Реферат: Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK">

[ИИБ1] <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:UK">1. Вступ.

Ринковаэкономіка являє собою розвиток підприємств різнихорганізаційно-правових форм, що засновані на різних видах приватної власності,поява новых власників — як окремих громадян, так й трудовых коллективів підприємств.З’явився такий вид экономічної діяльності, якпідприємництво — это господарська діяльність, тобтодіяльність, пов’язана з виробництвом та реалізацією продукції, виконаннямробіт, послуг або продажем товарів, необхідних споживачу. Вона має постійнийхарактер та відрізняється, по-перше, свободою у виборі напрямів та методів деяльності, самостійностю уприйнятті рішень, по-друге, відповідальністю за прийнятярішень та їх виконання; по-третє цей вид діяльності не виключає ризику,збитків, й банкрутств. На кінець,підприємництвочіткоорієнтованона отримання прибутку, чим в умовахрозвиненої конкуренціїдосягаєтьсяй задоволення суспільних потреб. Це важливішапричина зацікавленостів результатах фінансово-господарської діяльності. Реалізація цьогопринципуна ділізалежитьне тількивіднаданоїпідприємствомсамостійностіале йнеобхідностіфінансуватиособистівитратибездержавноїпідтримки,але йвідтієїдоліприбутку, щозалишаєтьсяв розпорядженніпідприємствапіслясплати податків. Крімтого, необхідно створитита­ке економічне середовище, в умовахякоївигідно виробляти товари, отримувати прибуток,знижати витрати.

Підфінансуваннямпідприємстварозуміютьпритяганнянеобхідногодля отримання основних таоборотних фондів підприємствакапіталу, іншими словами, покриття  потреб вкапіталі.

2. Фінансово-господарська діяльність підприємств.

        Фінансово-господарська діяльністьпідприємства будь-якої організаційно-правової форми і власності розпочинаєтьсяз формування статутного фонду.

Статутнийфонд це виділені підприємству або залучені ним на засадах, визначеним нимзаконодавством, фінансові ресурси у вигляді грошових коштів або вкладень умайно, матеріальні цінності, нематеріальні активи, цінні папери, що закріпленіза підприємством на праві власності або повного господарського відання. Зарахунок статутного фонду підприємство формує свої  власні (основні та оборотні) кошти.

        Порядок і джерела формування статутнихфондів залежить від типу підприємства і форми власності, на базі якого вонофункціонує. В Україні права підприємств різних форм власності та типівзакріплені у чинному законодавстві, зокрема в законах України “Про власність”,“Про підприємство в Україні”, “Про господарські товариства”.

         Розмір статутного фонду підприємства взначній мірі визначає масштаби його виробничо-господарської діяльності, хоч,природно, не існує прямого зв’язку між розмірами статутних фондів підприємстврізних галузей і обсягом виробництва товарів та послуг на них, бо останнєвизначається ще й такими факторами, як попит, пропозиція і ціна на товари тапослуги, розмір залучених кредитів та інших позикових фінансових ресурсів. Упевній мірі розмір статутного фонду впливає на можливості зовнішньогофінансування, ділову репутацію підприємства.

           Початковий розмір статутного фондупідприємства фіксується в статуті або установчому договорі, які в  обов’язковомупорядку подаються до органів влади під час державної реєстрації підприємства. Контролюючі  державні органи (фінансові, податкові), атакож банки у  взаємовідносинах постійнослідкують за розміром статутного фонду кожного підприємства і за тим, щоб вінбув відповідним чином оплачений: адже замало лише задекларувати в статутіпевний розмір статутного фонду, треба вжити заходи до того, щоб кошти (абомайно, нематеріальні активи) надійшли в розпорядження підприємства реально відусіх юридичних і фізичних осіб, що мають частки в статутному фонді та є йоговласниками. У статутні фонди також надходить майно (будівлі, машини,устаткування, транспортні засоби, сировина, матеріали, інші товарно-матеріальніцінності) цінні папери, а також нематеріальні активи. До нематеріальних активівналежить вартість права користування:

·<span Times New Roman"">       

результатамиінтелектуальної праці у вигляді винаходів, промислових зразків, технологій,ноу-хау, звітів про науково-дослідницьки роботи ііншими об’єктами інтелектуальної власності;

·<span Times New Roman"">       

землею, водоюабо іншими природними ресурсами;

·<span Times New Roman"">       

будівлями,обладнанням.

