Реферат: Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

Міністерство Аграрної Політики України

Подільська Державна Аграрно-Технічна Академія

Факультет ветеринарної медицини

Кафедра інфекційних

 таінвазійних хвороб

К У Р С О В А Р О Б О Т А

натему:«Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней вТзОВ „Надія“ Хотинського району Чернівецької області».

  Виконав:

 студент 4 СП курсу

факультету ветеринарної медицини

   Шаріков Михайло В'ячеславович

м.Кам'янець-Подільський

2001 рік

План

1.Вступ.                                                 3

2.Ха­ра­к­те­ри­с­ти­каго­с­по­дар­с­т­ва.                      4

3.Ха­ра­к­те­ри­с­ти­каепі­зо­о­ти­ч­ної си­ту­а­ції у го­с­по­дар­с­т­ві.   6

4.Ха­ра­к­те­ри­с­ти­каза­хво­рю­ван­ня.                      7

4.1.Осо­би­с­тіспо­сте­ре­жен­ня                          10

5.Лі­ку­ва­ль­но-­про­фі­ла­к­ти­ч­нізаходи.                       10

6.Аналізпроведених заходів та їх наукове обгрунтування.13

7.Технікабезпеки.                                       14

8.Підсумки.                                              15

9.Пропозиціїгосподарству.                          15

Додатки

Списоквикористаної літератури

<span Courier New";mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">

1.Вступ

    Усіль­сь­ко­го­с­по­дар­сь­ких тва­рин ре­єст­ру­єть­ся ве­ли­ка кі­ль­кість па­ра­зи­та­р­них хво­роб. При на­яв­но­с­тіве­ли­ко­го чи­с­ла хво­рих тва­рин го­с­по­дар­с­т­во не­до­от­ри­мує мо­ло­ко,м'я­со, во­в­ну, яй­ця, а че­рез за­ги­бель мо­ло­д­ня­ка зни­жу­єть­ся від­тво­рен­няпо­го­лі­в'я. Ве­ли­кі втра­ти у тва­рин­ни­ц­т­ві від па­ра­зи­та­р­них хво­робзу­мо­в­лю­ють­ся їх ма­со­вим по­ши­рен­ням і при­хо­ва­ним про­ті­кан­ням.Осо­б­ли­ва ува­га при­ді­ля­єть­ся ге­ль­мі­н­то­з­ним ін­ва­зі­ям оскі­ль­кипри них зна­ч­но зни­жу­єть­ся про­ду­к­ти­в­ність тва­рин, на­пру­жен­ня іму­ні­те­тупро­ти ін­фе­к­цій­них хво­роб та на­яв­ність та­ко­го фа­к­ту, що ба­га­то ге­ль­мі­н­то­зівє зоо­ан­т­ро­по­з­ни­ми за­хво­рю­ван­ня­ми (у тва­рин па­ра­зи­тує 67 ви­дівге­ль­мі­н­тів, що пе­ре­да­ють­ся лю­ди­ні).

    Алепо­ряд із ге­ль­мі­н­то­з­ни­ми за­хво­рю­ван­ня­ми па­ра­зи­то­ло­гія ви­вчаєще ве­ли­кий роз­діл хво­роб, що ви­кли­ка­ють­ся па­ра­зи­ти­ч­ни­ми клі­ща­ми.До цих хво­роб від­но­сить­ся і сар­ко­птозсви­ней. В ре­зуль­та­ті пе­ре­хво­рю­ван­ня цим за­хво­рю­ван­ням мо­ло­д­няксви­ней ви­сна­жу­єть­ся, що в по­да­ль­шо­му при­зво­дить до зни­жен­ня про­ду­к­ти­в­но­с­ті,зни­жен­ня не­спри­я­т­ли­во­с­ті до ін­фе­к­цій­них хво­роб, або й до за­ги­бе­лі.

Го­с­по­дар­с­т­вопри цьо­му мо­же по­не­с­ти зна­ч­ні зби­т­ки ви­ра­же­ні в не­до­от­ри­ман­ніпро­ду­к­ції, зби­т­ків від за­ги­бе­лі, ви­трат на про­ве­ден­ня за­хо­дів полі­к­ві­да­ції за­хво­рю­ван­ня, зби­т­ків уна­с­лі­док ка­ра­н­тин­но-­об­ме­жу­ва­ль­нихза­хо­дів.

 Ме­тою да­но­го до­слі­джен­ня є:

<span Times New Roman",«serif»">-<span Times New Roman"">        

ви­сві­т­ли­ти те­о­ре­ти­ч­ні ас­пе­к­ти хво­ро­би.,

<span Times New Roman",«serif»">-<span Times New Roman"">        

по­ка­за­ти за­хо­ди бо­ро­ть­би та про­фі­ла­к­ти­кина при­кла­ді кон­к­ре­т­но­го ви­па­д­ку.,

<span Times New Roman",«serif»">-<span Times New Roman"">        

за­крі­пи­ти знан­ня про біо­ло­гію та по­ши­рен­нязбу­д­ни­ка.

2.Ха­ра­к­те­ри­с­ти­ка го­с­по­дар­с­т­ва.

