Реферат: Організація проведення ділової програми виставок

Міністерство освіти та наукуУкраїни

Київський національнийторговельно-економічний університету

Факультетресторанно-отельного та туристичного бізнесу

Кафедра готельно-ресторанногота туристичного бізнесу

Курсова робота

З дисципліни «Організаціявиставкової діяльності»

На тему

«Організація проведенняділової програми виставок»

Студентки 3 курсу 10 групи ФРГТБ

Денної форми навчання

Омельченко Уляни Михайлівни

Науковий керівник асист. Дупляк Т.П.

Київ 2010


Зміст

 

Вступ

I. Теоретичні засади організації та проведення ділової програмивиставкових заходів

1.1 Сутність та значення ділової програми виставки

1.2 Види заходів ділової програми виставок

1.3 Етапи організації ділових заходів виставок

II. Дослідження організації проведення ділової програми виставкипідприємства «Київський міжнародний контрактовий ярмарок»

2.1 Характеристика підприємства «Київський міжнароднийконтрактовий ярмарок»

2.2 Аналіз ділової програми виставок організатора «Київський міжнароднийконтрактовий ярмарок»

III. Удосконалення організації проведення ділової програмивиставки у організатора «Київський міжнародний контрактовий ярмарок»

Висновки

Список використаної літератури

 


Вступ

Сучасна виставка — багаторівневий інструмент маркетингу,місце, де експонент може одночасно рекламувати, продавати продукцію й формуватиобраз своєї фірми. Професійну складову в значніймірі формує ділова програма виставки, що включає в себе цілий спектр різних заходів. Для компаній- організаторів діловапрограма виставки — інструмент «примусового» залучення цільової аудиторії.

Офіційні заходи

ДО офіційних заходів ставляться: церемонія відкриття/закриття виставки,прес-конференції, візити офіційних осіб, офіційні приймання/фуршети, церемонії нагородження лауреатів конкурсів і т.д.

Професійні заходи

Для професійних заходівважливо, щоб їх зміст і спосіб проведеннявідповідали заявленому в назві типу. Розрізняютьнаступні типи заходів:

Конгрес - з'їзд, збори. Має складну структуру заходів,велику географію учасників, широкий суспільнийрезонанс

Форум - масові збори, з'їзд. За структурою й технологіямпідготовки форум схожий на конгрес.

Конференція — великі збори, нарада представниківяких-небудь держав, організацій, груп. Має більшнауковий характер, більш однорідна за структурою йпроблематиці. Один із традиційних типів діловихзаходів на виставці.

Нарада - засідання, збори, присвяченеобговоренню якого-небудь спеціального питання.Учасники нарад одержують наочний демонстраційнийматеріал, а учасники виставки — професійну аудиторію.

Семінар - групове заняття дляспеціальної підготовки, для підвищення кваліфікації. Має практичний характер,число учасників більш обмежене. Розповсюдженийтип ділового заходу на виставці

Симпозіум - нарада, конференція по спеціальнімнауковім питанню. Припускає професійну аудиторію

«Круглий стіл»- обговорення, дискусія поактуальній темі. Принцип організації рівноправністьучасників.

Засідання професійного клубу, об'єднання, союзу.

Спеціальні покази - використовуються длядемонстрації комплексних технологічних процесів у різних галузях.

Спеціалізовані салони (аукціони, огляди).

Конкурсна програма

Важливої складовій виставок є конкурси, що проводятьсягалузевими відомствами й авторитетними організаціями. Для проведенняконкурсу формується конкурсна комісія, розробляється положення про конкурс іумови участі. Важливої складовійвиставок є професійна заявка на участь у конкурсі (розсилається учасникам виставки разом іззаявочною документацією). Особливої увагиорганізаторів вимагає розробка процедури відбору йоцінки експонатів і питання інфраструктури (устаткування дегустаційних залів, протокольні питання, інформування громадськості про результатиконкурсу, процедура нагородження лауреатів).

