Реферат: Банкiвська система Украiни

ЗМІСТ

                                                                                                                                   

ВСТУП ......................................... .3                                                                                                                                                     

РОЗДІЛ 1.Стабільність — основна умова ефективної діяльностікомерційних банків.                                                                                        

1.Регулювання роботи комерційних банків Національним банкомУкраїни....................................                                             6

2.Показники, що використовуються в практиці оцінкифінансового стану комерційних банків.................                                  15

РОЗДІЛ 2.Аналіз фінансового стану Укрсоцбанку.             

1.Показники ліквідності.............................   29

2.Аналіз платоспроможності......................... .40

3.Рентабельність Укрсоцбанку...................... .      45

РОЗДІЛ 3.Напрямки роботи НБУ і самих комерційних банків попідвищенню їх фінансовоїстабільності........ .                                           55

ВИСНОВОК  .................................... .68

Списоквикористаної літератури....................        70

ДОДАТКИ...................................... .74

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

 ВСТУП

Банківська сиcтема — одна знайважливіших і невід’ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків,товарноговиробництва і обороту історично йшов паралельно і тісно переплітався. При цьомубанки, проводячи грошові розрахунки і кредитуючи господарство,виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів,істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростаннюпродуктивності суспільної праці.

          Сьогодні, в умовахрозвинутих фінансових, товарних ринків, структура банківської системи різкоускладнюється. З’явились нові види фінансових установ, нові кредитні інструменти і методиобслуговування клієнтів.

          Українські банки змушеніпрацювати в умовах підвищеного ризику, тому вони частіше, ніж їх закордонніколеги, бувають в кризових ситуаціях, приклади яких не зникають зі сторінокперіодики. Причому більшість таких випадків пов’язана з неадекватною оцінкою банкамивласного фінансового стану, а також надійності і стійкості їх основних клієнтіві партнерів по бізнесу.

          Фінансовий стан банку — цекомплексне поняття, яке відображає систему показників, які характеризуютьнаявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

          У своїй дипломній роботі янамагатимусь показати деякі аспекти цієї широкої теми, це стосується оцінкифінансового стану банку. Мета, яку я ставлю при дослідженні цієї теми, полягаєу вивченні методів, які використовуються у вітчизняній практиці при оцінці фінансовогостану банку і порівняти їх із зарубіжним досвідом. Адже тепер ми маємоможливість співпрацювати із закордонними колегами не тільки на державномурівні, але і на рівні кореспондентських відносин банків. Отож, відслідковуючидеякі методи в діяльності закордонних банків, я хочу провести паралель щодовітчизняних банків, дослідивши методику аналізу нормативних показників. НаУкраїні  тепер склались специфічні умовияк в економічній сфері в цілому, так і в банківській системі зокрема. Це пов’язано насампередіз нестабільністю законодавства, втратою довіри населення до держави і добанків зокрема. Саме тому зберегти добрий фінансовий стан банку і забезпечитийого ефективну діяльність є досить складно. Це вимагає особливих  зусиль як з боку керівництва, так і з кожногопрацівника зокрема.При дослідженні цієї теми я використовувала поряд із законодавчими актамиВерховної Ради і Уряду нормативні акти Національного Банку України, спеціальнібанківські документи, а також періодику і спеціальну літературу, що стосуєтьсяданої теми.

          Оскільки з 1.01.1998 р. вбухгалтерському обліку України відбулися зміни, що особливо стосується планурахунків, то це також потягнуло за собою цілий ряд змін і в документах, якірегулюють виконання економічних нормативів. Враховуючи ці зміни, я стараласьпрослідкувати методи і способи аналізу фінансового стану банку в динаміці. Дляцього використовувала також фактичний матеріал діяльності Укрсоцбанку за певніконкретні періоди.

          Важливість даної темиполягає, на наш погляд, у вивченні банківської системи через призму оцінкифінансового стану банку, аналізуючи його діяльність. Тепер надійність іфінансова стійкість — основні фактори, які впливають на свідомість клієнта привиборі банку.

Отже, за допомогою аналізу можна виявититенденції діяльності, звернути увагу на слабкі місця і посилити розвитокефективних напрямів роботи. Тож оцінка фінансового стану є потрібною як длякерівництва банку,- щоб знати результати своєї роботи, так і для клієнта чипартнера, щоб знати свого контрагента.