Го­с­по­дар­с­т­во ТзОВ «На­дія», Хо­тин­сь­ко­гора­йо­ну, Че­р­ні­ве­ць­кої об­ла­с­ті роз­мі­ще­не в ба­сей­ні р.Дні­с­тер, взо­ні по­мі­р­но­го клі­ма­ту. Від­стань до :

<span Times New Roman",«serif»">-<span Times New Roman"">        

<st1:metricconverter ProductID=«5 км» w:st=«on»>5 км</st1:metricconverter>.,

<span Times New Roman",«serif»">-<span Times New Roman"">        

<st1:metricconverter ProductID=«70 км» w:st=«on»>70 км</st1:metricconverter>.,

<span Times New Roman",«serif»">-<span Times New Roman"">        

<st1:metricconverter ProductID=«28 км» w:st=«on»>28 км</st1:metricconverter>.

Ін­фо­р­ма­ція про еко­но­мі­ч­ні по­ка­з­ни­ки го­с­по­дар­сь­коїді­я­ль­но­с­ті ТзОВ «На­дія»

 Хо­тин­сь­ко­го ра­йо­ну Че­р­ні­ве­ць­кої об­ла­с­ті

По­ка­з­ник

за  1999 рік

за 2000 рік

Зе­ме­ль­на пло­ща, га

1353

1353

Чи­се­ль­ність пра­ців­ни­ків, чол

196

170

Ва­р­тість рі­ч­ної ва­ло­вої про­ду­к­ції, тис.грн

957,4

1211,2

Спе­ці­а­лі­за­ція го­с­по­дар­с­т­ва                       зерн. ро­с­лин­ни­ц­т­во з роз­в. ско­тар­с­т­вом   

Кі­ль­кість сі­но­жа­тей і па­со­вищ, га 185 185 По­го­лі­в'я  тва­рин Ве­ли­ка ро­га­та ху­до­ба, всьо­го 

331

307

В т. ч.  ко­ро­ви

125

111

На ви­ро­щу­ван­ні й від­го­ді­в­лі

206

196

Ко­ні до­ро­с­лі, гол

16

18

Мо­ло­д­няк ко­ней, гол

9

9

Сви­ні, всьо­го

348

295

В т. ч. ма­то­ч­не по­го­лі­в'я

40

40

На ви­ро­щу­ван­ні і від­го­ді­в­лі

308

255

Пта­хі­в­ни­ц­т­во, всьо­го

300

100

Ку­ри до­ро­с­лі, гол

100

100

Мо­ло­д­няк

200

-

Бджо­ляр­с­т­во, сі­мей

58

58

Де­які по­ка­з­ни­ки кор­мо­ви­ро­б­ни­ц­т­ва

Ва­ло­вий збір кор­мо­вих куль­тур:

Ко­ре­не­пло­ди, ц

2854

1700

Сі­но, ц

1652

2003

Зе­ле­ної ма­си ба­га­то­рі­ч­них трав, ц

12621

8840

За­кла­де­но:

Си­ло­су, ц

7646

6340

Сі­на­жу, ц

5179

3162

Уро­жай­ність кор­мо­вих куль­тур:

Ко­ре­не­пло­ди, ц / га

285,4

170

Зе­ле­ної ма­си ба­га­то­рі­ч­них трав, ц / га

41,3

38,6

Ку­ку­ру­дзи ц / га

103,7

131,9

По­тре­ба в ко­р­мах, ц ВКО

Ве­ли­ка ро­га­та ху­до­ба:

В т. ч. ко­ро­ви

2182

1283

На ви­ро­щу­ван­ні й від­го­ді­в­лі

3907

2963

Сви­ні

2495

2372

Пти­ця

48

34

Ін. ви­ди тва­рин

812

746

За­без­пе­че­ність вла­с­ни­ми ко­р­ма­ми

100 %

100 %

Ви­ро­б­ни­ц­т­во про­ду­к­ції тва­рин­ни­ц­т­ва

Ве­ли­ка ро­га­та ху­до­ба:

Мо­ло­ко, ц

2585

2191

Мо­ло­ко, со­бі­ва­р­тість, тис. грн

105,2

93,3

При­плід, гол

125

118

При­ріст, ц

325

233

Сви­ні:

Ма­са по­ро­сят при на­ро­джен­ні, кг

5

3

Кі­ль­кість від­лу­че­них по­ро­сят

500

335

Пта­хи:

Яй­ця, тис.шт

2,2

1,8

Бджо­ли:

Мед, ц

1,9

2,1

Всьо­го ви­ро­ще­но ху­до­би і пти­ці, ц  ж/м

476

365

 

     Шля­хи спо­лу­чен­ня з су­сі­д­ні­ми го­с­по­дар­с­т­ва­мита ад­мі­ні­с­т­ра­ти­в­ни­ми центра­ми – грун­то­ві по­кра­ще­ні та шо­сей­ні.

     Тва­ри­ни утри­му­ють­ся в ти­по­вих при­мі­щен­нях,на­пу­ван­ня центра­лі­зо­ва­не, роз­да­ча ко­р­мів – вру­ч­ну з під­во­ди.

3. Ха­ра­к­те­ри­с­ти­каепі­зо­о­ти­ч­ної си­ту­а­ції у го­с­по­дар­с­т­ві.