Освітні заходи

Тренінги - короткострокові курси підвищення кваліфікації, якіпроводяться в рамках виставки

Консультаційні пункти — робота фахівців на виставці, що виявляють методичну й правову допомогу по специфічних питаннях галузевого ринку.

Презентаційні заходи

Дні країни/області/регіону(компанії, громадської організації) — являють собоюкомплексні заходи, що включають протокольні заходи, семінари, симпозіуми,конференції, ділові зустрічі, презентаційну програму.

Фестивалі й конкурси потематиці виставки й по суміжних темах.

Тематичні екскурсії дляфахівців, учнів ВУЗОВорганізують організаторами виставок за попередніми заявками. Щоб екскурсія булауспішної, розробляється спеціальний«презентаційний маршрут» по виставці аспект, що цікавить, що охоплює. У штаті компанії-організатора повинен бути «екскурсовод», якийволодіє змістовною стороною питання.Експоненти повинні бути попереджені про прихід гостей, тоді вони зможутьпідготуватися, а екскурсанти одержать сувеніри йподарунки.[4.C.20 ]

Метою курсової роботи є аналіз специфіки ділової програми виставок і офіційних заходів.

Теоретичне значення роботи полягає у визначенні теоретичних основ виникнення,сутності, видів та умови проведення ділової програми виставки, її роль таметоди удосконалення.

Практичне значення роботи – в дослідженні організації проведення ділової програмивиставки підприємства «Київський міжнародний контрактовий ярмарок».


I. Теоретичні засадиорганізації та проведення ділової програми виставкових заходів

1.1 Сутність та значенняділової програми виставок і ярмарків

Ділова програма виставокзазвичай включає тематичні семінари, конференції, круглі столи. Заходи діловоїпрограми дозволяють обмінятися досвідом і встановити нові бізнес-контакти.Участь у діловій програмі виставок — це дієвий спосіб привернути увагу тазакріпити позитивний імідж компанії. Для компаній-організаторів ділова програмавиставок-це інструмент «примусового» залучення цільової аудиторії.

Заходи ділової програмивиставок потребують великої роботи щодо їх підготовки та проведення. Особливуувагу при їх організації слід приділяти таким питанням:

· Правильний вибірорганізатора (стратегія наслідування успішних виставок);

· Створення оргкомітету,робочої групи тощо;

· Розробка програми, яка бреально відповідала потребам ринку та зацікавило б фахівців;

· Реклама заходу (практикасвідчить, що недостатньо загальної реклами, необхідне цільове розсилання,телефонування, інші способи персональних запрошень);

· Підготовка приміщень іобладнання (зв'язок, аудіовізуальні засоби, елементи оформлення інтер’єру);

· Підготовка інформаційнихматеріалів для учасників (програма, тези, інформаційні матеріали, сувенірнапродукція виставки тощо);

· Забезпечення перекладу тастенограми (для заходів із міжнародною участь);

· Організація реєстрації,обслуговування;

· Опрацювання підсумковихматеріалів (резолюції, тези, рекомендації).[1.C.137]

До заходів ділової програмивиставки належать:

1) Конгресні, що в свою чергувключають:

· Конгрес;

· Форум;

· Конференція;

· Круглий стіл;

· Семінар;

· Симпозіум.

2) Професійні (цехові) заходи.До них відносяться:

· Нарада;

· Засідання професійногоклубу, спілки;

· Спеціальні покази;

· Демонстрації.

3) Освітянські, що включають:

· Тренінги;

· Консультаційні пункти;

· Маркетингові центри;

· Кейс-стаді.

4) Презентаційні, що включають:

· Дні країн, області, регіону,компанії, громадської організації;

· Фестивалі та конкурси.

5) Тематичні екскурсії:

· Відвідування музеївфольклорних свят;

· Вивчення мови;

· Івентивні екскурсії;

· Тематичні екскурсії дляспеціалістів і студентів ВНЗ.

