Реферат: Власть

<span Monotype Corsiva";font-weight:normal">РЕФЕРАТ

<span Verdana",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:Tahoma; font-weight:normal">На тему

<span Verdana",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:Tahoma;font-weight:normal">: <span Verdana",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:Tahoma">Влада<span Verdana",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:Tahoma;mso-ansi-language:RU;font-weight:normal">

<span Tahoma",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;font-weight:normal">

<span Tahoma",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;font-weight:normal">

<span Tahoma",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU;font-weight:normal">

<span Tahoma",«sans-serif»; font-weight:normal">Студента психолого-педагогічного факультету ПДПІ

<span Tahoma",«sans-serif»; font-weight:normal">Гр. – ПП 41

ГочВ. П.

<span Haettenschweiler",«sans-serif»;mso-ansi-language:RU">

Полтава — 2001

<span Book Antiqua",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial">Проблема влади взагалі і політичної влади зокрема із давніх часів хвилюєлюдство. В одному із діалогів Платона говориться:

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:RU">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial;mso-ansi-language:RU">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial">«Немає людської душі, яка вистоїть спокусу владою.» Декоговлада зачаровує, несвідомо вабить і притягує як магніт. Влада не тільки здавнастрашила і захоплювала людей, вона завжди була однією із центральних категорійполітичної науки. Багато мис­лителів, вчених вважають, що влада — незміннийсупутник політики і є її головною проблемою. Поняття влада широко ви­користовуєтьсяяк у політичному, так і буденному вжитку. М. Вебер справедливо нагадує, що взалежності від ситуації го­ворять про владу батька над дітьми, про владугрошового мішка, про владу юридичну, духовну, економічну тощо. При всій різно­рідностіі неоднозначності цих понять можна, однак, відмітити одну об'єднуючу їххарактеристику: всі вони відображають від­носини, в яких воля і дії одних пануєнад волею і діями інших. Але в першу чергу під владою розуміють вищу державнувладу. Так, наприклад, англійською мовою theроwег — це не тільки влада, але й державаз усією її міццю; в латинській мові potestas — сила, міць, панування; німецькою dіе Gewalt: — це не тільки влада, але й міць, а такожнасильство. Нарешті, в нашій рідній мові влада найчастіше виявляєтьсясинонімом начальст­ва і означає владні органи держави. Уполітичній і у буденній мові слово влада не має якогось одного стійкогозначення. Для одних теоретиків влада — це особливий вплив одних людей на інших,для других — здатність досягнення певних цілей, для тре­тіх — можливістьвикористання тих чи інших засобів, для четвертих — особливі стосунки міжпідлеглим і керівником.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial">У своєму загальному значенні, поняття «влада» означає право іможливість одних керувати, розпоряджатися і управляти ін­шими; здатність іможливість одних здійснювати свою волю по відношенню до інших, робитивизначальний вплив на їх пове­дінку і діяльність, використовуючи при цьомуавторитет, право, насильство та інші засоби.

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial">Політологію ж цікавить політична влада. До поняття «політичнавлада», звичайно, можна застосувати загальне визна­чення влади як такої.Політична влада, як і будь-яка інша, означає здатність і право однихздійснювати свою волю по від­ношенню до інших, веліти і управляти іншими. Алеразом  вона має, на відміну від іншихформ влади, свою специфіку верховенство, обов'язковість її рішеньдля всього суспільства І для всіх інших видів влади; загальність,тобто публічність; легальність у використанні сили та іншихзасобів володарювання в межах країни; моноцентричність,тобто існування загальнодержавного  прийняття   рішень;   широкий   спектр використовуваних засобів длязавоювання, утримання і реаліза­ції влади.

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial">Таким чином, політична влада характеризується здатністю і можливістю длятих, хто нею володіє, проводити свою волю в керівництві і управлінні всімсуспільством (державою), справля­ти визначальний вплив на поведінку народнихмас за допомогою засобів, що знаходяться в розпорядженні держави,мобілізовувати на досягнення поставлених цілей і програм великі маси людей,регулювати відносини між окремими групами людей.

