Реферат: Аналіз ступеня відповідності товарної номенклатури потребам ринку

1. Загальні відомості прокомпанію Житомирське ЗАТ «Ліктрави»

ЗАТ Житомирське«Лікарські трави» (скорочено «Ліктрави») засноване у 1928 році. За більш ніж 80років роботи з невеликої бази по переробці лікарської рослинної сировини заводпереріс в потужне підприємство. Підприємство займається заготівлею лікарськоїрослинної сировини, її переробкою та фасуванням, виробництвом і продажемлікарських засобів, товарів народного споживання та іншими видами діяльності.Знаходиться за адресою м. Житомир, 1001, вул. Київське шосе, 21.

ЗАТ «Ліктрави»засноване на колективній формі власності. Жодна людина в Товаристві не володієбільш ніж 5% акцій Товариства.

Вжепонад 5 років у ЗАТ «Ліктрави» існує науковий центр, який розробляє тавпроваджує у виробництво нові види продукції. Очолює його доктор фармацевтичнихнаук, професор Петро Печерський.

Всі лікарські засоби, що випускаються заводом зареєстрованідозволені до застосування Міністерством охорони здоров'я України. Вся продукціящо реалізується, супроводжується сертифікатами якості, виданими відділомтехнічного контролю заводу і аналогічними паспортами державної інспекції поконтролю якості лікарських засобів [6].

МісіяЗАТ «Ліктрави»: «Зберегти лідируюче положення в галузі шляхомзадоволення потреб споживачів на високому рівні, а також за рахунок покращенняуправління господарською діяльністю підприємства».

Зметою доведення роботи підприємства до вимог GMP, GDP та GLP будується складзберігання сировини, проведено реконструкцію діючих складів зберігання готовоїпродукції. Проведено велику роботу з метою доведення виробничої дільниці досучасних вимог виробництва, охорони праці робітників, охорони навколишньогосередовища, здійснено реконструкцію виробничих приміщень, обладнано сучаснуприпливно-витяжну вентиляцію з системою охолодження припливного повітря влітній період року.

Партнерамизаводу є великі дистриб’юторські компанії країни, співробітництво з якими даєможливість доставити продукцію на полиці кожної аптеки України. Відповіднийрівень дистрибуції дає підприємству можливість експортувати продукцію доРеспубліки Білорусь, Молдови, Таджикистану та інших країн світу [9].

Основніекономічні та фінансові показники діяльності підприємства

При аналізі руху та функціонування стану основних засобівпідприємства (таблиця 1.1) вартість основних засобів постійно зростає і за три рокивартість збільшилась на 4802.7 тис грн. або більше ніж на 60%. Темп зростання ітемп приросту основних засобів складають 27,75%. При аналізі показниківфункціонального стану основних засобів можна сказати, що коефіцієнт зносу заостанні три роки зменшився на 5,39% при аналізі на початку року і на 2,66% вкінці року. А коефіцієнт придатності збільшився на 5,39% на початку року і на2,66% на кінець року.

За три роки дохід від реалізації продукції (табл. 1.2) збільшивсяна 9696,5 тис. грн., або на 36% в порівнянні з 2007 роком. Чистий дохід відреалізації також збільшився на 3815,6 тис. грн. Якщо проаналізувати операційнівитрати, то видно, що всі витрати за три роки значно збільшилися, таксобівартість реалізованої продукції збільшилась на 2891,9 тис. грн.,адміністративні витрати збільшилися майже в 1,5 рази, а витрати на збутзбільшилися майже в два рази. Лише інші операційні витрати за три роки трошкизменшилися. Валовий прибуток збільшився, але це збільшення незначне всього на 7%.Валовий прибуток у% до чистого доходу від реалізації продукції зменшився на 2,1%.При аналізі прибутку від операційної діяльності видно, що у 2009 році в порівняніз 2007 роком збільшився на 3756,8 тис. грн., тобто майже на 1,5 раза. Фінансовихта інвестиційних витрат в 2008 та 2009 роках зовсім не було. Прибуток відзвичайної діяльності в 2009 році склав 8117 тис. грн., а в динаміці за три рокизріс на 3003,2 тис. грн., тобто збільшився в 2009 році в порівнянні з 2007роком на 58%. Так як надзвичайних доходів і надзвичайних витрат і податку знадзвичайного прибутку не було то чистий прибуток повністю дорівнює прибуткувід звичайної діяльності і складає в 2009 році 8117 тис. грн. Якщо взяти чистийприбуток у% до прибутку від реалізації продукції то за три роки збільшився на3,1%. А якщо взяти чистий прибуток у% до валового прибутку то в порівнянні 2009року з 2007 роком зріс на майже 50%.