     Го­с­по­дар­с­т­во за­без­пе­чує се­бе вла­с­ниммо­ло­д­ня­ком, тва­рин з ін­ших го­с­по­дарств не за­во­зять, крім змі­ни кну­рів-­плі­д­ни­ків,яких пі­с­ля за­во­зу ста­в­лять на 30-ден­не про­фі­ла­к­ти­ч­не ка­ра­н­ти­ну­ван­ня,де про­тя­гом цьо­го пе­рі­оду до­слі­джу­ють на на­яв­ність го­с­т­рих та хро­ні­ч­ниххво­роб, при­хо­ва­не но­сій­с­т­во збу­д­ни­ків.

Се­ред ін­ва­зій­ниххво­роб, що ре­єст­ру­ють­ся в го­с­по­дар­с­т­ві ма­ють мі­с­це фа­с­ці­о­льозВРХ, те­ля­зі­оз ВРХ,  ди­к­ті­о­ка­у­льозВРХ, гі­по­де­р­ма­тоз ВРХ, ас­ка­ри­доз сви­ней, лі­гу­льоз ри­би, ехі­но­ко­коз,сар­ко­птоз сви­ней.

     Фа­с­ці­о­льоз ВРХ, те­ля­зі­оз ВРХ, ехі­но­ко­коз,ди­к­ті­о­ка­у­льоз ВРХ, гі­по­де­р­ма­тоз ВРХ: дже­ре­ла – хво­рі тва­ри­ниосо­би­с­то­го се­к­то­ру, шлях по­ши­рен­ня – па­со­ви­ща., ас­ка­ри­доз тасар­ко­птоз сви­ней: дже­ре­ла – хво­рі тва­ри­ни, шлях по­ши­рен­ня – ін­ве­н­тар,об­слу­го­ву­ю­чий пе­р­со­нал., лі­гу­льоз – на­яв­ність р.Дні­с­тер.

     Се­ред ін­ших шля­хів пе­ре­да­чі і роз­ви­т­кузбу­д­ни­ків ін­ва­зій­них хво­роб є на­яв­ність рі­ч­ки, як ва­ж­ли­во­го пун­к­тув по­ши­рен­ні за­хво­рю­вань. Ни­зь­ка шви­д­кість те­чії, на­яв­ність за­плав,бо­ло­ти­с­тих мі­л­ких бе­ре­гів ство­рю­ють спри­я­т­ли­ві умо­ви для роз­ви­т­кузбу­д­ни­ків бі­ль­шо­с­ті па­ра­зи­та­р­них за­хво­рю­вань. В ве­чі­р­ні го­ди­ниспо­сте­рі­га­єть­ся зна­ч­ний літ кро­во­си­с­них дво­кри­лих – ко­ма­рі, мо­ш­ки.

4.Ха­ра­к­те­ри­с­ти­каза­хво­рю­ван­ня.

Ко­ро­с­та– ін­ва­зій­не за­хво­рю­ван­ня шкі­ри, що ви­кли­ка­єть­сяко­ро­с­тя­ни­ми клі­ща­ми і ха­ра­к­те­ри­зу­єть­ся ура­жен­ням епі­де­р­ма­ль­но­гоша­ру шкі­ри, све­р­бе­жом, ек­зе­ма­то­з­ни­ми змі­на­ми на шкі­рі, від­ста­ван­нямв ро­с­ті по­ро­сят та зни­жен­ням вго­до­ва­но­с­ті до­ро­с­лих тва­рин.

     По­ши­рен­ня:ко­ро­с­та від­но­сить­ся до по­ши­ре­них хво­роб. Во­на спо­сте­рі­га­єть­сяскрізь як спо­ра­ди­ч­но, так і ен­зо­о­ти­ч­но. Ве­ли­ко­го по­ши­рен­ня ко­ро­с­тана­бу­ває при ску­п­че­но­му утри­ман­ні та по­ру­ше­нях в го­ді­в­лі тва­ри­ни.

     Еті­о­ло­гія:ко­ро­с­тя­ні клі­щі від­но­сять­ся до ро­ду Acariformis, ро­ди­ни Sarcoptes.Клі­щі дрі­б­ні, са­м­ці до­в­жи­ною до <st1:metricconverter ProductID=«0,2 мм» w:st=«on»>0,2 мм</st1:metricconverter>., са­м­ки до <st1:metricconverter ProductID=«0,5 мм» w:st=«on»>0,5 мм</st1:metricconverter>. Ті­ло окру­г­лої фо­р­ми,блі­до — сі­ро­го ко­льо­ру. Ку­ти­ку­ла сму­га­с­та в по­пе­реч­но­му на­пря­м­ку,на спин­но­му бо­ці має лу­со­ч­ки і ще­ти­н­ки спря­мо­ва­ні на­зад. Ла­п­кико­ро­т­кі, тов­с­ті, ко­ну­со­по­ді­б­ні, ма­ють при­со­с­ки на двох не­чле­ни­с­тихсте­же­нь­ках. У са­мок за­д­ня па­ра ла­пок без при­со­сок, має ще­ти­н­ки, уса­м­ців на тре­тій па­рі ла­пок є до­в­гі ще­ти­н­ки. Хо­бо­ток – гри­зу­чий,ко­ро­т­кий, під­ко­во­по­ді­б­ний, скла­да­єть­ся з то­н­ких хе­лі­цер і три­чле­ни­с­тихпальп. Очі від­су­т­ні. Ди­хан­ня про­хо­дить че­рез шкі­ру.