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial">Поняття політична влада значно ширше, ніж поняття держав­на влада, яка єїї частиною. Політична і державна влада мають загальні цілі, які пов'язані зуправлінням суспільством, мають публічний характер. До суб'єктів політичноївлади належать не тільки державні органи, а й політичні партії, різні політичніоб'єднання, органи місцевого самоврядування. До суб'єктів дер­жавної владиналежать тільки органи державної влади. Політична влада відображає певнувзаємодію (панування, керу­вання одних іншими) і передбачає мінімум два боки:на одному — пануючі, яких у політології прийнято позначати поняттям«суб'єкт» (це може бути цілий народ, державний орган, окрема наділенавладою особа); на іншому — підвладні, підлеглі — об'єкт, на який спрямованівладні відносини. Об'єктом політичної влади може бути суспільство в цілому,тобто народ, і кожний громадя­нин зокрема. Влада завжди є взаємодією суб'єкта іоб'єкта, волі володаря і підкорення об'єкта. Підкорення так же властиве лю­дямяк і керування, тому влада залежить від покірливості населення, від того, чиготові її терпіти, якщо вона не влаштовує суспільство. Якість об'єктаполітичної влади залежить від політичної культури населення. Наприклад,патріархальний тип культури формує покірливість, звичку коритися, бажання житипід «твердою рукою». Активістичний типкультури формує гро­мадянина, який несе свою долю відповідальності за державу.

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial">Функціонування політичної влади у суспільстві необхідно для зберіганняйого цілісності та єдності, стабільності і посту­пального розвитку. Владапокликана формувати політичну систему суспільства, політичні відносини міждержавою, суспі­льством, соціальними групами, класами, партіями, грома­дянами,органами державного управління, а також контролю­вати ці відносини,перетворювати їх по можливості в безконфлі­ктні і організовані. Влада керуєсправами суспільства і держави на різних рівнях:

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial">> мегавлада — глобальний рівень політичної влади —виходить

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial;mso-ansi-language:RU"> <span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial">за <span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial;mso-ansi-language:RU">           <span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial">рамкиоднієї держави і прагне розповсюдити свій вплив на<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:RU"> <span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial">світовесуспільство;<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial;mso-ansi-language:RU">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:RU">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial">> макровлада — високий рівень функціюванняцентральних

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial">                             державних інститутів і політичнихвідносин, що складаються між ними і суспільством;

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial">> мезовлада — середній, проміжний рівень політичної влади,

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:RU">                          

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial">котрийпов'язує два крайніх рівні політичних і <span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:RU">   <span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial">владних від­носин;<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:RU">>

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial">мікровлада<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial"> — міжособові владнівідносини всередині малих<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:RU"> <span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial">груп.<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:RU">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial;mso-ansi-language:RU">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial">Від функціонування політичної влади залежить тип політич­ного режиму всуспільстві, відкритість чи замкненість суспільства, характер політичнихвідносин та інші політичні ха­рактеристики даної держави, включаючистабільність, автори­тет, розподіл та співробітництво влад, демократичність.

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial">Таким чином, до найбільш важливих, суспільно значущих функційполітичної влади можна віднести наступні: підтримка суспільного порядку тастабільності; виявлення обмежень і роз­в'язування конфліктів; досягненнясуспільної злагоди; приму­шення в ім'я соціально значущих цілей і збереженнястабільнос­ті; керування справами суспільства.

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial">У сучасній літературі існують різні погляди щодо концепцій влади. Релятивістськіконцепції влади (від лат. — relavitus -відносний) — розглядають владу як особисті відносини, вяких одна людина (суб'єкт) визначально впливає на іншу (об'єкт). У

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: RU"> <span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial">якості суб'єкта і об'єкта можуть виступати як окремі люди, так групи,прошарки населення чи ведуча політична партія й опозиція. Релятивістськіконцепції влади включають серію методів шляхів впливу на суспільство з метоюдосягнення стабільності У тому числі стимулювання активності трудовоїдіяльності, до тримання норм громадської поведінки тощо.<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial">Біхевіористські

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial"> концепції<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial"> влади(від англ. — behaviour — по­ведінка), як ірелятивістські, виходить із її трактовки як відносинміж людьми, при яких одні володарюють, командують, панують, а інші підкоряютьсята виконують рішення перших. Але при цьому особливість біхевіористськогопідходу полягає в зосере­дженні уваги на особливостях людей, мотивах їхньоїповедінки в боротьбі за владу. Початкові імпульси до володарювання, за думкоюпредставників даної школи, закладені в природі окре­мих особистостей, у їхпрямуванні до влади й здатності володарювати. Важливу роль відіграють блага тапривілеї, котрі у всі часи одержують люди, які мають владу. З отриманням вла­дипов'язано, як правило, отримання багатства, престижу, безпеки та ін. Длябагатьох людей боротьба за владу є способом самоствердження. Крім того, длябагатьох влада над іншими людьми є формою насолоди. В прагненні доволодарювання іс­нують ще й інші мотиви. Представники біхевіористськоїшколи виходять з того, що в умовах ринкової економіки влада також стає товаром.На цей товар, як і на будь-який інший, існує попит і пропозиція. Виникаєсвоєрідний «ринок влади» зі своїми мене­джерами, які готуютькандидатів на владу і забезпечують їх перемогу на виборах. Тому боротьба завладу — постійне явище. Політична влада народжується, як правило, упротиборстві полі­тичних сил і окремих особистостей. У цьому й полягаютьосновні положення в розумінні влади в біхевіористськихконце­пціях.<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial">Системні концепції