/>/>Таблиця 1.1 – Аналіз рухута функціонування стану основних засобів ЗАТ «Ліктрави»

з/п

Види пасивів

2007 р. 2008 р. 2009 р.

Зміни (+/–)

Вихідна інформація, тис. грн.

1 Вартість основних засобів на початок року 6294,4 6459,3 8638,4 2344 2 Вартість основних засобів на кінець року 6459,3 8638,4 11262 4802,7 3 Нарахована амортизація за рік 198,9 335,1 514,5 315,6 4 Знос основних засобів: а) на початок року 2684,6 2883,5 3218,6 534 6) на кінець року 2883,5 3218,6 3733,1 849,6

Показники руху основних засобів

5 Річний приріст (+) або зменшення (–), тис. грн. 164,9 2176,1 2623,6 2458,7 6 Темп зростання (зниження).% 102,62 133,74 130,37 27,75 7 Темп приросту (зменшення), % 2,62 33,74 30,37 27,75 8 Період обороту, років 32,1 22,53 16,34 -15,76

Показники функціонального стану основних засобів

9 Коефіцієнт зносу, % а) на початок року 42,65 44,64 37,26 -5,39 б) на кінець року 45,81 48,83 43,15 -2,66 10 Коефіцієнт придатності, % а) на початок року 57,35 55,36 62,74 5,39 6) на кінець року 54,19 50,17 56,85 2,66

Таблиця 1.2 – Аналіз фінансових результатів діяльності ЗАТ«Ліктрави»

№ з/п Види пасивів 2007 р. 2008 р 2009 р. Зміни (+/–) 1 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 26771,1 31684 36467,6 9696,5 2 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 28446,6 36563,6 32262,2 3815,6 3 у% до доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 106,3 115,4 88,5 -17,8 4 Операційні витрати, у тому числі: а) собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг); 16464,8 18323,8 19356,7 2891,9 б) адміністративні витрати; 1857,5 2065 2758,2 900,7 в) витрати на збут; 1187,6 1536,2 1901,2 713,6 г) інші операційні витрати. 2087,5 2025,1 1941,1 -146,4 5 Валовий прибуток (збиток) 11981,8 18239,8 12905,5 923,7 6 у% до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 42,1 49,9 40 -2,1 7 Прибуток (збиток) від операційної діяльності 6849,2 8312,1 10606 3756,8 8 Фінансові та інвестиційні доходи 212,6 833,6 800 587,4 9 Фінансові та інвестиційні витрати 243,4 -243,4 10 Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 6818,4 9153 11406 4587,6 11 Податок на прибуток від звичайної діяльності 1704,6 2546,5 3289 1584,4 12 Прибуток (збиток) від звичайної діяльності 5113,8 6606,5 8117 3003,2 13 у% до прибутку від звичайної, діяльності до оподаткування 75 72,2 71,2 -3,8 14 Надзвичайні доходи 15 Надзвичайні витрати і податки з надзвичайного прибутку 16 Чистий прибуток (збиток) 5113,8 6606,5 8117 3003,2 17 у% до прибутку (збитку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 19,1 20,9 22,2 3,1 18 у% до валового прибутку (збитку) 42,7 36,2 62,9 20,2

При аналізі таблиці показників рентабельності капіталу ЗАТ«Ліктрави» (табл. 1.3) можна зробити висновок, що по всім показникамрентабельність капіталу збільшилася в 2009 році в порівнянні з 2007 роком.Наприклад: загальна рентабельність капіталу виросла на 5,3%. Загальнарентабельність і чиста рентабельність власного капіталу також збільшуються ідосягли в 2009 році 35,9% і 25,5% відповідно. При аналізі рентабельностіфондів, можна сказати, що загальна і чиста рентабельність фондів виросла на15,4 і 9,1% відповідно [7].