     Яй­ця ве­ли­кі, до­в­жи­ною 0,15 – <st1:metricconverter ProductID=«0,25 мм» w:st=«on»>0,25 мм</st1:metricconverter>., ова­ль­ні, не­зрі­лі,ма­ють дво­ша­ро­ву обо­ло­н­ку.

     Роз­ви­ток: кла­д­ка яєць мо­ж­ли­ва ли­шепри від­по­ві­д­ній те­м­пе­ра­ту­рі ті­ла тва­ри­ни, во­на про­хо­дить у Sarcoptesвсе­ре­ди­ні хо­дів, за­гли­б­лень в епі­де­р­мі­сі,в во­ло­ся­них сум­ках. Ви­хід ли­чи­нок про­хо­дить при­бли­з­но че­рез 68 го­динпі­с­ля яй­це­кла­д­ки (Ф.Гу­ті­ра,І.­Ма­рек), пі­с­ля чо­го ше­с­ти­но­га ли­чи­н­капро­тя­гом 3 – 4 днів стає во­сь­ми­но­гою ні­м­фою, яка че­рез де­кі­ль­ка ли­ньок( 7 – 12 днів) стає ста­те­во­з­рі­лим клі­щем. Та­ким чи­ном по­вний роз­ви­токпро­хо­дить за 2–3 ти­ж­ні.

Три­ва­лістьжит­тя Sarcoptesна ті­лі тва­ри­ни до­ся­гає: са­м­ки –3-6 ти­ж­нів, са­м­ці – 5-6 ти­ж­нів. По­за ті­лом тва­ри­ни клі­щі за­ли­ша­ють­сяжи­ви­ми (всі ста­дії роз­ви­т­ку) най­бі­ль­ше три ти­ж­ні (екс­пе­ри­ме­н­та­ль­но– 18 днів). Пред­ме­ти та при­мі­щен­ня ін­ва­зо­ва­ні клі­ща­ми Sarcoptesна­дій­но зне­шко­джу­ють­ся че­рез 4 ти­ж­ні; всу­ху те­п­лу по­го­ду лі­том для цьо­го до­ста­т­ньо де­ся­ти днів (Ф.Гу­ті­ра,І.­Ма­рек).

     Епі­зо­о­ти­ч­ніда­ні: за­ра­жен­ня про­хо­дить шля­хом ко­н­та­к­ту з хво­ри­ми тва­ри­на­ми,при цьо­му на шкі­ру тва­рин мо­жуть по­тра­п­ля­ти роз­ви­ну­ті клі­щі, ні­м­фи,ли­чи­н­ки та яй­ця. Фа­к­то­ра­ми пе­ре­да­чі мо­жуть бу­ти: пред­ме­ти до­гля­ду,під­сти­л­ка, ру­ки та ча­с­ти­ни одя­гу об­сло­ву­ю­чо­го пе­р­со­на­лу, а приосо­б­ли­вих умо­вах – мі­с­ця для ку­пан­ня, гній. Пе­в­ну роль мо­же ві­ді­гра­ва­тиі са­мо­стій­не пе­ре­су­ван­ня клі­щів, які в те­п­ло­му при­мі­щен­ні  мо­жуть ру­ха­тись зі шви­д­кі­с­тю <st1:metricconverter ProductID=«1 мм» w:st=«on»>1 мм</st1:metricconverter> за се­ку­н­ду. Осо­б­ли­везна­чен­ня ма­ють но­сії, чи пе­ре­хво­рі­в­ші тва­ри­ни на шкі­рі яких мо­жутьзна­хо­ди­ти­ся клі­щі. Пе­ре­нос клі­щів де­ко­ли мо­жуть спри­чи­ню­ва­ти дрі­б­нітва­ри­ни, му­хи­(­Хольц, 1955).

     Спри­я­ю­чіфа­к­то­ри: до­в­гий во­ло­ся­ний по­крив, не­до­ста­т­ній до­гляд за шкі­рою,хо­ло­д­на та си­ра по­ра ро­ку, не­до­ста­т­ня го­ді­в­ля.

     Сприй­ня­т­ли­вість:ко­ро­с­та за­зви­чай по­ши­рю­єть­ся в ме­жах тва­рин од­но­го ви­ду, в рі­д­кихви­па­д­ках мо­ж­ли­ве за­ра­жен­ня тва­рин рі­з­них ви­дів, але про­цес но­ситьспри­я­т­ли­вий ха­ра­к­тер і про­яв­ля­єть­ся ло­ка­ль­ни­ми ура­жен­ня­ми.