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial">. В них розглядаютьвладу як системотворчі відносини в політичній організаціїсуспільства. Всі інші елементи системи пов'язані з нею безпосередньо чиопосередко­вано. Призначення політичної влади — регулювати відносини між людьмиі суспільством в цілому, включаючи державно-політичні інститути, вирішуватисуперечності, що постійно ви­никають між необхідністю порядку в суспільстві ірізноманіт­ністю інтересів його членів. Завдання політичної влади будувати<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: RU"> <span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial">свої відносини з усіма елементами політичної системи суспільс­тва такимчином, щоб це сприяло збалансованому стану даної системи. Іншими словами,політична влада повинна прямувати до досягнення в суспільстві в першу чергустабільності, як полі­тичної, так і економічної.<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial">Найважливішою соціальною причиною підкорення одних людей іншими єнерівномірний розподіл ресурсів влади. Під ресурсами влади прийняторозуміти всі ті засоби, викорис­тання яких забезпечує вплив на об'єкт влади увідповідності з цілями суб'єкта. Ресурси можуть використовуватись для заохо­чення,покарання чи переконання. Для виділення різних видів влади широко розповсюдженакласифікація її ресурсів у відпо­відності з найважливішими сферамижиттєдіяльності: еконо­мічні, соціальні, культурно-інформаційні, силові.

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial">Економічні ресурси

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial"> — це матеріальніцінності, необхідні для суспільного та особистого виробництва і споживання:гроші як їх загальний еквівалент; техніка; родючі землі; корисні копалини тощо.<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial">Соціальні ресурси

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial"> — здатність підвищеннячи зниження со­ціального статусу чи рангу, місця в соціальній стратифікації.Соціальні ресурси включають такі показники, як посада, прес­тиж, освіта,медичне обслуговування, соціальне забезпечення і так далі.<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial">Культурно-інформаційні ресурси

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial"> — знаннята інформація, а також засоби їх одержання і розповсюдження: інститути науки таосвіти, засоби масової інформації та ін.<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial">Силові ресурси

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial"> — цей вид ресурсівполітичної влади виконує функцію забезпечення оборони країни, охоронивнутрішнього порядку, в тому числі забезпечення безпеки політичної влади,недопущення будь-яких зазіхань на владу з метою її повалення. Це — армія,поліція, різні служби безпеки, прокуратура, суд. Як показує історичний досвідполітична влада використовує ці ре­сурси в тій чи іншій їх частині дуже часто.Вони відносяться до найбільш діючих, викликають страх, оскільки використання та­кихзасобів призводить до позбавлення людей власності, волі, а нерідко й самогожиття. Особливо часто політична влада вдаєть­ся до використання названихресурсів у випадках послаблення своєї сили, моці та впливу на суспільство.<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial">Специфічним ресурсом влади є сама людина — демографічні ресурси.Люди — це універсальний, багатофункціональний ре­сурс, який виробляє іншіресурси. Людина — творець матеріальних благ (економічні ресурси), солдат і членпартії (політично-силові ресурси), володар і розповсюджувач знань, інформації(культурно-інформаційні ресурси) тощо. Особистість виступає ресурсом влади лишетільки в одному із численних ви­мірів, — будучи використана як засіб реалізаціїчужої волі. В цілому ж людина — не тільки ресурс влади, але й її суб'єкт іоб'єкт.

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial">Підводячи підсумок щодо основних видів ресурсів політичної влади,потрібно установити, які з них є найважливішими, а які другорядними.Однозначної відповіді немає. В різні періоди життєдіяльності суспільствавирішальними стають то одні, то інші ресурси. Наприклад, при спробі переворотівчи інших ви­ступів проти політичної влади вирішальними стають силові ресурси. Вцілому ж, як показує практика, всі види перерахова­них ресурсів відносяться допостійно діючих, необхідних для політичної влади.

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial">Виключно важливим аспектом у розумінні сутності політич­ної влади єпоняття «легітимність» (від лат.

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: EN-US">legitimus<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial"> законний). Принцип легітимності, тобто виправдання законності влади,завжди відігравав важливу роль в суспільно-політичній історії. Так, у Римськійімперії, коли римські легіони були не­зламною силою, влада імператорівбазувалася на простому принципі — законність правителю надає армія, яка іпроголошує його верховним законодавцем. Із послабленням імперії пробле­малегітимації гостро постала перед багатьма імператорами. Тому вони намагалисьзакріпити свої домагання на владу, спи­раючись на традиції, закріплюючидавньоримську релігію і привласнюючи собі титули Цезаря й Августа, підносячисвій рід до Геракла та Юпітера. Пізніше римські імператори взяли на озброєнняхристиянство, яке на той час широко розповсюджува­лось. Воно стало дляімператорів основою більш авторитетної та більш глибоко релігійної легітимації.З тих пір імператор царю­вав Божою милістю — єдиного та всесвітнього Бога. Впізніші часи Реформація, а потім й англійська революція принципом<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: RU"> <span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial">легітимності проголосили божественне право народу на прав­ління.<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial">Теоретична розробка проблеми легітимності зв'язана з конце­пцієюлегітимної влади М. Вебера. Він відзначав: панування спирається на згоду, щовизнає його легітимність. В легітимнос­ті панування влади він бачив гарантіюстабільності суспільства, підтримки соціального порядку і підкреслював, щосоціальна поведінка, а також соціальні відносини можуть бути орієнтованііндивідами на їхнє уявлення про існування легітимного порядку. З його точкизору, легітимність порядку може бути гарантована лише внутрішньо, а самеемоційною відданістю, вірою в абсо­лютну значимість порядку і в залежністьблага і рятування від збереження даного порядку. Крім того, легітимністьпорядку може бути гарантована також очікуванням специфічних зовніш­ніхнаслідків. Порядком М. Вебер називає умовність, звичай, який вважається упевному колі людей значущим, а також право, при якому порядок гарантованийможливістю морального чи фізичного примусу, що здійснюється особливою групоюлюдей,  у функції яких входить охоронятипорядок. Мова йде про те, що не тільки право забезпечує гарантію стабільності,соціальний порядок, але й особисті інтереси індивідів, дії яких відбиваються настановищі тих, хто володіє владою. За М. Вебером, визнання влади підлеглими єпередумовою і основою її легітимності. Чим більша підтримка з боку населення,тим більш легітимною є по­літична влада. При відсутності такої підтримки владагубить свою легітимність, хоч вона й не зникає повністю.

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial">У поняття легітимності входить і довіра з боку народу до іс­нуючоївлади. Носій законної, легітимної влади може правити безбоязно, спираючись назгоду народу. Володар, який не спира­ється на законність, відчуває страх переднародом. Насильство, яке здійснюється ним, породжує насильство інших, черезстрах він змушений вдаватися до все зростаючого терору, а це призво­дить дотого, що страх стає переважаючим почуттям у такому суспільстві. Тому щоб владане перетворилася у всемогутність, необхідна легітимність. Тільки при наявностілегітимності існує воля, оскільки легітимність сковує владу. Там, де зникаєлегіти­мність, знищується воля особистості. Із сказаного випливає, що будь-якаполітична влада здійснює своє панування не тільки шляхом фізичного насильствачи спирання на звички мас дослухняності, але йнамагається різними засобами добитися доб­ровільного визнання своєї влади збоку підвладних. В тому випадку, коли панівні кола здійснюють владу, спираючисьна широку згоду з боку мас, ми можемо, говорити про її легітим­ність. Це влада,яка приймається масами, а не нав'язується їм. Довіра мас до влади у суспільствідосягається при орієнтації на певні цінності, інтереси, при допомозі певнихвірувань, які діють у даній політичній системі. Ці вірування розглядаються якпринципи легітимності, тобто найбільш соціальне значимі осно­ви, що даютьпанівним верхам право в даний момент панувати, а масам коритися.

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial">Принципи легітимності можуть мати свої витоки в давніх традиціях,діючому законодавстві чи в революційній харизмі. Головне полягає в тому, що всівони володіють підкорюючою силою, спрямованою на закріплення стабільностівлади, полі­тичної системи, тобто ті основи, на яких будуються відносини владиі підкорення в будь-якій політичній системі. По суті спра­ви, ці принципи легітимностівиправдовують таке становище в суспільстві, коли певна частина людей (панівнаеліта) керує, а більшість населення змушена підкоритися. Звідси у пануючих івиникає потреба знайти необхідні виправдовуваннятакому ста­ну, який був би прийнятий тими, хто не знаходиться при владі. Діючіпринципи легітимності забезпечують відносний ступінь довіри між політичноювладою і масами. Пануючі в цьому ви­падку виходять з того, що вони панують назаконній підставі, а підвладні розглядають їх претензію на владу як легітимну.Та­ким чином, політична влада може бути чи легітимною чи нелегітимною. Якщополітична влада, політичне панування ви­знається правомірним з бокусуспільства, а маси виявляють прихильність політичній системі, то така владаможе вважатись легітимною. Якщо ж вона втрачає довіру мас, то перестає бутилегітимною. Причому, між легітимністю пануючих верхів і за­стосуваннямнасильства існує зворотній зв'язок, тобто мова йде про те, що чим надійніше всвідомості мас укорінились принци­пи легітимності, тим менш необхідним стаєзастосування насильства. І навпаки, коли пануючі кола втрачають легітим-ність, вони починають удаватися до систематичноговживання насильства. Природньо, що владоможці систематично займаю­ться діяльністю, спрямованоюна зберігання і зміцнення віри мас в існуючий політичний устрій навіть тоді,коли ця віра достат­ньо глибока, але ж її все одно необхідно постійнопідтримувати чи не дозволяти їй згаснути. У всі часи панівні кола прагнулидомагатися легітимності і рішуче вели боротьбу з тими, хто ста­вив їхлегітимність під сумнів.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial">Важливим теоретичним аспектом політології є типологія ос­новлегітимності. Основи типології розробив М. Вебер. У залежності від мотивівпідкорення він виділив три головних ти­пи легітимності влади:

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:RU">>

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial">традиційний<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial"> — базується на вірі в священний характер зви­чаїв, традицій, норм, які на протязістоліть регулювали життя і поведінку людей. Влада тут освячена авторитетоміснуючих патріархальних устоїв і релігійних звичаїв. Освя­чені звичаєм норми єосновою таких сталих у суспільстві відносин, які постають як відносиникерування і слухнянос­ті. Вони фактично вказують, хто володіє правом на владу,а хто зобов'язаний підкорятися цій владі. Причому, традиційні нормирозглядаються суспільством як дещо непорушне, а відхід від них, їх порушенняприводить до певних санкцій. Характерною особливістю традиційного типуполітичної влади є відсутність динамізму. Протягом тривалого періоду політичнавлада, політична система функціонує без істотних змін. Це пояснюється тим, щотрадиції панують над людьми, а тому відносини панування і підкоренняперманентне від­творюються з покоління в покоління. Глибокий консерва­тизмпронизує всю систему влади, і традиція стає основою обґрунтування, політичноївлади панівною елітою. Тради­ційні норми як для пануючих, так і підвладнихнабувають зобов'язуючого характеру. Традиції повинні суворо дотри­муватисьпануючими колами, інакше вони ризикують втратити свою легітимність в очахшироких мас. У якості прикладів традиційного типу влади можна привести суспіль­ствадавніх східних імперій (Єгипет, Персія, Китай), середньовічної Європи. Ізсучасних суспільств до цього типу певною мірою можна віднести СаудівськуАравію, Бахрейн, Кувейт, Оман. Характерною особливістю традиційного типу єтакож те, що влада тут набуває, як правило, персоніфікова­ного характеру;

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial"> > харизматичний — (від грец. — harisma — божественнийдар), оснований на вірі у виняткові якості. природній дар, тобто харизмукерівника, якого інколи обожнюють, створюють культ особистості. Харизматичнийспосіб легітимації часто спостерігається в періоди революційних змін, коли новавлада для визнання населенням не може, спертися на авторитет традицій чидемократично виражену волю більшості. В цьо­му випадку свідомо культивуєтьсявелич самої особистості вождя, авторитет якого освітлює інститут влади, сприяєїх визнанню і прийняттю населенням. Харизматична легітимність базується на віріта на емоційному, особистому відношенні вождя та мас;

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:RU">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:RU">>

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial">регіонально-правовий<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial"> — заснований на вірі в силу права, закону, на визнанні добровільно прийнятихзагальних пра­вил, встановлених юридичних норм, які спрямовані на регулюваннявідносин панування і підкорення. Характерною формою даного типу влади єконституційна держава, юри­дичні норми якої, з одного боку, визначають правилаїї функціонування, а з іншого, — самі стають об'єктом для змі­ни увідповідності з узаконеними процедурами. Легітимація політичної влади пануючихкіл тут заснована на законі. Па­нуюча еліта обґрунтовує свої  претензії на владу встановленим законодавством,перш за все конституцією. Саме конституція як основна норма визначає тіправила, яких повинні дотримуватись пануючі і підвладні. До цього типуполітичної влади можна віднести більшість сучасних суспільств. Насамкінецьпідкреслимо, що мова йшла про; ідеальні типи політичної влади. В реальнофункціонуючій політичній владі найчастіше поєднуються названі типи при перевазіодного з них. Жодна влада не є тільки традиційною, харизматичною чирегіональною-правовою, в ній поєднані всі три типи, один із яких домінує.<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial">У наш час багато держав переживають кризу легітимності, що виявляється вполітичній нестабільності, державних перево­ротах, глибокійсоціально-економічній кризі. Це супроводжу­ється втратою довіри владі,розчаруванням у цілях, методах по­літики і в самих політиках. Звичайно,попередити втрату легітимності можливо. Якщо політики вміють рахуватись згідноз інтересами і запитами мас, то втрачена легітимність відновлюється. Цезалежить від суб'єктів політики, інтелектуальних якос­тей політичної еліти.Таким чином, політична влада — реальна здатність соціальноїспільності чи певного індивіда до виявлен­ня своєї волі у політиці на основіосмисленого політичного інтересу і сформованих політичних потреб.Особливостями по­літичної влади є: здатність суб'єкта влади виявити політичнуволю; охоплення всього політичного простору взаємодією різ­них політичнихсуб'єктів; наявність політичних організацій, через які суб'єкт політичноговолевиявлення здійснює політичну діяльність; осмислення політичного інтересу іполітичних по­треб; забезпечення суб'єкта політичної влади соціального пану­ванняв суспільстві.

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»">Владав Україні є напівприхованою, з мафіозними каналами розподілу ресурсів(матеріальних, фінансових, інформаційних), з високим ступенем корумпованостівлад­них структур, з поєднанням правових і насильницьких форм примусу, з дуженизьким ступенем легітимності за­галом і зокрема тих видів легітимності, котріє визначаль­ними в сучасному цивілізованому світі. За джерелами фор­муваннявлада в Україні є корпоративно-клановою, олігар­хічно-демократичною, поділеноюна законодавчу, виконавчу і судову, з недостатньо оформленим юридично меха­нізмомстримувань і противаг.

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial;mso-ansi-language:EN-US">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family: Arial;mso-ansi-language:EN-US">

Список використаної літератури.

<span Bookman Old Style",«serif»">Вебер М.

<span Bookman Old Style",«serif»"> Избранные произведения.- М., 1990. — 808 с.

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»">Власть

<span Bookman Old Style",«serif»">: Очерки современной политической философии Запада /В.В.Мшвениерадзе, И.И.Кравченко, Е.В.Осипова и др./. — М.,1989.-328с.

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»">Вятр

<span Bookman Old Style",«serif»"> Е.<span Bookman Old Style",«serif»"> Социология политических отношений /Пер.с

<span Bookman Old Style",«serif»">польск

<span Bookman Old Style",«serif»">./. — М.,1979. — 463 с.

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»">Гегель Г.

<span Bookman Old Style",«serif»"> Политическиепроизведения. — М., 1978. — 438 с.

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»">Гегєль

<span Bookman Old Style",«serif»"> Г.<span Bookman Old Style",«serif»"> Философия права. — М.,1990. — 524 с.

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»">Джилас

<span Bookman Old Style",«serif»"> М.<span Bookman Old Style",«serif»"> Лицо тоталитаризма. /Пер.с сербо-хорватского/. -

<span Bookman Old Style",«serif»">М., 1992.-544с.

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»">Желев Желю.

<span Bookman Old Style",«serif»"> Фашизм. Тоталитарноегосударство /Пер.с болг./.-М„ 1991.-336с.

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»">Ницше

<span Bookman Old Style",«serif»"> Ф.<span Bookman Old Style",«serif»"> Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей. — М„ 1994.-352с.

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»">Халипов

<span Bookman Old Style",«serif»"> В.Ф.<span Bookman Old Style",«serif»"> Введение в науку о власти. — М., 1996. — 382 с.

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-bidi-font-family:Arial">

еще рефераты
Еще работы по политологии, политистории