Реферат: Новий європейський дизайн. Тенденції розвитку

Міністерствоосвіти і науки України

Київськийнаціональний університет технологій та дизайну

Факультетдизайну

Кафедрарисунку та живопису

КУРСОВАРОБОТА

«Новийєвропейський дизайн. Тенденції розвитку»

СтуденткаБрусенцова А. О. група БДр5-07

Керівникроботи Кузнецова Н.А.

Завідувачкафедри доцент Колесніков В. Г.

м.Київ 2010 р.


ЗМІСТ

ВСТУП

1. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1.1 Європейський бренд

1.1.1 Сучасний підхід до візуальноїідентифікації бренду

1.1.2 Візуальнікомунікації

1.1.3 Айдентика

1.1.4 ДизайнApple

1.1.5 Тенденції удизайні логотипів

1.2 Майбутнє брендингу

1.2.1 Майбутнє ідентифікації

1.2.2 Глобальна зміна середовищ

1.3 Український дизайн– це Європейський дизайн

1.3.1 Проблема становлення дизайн-освіти

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

БІБЛІОГРАФІЯ

ДОДАТКИ

 


ВСТУП

Дизайнутворившись як потяг радикальної творчої інтелігенції змінити предметнеоточення людини, а через це змінити і саму людину як соціально-утопічна течія,спрямована на покращення існування.

Але дизайн бувпоглинутий комерційним духом сучасної західної цивілізації.

Втягнутий вмасове виробництво, видозмінений дизайн став органічною частиною сучасногосоціально-економічного механізму.

В сучасномусуспільстві на даному етапі розвитку дизайну є підстави говорити про два різнівиди дизайну, що, скоріш за все, слідують один за одним: дизайн — як важливийзасіб покращення якостей промислових виробів, підвищення економічноїефективності виробництва і оптимізації взаємовідносин між виробництвом тавикористанням його продуктів ( такий дизайн часто називають класичним); дизайн- як загальне (чи тотальне) проектування предметного середовища, що оточуєлюдину.

Загальне проектуваннявключає в себе комплексне перспективне проектування, яке має забезпечитистворення предметних умов вирішення соціальних, естетичних, побутових та деякоюмірою психологічних проблем, що існують у сучасному суспільстві.

Для того щоброзпочати конструювання того чи іншого виробу, необхідно виявити його суспільнунеобхідність, тобто дати йому соціально-якісну оцінку, а також вирішити, в якійкількості слід випускати виріб, щоб він відповідав потребам суспільства. Длявизначення того, наскільки даний виріб відповідає вимогам зручності та краси,необхідно розглянути його не як ізольований предмет, а як частину складноїсистеми «Людина – Річ — Середовище».

У відповідності довимог ергономіки виріб має бути пристосованим до дій людини і мати якості тариси, котрі робили б його дійсно корисним.

Технічні таекономічні вимоги до конструювання виробів розробленні досконально, уточнюютьсяпостійно задля покращення кінцевого результату.

З позиціїдизайну виріб повинен відповідати деяким додатковим вимогам.

Виріб має бутимаксимально економічним не тільки у процесі виробництва, а й в експлуатації.Він повинен забезпечити загальну рентабельність виробництва навіть тоді, коливикористання деяких методів художнього конструювання призведе до подорожчання йоговиробництва.

При художньому конструюванні(розробці дизайну) виробу повинна бути досягнута повна узгодженість між йогофізико-механічними ресурсами та строками його морального старіння, тобтоповинна бути забезпечена синхронність його старіння за усіма параметрами.

Дизайн можнавизначити як вид цінністного регулювання людських відносин через масовукомунікацію маркетингу та торгівлі. Купуючи виріб людина купує не тільки річ,яку потребує, а, ніби відтворює саму себе, збирає себе частинами, відновлюєсебе, відтворює той образ, який має в неї бути у відповідності до тієї ролі,яку людина відіграє у суспільстві. Виріб визначає деякою мірою статус, відображаєсвітогляд і бачення свого місця у цьому світі. Наприклад Б. Гройс у своїйстатті «Мистецтво, дизайн, політика» наводить наступнепояснення цього явища: «Люди, як правило, купують не тому, що їм щось потрібно,а частіше тому, що інші це вже мають. Отже, акт покупки є насправді політичнимактом, що і враховує економіка. При покупці речі тієї або іншої відомої фірмилюди тим самим маркірують свою приналежність до тієї або іншої суспільної групи.Вся система споживання є системою символічного вписування себе в якийсьвізуальний контекст». 1 (1, с.57) «Акт купівлі-продажу не є сьогодні простоекономічним актом. Це акт і етичний, і політичний, і естетичний.

Дизайн у ньому виступає абсолютно обов'язковим елементом, інакше товар не буде тим, чим повинен бути. Він буде вартістю, буде споживчою вартістю, але не буде цінністю в широкому розумінні слова.»

Виникла проблема, з критикою якої виступало багато провідних дизайнерів.

Це проблема фетишизації предметів, виробів, їх зовнішньої форми.

Стилізація чи надання надмірного, показного шику зовнішньому вигляду предметів може створити з предметів речі, які матимуть вартість лише за образ який вони втілюють. Провини лише виробників тут не має. Виробники та споживачі сходяться у своїх побажаннях. Адже людині необхідні речі, які б створювали її образ, відображали соціальний та економічний статус, підкреслювали її неповторність та індивідуальність. Але людина може бути поглинута речами, може наступити мить коли процес вибору предметів оточення стане некерованим, речі можуть протистояти людині «стаючи його другою природою без якої він не зможе існувати і яка тепер сама здатна керувати його існуванням».

Комерційна сторона дизайну, його здатність стимулювати прибутковість може утворити багато складнощів для самого дизайнера. Дизайнер стикається з лімітуванням соціального порядку. В умовах конкуренції дизайн використовується як засіб підвищення комерційного успіху виробу, а дизайнер нерідко виявляється простим технічним виконавцем, який має догодити смакам замовника, чи смакам споживача. Замовник та споживач, за цих умов, нав’язують дизайнеру своє уявлення про красу, форму, тощо, дизайнер приречений лише на оформлення виробів, їх стилізацію згідно до вимог замовника чи споживача.

Звісно дизайнер повинен враховувати вимоги та побажання споживача. Але одна справа «враховувати», зовсім інша — сліпо наслідувати їм. «Дизайнер лише тоді одержує творчу задоволеність у роботі, коли надає виробам справжні художні риси, виховуючи тим самим смак споживача, прищеплюючи йому навички естетичного сприйняття справді гарних речей. Дизайнер як професіонал зобов'язаний вести за собою споживача, постійно йдучи на крок поперед нього».

Знання, досвід та навички дизайнера можуть мати вирішальне значення и дозволяють враховувати розмаїття соціальних, психологічних та ідейних факторів. В діяльності дизайнера науковий підхід до вимог проектування того чи іншого предмету і художня творчість зливаються у єдине ціле, що перетворює дизайн в самостійну і специфічну сферу художньої творчості а проектування виробів — в колективну творчість виробників, інженерів, дизайнерів та багатьох інших спеціалістів.

Людина існує у складних взаємовідносинах з оточуючим її світом, в тому числі зі світом речей, механізмів, тощо. Механізми, речі взагалі, повинні слугувати людині як найкраще і складати гармонічне ціле — ось висновок, що зробило людство за сторіччя проектування речей та змін, що воно вносило у оточуюче середовище. Саме цей висновок був покладений у основу сучасного дизайну. Отже, можна казати, що дизайн — це складне соціально-економічне явище, народжене сучасними умовами виробництва, і одвічним бажанням людини покращити своє життя, надати зручності та краси своєму існуванню.