Офіційні прес-заходи – цеівенти, організовані для ЗМІ або за участю ЗМІ. Приводом для проведенняпрес-заходів може стати будь-який вагомий інформаційний привід. Залежно відцілей компанії, масштабів і значущості інформаційного приводу вибирається тойабо інший вид прес-заходу.

В організації заходів дляЗМІ важлива чітка координація і злагодженість всіх дій організатора:

§ Визначення медіа-пулу;

§ Запрошення цільових ЗМІ;

§ Сценарний план заходу;

§ Тексти спікерів;

§ Роз даткові матеріали(прес0реліз, прес-кит тощо);

§ Технічне забезпеченнязаходу;

§ Спілкування із журналістами;

§ Зворотній зв'язок.[1.C.143]

Прес-конференції є важливимджерелом інформації про виставку та її заходи для ЗМІ. Як свідчить досвідпроведення масштабних виставкових проектів, оптимальна кількістьпрес-конференцій-2. Перша проводиться за тиждень до офіційного відкриттявиставки. Дуже важливо запросити для участі у прес-конференції офіційних осіб (представниківділових, громадських, урядових кіл) з метою інформування з актуальних питань.Друга прес-конференція проводиться безпосередньо в день відкриття (передцеремонією офіційного відкриття). Як правило, в ній беруть участь запрошені нацеремонію відкриття.

До офіційних заходіввиставки належать:

· Прес-конференціїорганізаторів;

· Прес-конференціїкомпаній-експонентів;

· Церемонія офіційного відкриття/закриття виставки;

· Протокольні заходи.

Можливі варіанти виставковихпрес-конференцій:

· Традиційна прес-конференція;

· Прес-конференція з фуршетом;

· Брифінг;

· Прес-тур;

· Прес-ланч.

Прес-конференція — це зустріч журналістів із представникамиустанов, компаній, організацій або окремимиперсонами з метою інформування громадськості по актуальних питанняхпевної тематики, що передбачає сесію питань- відповідей. Прес-конференцію проводять,як правило, у випадку виникненнянеобхідності в з'ясуванні спірних питань ізгромадськістю й залученні її увагидо розв'язку якої-небудь проблеми. Такожпрес-конференції скликаються, якщо в журналістів виникло до керівництва компаніїбагато питань, напередодні або закінченніякого-небудь заходу (події). Тривалість прес-конференції становитьу середньому від 30 до 50 хвилин.

Прес-ланч — захід для обмеженого числа представниківЗМІ, що є найбільш важливими для компанії. З бокукомпанії беруть участь перші особи. Для проведення заходу вибирається зручно розташоване місце звисоким рівнем обслуговування. Невеликакількість присутніх журналістів і невимушена атмосфера дає кожному з нихможливість індивідуального спілкування з першими особамикомпанії. Завдяки крапковому спілкуванню із представниками засобів масової інформації досягаєтьсявисокий ступінь ефективності й гарантований результат такого заходу.Індивідуальна робота із запрошеними журналістами ведеться як до (особисте запрошення, виявлення питань,що цікавлять, і тем), так і після заходу (надання додаткової інформації,організація додаткових зустрічей, інтерв'ю). Даний захід використовуєтьсядля підтримки лояльності ключових видань.

Брифінг — коротка, стисла в часі зустріч офіційних осіб, що представляють

державні або комерційніструктури із представниками ЗМІ, на якійповідомляється новина, викладається позиція по певномупитанню. Повідомлення на брифінгуносить однобічний оповещательный характер зілюстрацією конкретних фактів. НА відміну від прес-конференції, брифінг має більш стислу, коротку формуподачі інформації. Тривалість брифінгу становить у середньому 15-20 хвилин.Брифінги організують у випадках надзвичайних подій, суспільнихскандалів (масових отруєнь, зривів у роботі транспорту, зв'язкиі т.д.), щоб дати пояснення происшедшему, йогопричинам, запобігти можливим помилкам і перебільшення із цього приводу негайнов ЗМІ. Також брифінг використовується дляповідомлення запланованих сенсацій (тобто новин, розрахованихна несподіванку, емоційне сприйняття, на ефект).

Прес-тур — захід для преси, пов'язане з переїздом журналістів в іншийгеографічний пункт. Як правило, програма прес-тура передбачає екскурсію, атакож може включати як прес-конференцію, так і брифінг. Це може бути поїздка напідприємство, що перебуває в іншомурегіоні, так і екскурсія на виробництво або виїзд накурорт. Кінцева мета проведенняпрес-тура полягає в підвищеннілояльності й підтримці позитивного іміджу компанії серед цільових аудиторій.

Приймання — одна з формзовнішнього й внутрішнього життя організації, заздалегідь підготовлена, розробленай забезпечена керівництвом і фахівцями зі зв'язківіз громадськістю для спільного проведення часу представників фірми-хазяїна й гостей. На прийманняхділові партнери одержують можливість одержувати додаткову інформацію, поглиблюватий розширювати контакти. Для бізнесменів приймання — це, насамперед, продовження службової діяльності. На прийманняхвідбувається активний обмін думками, інформацією,зав'язуються дружні відносини,що дуже важливо в ділових контактах.

Для успішної підготовки тапроведення прес-конференції потрібно знати такі правила:

· Слід сповістити ЗМІ промайбутню виставку завчасно(за тиждень) спочатку факсовим повідомленням, а потімпо телефону. Факсове повідомлення повинно бути чітким і зрозумілим: темапрес-конференції, дата, час і тривалість, місце проведення, учасники, ПІБспеціаліста PR, номер його телефону. За три дні до проведення потрібнозателефонувати та нагадати про захід;

· Перед початкомперс-конференції учасники та інші відповідальні особи повинні провести короткунараду за участю відповідального за організацію роботи з пресою, щоб обговоритипорядок (сценарій) ведення прес-конференцій, відповідно на можливі запитання;

· Перед початкомпрес-конференцій журналістам потрібно зареєструватися, акредитування таотримати прес-релізи;

· Ведучим заходу необов’язково повинен бути генеральний директор або президент компанії;

· Недоцільною є імпровізаціяпід час проведення прес-конференції.

Питання для обговорення напрес-конференції не повинні бути буденними та неактуальними. Якщо вони неважливі для даного часу, не мають значення для широкої громадськості, тоспеціально запрошувати журналістів не варто, доцільно в такому разірозповсюдити прес-реліз.[1.C.145]

У ході підготовки до пресконференції необхідна розробка її сценарію. Слід визначити ведучого абомодератора цього заходу. Як свідчить практика, виступаючих на прес-конференціїне повинно бути більше трьох осіб. Напередодні проведення прес-конференції їїорганізаторам доцільно спрогнозувати можливі запитання журналістів для того,щоб виступаючи могли краще підготуватися до відповідей. Своєчасно потрібновирішити організаційні питання щодо підготовки приміщення.

Тривалість прес-конференціїне повинна перевищувати 1 годину, тому що це може вплинути на тотальністьмайбутніх журналістських матеріалів.

На підготовчому етапіпрес-служба розробляє рекламну концепцію виставки на основі результатівмоніторингу ЗМІ і завдань, поставлених організатором. На цій стадіївідбувається формування системи інформаційної підтримки виставки. Інформаційнимипартнерами повинні стати центральні та спеціалізовані газети, журнали,інформаційні агентства, рейтингові радіостанції, спеціалізовані ТВ-програми,тобто ЗМІ, які мають широку географію розповсюдження, великий тираж, що створюєнайбільший суспільний резонанс та привертає увагу громадськості. Відпрес-служби залежить своєчасність взаємодії з журналістами, ефективністьінформування аудиторії про результати діяльності.

Форми Роботи прес-/>служби із ЗМІ

/>/>/>

Статті Репортажі Інтерв’ю Аналітичні\соціологічні огляди Інформаційні анонси

На території виставкинеобхідна організація прес-центру, де журналісти можуть отримати всю інформаціюне лише про виставку, а і про компанії-учасниці. У прес-центрі завжди повиннібути прес-релізи, програма заходів, каталог. Нова послугаорганізаторів-прес-бокси (прес-релізи компаній експонентів, ком пакт-диски,слайди). Це дозволяє економити час представників ЗМІ.[1.C.143]

Журналістам, щоб матиможливість повноцінно працювати на виставці, необхідно заповнити паперову абоелектронну акредитацій ну форму. Згідно зі стандартною практикою у виставковомупавільйоні встановлюється стійка «Реєстрація преси», де представники ЗМІотримують іменні беджі. У спрощеному варіанті акредитація журналістів можепроводитися по телефону. Повний інформаційний пакет про виставковий західзазвичай надається на прес-конференції чи у прес-центрі виставки.

Заявка на акредитацію ЗМІмає такі обов’язкові реквізити:

- Найменування ЗМІ;

- Головний редактор (ПІБ);

- Адреса редакції;

- Телефони, факс, e-mail;

- ПІБ представника ЗМІ;

- Спеціалізація (кореспондент,оператор, журналість, фотограф);

- Посада;

- Підпис;

- Дата;

- Печатка.

Додаткові реквізити заявки:

- Періодичність виходувидання;

- Дата виходу матеріалів,присвячених виставці;

- Тираж видання;

- Регіони розповсюдження.

Реєстрація акредитованихжурналістів здійснюється за наявності журналістського посвідчення.

1.2 Види заходів діловоїпрограми виставок

Для ділових заходів важливо,щоб їхній зміст і спосіб проведення відповідали заявленому в назві типу.Розрізняють наступні типи заходів:

А) Конгрес — «з'їзд,збори (звичайно з питань міжнародного значення»). Має складну структурузаходів, велику географію учасників, широкий суспільний резонанс.

Б) Форум — «масовізбори, з'їзд». За структурою і технологіями підготовки подібний з конгреснимизаходами).

В) Конференція -«великі збори, нарада представників яких-небудь держав, організацій, груп». Маєбільш практичний/науковий характер, більш однорідний за структурою іпроблематикою. Один із традиційних типів ділових заходів на виставці.

Г) Нарада -«засідання, збори, присвячена обговоренню якого-небудь спеціального питання».Доцільно «підтягування» до виставки галузевих нарад, організація виїзних нарадна виставочній площадці. Учасники нарад одержують наочний демонстраційнийматеріал у виді експонатури виставки, а учасники виставки — професійну (і частовпливову) аудиторію.

Д) Семінар — «груповезаняття для спеціальної підготовки, для підвищення кваліфікації». Маєпрактичний/методичний характер, число учасників більш обмежено. Розповсюдженийтип ділового заходу на виставці.

Е) Симпозіум -«нарада, конференція по спеціальному науковому питанню». Предметом симпозіумуможе стати вузькоспеціальний аспект двосторонніх відносин, економічногоспівробітництва й ін. Припускає професійну аудиторію.

Ж)«Круглий стіл» — обговорення, дискусія по актуальній темі/проблемі/події. Принцип організації — рівноправність учасників.

3) Засідання професійного клуба, об'єднання, союзу.

И) Спеціальні покази -використовуються для демонстрації комплексних технологічних процесів у різнихгалузях.

К) Спеціалізовані салони(аукціони, огляди).

Існує багато методівпрезентацій на виставках. Деякі з них:

1) Виступаючи без підтримки.

2) Телебачення.

3) Мультимедія.

4) Відео (відео аналіз).

5) Poster session.

6) Дискусія.

7) Міні-лекція.

8) Рольова гра.

9) Круглий стіл.

10)Демонстрація.

11)Виступаючий з підтримкою.


Види перерв під час ділових заходів виставки

/>/>/>/>/>/>/>

Кава-брейк Ланч Обід Фуршет Для огляду експозиції Прийом кави (чаю) інших напоїв Гала-вечеря

Існують різні видирозсадження учасників, слухачів ділової програми виставки залежно від типузаходу. У міжнародних довідниках і каталогах передбачені три позиції, по якиххарактеризуються місткість конференц-зали: «театр», «навчальний клас», «круглийстіл».[1.C.139]

Пропонуються також іншіваріанти розсадження учасників ділової програми виставки:

§  «політичний («євро»);

§  П-подібна форма;

§  Т-подібна форма;

§  Е-подібна форма;

§  Ш-подібна форма;

§  «кабаре»(«амфітеатр»);

§  «театр»;

§  «круглий стіл»;

§  «замкнутий квадрат»;

§  «навчальний клас»;

§  «рада директорів»;

§  «прийом»(«переговори»).

Технічні вимоги доконференц-зали для організації ділових заходів виставок:

- Місце розташуванняконференц-зали стосовно основних магістралей;

- Наявність паркування;

- Візуальні комунікації длявідвідувачів;

- Безшумний клімат-контроль;

- Звукове і презентаційнеобладнання;

- Доступ до інтернету:

- Затемнені вікна або жалюзі;

- Система перекладу тазвукоізоляційна кабінка для перекладача;

- Спеціальні кріплення длябанерів;

- Туалети;

- Місце для реєстраціїучасників;

- Додаткове приміщення длякава-пауз;

- Гардероб;

- Організаціяекспрес-маршруту;

- Готель;

- Умови для людей з обмеженимифізичними можливостями.

Заслуговує на увагу питання забезпеченняприміщень необхідним устаткування і інвентарем.

Номенклатура устаткування таінвентарю для проведення ділової програми виставки:

1) Аудіовізуальні засобисупроводу (пректор-слайди, оверхед-проектори, епіскопи, цифрові фото- івідеокамери, відео проектори, DVD-програвач, екрани, багато екранні системивідображення інформації, відео стіни, плазмові панелі, ноутбуки з дистанційнимкеруванням, графо проектори).

2) Системи звукопідсилення (провідніабо радіо-мікрофони, мікшер (пристрій для змішування сигналів від декількохджерел), підсилювач потужності, акустичні системи, еквалайзери, динамічніпроцесори, конференц-системи, системи звукозапису та протоколювання).

3) Системи синхронногоперекладу (конференц-системи із синхронним перекладом).

4) Меблі та аксесуари (столирізних розмірів, стільці, трибуни, крісла або напівкрісла жорсткі абонапівм’які).

5) Елементи дизайну таоформлення приміщень (рекламна продукція виставки (плакати, прапорці, кулі,мобільні стенди тощо), квіткові композиції та ікебани, постери).

Реєстрація учасниківздійснюється або зазделегіть шляхом попереднього заповнення реєстраційних формзаходу, або безпосередньо перед початком заходу. Організація роботи зарезультатми ділової програми виставок включає:

· Розсилання листів-подяк учасникам)доповідачам, почесним гостям);

· Опрацювання матеріалівконференцій, семінарів;

· Розсилання підсумковиханотацій.

1.3 Етапи організаціїділової програми виставок

Заходи, які ви можете провести в рамкахвиставки, бувають саме різній відрізняються вони не тільки формою проведення, але цілями, що й досягаються, правилами їхпідготовки й проведення, впливом на загальний результат участі у виставці.

От лише деякі типи заходу:

• Ділові;

• Урочисті;

• Публічні;

• Благодійні;

• Внутрішн, що впливають наекономічну або соціальну ситуацію;

• Заходудля преси;

• Маркетингові заходи.

Більшість із перерахованих заходів може бути використане рівною міроюдля будь-якої цільової групи. Така форма, приміром, як семінар, рівною міроюпідходить для клієнтів, і для партнерів, і для дилерів.

Вам важливо не тількивибрати захід, але й логічно вмонтувати його в загальнуконцепцію, а може бути, навіть зробити його своєю "ізюминкою". Цевинятково важливо, тому що а якщо ні, то ви не тільки не досягніться своїхцілей, але й ризикуєте одержати зворотну реакцію.

