Реферат: Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/

Міжрегіональна Академія управлінняперсоналом

Закарпатський інститут ім.Августина Волошина

Факультет бізнесу та зовнішньо-економічної діяльності

Кафедра економіки та управління бізнесом

Габор Кристина Іванівна

Контрольна робота

на тему:

Особливості податкових систем країн Бенілюкса

(Бельгія,Нідерланди, Люксембург)

З дисципліни: Податкові системи зарубіжних країн

Шифр групи: 11-2000(С6ОА) (2.0з)

Спецальність: облік іаудит

№ залікової книжки:Фз-00437

             

          

                   

                   Буковська О.Д..

___________________

Ужгород-2002

            Яквідомо, Бенілюкс – це скорочена назва митно-економічного союзу Бельгії,Нідерландів і Люксембургу. Договір про союз підписаний в 1958 р., почав діятив    1960 р. Міце перебування керівнихорганів – м.Брюсель.

            Податковісистеми окремих країн Бенілюкса мають багатовікову історію. У сучасних умовахекономіка цих країн представляє собою практично єдиний господарський комплекс.У той же час податкова система кожної з держав має ряд специфічних властивостей.Як і в інших розвинених країнах, механізми оподаткування Бельгії, Нідерландів іЛюксембурга мають комплексний характер і підлягають постійним змінам.

Нідерланди

Королівство Нідерландів

            Законодавствокраїни поділяє платників податків на дві категорії: резиденти та нерезиденти.Юридична особа рахується резидентом, якщо її управляючі постійно знаходяться вНідерландах і її статут зареєстрований у цій країні.

            Платники-резиденти обкладаються податком на прибуток,включаючи прирости капіталу, незалежно від місця і джерел його формування.Платники-нерезиденти платять податок з доходу, отриманого в Нідерландах.

            До найбільш значних доходів відносяться прибуток,отриманий від:

¨<span Times New Roman"">     

діяльності постійногопредставництва чи агентства;

¨<span Times New Roman"">     

нерухомості;

¨<span Times New Roman"">     

продажу акцій компаній, якщонерезидент володів не менш ніж одною третиною цих цінних паперів;

¨<span Times New Roman"">     

участі у підприємницькійдіяльності в Нідерландах, але не в якості акціонера.

Компанії-резидентиразом з одною чи більше дочірніми організаціями можуть утворювати фінансові об’єднання для того, щоб виступати єдиним об’єктом оподаткування.

Зарубіжніінвестори при визначенні структури та виду інвестицій повинні приймати доуваги, що по законам Нідерландів розрізняють інвестиції через резидентськікомпанії, філії іноземних корпорацій чи товариств, а також:

·<span Times New Roman"">        

тільки компанії-резидентипідлягають обкладанню податком на капітал;

·<span Times New Roman"">        

хоча ставки податку на прибутокєдині для резидентів і нерезидентів, прибуток, що направляєтьсякомпанією-резидентом на виплату дивідендів, підлягає оподаткуванню надивіденди, тоді як прибуток, що перераховується відділеннями і товариствами. –не підлягає;

·<span Times New Roman"">        

звичайно не обкладаєтьсяподатком передача акцій нідерландською компанією, в той же час існує податок наприбуток, отриманий від продажу чи передачі активів відділень і товариств;

·<span Times New Roman"">        

нідерландські компанії маютьправо на пільги в результаті односторонніх правил, введених для уникненняподвійного оподаткування, в той час як відділення і товариства — не мають;

·<span Times New Roman"">        

нідерландські компанії мають, авідділення і товариства не мають права сплати податку на консолідованийприбуток фінансової групи.

Необхідномати на увазі, що іноземні інвестори, крім того, керуються ще й податковимиправилами, діючими в їх країнах.

Позаконам Нідерландів оподаткування підлягає весь дохід незалежно від джерел йогоотримання. Річний прибуток визначається наростаючим підсумком (згідно правилбухгалтерського обліку). При цьому податкова звітність може і не бути ідентиноюкомерційній.