/>/>Таблиця 1.3 – Аналізпоказників рентабельності капіталу ЗАТ «Ліктрави»

№ з/п

Види пасивів

2005 р.

2006 р

2007 р.

Зміни (+/–)

Вихідна інформація,тис. грн.

1

Середньорічна вартість капіталу 23077,2 27067,9 32755 9677,8 2 Середньорічна вартість власного капіталу 22274,5 26287,8 31785 9510,5 3 Середньорічна вартість основних засобів 6376,9 7548,9 9950,2 3573,3 4 Середньорічна вартість оборотних виробничих фондів 7585,5 7354,8 7826,5 241 5 Прибуток до оподаткування 6818,4 9153 11406 4587,6 6 Чистий прибуток(збиток) 5113,8 6606,5 8117 3003,2

Показники рентабельності капіталу, %

7 Загальна рентабельність капіталу 29,5 33,8 34,8 5,3 8 Чиста рентабельність капіталу 22,2 24,4 24,8 2,6 9 Загальна рентабельність власного капіталу 30,6 34,8 35,9 5,3 10 Чиста рентабельність власного капіталу 22,9 25,1 25,5 2,6 11 Загальна рентабельність фондів 48,8 61,4 64,2 15,4 12 Чиста рентабельність фондів 36,6 44,3 45,7 9,1

Рентабельністьгосподарської діяльності ЗАТ «Ліктрави» показана на рис. 1.1.


/>

Рис. 1.1– Рентабельність господарської діяльності підприємства «Ліктрави», 2004–2009рр.

Рентабельністьпідприємства ЗАТ «Ліктрави» показана на рис. 1.2.

/>

Рис. 1.2– Рентабельність підприємства «Ліктрави», 2004–2009 рр.

 2.Товарна номенклатура ЗАТ «Ліктрави»

Асортименттоварів підприємства складає більше 120 найменувань продукції. Більшістьтоварів ЗАТ «Ліктрави» знаходяться на стадії зрілості, але є товари, якізнаходяться на стадії виведення на ринок, це такі пробні партії, які виводятьсяна ринок на 3 роки. До таких товарів належать на даний час: корінь калгану,садифіти і інші. Аналіз товарного портфеля ЗАТ «Ліктрави» показаний в табл.2.1.


Таблиця2.1 – Аналіз товарного портфеля ЗАТ «Ліктрави»

Товарна лінія

Стадія ЖЦТ

1.Фіточаї Стадія росту 2.Лікарські засоби Стадія зрілості 3. Оздоровчо-профілактичні препарати Стадія зрілості 4. Корінь калгану Стадія виведення на ринок 5. Садифіти Стадія виведення на ринок

Лікарськізасоби продають розфасованими в пачки і фільтр-пакети. Вага упаковки складає 50–100 г.Фільтр-пакети фасуються по 1,5–2г (20 пакетиків в упаковці). Фіточаї пакуютьсяв фільтр-пакети по 2 г кожен пакетик (20 пакетиків в упаковці). Добавкидієтичні реалізуються я к в пачках (50–75 г.) так і в фільтр-пакетах(0,5*20). Фітованни також реалізуються і в пачках і в фільтр-пакетах. Оліїфасуються в пачки по 100 г.

Товарнаноменклатура призначена як для людей, що ведуть здоровий спосіб життя (вживаютьпродукти, що містять лише натуральні компоненти), так і для людей, що купуютьмедичні препарати для профілактики і лікування захворювань [9].

Продукціярозрахована на середній та вище середнього дохід споживачів, представлена восновному в середньому і преміум-сегментах.