Па­то­ге­нез :Клі­щі Sarcoptesза­ли­ша­ють­сяі при­крі­п­лю­ють­ся на мі­с­ці по­па­дан­ня і зві­д­ки по­тім і по­ши­рю­ють­сяна ін­ші ді­ля­н­ки, при­чо­му за­плі­д­не­ні са­м­ки че­рез ко­ро­т­кий час по­чи­на­ютьпро­ро­б­ля­ти хо­ди в шкі­рі, в той час ко­ли ре­ш­ту клі­щі­в­(­п­ро­хо­дя­чихрі­з­ні ста­дії роз­ви­т­ку) ру­ха­ють­ся на шкі­рі і при цьо­му мо­жуть до­ла­тидо­во­лі ве­ли­кі від­ста­ні. Клі­щі Sarcoptesжи­в­лять­сямо­ло­ди­ми клі­ти­на­ми епі­де­р­мі­су, лі­м­фою та тка­нин­ною рі­ди­но­ю.

Хво­ро­бо­т­во­р­нийвплив ко­ро­с­тя­них клі­щів зу­мо­в­лю­єть­ся в пе­р­шу чер­гу вве­ден­ням рі­з­копо­дра­з­ню­ю­чої ре­чо­ви­ни­(­мо­ж­ли­во сли­ни) між над­гри­зе­ні тка­нин­ніеле­ме­н­ти вер­х­ньо­го ша­ру шкі­ри; ме­ха­ні­ч­но­го по­дра­з­нен­ня вна­слі­докгри­зен­ня та бу­рін­ня епі­де­р­мі­су; тра­в­ма­ти­ч­но­го впли­ву вна­слі­докте­р­тя, роз­чу­ху­ван­ню та по­дря­пи­нам при роз­чу­ху­ван­ню тва­ри­ною ура­же­нихмісць.

Роз­ви­токзмін на шкі­рі при ура­жен­ні Sarcoptesпо­чи­на­єть­сяз утво­рен­ня ма­ле­нь­ко­го ву­з­ли­ка на мі­с­ці ушко­дже­но­го епі­де­р­мі­сувна­слі­док се­ро­з­но-­клі­тин­ної ін­фі­ль­т­ра­ці­ї. Тка­нин­на рі­ди­на, щопро­со­чи­ла­ся на по­ве­р­х­ню шкі­ри, ра­зом з злу­ще­ни­ми лу­со­ч­ка­миутво­рює скле­ю­ю­чу кі­р­ку. В ре­зуль­та­ті хі­мі­ч­но­го по­дра­з­нен­ня ви­ни­каєпа­ра­ке­ра­ти­ч­не зро­го­він­ня. Про­ду­к­ти жит­тє­ді­я­ль­но­с­ті се­н­си­бі­лі­зу­ютьшкі­ру. За­па­ль­на ін­фі­ль­т­ра­ція і по­ру­шен­ня тро­фі­ки во­ло­ся­ної ци­бу­ли­нипри­зво­дить до ви­па­дін­ня во­лос­ся, а над­мі­р­не зро­го­він­ня, утво­рен­някі­рок та ску­п­чен­ня ін­фі­ль­т­ра­ту ви­кли­кає по­то­в­щен­ня шкі­ри з утво­рен­нямна ній скла­док.

Клі­ні­ч­ні озна­ки:яв­но за­хво­рю­ва­ють тіль­ки мо­ло­дітва­ри­ни та по­ро­ся­та-­си­су­ни, які за­хво­рі­ва­ють уже в ві­ці де­кі­ль­кохднів чи ти­ж­нів. Пе­р­ші сим­п­то­ми, що су­про­во­джу­ють­ся си­ль­ним све­р­бе­жемча­с­то з'яв­ля­ють­ся на го­ло­ві­(­ву­ха, об­ласть очей), на спи­ні, бо­ках,вну­т­рі­шній по­ве­р­х­ні сте­гон. За­хво­рю­ван­ня ха­ра­к­те­ри­зу­єть­ся по­явоюна шкі­рі ву­з­ли­ків, пу­хи­р­ців, які ло­па­ють­ся і утво­рю­ють кі­ро­ч­ки.Спо­сте­рі­га­єть­ся ви­па­дін­ня во­лос­ся. У за­не­дба­них ви­па­д­ках – об­ли­сін­ня,сто­в­щен­ня і скла­д­ча­тість шкі­ри, осо­б­ли­во в ді­ля­н­ці шиї, а та­кожсху­д­нен­ня, зни­жен­ня про­ду­к­ти­в­но­с­ті та за­ги­бель.

Ді­а­г­ноз:ста­ви­мо за клі­ні­ч­ни­ми озна­ка­ми­(­с­ве­р­біж,по­ява ву­з­ли­ків і мі­ху­р­ців на шкі­рі), епі­зо­о­то­ло­гі­ч­ни­ми да­ни­ми­(­пе­ре­за­ра­жен­нятва­рин), ла­бо­ра­то­р­но­го до­слі­джен­ня­(­ви­я­в­лен­ня клі­щів в зі­ско­бахзі шкі­ри).