Облікзапасів і матеріалів на складі ведеться по первісній оцінці. Амортизаційнінарахувнаня здійснюються прямолінійно. Нематеріальні активи, що формуюються припридбанні підприємства, звичайно дозволено піддавати амортизації, а при купівліакцій, як правило, не дозволено.

Будь-якийрозподіл прибутку, в тому числі і податки, на собівартість на відноситься.Іноземні податки на прибуток можуть бути враховані тільки в тих випадках, якщотаки податки сплачені в повному обсязі без відповідних податкових кредитів.

Існуєряд обмежень по віднесенню на собівартість винагород акціонерів, яким належать“значні” пакети акцій компанії і які при цьому є членами ради директорів. Крімтого, 25 % визначених витрат, в яких присутній елемент особистого доходу(наприклад, витрати на продукти харчування, проведення конференцій, представницькихвитрат), на собівартість не списуються.

Сплатупроцентів відносять на затрати, за виключеням тих випадків, коли вони маютьвідношення до кредитів, використаних на придбання чи фінансування іноземнихдочірніх підприємств, дивіденди яких звільнені від податків. Облік в затратахінфляції в теперішній час не допускається. Протягом років компаніям булодозволено виключати з оподатковуваного доходу до 4% вартості їх активів (цеправило було відмінено в 1988 р.).

Хочазгідно законодавства співвідношення між залученими і власними коштами компаніїніяк не регламентується, віднесення надмірно великих сум відсоткових платежівна собівартість може бути заперечено управлінням по державним доходам.Управління також вправі трактувати кредити, відсотки по яких не стягуються чикотрі боржник не здатний виплатити, як власні кошти компанії. Втрати можутьбути погашені за рахунок доходів минулих періодів до трьохрічної давності чивключені у витрати майбутніх періодів протягом восьми років. Втрати, понесеніпротягом перших шести років після створення компанії, можуть бути віднесені насобівартість протягом невизначеного періоду.

Приліквідації акціонерного товариства чи його відділення воно повинно продати всіактиви по ринковим цінам, а грошові кошти розподілити між акціонерами.Отриманий прибуток підлягає оподаткуванню по звичайним ставкам, а розподіленийприбуток обкладаться податком на дивіденди.

Вопераціяї акціонерного товариства із залежними компаніями державні органи маютьправо самостійно визначати його прибуток при умові, що ціни при таких угодах небули ринковими. Якщо при цьому прибуток був виведений із компанії, такийприбуток розглядається як приховані дивіденди і повинен обкладатися податком надивіденди. Коли прибуток перераховується платнику податку, він може розглядатисяяк капіталовкладення і оподаткуванню не підлягає.

Ізперерахованих правил є ряд важливих винятків:

Ø<span Times New Roman""> 

суми, отримані від реалізаціїосновних засобів, можуть бути направлені в спеціальний резерв, який повиненбути використаний на купівлю нових основних засобів протягом наступних чотирьохроків. Резерв зменшує балансову вартість цих засобів, понижуючи тим самимщорічні амортизаційні відрахування;

Ø<span Times New Roman""> 

відрахування на благодійністьможуть списуватися на собівартість в розмірі до 6 % від прибутку;

Ø<span Times New Roman""> 

інвестиційні кредити, у форміприскореної амортизації допускаються тільки для дрібних підприємців (до 1988 р.для деяких видів інвестицій були певні податкові кредити. Але ця система втеперішній час відмінена);

Ø<span Times New Roman""> 

звільнення від податкуінвестиційного доходу при умові, що такий дохід отриманий не в результатіволодіння товарними запасами (досить важлива риса податкового законодавства).причому інвестору повинна належати частка, що складає не менше 5 % капіталукомпанії. Це саме правило відноситься до часткової участі у розмірі не менше 5% в зарбужних компаніях, якщо така компанія підлягає обкладанню податком наприбуток і часткова участь не носить форм портфельних інвестицій чи володіннятоварними запасами. Частка в 25 % і більше в дочірніх компаніях у країнах ЄС такожслужить підставою для звільнення від податків, навіть, якщо інвестиції носятьхарактер портфельних, якщо тільки дотримані дві інших умови;

Ø<span Times New Roman""> 

звільняються  від податків звичайно платник, компанія якогостає частиною іншої компанії в обмін на її акції;

Ø<span Times New Roman""> 

при певних умовах від податкузвільняється дохід від зарубіжних джерел.