1. ОСНОВНАЧАСТИНА

 

1.1 Європейськийбренд

Світграфічного дизайну та візуального брендингу символічний у своєму прагненні дотенденцій. Панують в ньому тенденції сліпого копіювання і наслідуваннянезрозумілим. Більшість дизайнерів, маркетологів, креативників в нашій країні,на жаль, люди без освіти і без коріння. Пророком у вітчизні може стати кожен,якщо справжня природа речей залишається відкритою лише одиницям — людям, якіпрагнуть до пізнання. Як недалеко ми пішли у візуальній культурі, легкопобачити на прикладах друкованої реклами двадцятип'ятирічної давнини.

1.1.1 Сучаснийпідхід до візуальної ідентифікації бренду

Бренд — цекомплекс вражень, які залишаються в покупця в результаті використання товару. Бренддопомагає: Ідентифікувати, тобто дізнатисятовар при згадуванні;

Відбудуватисявід конкурентів, тобто виділити товар із загальної маси; Створити у споживачів привабливий образ, що викликаєдовіру; Зосередити різні емоції, пов'язані з товаром;

Прийнятирішення про покупку і підтвердити правильність вибору, тобто отриматизадоволення від прийнятого рішення;

Сформуватигрупу постійних покупців, які асоціюють з брендом свій спосіб життя; Брендвідбувається, як вважають, від латинського бренд — клеймо, тавро або відскандинавського brandr — палити, випалювати. З давніх часів клейма (бренду)удостоювався лише високоякісний товар. Таврований предмет виділявся середаналогічних, набуваючи індивідуальність. Продукція з брендом завждипродавалася за вищою ціною. Бренд додаєпологовому продукту (тобто продукту без бренду) додаткову цінність. Один зпровідних американських фахівців-маркетологів Пітер Дойл описує бренд як«сукупність, що складається з продукту, який задовольняє функціональнимпотребам споживачів, так і з додаткової цінності, що спонукає покупціввідчувати велике задоволення з приводу того, що даний бренд володіє більшвисокою якістю і більше підходить їм, ніж аналогічні бренди, пропонованіконкурентами ». Дуже часто важливо модернізувати існуючий бренд. З часом будь-який продукт морально застаріває. Томупотрібно не тільки вчасно вводити «революційно нові формули», а ймодернізувати вигляд товару. Коли зовні продукт кілька років поспіль незмінюється, у нього практично немає шансів залишатися на піку споживчої уваги. Трохипідправити дизайн — змінити колір кришечки, перефарбувати упаковку — нескладно.За великим рахунком нічого не змінюється, але,знову ж таки, оновлений продукт притягує увагу споживачів.

Витокибільшості сучасних трендів і жанрів надзвичайно прості: жанр «гламур» — глибинна ретуш спочатку поганих фотографій, знятих за участю поганих стилістіві бездарних моделей криворукий фотографами. Всього кілька років — і ось ми вжемайже не уявляємо собі портретів без безглуздих виразів обличчя і глибокоїретуші, не зберігає на обличчі ніяких ознак життя. І лишелічені, великі бренди, дорогі журнали роблять по-іншому. Чому? Та тому, щоб зробити тонку, непомітну ретуш потрібенхороший знімок і не слабкі пізнання в анатомії, це складніше, ніж писатипортрет. У той час, як «гламурною» ретуші можна навчити будь-кого за тригодини. Головне не змастити ніс і очі! Останнєпрокотить за стиль… Жанр «гранж» — колажі з поганих матеріалів, тренд«техдізайна» — глянець, що наводиться від безвиході — вивід у фотошопі покартинках, вкраденим з Інтернету — техніка, якій легко опановує будь-яка людиназа 3 місяці. Вищий пік — прочитати два розділи з підручника з малювання — те,що стосується світлотіні і відблисків. Чи відомо Вам, що середній вікпрекрасних техдізайнеров (в тому числі, модних і популярних в Інтернеті) 19-22року? «Мокра підлога», діагональні відблиски і градієнти на всьому підряд — квінтесенція того, що зараз модно називати «стиль веб-два -нуль ». Щегірша ситуація у візуальній ідентифікації. Озираємося на класичні логотипи? Час, коли логотип «Еппл» міг стати впізнаваним вжепройшло. Ми любимо і пам'ятаємо леттерінг «Кока-коли», тому що бачимо йогощодня з раннього дитинства. Найчастіше навіть дизайнери забувають про цеподумати. Скажу вам по секрету — варто придивитися до будь-якого звичного забагато років логотипу — баунті там, або тік-так з професійної точки зору іпомічаєш, що це — дуже неякісна робота. Але ми до неї звикли настільки,що всього цього не помічаємо. Класичні логотипи,наведені в кожному підручнику з маркетингу, далеко не завжди гарні, вони простозвичні. Квадратик або коло в якості логотипу — це дуже крутий мінімалізм, але унього немає шансів виділитися, запам'ятатися… Дизайнери і арт-директоразамикаються у своєму соціумі і колі, вони мріють про ідеальний світ — їх кращіроботи — для ідеальних людей… Прості люди їх просто не помітять! Тонкощі інюанси в лігатура логотіпізірованного назви доступні тільки тим, хто зрозумів,що написано на початку речення… Отже, ми намагаємося, робимо досконалу,прекрасну роботу, але її не помічають? Саме! Краща система ідентифікації бренду така, що її можна не помічати, алепри цьому, не можна не впізнати і не можна сплутати, навіть підсвідомо.

1.1.2 Візуальнікомунікації

Усвідомленого маркетингу ірекламі вже більше ста років. Але ще всьогодвадцять років тому ніхто не міг подумати, що образи візуальної комунікаціївийдуть за межі листівок та друкованої реклами в газетах і перемістяться втелевізор, Інтернет, електронні табло, flash-ролики. Навіть повно кольороваполіграфія була не так давно складним і дорогим процесом, ніхто не чув тоді прочотири фарбових друкованих верстатах… Не так давно логотип був тим символом,який можна було намалювати за 3 секунди і шляхом будь-якого тиражуванняпоширити на будь-якому матеріалі. Як штамп. Щось просте, технологічне. Сьогодні сучасні методи комунікації, Інтернет, відео,дозволяють товару мати образ, який розкриває себе з допомогою максимальнобагатих способів візуальної передачі інформації. Логотип, колір і шрифт — нескінченно мала частина системи візуальної ідентифікації бренду в сучаснихконкурентних умовах. Глобалізація і злиття великих ринків висувають нові вимогидо впізнаваності і внутрішнім змістом бренду. Стандарти візуальноїідентифікації стають всеосяжними, вони визначають ключові принципистилістичного і ідеологічної єдності всіх візуальних аспектів комунікаціїбренду. І, найголовніше, в «прекрасне новому світі» — ринок перенасиченийвізуальними образами брендів настільки, що конкурувати на ньому стало дужескладним завданням. І це — тільки вершина айсберга. В Україні не існує візуальної культури брендингу. Більшістьлоготипів і систем ідентифікації відверто копіюють західні зразки або навітьсвоїх найближчих конкурентів. Споживач кожендень виявляється похованим під хвилею візуального сміття — продуктужиттєдіяльності некваліфікованих дизайнерів і недалеких маркетологів. Всеце знижує рецептивний рівень селективного фільтра сприйняття, або,висловлюючись простою мовою — змушує людини ігнорувати 90% зусиль зідентифікації бренду. Також частою і небезпечною тенденцією є безпідставнабрендинг — впровадження нової стилістики і більш високого рівня гарантій іобіцянок без будь-яких змін в реальній роботі бізнесу.