/>

Рис. 2.2– Споживачі продукції ЗАТ «Ліктрави» (поділ за%)


3. Аналіз ефективності товарної номенклатури

Номенклатуравипущеної у 2007–2009 році продукції ЗАТ «Ліктрави» показана в таблицях 3.1–3.2.

Таблиця3.1 – Номенклатура ЗАТ «Ліктрави» в тис. шт., 2007–2009 рр.

Вид продукції 2007 р. 2008 р. 2009 р. Кількість % Кількість % Кількість % Лікарські засоби 3130,3 58,85 3588,4 58,23 3678,58 57,79 Оздоровчо-профілактичні засоби 2100,5 39,49 2435,5 39,52 2436,7 38,28 Фіточаї 88,7 1,66 138,5 2,25 250 3,93

Усього:

5319,5 100 6162,4 100 6365,28 100

Таблиця3.2 – Номенклатура ЗАТ «Ліктрави» в тис. грн., 2007–2009 рр.

Вид продукції 2007 р. 2008 р. 2009 р. Сума % Сума % Сума % Лікарські засоби 14399,38 57,56 17942,45 56,17 18760,76 55,26 Оздоровчо-профілактичні засоби 10082,4 40,31 13151,7 41,18 13401,85 39,78 Фіточаї 532,2 2,13 845,9 2,65 1528 4,56

Усього:

25013,98 100 31940 100 33690,61 100

Виконаємопоглиблений аналіз однієї з товарних ліній – фіточаїв, що знаходяться на стадіїросту, але приносять підприємству стабільний прибуток, що зростає з роками. Причому з 2008 по 2009 роки сегмент фіто чаїв приніс ЗАТ «Ліктрави» прибуток, щозбільшився майже в 2 рази, чого не скажеш про інші асортиментні групи.

Характеристикатоварної лінії фіточаїв наведена в табл. 3.3.


Таблиця3.3 – Виробництво фіточаїв ЗАТ «Ліктрави» за 2007–2009 рр.

Найменування продукції Собівартість, грн. Ціна, грн. 2007 р. 2008 р. 2009 р. Пачок грн. пачок грн. пачок грн. На основі суданської трояди 3,50 5,86 43780 256550,8 48780 285850,8 85670 502026,2 На основі чаю байхового 4,1 6,25 - - 20780 129875 55780 348625 Чаї П.П. Печерського 3,25 6,24 44920 276369,6 68940 430185,6 108550 677352 Усього: 88700 532220,4 138500 845911,4 250000 1528003,2

НоменклатуруЗАТ «Ліктрави» можна охарактеризувати за такими показниками:

1) Ширина номенклатури – 3;

2) Глибина виділеної товарної лінії (фіточаї) – 3;

3) Насиченість – номенклатура загалом налічує більше 140 товарниходиниць;

4) Гармонійність – номенклатура є гармонійною за технологіямивиробництва, призначенням, методами збуту.

Часткакожної товарної лінії у номенклатурі продукції ЗАТ «Ліктрави» показана на рис. 3.1.

/>

Рис. 3.1– Частка асортиментних груп в обсязі продажу продукції, %

Аналізпоказує, що провідну роль у номенклатурі займають лікувальні засоби, але з 2007року їх частка у продажах незначно впала. Разом з тим саме лікарські засобидають поки що підприємству більше 50% прибутку. Продаж оздоровчо-профілактичнихзасобів залишається більш менш стабільним. Частка ж в обсягах фіто чаїв зростаєневеликими темпами – з 2007 року обсяги зросли в 2,37 разів (за рахуноквведення до асортименту чаїв – фіточаїв на основі байхового чаю, якого до 2008року не було в асортименті підприємства) [10].

Аналізчастки продажу і прибутку товарних одиниць виділеної асортиментної лінії –фіточаїв показаний на рис. 3.2 та 3.3.

/>

Рис. 3.2– Динаміка частки продажу фіточаїв

/>

Рис. 3.3– Динаміка частки прибутку фіточаїв

Аналіздіаграм показує, що частки продукції (конкретних видів фіточаїв) у загальнійвиручці в основному відповідають часткам отримуваного від їх виробництва ізбуту прибутку. Асортиментна лінія є гармонійною [1].