        Законодавство України передбачаємінімальні розміри статутних фондів, нижче яких державна реєстрація підприємстване допускається. Ці мінімальні розміри не є сталими. У зв’язкуз інфляційними явищами в економіці нерідко змінюються в законодавчомупорядку.

         Розмір статутного фонду підприємства впроцесі його господарської діяльності також змінюється, при цьому всі змінирозміру статутних фондів на державних підприємствах у бухгалтерському облікузнаходять відображення безпосередньо на однойменному рахунку, в той час як намалих підприємствах, у господарських товариствах, підприємствах з іноземними інвестиціямивони знаходять відображення лише після відповідної державної  перереєстрації зміни розміру статутногофонду.

          Додаткові  кошти державному підприємництву  на збільшення обсягу виробництва можуть бутивиділені з держ. Бюджету або за рахунок перерозподілукоштів інш. підприємств даної галузі. Акціонернепідприємство може випустити акції, товариство з обмеженою відповідальністю іінші господарські товариства – збільшити суми внесків усіх учасників достатутного фонду підприємства. Незалежно від типу підприємства і формивласності статутний фонд може зрости за рахунок:

·<span Times New Roman"">       

безпосередньогоприєднання до нього частини одержаного прибутку на приріст власних фінансовихресурсів;

·<span Times New Roman"">       

введення в діюоб’єктівкапітальних вкладень за рахунок власних коштів;

·<span Times New Roman"">       

індексаціїосновних засобів у зв’язку з інфляцією, а згідно з діючим законодавствомзбільшує балансовий прибуток підприємства, який спрямовується на капітальнівкладення;

·<span Times New Roman"">       

до оцінкиоборотних засобів.

Надержавних підприємствах сума статутного фонду може зменшуватися при реалізаціїоб’єктів2-ї і  3-ї групосновних засобів.

3. Формування статутного фонду державного підприємства.

           Статутний фонд державногопідприємства, що перебуває у загальнодержавній або комунальній державнійвласності, — це сума коштів і вартість матеріальних ресурсів, що безоплатновиділені державою в постійне розпорядження трудового колективу підприємства направах повного господарчого відання. Чинним законодавством встановлено, щоздійснюючи право повного господарчого відання, підприємство володіє,користується, розпоряджається цими ресурсами, чинить по відношенню до нихбудь-які дії, що не суперечать закону і цілям діяльності підприємства. Розмірстатутного фонду державного підприємства визначається обсягом виробництва товаріві послуг на ньому.

          Джерелом формування статутного фондудержавного  підприємства є кошти, якіналежать державі. Вони виділяються або з державного бюджету, або за рахунокінших державних підприємств – у порядку внутрішньогалузевого і міжгалузевогоперерозподілу фінансових ресурсів – за розпорядженням державних органів, щовиконують функції по управлінню держ. майном (Фонддержавного майна, міністерства і відомства України).

            В сучасних умовах державніпідприємства, як правило нарощують свої статутні фонди за рахунок власнихнагромаджень – прибутку. Частину чистого прибутку вони спрямовують на розвитоквиробництва – реконструкцію, придбання нового устаткування тощо.

            Частина прибутку можеспрямовуватися до статутного фонду на приріст власних оборотних коштів. Такапотреба виникає у підприємства у зв’язкуз необхідністю збільшити нормативи запасів оборотних активів, що, якправило, залежить від росту обсягів виробництва товарів та послуг. Статутнийфонд приватизованого підприємства визначається в процесі інвентаризації таоцінки майна державного підприємства згідно з положенням, яке затвердженеспеціально урядовою постановою.

4. Формування статутного фонду акціонерного товариства.

 

      У відповідності з Законом України “Прогосподарські товариства” акціонерні товариства формують свої статутніфонди  за рахунок реалізації акцій шляхомвідкритої підписки на них чи куплі-продіжу нафондовій біржі (це стосується відкритих акціонерних товариств) або шляхомрозподілу всіх акцій між засновниками без права розповсюдження акцій черезвідкриту підписку і купівлю-продіж на біржі (узакритих акціонерних товариствах). Таким чином, у закритих акціонернихтовариствах 100 відсотків статутного фонду належать засновникам. Законодавствомвстановлено, що засновники відкритих акціонерних товариств зобов’язанівикупити 25 % всіх акцій, тобто їхня частка в статутному фонді не можебути нижчою за 25 %.