Приклад зжиття: стоячи в задушливому приміщенні, в 40-градусну спеку, без кондиціонерата вентилятора, в черзі до каси вже 30 хвилин, знаючи, що в вікні тебе зустрінехамуватий касир, важко сприймати проекцію теплого та дружнього способу банку«Надра». І чомусь не хочеться навіть на заклик на плакаті «якщо Ви вважаєте, щорівень обслуговування не відповідає рівню якості і сервісу — будь ласка,зверніться до начальника відділення і Вас чекає приємний сюрприз». Бачив яцю начальницю неодноразово. Ніяких приємних сюрпризів від неї чекати недоводиться…  Від більшості своїхколег-дизайнерів, консультантів з брендінгу в різні роки я чую, по-суті, одне ітеж: в нашій країні (та й у Росії, в загальному) немає візуальної ідентифікації,немає візуального брендингу — є тільки «фірмовий стиль». Мій фірмовийстиль — сорочка в смужку. А мій — все червоне! Амій — ось, як у нього… Порівняйте звучання словосполучень «Фірмовий стиль» і«Система стандартів візуальної ідентифікації бренду». Є різниця? Перше — дизайнерський «фінт вухами», стиль новоїколекції — сукні з пакетів для сміття. Друге — декларація системи стандартів,правил, норм, обмежень і прийомів. Не менш «матірною» стало нині і слово«брендбук». Нарівні зі словом «бренд» — цетермін, який пояснює по-різному кожен, хто його використовує. Словом«брендбук» часто позначають все на світі. НаУкраїну, наприклад — нікому не потрібний збірка оригінал-макетів і дві сторінки«бла-бла» від авторів. За кордоном — «книгу бренду» — багато «бла-бла» про сутьбренду, його внутрішню ідею, підхід до креативної роботи з брендом, характерграфіки і комунікацій, оформлену раскрасівимі картинками. В Одесі (суторегіональна специфіка) — розробку стандартів візуальної ідентифікації (мабуть,щоб не вживати словосполучення «фірмовий стиль»), іноді доходить до «клініки»:«Ви можете зробити нам брендбук? Ну, як годиться, з назвою, з логотипом, зфірмовими квітами?… ».

Альтернативуцьому терміну бояться застосовувати самі розробники — «керівництво звпровадження стандартів візуальної ідентифікації», «керівництво по візуалізаціїбренду для дизайнерів» — зрозуміло, що це серйозні документи, написання якихвимагає не менше зусиль, ніж написання хорошого підручника. Зрозуміло, що ценіяк не можна зробити за 5 000 грн. Але ринок вимагає доступнихцін… Все частіше логотип втрачає свою чільнуроль на вершині ланцюжка графічних образів. Епоха брендингу тільки лишехарчових товарів і фінансових організацій пройшла. Все більше завдань виникає у сфері послуг, торгівлі, інформаційно-ємнихгалузях. Там, де логотип у чистому вигляді зустрічається у візуальнійкомунікації вкрай рідко. Так, за традицією, що межує з ритуалом, його ставлятьу куточку або на звороті листівки, він висить в правому кутку відеоролика, внижньому рядку білборда — маленький, всіма забутий, непотрібний. Та йдля продуктів харчування він майже втратив свій сенс — логотипи там скрізь,бренди, саббренд, сателіти, генерики — по п'ять лого на одну упаковку, по 100 — на одну полицю в супермаркеті. Будь-якийфахівець з FMCG-брендінгу скаже вам, що споживач давно сприймає упаковкупродукту цілком — колірною плямою. Деякі горе-фахівці тому навіть сталиназивати в підручниках з маркетингу упаковку товару «комбінованим товарнимзнаком»… Епоха «чистого знака» проходить стрімко — намагаючись врятуватистарого друга, дизайнери навішують на нього скляні ефекти, відблиски, тіні,градієнти — намагаючись продовжити йому життя. Навіть гігант «Apple» неуникнув цієї долі, підтверджуючи відому тезу про те, що, створений сьогодні,цей логотип б не працював… Брендінгпред'являє до логотипів нового покоління інші вимоги — пластичність, природнадинамічність (всім вже набридла висмоктана з пальця анімація в логотипах, вяких вона не передбачена — але відео, флеш та інші медіа вимагають від логодинаміки), зручність підстроювання під будь-яку композицію, без втратиролі знака в ній… Поїзд простих форм пішов давним-давно.

Ще двадцять років тому,напевно, видали патент на останню стоїть закорлючку. Всі подальші експерименти в цій області — явний провал завданнястворення впізнаваності і конкуренції образів. Саме тому я кажу «прощай,звичний логотип». Логотип нового покоління зовсім інший. Часто, він тривимірний, часто він — неіснуюча фігураабо фігура зі складною топологією — загальне тільки в одному — він легкозапам'ятовується, впізнається і не виглядає надумано.  Наскрізнасистема візуальної ідентифікації — що це? Ми часто говоримо «сучасна системавізуальної ідентифікації бренду повинна бути інтегральною і наскрізний», але щоце означає на практиці? Загалом-то, все просто — наскрізна айдентіка є всепроникною — вона пластична, легко трансформується дляпотреб будь-якого візуала, звернення. Достатня і надлишкова системаобразів і правил, яка не витісняє сенсу, але і не втрачається сама. Щоб кращезрозуміти, що це означає — давайте розглянемо типові помилки. Вірна ознака поганого логотипу — самодостатній, гордийзначок, який відкидає будь-яке сусідство, який комфортно себе почуває тількипосеред великого білого аркуша. Вірна ознака присутності «фірмового стилю» — цеколи все, що може зробити дизайнер — це вліпити логотип на весь аркуш, підобріз або здубльовані його, зробивши «водяним знаком». Двічі чи тричінавіть повторений логотип — це ще не система ідентифікації. Фірмовий колір і фірмовий блок (безкоштовні додатки до«не менше фірмовому» стилем) — як багато в цих звуках для серця російської…Для початку — про концепцію «фірмового блоку» — тут все просто і зрозуміло — зібрати в стійку композицію лого, адреси з телефоном, яку-небудь смужечку зрюшіком і накидати на всі макети. Ctrl + C, Ctrl + V — просто, зручно, фірмово,стильно… допомагає це створення стійкої системи ідентифікації — навряд чи… Такий блок споживач миттєво вчиться ігнорувати — селективний фільтр, білапляма на сітківці ока, якщо хочете. Та ж історія про добре відомий вдизайнерських колах стиль «лого в лівому куті». Кожен молодий дизайнер рано чипізно осягає велике Дао — він заливає весь аркуш червоним кольором і ставить наньому маленьке біле лого, або заливає лист зеленим кольором — а логотип робитьзолотим — це не має значення, головне, що виглядає неймовірно круто: лаконічно,витримано, стильно. Навіть клієнт не можестримати своє «ааах»…

Тільки отодин підступ — фірмового кольору, навіть коли його дуже багато, недостатньо дляідентифікації — виділитися він не дозволяє. Навпаки, відкриває плиту надбратською могилою однакових жертв «фірмового брак стилю». Або ось — округленікуточки, ще одне болюче тренд сучасного дизайну. Одна з найважливіших завданьсучасної системи візуальної ідентифікації — зробити все її елементи, починаючивід лого — осмисленими і застосовними. Ситуація, коли знак повинен бути великимі головним у композит, а інакше він не потрібен і його не видно, не повинна виникатив принципі. Також і з вторинними елементами — їм не місце на задвіркахкомпозиції. Я називаю це «органічністю системи».