ВНідерландах стало традицією попередньо обговорювати питання податкової політикиміж зацікавленими організаціями і компаніями. Це особливо результативно, якщорішення інветора розмістити капітал в Нідерландах залежить від певнихподаткових зобов’язань. При цьому, як правило,консультації з компаніями, спеціалізованими в торговому бізнесі, непроводяться.

ВНідерландах встановлена ціла серія спеціальних нормативних актів, що регулюютьоблік в оподаткуванні збитків нідерландських компаній за кордоном та іноземнихкомпаній в Нідерландах.

Дляплатників-резидентів податковим роком вважається звітний рік компанії.Податкові декларації повинні бути здані звичайно протягом 5-ти місяців,наступних за звітним періодом. Якщо платник податку надасть податковим органамоцінку величини оподатковуваного прибутку за попередній рік, йому може бутинадана відстрочка. На такій оцінці засновано попереднє оподаткування. Резидентпротягом звітного року робить внески в декілька етапів. Податок звичайнорозраховується, виходячи з прибутку попереднього року. Але він може бутивирахуваний і на основі величини прибутку поточного року.

Державніоргани зобов’язані визначитит кінцевийрозмір податку протягом трьох років з дня закінчення податкового року. Алестягувати податки дозволено протягом 5-ти років при умові, що стали відомі новифакти, про які державні органи не могли знати раніше. Стягнення з доходу відзакордонних джерел допускається в період 12 років.

Якщоплатник не згодний з величиною податкового платежу, він протягом двох місяці здня обкладання може подати клопотання на ім’я свого податкового інспектора. Інспектор, переглянувши обкладання, абознизить, або підтвердить розмір податку. Закон не встановлює для інспекторачасових обмежень для прийняття рішення.

Якщоплатника податку не задоволняє рішення інспектора, він вправі протягом двохмісяців з дня повідомлення цього рішення подати апеляцію в апеляційний суд.Платник податку і державні органи вправі оскаржити рішення апеляційного суду вВерховному суді протягом двох місяців. Крім того, у випадку, якщо платникподатку вважає себе жертвою подвійного оподаткування, він може вимагатиперевірку, передбачену відповідним узгодженням. Ні перегляд, ні апеляція неможливіпри попередньому оподаткуванні.

Податковезаконодавство розрізняє три форми утримання податків:

q<span Times New Roman""> 

податок на фонд заробітноїплати;

q<span Times New Roman""> 

податок на виграші;

q<span Times New Roman""> 

податок на дивіденди.

Податокна виграші стягується на чисті надходження гральних закладів по ставці  33 % і на виграші в лотереях по ставці 25 %.

Податокна дивіденди повинен утримутися з усіх видів розподілу прибутку чи капіталу, якявних, так і прихованих.

Звідсотків податок звичайно не утримується. Тим не менше нерезиденти можутьобкладатися податком на дохід по певним категоріям відсоткових доходів,отриманих в в Нідерландах.

ВНідерландах не імнує окремих податків на роялті, ренту, гонорари і т.п.

Оподатковуваноюсумою служить повна величини сплачених дивідендів. Ніякі вирахування з неї недозволяються.

Базоваставка на дивіденди – 25 %. Але вона може бути знижена до 15,5 % і навіть до 0%, якщо отримувач є резидентом ЄС чи країни, яка має з Нідерландами відповіднийдоговір. Якщо податок розраховується з чистих сум, отриманих акціонером, товикористовується ставка 33 %.