4.1.Осо­би­с­ті спо­сте­ре­жен­ня:

В мо­є­муви­па­д­ку сар­ко­птоз сви­ней ви­ник се­ред по­го­лі­в'я мо­ло­д­ня­ка сви­нейу ві­ці до 4 мі­ся­ців і про­яв­ля­в­ся по­явою на сте­г­нах та че­ре­в­ній сті­н­цізо­ни гі­пер­емії з ву­з­ли­ка­ми та пу­с­ту­ла­ми, це су­про­во­джу­ва­лось си­ль­нимсве­р­бе­жем в зо­ні ура­жен­ня, по­ро­ся­та роз­чу­ху­ва­ли ура­же­ні ді­ля­н­ки,си­ль­но не­по­ко­ї­лись. При па­ль­па­ції ура­же­них ді­ля­нок від­чу­ва­ла­сяре­ль­є­ф­ність та кі­р­ко­по­ді­б­ні на­ша­ру­ван­ня.

З ме­тоюпо­ста­но­в­ки ді­а­г­но­зу та йо­го ди­фе­ре­н­ці­ю­ван­ня про­во­див від­бірпроб на до­слі­джен­ня в ла­бо­ра­то­рію ве­те­ри­на­р­ної ме­ди­ци­ни. Про­бивід­би­рав шля­хом гли­бо­кої ска­ри­фі­ка­ції шкі­ри­(­до кро­ві)на ура­же­нихді­ля­н­ках у трьох по­ро­сят. Про­би по­мі­щав у про­бі­р­ку і щіль­но за­кри­в­шина­кле­їв ети­ке­т­ку і на­пра­вив у ла­бо­ра­то­рі­ю.

Ді­а­го­нозвста­но­вив ви­ко­ри­с­то­ву­ю­чи клі­ні­ч­ні озна­ки та ла­бо­ра­то­р­не під­тве­р­джен­ня.

5.Лі­ку­ва­ль­но-­про­фі­ла­к­ти­ч­нізаходи.

Календарний план заходів по ліквідації

саркоптозу свиней на свинофермі ТзОВ «Надія».

№ пп

Назва заходів

Те­р­мін ви­ко­нан­ня

Хто ви­ко­нує

Хто ко­н­т­ро­лює

При­мі­т­ка

1.Організаційні заходи

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Courier New»; mso-ansi-language:UK">1.<span Times New Roman""> 

Провести обстеження свиноферми

до 17.09.

2001 р.

зав.

фермою,

зоотехнік

вет.спе-ціаліст сферми.

Головн. лікар

господар-ства

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Courier New»; mso-ansi-language:UK">2.<span Times New Roman""> 

Відновити огорожу навколо ферми

до 20.09.

2001 р.

буд. бригада

Зав. фермою.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Courier New»; mso-ansi-language:UK">3.<span Times New Roman""> 

Вста­но­ви­ти са­н­.­п­ро­пу­с­к­ник з де­з­ба­р'є­ра­ми при вхо­ді на те­ри­то­рію с/фе­р­ми і слід­ку­ва­ти за кі­ль­кі­с­тю де­з­за­со­бів.

до 21.09.

2001 р.

вет. фельдшер

вет. лікар

г-ва.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Courier New»; mso-ansi-language:UK">4.<span Times New Roman""> 

За­без­пе­чи­ти об­слу­го­ву­ю­чий пе­р­со­нал спе­ц­.­о­дя­гом та слід­ку­ва­ти за йо­го ста­ном.

до 18.09.

2001 р.

зав.

фермою.

вет. лікар

г-ва.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Courier New»; mso-ansi-language:UK">5.<span Times New Roman""> 

За­без­пе­чи­ти об­слу­го­ву­ю­чий пе­р­со­нал не­об­хід­ною кі­ль­кі­с­тю за­со­бів осо­би­с­тої гі­гі­є­ни.

до 18.09.

2001 р.

зав.

фермою.

вет. лікар

г-ва.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Courier New»;mso-ansi-language:UK">6.<span Times New Roman""> 

Провести розрахунок та закупити препарати для обробки тварин та дезінвазії приміщень.

до 19.09.

2001 р.

вет. лікар

г-ва.

головн. вет. лікар району.

<span Courier New";mso-bidi-font-family:«Courier New»;mso-ansi-language:UK">7.<span Times New Roman""> 

Про­ве­с­ти з об­слу­го­ву­ю­чим пе­р­со­на­лом роз'­яс­ню­ю­чу бе­сі­ду про за­хо­ди бо­ро­ть­би з сар­ко­пто­зом сви­ней.

до 18.09.

2001 р.

вет. фельдшер

вет. лікар

г-ва.

2.Загально-профілактичні заходи

1.

За­бо­ро­ни­ти неконтрольовані пе­ре­гру­пу­ван­ня тва­рин на с/фе­р­мі.

з 15.09.

2001 р.

зав.

фермою,

зоотехнік

вет. лікар

г-ва.

2.

Про­ве­с­ти клі­ні­ч­ний огляд по­го­лі­в'я на на­яв­ність хво­рих та но­сі­їв.

до 16.09. 2001 р.

вет. фельдшер

вет. лікар

головн. вет. лікар району.

3.

Ізолювати хворих, призначити за ними окремо виділений персонал та предмети догляду.

до 17.09.

2001 р.

вет. фельдшер

вет. лікар

4.

Про­ве­с­ти ві­та­мі­ні­за­цію  мо­ло­д­ня­ка сви­ней ком­пле­к­с­ни­ми пре­па­ра­та­ми ві­та­мі­нів.