1.1.3Айдентика

 

Завданнянаскрізний айдентики — ідентифікація повідомлення, моментальне, підсвідоме,безпомилкове визначення належності повідомлення, макету, носія до конкретногобренду. Саме тому будь-яке повідомлення, будь-візуал повинен більш ніж на 50%складатися з елементів системи ідентифікації. Первинні і вторинні елементи,характерні ознаки у верстці і шрифтах, колірна домінанта. У русі у споживача є5 секунд на те, щоб вважати приналежність звернення — це є визначальним уприйнятті рішення про те, чи цікаво це йому. Саме зарахунок моментального зчитування приналежності працює система ідентифікації взрізі довгострокового брендингового ефекту і ефекту зйомки. Незалежно від того, чи цікавить респондентаповідомлення — він згадує про марку. Бренд первинні суті дробовихкомунікацій. Чим глибше проникнення системиідентифікації в суть первинних складових візуальної комунікації — тим краще. Простішекажучи, чим більше простих елементів в макеті або ролику говорить про бренд — тим більш значуща перемога дизайнерів. Сьогоднібезглуздо говорити про систему ідентифікації, яка не описує і не проникає вдизайн сайту, відео-рекламу і презентаційний контент. Головне, не перегнутипалицю… Хіромантія — це така наука про читання ліній на руках. Ніби як, на руках людини написано все минуле,майбутнє, всі хвороби… Таку ж хіромантію розповідають горе-маркетологи ігоре-дизайнери про своїх логотипах — ця лінія символізує зростання, ця пляма — наші прагнення, а чайка — натякає на височину намірів… Знайоме? Усвідомтесобі — споживач не хоче «читати» Ваш логотип. Вінне збирається гадати по ньому, передбачати долю і обчислювати місію вашогобізнесу. Загалом-то, він не дуже хоче навіть читати вашу рекламну поліграфію,але вже логотип… Звільніть! Завдання системи візуальної ідентифікації не втому, щоб пояснювати сенс логотипу. Логотип магазину керамічної плитки повиненщось говорити про магазин, без відеоряду, без титрів? Ні! Сенс лого — запам'ятатися і викликати асоціації, пов'язані з магазином! Виділити магазин із загального потоку, пов'язати зпевними емоціями. Легко здогадатися, що зображення телефону в логотипі недопоможе легкої ідентифікації телефонної компанії просто тому, що приналежністьлоготипу ідентифікує титр «Телефонна компанія Уралтелеком», наприклад. Аякщо в рекламі, бланках і бордах не буде титру — це величезна помилка. Телефон у логотипі просто зайвий, він — вірний шлях надійнозагубитися серед сотень інших телефончиком і телефонних трубок… Консерватизмв підходах до ідентифікації вже породив традиційну проблему — пам'ятаєморекламу, але не пам'ятаємо що рекламувалося.

Вся справа в тому, щовсередині системи візуальних стандартів найчастіше немає місця для фантазії. Все, що може зробити дизайнер по цих гайдлайнам — повісити стрічку зверху і смужечку знизу. Цим споживача не зачепиш, і томуосновна дія розгортається якраз між стилеобразующими елементами, відсуваючи їхна другий і навіть третій план — так люди звикають не помічати бренду зазверненням… Один з перших проривів на нашому ринку зробили британціWollf & Oliins та їх айдентіка Білайну. Гранично просто. Чорні та жовті смуги, але не внизу або вгорі макета інавіть не навколо літер — скрізь! На предметах, у відео, на сайті, всерединііміджів, в логотипі… Наскрізна система, все проникаючий візуальні ознакибренду. Ми очікували хвилі наслідувачів, але нічого подібного не сталося. Бренд«Білайн» залишається впізнаваним ось вже 5 років. Аналогічна історія відбуласяі зі скандально відомим ребрендингом UMC у МТС. Швидко усвідомивши помилки наетапі виведення бренду і усунувши «яєчний» акцент з комунікації та філософії,МТС стрімко набрав обертів і зараз має ідеальну впізнаваність. Значно перевищуєвпізнаваність UMC навіть на піку його «розкрутки».Клієнт або споживач — перша скрипка в будь-якомумаркетинговому оркестрі. Всі зусилля спрямовані на нього.

На дворі 21-е століття іварто запам'ятати, що ще до початку робіт над ідентичністю бренду вартозадуматися про те, де споживачеві має бути зустрічатися з нашими працяминайчастіше. Адже якщо це маленький магазинчик — то носії — вивіска, тара,цінники, пакети — обмежені в розмірах і виразних засобах. Якщо бізнес — це юридичнаконтора, то жити логотипу тільки на візитках та на бланках з папками, тихо інепомітно. А якщо велика мережа супермаркетів — то хто побачить її візитки ібланки? Білборди, відео, Інтернет, партизанські медіа, інтер'єр і екстер'єр,система навігації і корпоративний журнал — носії стилю, створюють величезнийпростір, яким ми зобов'язані скористатися. Якщо ресторан: носії — меню,інтер'єри, листівки, фірмовий одяг, зовнішня реклама.

Все частіше виникаютьзавдання, коли традиційний, монохромний логотип не потрібен в принципі.Наприклад, бізнес ведеться в онлайні — це інформаційний портал — соціальнамережа. Реклама тільки по ТБ і на rich-media в мережі, бланки тільки електроннідля відправки по e-mail. Фантастика? Реальність! Розуміти споживача — це значитьне тільки знати і використовувати те, де ми зіткнемося з ним. Це, в першучергу, розуміти що він хоче побачити. Якщо йому не потрібен Ваш логотип істиль, якщо Ви — найкраща у місті компанія з пошукової оптимізації сайту,наприклад, вам абсолютно ні до чого давати рекламу. Ваші клієнти приходять зарекомендацією — вам не потрібна ніяка система айдентики. Ваша ідентичність цеВи самі!

1.1.4Дизайн Apple

Одна звідмінних особливостей продуктів компанії Apple — це її неповторний дизайн,який вже встиг стати іконою стилю в комп'ютерній індустрії. Коли персональнікомп'ютери тільки почали з'являтися, їх було мало, ніхто і не думав про дизайн.Перші споживачі продукції Apple Computers не надавали особливого значеннязовнішньому вигляду комп'ютера. На першому місці був пошук рішень для зменшенняваги і габаритів. Однак, через кілька років, ситуація кардинально змінилася.Персональні комп'ютери стали дуже затребуваним товаром, і, природно конкуренціяна комп'ютерному ринку загострилася. Крім досягнень в технічній сфері потрібнобуло придумати щось таке, що стало б додатково виділяти продукцію Apple іззагальної маси. Саме тому в компанії велика увага стали приділяти дизайну. Насьогоднішній день можна сміливо стверджувати, що Apple випереджає моду. Багатокомпаній, навіть досить великі, без докорів совісті переймають багато вдалірішення. Що вже говорити про тих китайських фірмах, які майже один в одинскопіювали дизайн продукції Apple. Оригінальний стиль продукції компанії — цілком і повністю заслуга геніального дизайнера Джонатана Айва, який займаєтьсястилем Apple з 1992 року. Кожна деталь MacBook — від плавних форм корпусуunibody до скляного трекпеда Multi-Touch — ретельно продумана і опрацьована.

Колишнійпрограміст Apple Франсіско Толмаскі, який працював над Safari для iPhone, анині — засновник стартапу 280 North, відкрив секрет Apple у створенні вдалихдизайнерських рішень. Він простий, як і все геніальне. Самедизайнери займають в Apple привілейовані становище. Тільки вони вирішують, яким бути остаточного продукту, не рахуючись зіскладнощами реалізації. На програмістів лягає важка ноша пошуку нових, часом,абсолютно неймовірних рішень. Підтверджуючи ці слова, в одному зі своїхінтерв'ю колишній директор Apple Джон Скаллі розповів кумедну історію. У нійодин його друг, один з вендер компанії Apple, розповідає про свої враження відвідвідин однієї зустрічі в Apple і інший в Microsoft. Відмінною особливістюзустрічі в Apple було спільне шанобливе ставлення до «класудизайнерів». Адже тільки в Apple дизайнери звітують прямо виконавчомудиректору. А в Microsoft ідею дизайну обговорювали виключно«технарі». Дизайнери на зустрічі взагалі не були присутні. Прорезультати таких різних підходів судити споживачеві.