Аналізгеографії поставок

На ЗАТ «Ліктрави» користуються однорівневим, дворівневим татрирівневим маркетинговими каналами. Якщо аналізувати діяльність підприємства у2009 році, то можна побачити, що більша частка приходилася на використаннядворівневого каналу при збуті фіточаїв. Взагалі ж структура використанняканалів розподілу на підприємстві виглядає наступним чином:

/>

Рис. 3.4– Канали розподілу ЗАТ «Ліктрави» при збуті фіточаїв

Підприємство використовує два основних типу збуту: прямий збут інепрямий збут. При прямому збуті товар спрямовується безпосередньо споживачу.При непрямому збуті в цей процес включається торгівля. Прямий збут використовуєтьсяпідприємством досить рідко. Найчастіше підприємство використовує непрямий збут.

Підприємство реалізує свою продукцію через роздрібну аптечнумережу та інші роздрібні точки всієї України. Завод має свою фірмову крамницю,де представлений практично весь асортимент продукції, що випускається. Також,частина продукції рушає на експорт у Білорусію, Молдову, Грузію, Туркменію,Індію і на Кубу.

З оптовими посередниками підприємство практично не працює. Цепояснюється тим, що будь-якому роздрібному торговцю замість того, щобсплачувати завищену ціну, вигідніше працювати з заводом напряму, тим більше, що«Ліктрави» своїх споживачів обслуговують власним транспортом.

Основними споживачами фіточаїв ЗАТ «Ліктрави» є центральні областіта західні[5].

 4.Побудова ринкового профілю товарних ліній

Основніконкуренти-виробники фіточаїв показані в таблиці 4.1.

Таблиця4.1 – Характеристики товарів-конкурентів

Показники

ЗАТ «Ліктрави»

ТОВ «Галка-Чай»

«Екопродукт»

«Milford»

«Dilmah»

«Goldhand»

Склад (за 10-ти бальною шкалою) 8 4 10 5 5 5 Ціна

Нижче

середньої

Низька Вище середньої Висока Середня Найвища 9 10 7 6 8 5 Якість Рекомендовано Інститутом гігієни харчування Товар має Рекомендації Карпатського НДЇ Захисту генофонду Товар має Сертифікат якості Товар сертифікований Товар має сертифікат якості Товар Пройшов Державну реєстрацію, підтверджений Сертифікат якості 10 8 10 10 10 10 Середній показник 9,5 9 8,5 8 9 7,5

Як бачимо, завдяки прийнятній ціні ЗАТ «Ліктрави» має значніпереваги над конкурентами в сегментів фіточаїв.

Побудова ринкового профілю ЗАТ «Ліктрави» в сегменті фіточаївпоказана в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 – Карта ринкового профілю фіточаїв ЗАТ «Ліктрави»

Діапазон цін, грн. за упаковку Вид фіточаю Трав`яний Фруктовий Квітковий Змішаний Для схуднення 1 2 4 5 6 7 4–6 1 2 3 4 5 6 6–8

Низькі ціни

8–10

Середні ціни

10–12

 

12–14 14–16 16–18 20–22 24–26

Високі ціни

26–28 30–32 32–34 36–38 40–42 42–44

Як бачимо з карти ринкового профілю, продукція ЛІКТРАВИпредставлена майже в усіх видах чаїв (крім фруктових) в низькому та середньомуцінових сегментах. Ціни до 12 грн. Продукція «Ліктрави» відсутня у високомуціновому сегменті, хоча її якість досить висока, і велика кількість продукціївиготовлена з ексклюзивної сировини. Доцільною є спроба вийти на вищий ціновийсегмент з принципово новим асортиментом фіточаїв з нової сировини [2].