до 17.09.

2001 р.

вет. фельдшер

вет. лікар

5.

Збалансувати раціон по поживних речовинах.

до 16.09.

2001 р.

зав.

фермою,

зоотехнік

вет. лікар

г-ва.

3.Спеціальні заходи

1.

Про­ве­с­ти клі­ні­ч­ний огляд ура­же­но­го по­го­лі­в'я, важ­ко­хво­рих та ви­сна­же­них від­ді­ли­ти в окре­му гру­пу.

до 21.09.

2001 р.

вет. фельдшер

вет. лікар

2.

Про­ве­с­ти ви­про­бу­ван­ня ро­бо­чо­го роз­чи­ну ака­ри­ци­ду на 2-х осла­б­ле­них по­ро­ся­тах.

21.09.

2001 р.

вет. фельдшер

вет. лікар

3.

Про­ве­с­ти об­ро­б­ку ура­же­но­го по­го­лі­в'я від сар­ко­пто­зу, ви­ко­ри­с­то­ву­ю­чи  0,005 %-ну во­д­ну ему­ль­сію бу­то­к­су. Об­ро­б­ку про­ве­с­ти шля­хом роз­пи­лен­ня ро­бо­чо­го роз­чи­ну на ура­же­ні мі­с­ця за до­по­мо­гою ра­н­це­во­го об­п­ри­с­ку­ва­ча ОП – 10.

22.09.

2001 р.

вет. спеціа-лісти

г-ва.

головн. вет. лікар району.

4.

Про­ве­с­ти об­ро­б­ку ву­ш­них ра­ко­вин до­ро­с­ло­го сви­но­по­го­лі­в'я за до­по­мо­гою ае­ро­зо­лю ак­ро­де­к­су. Стру­мінь ін­се­к­ти­ци­ду спря­мо­ву­ва­ти на ура­же­ну ді­ля­н­ку про­тя­гом 2-3 с.

22.09.

2001 р.

вет. спеціа-лісти

г-ва.

головн. вет. лікар району.

5.

Про­ве­с­ти дез­ін­ва­зію при­мі­щень де утри­му­ють­ся тва­ри­ни та нав-ко­ли­ш­ньої те­ри­то­рії фе­р­ми. Для дез­ін­ва­зії ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ли 3% роз­чин NaOHпри те­м­пе­ра­ту­рі

800 С. Ма­ло­цін­ні зне­особ­ле­ні пред­ме­ти до­гля­ду – спа­ли­ти.

23.09.

2001 р.

Дез. загін

головн. вет. лікар району.

6.

Про­ве­с­ти повторну об­ро­б­ку ура­же­но­го по­го­лі­в'я від сар­ко­пто­зу, ви­ко­ри­с­то­ву­ю­чи  0,005 %-ну во­д­ну ему­ль­сію бу­то­к­су. Об­ро­б­ку про­ве­с­ти шля­хом роз­пи­лен­ня ро­бо­чо­го роз­чи­ну на ура­же­ні мі­с­ця за до­по­мо­гою ра­н­це­во­го об­п­ри­с­ку­ва­ча ОП – 10.

1.10.

2001 р.

вет. спеціа-лісти

г-ва.

головн. вет. лікар району.

7.

Про­ве­с­ти ко­н­т­ро­ль­ні зі­ско­би  з місць ура­жен­ня і на­пра­ви­ти їх у ла­бо­ра­то­рію для ви­клю­чен­ня сар­ко­пто­зу.   

до 5.10.

2001 р.

вет. фельдшер

вет. лікар

 

8.

В по­да­ль­шо­му до­три­му­ва­тись пра­вил вво­зу тва­рин в го­с­по­дар­с­т­во, про­во­ди­ти про­фі­ла­к­ти­ч­не ка­ра­н­ти­ну­ван­ня тва­рин, пе­рі­оди­ч­не до­слі­джен­ня тва­рин на хво­ро­би згі­д­но пла­ну до­слі­джень.

2001 — 2002 рр.

вет. фельдшер

вет. лікар

6. Аналізпроведених заходів та їх наукове обгрунтування.

     При по­ста­но­в­ці ді­а­г­но­зу бу­ло за­сто­со­ва­нола­бо­ра­то­р­ну ді­а­г­но­с­ти­ку, за до­по­мо­гою якої бу­ло під­тве­р­дже­ноклі­ні­ч­ний ді­а­г­ноз.

     Згі­д­но "Ін­стру­к­ції про за­хо­дипо по­пе­ре­джен­ню і лі­к­ві­да­цію сар­ко­пто­зу сви­ней" п. 4.3. якоїза­зна­чає, що за­хо­ди по лі­к­ві­да­ції сар­ко­пто­зу пе­ред­ба­ча­ють лі­ку­ван­няхво­рих і пі­до­зрі­лих в за­хво­рю­ван­ні тва­рин та зни­щен­ня збу­д­ни­ка за­хво­рю­ван­няна ті­лі тва­ри­ни і в зо­в­ні­ш­ньо­му се­ре­до­ви­щі з од­но­ча­с­ним під­ви­щен­нямре­зи­с­те­н­т­но­с­ті ор­га­ні­з­му тва­ри­ни, був роз­ро­б­ле­ний план за­хо­дівв яко­му ви­зна­че­но шля­хи лі­к­ві­да­ції да­но­го за­хво­рю­ван­ня на сви­но­фе­р­міТзОВ «На­дія». 