споживання бренд логотип конкурентний

1.1.5Тенденції у дизайні логотипів

Логотипи — це знаки, образи, придумані для легкого розпізнавання. Вони використовуютьсяорганізаціями самих різних типів по всьому світу — від міжнародних корпораційдо благодійних фондів, від політичних партій до місцевих громад і шкіл. Вонитакож можуть символізувати окремі товари і послуги. Більшість людей вважають логотипи лише символами, що містять якийсьабстрактний або іконографічний елемент, на зразок «галочки» Nike абопанди «Всесвітнього фонду дикої природи» Але логотип точно так самоможе бути всього лише комбінацією типографических елементів: літер, слів, цифрі знаків пунктуації, набраних певним шрифтом (як, наприклад, у 3M іKellogg's). І в багатьох випадках він насправдітаким і є. Більшість знаків характеризується одночасним використанням слів ісимволів. Найчастіше ми бачимо слово, в якому одна з букв обігрує який-небудьобраз, або образ, що містить назву компанії. Логотипи, або так звані«символи брендів» (створених компаніями), звичайно є невеликоючастиною значно більшої системи ідентифікації, яка може включати в себе новуназву і слоган, розробку «архітектури бренду» і послідовнезастосування корпоративної моделі образів і «тону мови». Однаклоготип, без сумніву, є центральною частиною системи ідентифікації і ключовимчинником для її сприйняття людьми. Створення символічного образу зазвичайвважається найбільш істотним елементом графічного мистецтва дизайнерів. Самепередача змісту кількома лініями, перетворення великого і складного в щосьпросте й унікальне являє собою одну з головних труднощів для сучасниххудожників. У компаній, що займаються графічним дизайном, немає продукції,подібної до цієї, яка б залучала таку ж увагу публіки і піддавалася б настількиретельному вивченню. Немає і кращого способу заявити про себе всьому світу.

На сайтпроекту LogoLounge.com за останні півтора року було надіслано більше 35 000логотипів з усього світу. Була виконана величезна робота у порівнянні такласифікації зібраних лого. І так, час підвести підсумки. Прозорість у дизайнілоготипів перестала бути трендом. Вона настільки часто зустрічається, щоперейшла в розряд типових прийомів. Все частіше використовуються відтінкияскравих кольорів. Мабуть впливають екранні кольору. Ми все більше занурюємосяв RGB, і менше живемо в CMYK-світі. Роль тексту в логотипі зростає. Замовники ідизайнери ставлять за мету зробити логотип маркетинговим інструментом. Словадопомагають зробити повідомлення більш коротким і прямим. Деякілого просто нафаршировані інформацією. Використаннякольору стало ще більш нестримним. Колірна палітра веселки перестала бути такимсобі символом і все більше ілюструє концепцію повного спектру, більш широкоговибору або додаткових можливостей. Дуже радує тенденція свіжого дизайну з країнСхідного блоку. Там є якась свобода, яку втратили дизайнери Заходу. На відмінувід західних колег вони схильні представляти замовникові більш широкий діапазонваріантів, розглядаючи завдання з різних сторін. Звичайно, всі концепції неможуть бути вдалими, але сил на експерименти і проби вони не шкодують.Скандинавський дизайн теж порадував позитивним зрушенням в легшому, свіжомунапрямку. У скандинавських країнах завжди віддавалася перевага чистим лініям вдизайні. І зараз там відбувається пошук нових і сучасних рішень у цьому руслі.Що ще особливого в цьому році? Присутня почуття оптимізму у багатьох проектах.Або, принаймні, клієнти намагаються заявити, що їм нічого не страшно.

Набагатобільше з'явилося ламаних ліній, ограновування і анімації.  Різноманітнікомбінації кіл, особливо вкладення один в одного і зменшення розмірів. Зеленийколір все ще широко розповсюджений, але не так домінує, як раніше. Це вноситьсвіжість у будь-яку палітру. Ще один важливий момент. Протягом багатьох роківуспішність логотипу пов'язували з формою. Такі логотипи використали один абокілька кольорів. Зараз все більше приділяється увагиоформленню логотипу. Його форма, поверхняслужить полотном для передачі задуму. Як і раніше гарна графіка і оригінальнаідея мають вирішальне значення в успіху логотипу, але поверхневі ефекти додаютьнові грані для передачі змісту. Варто відзначити, що цей щорічний оглядне є книгою рецептів успішного логотипу, а лише виступає списком основнихтрендів в розробці логотипів за минулий рік. Цедозволяє простежити в яких напрямках розвивається дизайн логотипів і працюватиз урахуванням цих тенденцій. Кубізм Цей стиль одержав популярністьзавдяки таким талановитим митцям, як Пабло Пікассо і Жорж Брак, який заснувавкубізм. Спрощення складних форм і кольорів з допомогою граней надає якусь естетичнупривабливість. Зараз подібні ефекти легко отримати за допомогою програм. Алеручна робота все ж робить ефект більш привабливим. Подібні форми є продовженнямбагатопроменевої зірки. Особливу привабливістьвони набувають при використанні тривимірних ефектів. Часто викликаютьматематичні і таємничі асоціації. Як правило,будівля складається з центру і множинних променів або граней і балансує на межіхаосу і порядку. Ставить завданням підкреслити, що складність теж можебути організована. Агресивна форма поверхні характеризує певні якостізамовника. Прийом розмитості зображення дозволяє затримати погляд глядача хочаб для того, щоб розпізнати графіком. Але частіше за цим стоїть якась ідея. Іноді набагато цікавіше розпізнати задумку логотипу,ніж отримати пряму відповідь в лоб, але важливо не перемудрувати, щоб невикликати у глядача почуття неспроможності побачити ідею. Системахаотичних звиваються відростків. Відрізняєтьсявід квіткових завитків і закручувань з геометричною закономірністю. Привертаєсвоїм природним і природним безладом. Недосконалість, яке не відштовхує, якрукописне лист у порівнянні з масовим спамом. Накладення об'єктів з різнимикольорами для отримання пересічних областей. Якправило, використовують чисті, світлі тони або кольору, щоб при накладенніотримати більш темні. Найчастіше використовують палітру CMYK або RGB.

Прийом частослужить для демонстрації інтеграції частин в єдине ціле або навпаки розбивкуцілого на складові частини. Іноді додають зміщення елементів в одному напрямку,що надає відчуття динаміки і руху. Одна велика форма формується групуваннямбезлічі інших маленьких форм. Часто використовують для демонстрації перевагоб'єднання в єдине ціле. Таким чином, навіть незначні деталі,об'єднуючись в одну конструкцію, отримують нові можливості та якості. Пиксел часто виступає вимірювальної одиницею цифровогосвіту, тим самим характеризуючи графіком, як ознака сучасних технологій. Але вповсякденній роботі за монітором ми не помічаємо ті мільйони пікселів, якіскладають зображення. І тільки збільшивши картинки, ми бачимо з чого вонискладаються. Використання піксельної графіки в логотипі, надає йому більшоївідкритості, як би показуючи себе під мікроскопом. В основі графікидеяких лого лежить шестигранник. Умілевикористання можливостей цієї форми дає можливість отримати ілюзію простору йбагатогранності. Такий прийом приваблює глядача своєю загадковістюголоволомки і математичної гармонією. Форма і колір утворюються за рахунокзвичайного пункту. Оперуючи щільністю розміщенняточок можна домогтися відчуття тонального переходу кольору. Точно такожможна оперувати чіткістю форм. М'які розмиваннякраїв надає якісь тактильні відчуття і асоціюється з природою атмосфери ізоряного неба. Форма служить вічком для перегляду іншого зображення. Ми ніби бачимо з-за лаштунків світ, який характеризуєабо розкриває сенс об'єкта, що виступає вічком у цей світ. Такий прийомслужить додатковим способом донести ідею логотипу глядачеві або підкреслити її.Ефект схожий з розгорнутими стрічками на вентиляторах і кондиціонерах.Асоціюються з приємним прохолодним вітерцем. Частострічки представлені у формі мови або полум'я з звуженням на кінці.