5. Аналіз ступеня відповідності товарної номенклатури потребамринку

Аналізринку фіточаїв України показує, що сьогодні спостерігається розвиток сегментівтрав`яних та фруктових (де Ліктрави й досі не представлені) фіточаїв. Останнімчасом відчувається поступове звуження сегменту дешевого чаю (основний ринокзбуту ЗАТ «Ліктрави»). Поширюється середньоціновий та преміум-сегмент. Характерноюознакою українського ринку фіточаїв є гнучкість асортименту: окремі позиціївиводяться на ринок, інші зникають.

Помітнимє те, що у натуральному вигляді обсяги ринку фіточаїв не зростають, а зростаютьлише у грошовому еквіваленті. Збільшується частка пакетованого чаю на противагувагового. Зростають продажі ексклюзивного, ароматизованого, екзотичного чаїв.

Отже,відповідно до тенденцій на ринку можна зробити висновки щодо товарноїноменклатури ЗАТ «Ліктрави» та її відповідності потребам ринку. Видно, щоасортименту підприємства не вистачає для ефективної конкуренції, бо відсутнєпредставлення ЗАТ «Ліктрави» у сегменті фруктових чаїв, що активно нинірозвивається в Україні. Ліктрави в основному представляє продукцію низькогоцінового сегменту, але це не раціонально. Бо продукція стаєнеконкурентоспроможною через суб`єктивне уявлення споживачів про неї – «якщонизька ціна продукції, то й низька якість в порівнянні з імпортними чаями». Увисокому сегменті – від 25 грн. підприємство зовсім не представлене, хоча бмогло отримувати великі прибутки на ексклюзивних чаях до того ж власнихрозробок відомих вчених [3].

Підприємствомає точно враховувати потреби ринку і вчасно виводити з товарної номенклатуричаїв найменш необхідні фіточаї, яким споживачі перестали віддавати перевагу. Назміну їм має вироблятися нова продукція.

Підприємствовчасно і вдало перейшло на використання фільтр-пакетів для пакування продукції,значно зменшивши частку вагового чаю, що перестав користуватися попитом.

 6.Розроблення заходів щодо модифікації товарної номенклатури підприємства

Длямодифікації товарної політики, необхідно переглянути вже існуючий асортиментфіточаїв підприємства, щоб виділити ті, виробництво яких є найменш пріоритетнимі бажано зовсім зняти їх з виробництва. Так як чаї на основі байхового листа єновинкою, то на даний момент немає необхідності переглядати їх асортимент зметою збору інформації про їх продажі на більшу перспективу. Чаї П.П. Печерськогоє ексклюзивними за своїм складом, а тому мають мало конкурентів і немаєнеобхідності в знятті яких-небудь одиниць продукції.

Існуєнеобхідність в аналізі товарної групи фіточаїв на основі суданської троянди, щомає 8 позицій, не всі з яких даюсь високу рентабельність. Аналіз виконаємо втаблиці 6.1.

товарний номенклатура ринок модифікація

Таблиця6.1 – Аналіз асортиментної групи «Фіточаї на основі суданської троянди»

Назва Об`єм продажів в рік, грн. Собівартість, грн. Рентабельність, % % від загального об`єму продаж Ароматний 138725,1 4–92 20 27,63 Чудовий 125400 5–10 16 24,98 З ехінацеєю 95550,5 6–00 10 19,03 Аромат полів 75400 4–68 20 15,02 Без проблем 10200,3 4–92 11 2,03 Чингісхана 7533 4–74 6,5 1,5 Грація 16444 6–96 7 3,28 Грація плюс 32772,8 7–14 11 6,53

Найменшрентабельними є фіточаї «Грація» та чай «Чингісхана». Напевне, низький попит начаї «Грація» пов`язано з тим, що виведений чай «Грація плюс» швидко завоювавприхильність споживачів, майже не відрізняючись за складом від чаю «Грація»,але з додатковими складовими. Висновком є поступове зняття з виробництва цихчаїв на користь виведення новинок.