         На стадії заснування при створеннівідкритого акціонерного товариства юридичні та фізичні особи, які виявилибажання купити акції, тобто стати акціонерами нового підприємства повиннівнести на рахунок засновників не менше 10 % вартості акцій, на які вонипідписалися.

5. Формування статутногофонду товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковоювідповідальністю і повного товариства.

Товариства з обмеженою відповідальністю, товариства здодатковою відповідальністю і повні товариства формують статутні фонди звнесків учасників. Ці внески оцінені в національній валюті, визначають часткуучасників у статутному фонді, причому у товариствах з обмеженоювідповідальністю сума внеску кожного з учасників являє собою межу йоговідповідальності за зобов’язаннями товариства. В товариствах з додатковоювідповідальністю і повних товариствах учасники відповідають за їхні борги сумоюсвоїх внесків у статутний фонд, а якщо сума статутного фонду недостатня дляпокриття боргів товариства, то додатково ще й майном, що належить кожномуучаснику.

6. Командитне товариство.

          Командитнетовариство включає учасників, які формують статутний фонд на засадах повноготовариства, а а також вкладників, які відповідаютьза  зобов’язаннямитовариства лише у межах своговкладу до його статутного фонду.

           Визначенийустановчими документами розмір статутного фонду чи то акціонерного товариства,чи то  будь-якого іншогогосподарського  товариства у пасивібухгалтерського балансу знаходить відображення у повній сумі незалежно відрозміру коштів, що фактично надійшли від продажу акцій. Заборгованість акціонеріві учасників по внесках у  статутний фондобраховується на окремому бухгалтерському рахунку в активі балансу. Фінансоваслужба підприємства повинна слідкувати, щоб кошти надходили до статутного фондусвоєчасно і в повному обсязі. Законом передбачено, що протягом одного року здня проголошення і реєстрації статутного фонду він повинен бути сплаченийповністю.

            Викупакцій, а також внески часток у статутні фонди акціонери і учасники товариствможуть здійснювати не лише перерахуванням грошей чи готівкою, але й за рахунокнатуральних внесків (майно, матеріальні активи).

            Пристворенні статутного фонду акціонерного товариства, тобто в процесі продажуемітованих ним акцій, товариство може отримувати кошти, які являють собоюрізницю між продажною (ринковою), і номінальною вартістю акцій. Зростанняобсягу виробництва товарів і послуг потребує нарощування статутних фондівгосподарських товариств.

           Акціонерне товариство збільшує свій статутний фонд за рахунок:

·<span Times New Roman"">       

додаткового випускуакцій

·<span Times New Roman"">       

спрямуванняприбутку на приріст статутного фонду шляхом збільшення номінальної вартостіакцій.

Частина статутного фондупідприємства будь-якої організаційно-правової форми може формуватися за рахунокінвестицій іноземних юридичних або фізичних осіб.

План.

1.<span Times New Roman"">    

Вступ.

2.<span Times New Roman"">    

Фінансово-господарська діяльність підприємств.

3.<span Times New Roman"">    

Формування статутного фонду державного підприємства.

4.<span Times New Roman"">    

Формування статутного фонду акціонерного товариства.

5.<span Times New Roman"">    

Формування статутного фонду товаристваз обмеженою відповідальністю,       товариства з додатковою відповідальністю і повного товариства.

6.<span Times New Roman"">    

Командитне товариство.

Списоквикористаної літератури:

1.<span Times New Roman"">    

Основи економічної теорії. Політ-економічний аспект.   Г.Н. Климка,

     В.П Нестеренка.

2.Фінансова діяльністьпідприємства: О.М.Бандурка, М.Я.Коробов, П.І.Орлов,   К.Я.Петрова.Київ “Либідь” 1998

      3. Русько-український словник: Д.И.Ганич,И.С. Олейник  Киев“А.С.К.” 1996

РЕФЕРАТ

“Особливості формування статутних

фондів підприємств”

                                                         

                                                                    Студентки ІЕІТ

                                                            групи КБО  

 30.10.00                                              Костюк Світлани

<span Исаак Исаакович Блюминштейн."">

PAGE# "'Стр: '#'
'"   [ИИБ1]

еще рефераты
Еще работы по микроэкономике, экономике предприятия, предпринимательству