Як правило,всі стрічки мають різні кольори або різні відтінки одного кольору, інодінапівпрозорі з видимим перетином між собою. Ефект розвіваються стрічокнадає відчуття свободи, відсутності контролю, веселого настрою і свята. Використання в логотипі круглого сліду від чашки абокелих стало досить поширеним. Але в цю групу увійшли логотипи, яківикористовують техніку плями на більш високому рівні. Пляма дуже гармонійно вписується в образ, при цьому, не домінуючи надним. Ефект, який ми найчастіше спостерігаємо при феєрверки — спалах зрозлітаються в усі сторони струменями світла. Образ,який легко зв'язати з активності, порушення, сплеском позитивних емоцій, якічасто супроводжують святкові та урочисті хвилини. Графічні елементи ілюструютьшвидке, миттєве рух від центру в усі сторони. У більшості випадківвикористовуються яскраві кольори. Останні рокичасто зустрічалися різні одноколірні рішення на тему флористики, лози,квіткових завитків та ін. Дана тематика, мабуть, знайшла нове втілення.Графіка, характерна для шпалер наших осель, тепер заповнює форми та силуетилоготипів. Строкаті і яскраві кольори в поєднанні з обойному графікою наділяютьсилуети специфічними емоціями. Айдентіка стає все складніше, обростаючивсілякими елементами фірмового стилю. Часом, при комбінації або об'єднання їх,стає дуже складно досягти рівноваги в логотипі. Вимальовується певний спосіб організаціїелементів — висипати все в одну коробку і акуратно розкласти у ній всіелементи. Це, як залити воду в форму для льоду, де вона зручно розміститься ізастигне в оптимальному положенні. Слід також відзначити такі тенденції:Отримання об'ємної графіки шляхом видавлюванняскладних профілів. Орнамент або повторювані форми, характерні длястьобаних ковдр. Розтягування і деформація форми, характерні для танучих абоплавящихся об'єктів. Викривлення, нагадує відображення об'єктів в кривихдзеркалах. Розтяжка колірного спектру по замкнутому контуру. Найчастіше фігуране замкнута, а має форму близьку до вінка. Графіка, отримана частоповторюваними циклічними тонкими лініями. Не обов'язково у вигляді розеток,створених спірографом.

2.2 Майбутнє брендингу

 

Скільки важливих і звичнихречей придумали письменники-фантасти! Мобільний телефон, штучний інтелект,вертоліт, роботів… Роль фантастики в становленні технічного прогресу важкопереоцінити. Цілі групи вчених, що іменуються футуристами або футурологами, вивчаютьмайбутнє, роблять прогнози і фантастичні припущення. І до них прислухаєтьсяреальний сектор економіки.

Але якщо вчені таписьменники-фантасти минулого висували свої геніальні гіпотези при світлігасових ламп і єдиними знайомими їм чудесами техніки були радіоприймач ігроміздкий телевізор, то ми — зовсім інше покоління. Нас оточують натяки іпідказки. Наука крокує семимильними кроками. Високі технології, доступнірядовому споживачеві, з кожним днем стають все неймовірніше. Однак миумудряємося не помічати цього, вплітаючи міцну нитку архаїки в полотномайбутнього, що наступає на наших очах.

Ризики та обмеження. Найближчимчасом світ помітно наблизиться до концепції інформаційного суспільства.Розвинеться інфраструктура інтернет-торгівлі та доставки на замовлення. Всізавжди буде в наявності, і сегменту товарів масового попиту стане складнішеконкурувати на рівні представленості.

В атмосфері загальноїдоступності інформації, продуктів і послуг будуть працювати тільки дві тактикипродажів: безальтернативне нав'язування продукту в обмін на сервіс або брендингз вузькою сегментацією цільових аудиторій і подальшого «точкової» конкуренцієюв межах сегментів. Такі вузько спрямовані бренди стануть робочим інструментомбізнесу.

Ключові інструменти брендингув майбутньому. Безумовно, «революція» в брендінгу нас не очікує. Паростки іперші успішні застосування описаних інструментів спостерігаються у світовійпрактиці вже сьогодні. Я впевнений, що в доступному для огляду майбутньому вонистануть ключовими.

Брендинг, як наука, будестрімко ставати інтегральної дисципліною, яка охоплює всі аспекти соціальногожиття індивідуума і соціальних груп. Я очікую, що в близькому майбутньомубрендинг займе чільне місце на вершині маркетингових дисциплін.

Бренд повсюдно стане головнимактивом будь-якої компанії. Корпоратизація і укрупнення бізнесу неминуче, алесаме без альтернативність постачальника і виробника, яка буде охолоджуватиспоживчий інтерес, призведе виробників до необхідності створення різних брендівдля збільшення сумарних продажів. І тому, по суті, конкуренції між ними небуде, тому що це бренди однієї компанії, ринок поступово прийде до ситуації,коли споживач буде купувати бренд, а не сам продукт. І вартість бренду увартості компанії та продукту буде стрімко рости.

На наступному етапі розвиткусуспільства, брендинг, як вид діяльності, еволюціонує в процес створеннябезпосередньо товару або послуги. Термін «бренд» буде нерозривно пов'язаний зконкретним унікальним продуктом або сервісом.

Дефіцит натуральної сировиниу світі, який починає спостерігатися вже сьогодні, змінить споживче товариство.Переважаючими стануть відверті продукти-сурогати, які можливо буде просуватитільки за допомогою інструментів lifestyle branding і branded culture.

Для багатьох галузей основнимзавданням брендингу стане створення і культивація серед цільової аудиторіїстилю життя, що базується на послугу / продукт (lifestyle branding). Нависокотехнологічних ринках, а також в області косметики, фармацевтики тапарфумерії, наступною стадією розвитку прикладних інструментів брендингу станекультивація потреб. Основним завданням брендингу в цих галузях стане винахід івпровадження в суспільстві нових потреб, відповідь на які буде давати тількипродукт.

Мегабренда та їх найближчіпослідовники опиняться перед необхідністю соціалізації брендів. Їх ресурсибудуть ставати «надбанням громадськості», бренди «частиною фольклору». Перша,спонтанна, хвиля таких процесів (початок яких вже можна спостерігати) призведефахівців з брендингу до можливості свідомої «соціалізації» брендів, тобтовведення бренду як аспекти соціально-культурного життя суспільства.

Branded CultureБрендінг станебільш активно розглядатися, як аспект культурної еволюції. Бренди будутьпоступово ставати продуцентами субкультур, які, з часом, будуть вливатися в«мейнстрімную» культуру, створюючи основу для branded culture майбутніхпоколінь.