Фізичніособи – резиднти обкладається прибутковим податком з урахуванням доходів,отриманих з усіх джерел. Встановлені слідуючі розміри неоподатковуваногомінімуму для:

§<span Times New Roman""> 

самотнього платника податку –5925 голандських гульденів;

§<span Times New Roman""> 

подружжя – 11850 голандськихгульденів;

§<span Times New Roman""> 

самотнього платника податку здітьми – від 10666 до 15407 голандських гульденів.

Прибутковийподаток і податок на соціальне страхування включаються в єдиний (комбінований)податок. Граничні ставки комбінованого податку при доходах:

·<span Times New Roman"">        

до 45325 гол.гульденів – 27,5 %

·<span Times New Roman"">        

від 45326 до 92773гол.гульденів – 50 %;

·<span Times New Roman"">        

 понад 92773 гол.гульдена – 60 %.

Встановленіпонижені ставки податків для осіб старших 65 років.

Фізичніособи, тимчасово працюючі в Нідерландах, обкладаються податком по фіксованійставці 35 %. При цьому повинні виконуватися наступні умови:

¨<span Times New Roman"">     

заробітна плата повиннаобкладатися податком у джерела;

¨<span Times New Roman"">     

робота по найму повинна носититимчасовий характер;

¨<span Times New Roman"">     

робітник по найму повиненволодіти спеціальними знаннями і сфера його діяльності повинна мати великипопит на ринку праці.

Подібнийрежим оподаткування може бути використаний не більше 8 років.

Стандартнаставка податку на додану вартість складаж 17.5 %. Встановлені понижені ставки урозмірі 6 %  на продукти харчування, безалкогольнінапої, готельни послуги, послуги пасажирського трансопрту. Звільнені від ПДВдеякі види комерційної діяльності, а також банковські, страхові і фінансовіпослуги, освіта і охорона здоров’я.

Податокна спадщину і дарування виплачується, якщо померлий чи спадкоємець єрезидентами Нідерландів чи були ними протягом останніх 10 років. Податкомобкладається вся вартість майна, що передається. Податок вираховується взалежності від ступеня родинності, величини вартості спадщини чи подарунку. Дляподружжя чи дітей ставка податку складає 5 %, якщо вартість не перевищує 39126гол.гульденів, максимальна ставка складає 27 % при підвищенні вартості спадщиничи дарування – 1564718 гол.гульденів. в інших випадках розмір граничної ставкиможе досягати 68 %.

Бельгія

Королівство Бельгія

Важлива роль в податковій системіналежить податку з корпорацій. Податком з корпорацій обкладається весь чистий дохід компанії, як розподілений,так і той, що залишається в її розпорядженні. Закон каже, що будь-яка компанія,асоціація чи організація підлягає оподаткванню, якщо вона:

Ø<span Times New Roman""> 

є юридичною особою,зареєстрованою в Бельгії чи за кордоном;

Ø<span Times New Roman""> 

головний заклад чиштаб-квартира знаходиться в Бельгії;

Ø<span Times New Roman""> 

здійснює господарськудіяльність (виробничу, комерційну чи сільськогосподарську), яка приноситьприбуток.

Ліквідодвуванікомпанії не обкладаються податком з копорацій, але лише у випадку, якщо їхдіяльність обмежена операціями, пов’язаними з ліквідацією. Обкладанню підлягає лише прибуток, отриманий врезультаті продажу такою компанією належної їй нерухомості.

