Реферат: Склад i класифiкацiя об'єктiв бухгалтерського облiку в комерцiйному банку

Індекс групи        26897-МБС-1П.І.Б. студента             Даниловський Вадим Леонідович

Домашня адреса           284019,м.Івано-Франківськ, вул. Довга, 47, кв.75

Назва організаціїТзОВ“Інтерком” ЛТД
посада                            менеджервідділу реалізації

                                                                              

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

Контрольна робота

<span Times New Roman",«serif»">здисципліни “БАНКІВСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ ”

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">             з спеціальності «Банківськаі страхова справа»

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">             За розділом навчального плану

<span Times New Roman",«serif»">«3. Склад ікласифікація об

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">’<span Times New Roman",«serif»">єктів
бухгалтерського обліку в комерційному банку.»

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">

П.І.Б. методиста Ємельянова Тамара Іванівна   

<span Times New Roman",«serif»">

3. Складі класифікація об’єктів бухгалтерськогообліку в комерційному банку.

Всі об’єкти бухгалтерського обліку в комерційному банкуподіляють на чотири групи:

1)<span Times New Roman"">   

господарськізасоби та їх розміщення (основні й оборотні);

2)<span Times New Roman"">   

ресурси(джерела утворення) господарських коштів;

3)<span Times New Roman"">   

функціональніобов’язки банку (статутна діяльність – процесздійснення послуг);

4)<span Times New Roman"">   

фінансовірезультати статутної діяльності.

 До господарських засобів комерційного банкуналежать:

<span Times New Roman",«serif»;letter-spacing:.4pt">-<span Times New Roman"">     

грошові кошти;

<span Times New Roman",«serif»;letter-spacing:.4pt">-<span Times New Roman"">     

матеріальні цінності;

<span Times New Roman",«serif»;letter-spacing:.4pt">-<span Times New Roman"">     

дебіторська заборгованість (виданікредити);

<span Times New Roman",«serif»;letter-spacing:.4pt">-<span Times New Roman"">     

відвернуті кошти.

Кожназ названих груп засобів має певний склад.

Так,до грошових коштів належать:

— грошові кошти в касі банку – готівка в виглядінаціональної валюти (гривні) та в валюті іноземних держав (долари США, німецькімарки тощо);

<span Times New Roman",«serif»;letter-spacing:.4pt">-<span Times New Roman"">     

кошти на кореспондентських рахунках, щозберігаються в НБУ та в інших банках на правах кореспондентських відносин унаціональній валюті або валюті іноземних держав, розміщеної в банках країни абов банках іноземних держав;

<span Times New Roman",«serif»;letter-spacing:.4pt">-<span Times New Roman"">     

кошти, вкладені в цінні папери (акції,облігації, векселі,

зобов’язаннядержавної скарбниці, сертифікати тощо);

<span Times New Roman",«serif»;letter-spacing:.4pt">-<span Times New Roman"">     

кошти на зервному рахунку в НБУ.

Другу категорію господарських засобів банкустановлять  матеріальні цінності (майно),тобто:

<span Times New Roman",«serif»;letter-spacing:.4pt">-<span Times New Roman"">     

основні засоби – предмети, що маютьтривалий термін експлуатації – більше одного року. Для відшкодування їхньоївартості банк щомісячно нараховує знос (амортизацію) з включенням його суми ввидатки. Норми зноси встановлюються державою, вони єдині для всіх підприємствта установ;

<span Times New Roman",«serif»;letter-spacing:.4pt">-<span Times New Roman"">    

нематеріальні активи – вартість правакористування землею, водою, будовами, приміщеннями, ліцензіями, патентами,маркетинговими послугами, програмним продуктом і т.і. ЇІхня вартістьвідшкодовується також частинами, що включаються в видатки банку черезнарахування зносу, норми якого встановлюються банком самостійно;

<span Times New Roman",«serif»;letter-spacing:.4pt">-<span Times New Roman"">    

малоцінні й швидкозношувані предмети (МШП);

<span Times New Roman",«serif»;letter-spacing:.4pt">-<span Times New Roman"">    

господарські матеріали – запасні частини,папір, бланки, канцелярські товари, фарба тощо; списуються ті включаються доскладу видатків банку по мірі використання в сумі фактичних витрат на їхнєпридбання.

           Далі, третю групу господарських засобів становить дебіторськазаборгованість, тобто кошти, які винні банкові його позичальники. Ці сумизвичайно мають чималу питому вагу в господарських засобах банку й свідчать прообсяг наданих ним кредитів. Наявність кредиторської заборгованості забезпечуєнадходження коштів в дохід банку і отримання прибутку. Дебіторскьказаборгованість належить до поняття “вартість, що самозростає”, позаяк виданікредити (позики) повертаються й погашаються позичальником з відсотками. Кредитиподіляються на:

<span Times New Roman",«serif»;letter-spacing:.4pt">-<span Times New Roman"">     

короткострокові й довгострокові позички,видані клієнтам;

<span Times New Roman",«serif»;letter-spacing:.4pt">-<span Times New Roman"">     

міжбанківські кредити, видані іншим банкам;

<span Times New Roman",«serif»;letter-spacing:.4pt">-<span Times New Roman"">     

споживчий кредит, виданий фізичним особам;

<span Times New Roman",«serif»;letter-spacing:.4pt">-<span Times New Roman"">     

інші види позичок.

Також у складі дебіторсбкої заборгованості можутьбути присутні суми, видані в підзвіт, або суми перерахованих авансів, переплатабо помилково списані НБУ.

Ще однією групою банківських коштів, що належать дойого основних засобів, є відвернуті кошти, тобто суми, вже використаногоприбутку в вигляді податків з прибутку, сум утворених фондів економічногостимулювання тощо. Вони накопичуються впродовж звітного періоду й згодомвикористовуються при обчисленні нерозподіленого прибутку (по закінченні року).

Всі вищезгадані кошти становлять активи банку.

Як зазначено на початку даної роботи, другою групоюоб’єктів бухобліку в комерційному банку єресурси банку, які являють собою джерела утворення його господарських засобів.Ресурси поділяються на два види:

<span Times New Roman",«serif»;letter-spacing:.4pt">-<span Times New Roman"">     

власні ресурси;

<span Times New Roman",«serif»;letter-spacing:.4pt">-<span Times New Roman"">     

залучені ресурси.

Власні ресурси належать банкові, точніше його суб’єктам — власникам майна банку (засновникам,пайовикам) і складаються з наступних складових:

статутний фонд (капітал) – сума вкладень, зробленихакціонерами чи сума пайових внесків засновників, що визначається в моментутворення (реєстрації) банку, записана в його статуті й фактично внесена ними.Статуний капітал (його розмір) може змінюватися в результаті збільшення сумзасновницьких внесків, випуску додаткових акцій, прийняття нових пайовиків абоїхнього виходу при обов’язковійпереєстрації фонду. Внески у статутний фонд банку дозволяється робити не тількигрошовими коштами, а й основними засобами;

прибуток – перевищення сум доходів над видавтками.В банківському бухобліку розрізняють балансовий і чистий прибуток. Банківськийприбуток підлягає оподаткуванню. Чистий прибуток залишається в розпорядженнібанку і утворюється як різниця між сумою балансового пибутку й сумо. Податку зприбутку;

резервний фонд – кошти, що утворюються в результатірентабельної роботи банку, адже він формується за рахунок прибутку.  Цей фонд використовується для покриттЯзбитків, видатків, платежів, непередбачених і не врахованих у кошторисувидатків банку. Резервний фонд використовують також на сплату дивідедів попривілейованих акціях, по яких встановлено обов’язковий фіксований дохід (в разі відсутності вбанку прибутку для цих сплат).

спеціальні фонди – сум відшкодованих витрат назаздалегідь придбані основні засоби і МШП, включені в видатки банку в виглядізносу (амортизації) по основних засобах і МШП, або суми додаткового капіталу,утвореного в результаті переоцінки основних засобів та інших причин (різницявід продажу власних акцій за ціною вище номіналу);

фонди економічного стмулювання (ФЕС) – кошти, щоутворюються на розвиток виробничо-технічного потенціалу банку й на створеннябази соціального захисту колективу – співробітників банку. Фактично вонискладаються з фонду накопичення й фонду споживання.

Залучені ресурси надходять до банку з боку, До нихналежать:

<span Times New Roman",«serif»;letter-spacing:.4pt">-<span Times New Roman"">     

грошові кошти, що зберігаються нарозрахункових і поточних рахунках клієнтів;

<span Times New Roman",«serif»;letter-spacing:.4pt">-<span Times New Roman"">     

грошові кошти, здані на депозитні рахункиюридичними й фізичними особами;

<span Times New Roman",«serif»;letter-spacing:.4pt">-<span Times New Roman"">     

одержані міжбанківські кредити;

<span Times New Roman",«serif»;letter-spacing:.4pt">-<span Times New Roman"">     

зобов’язання банку по сумах нарахованих, но несплачених,заборгованість бюджетові (податки та інші платежі). Заборгованість органамсоціального страхування і забезпечення (відрахування до Пенсійного фонду),заборгованість по заробітній платі спрівробітникам, борг постачальникам послугта матеріалів тощо.

Всі види ресурсів банку становлять його пасив.

Третьою групою об’єктів бухобліку в банку є його функціональні обов’язки. Вони є основною діяльністю банку, яказводиться до виконання передбачених ліцензією НБУ прав на веденнярозрахункових, касових, кредитних та ін. операцій. Здійснення банком своїхфункціональних обов’язківвимагає з боку банку витрат (видатків) з утримання будов, обладнання, з їхремонту, утриманню охорони, персоналу, витрат на рекламу, відрядні видаткитощо. Всі ці видатки є об’єктамибухобліку. Також необхідні постійний облік і контроль доходів, одержаних банкомв вигляді платежів клІєнтів та інших позичальників за надані ним послуги йвиконані для них роботи. Видатки входять до складу активу балансу, доходи – допасиву.

Нарешті, останньою групою об’єктів бухобліку в банку є фінансовірезультати статутної діяльності. Вони дозволяють контролювати й аналізуватисклад прибутків і збитків банку від основної діяльності, а також доходів івидатків, які одразу відносять чи до складу збитків, чи прибутків (одержані йсплачені штрафи, суми викрадень і розтрат тощо). Тривалий збиток як результатстатутної діяльності неможливий, бо він веде до банкрутства  (якщо видатки банку перевищують його доходи).

При обчисленні фінансового результату діяльностібанку враховують весь обсяг одержаних доходів і зроблених видатків оборотами,що зростають як за звітний квартал, так і за звітний рік, що й дозволяєобислювати балансовий прибуток чи збиток.

Прибуток являє собою статтю пасиву балана, а збиток– статтю активу.

“Всі зміни у складі коштів банку та їхніх джерел(ресурсів), формування доходів, видатків банку, виявлення фінансовихрезультатів відбуваються внаслідок певних банківських операцій (угод).Банківська операція, або угода, — кожен факт, що відбувся, оформленийдокументом, такий, що викликає зміни як у діяльності банку, так і в йогобалансових показниках” [1,8].


 

             

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; letter-spacing:.4pt;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">
Ситуаційнезавдання

Завдання1.

Зробити бухгалтерські записи по внутрішньобанківських операціях:

1.<span Times New Roman"">   

Перерахованоаванс підприємству зв’язку(рахунок № 26002700) на телеграфні витрати – 350 грн.

2.<span Times New Roman"">   

Виданоз каси на службове відрядження працівнику банку Іванову І.А. – 802 грню

3.<span Times New Roman"">   

Виданоаванс працівнику комерційного банку Антипову Л.В. на придбання канцелярськихтоварів – 250 грн.

4.<span Times New Roman"">   

Нарахованоза послуги за інкасацію торговельної виручки універмагу (рахунок № 135855572)за квартал – 1500 грн.

5.<span Times New Roman"">   

Нарахованозаробітну плату персоналу банку за другу половину червня 1999 р.:

                до видачі – 25400 грн.;

                відрахування із заробітноїплати – 2861 грн.

6.<span Times New Roman"">   

Виданокороткострокову позику – 5000 грн.

7.<span Times New Roman"">   

Виданоготівку по чеку – 1500 грн.<span Pragmatica",«sans-serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">

п.п.

Документ та зміст господарської діяльності

Сума

Номер рахунка

Тип господар-ських операцій

Дебет

Кредит

1.

Перераховано аванс підприємству зв’язку на телеграфні витрати (рахунок № 26002700)

350

970

161

 2.

Розхідний касовий ордер

 Видано з каси на службове відрядження працівнику банку Іванову І.А.

802

904/71

031

I

3.

Розхідний касовий ордер

Видано аванс прцівнику комерційного банку Антипову Л.В. на придбання канцтоварів

250

904/71

031

I

4.

Нараховано за послуги  за інкасацію торговельної виручки універмагу за квартал (рахунок № 13585572)

250

904/71

031

I

5.

Меморіаль-ний ордер та розрахункові відомості

Нараховано зарплату персоналу банку за другуполовину червня 1999 року

До виплати

Відрахування із зарплати

 25400

2861

971

904/70

904/70

904/68

III

II

6.

Кредитний договір-розпорядження

Видано короткострокову позику

5000

477

467

III

7.

Чек № 502

Видано готівку по чеку

1500

468

161

IV

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">
Список використаної літератури

1. Козлова Е.П., Галанина Е.Н. Бухгалтерский учёт вкоммерческих банках. – М.: Финанси и статистика, 1996.

еще рефераты
Еще работы по банковскому делу и кредитованию