1.2.1 Майбутнє ідентифікації

Що таке суспільствоінформації? Це зовсім не те, чим лякають нас голлівудські бойовики. У першучергу це наступний етап розвитку Інтернету. Глобальна мережа, що включає в себеактуальну інформацію на будь-яку тему. Вичерпно повну і доступну в усіх точкахпланети за допомогою кишенькових, настінних і настільних пристроїв. Інформація,незалежно від того, платна вона чи безкоштовна, буде надаватися за першимзапитом. Це стосується як відео, музики, кінематографічних продуктів, так іпрямої трансляції чого завгодно, включення в будь-яку веб-камеру планети,будь-яких комерційних і довідкових даних, замовлення і доставки чого завгоднокуди завгодно.

Чому ми говоримо про це? Томущо наближення цієї епохи вже змінює світ. Доступність інформації стане основоюжиття кожної нормальної людини. Щоб вижити і добитися успіху в таких умовах,брендам потрібно навчитися органічно інтегруватися в запитуваний контент, аголовне, бути бажаними гостями.

1.2.2 Глобальна змінасередовищ

Телебачення у виглядінекерованою плоскої картинки на екрані, журнали з паперовими сторінками,заповненими нерухомими зображеннями, газети з раз і назавжди надрукованимитекстами, паперові плакати розміром 3 × 6 м — традиційні середовищапоширення інформації 2009 року. Через 15 років вони залишаться тільки вспогадах. Те, що прийде їм на зміну, в корені змінить підхід до ідентифікаціїбрендів.

Товариство інформації — це непросто красивий термін. Якщо суспільство живе в постійній взаємодії зінформацією, якщо все довкілля стає інформаційною, що це означає длямаркетолога? Яким чином ми отримуємо доступ до інформації? За допомогоювізуальних інтерфейсів. Це означає, що вони будуть оточувати людину. Якщосьогодні інтерфейс є у вашого ноутбука і мобільного телефону, то завтра вінбуде у всього. З цього випливає простий висновок: у майбутньому інтерфейс втому чи іншому його вигляді стане основним носієм візуальної ідентифікації або,якщо завгодно, фірмового стилю бренду. Будь-який інтерфейс динамічний. Зточки зору проектувальника, хороший глобальний інтерфейс взаємодіє зкористувачем, відповідає на кожен його рух. Візуальна ідентифікація брендуповинна буде описувати не тільки зовнішній вигляд інтерфейсу, але і характернідинамічні стану. Вперше це продемонстрували дизайнери компанії Apple. До них мине знали, що станеться, якщо на екрані телефону розтягнути фотографію двомапальцями. Тактильний інтерфейс iPhone — перша ластівка того, що чекає фахівцівз брендингу в майбутньому. Майже рік тому відбулася історична подія. У вересні2008 року журнал Esquire вийшов з обкладинкою з електронного паперу.

Вперше в світі зображення наобкладинці журналу перетворилося з статичного у динамічний. Це ознака початкунової ери. У найближчому майбутньому нас очікують три процеси, які перевернутьуявлення про дизайн і візуальному брендінгу. По-перше, всі зображення, якізараз статичні і пасивні, стануть динамічними та інтерактивними. Розвиток технологіїелектронного паперу і multitouch змінить газети, журнали, книги і плакати.Уявіть свою рекламу в глянцевому журналі майбутнього. Вона повно кольоровий ідинамічна (може відтворювати відео, змінюватися, підключатися до Глобальноїмережі), а головне, реагує на натиснення і рух. Вона не може просто мерехтітиабо показувати відеоролик — споживачам це швидко набридне. Значить, вонаповинна реагувати на дотики, взаємодіяти з читачем. Чи готовий ваш бренд дотаких можливостей рекламних носіїв? Чи знаєте ви, як виглядає ваш бренд вдинаміці? По-друге, все, що раніше було плоским, динамічним і, можливо,реагувало на натискання, стане псевдо тривимірного і реагує на рух. Телевізори,монітори, зовнішня реклама та кишенькові устрою — усе почне показувати об'ємнукартинку. Її можна буде обійти ззаду, повернути на потрібний кут, наблизити івіддалити. У цю картинку можна буде навіть увійти. Уявіть собі тривимірнийбілборд, який можна об'їхати. Вас вже цікавить питання, як виглядає ваш логотипззаду? По-третє, у вищеописаних умовах навіть об'ємний рекламний ролик швидкостане банальністю. Традиційна візуальна ідентифікація, а також стилізаціядинамічних середовищ і станів (інтерфейсів і реакцій на дії та рухи), яка станеключовою в перше десятиліття після появи описаних технологій на масовому ринку,не зможуть відповісти на питання, що має прийти на зміну рекламному відео.Озираючись на останні досягнення прогресу, можна припустити, що наступниметапом брендингу стане повсюдне впровадження звуковий і тактильної ідентифікації,а також ідентифікації за запахом.На цьому я закінчую свій прогноз. Випопереджені.

1.3 Українськийдизайн — це Європейський дизайн

Студіяграфічного дизайну Юрка Гуцуляка отримала зразу дві престижні нагороди наурочистій церемонії European Design Awards, яка відбулася в Стокгольмі 18травня 2008р. Власне чи не вперше Європа дізналася, що в Україні є Дизайн і цейДизайн високого рівня. Першу нагороду Юрку вручили за серію CD „Національназаслужена капела бандуристів України ім. Г. І.Майбороди” в номінації«Упаковка / CD, DVD». Ця робота вже добре відома поціновувачамукраїнського дизайну і отримала вже декілька престижних міжнародних нагород. Другунагороду Юрко Гуцуляк отримав за вітальну листівку для торгової марки«Коктебель» в номінації «Вітальна листівка / Флаєр».

European DesignAwards — це щорічний загальноєвропейський конкурс в сфері графічного дизайну,ілюстрації та мультимедійного дизайну, що має на меті виявлення кращих зразківвізуальних комунікацій Європи.

Подіявідбувається за підтримки 12 провідних часописів Європи в сфері графічногодизайну, а саме: 2+3D, CAP & Design, +design, étapes, Eye, idpure,Items, kak, Linea Grafica, Novum, TYPO і Visual. Представники цих видань і єчленами журі, що забезпечує конкурсу високу якість оцінки робіт. Зарезультатами фестивалю публікується щорічний каталог, де розміщені роботипереможців та фіналістів, який розповсюджується по всьому світу. Нагородженнякращих дизайнерів Європи відбулося в рамках Тижня Європейського Дизайну, який вцьому році пройшов у Стокгольмі з 15 по 19 травня 2008 року.

1.3.1 Проблема становлення дизайн-освіти

Головнимичинниками, що обумовлюють формування сучасної теорії та методики дизайну єпроблеми благоустрою середовища життєдіяльності людини в умовах розвиткуекономіки України. Сучасна модель „дизайн-творення” в Україні вимагаєпріоритетного вирішення проблем, істотним чинником якого став напрям наєвропейську інтеграцію.

Якокрема галузь мистецтва, дизайн існує зовсім нещодавно.

Найпомітнішимифундаторами раціонал-функціоналізму в дизайні ХХ ст. стали Велика Британія таНімеччина. Впровадження дизайну саме в систему освіти започаткувала школа„Штаатліхес Баугауз”, у якій було запроваджено особливу, розроблену В.Гропіусом єдину систему освіти, де „чисте та ужиткове мистецтво розвивалися угармонійному взаємозв’язку” [1]. Чи не вперше були задекларовані головніпринципи педагогічної системи – розвиток творчої індивідуальності та практичноїроботи в майстерні. Пізніше Ульмська школа в Англії підхопила та розвинулапедагогічну лінію „Баугауз” і стала джерелом функціонального дизайну у світіпротягом др. пол. ХХ ст.