Суб’єктами обкладання виступають:

·<span Times New Roman"">        

будь-які бельгійськікопоративні організації, які мають форму комерційної компанії;

·<span Times New Roman"">        

— відкриті і закриті акціонернітовариства, товариства з обмеженою відповідальністю;

·<span Times New Roman"">        

— кооперативи, загальні і командитнітовариства, приватні компанії;

·<span Times New Roman"">        

бельгійські корпоративніорганізації, відмінні від комерційних фірм:

·<span Times New Roman"">        

— громадські компанії ікомпанії комунальної сфери при здійсненні операцій, які приносять прибуток;

·<span Times New Roman"">        

— неприбуткові організації, якітим не менше отримали прибуток від підприємницької діяльності;

·<span Times New Roman"">        

компанії, зареєстровані замежами Бельгії, але які мають штаб-квартиру в даній країні і які займаютьсяпідприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку. На практиці такезустрічається досить рідко, оскільки зазвичай іноземні компанії обкладаютьсяподатком на прибуток з нерезидентів

Податкомз корпорацій не обкладаються:

·<span Times New Roman"">        

асоціації, не зареєстровані вякості юридичної особи. Прибуток таких організацій повинен бути заявлений віндивідуальних податкових деклараціях кожного з членів асоціації;

·<span Times New Roman"">        

неприбуткових організацій, якіне займаються підприємницькою діяльністю.

Податоквираховується з величини загального прибутку компанії будь-якого типу і збудь-якого джерела.

Вподаткових деклараціях і при розрахунку податку оподатковуваний прибутокакціонерних товариств поділяється на: прибуток, що залишається в розпорядженнікомпанії (капіталізований прибуток); дивіденди; винагорода членів радидиректорів; витрати, які не відносяться на собівартість.

Оподатковуванийприбуток товариства складається з прибутку, що залишається в розпорядженнікомпанії; доходу від інвестицій; витрат, що не відносяться на собівартість.

Прибуток,отриманий в результаті росту вартості резервів розраховується як різниця міжоподатковуваними резервами в кінці фінансового і попереднього фінансового року.Оподатковувані резерви складаються з балансових резервів (резервів, якіпоказані у річному звіті – балансі і звіті про прибутки та збитки, резервів напокриття непередбачених та інших спеціальних і особливих резервів) і прихованихрезервів (резервів, отриманих в результаті податкової перевірки бухгалтерськоїдокументації по активним рахункам компанії, які не показані у річному звіті.

Податкомз корпорацій обкладаються суми, які за рішенням загальних зборів компанії, йдена виплату дивідендів. Для товариства дивідендами вважається частина прибутку,що виплачується як дохід на інвестований капітал.

Винагородаі премії членам ради директорів складають, як правило, частину оподатковуваногоприбутку. Але винагорода директору, виконуючому постійні обов’язки, може бути віднесено на витрати компанії, якщорозмір виплати перевищує величину винагороди інших членів ради директорів. Прицьому директор має право списувати свою винагороду на витрати тільки в двохкомпаніях, де він працює на постійній роботі.

Впринціпі компанія може вираховувати з оподатковуваного доходи усі витрати,понесені нею у процесі створення цього доходу. Затрати повинні бути проведені узвітному році і відображені у бухгалтерському обліку. Затрати необхіднопідтверджувати, як того вимагає закон.

Усівитрати, які вираховується з доходу компанії, але не включаються у складзатрат, групуються під рубрикою недопустимих витрат і додаються дооподатковуваного доходу.

Прибутокпідприємства з метою оподаткування збільшується також на суму додатковогодоходу чи економії в результаті роботи цього підприємства в зонах з пільговимоподаткуванням за межами Бельгії.

Чистіопераційні збитки поточного податквого періоду можуть бути перенесені ікомпенсовані за рахунок прибутку наступних п’яти років.

ВБельгії основні принципи бухгалтерського обліку регулюються законодавчо.Податкові органи стверджують, що податкове і бухгалтерське законодавствовідповідають один одному. Але слід звернути увагу на деякі протиріччя:

¨<span Times New Roman"">     

хоча компанія має правостворювати резерви на покриття можливих втрат і зниження ризиків, вонивираховуються з оподатковуваного прибутку, тільки якщо податкові органи будутьзгодні, що такі ризики дійсно реальні, а втрати можливі;

¨<span Times New Roman"">     

при розрахунку амортизаціїподаткові органи наполягають на використання тільки первісної вартості основнихзасобів;

¨<span Times New Roman"">     

бухгалтерське законодавстводопускає декілька методів обліку вартості майна, але при умові, що протягомусього року застосовується тільки один метод, а до річного балансу додаютьсязміни, пов’язані з переходом з одногометоду на інший. Якщо такі зміни призведуть до збільшення балансової вартостімайна, то це стає предметом оподаткування.