СтратегієюЗАТ «Ліктрави» є розширення меж ринку, а суттєвим чинником цього є виробництвонових видів чаю. Зокрема, пропозиція відсутньої асортиментної групи – фруктовихчаїв, як мінімум з 4 смаками та виробництво екзотичних модних чаїв, від продажуяких вже одержали великі прибутки конкуренти – це парагвайські чаї «Мате», африканськічаї «Райбуш», червоний китайський «Пу-ер» та т. ін. Ці чаї з упевненістю можнапозиціонувати в преміум-сегменті, встановлюючи ціни на них вище 25 грн заупаковку.

Можливіновинки асортименту фіточаїв ЗАТ «Ліктрави» показано в таблиці 6.2.

Таблиця6.2 – Новинки фруктових фіточаїв, які можна запропонувати для модифікаціїтоварної номенклатури ЗАТ «Ліктрави»

Назва чаю Склад Собівартість Вигляд Яблучно-апельсиновий Яблуко, шипшина, апельсинова шкірка. 10–15

/>

Полунично-малиновий Яблуко, малина, аромат полуниці. 10–20

/>

Лимонний Яблуко, лимон. 10–30

/>

Персиковий Яблуко, шипшина, персик. 10–25

/>

7. Розроблення системи заходів щодо посилення товарної марки ібренда

Наринку фіточаїв небрендованому товару робити нічого, тому особливого значеннядля будь-якої компанії, що працює в цьому сегменті, набувають заходи зпосилення власної торгової марки.

Дляпосилення бренду «Ліктрави» рекомендується [4]:

1) Обов`язкові періодичні маркетингові дослідження ринку (аналізпотреб, наявних конкурентів, розвитку брендів фіто чаїв та ін.);

2) Реклама:

- Вдосконалення корпоративного сайту (більше інформації про новиникомпанії, ілюстрації продукції, докладніша інформація про місця купівлі);

- Реклама через місцеве телебачення (спрямована на інформуванняспоживача про асортимент продукції);

- Аналогічна реклама на телебаченні 5 регіонів (Полтавська,Київська, Харківська, Чернігівська, Кіровоградська обл.);

- Розміщення реклами на сайті м. Житомир;

- Розсилки електронної реклами;

- Банери;

- Реклама в газетах (інформування споживачів про ціни, знижки, місцезнаходженняпідприємства);

- Роздача буклетів клієнтам компанії (у яких міститиметьсяінформація про склад продукції, її ілюстрації, акцентуватиметься увага нановинках);

3) Всіляке «обігрування» важливих подій, з якими пов`язана компанія(наприклад, освячення настоятелем Свято-Михайлівського кафедрального соборубудівництва сховища рослинної сировини та лабораторно-побутового корпусу ЗАТ«Ліктрави»).

4) Акцент на тому, що вся сировина для виробництва заготівляється векологічно чистих регіонах [8].

8. Економічне обґрунтування заходів з підвищення ефективностітоварної політики

Витратина виробництво фіточаїв складатимуть 200000 грн. Порахуємо необхідні витрати назаходи з підвищення ефективності товарної політики в таблиці 8.1.

Таблиця8.1 – Витрати на заходи з підвищення товарної політики ЗАТ «Ліктрави»

Захід Частота проведення Залучені матеріальні засоби Варість, грн. в рік Маркетингові дослідження 1 раз в півроку

Спеціаліст

Канцелярські товари (папір, картриджи), інтернет-ресурси

2000

150

Удосконалення сайту 1 раз в рік Спеціаліст 1500 Реклама в місцях продажу Постійно - 4800 Реклама на сайті м. Житомир Постійно - 3500 Буклети Постійно Замовлення друку 980 Всього 12930

Нормальноюдля продукції фіточаїв вважається рентабельність в 20% та більше. Томунеобхідно, щоб ці витрати дали додатковий прибуток у розмірі 40000 грн, щоцілком можливо.


Висновки

Отже,в даному дослідженні було проведено аналіз товарної політики житомирськогопідприємства «Лікарські трави» по виробництву фармацевтичної продукції. У ходідослідження було проаналізовано основні фінансові показники товариства –прибуток, рентабельність, ліквідність активів, доходи та витрати та ін.