Зарубіжнийдосвід педагогічних систем вказує на особливу зацікавленість дизайном у всіхсферах життя, а в таких країнах, як Великобританія, Японія, цю проблемупіднесено до рангу державної політики [2]. Відмітною рисою часу єзатребуваність роботи дизайнера й на вітчизняному ринку праці, проте розвитокдизайн-освіти не розглядається в Україні як необхідна складова загальноїбагатоступеневої освіти. Існує певна необхідність перегляду концепції освітизагалом, що суттєво розширює і поглиблює розуміння сутності дизайну та вимагаєстворення державної програми розвитку даної дисципліни.

УХаркові загальновизнаним центром дизайнерської освіти в Україні вважаєтьсядержавна академія дизайну і мистецтв (ХДАДМ), де навчання проводиться поголовних галузях сучасного дизайну – промисловий, графічний та дизайнсередовища. Проте мусимо визнати, що давні традиції харківського дизайну(зокрема, однією з перших у Російській Імперії художньо-промислових шкіл булазаснована у 1894 році школа Марії Раєвської-Іванової) ведуть до вельмиактивного розвою великої кількості кафедр дизайну у різних вищих навчальнихзакладах міста.

Відповіднодо формування системи розвитку українського дизайну (започаткованого постановамиКабінету Міністрів України від 20.01.97 р. № 37 „Про першочергові заходирозвитку національної системи дизайну і впровадження їхніх досягнень упромисловому комплексі України, об’єктах житлової, виробничої ісоціально-культурної сфер” та ін.) при Харківському національному педагогічномууніверситеті ім. Г.С. Сковороди у 2003 р. створено кафедру „Дизайн. Моделюванняодягу”. Ії відкриття майже збіглося із реорганізацією вищої освіти в Україні тапереходом на ступеневу освіту.

Так,освітньо-кваліфікаційні програми за рівнями „спеціаліст” та „магістр” набулинового та поглибленого значення, їхня спрямованість варіюється в залежності відпрофілю і спеціалізації дизайн-навчання. Більше уваги надано розподілу змістута обсягу спеціалізованого матеріалу під час фахової підготовки випускників. Заголовну концепцію дизайн-навчання взяті теоретичні положення ХДАДМ, щобазуються переважно на педагогічних засадах школи Баугауз. Так, для якісного таґрунтовного навчання студента–магістра і спеціаліста особливого значеннянабувають такі вузькофахові дисципліни як „теоретичні основи дизайну”,„трансформація в дизайні”, „комплексне проектування”, „історія дизайну”,„мистецтвознавство”, „виробнича практика”, „комп’ютерна графіка” та ряд ін.Ціла низка загально-художніх, гуманітарних, педагогічних дисциплін викладаєтьсясилами відповідних кафедр. Подібна структура навчальних дисциплін є нинітиповою для багатьох європейських дизайнерських шкіл.

Задля цілеспрямованої підготовки фахівців та покращення методичної роботи на художньо-графічномуфакультеті створено навчально-методичну комісію з дизайну, розробленометодологію та методичну базу формування системи дизайну моделювання одягу,підготовлено нормативну базу дизайнерської діяльності. Пріоритетним напрямомкафедри „Дизайн.

Моделюванняодягу” є зв’язок із виробництвом. Так, студенти нашого університету отримуютьреальні навички в процесі роботи на провідних швейних фабриках міста і маютьзмогу впроваджувати свої моделі до масового виробництва. Подібний методичнорозроблений підхід передбачає активну соціально-культурну і економічну позиціюдизайнера одягу на всіх етапах створення продукції до перетворення її в товар.

Можливістьрозвивати й будувати сучасну дизайнерську освіту дає і широке вивченнямистецтвознавчої спадщини за курсом „Історії дизайну” яка направлена наформування професійного рівня майбутніх дизайнерів, показує роль і місцесучасного дизайну в суспільстві, принципи його розвитку.

Звичайно,освоєння сучасного мистецтвознавчого пласта має велике теоретично-методичнезначення та є суттєвою умовою формування висококваліфікованого фахівця.

Підсумовуючи,скажемо, що дизайн із його соціокультурною спрямованістю, художньо-образниммисленням є тією формою науково-практичної діяльності, за допомогою якоїможливе утворення та реалізація таких соціально значущих програм, яккультурно-виховна, розвитку творчого потенціалу молоді тощо.


ВИСНОВКИ ТАПРОПОЗИЦІЇ

Як нам хочетьсяпоглянути хоч одним оком у майбутнє, чи не так? Наприклад, ну якоговеб-дизайнеру не хотілося б дізнатися яким буде Інтернет і в який бік зробитькрок дизайн сайтів, блогів, порталів через 5, а то і через 10, 20, а може і всі30 років? Дізнатися — і першим це застосувати! Але для чого болісно чекатицього майбутнього, якщо нам самим можна починати його створювати? «Всі ідеї внауці народилися в драматичному конфлікті між реальністю і нашими спробами їїзрозуміти.» — Альберт Ейнштейн Головне — вхопитися і зуміти реалізувати тідизайнерські ідеї, те чого підсвідомо хочеться кожному з нас. Але які вони ціідеї?

Не потрібно бутипросунутим тренд-сетером, щоб передбачити захоплення сучасного світу екодизайном. Дитина техногенної цивілізації, сучасна людина прийшов до висновку,що розвиток машин на тлі занепаду людської природи призводить до страшнихкатаклізмів. Глобалізація, що поглинула світ, видає продукт у виглядітюннінгованних тіл, шкідливих харчових добавок, нав'язаних шаблонів мислення іштучної навколишнього середовища. Першими до рішучих дій вдалися дизайнери, якіпроголосили у своїй роботі принципи природності і натуральності. Втілюватипроект екологічно чистою, комфортної, благотворно впливає на всі сферидіяльності людини життя вони почали з інтер'єру. Штучні матеріали ніколи незрівняються з оригіналом: предмет з цього дерева має особливий чарівний аромат,природний камінь має неповторною формою, а використання натуральних тканин — запорука вашого здоров'я і краси.


БІБЛІОГРАФІЯ

 

1. Гройс Б. Мистецтво, дизайн, політика №3, 2004,- с.54-57.

2. Кантор К. До проблеми суспільної природи дизайну / / Питання технічної естетики. — 1970-вип.2.-с.18-80.

3. Загоруйко С.Т. Традиції і формування культури споживання. / / Традиції сучасність / За редакцією І.І. Фурсіна .- Севастополь: чорноморське вище військово-морське училище імені П. С. Нахімова, 1985-352с.

4. Федоров М. Естетична цінність предметного середовища. / / Питання технічної естетики. -1970-вип.2 .- с.196-231.

5. Даниленко В.Я. Основи дизайну: Навчальний посібник. — Х.: ХДАДМ, 2003. 18 с.

6. ЧігарьоковВ., Діжур А. Проектна культура і діти. З досвіду освіти у Великобританії / /Технічна естетика. — 1990. — № 4.

 

ДОДАТКИ

 

Додаток 1

 

Неймовірне поданняпро технологічний майбутньому 2019 у конструкторів зMicrosoft.

/>


Додаток 2

iMo — дизайн майбутнього робот-кара від Apple

/>

 

Додаток 3

 

Дизайнінтер'єру взуттєвого магазину «Stuart Weitzman»

/> 

 

Додаток 4

 

Сучасна графіка– Алекс Трочут

/>

 

Додаток 5

 

Сучасний дизайнодягу – модельєр Олександр Маккуін

/>

 

Додаток 6

 

Кращий логотип Європи, зроблений в Іспанії. Це лого виноробів — пляшка і штопор разом.

/>


Додаток 7

Один з найкращих логотипів світу — Unilever

/>

еще рефераты
Еще работы по маркетингу