Ставкиподатку з корпорацій залежать від розміру її прибутку (в бельгійських франках):

q<span Times New Roman""> 

30 % з частини прибутку, що неперевищує 1.000.000;

q<span Times New Roman""> 

38 % з частини прибутку вище1.000.000, але нижче 3.600.000;

q<span Times New Roman""> 

45 % з частини прибутку вище3.600.000, але нижче 16.600.000;

q<span Times New Roman""> 

43 % з частини прибутку, щоперевищує 16.600.000.

Поєдиній ставці 43 % податок стягується з прибутку:

§<span Times New Roman""> 

холдингових компаній –компаній, де 50 % власного капіталу і більше направлено на інвестування в іншіфірми; це пов’язано щ тим, що основна частинаїх доходу складається з дивідендів, які на 90 % звільнені від податку;

§<span Times New Roman""> 

дочірніх компаній – компаній,не менше 50 % акцій яких належать іншій компанії, що повинно запобігтирозукрупненню компаній з метою зниження податків.

Ставкаобкладання понижується на 75 % у відношенні податків на дохід, отриманий закордоном і вже підданий оподаткуванню. Це положення не відноситься до країн, зякими укладені угоди про недопущення подвійного оподаткування.

Платежіпо податку повинні здійснюватися 4 рази в рік авансовими внесками (10 квітня,10 липня, 10 жовтня і 10 грудня). Штрафи за несплату визначаються по складнійсхемі, але рівні приблизно 20 % суми недоплат.

Прибутоквід збільшення капіталу компанії за рахунок зростання вартості нерухомогомайна, машин та обладнання і т.п., якщо вона не звільняється від податку ікомпанія володіє перерахованими коштами більше п’яти років, обкладається за ставкою 21.5 %.

Привикупі компанією своїх акцій сума перевищення ціни купівлі над відповідноючасткою капіталу компанії обкладається по ставці 43 %. Це додатковий податок доподатку з корпорацій. З акціонерів компанії більше ніякі податки нестягуюються. Суми, отримані копоративними акціонерами, звільняються від податкуна 95 чи 90 %.

Заборгованостіпо прибутковому податку при ліквідації компанії анулюються (при умові, щокомпанія повністю припинила комерційні операції). Виняток складають реілтерськіфірми, які розпродають належне їм нерухоме майно. Майно, передане компаніїакціонерами, переоцінюється. Переоцінка може бути звільнена від податку.

Усівиплати акціонерам при ліквідації компанії понад їх внесків і участі в капіталіпідлягають обкладенню по спеціальним ставкам: 43 чи 21.5 %. Самі акціонериніяких додаткових податків на платять.

Приліквідації компанії в результаті поглинання, злиття, розукрупнення чиперетворення використовуються такі ж податкові процедури. Але можливозвільнення від податку, якщо:

Ø<span Times New Roman""> 

компанії після перетвореннязберігають юридичну адресу чи штаб-квартиру в Бельгії;

Ø<span Times New Roman""> 

процедура злиття чирозукрупнення відбувається тільки юридично, без ліквідації виробничихпотужностей;

Ø<span Times New Roman""> 

рішення про подальшу долюкомпанії її акціонерами ще не прийнято.

Длятого, щоб визначити підсумкові податкові зобов’язання компанії, необхідно врахувати як податкові кредити, так і податки,сплачені авансом.