ГЛАВА 1. Стабільність- основна умоваефективної діяльності комерційних банків.

1. Регулювання роботи комерційних банків Національним банкомУкраїни.

Стан і перспективи функціонуванняфінансових інститутів ринків капіталу мають важливе значення для національноїекономіки. Ось чому кредитно-банківська сфера служить об’єктомприскіпливого нагляду і регулювання з боку керівних органів. В кожній країнідіє система правових актів, які регламентують різні аспекти банківськоїдіяльності, роботу небанківських кредитно-фінансових установ, фондових бірж іт. д. Особливості історичного розвитку і дія різних політико-економічнихфакторів обумовили специфіку національного банківського і фінансовогозаконодавства, форми і методи контролю за роботою банків. Стійкість комерційногобанку залежить від багатьох аспектів його діяльності і має складну структуру.Головними її елементами є такі :

 Капітальнастійкість банку.В її основі — обсяг власного капіталу, що забезпечує достатню суму грошових коштів, яку принеобхідності можна використати для повернення депозитів, сформувати резерв дляпогашення непередбачених збитків чи боргів. Власний капітал банку є такожджереломфінансування розвитку банку, подолання негативних ситуацій, зумовленихфорс-мажорними обставинами, запорукою необхідного реагування на кон’юнктурукредитного ринку.

 Комерційна стійкість  банку. Цей вид стану фінансовоїустанови виражає:

n<span Times New Roman"">

рівень зв’язків банку з іншими субєктами ринкової інфраструктури;

n<span Times New Roman"">

розвинутість і міцність взаємовідносин із державою;

n<span Times New Roman"">

інтегрованість у систему міжбанківських відносин іздержавою;

n<span Times New Roman"">

якість співробітництва з кредиторами, дебіторами,клієнтами і вкладниками;

n<span Times New Roman"">

залежність банківської сфери вид стану економіки вцілому;

n<span Times New Roman"">

міцність звязку між обсягом грошового капіталу банку ійого реальним капіталом;

n<span Times New Roman"">

концентрацію частки активів і приватних вкладів урозпорядженні одного фінансово-кредитного закладу;

n<span Times New Roman"">

контроль значного обсягу фінансових потоків у країні.

 Організаційна стійкість банку.Організаційна структура банку і механізм її управління повинні відповідати якреалізації основної функції фінансово-кредитного закладу, так і конкретномуасортименту банківських послуг і продуктів, що лежать в основі тактики істратегії банку. Організаційна структурна стійкість комерційного банкувизначається функціонально-технічною документацією, що регламентує всі аспектийого діяльності, які стосуються як організаційної структури, так і специфічнихбанківських операцій.

Функціональна стійкість банку.Вона, по-перше, залежить від рівня спеціалізації банку вобмеженому колі послуг та продуктів, що дає змогу спеціалізованому банкураціональнише й ефективніше управляти власним і залученим капіталом. По-друге,універсалізація банку (або розширення його операцій ) також веде до підвищенняфункціональної стійкості, оскільки це сприяє тому, що багато хто з клієнтів маєможливість задовольнити весь асортимент своїх потреб у банківських продуктах іпослугах в одному банку. І перший, і другий із зазначених критеріїв визначенняфункціональної стійкості банку та керування нею мають як позитивні, так інегативні аспекти. Так, високий рівень спеціалізації комерційного банку посилюєйого залежність від змін кон’юнктури на товарному й кредитному ринах і зумовлюєперешкоди для можливості розширення банківських операцій у складних для банкуситуаціях.

 Усвою чергу універсалізація комерційного банку створює умови диверсифікаціїструктури залучення грошових ресурсів від вкладників та інших клієнтів. Цепослаблює залежність фінансово-кредитної установи від одного (навіть значного)клієнта. Разом із тим розширення обсягу та асортименту послуг та продуктів, щонадаються банком, може зумовити надмірне ускладнення організації й управліннябанком і, як наслідок, зниження його доходності, конкурентоспроможності,чутливості до потреб ринкового середовища.

