку ;

-  видачі на інші цілі ;

-  продаж готівки ;

-  перерахування з оборотної каси до резервнихфондів .

         Для складання прогнозівготівкового  обігу  економіст відділу :

-  на початок прогнозного кварталу у встановленістроки одержують від підприємств незалежно від форм власності, а також відіндивідуальних підприємців, які мають рахунки в банку, касові заявки  ;

-  від торгівельних підприємств, а також відпідприємств, для яких торгівля не є основним видом діяльності, — прогнознірозрахунки надходження торговельної виручки ;

-  від підприємств місцевого транспорту,комунальних підприємств і підприємств побутового обслуговування — прогнозні іфактичні дані  про надходження грошовоївиручки ;

-  від страхових органів, товариств і компаній- фактичні і прогнозні дані про надходження страхових платежів  від населення і про виплати населенню страхових ві

еще рефераты
Еще работы по банковскому делу и кредитованию