Реферат: Удосконалення процесу просування товару на підприємстві

ЗМІСТ

 

ВСТУП

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТОВАРОПРОСУВАННЯ

1.1. Сутність товаропросування

1.2. Цілі товаропросування

1.3. Система товаропросування

2. АНАЛІЗ ТОВАРОПРОСУВАННЯ І ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА»

2.1 Загальна характеристика підприємства

2.2 Аналіз товаропросування підприємства

2.3 Аналіз прибутку та рентабельності

3. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТОВАРОПРОСУВАННЯ

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

торгівля просування товар


ВСТУП

 

Актуальність темироботи. Торгівля є однією з найважливіших сфер діяльності, в якій перетинаютьсяінтереси багатьох галузей, підприємств і населення.

Сьогодніпідприємства здійснюють свою діяльність в різних сферах і галузях господарства(промисловості, сільському господарстві, торгівлі та ін.) вони можуть займатисяяк одним видом діяльності, так і декількома. Саме підприємства виробляють,реалізують товари, здійснюють роботи і послуги або інші види комерційної діяльності.Все це говорить про те, що підприємство є первинним, основною ланкоюсуспільного виробництва.

В умовах переходудо ринкових відносин важливе значення набуло вдосконалення організаціїторгівлі, впровадження науково-технічних досягнень і сучасних технологій, вибірнайбільш ефективних з них.

Актуальністьобраної теми полягає в тому, що в сучасних умовах вимоги до організаціїторгівлі зростають у зв'язку з розширенням асортименту, ускладненнямгосподарських зв'язків з іншими галузями народного господарства, широкимвпровадженням в торгівлю досягнень науково-технічного прогресу, розширеннямгеографії виробництва, розвитком і вдосконаленням матеріально-технічної базиторгівлі, що вимагає більш глибокий аналіз.

Сутністьорганізації полягає в упорядкуванні взаємодій різних сторін і аспектівматеріальної діяльності людей, спрямованих на досягнення певних цілей.

На сучасномуетапі розвитку національної економіки в умовах вже щодо сформованих економічнихзв'язків і конкурентного середовища стає актуальним впровадження нових дляекономіки методик просування товару.

Як для виробника,так і для будь-якого посередника зараз важлива сучасна грамотно спроектованатехнологія каналу просування товару до кінцевого споживача, яка знижує витрати,розширює можливості в наданні додаткових послуг і в кінцевому підсумку підвищуєфінансовий результат, що дозволяє вигравати в конкурентній боротьбі заспоживача.

В умовахстановлення і розвитку ринкового господарства виключно важливе значення дляпостачальників набувають проблеми збутової стратегії та організації ефективноїзбутової мережі.

Предметом роботиє дослідження систем товароруху.

Тому, об'єктом єдіяльність організації ЗАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА».

Головна метарозвитку торговельної галузі полягає в удосконаленні її діяльності,забезпечення платоспроможного попиту різних категорій населення високоякіснимитоварами та послугами в широкому асортименті, активному просуванні вітчизнянихтоварів на внутрішній ринок.

Відповідно дорозробленої програми були поставлені наступні завдання:

— розглянутиосновні проблеми організації торгівлі на підприємстві;

— показатиспецифіку організації торгівлі;

— розробитиметоди щодо удосконалення організації торгівлі на підприємстві.

Для розкриттяцієї теми в якості теоретичної і методологічної основи вивчення широкозастосовувалися праці та навчальні посібники авторів з проблем товароруху всучасному маркетингу, також були використані матеріали періодичної преси,проводився аналіз законодавчих актів, і оцінювалися конкретні результати діяльностісучасних підприємств.


РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТОВАРОПРОСУВАННЯ

 

1.1 Сутністьтоваропросування

 

Рухом товарів вмаркетингу називається система, яка забезпечує доставку товарів до місцьпродажу в точно визначений час і з максимально високим рівнем обслуговуванняпокупців. Зарубіжні автори під рухом товарів розуміють систематичне прийняттярішень щодо фізичного переміщення і передачі власності на товар або послугу відвиробника до споживача, включаючи транспортування, зберігання і здійсненняугод.

Безперервний рухтоварів від виробництва до споживача є об'єктивно необхідний процесвідтворення. За своїм змістом це матеріально речовинний процес переміщення учасі і просторі готових до споживання продуктів праці, які володіють певнимифізико-механічними властивостями. Кількість переміщених товарів вимірюєтьсянатуральними та вартісними показниками, в яких виражається інформація протоваропросування.

Найбільшприйнятими показниками характеризують потоки товарів є вантажообіг ітоварообіг. Інформація про процеси, у вартісних показниках дозволяє створитиекономічну модель, яка відображатиме рух вартості товару. У натуральнихпоказниках відображається інформація про реальний рух товару[9, с. 440].

Таким чином,процес товароруху розглядається у двох аспектах. По-перше, як технологічнасистема, що представляє матеріально-речовий потік товарів і, по-друге, яккібернетична система, що представляє собою потоки і процеси переробкиекономічної (комерційної інформації), так як завданням вивчення комплексногопроцесу товароруху є з одного боку раціональне побудова технологічних структур,а з іншого — оволодіння методами управління процесів. Вивчення комплексногопроцесу товарообігу потребує чіткого визначення цілей (цільових інструкцій)системи та засобів їх досягнення. Довести товар від виробника до споживачаозначає організовувати його переміщення практичним шляхом, з мінімальнимисукупними витратами, в потрібний для споживача час, в заданій кількості, атакож у стані придатному для роздрібного продажу і споживання.

Якщо надати весьпроцес руху товарів у вигляді певної схеми з безліччю входів і виходів, де вякості входів позначити надходження, конкретних товарів, а в якості входів — пункти, які реалізують ці товари, то буде видно важлива функціональна рольсистеми: перетворення виробничого асортименту в торгівлі та кількіснаперегрупування товарних потоків і партій переміщення їх до споживача.

Товаропросування- це діяльність з планування, втіленню в життя та контролю за фізичнимпереміщенням матеріалів і готових виробів від місць їхнього походження до місцьвикористання з метою задоволення шляхів споживача і з вигодою для себе[9, с.44].

Товарорухувключає: транспортування, обробку замовлень, упакування і обробку товарів,підтримки запасів, складування, будь-яку форму інформації про товар абопослугу, розподіл і збут продукції.

Середперерахованих елементів товароруху особливо виділяють три: транспортування,зберігання, контакти зі споживачами.

Витратитовароруху визначаються способом транспортування, обсягом складів, кількістюпроміжних ланок системи. Приймаючи рішення про вдосконалення будь-якого з ланоксистеми товароруху необхідно стежити за тим, щоб це не позначилося негативно назагальному ефекті, особливо якщо захід спрямований на мінімізацію витрат на рухтовару.

Менеджеривважають товаропросування ключовим елементом комплексу маркетингу, у зв'язку зйого вирішальною роллю у забезпеченні ефекту часу, простору і володіння.Опитування серед організацій показують, що при оцінці постачальників другимчинником (після якості продукції) є рух товару. Для багатьох покупціввирішальним фактором при виборі постачальника є не найменша ціна, а гарантіясвоєчасного постачання і надійного сервісу.

Кожен виробникпрагне сформувати власний канал товароруху шляхом прямого контакту зіспоживанням, що краще, або через посередника.

Прямий контактвиробника зі споживачем пропонує доставку товару покупцю безпосередньо, минаючимаркетингових посередників або через власну збутову мережу. Гідність цьогоспособу зв'язку продавця з покупцем полягає в тому, що фірма здійснюєуправління всім процесом товароруху, має чітку зворотний зв'язок з покупцем.Така система збуту дуже корисна при одиничному виробництві. При серійномувиробництві фірма може організовувати філії каналів збуту. При масовому типівиробництва фірма — виробник використовує послуги посередників, агентів збуту,роздрібних продавців, дилерів.

Товаропросуванняпов'язано з цілим рядом додаткових, витрат, зумовлених переміщенням вантажіввід виробника до покупця. Їх можна об'єднати в три групи:

1 — від магазину(складу) до продавця до станції відправника;

2 — від станціївідправника до станції призначення;

3 — від станціїпризначення до магазину покупця[11, с. 328].

Найбільш вагомівитрати другої групи, сюди відносять: провізну плату або фрахт і страхування.Провізна плата стягується за перевезення вантажу. Крім того, додатковостягуються збори за навантаження, розвантаження, зважування і зберігання, заремонт тари (упаковки).

Основні витратитовароруху складаються з витрат на транспортування, наступному складуваннютоварів, підтримці товарно-матеріальних запасів, одержанню, відвантаженню йупакуванню товарів, адміністративних витрат і витрат по обробці замовлень.

1.2 Цілітоваропросування

Багато фірмставлять метою товароруху забезпечення доставки потрібних товарів в потрібнімісця в потрібний час з мінімально можливими витратами. На жаль, жодна ізсистем товароруху не в змозі одночасно забезпечити максимальний сервіс дляклієнтів і до мінімуму скоротити витрати по розподілу товару.

Максимальнийсервіс для клієнтів передбачає підтримку великих товарно-матеріальних запасів,бездоганну систему транспортування та наявність безлічі складів. Адже все цесприяє зростанню витрат за розподілом.

Орієнтація наскорочення витрат передбачає дешеву систему транспортування, підтримкуневеликих товарно-матеріальних запасів та наявність невеликого числа складів.

Витратитовароруху нерідко пов'язані між собою в обернено пропорційній залежності.

— Керуючийекспедиційно-транспортної служби воліє у всіх можливих випадках відвантажуватитовар по залізниці, а не літаком. Це знижує транспортні витрати фірми. Однак,через меншу швидкості залізниць оборотний капітал виявляється пов'язаним довше,затримуються платежі з боку клієнтів, і, крім того, така доставка може змуситиклієнтів здійснювати покупки у конкурентів, які пропонують більш короткітерміни.

— Для відомостівитрат до мінімуму відділ відвантаження використовує дешеві контейнери. А цепризводить до численних пошкоджень товару в дорозі і викликає невдоволенняспоживачів.

— Керуючийслужбою товарних запасів воліє мати невеликі товарно-матеріальні запаси, щобскоротити витрати на їх утримання. Однак при цьому частішають випадкивідсутності товару в наявності, зростає число невиконаних замовлень,збільшується обсяг канцелярської роботи, виникає необхідність виробництванезапланованих партій товару та використання дорогих засобів її прискореноїдоставки. Враховуючи, що діяльність з організації товароруху пов'язана звеликими компромісами, необхідний системний підхід до ухвалення подібних рішень[9,с. 52].

Відправна точкастворення системи товароруху — вивчення потреб клієнтів та пропозиційконкурентів. Споживачів цікавлять:

1) своєчаснадоставка товару,

2) готовністьпостачальника задовольнити екстрені потреби клієнта,

3) акуратнеповодження з товаром при вантажно-розвантажувальних роботах,

4) готовністьпостачальника приймати назад дефектні товари та швидко замінювати їх,

5) готовністьпостачальника підтримувати товарно-матеріальні запаси заради клієнта.

Фірмі необхідновивчити порівняльну значимість цих видів послуг в очах клієнтів. При розробцівласних стандартів на технічне обслуговування фірма повинна обов'язкововраховувати стандарти конкурентів. Як правило, вона захоче надати клієнтам,принаймні, такий же рівень обслуговування, який пропонують конкуренти. Однакосновна мета полягає в забезпеченні максимального рівня прибутків, а непродажів. Тому фірмі варто замислитися, які витрати спричинить за собоюорганізація обслуговування на високому рівні. Деякі фірми пропонують більшскромне обслуговування, зате за невисокими цінами. Інші — більший обсяг послуг,ніж у конкурентів, але стягують за них ціну з надбавкою на покриття більшвисоких витрат. Як би там не було, фірма повинна сформулювати мети своєїсистеми руху товарів, якими можна керуватися в процесі планування. Іноді фірмийдуть ще далі, розробляючи стандарти для кожного складового елемента системиобслуговування

Розробившикомплекс цілей товароруху, фірма приступає до формування такої системитовароруху, яка забезпечить досягнення цих цілей з мінімальними витратами. Прицьому треба прийняти рішення по наступним основних питань:

1. Як слідпрацювати із замовниками? (Обробка замовлень)

2. Де слідзберігати товарно-матеріальні запаси? (Складування)

3. Який запасзавжди має бути під рукою? (Товарно-матеріальні запаси)

4. Яким чиномслід відвантажувати товари? (Транспортування)


1.3 Систематоваропросування

 

Оформленнязамовлення — рух товару починається з отримання замовлення від клієнта. Відділзамовлень готує рахунки-фактури і розсилає їх різним підрозділам фірми. Вироби,які відсутні в наявності, записуються в заборгованість. Відвантажуються виробисупроводжуються відвантажувальної і платіжної документацією. Копіївідвантажувальних т платіжних документів направляються різним підрозділамфірми.

І фірма, іспоживачі опиняються у вигоді, якщо всі ці дії проводяться швидко і точно.

Складування — будь-якій фірмі доводиться зберігати товар до моменту його продажу. Організаціязберігання необхідна тому, що цикли виробництва і споживання рідко збігаютьсяодин з одним. Багато с/г товари виробляються в сезон, хоча попит на нихпостійний. Організація складського зберігання допомагає усунути цісуперечності.

Фірмі необхідновирішити питання про бажане кількості пунктів зберігання. Чим більше такихпунктів, тим швидше можна доставити товар споживачам. Однак при цьому зростаютьвитрати Рішення про число пунктів зберігання треба приймати, пов'язуючи міжсобою проблеми рівня сервісу для споживачів та витрат за розподілом.

Деякі фірмизберігають частину товарного запасу на самому підприємстві або недалеко віднього, а решта — на складах у різних частинах країни. Фірма може мати власнісклади, або орендувати місце в складах громадського користування. Ступіньконтролю вище, якщо фірма має власні склади. Однак у цьому випадку складипов'язують капітал, а при необхідності змінити місця зберігання фірма не можереагувати достатньо гнучко. З іншого боку, склади громадського користування нетільки стягують плату за орендовані фірмою площі, а й надають додаткові(платні) послуги з огляду товару, його упаковки, відвантаження та оформленнярахунків-фактур. Вдаючись до послуг складів громадського користування, фірмамає широкий вибір, як місць зберігання, так і типів складських приміщень. Фірмикористуються складами тривалого зберігання і транзитними складами. На складахтривалого зберігання товар перебуває протягом середнього або тривалого відрізкачасу. Підтримання товарно-матеріальних запасів — рішення про рівеньтоварно-матеріальних запасів-ще одне рішення у сфері руху товарів, що впливаєна задоволеність споживачів. Діячеві ринку хотілося б, щоб фірма мала у своємурозпорядженні запасами товару, достатніми для негайного виконання усіхзамовлень клієнтів.

Транспортування — фахівцям з маркетингу необхідно цікавитися, які рішення щодо транспортуваннятоварів приймають їх фірми. Від вибору перевізника залежить і рівень цінтоварів, і своєчасність їх доставки, і стан товарів у момент їх прибуття домісць призначення. Але ж це в свою чергу позначиться на ступеня задоволеностіспоживачів. При відвантаженні товарів складах, дилерам та споживачам фірма можевибирати з п'яти видів транспорту: залізничний, водний, автомобільний.трубопровідний та повітряний.

Структурауправління рухом товарів фірми — тепер ясно, що рішення про складування,підтримці товарно-матеріальних запасів і транспортування вимагають самоїретельної координації. Все більше фірм засновують у себе постійні комітети, доскладу яких входять керівники, відповідальні за різні аспекти діяльності зорганізації руху товару. Такий комітет розробляє основні настанови щодопідвищення ефективності системи розподілу в цілому. Головне, що фірма координуєсвою діяльність з організації товароруху та маркетингову діяльність так, щобзабезпечити ринку високий ступінь задоволеності при помірних витратах зі свогобоку[9, с. 98].


РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗТОВАРОПРОСУВАННЯ І ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКАМАСЛОСИРБАЗА»

 

2.1 Загальна характеристикапідприємства

 

У рамкахвиробничо-збутової діяльності підприємство займається:

— виробляє тареалізує сири плавлені 16 сортів (40% від загального обсягу виробництва поУкраїні);

— морозиво 7сортів;

— солодкігазовані напої та мінеральну воду (19 видів);

— приймає надозрівання сири тверді та займається їх реалізацією.

ЗАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКАМАСЛОСИРБАЗА» виготовляє:

-  Молоко рідке,

-  Масло вершкове жирністю до 85%,

-  Сир свіжий неферментований тасир кисломолочний,

-  Сир тертий, сир у порошку,сири голубі та сири неперероблені інші,

-  Сир перероблений (у т. ч.плавлений),

-  Продукти кисломолочні,

-  Сироватка,

-  Морозиво та інший харчовийлід,

-  Морозиво вершкове безнаповнювачів,

-  Морозиво вершкове знаповнювачем,

-  Морозиво плодово-ягідне безнаповнювачів,

-  Кекси з морозива,

-  Суміші харчові,

-  Напої прохолоджувальні (у т.ч. води мінеральні підсолоджені),

-   Бутлі, пляшки, фляги тааналогічні вироби з пластмас,

-  Бутлі обплетені, пляшки,фляги та аналогічні вироби з пластмас місткістю не більше 2 л,

-  Послуги з постачання пари ігарячої води електростанціями.

Керівництвопідприємством здійснюється за затвердженою організаційною схемою, якапредставлена на рис.2.1, на підприємстві створена лінійна структура управління.

/>Генеральний директор

/>

/>/>/>/>Заст. Генерального директора

/>/>/> 

/> 

Фінансовий відділ

Юридичне

бюро

Виробничий відділ

 

/>Торговий

відділ

Відділ

кадрів

Транспортний цех

Рис.2.1Організаційна структура підприємства

На сьогоднішнійдень організація зростає і розширюється за кількістю партнерів. З'являютьсянові види продукції, розробляються нові методи реалізації для більш ефективногопросування товару.

Основи лінійнихструктур складають так званий «шахтний» принцип побудови і спеціалізаціїуправлінського процесу по функціональним підсистемам організації (маркетинг,виробництво, дослідження і розробки, фінанси, персонал тощо). По кожнійпідсистемі формується ієрархія служб («шахта»), що пронизує всю організацію відверху до низу. Результати роботи кожної служби оцінюються показниками, щохарактеризують виконання ними своїх цілей і завдань.

На чоліпідприємства стоїть генеральний директор, який здійснює загальне керівництвопідприємства (наприклад, укладає договори на постачання продукції в організаціїта установи, відвідує конференції, відповідає за постачання обладнання в разіїх зносу, технічного старіння). Йому безпосередньо підпорядковуються заступникз кадрів, комерційний директор і головний механік, які в свою чергу завідуютьдовіреними їм підрозділами.

Головний механікпідприємства підпорядковується генеральному директору. Він здійснюєбезпосередньо керівництво відділом ремонту транспортних засобів. Основнимифункціями головного механіка є:

— Забезпеченняроботи автотранспорту підприємства;

— Організаціявипуску рухомого складу на лінію;

— Контроль задотриманням водіями правил технічної експлуатації автотранспортних засобів;

— Контроль зазабезпеченням паливно-мастильних матеріалів, за своєчасним обслуговуванням таправильним зберіганням рухомого складу.

Заступникгенерального директора з комерційних питань підпорядковується генеральномудиректору підприємства. Його основними функціями є:

— Керівництвоввіреними підрозділами;

— Керівництвофінансово-господарською діяльністю підприємства;

— Контроль заматеріально-технічним забезпеченням підприємством, фінансовими та економічнимипоказниками діяльності підприємства, за правильним використанням банківськогокредиту, виконання договірних зобов'язань щодо постачання продукції;

— Координаціяроботи підпорядкованих йому служб і підрозділів;

— Взаємодія з іншимипідприємствами в процесі виконання функціональних обов'язків.

У йогопідпорядкуванні знаходяться 3 структурні підрозділи. Розглянемо основні функціїцих підрозділів.

Бухгалтерія.

До складубухгалтерії входять бухгалтера і касир, керівництво бухгалтерії здійснюєголовний бухгалтер.

Основнимифункціями бухгалтерії є:

— Організаціябухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності і контроль заекономним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів,збереження власності підприємства;

— Формувативідповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику,виходячи зі структури й особливостей діяльності підприємства, необхідностізабезпечення його фінансової стійкості;

— Організаціяобліку майна, зобов'язань і господарських операцій, що надходять, основнихкоштів;

— Забезпеченняскладання балансу й оперативних зведених звітів про доходи і витрати коштів,про використання бюджету, іншої бухгалтерської та статистичної звітності,подання їх у встановленому порядку у відповідні органи.

Начальник відділупостачання здійснює керівництво оптовим відділом.

Основнимифункціями менеджерів є:

— Здійснюватироботу щодо забезпечення підприємства всіма необхідними для його діяльностітоварами та їх раціонального використання;

— Визначати потребупідприємства в товарах і послугах;

— Вести договірнуроботу з формування і розширення господарських зв'язків з постачальниками іпокупцями;

— Відстежуватикон'юнктуру ринку, асортименту виробів, конкурентного середовища;

— Здійснюватиконтроль за виконанням постачальниками договірних зобов'язань, кількістю таякістю вступників товарів;

— Брати участь уформуванні цін на товари і послуги;

— Вестиоперативний облік руху матеріальних ресурсів, наявності товарних запасів.

Відділ кадрівведе роботу з приймання кадрів, а також займається підвищенням кваліфікаціїпрацівників.

Необхідновідзначити, що деякі функції, такі як атестація персоналу, підвищення йогокваліфікації здійснюються не на належному рівні і не регулярно. Оцінкаперсоналу здійснюється в основному при прийомі на роботу, під час співбесід таоцінці анкетних даних. Оцінка здійснюється, як правило, менеджером з кадрів і єсуто суб'єктивною. Витрати на здійснення функцій управління персоналомнезначні, тому що всі функції реалізуються власними силами, але від цьогостраждає якісний рівень їх виконання.

На підприємствіпрацює метод непрямого впливу. Начальник створює умови для здійснення цілей, аслужбовці досягає результатів. Мета організації — задоволеність клієнтів вякісному продукті, відмінному сервісі і при цьому одержання прибутку.

У компаніїзастосовуються такі методи управління персоналом: адміністративні, економічніта соціально-психологічні.

— Адміністративні- видання наказів, розпоряджень; відбір і розстановка кадрів, розробкапосадових інструкцій; встановлення адміністративних санкцій і заохочень;

— Економічні — техніко-економічний аналіз, планування; ціноутворення, оподаткування;економічний метод управління, коли існує матеріальна зацікавленість менеджерів.Менеджер застосовує різні методи для досягнення результативності, економічнийметод при цьому є найефективнішим, оскільки існує пряма залежність: чим більшепродукції продав, тим більше отримав прибутку.

— Соціально-психологічні — соціальний аналіз у колективі, створення творчої атмосферив колективі, участь працівників в управлінні; створення нормальногопсихологічного клімату, розвиток у працівників ініціативи.

Адміністративніметоди використовують у своїй роботі генеральний та комерційний директор, атакож начальники служб і відділів при відборі кадрів.

Економічні методивикористовують в основному працівники фінансового відділу та бухгалтерії.

Соціально-психологічнимиметодами користуються всі керуючі, а також самі працівники компанії.

2.2 Аналізтоваропросування підприємства

 

На основіасортиментного переліку здійснемо структуру товарообігу

У таблиці 2.3представимо структуру товарообігу Северодвінську представництва компанії.

Таблиця 2.1

Структуратоварообігу

Напрям діяльності Товарообіг 2008 рік 2009 рік 2010 рік тис. грн. вага, % тис. грн. вага, % тис. грн. вага, % Молоко 1 272 5,5 1 815 6,9 2 211 6,9 Масло 10 568 46,0 12 173 46,4 15 432 47,8 Сир 8 829 38,4 9 725 37,1 11 208 34,7 Морозиво 2 316 10,1 2 526 9,6 3 423 10,6 Всього 22 985 100,0 26 239 100,0 32 274 100,0

/>

Рис. 2.1Структура товарообігу

Таким чином, вструктурі товарообігу підприємства не відбулося значних змін, основну часткупротягом всього аналізованого періоду займають масло, частка товарообігу даноговиду в 2008 році займала 45,0%, а в 2010 році частка даної категорії товарузросла до 47,8%.

Найменшу частку вструктурі товарообігу протягом всього аналізованого періоду займають морозиво,так питома вага цієї категорії продукції у 2008 році становив 5,5%, а в 2010році він збільшився на 1,4% і склав 6,9%.

У таблиці 2.2проаналізуємо динаміку товарообігу підприємства.

Таблиця 2.2

Аналізтоварообігу за 2008-2010 роки

Напрям діяльності Товарообіг, тис. грн. Динаміка 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2009 – 2008 2010 – 2009 2010 – 2008 тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % Молоко 1 272 1 815 2 211 543 42,7 396 21,8 939 73,9 Масло 10 568 12 173 15 432 1 605 15,2 3 259 26,8 4 864 46,0 Сир 8 829 9 725 11 208 896 10,1 1 483 15,2 2 379 26,9 Морозиво 2 316 2 526 3 423 210 9,1 897 35,5 1 107 47,8 Всього 22 985 26 239 32 274 3 254 14,2 6 035 23,0 9 289 40,4

/>

Рис.2.2 Динамікатовароруху

В ціломутоварообіг підприємства в 2010 році по відношенню до 2008 року збільшився на 9289 тис. грн., або на 40,4%, так само слід зазначити, що по відношенню допопереднього року спостерігається позитивна динаміка товарообігу на 6035 тис.грн., або на 23,0%.

Так як підприємствопрацює на території всієї України, то далі в таблиці 2.3 проаналізуємогеографічну структуру каналів товароруху.

Таблиця 2.3

Структурагеографії каналів товароруху

Область Товарообіг 2008 рік 2009 рік 2010 рік тис. грн. вага, % тис. грн. вага, % тис. грн. вага, % Хмельницька 10 127 44,1 11 542 44,0 14 431 44,7 Київська 7 322 31,9 8 823 33,6 11 212 34,7 Вінницька 3 512 15,3 3 912 14,9 4 303 13,3 Інші області 2 024 8,8 1 962 7,5 2 328 7,2 Всього 22 985 100,0 26 239 100,0 32 274 100,0

Таким чином,структура товароруху зазнала деяких змін, намітилася тенденція зростання часткитоварообігу Київської області, так питома вага продажу в 2010 році склав 34,7%,проти 31,9% у 2008 році, тобто частка зросла на 2,8%.

У таблиці 2.4представимо динаміку руху товару.

Таблиця 2.4

Аналіз руху товаруза 2008-2010 роки

Область Товарообіг, тис. грн. Динаміка 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2009 – 2008 2010 – 2009 2010 – 2008 тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % Хмельницька 10 127 11 542 14 431 1 415 14,0 2 889 25,0 4 304 42,5 Київська 7 322 8 823 11 212 1 501 20,5 2 389 27,1 3 890 53,1 Вінницька 3 512 3 912 4 303 400 11,4 391 10,0 791 22,5 Інші області 2 024 1 962 2 328 -62 -3,0 366 18,7 304 15,0 Всього 22 985 26 239 32 274 3 254 14,2 6 035 23,0 9 289 40,4

/>

Рис. 2.3 Динамікатоваропросування


За аналізованийперіод обсяг товарообігу підприємства збільшився на 40,4%, що відбулося восновному за рахунок зростання продажів в Київській та Вінницькій областях,приріст товарообігу по яких склав 53,1% і 42,5%, відповідно.

2.3 Аналізприбутку та рентабельності

 

Аналіз обсягувипуску і реалізації продукції є частиною управлінського аналізу і здійснюєтьсяз метою обгрунтування управлінських рішень на підвищення ефективності виробництва.

Беззбитковий(критичний) обсяг продажів розраховується з рівняння, заснованого на рівностівиручки від реалізації продукції і суми постійних і змінних витрат, щовипливають з визначення беззбитковості:

/>

де -/> ціна одиниці продукції;

/> - Кількість одиницьреалізованої продукції;

/> — Постійні витрати;

/> — Змінні витрати у витратахна одиницю продукції.

Для визначеннякритичного обсягу продажів і запасу фінансової міцності підприємства проведемоаналіз витрат.

Таблиця 2.5

Структура витратЗАТ «Хмельницька Маслосирбаза»

Вид витрат Витрати 2008 рік 2009 рік 2010 рік Тис. грн.. вага, % Тис. грн.. вага, % Тис. грн.. вага, % А 1 2 3 4 5 6 Постійні витрати всього, в т.ч. 5 773 31,9 7 480 33,2 10 010 32,8  - ЗП персоналу 4 050 22,4 5 346 23,7 7 200 23,6  - Податок 1 053 5,8 1 390 6,2 1 872 6,1  - оренда складу та офісу 228 1,3 252 1,1 276 0,9  - комунальні платежі 94 0,5 108 0,5 144 0,5  - амортизація 204 1,1 231 1,0 339 1,1  - інші витрати 144 0,8 153 0,7 179 0,6 Перемінні витрати всього, в т.ч. 12 344 68,1 15 056 66,8 20 470 67,2  - собівартість товару 9 194 50,7 10 496 46,6 12 910 42,4  - транспортні витрати 3 150 17,4 4 560 20,2 7 560 24,8 Всього витрат 18 117 100,0 22 536 100,0 30 480 100,0

Аналіз структуривитрат підприємства показав, що найбільшу частку у витратах підприємствазаймають постійні витрати, але слід звернути увагу, що із зростаннямтоварообігу частка постійних витрат знижується.

У таблиці 2.6проведемо аналіз динаміки витрат компанії.

Таблиця 2.6

Аналіз витрат за2008-2010 роки

Вид витрат Витрати тис. грн Динаміка 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2009 – 2008 2010 – 2009 2010 – 2008 Тис. грн. % Тис. грн. % Тис. грн. % Постійні витрати всього, в т.ч. 5 773 7 468 10 010 1 695 29,4 2 542 34,0 4 237 73,4  - ЗП персоналу 4 050 5 346 7 200 1 296 32,0 1 854 34,7 3 150 77,8  - Податок 1 053 1 390 1 872 337 32,0 482 34,7 819 77,8  - оренда складу та офісу 228 240 276 12 5,3 36 15,0 48 21,1  - комунальні платежі 94 108 144 14 14,9 36 33,3 50 53,2  - амортизація 204 231 339 27 13,2 108 46,8 135 66,2  - інші витрати 144 153 179 9 6,3 26 17,0 35 24,3 Перемінні витрати всього, в т.ч. 12 344 15 056 20 470 2 712 22,0 5 414 36,0 8 126 65,8  - собівартість товару 9 194 10 496 12 910 1 302 14,2 2 414 23,0 3 716 40,4  - транспортні витрати 3 150 4 560 7 560 1 410 44,8 3 000 65,8 4 410 140,0 Всього витрат 18 117 22 524 30 480 4 407 24,3 7 956 35,3 12 363 68,2

/>

Рис. 2.4 Динамікавитрат підприємства

За аналізованийперіод витрати підприємства виросли на 12 363 тис. грн., або на 68,2%, у томучислі постійні витрати зросли на 73,4%, а змінні на 65,8%.

Крім собівартостітовару і заробітної плати персоналу з відрахуваннями, більшу частку в структурівитрат підприємства займають транспортні витрати, так за аналізований періодвони зросли на 4 410 тис. грн., або на 140%.

Тому далі втаблиці 2.7 представимо аналіз транспортних витрат підприємства.


Таблиця 2.7

Транспортнівитрати підприємства

Вид витрат Витрати, тис. грн. Динаміка 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2009 – 2008 2010 – 2009 2010 – 2008 абс. % абс. % абс. % Кількість авто всього, в т.ч. 7 8 12 1 14,3 4 50,0 5 71,4  - газель 6 7 11 1 16,7 4 57,1 5 83,3  - рефрижерато 1 1 1 0,0 0,0 0,0 Відпрацьовані години всього, в т.ч. 7 730 9 622 15 790 1 892 24,5 6 168 64,1 8 060 104,3  - газель 6 300 8 400 14 850 2 100 33,3 6 450 76,8 8 550 135,7  - рефрижератор 1 430 1 222 940 -208 -14,5 -282 -23,1 -490 -34,3 Транспортні витрати всього, тис. грн., в т.ч. 3 150 4 560 7 560 1 410 44,8 3 000 65,8 4 410 140,0  - газель 2 127 3 548 6 623 1 421 66,8 3 075 86,7 4 496 211,4  - рефрижератор 1 023 1 012 937 -11 -1,1 -75 -7,4 -86 -8,4 Вартість 1 години роботи  - газель 338 422 446 85 25,1 24 5,6 108 32,1  - рефрижератор 715 828 997 113 15,8 169 20,4 281 39,3

Проведений аналізпоказав, що кількість автотранспорту підприємстві неухильно зростає, щопояснюється зростанням обсягів продажів, але як негативний момент слідвідзначити зростання вартості 1 години роботи автотранспорту.

Тому керівництвупідприємства слід з метою підвищення ефективності товароруху розробити заходищодо зниження транспортних витрат.

Одним з найбільшефективних методів фінансового аналізу з метою оперативного і стратегічногопланування служить операційний аналіз, званий також аналізом «Витрати — Обсяг — Прибуток», що відслідковує залежність фінансових результатів бізнесу від витраті обсягів виробництва ( збуту).

Ключовимиелементами операційного аналізу є: операційний важіль, поріг рентабельності ізапас фінансової міцності підприємства.

Дія операційного(виробничого, господарського) важеля проявляється у тому, що будь-яка змінавиручки від реалізації завжди породжує більш сильна зміна прибутку.

У практичнихрозрахунках для визначення сили впливу операційного важеля застосовують відношеннятак званої валового доходу (результату від реалізації після відшкодуваннязмінних витрат) до прибутку. Валовий дохід являє собою різницю між виручкою відреалізації і змінними витратами. Цей показник в економічній літературіпозначається також як сума покриття. Бажано, щоб валового доходу вистачало нетільки на покриття постійних витрат, але і на формування прибутку.

Сила дії = Валовий дохід операційного ричага Прибуток

Порігрентабельності — це така виручка від реалізації, при якій підприємство вже немає збитків, але ще не має і прибутків. Валовий дохід в точності вистачає напокриття постійних витрат, і прибуток дорівнює нулю.

Поріг = Постійні : Валовий дохід в відносному рентабельності витрати визначені до виручки Запас фінансової = Виручка від - Поріг міцності реализації рентабельності

Зробиморозрахунок запасу фінансової міцності для підприємства за 2008-2010 рр..


Таблиця 2.8

Аналіз прибутку,рентабельності і запасу фінансової міцності підприємства

Показник Значення показників Динаміка показників 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2009 – 2008 2010 – 2009 2010 – 2008 тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % Товарообіг, тис. грн. 22 985 26 239 32 274 3 254 14,2 6 035 23,0 9 289 40,4 Перемінні витрати, тис. грн. 12 344 15 056 20 470 2 712 22,0 5 414 36,0 8 126 65,8 Валовий дохід, тис. грн. 10 641 11 183 11 804 543 5,1 621 5,6 1 164 10,9 Валовий дохід відносно виручки 0,46 0,43 0,37 -0,04 -7,9 -0,06 -14,2 -0,10 -21,0 Постійні витрати, тис. Грн.. 5 773 7 468 10 010 1 695 29,4 2 542 34,0 4 237 73,4 Валовий прибуток, тис. грн. 4 868 3 715 1 794 -1152 -23,7 -1921 -51,7 -3 073 -63,1 Рентабельність діяльності, % 26,9 16,5 5,9 -10 - -11 - -21 - Сила дії операційного ричага 2,2 3,0 6,6 0,8 37,7 3,6 118,6 4,4 200,9 Поріг рентабельності, тис. грн. 12 470 17 522 27 368 5 052 40,5 9 846 56,2 14 898 119,5 Запас фінансової міцності, тис. грн. 10 515 8 717 4 906 -1797 -17,1 -3811 -43,7 -5 609 -53,3 % запасу фінансової міцності 45,7 33,2 15,2 -12,5 -27,4 -18,0 -54,2 -30,5 -66,8

/>

Рис. 2.5. Валовий прибуток підприємства

/>

Рис. 2.6. Запасфінансової міцності підприємства


Запас фінансовоїміцності підприємства має стійку тенденцію зниження і склав у 2008 році 10 515тис. грн., що відповідає 45,7%, в 2010 році запас фінансової міцності значнознизився і склав 4 906 тис. грн., що відповідає 15,2%.

Це означає, щопідприємство в 2008 році здатне було витримати 46-процентне зниження товарообігубез серйозної загрози для свого фінансового становища, а в 2010 році лише15-відсоткове зниження.

Дана ситуаціясвідчить про зниження ефективності діяльності підприємства, що ще разпідтверджує необхідність розробки заходів щодо підвищення ефективностітовароруху.


РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯЕФЕКТИВНОСТІ ТОВАРОПРОСУВАННЯ

 

На сьогоднішніймомент ЗАТ «Хмельницька маслосирбаза» здійснює лише оптову торгівлю.

Щоб удосконалитиефективність товаропросування пропонується розширити канали товароруху і відкритидва роздрібних магазини (один в м. Хмельницькому і один в м. Києві), які будутьреалізовувати продукцію підприємства під власним брендом.

Основним чинникомконкурентоспроможності даних роздрібних магазинів буде їх цінова політика,тобто ціни будуть встановлювати нижче, ніж в інших магазинах, які торгуютьаналогічною продукцією.

Для визначенняобсягів продажів у таблиці 3.1 проведемо аналіз попиту на продукцію вроздрібних магазинах, виходячи із замовлень, що надходять в оптовий відділ заостанні 3 місяці.

Таблиця 3.1

Аналіз попиту напродукцію

Роздрібний магазин Попит на продукцію, тс. грн. вероесень жовтень листопад в середньому М. Хмельницький Сезон 368 324 486 392,7 Петровський 346 298 459 367,7 Ромашка 422 386 511 439,7 в середньому по роздрібних магазинам в місяць 378,7 336,0 485,3 400,0 М. Київ Сезон 313 275 413 333,8 Петровський 294 253 390 312,5 Ромашка 359 328 434 373,7 в середньому по роздрібних магазинам в місяць 321,9 285,6 412,5 340,0

/>

Рис.3.1Середньомісячний обсяг попиту на продукцію одним роздрібним підприємством

Підприємствароздрібної торгівлі міста роблять націнку на оптові ціни в середньому від 30 до35%, з метою підвищення конкурентоспроможності нових роздрібних відділів тазакріплення їх на ринку, пропонується встановити націнку на 10% нижче, ніж уконкурентів (тобто з урахуванням закупівельних цін компанії націнка 26% напродукцію підприємства).

Таким чином,виручка від реалізації роздрібного відділу в м. Хмельницького складе 384 тис.грн. на місяць (4608 тис.грн. в рік), а по м. Київ — 326 тис. грн. на місяць(3912 тис.грн. в рік).

Впровадженняданих заходів зажадає вкладення капітальних витрат на придбання обладнання,величина яких представлена в табл. 3.2.


Таблиця 3.2

Капітальнівитрати проекту

Вид обладнання К-ть, од. Ціна одиниці, тис. грн. Вартість, тис. грн. Холодильники 2 42 84 Холодильники-вітрини 4 34 136 Касові апарати 2 12 24 Всього - - 244

Таким чином,капітальні витрати проекту складуть 244 тис. грн., Грошові кошти на придбанняобладнання планується брати з накопиченого прибутку підприємства.

Так самовпровадження даного проекту потребує залучення умовно-постійних витрат наоплату праці працівників. Планується набрати чотирьох продавців-касирів. Так миплануємо орендувати роздрібні відділи у великих магазинах, то найм допоміжногоперсоналу не потрібно, тому що його послуги входять у вартість оренди торговихплощ.

У таблиці 3.3представимо величину умовно-постійних витрат.

Таблиця 3.3

Умовно-постійнівитрати проекту (тис. грн.)

Показник В місяць В рік Оренда торгових площ 33 396 ЗП персоналу 48 576 Податок 12 150 Амортизація 2 24 Всього 96 1 146

Знаючи обсягвиручки від реалізації і величину витрат у таблиці 3.4 представимо показникиефективності відкриття роздрібних відділів.


Таблиця 3.4

Показникидіяльності роздрібних відділів

Показник Значення показника Капітальні вкладення, тис. Грн.. 244 Виручка від реалізації, тис. Грн.. 8 520 Затрати всього, в т.ч. 7 832  - умовно-постійні 1 146  - умовно-перемінні 6 686 Валовий прибуток, тис. грн. 1 834 Рентабельність діяльності, % 23,4 Строк окупності, місяців 1,6

Отже, за першийрік реалізації відкриття роздрібних відділів дозволить підвищити прибутокпідприємства на 1 834 тис. грн.

У таблиці 3.5представимо показники ефективності заходу.

Таблиця 3.5

Економічнаефективність заходу

Показник До впровадження заходу Після впровадження заходу Динаміка абс. відн. Товарообіг, тис. грн. 32 274 40 794 8 520 26,4 Перемінні витрати, тис. грн. 20 470 27 155 6 686 32,7 Валовий дохід, тис. грн. 11 804 13 639 1 834 15,5 Валовий дохід у відносному вираженні до виручки 0,37 0,33 -0,03 -8,6 Постійні витрати, тис. грн. 10 010 11 156 1 146 11,5 Валовий прибуток, тис. Грн.. 1 794 2 482 688 38,3 Рентабельність діяльності, % 5,9 6,5 0,6 10,1 Сила впливу операційного важеля 6,6 5,5 -1,1 -16,5 Поріг рентабельності, тис. грн. 27 368 33 369 6 001 21,9 Запас фінансової міцності, тис. грн. 4 906 7 425 2 519 51,3 % запасу фінансової міцності 15,2 18,2 3,0 19,7

/>

Рис. 3.2. Запас фінансової міцностіпідприємства

Таким чином,впровадження даного заходу призведе до збільшення валового прибутку підприємствана 688 тис. грн., або на 38,3%, а запас фінансової міцності підприємства складе18,1%, проти 15,2% до впровадження заходу. Рентабельність діяльності при цьомузросте на 0,6% і складе 6,5%, проект при цьому окупиться за 1,6 місяця.

Отже,ефективність впровадження пропозиції доведена.

 


ВИСНОВКИ ТАПРОПОЗИЦІЇ

 

Основною метоюданої роботи є розробка заходів щодо вдосконалення товаропросування ЗАТ«Хмельницька маслосирбаза».

Для досягненняпоставленої мети в роботі проведено аналіз існуючої системи товаропросування вході якого виявлено такі результати:

— ситуаціясвідчить про зниження ефективності діяльності підприємства, що ще разпідтверджує необхідність розробки заходів щодо підвищення ефективностітовароруху.

— проведений урозділі 2 аналіз показав, що на підприємстві спостерігається стійка динаміказростання товарообігу в м. Хмельницькому. Як вже зазначалося, доставкапродукції проводиться зі складів у місті Хмельницькому.

У даній роботіпропонується розширити канали товаропросування і відкрити два роздрібнихмагазини (один в м. Хмельницький і один в м. Києві), які будуть реалізовуватипродукцію підприємства під власним брендом.

Основним чинникомконкурентоспроможності даних роздрібних магазинів буде їх цінова політика,тобто ціни будуть встановлювати нижче, ніж в інших магазинах, які торгуютьаналогічною продукцією.

Підприємства роздрібноїторгівлі міста роблять націнку на оптові ціни в середньому від 30 до 35%, зметою підвищення конкурентоспроможності нових роздрібних відділів тазакріплення їх на ринку, пропонується встановити націнку на 10% нижче, ніж уконкурентів (тобто з урахуванням закупівельних цін компанії націнка 26% напродукцію підприємства).

Таким чином,виручка від реалізації роздрібного відділу в м. Хмельницьку складе 384 тис.грн. на місяць (4608 тис.грн. в рік), а по м. Київ — 326 тис. грн. на місяць(3912 тис.грн. в рік).

Капітальні витратипроекту складуть 244 тис. грн., Грошові кошти на придбання обладнанняпланується брати з накопиченого прибутку підприємства.

Так самовпровадження даного проекту потребує залучення умовно-постійних витрат наоплату праці працівників. Планується набрати чотирьох продавців-касирів. Так миплануємо орендувати роздрібні відділи у великих магазинах, то найм допоміжногоперсоналу не потрібно, тому що його послуги входять у вартість оренди торговихплощ.

Впровадженняданого заходу призведе до збільшення валового прибутку на 688 тис. грн., або на38,3%, а запас фінансової міцності компанії складе 18,1%, проти 15,2% довпровадження заходу. Рентабельність діяльності при цьому зросте на 0,6% іскладе 6,5%, проект при цьому окупиться за 1,6 місяця.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Література

1. Алексеева М.М.Планирование деятельности фирмы: учебно-методическое пособие / М.М. Алексеева.– М.: Финансы и статистика, 2006. –248с.

2. Артеменко В.Г.,Беллендир М.В. Финансовый анализ: учебное пособие / В.Г. Аременко, М.В.Белендир. – М.: БЕК, 2004. –146с.

3. Архипов В.Е.Принципы эффективного менеджмента и маркетинга. / В.Е. Архипов. – М.: Инфра-М,2004. – 346 с.

4. Баканов М.И.,Шеремет А.Д. Теория экономического анализа / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет – М.:Финансы и статистика, 2003. – 276с.

5. Балабанов И.Т.Основы финансового менеджмента / И.Т. Балабанов – М.: Финансы и статистика,2006. – 384 с.

6. Беляевский И.К.Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учебное пособие. /И.К. Белявский – М.: Финансы и статистика, 2005. – 520 с.

7. Березин И.С.Маркетинг и исследование рынка. / И.С. Березин. – М.: Русская ДеловаяЛитература, 2003. – 380 с.

8. Богатин Ю.В.Оценка эффективности бизнеса и инвестиций. Учеб. Пособие для вузов. / Ю.В. Богатин.– М.: Финансы, ЮНИТИ – ДАМА, 2003. – 286 с.

9. Виноградова С.Н.Организация и технологии торговли. / С.Н. Виноградова — Мн.: Новое знание,2004. – 8 — 440 с.

10. Герчикова И.Н.Менеджмент: Учебник. / И.Н. Герчикова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2001. – 562с.

11. Горемыкин В.А.,Бугулов Э.Р., Богомолов А.Ю. Планирование на предприятии / В.А. Горемыкин, Э.Р.Бугулов. – М.: Рилант, 2000. – 328с.

12. Донцова Л.В.,Никифорова Н.А. Анализ годовой бухгалтерской отчетности / Л.В. Донцова, Н.А.Никифоров. – М.: ДИС, 2003. – 216с.

13. Дорошев В.И.Введение в теорию маркетинга: Учебное пособие. / В.И. Дорошев. – М.: ИНФРА-М,2005. – 424 с.

14. Дуровин А.П.Маркетинг предпринимательской деятельности. / А.П. Дуровин. – Мн.: Новоезнание, 2004. – 740 с.

15. Задачи финансовогоменеджмента /Под ред. Л.А. Муравья, В.А. Яковлева. – М.: Финансы, 2004. – 258с.

16. Ильин А.И.,Синица Л.М. Планирование на предприятии: Учебное пособие в 2 ч. Ч. 2.Тактическое планирование / под общ. ред. А.И.Ильина. – Мн.: ООО «Новое знание»,2007. – 416с.

17. Ириков В.А.,Ириков И.В. Технология финансово-экономического планирования на фирме / В.А.Ириков, И.В. Ириков. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 248 с.

18. Ковалев А.И.,Войленко В.В. Маркетинговый анализ. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 285 с.

19. Ковалев А.И.,Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия / А.И. Ковалев, В.П.Привалов. – М.: ЗАО «Центр экономики и маркетинга», 2003. – 483с.

20. Ковалев В.В.Введение в финансовый менеджмент / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2004.– 514с.

21. Котлер Ф. Основымаркетинга. Пер. с англ. / Ф. Котлер. – М.: Прогресс, 2000. – 720 с.

22. Крейнина М.Н.Финансовый менеджмент / М.Н. Крейнина. – М.: ДИС, 2003. – 319с.

23. Мамедов О.Современная экономика / О. Мамедов. – М.:, ИНФРА-М, 2006. – 612с.

24. Маркарьян Э.А.,Герасименко Г.П. Финансовый анализ / Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко – М.:ПРИОР, 2005. – 246с.

25. Основыэкономической теории: учебное пособие /Под ред. Камаева В.Д. – М.: ИНФРА-М,2004. – 395с.

26. Пиндайк Р.Рубинфельд Д. Микроэкономика: Сокр. пер. с англ./Научн. ред. В.Т. Борисович,В.М. Полтерович, В.И. Данилов и др. – М.: Дело, 2002. – 245с.

27. Рябова Р.И.,Иванова О.В. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции, скомментариями и бухгалтерскими проводками / Р.И. Рябова, О.В. Иванова. – М.:,Финансы и статистика, 2005. – 456с.

28. Савицкая Г.В.Анализ хозяйственной деятельности предприятия. / Г.В. Савицкая. – Мн.: Новоезнание, 2004. – 704 с.

29. Стоянова Е.С.Штерн М.Г. Финансовый менеджмент для практиков / Е.С. Стоянова, М.Г. Штерн. –М.: Перспектива, 2007. – 668 с.

30. Теория и практикабизнеса: Учебно-практическое пособие. – М.: Русская Деловая Литература, 2002. –320с.

31. Уткина Э.А.Маркетинг. / Э.А. Уткина. – М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ» Изд-воЭКМОС, 2000. – 390 с.

32. Финансовоеуправление компанией / Под ред. Е.В. Кузнецовой. – М.: Дашков и К0,2007. – 247 с.

33. Шеремет А.Д.,Сайфулин Р.С. Финансы предприятий / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин. – М.: ИНФРА –М, 2002. – 315с.

34. Экономика предприятия:Учебник / под ред. Проф. Волкова О.И. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 416с.

Періодичні видання

35. Герчикова И.Н.Методика проведения маркетинговых исследований. / И.Н. Герчикова. // Маркетинг.– 2006. – №3. – с.31-42

36. Графов А.В.Оценка финансово-экономического состояния предприятия / А.В. Графов // Финансы.– 2005. – № 7. – с.12-15

37. Карпов В.Маркетинговое исследование рынка. / В. Карпов. // Маркетинг. – 2004. – № 2. –с.78-88

38. Купчина Л.А.Анализ финансовой деятельности / Л.А. Купчина // Бухгалтерский учет. –2008. – №2. – с.7-13

еще рефераты
Еще работы по маркетингу