Визначено,що асортимент продукції даної компанії складає понад 120 найменувань, щовключають лікувальні та профілактичні засоби, такі як трави, фіточаї,фітованни, рослинні олії, дієтичні добавки та ін. Виявлено, щ9о основну частинуспоживачів продукції підприємства складають люди з високим рівнем доходу, щокупують її для профілактики захворювань (23%).

Аналізтоварної номенклатури по роках (2007–2009 рр.) показав, що вона збільшувалася зпоявою нових категорій товарів, як збільшувалася і реалізація продукції.

Більшпоглиблено у роботі вивчалася номенклатура фіточаїв та товарна політикапідприємства щодо цієї категорії продукції. Була прорахована глибинаноменклатури – 3, насиченість – 140,

Аналізодержуваного прибутку від реалізації фіточаїв показав, що надходження стабільноросли разом з підвищенням обсягів реалізації.

Уроботі було побудовано карту ринкового профілю фіточаїв виробництва ЗАТ«Ліктрави». Виявлено, що продукція «Ліктрави» поки що не представлена васортиментній групі фруктових чаїв, незважаючи на зростання їх популярності наринку. Фіточаї представлені в групі з низькими та середніми цінами, та неохоплюють групу високих цін.

Проаналізованопозитивні і негативні сторони розробки товарної номенклатури.

Длямодифікації товарної політики, необхідно переглянути вже існуючий асортиментфіточаїв підприємства, щоб виділити ті, виробництво яких є найменш пріоритетнимі бажано зовсім зняти їх з виробництва.

СтратегієюЗАТ «Ліктрави» є розширення меж ринку, а суттєвим чинником цього є виробництвонових видів чаю. Зокрема, пропозиція відсутньої асортиментної групи – фруктовихчаїв, як мінімум з 4 смаками та виробництво екзотичних модних чаїв, від продажуяких вже одержали великі прибутки конкуренти – це парагвайські чаї «Мате»,африканські чаї «Райбуш», червоний китайський «Пу-ер» та т. ін. Ці чаї зупевненістю можна позиціонувати в преміум-сегменті, встановлюючи ціни на нихвище 25 грн за упаковку.

Такимчином, товарну політику підприємства «Ліктрави» можна вважати ефективною. Слідлише більше уваги приділяти аналізу існуючих потреб споживачів та відповідно їммодифікувати товарну номенклатуру, не оминаючи найбільш затребувані товарнікатегорії.


Список використаних джерел

1. Кучеренко В.Д., Ткаченко Н.Б. Маркетинговатоварна політика: Підручник / Київський національний торговельно-економічний ун-т.– К.: КНТЕУ, 2005. – 186 с.

2. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарнаполітика: Підручник для студ. вищ. навч. закл. – Суми: Університетська книга,2005. – 232 с.

3. Асортимент фіточаїв на ринку України // Товари і ринки. – №1.– 2009. – с. 16–20.

4. Буднік О. Удосконалення організації маркетингу ЗАТ «Ліктрави» //Економічний аналіз. – №4. – 2009. – с. 177–181.

5. Чимирис І. Тепло твого чаю, або Якому сорту надати перевагу //Україна молода. – 2007. – №192. – с. 8.

6. Щербатий К. Досвід поколінь від «Ліктрав». [Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.obriy.pib.com.ua/2007/13_07/02.shtml. – Заголовок з екрану.

7. ЗАТ «Ліктрави». Фінансові результати. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.smida.gov.ua/emitents/year/? id=40776&did=66. – Заголовок зекрану.

8. Житомирский завод «Лектравы» строит новый корпус для хранениясырья и современной лаборатории [Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.zhitomir.info/news_60792.html. – Заголовок з екрану.

9. Офіційний сайт ЗАТ «Ліктрави». [Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.liktravy.com.ua/ – Заголовок з екрану.

10. Поліщук С. Фіточаї в Україні». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: delo.ua/ekonomika/makroekonomika/direktor-kompan-ekoprodukt-serg-pol-segment-trav-fruktovogo-chaju-sklada-4–8-zagalnogo-rinku-chav-66870/.– Заголовок з екрану.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу