Реферат: Аналіз читацького ринку на прикладі форуму видавців 2010 у Львові

Міністерство освіти інауки

Львівський національнийуніверситет імені Івана Франка

Факультет культури імистецтв

Кафедра театрознавствата акторської майстерності

 

Практична робота № 1/>

Аналіз читацького ринку/> на прикладі форумувидавців 2010 у Львові

Виконала студентка

групи КМК — 31

Крижевич Юлія

Львів 2010


План

Вступ

1. Форум видавців у Львові2010. (Історія створення, основні засади)

2. Аналіз читацького ринку

3. Проблема поєднаннямасового і елітарного в рамках книжкового ринку

Висновки

Списоклітератури та джерел


Вступ

Соціологіячитання — це галузь соціології культури, яка досліджує читання як одну зосновних суспільних форм опосередкованої комунікації в суспільстві (поряд зтеатром, кіно, радіо, телебаченням тощо).

Соціологіячитання вивчає читача, як індивіда, що сприймає друкований текст залежно віднабутих ним культурно-освітніх та мовних звичок; соціально-демографічні, етнокультурніта соціально-політичні чинники, які опосередковано впливають на читацькіінтереси; досліджує читацьку поведінку читачів (уявлення читачів про читання,його регулярність, частоту і час, співвідношення джерела інформації пролітературу і джерел її отримання є, рівень начитаності та розумінняпрочитаного).

Розглядаючисоціальні потреби в читанні, яке є специфічною формою мовного спілкуваннялюдства за допомогою друкованих або ж рукописних чи електронних текстів,соціологія читання визначає та аналізує: <=> соціальні, о економічні,політичні, культурні та ін.чинники, які впливають на читання, вивчає членів суспільства як споживачівдуховної культуру, їх інтереси та уподобання, орієнтацію на нову літературутощо. В процесі читання відбувається змістовне сприйняття суб'єктом (читачем)інформації (знань, цінностей, норм та ін.), що міститься у друкованих чиписемних (у тому числі в електронному вигляді) текстах. Читання тим самимстворює соціокультурне буття книги. Звичайно, що читання сьогодні розглядаєтьсяяк процес активної взаємодії між комунікатором (створювачем тексту) тареципієнтом (читачем).

У зв'язку з цим читання вважається завершеним комунікаційнимактом, у межах якого відбувається передача знань із друкованоїсторінки (текстового повідомлення на ній) до особистості і вплив цьогоповідомлення на її поведінку. Слід зазначити, що комунікаційний акт (читання)виявляє себе невід'ємною частиною, своєрідним двійником процесу створеннятексту.

Говорячи про книгу, іноді нечітко розрізняють книгу і читання,книгу і писемність, книгу і друк, книгу й інформацію, книгу та літературу тощо.

Звідси важливийвисновок щодо нееквівалентності книги II читання: читати можна не тільки книгу,а й рукописи (в тому числі й листи), періодику тощо, що ще важливіше, книги IIкультурі існують не лише для читання.

На думку ТетяниМикитин, вони можуть бути використані багато функціонально і неспецифічно:<=> як предмет розкоші, як ознака багатства чи освіченості господаря, якелемент оформлення інтер'єру, і=> скарб (матеріальний чи інтелектуальний),який залишається наступним поколінням, тощо.

З іншого боку,словесний твір може існувати і бути сприйнятим не тільки у вигляді книги, а йусно, у газетному чи часописному варіанті, комп'ютерному або звуковому записіта ін. Це слід враховувати, оскільки у сьогоднішніх наріканнях на те, що людименше читають, не враховуються сучасні й цілком адекватні замінники читання, утому числі й такі, що зберігають власне інформацію, літературний твірнезмінними. Отож доля книги як речі може бути і частіше за все буває відмінноювід долі тексту, який у ній зафіксований.

Соціологія книги– одна із галузей соціальної культури, яка вивчає закономірності створення іфункціонування рукописних та друкованих творів у суспільстві, а такожсоціокультурні аспекти книги, як матеріального об’єкта. Як окрема галузь знань,соціологія книги починає формуватись на початку XX ст. Бельгійський бібліографта книгознавець П. Отле, засновник Міжнародного бібліографічного інституту вБрюсселі (1895 р.), першимувів у науку цей термін. Значного розвитку набула соціологія книги у 20-х рокахв Україні, передусім в Українському науковому інституті книгознавства(К.Меженко, Д. Балика та ін.).З урахуванням традиції вітчизнянихдосліджень відомо, що ще в 1866 р. було проведено перше вивчення обігу книги вКиївській публічній бібліотеці; тут було здійснено низку цікавих досліджень, щостосувалися різних аспектів функціонування книги в суспільстві.

Російськийкнигознавець М. Куфаєв розуміє під соціологією книги, або, як він називає її,бібліосоціологією, абстрактну науку про закони книги. Український дослідник Д.Балика дещо розширює це поняття бібліосоціології.

■ Бібліосоціологія—це наука, що з'ясовує причини та наслідки кількісного і укісного складу творівписемності, встановлює закони життя книги та аналізує еволюцію книг і книжковихбагатств у цілому і в окремих галузях.

Саме, тому у20-ті роки в Росії була проведена низка досліджень книги і читача, у тому числікомплексного характеру, скажімо, з'ясування предметних зв'язків цієї галузі зпедагогікою, психологією та іншими науками Б. Банк. «Изучениечитателей в России» (XIXв.);А. Топоров. «Крестьяне о писателях»;та ін.

У 30-ті роки якв Україні, так і в усьому колишньому СРСР і відомих причин об'єктивне вивченняпроблем книги як соціального явища припинилось. Повертаючись назад, зазначимо,що потужною і плідною, досі теоретично і практично невичерпаною й недооціненоює традиція комплексного дослідження книги і читача, у тому числі соціологічнимиметодами, започаткована українською педагогічною діячкою X. Алчевською («Чточитатьнароду?»), та російським дослідником М. Рубакіним («Этюдыо русской читательской публике», «Психология читателя и книги.Краткое введение в библиографическую психологию»та ін.). Останній був засновником і директоромМіжнародного інституту бібліопсихології в Лозанні.

