Реферат: Отчеты по практике в Коммерческом банке

ЗМІСТ ЗВІТУ :

1.Календарнийплан педагогічної практики.

2.Характеристика бази практики.

3.Аналіз відвідуваних занять.

4.Підготовка до проведення уроку.

5.Індивідуальна характеристика учня :

5.1.Дослідження біографічним методом.

5.2. Дослідження психологічного віку.

5.3. Аналізкомунікативних та організаційнихздібностей.

5.4. Аналіз своїх обмежень.

5.5. Повна характеристика учня.

6.Відгук на практиканта з бази проходження практики.

Додатки

“Погоджено”                                                                                                 “Затверджую”

Керівникпрактики                                                                                        Керівник бази від університету                                                                                                 практики

Медвідь Л.А.                                                                                                   Чепурна Н.М.

“    “__________199  р.                                                                    “     “__________199   р.

КАЛЕНДАРНИЙПЛАН

педагогічної практики

Студентки  Фінансово-економічного факультету, 7 групи,

                         Коваль ОльгиМиколаївни

на період з 11 по 22 грудня1997 року.

Розділ програми

Форма звітності

Термін виконання

1.Загальна характеристика      

бази практики

2.Індивідуальна характерис-тика учня

3.    Відвідування занять:

-перше заняття

— друге заняття

4. Проведення занять:

— перше заняття

— друге заняття

— третє заняття

5.Підготовка письмового

звіту та матеріалів до нього

6.Складання диференційо-ваного заліку

письмово

письмово

письмово

письмово

усно

усно

усно

письмово

усно

11.12..97 р.

22.12.97 р.

11.12..97 р.

12.12..97 р.

15.12..97 р.

18.12..97 р.

22.12..97 р.

11.12. 97 р.

22.12..97 р.

Студент- практикант                  ________________________ 22.12. 1997 року

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗИ ПРАКТИКИ.

Я пройшла практику  в Черкаській середній школі № 29 з 11.12.97по 22.12.97 р.

В цій школі навчається біля 1500 чоловік та працює40 викладачів. В кожному класі навчається в середньому 25-30 чоловік. Школанадає освіту до з 1 по 11 класи.

Школа має 4 поверхи.

На першому поверсі  розташований спортивний зал, їдальня,гардероб, і класи, в яких навчаються школярі молодшої школи, тобто діти 1-3класів.

На другому поверсі   знаходяться спеціалізовані класи зматематики, фізики, хімії, біології, а також викладацька, кабінет директорашколи, канцелярія та актовий зал.

На третьому поверсі знаходятьсядва комп”ютерні  класи, класи іноземноїмови, бібліотека та інші.

На останньому поверсізнаходяться спеціалізовані класи для військової підго-товки, кабінети праці.

Два роки тому в цій школібула введена нова дисципліна для учнів 10-11 класів -

 “ Основиекономіки”.

3. АНАЛІЗВІДВІДУВАНИХ ЗАНЯТЬ.

Урок перший.

Одинадцятого грудня я булаприсутня на уроці з “ Основ економіки” у 11-Б класі Черкаської середньої школи№ 29.Саме в цей день у мене почалося перше знайомство з цим класом, в якомумені потрібно було через 4 дні проводити самостійно уроки.

Викладач даної дисципліниНаталія Миколаївна Чепурна викладала учням тему “Грошові розрахунки ”. Цядисципліна викладається у школі в 10-11 класах.У 11-Б класі  “Основи економіки” викладаються два рази на тижденьу понеділок та четвер.

Схема цього уроку буланаступна :

1.Викладач перевірилаприсутність класу на уроці. У 11-Б класі навчається 28 чоловік, але 11 грудняна цьому уроці було присутньо лише 25 учнів.

2. Так як урок був сутолекційного виду, то викладач розглянула та розкрила два питання :

— сутність грошовихрозрахунків в організації роботи підприємств;

— розрахункові рахунки тапорядок їх відкриття в установах банків.

3. Було обговорене домашнєзавдання та рекомендована додаткова література для більш досконалогорозглядання цієї теми для бажаючих.

З моїх власних міркувань,клас досить сильний та діти більш-менш були зацікавлені цим уроком. Але з моєїточки зору, я для себе зробила такий висновок, що потрібно викладати учням нестислий сухий матеріал, а надавати дітям цікаві приклади та застосовуватиелементи гри для акцентування уваги, потрібно щоб учні  постійно були не лише присутніми на уроці, ай приймали безпосередню участь у ньому.