Усірезиденти Бельгії зобов’язанісплачувати персональний прибутковий податок з їх доходів, отриманих з усіхджерел. Доходи дружини і чоловіка додаються при визначенні податкової ставки,але дане правило має два винятки: якщо і жінка і чоловік отримують доходи відпрофесійної діяльності, то професійна діяльність подружжя з меншим доходомобкладається окремо; якщо тільки один із подружжя має професйни дохід, то 30 %від цього професійного доходу передається іншому подружжю (але не вище 297000бельгійських франків) і обкладаються окремо. Оподаткування по ковзаючій шкалізастосовується у послідовній пропорції до чистого оподатковуваного доходу поставкам від 25 до %% % (плюс муніципальний податок і 3 % додаткового кризисноговнеску). Мініципальний податок встановлюється у розмірір 6-10 % від базовоїставки. Зеншення сімейного податкового зобов’язання стає значним для платників податку, які мають більше трьохутриманців.

Податокна додану вартість встановлений у розмірі 21 %. Знижені ставки діють прибудвіництві житлових будинків – 12 %, для предметів першої необхідност імедикаментів – 6 %. Не обкладаються ПДВ банківські, страхові. Фінансовіпослуги, освітні і медичні послуги, державні податкові послуги.

Встановленідосить високі ставки на спадщину і дарування: для прямих спадкоємців – від 3 до30 %., для інших груп – від 20 до 80 %.

ЛюксембургВелике герцогство Люксембург

В Люксембургу в податковій системі і доходахбюджету важлива роль належить податку на прибуток корпорацій. Його сплачують:

·<span Times New Roman"">        

акціонерні товариства відкритого і закритого типу;

·<span Times New Roman"">        

товариства з обмеженою відповідальністю;

·<span Times New Roman"">        

кооперативи;

·<span Times New Roman"">        

деякі інші види юридичних осіб.

Не є платниками податку:

q<span Times New Roman""> 

повні товариства;

q<span Times New Roman""> 

командитні товариства;

q<span Times New Roman""> 

неприбуткові організації.

Податок на корпорації таінші податки сплачують безпосередньо члени цих корпорацій. Особлиивийподатковий режижм застосовується для холдингових компаній.

У компаній-резидентівподатком обкладається весь дохід незалежно від місця його отримання, тоді яккомпанії-нерезиденти сплачують податок з доходу, отриманого тільки вЛюксембургу. До резидентних відносять компанії, зареєстровані в Люксембургу чимаючі на його території штаб-квартиру. Компанія-нерезидент не може матиюридичної адреси чи штаб-квартири в країні, а дохід від люксембургських джерелотримує чи через діяльність свого представництва, чи від інвестицій влюксембургські компанії.

Величина оподатковуваногодоходу звичайно визначається, виходячи з даних внутрішнього обліку компанії.Облік не стандартизований і ведеться кожною фірмою по власній схемі, якщотільки вона не протирічить відповідним директивам ЄС.

Звичайний період не можеперевищувати 12 місяців.

Оподатковуванийприбуток визначається як різниця між вартістю активів на поточну і попереднюзвітні дати. Люксембургське законодавство не робить відмінності ні міжрозподіленим  і нерозподіленим прибутком,ні між прибутком від основної діяльності і прибутком, отриманим в результатіліквідації. Оподатковуваний прибуток також включає винагороду членів радидиректорів, за винятком випадків, коли вони працюють в компанії на постійнійоснові. Будь-якеий розподіл прибутку розглядається як виплата дивідендів.

Приоцінці величини доходу податкові органи керуються слідуючими принципами:

§<span Times New Roman""> 

в якості базису приймаєтьсямінімальна оцінка;

§<span Times New Roman""> 

кожна стаття оцінюється окремо;

§<span Times New Roman""> 

нереалізований прибуток невключається в загальну суму прибутку;

§<span Times New Roman""> 

активи і пасиви визначаються помінімальній ліквідаційній вартості;

§<span Times New Roman""> 

товарні запаси оцінюються пометоду FIFO, але податкові органи можутьзгодитися на використання й інших методів, якщо вони адекватно відображаютьположення платника;

§<span Times New Roman""> 

амортизаційні відрахування поосновним засобам обов’язкові.

Застосовується переважно прямий методамортизації, але можна використовувати й інші методи. Розмір амортизаційнихвідрахувань законодавчо не фіксується, а встановлюється, виходячи з передбачуваноготерміну служби обладнання. Для прискореної амортизації необхідний спеціальнийдозвіл.

Приростиі втрати капіталу не розглядаються в Люксембургу як особливий вид прибутківта  збитків, а отже, не існує іспеціального оподаткування.

Дивідендий інші види розподілу прибутку, а також подібні виплати, як прибуток, отриманийоднією резидентою компанією в результаті ліквідації іншої, не підлягаєоподаткуванню, якщо компанія-одержувач володіє пакетом акцій компанії-платникав 10 % і більше не менш 12-ти останніх місяців або якщо ціна придбання такихакцій складає принаймі 50 млн. люксембургських франків. Ті самі пільги діютьдля компаній-резидентів, які отримують дохід від компаній-нерезидентів, якщоприбуток нерезидентної компанії підлягає в її країні обкладанню прибутковимподатком, аналогічним люксембургському. Пільги поширюються і на групурезидентних компаній, які сумісно володіють не меенше 10 % акційкомпанії-резидента при умові, якщо одна з компані-резидентів володіє більше ніж50 % капіталу в інших компаніях-резидентах чи вартість придбаних акцій складаєне менше 50 млн. люксембургських франків.

Компанія-резидентмають право звернутися в Міністерство фінансів з тим, щоб її оподаткуваннявелося разом з іншими компаніями-резидентами, коли вона прямо чи непрямоволодіє не менше 99 % капіталу останніх. В деяких випадках ця цифра може бутизнижена до 75 %.

Приоподаткуванні доходу з джерел за межами Люксембургу, отриманого постійнимпредставництвом, розміщеним за кордоном, надається відповідний податковийкредит. Правила його отримання досить складні. Коротко їх можна представитинаступним чином:

·<span Times New Roman"">        

іноземні постійніпредставництва утримуються на окремому балансі;

·<span Times New Roman"">        

величина податкового кредиту неможе бути вище величини податку, який повинен бути сплачений в Люксембургу.Перевищення суми податку на сумою кредиту відноситься на витрати;

·<span Times New Roman"">        

податковий кредит надаєтьсятільки по податку на прибуток (податку з корпорацій). По іншим податкам кредитине передбачені;

·<span Times New Roman"">        

податковий кредит визначаєтьсяокремо по кожній країні;

·<span Times New Roman"">        

втрати, понесені закордоннимпредставництвом після січня 1991 р., можуть бути покриті за рахунок майбутніхприбутків, отриманих в цій же країні;

·<span Times New Roman"">        

при наявності договору пронедопущення подвійного оподаткування прибуток, отриманий з-за кордону,оподаткуванню не підлягає.

Усіоперації по реорганізації компаній-резидентів звільнюються від податків, якщоїх кошти і зобов’язання передаються на балансновостворюваних компаній.

Вцілому всі затрати, які відносяться до діяльності компанії, крім затрат, щовключаються в оподатковуваний дохід, списуються на собівартість.

Базовийсклад затрат: відсотки по кредитам незалежно від ставки; заробітна платаробочих і службовців; страхові платежі і відрахування на обов’язкове страхування; відрахування у пенсійний фонд; орендніплатежі; податки, сплачені за кордоном, якщо по ним не було податковогокредиту; люксембургський муніципальний податок, податок на нерухоме майно таінші подібні збори; розумні суми відряджувальних та представницьких витрат;затрати на створення компанії, витрати на НДОКР; резерв по сумнівним боргам поставкам від 0.3 до 1.8 % (тільки для банків); роялті.

Несписуються на собівартість:

-<span Times New Roman"">         

корпоративний податок, податокна додану вартість;

-<span Times New Roman"">         

винагороду членів радидиректорів;

-<span T

еще рефераты
Еще работы по международным экономическим и валютно-кредитным отношениям