Пожвавленняінтересу до соціології книги спостерігається з 60-х років, проте спочатку не якдо самостійної дисципліни, а як до такої, що більшою мірою розчиняється вісторії самої книги та її функціонуванні в різні епохи, хоч поступововирізняється власне соціологічна проблематика. Саме тоді розглядають такіаспекти читання, як «хто читає?» і «як читають?».

Дослідникивстановили тоді, що процес читання залежить передусім від демографічних характеристик:

а) феноменмасового читання характерний у великих містах;

б) впливкомерційних та адміністративних центрів;

в) від освіти,рівня виховання та фінансового добробуту;

г) від раси. Заданими Інституту Геллапа (США) – читачами художньої літератури є 51%- білих,37%- афроамериканці, 26%- латиноамериканці, 32% — американців азійськогопоходження; і 14%, незалежно від раси — не читають взагалі.

д) від статі –жінки читають більше ніж чоловіки.

З початку 60-хроків провідними стають дослідження, в яких робиться спроба врахувати якісніхарактеристики як книги, так і особистості читача. Було визначено, що в однійлюдині співіснують різні читацькі потреби і що один і той самий читачпо-різному може сприймати літературний твір, залежно від різних чинників. Проводятьсятакож досить поглиблені типологізація і класифікація читачів, вивчення практикичитання, залежно від мінливих контекстів, а також висвітлення важливості комплексногоаналізу при процесі читанні різних соціально-демографічних груп, у тому числі дітей.Р. Бамбергер (Австрія) у своїх дослідженнях дійшов висновку, що читання маєвирішальне значення для духовного розвитку особистості. так як розвиваємислення. Склалась традиція соціологічного вивчення читання з урахуванням йогопедагогічно-виховної ефективності. Значну роботу в галузі соціології книги тасоціології читання проводять польські дослідники, чию діяльність координуєІнститут книги і читання Народової бібліотеки у Варшаві, німецькі та болгарськівчені.

Починаючи з 2000року в країнах Європи та в США дослідження книги здійснюються у взаємодії їїрізних соціально-функціональних аспектів через призму читацького ринку(маркетингові дослідження). Західні дослідження спираються передусім на смакичитачів, з метою поширення друкованої продукції. Можна зазначити, що лише заостанні 50 років там видано близько 10 тис. наукових праць, серед якихвиділяється видана в Німеччині «Енциклопедія з проблем читання».Однією з актуальних проблем, що вивчаються соціологами, є вплив телебачення таінших засобів масової комунікації – читачів результатом його є те, що більшачастина молодіжної аудиторії читачів, на думку відомого французького соціологакниги Р. Ескарпі, існує під загрозою повернення до не читання. У зв'язку з цимважливими стають дослідження, що сприяють залученню до читання, які, починаючиз 30 х років, широко розгорнулися в США, а потім в Європі. Однак тривалий часвивчалась лише ефективність рекламних публікацій у газетах і журналах, а мотивичитання та читацькі інтереси почали досліджувані тільки з середини 40-х років (А.Харвей, М. Альбрехт).

В Україні останнім часом з'являються цікаві розробки питаньсоціології української книги, її ролі в розбудові національної культури)аналізі труднощів, які заважають українській книзі стати дієвим речником новихсоціально-політичних і культурних процесів тощо, що здійснюються Книжковоюпалатою України (М. Сенченко), Національно-парламентською бібліотекою (О.Олександрова, 3. Савіна, Я. Петрова, В. Студенкова, О. Пилипченко та ін.),Інститутом українознавства (О. Семашко), кафедрою історії і теорії соціологіїНаціонального університету ім. Т. Шевченка (Е. Жлудько), окремими дослідниками (П. Голобуцький,Г, Садова та ін.)…Наприклад, на проведеній у Львові Міжнародній науковій конференції, присвяченійтематиці «Книжкова та рукописна культура Західної України: історія,методологія, джерельна база», було за презентовано публікацію Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України (Львів, 27-28 березня 2008р.,)., котра порушувала проблемикнигознавства та джерелознавства в Україні. Мета цієї публікації полягає у спробі дослідити книжковівиставки і ярмарки як елемент книжкової культури на прикладі конкретногозаходу — Форуму видавців у Львові — найбільшої, найстаршої та найпопулярнішої вУкраїні книжкової виставки-ярмарку.

Свій внесок увивчення української книги та її читача зробило Українське товариствокниголюбів, сферою зацікавлень якого стали книжково-ярмаркові виставки натериторії України. Тобто, це товариство як раз розробляємаркетингові дослідження у галузі читання книги. Наприклад, львівський Форумвидавців позиціонується цим товариством, як унікальний комплекс виставкових таярмаркових заходів, мистецьких та культурних акцій,скерованих, перш за все, на сприяння створеннюнаУкраїні цивілізованого книжкового ринку та піднесення престижу вітчизняноїкниги в суспільстві. Власне, через небайдужістьтовариства до проблем видавців, книгорозповсюджувачів та бібліотекарівспонукала організаторів Форуму до проведення прес-конференцій, круглих столів,дискусій, бізнес-форумів за участю представниківвлади,де неодноразово обговорювалась ситуація в цій галузі, аналізувалисьзміни,що відбулися за рік, вимальовувались перспективи розвитку.