Урок другий.

Дванадцятого грудня моє знайомство з 11-Б класомпродовжувалося, але я була присутня вже на уроці з іншої дисципліни. Це бувурок з російської літератури, який викладається два рази на тиджень у вівторокта п”ятницю.

На цьому уроці було присутньо 26 чоловік, тобтовідсутньо було 2 учні.

 ВикладачРощіна Людмила Михайлівна проводила урок на тему: Життя і творчістьМ.Булгакова. 

На попередніх уроках учням було надане завдання на12.12.97р. прочитати роман “Мастер і Маргарита”. І саме на цьому уроці я буласвідком дуже вражаючої дискусії, де учні висловлювали свої враження з приводуцього роману. Мені сподобалося, що учні розглядали не лише образи роману, ай  мірковували на вічну тему добра і зла.

Таким чином, я познайомилася з 11-Б класом і ягадаю, що учні поступово почали звикати до моєї присутності. І для мене дужеважливо було співставити мої уявлення про викладацтво і передачу знаньбезпосередньо від викладача до учня на практиці. 

4. Підготовкадо проведення уроку.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Тема. <span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK"> 

Тема, яку я викладала називається «Кредитні операції комерційних банків».

Для того, щоб ефективно працювати над темою,необхідні знання про сутність кредиту, банківських закладів, їх функції іоперації.

Тому перед вивченням теми «Кредитні операціїкомерційних банків» учням пропонується засвоїти такі теми:«Необхідність і суть кредиту», «Банківська система. Комерційнібанки». Остання тема пропонується учням для того, щоб була зрозумілафункція комерційних банків як фінансових посередників.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Цілі та завдання теми<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK"> <span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">Цілі теми:

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">1.     Визначитипоняття «банківський кредит», «суб`єкт кредитування»,«об`єкт кредитування», «кредитор», «позичальник»,«кредитний договір».

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">2.     Засвоїтиосновні принципи кредитування, вміти пояснити їх суть та значення.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">3.     Вмітисистематизувати види кредитів, які надаються комерційними банками.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">4.     Вмітивикористовувати знання про види кредитів для аналізу сучасної ситуаціїкредитування в Україні.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">5.     Вміти описатипроцес кредитування.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">Завдання теми:

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">1.     Розгляд ізасвоєння теоретичного матеріалу щодо сутності кредиту, принципів кредитування,суб`єктів, об`єктів кредитування, класифікації кредитів, організаціївзаємовідносин між кредитором і позичальником.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK"> 2.    Вирішення задач під час проведеннянавчальної гри, що направлені на формування вмінь прийняття рішень щодо наданнякредиту

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK"> 3.    Аналіз конкретної ситуації, що стосуютьсяаналізу кредитної діяльності українських комерційних банків.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK"> 4.    Самостійний розгляд окремих питань, якіпов`язані з темою, але не розглядаються під час аудиторних занять.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Розподіл часу по темі<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

Назва теми, що пропонується до розгляду – «Кредитніоперації комерційних банків». Назва теми обрана у зв`язку з тим,що під час роботи над даною темою розглядаються питання: сутність кредитнихоперацій, організація процесу кредитування, класифікація банківських кредитів.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK"> 

Бюджет часу по темі –3 академічні години, з них 2академічні години відводяться для лекційного і 1 – для практичного заняття.

 В учбовомузакладі, де пропонується читати курс, академічна година дорівнює 45 хвилинам.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK;font-style: normal">Викладення теми<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">..<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Урок перший.<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">Орієнтовний розподіл часу на  двохлекційних заняттях:

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">1.     Організаційниймомент – 2 хвилини

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">2.     Повідомленняпро тему, мету і завдання – 5 хвилини

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">3.     Викладеннянового матеріалу в формі лекції – 65 хвилина

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">4.     Закріплення  лекційного матеріалу – 15 хвилини

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">5.     Інструктажщодо домашнього завдання – 3 хвилини

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

Разом – 2 уроки по 45 хвилин.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">Орієнтовний розподіл часу на практичному (контрольному) занятті:

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">1.     Організаційниймомент – 2 хвилини

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">2.     Повідомленняпро тему, мету і завдання – 2 хвилини

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">3.     Опитування зтеоретичних питань теми – 15 хвилин

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">4.     Проведеннядискусії – 15 хвилин

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">5.     Проведеннятестування – 5 хвилин

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">6.     Підведенняпідсумків заняття – 3 хвилини

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">7.     Інструктажщодо домашнього завдання і самостійної роботи – 3 хвилин

Разом – 45 хвилин

  

     Привикладенні уроку були застосовані засоби наочності у вигляді схем.

( Додаток 1,2).

Література.         

Для підготовки до лекційного тапрактичного(контрольного) занятя з теми «Кредитні операції комерційнихбанків» я пропоную такі джерела інформації:

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">1.     Положення НБУ«Про кредитування», затверджено постановою Правління НБУ №246 від28 вересня 1995 року.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">2.     Банковскийпортфель, кн. 1,3/ Від. ред. Ю.И.Коробов, Ю.Б.Рубин,  В.И.Солдаткин- М., “Соминтек”, 1994.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">3.     Гроші ікредит/ Під ред. М.І.Савлука- К., «Либідь», 1992.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">4.     Кредитование/Підред. Гольцберга М.А., Хасан-Бек Л.М.,-К., Торгово-издательское бюро BHV, 1994.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">5.     Мирун Н.И.,Герасимович А.М., Банковское обслуживание предприятий и населения- К., Нацио­нальнаяакадемия управления, 1996.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">6.     Основыбанковского дела/ Під ред. Мороза А.Н.- К., Либра, 1994.

Також пропонується переглянути періодичні статті,які ілюструють сучасний стан кредитування в Україні.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">Педагогічна література:

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">1.     ГалузинськийВ.М., Євтух М.Б., Педагогіка: теорія та історія- К.: Вища школа, 1995.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">2.     Немов Р.С.,Психологія, книга 2 Психология образования, М., 1995.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">3.     КрутецкийВ.А. Психология- М., Просвещение, 1986.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">4.     Деловые игрыи методы активного обучения, 1 часть/ Ред. Тащев А.К. и др.,- Челябинск, 1992.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Зміст теми<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">

Тема:Кредитні операції комерційних банків

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">План:

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">1. Поняття про банківський кредит. Суб`єкти кредитнихвідносин, принципи кредитування.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">2.     Організаціякредитних операцій.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">3.     Класифікаціябанківських кредитів.

1.Комерційні банки є посередниками на ринку капіталів. Вони залучають тимчасововільні грошові кошти і перетворюють їх з бездійного у функціонуючий капітал.Економічні відносини, які виникають з приводу надання банками фізичним абоюридичним особам грошових коштів з умовою їх повернення, називаютьсябанківським кредитом.

Елементами банківського кредиту є об`єкт ісуб`єкт. Суб'єкт кредитної угоди – це учасникконкретних економічних відносин з приводу надання позики. До них відносяться:кредитор, позичальник, гарант чи поручитель. В кредитних відносинах завжди береучасть не менше, ніж дві сторони: позичальник і кредитор.

Кредитор– це суб`єкт, що добровільно надав кредит позичальнику за певних умов. Всвою чергу позичальник є стороною кредитнихвідносин, яка отримала кредит та зобов`язана його повернути, сплативши кредиторувідповідну винагороду за його надання. З цього виходить, що позичальник не євласником коштів6 що надаються у позику, а виступає їх тимчасовим користувачем.Суб`єктами кредитних відносин в сфері банківського кредиту виступаютьгосподарюючі органи, населення, держава і банки.

Комерційні банки можуть надавати кредити усімсуб`єктам господарської діяльності, незалежно від їх галузевої приналежності,форми власності, але тільки у разі наявності у них реальних можливостейсвоєчасного повернення кредиту та сплати відсотків за користування кредитом.

Другим елементом структури кредитних відносин єоб`єкт. Об`єктом кредитної угоди є річ, під якунадається позика, чи заради якої укладається угода. Об`єктами банківськогокредитування виступають товарно-матеріальні цінності, витрати виробництва,недостатність власних оборотних коштів, кошти у розрахунках, потреба в коштахдля здійснення поточних платежів при тимчасових фінансових ускладненнях. Вумовах ринкової економіки об`єктом кредитної угоди переважно є гроші, так яквони є загальним ресурсом, за допомогою якого можна купити всі інші ресурси –трудові, матеріальні, природні тощо.

Банківське кредитування фізичних і юридичних осібздійснюється за жорсткими принципами кредитування.

Принципи кредитуванняможна розділити на дві групи:

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">1.     Загальноекономічніпринципи, що відповідають всім економічним категоріям (цілеспрямованість,диференційованість).

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">2.     Принципи, щовідображають сутність функцій кредиту (строковість, забезпе­ченість,платність). Зміст принципу цілеспрямованості кредитування полягає в тому, щопозики повинні видаватися лише на визначені цілі. На практиці цей принципреалізується шляхом надання позик на конкретні об`єкти (товарно-матеріальніцінності, недостатність власних оборотних коштів тощо).

Принцип диференційованостікредитування полягає у наданні кредиту на різних умовах в залежності відхарактеру позичальника, направленості кредиту, кредитного ризику, строкукредитування та інших обставин.

Принцип забезпеченостікредиту означає наявність у банка права для захисту своїх інтересів,недопущення збитків від неповернення боргу через неплато­спроможністьпозичальника. Цей принцип реалізується банками шляхом надання кредитів підзаставу матеріальних ресурсів, цінних паперів чи гарантії інших платоспроможнихустанов.

Принцип поверненняє тією особливістю, що відрізняє кредит як економічну категорію від іншихекономічних категорій товарно-грошових відносин. Він означає, що кредитинадаються тільки на умовах їх повернення банку, без повернення кредит не можеіснувати.

Принцип строковостіозначає, що кредит повинен бути не просто повернений, а повернений у чітковизначений строк.

Принцип платностікредиту означає, що кожний позичальник повинен внести до банку визначенуплату за тимчасове запозичення у нього для своїх потреб грошових коштів.

2.Однимз формально-правових принципів надання кредитів є оформлення відносин міжкредитором і позичальником кредитним договором в письмовій формі. Кредитнийдоговір визначає взаємні зобов`язання та відповідальність сторін, які не можутьбути змінені в односторонньому порядку без згоди обох сторін, і може бутиукладений як шляхом складання одного документа, підписаного кредитором тапозичальником, так і шляхом обміну листами, телеграмами, підписаними стороною,яка їх надсилає.

Сучасний кредитний договір, як правило, має такірозділи:

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">1.     Предметдоговору.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">2.     Умовизабезпечення кредиту.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">3.     Зобов'язаннябанку.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">4.     Зобов'язанняпозичальника.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">5.     Права банка.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">6.     Правапозичальника.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">7.     Особливіумови.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">8.     Юридичніадреси та реквізити сторін.

Для отримання кредиту позичальник звертається вбанк. Форма звернення може бути у вигляді листа, клопотання, заявки, заяви. Вдокументах зазначається необхідна сума кредиту, його мета, строки погашення таформи забезпечення.

Для отримання кредиту в банк також необхідноподати, як правило, такі документи: свідоцтво про реєстрацію юридичної особи,статут, установчий договір, картку із зразками підписів повноважних осіб.,баланс на останню і кілька попередніх дат, звіт про фінансові результати, звітпро фінансово-майновий стан підприємства, довідку із банка про відсутністьзаборгованості по кредитах, техніко-економічне обгрунтування кредитування,бізнес-план, укладені договори на поставку і реалізацію товарів (послуг),документацію на предмет застави чи гарантію (поруку), виписку з розрахункового(валютного) рахунку про поточні обороти підприємства, інформацію про ранішеотримані кредити.

Процес кредитуванняскладається з наступних етапів:

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">1.     Розгляданнязаявок на отримання кредиту. На цьому етапі здійснюється аналіз і попереднійвідбір заявок на основі отриманих документів від потенційних позичальників.Після цього проводиться попередня бесіда з майбутнім позичаль­ником, що має наметі з`ясувати факти, важливі деталі, пов`язані із заявою на отримання кредиту,визначити своє ставлення до клієнта, перспективи його розвитку тощо.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">2.     Вивченнякредитоспроможності клієнта і оцінка ризику за позикою, ретельне дослідженняфінансового стану підприємства.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">3.     Підготовка доукладення кредитного договору. Визначаються параметри позики: вид кредиту,сума, строк, засоби надання і погашення, забезпечення, проценти тощо.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">4.     Укладеннякредитного договору, який відповідає вимогам двох сторін.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">5.     Банківськийконтроль за виконанням умов кредитного договору і в разі появи ризикунеповернення кредиту банком приймається цілий ряд заходів, які забезпечуютьйому повернення кредиту.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">6.     Поверненняпозичальником кредиту разом із процентами.

3.Які жкредити надаються банками? В залежності від строківкористування розрізняють наступні види кредитів:

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">1.     Строкові, якіподіляються на:

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">­­–      короткострокові(до 1 року включно). Короткострокові кредити можуть надава­тись банками у разітимчасових фінансових труднощів, що виникають у зв`язку із витратамивиробництва та обігу, не забезпечених надходженнями коштів у відповідномуперіоді;

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">–      середньострокові(до 3-х років). Можуть надаватися на оплату обладнання, поточні витрати, нафінансування капітальних вкладень;

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">–      довгострокові(понад 3 роки). Надаються на формування основних фондів.

Об`єктами кредитування можуть виступати капітальнівитрати на рекон­струк­цію, модернізацію, розширення вже діючих основнихфондів, на нове будівництво тощо.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">2.     Кредити дозапитання – кредити, які повинні бути повернені на вимогу кредитора. Строккористування таким кредитом заздалегідь не визначається.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">3.     Прострочені –кредити, по яким минув встановлений договором строк користування.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">4.     Відстроченікредити – кредити, строки погашення яких на основі клопотання позичальника булиперенесені на більш пізній строк.

Взалежності від наявності забезпечення кредитиподіляються на:

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">1.     Забезпеченізаставою (майном, майновими правами, цінними паперами).

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">2.     Гарантовані(банками, фінансами чи майном третьої особи).

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">3.     З іншимзабезпеченням (поручительство, свідоцтво страхової організації).

В залежності від методунадання банківські кредити можна класифікувати наступним чином:

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">1.     Кредити,надані у разовому порядку.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">2.     Кредити,надані відповідно до відкритої кредитної лінії.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">3.     Гарантійнікредити.

У першому випадку рішення про надання кредитуприймається окремо по кожному кредиту. При відкритій кредитній лінії кредитинадаються в межах завчасно визначеного ліміту кредитування без погодженнякожний раз з банком умов його надання. Гарантійний кредит – це банківськезобов`язання при потребі надати клієнту кредиту визначеного розміру протягомвідповідного періоду.

В залежності від строківпогашення кредити поділяють на:

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">1.     Кредити, щопогашаються водночас по закінченню строку користування ним.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">2.     Кредити, щопогашаються у розстрочку, поступово.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">3.     Кредити, щопогашаються достроково (за вимогою кредитора або за заявою позичальника).

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">4.     Кредити зрегресією платежів.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">5.     Кредити, щопогашаються після обумовленого періоду (місяця, кварталу).

За джерелами погашеннякредити поділяють на:

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">1.     Кредити, щопогашаються за рахунок коштів позичальника.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">2.     Кредити, щопогашаються за рахунок коштів гаранта.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">3.     Кредити, щопогашаються за рахунок нових кредитів.

За характером і способом сплатипроцентівза користування кредитом виділяють кредити:

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">1.     З фіксованоюпроцентною ставкою.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">2.     З плаваючоюпроцентною ставкою.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">3.     З оплатоюпроцентів одночасно з отриманням кредиту (дисконтний кредит).

В залежності від формизалучення розрізняють кредити:

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">1.     Кредити, наданіодним банком.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">2.     Консорціальнікредити – кредити, що надаються консорціумом банків, діяльність якого координуєодин головний банк.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">3.     Паралельнікредити – в кредитуванні беруть участь 2 або більше банків на одних завчаснопогоджених умовах.

В Україні також Положенням «Про порядокформування і використання резерву на можливі втрати комерційного банку»передбачена класифікація кредитів на 5 умовних груп:

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">1.     Стандартні.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">2.     Нестандартні.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">3.     Сумнівні.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">4.     Небезпечні.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">5.     Безнадійні.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Питаннядля обговорення (дискусії)

В умовах економічної невизначеності, кризи значнакількість банків, які ведуть ризикову кредитну діяльність, мають значні обсягипростроченої та безнадійної заборгованості за позики та проценти по них, щопоставило їх на межу банкрутства. Однак, ті банки, які не схильні були надмірноризикувати і утримували значні ліквідні резерви, не використовували їх длякредитування і тому зазнали значних збитків.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">Питання:

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Чи економічно виправдана ризикова діяльність комерційнихбанків?

ТАК

НІ

Так, навіть, якщо банк проводить ризи­кову кредитну діяльність, завжди є стимул, – як відомо, чим більше ризик, тим більше прибутковість активів.

Ні, захоплення наданням ризикових кредитів призведе до втрати платоспроможності банком і банкрутства

Завдання, функція банку – перетворення у функціонуючий «мертвого» капіталу. І якщо в сучасних умовах немає надійних позичальників, банківська система все одно має функціонувати.

Надання кредитів, що не повертаються, з другого боку, має ще одну негативну сторону – підприємства неефективно витрачають кошти, в умовах загальної кризи нема відповідальності підприємств за повернення кредитів.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Питання для контролю.

Для розгляду теоретичних питань, їх повтору напочатку семінарського заняття викладач проводить фронтальне опитування зосновних моментів лекції:

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">1.     Що таке кредит?

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">2.     Що таке банківський кредит?

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">3.     Хто може бути суб`єктом банківської угоди?

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">4.     Перечисліть об`єкти банківськогокредитування?

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">5.     Чим відрізняються загальноекономічніпринципи кредитування від принципів, що відображають сутність функцій кредиту?

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">6.     Принцип строковості і повернення – що в нихзагального а що відмінного?

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">7.     Які документи необхідно надати до банку дляотримання кредиту?

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">8.     Назвіть основні моменти кредитногодоговору.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">9.     Назвіть основні ознаки, за якимикласифікуються банківські кредити?

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Тести<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">, щовикористовують в процесі занять <span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">Інструкція щодо виконання тестів

Тести, що пропонуються до виконання, мають на метізакріплення отриманих під час лекційного заняття теоретичних знань. Передвиконанням тестів учням рекомендується повторити питання, що стосуютьсякласифікації банківських кредитів, їх визначення, принципів кредитування,суб`єктів і об`єктів кредитних відносин.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">Приблизний час виконання – 5 хвилин. <span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">1 варіант<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">1.     Встановіть відповідність міжознаками класифікації і видами кредитів:

1. За методами надання:

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">а)         консорціальний

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">б)         гарантійний

2. За формою залучення:

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">в)         паралельний

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">г)         стандартний

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">д)         «кредитна лінія»

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">2. Доповніть речення:

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Принципдиференційованості кредитування означає, що…

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">3. Визначте основні розділи кредитного договору. <span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">4. Дайте визначення:

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Кредити,надані відповідно до відкритої кредитної лінії – це…

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK"> 2 варіант <span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">1. Виберіть правильні відповіді:

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">В залежностівід форми залучення кредити поділяються на:

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">а)    кредити, надані у разовомупорядку

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">б)    споживчі кредити

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">в)     гарантійні кредити

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">г)     паралельні кредити

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">д)    «кредитна лінія»

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">є)     консорціальні кредити

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">2. Дайте визначення:

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Суб`єкткредитної угоди – це…

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">3. Перерахуйте етапи процесу кредитування. <span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">4. Доповніть речення:

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Принципцілеспрямованості кредитування означає, що…

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">3 варіант <span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">1. Виберіть правильні відповіді:

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Допринципів, що відображають сутність функцій кредиту, відносяться:

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">а)    принцип диференційованості

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">б)    принцип забезпеченості

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">в)     принцип цілеспрямованості

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">г)     принцип платності

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">д)    принцип повернення

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK"><span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">2. Дайте визначення:

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Гарантійнийкредит – це…

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">3. Перерахуйте основні об`єкти кредитування. <span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">4. Доповніть речення:

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Принципстроковості кредитування означає, що…

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">4 варіант <span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">1. Розташуйте етапи процесу кредитування у відповідному порядку:

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">1)    вивчення кредитоспроможностіклієнта

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">2)    банківський контроль завиконанням умов кредитного договору

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">3)    визначення параметрів позики

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">4)    розглядання заявок на отриманнякредиту

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">5)    укладання кредитного договору

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">6)    повернення позичальником кредиту

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">2. Дайте визначення:

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Паралельнийкредит – це…

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">3. Дайте перелік основної документації, яку подає позичальник в банк разоміз кредитною заявою. <span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">4. Доповніть речення:

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Принципзабезпеченості кредиту означає, що…

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Відповіді на тестові завдання

№ пи­тан­ня

1 варіант

2 варіант

3 варіант

<

еще рефераты
Еще работы по банковскому делу и кредитованию