В пла­нібу­ло вра­хо­ва­на біо­ло­гія роз­ви­т­ку па­ра­зи­та то­му об­ро­б­ку тва­ринздій­с­ню­ва­ли дві­чі з ін­тер­ва­лом 10 днів, що за­без­пе­чи­ло на­дій­незни­щен­ня па­ра­зи­та на ті­лі тва­рин.

При лі­к­ві­да­ціїза­хво­рю­ван­ня бу­ли ви­ко­ри­с­та­ні су­час­ні пре­па­ра­ти, які за­сто­со­ву­ють­сядля бо­ро­ть­би з па­ра­зи­ти­ч­ни­ми клі­ща­ми. Згі­д­но те­о­ре­ти­ч­них да­нихпро­во­ди­лась об­ро­б­ка як мо­ло­д­ня­ка, так і до­ро­с­лих тва­рин – но­сі­ївзбу­д­ни­ка ін­ва­зії ("Ін­стру­к­ція …" п.4.3.1).

Па­ра­зи­ти­ч­нихклі­щів зни­щу­ва­ли і в зо­в­ні­ш­ньо­му се­ре­до­ви­щі, вра­хо­ву­ю­чи вчен­няак­.­К­.­І­.­С­к­ря­бі­на про де­ва­с­та­цію, ви­ко­ри­с­то­ву­ю­чи для цьо­гога­ря­чий роз­чин дез­ін­фе­к­та­н­та. Пра­ви­ль­не по­єд­нан­ня те­о­ре­ти­ч­нихзнань і прак­ти­ч­них до­слі­джень да­ло мо­ж­ли­вість лі­к­ві­ду­ва­ти за­хво­рю­ван­няпо­го­лі­в'я мо­ло­д­ня­ка сви­ней.

7.Технікабезпеки.

Щоб за­без­пе­чи­ти спо­кій­нийстан тва­ри­ни при ді­а­г­но­с­ти­ч­них до­слі­джен­нях, опе­ра­ти­в­но­му втру­чан­ній ін­ших лі­ку­ва­ль­них при­йо­мах тва­рин по­пе­ре­дньо фі­к­су­ють. Ви­бірспо­со­бу фі­к­са­ції за­ле­жить у ко­ж­но­му окре­мо­му ви­па­д­ку від ви­дутва­ри­ни, її ста­ну, ха­ра­к­те­ру лі­ку­ва­ль­но­го чи ді­а­г­но­с­ти­ч­но­гопри­йо­му, а та­кож від спо­со­бу зне­бо­лю­ван­ня. При фі­к­са­ції сви­ней не­об­хід­ноубез­пе­чи­ти се­бе від уку­су. Для цьо­го сви­ні на­кла­да­ють пет­лю на вер­х­нюще­ле­пу по­за­ду ікол. Ві­ль­ний кі­нець мо­ту­з­ки за­крі­п­лю­ють на ос­но­вівко­па­но­го в під­ло­гу сто­в­па чи кі­ль­ця. Для не­три­ва­лих ма­ні­пу­ля­ційпо­мі­ч­ни­ки втри­му­ють тва­ри­ну за хвіст і мо­ту­з­ку за­крі­п­ле­ну за вер­х­нюще­ле­пу.  

При ро­бо­ті з ака­ри­ци­да­мине­об­хід­но стро­го до­три­му­ва­тись кон­це­н­т­ра­ції ді­ю­чої ре­чо­ви­ни,так як ці ре­чо­ви­ни лег­ко всмо­к­ту­ють­ся не ли­ше при по­тра­п­лян­ні вШКТ, а й че­рез шкі­ру і сли­зо­ві обо­ло­н­ки, ви­кли­ка­ю­чи от­ру­єн­ня у лю­дей,що про­во­дять об­ро­б­ку. При про­ве­ден­ні об­ро­б­ки за­бо­ро­ня­єть­ся ку­ри­ти,при­йма­ти їжу.

При про­ве­ден­ні ро­біт з ае­ро­зо­ля­мине­об­хід­но по­пе­ре­ди­ти по­тра­п­лян­ня цих ре­чо­вин ін­га­ля­цій­ним шля­хо­м.

То­му не­об­хід­но ви­ко­ри­с­то­ву­ва­тиза­хи­с­ні ру­ка­ви­ч­ки, за­хи­с­ні оку­ля­ри, для за­хи­с­ту ор­га­нів ди­хан­няви­ко­ри­с­то­ву­ють ре­с­пі­ра­тор ти­пу РУ-60М з па­т­ро­ном «А».

  Те­р­мін ка­ре­н­ції:

«Бу­токс» – за­бійдо­зво­ля­єть­ся че­рез 20 днів пі­с­ля за­сто­су­ван­ня пре­па­ра­ту;

«Ак­ро­декс» — за­бійдо­зво

еще рефераты
Еще работы по ветеренарии. сельскому хозяйству