Найпомітнішими і масштабними були круглі столи «Державнапідтримка книговидавничої справи в Україні» (2004) під головуванням В. Г.Шевченка — на той час першого заступника голови Комітету з телебачення тарадіомовлення України, «Український підручник: джерела фінансування тапроблеми забезпечення шкіл» (2001), організований Міністерством освіти інауки України спільно з Управлінням освіти м. Львова і видавництвом «Шкільнийсвіт» (м. Київ) та «Освіта інвалідів і спец. підручник» (2006).Якщо попередні заходи мали значний суспільний резонанс, то наступні — професійний:круглий стіл «Проблеми підготовки кадрів для видавничо-книготорговельноїгалузі в Україні» (2005), організований Українською академією друкарства(м. Львів), дискусія «Дитяча книга: між соціальною відповідальністю такомерційним успіхом» (2006) за участю відомих авторів, видавців, критиків,науковців, дискусія «Навіщо потрібні літературні премії?» за участюорганізаторів та лауреатів відомих українських та російських літературнихпремій (2008) та низка семінарів на тему авторського законодавства та правовогорегулювання видавничої діяльності, які проводили представники «Українськогоагентства авторських та суміжних прав» (2002) та «Агенції захистуінтелектуальної власності» (2004).

Не всі круглі столи та семінари були результативними, хоч іактуальними. Але, на погляд членів Українського товариства книголюбів,рекламно-пропагандистські заходи та культурно-мистецькі акції є більш показовимелементом книжкової культури, тому далі зупинимось на них докладніше.

Друге місце за кількістю організованих акцій та їх ефективністюпосідають заходи, які передбачають міжособистісне спілкування — автограф-сесії,літературні спаринги, авторські вечори та зустрічі з письменниками. Це можутьбути як одноразові акції, так і такі, що повторюються, наприклад, щодня, що двігодини, а іноді і в безперервному режимі. У цьому плані кілька років поспільрозважають учасників та відвідувачів Форуму видавництва «Фоліо» (м.Харків), «Нора-друк» (м. Київ), «Теза» (м. Вінниця), атакож «Граніт» (м. Київ), Літературна агенція «Піраміда»(м. Львів) та ін.

У 2001 р. Президією УАН був створений Науковий центр досліджень історії книжкової культури. Важливимнапрямком науково-дослідної роботи центру є дослідження у галузі теоріїта історії книжкової культури як наукового напрямку вітчизняної історії, історії культури ікнигознавства, а також підготовка та видання праць з історіївітчизняної книги і книжкової культури різних історичних епох.


1. Форум видавців у Львові

Форум видавців у Львові — міжнародний книжковий форум, якийвідбувається щорічно у вересні у Львові. Ценайбільший український книжковий ярмарок та один знаймасовіших заходів подібного типу в Східній Європі Головні експозиціїрозташовуються біля палацу Потоцьких. Девіз форуму: Amor Librium no’s unit (лат. «Любовдо книг нас єднає»). Уперше проведений 1994 року.

15 до 19 вересня вжетрадиційно у Львові пройшов 17 Форум видавців. У переддень Форуму засідало почесне журіконкурсу «Книга Форуму видавців-2010», призовий фонд якого становив — 50 тисяч гривень. 354 різноплановірізножанрові книжки, видані впродовж 2009-2010рр., претендували на Гран-прі цьогоповажного конкурсу або на перемогу в одній з численних номінацій.

Організатори «Форуму видавців у Львові»: громадськаорганізація «Форум видавців», Львівська міська рада, Львівськаобласна рада, Львівська обласна державна адміністрація, Українська асоціаціявидавців та книго- розповсюджувачів, Українська бібліотечна асоціація. «Форумвидавців у Львові» має статус Національного. «Форум видавцівобійдеться міському бюджету у 250 тисяч».

Це найбільший книжковий ярмарок та літературний фестиваль вУкраїні та один з найбільших у Східній Європі. Журналісти називають йогонайбільшим ярмарком української книги в світі, а також найважливішою щорічноюкультурною подією в Україні. Крім українських, представлені книги з Росії, Польщі,Австрії, Франції, Литви, Німеччини, Ізраїлю.

Кількість учасників – понад 600 українських та іноземних видавництв книжок таперіодичних видань, книготорговельні підприємства, друкарні, виробникиелектронних видань, програмного забезпечення, аудіо-та відеопродукції, ВНЗ,бібліотеки, громадські організації, літературні агенції, асоціації, культурніцентри та фонди. На Форум видавців 2010 до Львова приїхали 11 авторів з Польщі.

Кількість відвідувачівФоруму та літературного фестивалю — 68 000 за 4 дні.

Кількість акредитованих ЗМІ – від 100 національних, регіональних та місцевих. Серед нихтелеканали: Інтер, 1+1, Перший національний, 5 канал, Новий, СТБ, Тоніс, ICTV,НТН; тижневики: Кореспондент, Дзеркало тижня, Український тиждень; діловівидання: Контракти, Експерт, Дело, Бізнес, Компаньйон; радіостанції: Ера ФМ,Свобода, ВВС та інші.

Оте, кількістьучасників форуму останні роки тримається на стабільній позначці.

17-та річниця Форуму символічно збіглася з кількістюзапрошених спеціальних гостей. До Львова має приїхати основна його цьогорічназірка польський письменник ЯнушЛеон Вишневський. Статус почеснихгостей мають підтвердити Адріан Сливоцький (США) іотець Ксаверій Кнотц (Польща). Буквально за день до відкриття Форуму відбулися йзміни у списку спеціальних гостей. Не зможе приїхати до Львова Боріс Дубін.Російського соціолога замінить його ж колега, російський науковець, представникжурі літературної премії НОС, завідуючий відділом соціально- культурнихдосліджень в Левада-центрі Алєксєй Лєвінсон. «Для нас найпочеснішігості — це письменники, літературні зірки, — додала КатеринаШевченко (почесний директор Форуму).

Чимало політиків спробують свої сили не лише як гості Форумувидавців, а й його учасники. Перший президент України Леонід Кравчукпрезентуватиме свою книжку „Одна Україна, єдиний народ“, апрезентація книги Сергія Тігіпка „Украина:гражданский проект“, якупроведе політолог Кость Бондаренко. Колишній мер Львова Любомир Бунякпредставить книжку спогадів „Не зрадь себе“.