 Фінансова стійкість банку. Цяхарактеристика діяльності банку вміщує зазначені вище основні показники, щорозкривають і синтезують результативність інших складових стійкостіфінансово-кредитного закладу, насамперед обсяг і стуктуру власних засобів,рівень доходності і прибутковості, норму прибутку на власний капітал,дотримання встановлених показників ліквідності, мультиплікативну ефективністьвласного капіталу, обсяг створеної додаткової вартості.

 Підтримання банком фінансовоїстійкості дає змогу зберегти конкурентоспроможність на кредитному ринку. Протеце дуже складне завдання. Фінансовій стійкості комерційних банків України насучасному етапі найчастіше загрожують такі негативні фактори:

·<span Times New Roman"">    

триваючийцілеспрямований підрив їхньої ділової репутації;

·<span Times New Roman"">    

недосконаласистема набору кадрів для комерційних банків;

·<span Times New Roman"">    

наданняклієнтам недостовірної інформації;

·<span Times New Roman"">    

використанняфальшивих векселів, цінних паперів і гарантійних листів;

·<span Times New Roman"">    

неповерненнявиданих кредитів, правова неврегульованість цієї проблеми у сфері банківськоїдіяльності;

·<span Times New Roman"">    

недосконалаоцінка кредитних ризиків;

·<span Times New Roman"">    

відсутністьсистематизованих даних про несумлінних позичальників;

·<span Times New Roman"">    

маніпулюваннякредитними картками, банкоматами;

·<span Times New Roman"">    

шахрайськевторгнення до банківських комп’ютерних мереж;

·<span Times New Roman"">    

витікконфіденційної йнформації;

·<span Times New Roman"">    

недосконалістьструктур, що забезпечують внутрішню та зовнішню безпеку банківських установ.

У підтримці фінансової стійкості комерційного банкузацікавлений не лише він сам, а й банківська система країни в цілому.Регулювання цього процесу перебуває у центрі управлінської діяльностіцентральних банків фактично всіх розвинутих країн.

Розробка методики аналізу банківської діяльності дозволяєвизначити стан ліквідності, доходності і степеню ризику окремих банківськихоперацій, виявити джерела власних і залучених засобів, стуктуру їх розміщенняна конкретну дату чи за деякий період, а також встановлює спеціалізацію ізначимість окремих банків в банківській системі України.

Оскільки в нашій країні робота по оцінці фінансовоїстійкості банку є на стадії становлення і розвитку, доцільно використовуватипередовий зарубіжний досвід в даній галузі. Для напрацювання загальноприйнятоїметодики аналізу роботи банку необхідно визначити суму показників банківськоїдіяльності, вивчити їх оптимальні значення і на цій основі виробити критеріїпоказників для рейтингової оцінки банку.

Аналіз діяльності комерційногобанку- це завдання з багатьма невідомими, при вирішенні якого необхіднопровести аналіз різних напрямків діяльності банку, його фінансового стану. Дляцього розглянемо схему (рисунок 1).

Рисунок 1.

Аналіз економічного      Аналіз балансу          Аналіз руху коштів на

<img src="/cache/referats/3386/image001.gif" v:shapes="_x0000_s1039"><img src="/cache/referats/3386/image002.gif" v:shapes="_x0000_s1037">стану позичальників              банку                   рахунках клієнтури   

<img src="/cache/referats/3386/image003.gif" v:shapes="_x0000_s1041">                                                                                      

<img src="/cache/referats/3386/image004.gif" v:shapes="_x0000_s1032">Аналіз                                                                                           Аналіз

<img src="/cache/referats/3386/image005.gif" v:shapes="_x0000_s1035">операцій                                                                                      кредитного

                                                                                                      портфелю

                               АНАЛІЗЕКОНОМІЧНОГО

<img src="/cache/referats/3386/image006.gif" v:shapes="_x0000_s1049"><img src="/cache/referats/3386/image007.gif" v:shapes="_x0000_s1047"><img src="/cache/referats/3386/image008.gif" v:shapes="_x0000_s1045"><img src="/cache/referats/3386/image009.gif" v:shapes="_x0000_s1043"><img src="/cache/referats/3386/image010.gif" v:shapes="_x0000_s1029"><img src="/cache/referats/3386/image011.gif" v:shapes="_x0000_s1026">                            СТАНУ КОМЕРЦІЙНОГОБАНКУ                                                                           

Аналіз                                                                                            Аналіз

рівня                                                                                            фондового

прибутковості                                                                               портфелю

Аналіз                                                                                             Аналіз

конкурентної                                                                            кон’юнктури

пропозиції                           

                                                                                              

Аналіз                           Складанняпрогнозів                   Аналізресурсної

струтури                      (для інтегрованоїоцінки                     бази

динаміки                    і за окремими напрямками)

власних

коштів

Дійсно, щоб дати оцінку фінансовогостану комерційного банку і визначити перспективи фого розвитку, необхіднопроаналізувати не тільки баланс і інші звітні матеріали самого банку, але ідати характеристику економічного стану клієнтів банку (кредиторів іпозичальників ), оцінити конкурентів, провести маркетингове дослідження кон’юнктури ринкуі т.д. В нашій країні далеко не вся така інформація використовується для оцінкифінансового стану банку. У більшості випадків аналіз фінансового стану банкубудується на звітних (часто балансових) даних банку. При цьому слід мати наувазі, що аналіз фінансового стану банку, в основі якого лежать різніпоказники, важливий, але цього недостатньо.

Необхідно створити рейтинговуситстему оцінки фінансового стану банку. Особливу увагу слід звернути на аналізгрошових потоків, так як рух грошових коштів неможливо прослідкувати забухгалтерськими звітами. Враховуючи, що інтереси бувають короткочасні татривалі, можливо, є сенс мати дві паралельні групи рейтингових оцінок:моментальні та прогнозні рейтинги. Ідея методики полягає в тому, що спочаткубудується модель «ідеального банку» на основі повноцінного набору найбільш інформативнихкоефіцієнтів, які адекватно характеризують банк. Для цього необхідно матисписок значень відповідних коефіцієнтів, які можна вважати достатніми. Такожнеобхідний перелік мінімально допустимих (критичних) значень коефіцієнтів. Утаблиці 2 (див. Додаток1) наведено один із можливих варіантів переліку такихзначень.

В банках щодня приймаютьсярішення щодо залучення коштів на депозити і їх розміщення. В зв’язку з цимліквідність банку по балансу може бути задовільною, але реальна ліквідність,виходячи з грошових потоків,-зовсім ні. В процесі аналізу банківської звітностіосновним об’єктом дослідження виступає вся його сукупна комерційна діяльність. Прицьому суб’єктами аналізу виступають самі комерційні банки, їх контрагенти, включаючиНБУ, інші кредитні установи, аудиторські фірми, владні стуктури, реальні іпотенційні клієнтм і кореспонденти, засновники і акціонери. Оскільки кожен ізсуб’єктів має власні цілі, то різні будуть напрямки і критерії аналізу.

 Комерційні банки здопомогою аналізу своїх балансових даних перевіряють ступінь реалізаціїосновних цільових установок у своїй діяльності: фактори їх доходності,збалансованість структури активних і пасивнихоперацій з метою підтримання ліквідності,дотримання економічних нормативів, встановлених НБУ, мінімізацію всіх видівбанківських ризиків...

Комерційні банки також зацікавлені аналізувати дані простан інших банків, однак вони не мають (і не можуть мати) всієї необхідної прицьому інформації. За кордоном банки володіють великими можливостями аналізуватиінформаційні потоки, маючи при цьому єдину форму звітності банків, налагодженийоблік і практику обміну інформацією, яка складається десятиліттями. Тепербанкіри розуміють,що за деяким винятком всі виграють від опублікування банківськоїінформації. Це накладає певну ринкову дисципліну на банки. В різних країнах прицьому є певні особливості.

Клієнти і кореспонденти банкувизначають стійкість фінансового стану банку і його надійність, перспективирозвитку.

Аудиторські служби в процесіаналізу балансу перевіряють достовірність аналітичного і синтетичного обліку,звітності банку, правильність відображення діяльності банку в його балансі.

НБУ цікавить в першу чергу стан істійкість банківсьвої системи. Він аналізує дотримання банками економічнихнормативів, відрахувань в централізовані фонди і визначає ефективністьрегулювання державою банківської діяльності. Важливо відзначити, що НБУ, маючивсю необхідну для аналізу інформацію, складає свї рейтинги, але не публікує їх.НБУ широко публікує зведені, порівняльні та інші дані, необхідні для аналізустійкості і надійності комерційних банків. У ході аналізу таблиць рейтингівбуло помічено, що рейтинги певного банку залежно від категорії користувачівінформації дещо відрізняються (див. додаток 2) [Джерело інформації — ІнформаційнийБюлетень Асоціації комерційних банків].

НБУ може переводити комерційнібанки на режим фінансового оздоровлення, підставою для чого може бутиневиконання протягом трьох місяців загальновстановлених пруденцентних норм танормативів ведення банківської справи, в обов’язковому порядку визначених НБУ.Невиконанням норм і нормативів слід вважати:

·<span Times New Roman"">    

неякіснуоцінку капіталу;

·<span Times New Roman"">    

збитковудіяльність, яка характеризується наявністю збитків минулого та поточного роківі неможливістю їх реального погашення протягом трьох місяців;

·<span Times New Roman"">    

порушеннявстановлених НБУ економічних нормативів та оціночних показників діяльностібанку;

·<span Times New Roman"">    

неякіснуструктуру активів, в тому числі кредитного портфеля.

  Тоді приймаєтьсярішення про надання стабілізаційної позики — це позика, яка надається Нацбанкомкомерційному банку для оперативного забезпечення його платоспроможності іліквідності та підтримки виконання заходів фінансового оздоровлення.

  НБУ здійснюєнагляд за діяльністю комерційних банків, їх відділень, філій, представництв натериторії України. Він спрямований на забезпечення стябільності банківськоїсистеми, захист інтересів вкладників шляхом зменшення ризиків в діяльностікомерційних банків. Зміст нагляду визначається повноваженнями, встановленимизаконом України «Про банки і банківську діяльність». Система нагляду спрямованана скорочення внутрішніх і зовнішніх ризиків. Серед зовнішніх виділяють ризикліквідності, валютний ризик, ризик облікової ставки та ризик по цінних паперах.До внутрішніх відносять «комерційні ризики», повязані з людським фактором(кваліфікація персоналу і ділові якості керівників,виконавська дисципліна та якістьаудиторської служби і ін.), а також «операційно-технічні ризики», які відображаютьступінь працездатності систем, які забезпечують зовнішню роботу банку: системибезпеки, бухобліку, матеріально-технічних засобів, засобів звязку і т. п. Назниження внутрішніх ризиків спрямовані процедури реєстрації банків,ліцензування, внутрішніх перевірок, інспекції діяльності комерційних банківНацбанком. При цьому для забезпечення фінансової стійкості банку вважливим є нетільки визначення загальної концепції його розвитку, але й розробкараціональних схем формування пасивів і розподіл його ресурсів за основнимикатегоріями активів.

          У спробах розвязати дилемунадійність, ліквідність — прибутковість у світовій банківській практицівизначились три основних підходи до управління активами:

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language: UK">1) <span Times New Roman""> 

метод загального фонду коштів (обєднання джерел), в основі якого лежитьідея об’єднати всі ресурси банку з наступним їх розміщенням відповідно довизначених пріоритетів, призначення котрих — допомогти керівництву оперативнихвідділів розвязати проблему поєднання надійності, ліквідності і прибутковості[мал.2, див.Додаток3];

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language: UK">2) <span Times New Roman""> 

метод розподілу активів або конверсія коштів[поділ джерел, мал.3, див. Додаток3]. Головноюперевагою цього методу є зменшення частки ліквідних активів та вкладеньдодаткових коштів у позики та інвестиції, що веде до збільшення норми прибутку,і, відповідно, до його фінансової стійкості;

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language: UK">3) <span Times New Roman""> 

 збалансований науковий підхід дорозвязання управлінських проблем регулювання фінансової стійкості банку звикористанням прогресивних методів та ЕОМ для вивчення елементів у складнихмодулях, наприклад, лінійного програмування.

Ці методи мають свої певні недоліки і переваги.

<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:UK">2.

Показники, що використовуються в практиці оцінкикомерційного банку.

Фінансовий аналіз в комерційному банку як складова частина управління йогоопераціями включає:

·<span Times New Roman"">    

визначеннязначень показників, які визначають виконання нормативів діяльності комбанків,які встановлюються регулюючими органами;

·<span Times New Roman"">    

визначення іаналіз показників ефективності процесу управління капіталом (власними засобами)банку;

·<span Times New Roman"">    

визначення іаналіз показників, які характеризують процес управління активами ізобовязаннями банку в цілому і управління окремими видами його активнихоперацій з врахуванням забезпечення ліквідності вкладених в нього засобів;

проведеннярозрахунків, повязаних з визначенням доходності різних активних операцій банку,як на етапі їх планування, так і при поточному управлінні.

При проведенні фінансовогоаналізу в комерційному банку слід враховувати, що, по-перше, суть і кількостізначення показників, які характеризують обмеження, введені регулюючими органамина діяльність комерційних банків, в різних країнах різні і можуть змінюватися.По-друге, крім показників, які характеризують виконання нормативів регулюючихорганів, при фінансовому аналізі в комерційних банках можуть визначатись іаналізуватись різні додаткові внутрішні показники і нормативи, повязані,наприклад, із структурою активів і зобов’язань, плановим прибутком комерційногобанку в цілому і по окремих видах його операцій, підрозділах. Показники, якіхарактеризують результати управління активами і зобовязаннями банку, залежатьвід різних зовнішніх і внутрішніх факторів. Тому при фінансовому аналізі слідрозглядати ті впливові внутрішні фактори, вибором котрих можна керувати.Зовнішні фактори, які безпосередньо не залежать від банку, повинні використовуватисьпри аналізі шляхом їх можливих (прогнозованих ) значень — мінімальних, максимальних, найбільшймовірних і ін. Основним показником при аналізі результатів діяльності банку єодержаний прибуток за звітний період. Прибуток визначається як різниця міжотриманими доходами і понесеними витратами, тому узагальнюючими факторами, яківпливають на його суму, є сума доходів і сума витрат. Дані про це даються взвітах банку. В літературі з питань управління банківськими операціяминаводиться така схема про прибутки і збитки банку:

                                            ЗВІТ

Процентний доход

  — Процентнівиирати

--------------------------

Чистий процентний доход

+/- Інші процентні доходи(втрати)

--------------------------------------------

 Валовий операційний доход (втрати)

— Операційні витрати

-------------------------------------------------

Чистий операційний доход(втрати)

— Витрати на створення резервівна покриття втрат по кредитах

----------------------------------------------------------------------------------------

Доходи (втрати) віднепередбачених обставин

+/- Прибутки (збитки) віднепередбачених обставин

--------------------------------------------------------------------

Чистий доход (втрати) відсплати податків

— Податок на прибуток

-----------------------------------------------------------

Чистий прибуток

-----------------------------

Розподіл прибутку

------------------------

Така схема включає доходні івитратні статті, які відображають основні узагальнюючі операції банку івключають процес формування прибутку із вказанням одержаного доходу, тобтоприбутку на проміжних етапах.

Отже, в процесі проведенняаналізу слід розрізняти дистанційний нагляд і інспекторські перевірки намісцях. Дистанційний нагляд, чи моніторинг- це метод раннього розпізнаваннянегативної поведінки банку і раннього повідомлення про негативну ситуацію, якасклалася, органи банківського нагляду. В основі дистанційного нагляду лежитьаналіз фінансової звітності банку (місячної, квартальної, піврічної і річної).Дистанційний нагляд здійснює  НБУ зодного боку, а також комерційні банки здійснюють міжбанківський нагляд. Причомудля виявлення проблем в діяльності банків, як відзнаяають західні експерти,необхідно використовувати розумний банківський нагляд. Світова практика останніх15-20 років свідчить про ріст популярності банківського нагляду.

Основні обєктидистанційного нагляду за діяльністю банку:

·<span Times New Roman"">    

порядок чизаходи по формуванню капіталу банку;

·<span Times New Roman"">    

якістьактивів;

·<span Times New Roman"">    

доходність,ефективність роботи банку;

·<span Times New Roman"">    

ліквідністьбанку;

·<span Times New Roman"">    

темпи росту(розвитку) банку;

·<span Times New Roman"">    

чи чутливийбанк до зміни процентних ставок;

·<span Times New Roman"">    

ризики.

У світовійпрактиці форми фінансової звітності комерційних банків представлені такимиосновними документами: баланс, звіт про прибутки і збитки, звіт про рух джерелфінансування, рух і зміни в акціонерному капіталі, пояснення до фінансовоїзвітності і аудиторський висновок.

Основнийдокумент для аналізу фінансового стану — це баланс комерційного банку. Баланси, якіпублікуються, складені за уніфікованою системою, яка діє в Україні. Для аналізубалансу необхідно співставити різні частини активу і пасиву, доходи по різнихактивах і пасивах (витрати на різні групи). Доцільно проводити аналізбанківського балансу в динаміці, в порівнянні з іншими комерційними банками.

Таблиця 1- Аналіз балансу банку.

Види операцій

Зміст операцій

Методи аналізу, які використовуються

Структурування

Контроль

Калькуляція

Аналіз

Експертна оцінка

І. Попередній етап

1. <span Times New Roman""> 

Попереднє групування статей активу і пасиву

2. <span Times New Roman""> 

Перевірка відповідності окремих груп статей активу і пасиву за різними критеріями

3. <span Times New Roman""> 

Розрахунок оціночних і нормативних абсолютних і відносних показників

ІІ. Аналітичний етап.

Опис одержаних показників.

ІІІ. Заключний етап.

Викладення результатів аналітичного етапу, надання рекомендацій.

Метод групування

Метод порівняння

Метод коефіцієнтів, економіко-математичні і статистичні методи

В зарубіжній економічній літературішироко використовується метод аналізу «SWOT» (S- strong (сильний), W- weak (слабкий), O-opportunities (задовільний), T- threat (загрозливий)),який дозволяє виявити сильні і слабкі сторони діяльності банку, його потенційніможливості і ризики в роботі. Наприклад, Англійський банк звертає особливуувагу на такі два фактори у балансових звітах:

1.<span Times New Roman"">  

Стійкість- яквідношення ресурсів власного (або в цілому акціонерного) капіталу до поточнихфінансових зобовязань (що прирівнюються до депозитів). Якщо банк бажаєпідвищити обсяг кредитування, то обмеження коефіцієнта, який відображає згаданевище відношення, неминуче підвищить рівень залучення, тобто використаннядепозитів для збільшення кредитування. Адже таке обмеження змусить банк абозвертатися до акціонерів за фондами, або підвищувати доходність фондів, щозбільшують його фінансові ресурси.

2.<span Times New Roman"">  

Процентризикового капіталу- як відношення ресурсів капіталу до суми всіх інвестованихактивів (наприклад, позик, гарантій тощо), помноженої на специфічний длякожного класу активів коефіцієнт ризику. Обмеження на процент ризмковогокапіталу втримує банки від гарантій щодо високоризикового бізнесу, якщо цібанки не мають адекватних ресурсів для покриття втрат. Банк повинензабезпечувати віддачу і доходність стосовно кожного класу ризику,      який він гарантував, і адекватнопокривати всі збитки щодо нього. Це базовий принцип співвідношення ризику івинагороди.

Дуже чітко це виражає такеположення одного із циркулярів Англійського банку: «Достатні надходженнянеобхідні як для першочергового захисту від збитків, так і як джерело новогокапіталу, що дає змогу нарощувати бізнес».

Різні аспекти, що характеризуютьфінансову стійкість банку, нині стають обєктом державного регулювання і в нашійкраїні. Так, згідно з Положенням про порядок формування банківською систеиоюУкраїни обовязкових резервів, затвердженим постановою Правління НБУ №333 від 26.12.1996р., встановлено нормативи формування обовязкових резервів грошово-кредитногоринку та обсягу грошової маси, запобігання втраті банками відповідноїліквідності. Обов’язкові резерви створюють гарантії для забезпечення своєчасних платежів завимогами клієнтів, що характеризує найважливішу ознаку фінансової стійкості.Норму обовязкових резервів встановлено на рівні 11% від суми залучених коштівнезалежно від джерел та с

еще рефераты
Еще работы по банковскому делу и кредитованию