Про рівень книжкової культури свідчить не лише кількість таякість друкованих видань, їх тематика та рівеньвидавничо-поліграфічного виконання, а й ситуація у навколо літературних тавидавничо-книго-торговельних колах. Саме книжкові виставки і ярмарки є віддзеркаленням стану і тенденційна книжковому ринку України. Лише країни з розвинутою ринковою економікоюможуть похвалитись виставково-ярмарковими заходами міжнародного масштабу.

Найважливішими акціями програми Форуму є:

-Міжнароднийлітературний фестиваль з фокусними темами: „Діалоглітературних поколінь“ та „Труднощі перекладу“ за участі близько200 письменників з України та 18 країн світу;

Бізнес-форумз фокусною темою „Українське книговидання в умовах кризи: час змін“за участі керівників центральних та місцевих органів влади, політиків,керівників видавництв, журналістів, експертів з інших країн;

— Всеукраїнський конкурс „Найкраща Книга Форумувидавців-2010“. Наконкурс в минулі роки представлялося до 500 нових книжок від 100 видавництв.Призовий фонд, встановлений ГО „Форум видавців“ – 50 тисяч гривень.

Ціна квитків на книжковий ярмарок порівняно з минулим рокомне змінилася — як була 3 грн. (а для пільгових категорій — 1 грн.), так ізалишилася. » Раніше безкоштовні запрошення можна було знайти в університетах,школах, музеях, театрах, книгарнях. Популярним засобом поширення інформації провиставково-ярмаркові заходи є мережа Інтернет, а наявність власної електронноїінтернет-сторінки (веб-сайту) — питання престижу для їх організаторів. Аналіз книжковихвиставок-ярмарків засвідчив, що з десяти існуючих в Україні представницькихзаходів власні сторінки в Інтернеті мають лише п’ять — «Форумвидавців у Львові», харківський фестиваль «Світ книги», а такожорганізатори «Книжкового світу» у Києві — виставкова компанія «Медвін»,дніпропетровської «Буквиці» — експоцентр «Метеор» та одеської «Зеленоїхвилі» — «ЕкспоЮгСервіс». Загалом функціональність таінформативна наповненість їх сторінок є задовільною. Відтепер можнабуде знайти і у поштовій скриньці. Саме таке запрошення я отримала.

2. Аналіз читацького ринку

При аналізі читацького ринку на прикладі Форуму видавців2010, я користувалась такими критеріями:

— вік;

— стать;

— соціально-професійна характеристика.

1. Публіка.

Вікова категорія необмежена (від 70 до 10), проте на ринкувсе ж таки помітні вікові переваги у виборі літератури. Наприклад:

- У категорії читачів +50 (50-60-70-ти річні) обирали переважно практично-прикладнулітературу («Сад, город», «Ремонт у домі», «Вишивка»«Кулінарія» тощо...);

- сорокалітні — мистецьку, націоналістичну, езотеричну, релігійну, містичну, різноманітнупрофілюючу літературу (від юридичної до технічної) — тобто увесь представленийспектр продукції на ринку;

- у смаках тридцятирічнихпомітні гендерні особливості: чоловіки обирали літературу технічногоспрямування (комп’ютерна та авто тематика), а особливо обирали шкільні посібники та дитячу літературу(енциклопедії, довідники тощо).

- сфера зацікавленнядвадцятирічних обмежувалася передусім підручниками та різноманітнимибестселерами від закордонних до вітчизняних.

- десятилітні, перебувалина форумі переважно з батьками і тому їхній вибір збігався із жіночими уподобаннями, кому + 30.

Звичайно ці аргументи можна рахувати досить умовними, аджебули люди, що не вписувалися у рамки масовості, проте переважна більшість діяласаме так.

На ринку були присутні представники обох статей, як чоловічоїтак і жіночої, проте тут е свої відмінності стосовно віку, наприклад у віковійгрупі 60+ — більше жінок, в 40+ майже порівну, 30+ — більше жінок, 20+ — більшедівчат, (проте я особисто була на Форумі 16 і 17, тому ситуація 18 і 19 мені невідома).

Наскільки я зауважила публіка на Форумі була абсолютно різнихпрофесій (від робітників до державних службовців — це я змогла вияснити завдякивибору літератури). Звичайно вікову категорію 60+ складали переважно працюючіпенсіонери, очевидно викладачі, юристи, лікарі тощо. Молодь була переважностудентами.

2. Аналіз пропозиції.

Здійснюючи аналіз пропозиції, я розглянула таке коло питань:

- Яка література найбільшширше представлена;

- Цінова політика ринку;

- Найбільш розрекламованалітература на ринку;

- Яка літературакористувалася найбільшим попитом?

Досить складно відповісти на запитання, якої літературинайбільше, адже на площі експозиції, щозаймає 1442 кв. метри, за підрахункамиорганізаторів, у книжковому фестивалі будуть залучені 854 учасників, щопредставляють 252 стенди + без стендова участь — 650, у тому числі:

— видавництва — 327

— книготорговельні фірми — 156

— бібліотеки та Інститути післядипломної педагогічної освіти —86

— книгарні — 47

— поліграфічні підприємства — 31

— приватні книгорозповсюджувачі — 95

— заклади післядипломної освіти — 25

— інші (асоціації, музеї, агенції, товариства, журнали,благодійні фонди) — 87

Проте наприклад можна було побачити засилля різноманітнихпідручників, посібників по бізнесу, юридичної літератури тощо.

Пропозицію книг з питань виставково-ярмаркової діяльностіскладають перекладені з європейських мов та російські видання, але їх є дуже мало, тому здебільшогочитачі змушені задовольняти свої інформаційні потреби окремими розділами чи статтями у збірникахнаукових праць.

Також, булапредставлена також диско графічна продукція ( наприклад «П.ГІ Гадзюк»- ціни від 25 до 100 грн.) і зразки офсетного (календарі, кросворди) іротаційного друку (газети).

Ціни на ринкупередусім залежали звичайно від виробника, а також від обсягу літератури, відякості паперу, від оформлення та від змістового навантаження. Ціни коливалисявід 3 грн. (дитяча книжка) до 5000 — фоліант.

Ось наприкладдекілька агентств ( палатки на дворі), та їх ціни:

«Учбовалітература»: Київ — специфіка юридична література, від 10 до 120 грн.

● «Издательскийдом Фактор»: Харків — дитяча література, публіцистика, спортивнатематика, від 20 до 135 грн.

● «Центрнавчальної літератури»: Київ — підручники, від 20 до 245 грн.

● «Махаон»:Київ — дитяча література від 3 до 100 гри.

Найбільшрозрекламованою літературою на Форумі була книга «Сльози речей»Андрія Содомори — лідер за рейтингом «ЛітАкцент року — 2010».

Найбільшимпопитом користувалися підручники, дитяча література, а також літературапрофесійного спрямування, бестселери тощо.


3.Проблема поєднання масового і елітарного в рамкахкнижкового ринку

- Проблема поєднаннямасового і елітарного в рамках книжкового ринку:

- Співвідношеннякнижкової продукції на ринку;

- Номінації книг,користувались попитом чи ні;

- Читацька премія.

Номінації, у яких змагаються видання, щороку змінюються, як ікількість спеціальних відзнак. Так, на початках проведення конкурсу їхналічувалось 5, від 2005 р. — 10, а вже 2010 р. — було відзначено 25 книжок-переможців на честь 17-ї річниці «Форумувидавців у Львові»,. Це пояснюється прагненням організаторів знайти оптимальнийваріант, враховуючи реальну пропозицію на книжковому ринку. Завдання конкурсу полягає у тому,щоб не залишити поза увагою вартісні книжки і не створювати дисбалансу міжномінаціями. При оцінюванні визначальними критеріями є: цілісність та новизнаконцепції; відповідність оформлення (концепції) та виконання жанрові;актуальність та суспільний резонанс; якість видавничого та поліграфічноговиконання.

У вересні 2010 рокубули представлені такі номінації:

а) Премія«Книга року Бі-Бі-Сі», що становить еквівалент 1000 британськихфунтів в українських гривнях. Перемогла книжка «Соломія Крушельницька»

б) У рейтингукнижок-лідерів другого кварталу 2010 року перше місце посіла книга «Сльозиречей» Андрія Содомори, яку видала Літературна аґенція «Піраміда».

в) У номінації «ХудожняЛітература» переможцями стали такі книги:

Андрій Содомора.Сльози речей. — Львів: Піраміда.

Олег Чорногуз.Гроші з неба. — Київ: Український письменник.

Анна Багряна.Дивна гака любов. — Київ: Нора-друк, У номінації

г)У номінації «Літературознаство»:

1. ТарнашинськаЛюдмила. Українське шістдесятництво: профілі натлі покоління: (історико-літературний та поетикальнийаспекти). — Київ:Смолоскип.

д) Книга «Зукраїнської старовини» чернівецького видавництва «Бурек» визнанакращою книгою України.

Крім цього булинагороджені такі видання:

® Дипломом 1-гоступеняу номінації «Арт-книжка» за книгу «Арабески Миколи Хвильового»в рамках національного конкурсу «Краща книга України» (серпень, 2010);

® Диплом ІІ-гоступеня у номінації «Світ дитинства» за книгу Н.В. Гоголь «Вечеранахуторе близ Диканьки»в рамках національного конкурсу "«Краща книга України» (серпень 2010);

® І місце уномінації «Документалістика» в рамках конкурсу «Найкращаукраїнська книга — 2010» віджурналу «Кореспондент» за книгу Олеся Ільченка «Місто з Химерами»;

® ІІ місце уномінації «Документалістика» в рамках конкурсу «Найкращаукраїнська книга — 2010» віджурналу «Кореспондент» за книгу Юрія Іздрика «Флешка-2Гб.»;

® Диплом 1-гоступеняVII Міжнародного конкурсу країн-участниць СНД «Мистецтво книги» уномінації «Книга для дітей та юнацтва» за видання «Вечеранахуторе близ Диканьки»Миколи Гоголя (червень, 2010); ДипломІІ-го ступеня VII Міжнародного конкурсу країн-участниць СНД «Мистецтвокниги» у номінації «Арт-Книга» за видання «Народніоповідання» Льва Толстого (червень,2010);

® Диплом «Занайкраще оформлення книги» за версією дитячого журі під час «Форумувидавців — дітям» завидання «Вечера нахуторе близ Диканьки»Миколи Гоголя, проілюстроване Володимиром Штанком.

® Диплом «Оригінальнийдизайн книги» за видання Лесі Ворониної та Катерини Штанко «Сни ГансаХристияна»,яке було окремо відзначено на конкурсі «Книжковий дивосвіт України».

® Диплом «Кращемистецьке та фотоальбомне видання» за видання Олександра Денисенка «Сердечнийрай, або Оксана», яке посіло II місце на конкурсі «Книжковий дивосвітУкраїни»;

® Диплом «Кращадитяча книжка» за видання Лесі Ворониної та Катерини Штанко «Сни ГансаХристияна»,яке посіло II місце на конкурсі «Книжковий дивосвіт України»;

® Гран-ПріНаціонального конкурсу «Краща книга України — 2010» за книгу Лесі Ворониної та КатериниШтанко «Сни Ганса Християна»;

® Диплом 1-гоступеняVI Міжнародного конкурсу країн-участниць СНД «Мистецтво книги» уномінації «Книга для дітей та юнацтва» за видання «Сни ГансаХристияна»(червень, 2009);

® Диплом ІІ-гоступеня VI Міжнародного конкурсу країн-участниць СНД «Мистецтво книги»у номінації «Співдружність» за видання «Сердечний рай, абоОксана» (червень, 2009);

® НагородаФоруму видавців уЛьвові «За найкращий дизайн» — книгаМиколи Гоголя «Петербургскиеповести»(вересень, 2008); «Дерев'яніцеркви України» (вересень, 2008);

® ПочеснаГрамота конкурсу «КнигаФоруму — 2010» урамках XVII Форуму видавців уЛьвові за книгу"Ірен Роздобудькопро Блеза Паскаля, Вольфі Моцарта, ГансаАндерсена, Катрусю Білокур,Чарлі Чапліна" (вересень, 2007);

® Почесна Грамота конкурсу «Книга Форуму — 2010» урамках XVII Форуму видавців у Львові за альбом "Іоанн Георг Пінзель.Скульптура. Перетворення" (вересень, 2007);

Книга «СоломіяКрушельницька» зачаровувала своїм бездоганним оформленням і тому вона булачастіше усього купована, хоча її ціна становила 180грн.

Серед заявлених у програмах Форуму заходів — презентаціїкниг, видавництв та видавничих проектів, а також періодичнихвидань. Останнім часом організовуються класичного характеру презентації,майстер-класи, відкриті лекції, різноманітні мистецькі дійства. Наприклад,видавництво «Зелений пес» (м. Київ) під час презентації книжок СінкенГопп «Диво крейда» та «Юн і Софус» (2007)провело змагання між двома командами дітей молодшого шкільного віку, під час якоїпредставники видавництва розповідали про книги і дарували їх переможцям.Семінар «Плавники, хутро, пір’я» (2006) для ілюстраторів ілюбителів ілюстрованих видань для дітей, а також видавців та перекладачівпроводила автор дитячих ілюстрованих книг Надя Будде (Німеччина). Длядорослих київське видавництво «Факт» організовувалоінсценізоване читання-презентацію перекладу п’єси Торнтона Вайлдера "…шкіроюнаших зубів" (2004) і «Ворожіння на текстах таматеріалізацію торговельних знижок» (2007) за участю сучасних українськихписьменників, а львівське видавництво "Євросвіт" організуваловідкритий чемпіонат України зі швидких шахів серед письменників та видавців пам’ятіСтепана Попеля, у рамках якого презентували книгу «Романтик шахів та йогоепоха.

Читацька премія:

а)      Премія»Читач року Бі-Бі-Сі", яка буде речовим призом від Української службиБі-Бі-Сі, буде вручена автору найкращої прийнятої до розгляду рецензії на книжкуіз довгого списку за рішенням членів журі.

б)      Члени журівідповідають за укладення короткого списку до 5видатнихрецензій, поданих на Читацьку премію.

в)      Члени журі відповідають за визначення остаточногопереможця.

Починаючи з 2002 р., проводиться Фестиваль дитячого читання «Книгоманія»14— одна з головних подій Форуму, у рамках якого відбуваються: підведенняпідсумків Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач року»,збір книжок для дитячих будинків та сільських бібліотек; масові читання заучастю відомих осіб; літературні вікторини та конкурси; зустрічі з улюбленимиавторами дитячих книжок; ігри, розваги, забави, співи і танці, «book-crossing»та ін. Ще одним важливим заходом Форуму є акція «Подаруй дитині книжку!»,у рамках якої усі бажаючі передають безкоштовно книжки для сільських бібліотек,дитячих будинків та шкіл-інтернатів.

Якщо на початках конкурс «Найкращий читач року»проводився лише серед львівських школярів, то під час останнього уконкурсі взяли участь близько 200 тисяч дітей з усіх областей України, АРКрим віком від 12 до 13 років. І лише 3 найкращі читачі з кожної областіотримують запрошення на пригодницько-літературний фестиваль, якийпроходить в рамках Форуму видавців у Львові. З 2008 р. організаториперенесли термін проведення Фестивалю дитячого читання «Книгоманія»з вересневого Форуму на весняний «Форум видавців-дітям», який такожвідбувається у Львові.

Насамперед, про найцікавіше та найважливіше — конкурс «Книга

Форуму» (проводиться з 1995 р.)13, у рамках якогокомпетентне журі у складі Академічної та Літературно-мистецької ради за певнимикритеріями обирає переможців у різних номінаціях та володаря Гран-прі.

Заходи Форуму і Літфесту проводились в ПалаціМистецтв, Національному академічному українському драматичному театрі ім. МаріїЗаньковецької, Духовному театрі «Воскресіння», Львівськомуакадемічному театрі ім. Леся Курбаса, обласній філармонії, в музеях, мистецькихгалереях, бібліотеках, навчальних закладах, клубах, кав’ярнях, на вулицях. Почеснемісце у програмі Форуму посідають літературні фестивалі (проводяться з 1997 р.і надзвичайно популярні серед студентської молоді), наприклад: «СКРИПТИ/INSСRIPTIS»,Фестиваль польської літератури, Міжнародний літературний фестиваль, якийпроводиться в Театрі «Воскресіння», Театрі Леся Курбаса, галереї «Музейідей», у культових «Дзизі» та «Ляльці», акція «Нічпоезії та музики non-stop» та ін. Учасниками цих заходів були відомі українськіі зарубіжні письменники та поети: Інґо Шульце, Томас Бруссіґ, Марсель Байєр,Дженні Ерпенбек, Крістіан Шиллер, Бас Бетхер (Німеччина); Мартін Поллак, РозаПок-Артманн, Петер Вотергаус (Австрія); Кеннет Клементс (Швеція); МіхалВітковський, Дорота Масловська, Марек Краєвський, Катажина Грохоля, БогданЗадура, Даніель Одія (Польща); Марюс Івашкявічюс, Аґне Білюнайте, Юлюс Жєкас,Ґабріелє Лабанаускайте, Марселіюс Мартінайтіс (Литва); Сєрґєй Тімофєєв(Латвія); Сава Дам’янов, Міхайло Пантич, Горан Петрович (Сербія); Алек Попов(Болгарія); Зоран Ферич, Ренато Баретич, (Хорватія); Андрей Хадановіч, НаталкаБабіна (Білорусь); Давід-Дефі Гогібедашвілі (Грузія); Віктор Єрофєєв, ТімурКібіров, Макс Фрай (Людмила Петрушевська), Лєв Рубінштейн, Олександра Марініна,Владімір Сорокін (Росія); Пауло Коельо (Бразилія) та багато інших. А українськусторону представляють: Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Ірен Роздобудько, АндрійКурков, Оксана Забужко, Марія Матіос та ще кілька десятків відомих улітературних колах осіб, багато з яких є постійними гостями Форуму.

Аналізуючи книжкові виставки та ярмарки загалом і Форумвидавців зокрема, варто звернути увагу на всеохопність тамультикультурність не лише представницьких заходів, а й самої експозиції.Наприклад, Форум дає можливість з’ясувати тенденції на вітчизняному тазарубіжному книжкових ринках, вивчити досвід видавців та книготорговців. З 1999р. участь у виставці-ярмарку беруть представники з усіх областей України відполіграфічних підприємств, видавництв, гуртових і роздрібних книгорозповсюджувачів, бібліотек, навчальних закладів та виробників аудіо йвідеопродукції, а також приватні особи, що займаються книжковим бізнесом.

Щороку в експозиції можна побачити доробок польських,російських, британських і німецьких видавців, періодично до нихдолучаються видавці та поліграфісти з Франції, Словаччини, США та Ізраїлю.Кожна з цих країн має власний досвід та традиції — у формуваннівидавничого репертуару, у процесі підготовки, оформлення таполіграфічного виконання видання. Тому Форум запровадив ще одну культурнутрадицію, популярну у закордонних виставкових компаніях — організаціянаціонального стенду країни-почесного гостя Форуму. Так, протягом кількохостанніх років колективні експозиції на Форумі представляли: Варшавськийміжнародний книжковий ярмарок, Франкфуртський книжковий ярмарок, БританськаРада, Дім Америки та Інформаційне Агентство Посольства США, ПосольствоКоролівства Норвегія, Посольство Франції, Інститут книжки (м. Краків),єврейський благодійний фонд Хесед Ар’є, Ізраїльський культурний центр, газета «Кніжноєобозрєніє» (м. Москва) та ін. Але на цьому роль Форуму видавців уформуванні та підтримці культури книговидання і книго розповсюдження не обмежується.Книжкова виставка-ярмарок — це, насамперед, комерційний захід, де спілкуються зпотенційними партнерами та покупцями, укладають угоди, продають і купуютьтовар, тобто книги, права на їх видання, а, отже, невід’ємним елементом єкультура ділового спілкування та обслуговування.

Можна зазначити, щоукраїнські книжкові заходи, в тому числі і Форум видавців, суттєвовідрізняються від аналогічних закордонних. Насамперед тому, що поєднують у собіознаки ярмарку прав, виставки, роздрібного ярмарку і бізнес-форуму. Це накладаєпевний відбиток на організацію та проведення заходу і, як результат, на першийплан виходить роздрібний продаж друкованої продукції.

Яткова торгівля під час Форуму (це, до речі, характерна рисаусіх вітчизняних виставок і ярмарків), хоч і викликана ринковимиумовами, але, окрім матеріального збагачення поодиноких підприємців,практично не приносить користі. З невідомих причин експоненти забувають, щокнижкова виставка-ярмарок включає в себе усі сучасні механізми торгівлі таінструменти маркетингу, гармонійне планування і застосування яких забезпечитьмаксимальний ефект від участі. Навпаки, експоненти приділяють менше увагиорганізації роботи власного стенду, не відвідують семінари, круглі столи, не займаються рекламоюта просуванням власної продукції, зводячи тим самим нанівець основну місію заходу. Питаннявиставкового маркетингу є не менш важливими і заслуговуютьокремого дослідження, тому розглянемо їх лише поверхово.

Важливе значення має також оформлення виставкових площучасників. Звичайно, не кожен експонент має можливість замовити дизайн за індивідуальнимпроектом, однак не варто забувати про привабливість стенду, оформлення йогодекоративними елементами, фірмовою символікою, власною рекламною продукцією, плакатами іззображенням новинок і/або видань, які користуються найбільшим попитомтощо.

Традиційно яскраві та добре продумані стенди мають зарубіжніучасники, а серед українських видавців варто відзначити видавництва «Ранок», «Талант»та «Фоліо» (м. Харків), «Махаон-Україна» та «Книжковийсупермаркет» (м. Київ), «Видавництво Старого Лева» (м. Львів).

Привабити відвідувачів до стенду допоможуть також правильна і продумана викладкатовару — на стендах, столиках, спеціальних стійках і навітьвеликоформатних дизайнерських конструкціях. Варто згадати книгу "Єгиптологія"київського видавництва «Махаон», для якої було спорудженопівтораметрову пластикову піраміду з підсвітленням, чи роман братів Капранових «Розмірмає значення», який продавали на площі перед Палацом мистецтв з «горбатого»запорожця.

Але, як показує досвід, потужна рекламна кампанія не завждивказує на літературну цінність чи поліграфічну якість видання,прикладом цього служить та ж книга Капранових. І, навпаки, дуже часто справдіварті уваги та потрібні суспільству книги через свій непривабливийзовнішній вигляд і відсутність елементарних зусиль з боку видавців чи книгорозповсюджувачів залишаються непоміченими, а відтак не мають попиту середчитачів.

Робота експонентів визначається не лише кількістю проведенихта відвіданих заходів, креативними ідеями для реклами тапросування видань, оформленням виставкової площі та наявним асортиментом, а йобов’язково високою культурою ділового спілкування. На жаль, формування і підготовкаделегацій для участі у виставково-ярмаркових заходах відбувається безсистемно,доволі поверхнево. Якщо топ-менеджери фірми ще орієнтовані навиконання поставлених перед ними конкретних цілей, то решта членівкоманди експонента дуже часто не мають жодного поняття проособливості роботи стендистів. А наймати спеціально навчений персонал, як цероблять за кордоном, або на потужних промислових українськихвиставках, вітчизняні видавці та книго розповсюджувачі не мають коштів.

Тому потенційним експонентам рекомендується приділяти більшеуваги підготовці та навчанню персоналу, який працюватиме навиставці. Також слід чітко визначити мету відвідування заходу, бо від цьогозалежить, які форми і методи реклами використовувати, і який результат вонипринесуть.

Серед періодичних видань загальноекономічної тематики,виставково-ярмаркова діяльність висвітлювалась найчастіше на шпальтахжурналів «Маркетинг і реклама» (м. Київ), «Маркетинг в Україні»(м. Київ), «Рекламіст» (м. Харків), а серед книгознавчоїперіодики — у журналах «Книжковий клуб +» (м. Київ), «Книжковий огляд»(м. Київ), «Палітра».Слід зазначити, що конкурси на краще видання організовуютьсятакож дирекціями харківського фестивалю «Світ книги»,одеської «Зеленої хвилі», київського «Книжкового світу», аленагороди Форуму мають чи не найбільшу вагу. Про це свідчить кількість видань (не менше500 щороку), яка надсилається на конкурс. Часом на перевиданняхкниг-переможців можна побачити зображення грамоти, якими вони були відзначені.

Виставково-ярмаркові заходи мають як прямий результат (зростання обсягів продажу,укладення нових угод та інших комерційних результатів), так і непрямий, тобтоне пов’язаний з виставковою діяльністю,але який стосується цієї проблеми. Ідеться про збільшенняобсягів міської торгівлі, громадського харчування, готельного господарства,закладів культури та дозвілля за рахунок напливу учасників, гостей тавідвідувачів виставки, а відтак — про поповнення бюджету міста, створення його привабливогоіміджу як туристичного та культурного центру. Тому роль держави упроцесі будівництва сучасних виставково-ярмаркових комплексів тавсебічному сприянні організаторам представницьких заходів є очевидною.

Книжкова виставка-ярмарок дає також можливість презентуватиінші заходи, спрямовані на пропаганду читання серед учнівськоїмолоді. Наприклад, Кафедра книгознавства та комерційної діяльності Української академіїдрукарства спільно з Управлінням освіти Департаменту гуманітарної політикиЛьвівської міської ради, презентуючи результати конкурсу «Книгау моєму житті» (у 2007 р. взяли участь близько 800 учнів 4-х і 8-хкласів), ознайомили всіх бажаючих з результатами анкетування про читацькіуподобання школярів і творчого конкурсу, організували зустріч з переможцями.Цей захід — яскравий приклад того, як можна через культуру читання формувати культуру юногочитача. Таким чином, видавцям та книгорозповсюджувачам спільно збібліотечними установами та навчальними закладами вдається не лише впливати на процеспопуляризації книги та читання, а й формувати свідомість дітей та юнацтва,підвищувати культурний рівень нації.


Висновки

Форум видавціввразив мене своєї монументальністю і багатством літературної продукції, я самавибрала для себе дві книжки «Сальвадор Далі» і «Княжий даруноквеликого мецената.

Підсумовуючи,зазначу, що книжкові виставки-ярмарки, і Форум видавців зокрема, є потужнимсоціокультурним феноменом, котрий дозволяє об’єднувати всі верстви населення завіковою, освітньою та професійною ознакою навколо книги, формує сприятливесередовище. Я, гадаю, що зі свого боку організатори виставки-ярмарку повинністворювати максимальносприятливі умови для роботи експонентів: організовуватинеобхіднуінфраструктуру під час проведення заходу, налагоджуватиділовіконтакти та обмін досвідом, пропонувати максимально насиченутацікаву програму для всіх учасників. За умови тісної співпраці організаторів,експонентів та представників засобів масової інформації можназабезпечитимаксимальну кількість відвідувачів виставки-ярмарку.Лишеза таких умов вдасться створити в Україні цивілізований книжковий ринок іпідвищити рівень культури книговидання, книго розповсюдження та книгоспоживання. Завдяки Форуму вдається: налагоджуватиконтакти між суб’єктами книжкового ринку — видавцями, поліграфістами, книгорозповсюджувачами, бібліотекарями та авторами; підвищувати якість підготовки таполіграфічного виконання книги; формувати якісно новий рівень представленнякниги на ринку, доведення її до читача; пропагувати культуру читання середдітей і дорослих та їх спілкування з книгою загалом.


Список джерел і літератури

читацькийринок книжковий форум попит

1. Афанасенко О. Сучасний книжковий ринок України як об’єкт професійного дослідження //Вісник книжкової палати.— 2004.— № 3.— С. 28-30.

2. Влодарчик Я. Маркетинг у видавничій справі — фантазія чи дійсність? / Пер. з пол. О. Гірного.—Львів: Кальварія, 2002.— С. 103-105.

3. Мельникович О. М.,Бугрімова Т. В. Виставковий бізнес в Україні: стан, проблеми та тенденціїрозвитку // Економіка і підприємництво: стан та перспективи: Зб. наук. пр.—Київ: Київ. нац. торгово-економічний ун-т, 2004.— 297 с.

4. Микитин Т. Критерії оцінки книг на конкурсах у рамкахвиставково-ярмаркових заходів в Україні / Тези доп. І Міжнар. наук.-практ.конф. студентів, магістрантів, аспірантів „Квалілогія книги“ (18-19груд. 2006 р.); Українська академія друкарства.— Львів, 2006.— С. 8-10 с.

5. Соціологія культури: Навч. Посібник.// О.М.Семашко, В.М. Піча, О.І. Погорілий таін.; за ред. О. М. Семашка, В.М, Пічі, К.: „Каравела“, Львів: „НовийСвіт -2000“, 2002. – 334 с.

6. http://www.bookforum.com.ua/

еще рефераты
Еще работы по маркетингу