Якщо ви визначилисяз тим, що ж ви будете робити на виставці, обговорили це з усіма зацікавленимиособами, то перш ніж ділитися своєю ідеєю з начальством, слід викласти її на папері. Цей документ увійде в загальнудокументацію по виставці й стане базовим при підготовці даного заходу. Що вінповинен містити в собі?

§Концепція заходу (ідея). На приклад, цеможе звучати так «Семінар для існуючих і потенційних дилерів компанії, урамках якого в доступній формі буде представлена нова програма роботи із цієюцільовою аудиторією. Захід припускає вистава програми ключовою співробітникам комерційноговідділу, що здійснюють її впровадження. Також необхідний виступ нашого дилера,що вже працює з нами по цій програмі. В обов'язковомупорядку повинен бути запланований інтерактивнийрежим спілкування » питання-відповідь". Щеодин варіант: «Розіграш призів середвідвідувачів виставки, які придбали на стенді продукцію компанії в перші двадні роботи. Розіграш проводиться по спеціальнихкупонах, які заповнюються клієнтами при здійсненні покупки.»

§ Цільовігрупи впливу. Якщо розглядати приклади, то в першомувипадку цільовою групою впливубудуть існуючий і потенційні дилери компанії, а в другому-її клієнти. Нагадаємо, що ці цільові групи повинна фігурувати й у загальній програмі участі у виставці.

§ Метий завдання заходу. Вони дозволяють зрозуміти, навіщо вам цейзахід, які завдання ви вирішуєтез його допомогою. От одинз варіантів формулювань: "Інформування ключовихдилерів про нову програму в режимі особистого спілкування, зниження бар'єрів і ризиків при впровадженні програми. Одержання зворотного зв'язку віддилерів з метою внесення коректив у програму для підвищення її ефективності.Формування позитивного іміджу компанії як відкритоїдо діалогу зі своїми партнерами й зацікавленої у взаємному успіху". А в другому випадку формулюванняможе бути такий «Стимулювання продажів у першідні роботи виставки. Підвищення рівня запоминаемости компанії серед клієнтів, а також формуванняпозитивного іміджу серед клієнтської аудиторії й підвищення лояльності допродукції компанії серед клієнтів». Формулювання цілей і завдань можуть бути загальними,можуть деталізуватися- головне, щоб вони легко переводилисяв систему показників, на підставі яких буде оцінюватися ефективність заходу.

§Структура заходу. Тут ви розписуєтеосновну технологію проведення заходу,на основі якої буде готуватисясценарій. У цьому пунктідається загальна структура заходу й з'ясовуютьсяосновні моменти, котрыеми повинні врахувати.

Приклад.

Семінар.

«Семінар розділяться на2 частині.

Перша частина: лекції-виступу.

1) Перший виступ- титульна особа (генеральний абокомерційний директор). Тема виступу: загальна вистава програми й аргументації необхідності їївпровадження.

2) Другий виступ- представник комерційного департаменту, відповідальний зацю програму, докладно розповідає про неї, плани по її впровадженню, тихперевагах, які вона дає, і т.п. По закінченню виступу або навіть під час йогоможливі питання, що стоншують.

3) Третій виступ- представник дилера, які розповідають зісвоєї позиції про цю програму, про те, до він її впроваджував, про виникаючіпроблеми й наявних перевагах. Можливі питання, щостоншують.

Друга частина: дискусія-обговорення.

Моделювання діалогу йвисловлення думок, зауважень і питань із бокудилерів. Дає можливість відповісти на них представникамкомпанії або фіксує коштовні пропозиції повдосконаленню програми.

По закінченню семінару-міні-фуршет.

§Час і місце проведення заходу. Думаю, щокоментарі излишни. Цей пункт ляже в основу реалізації програми й повинен бути врахований у процесі підготовки до виставки (приміром, набільшості виставок необхідно бронювати підходящийзал заздалегідь або проектувати свій стенд так, що він надавав технічнуможливість для проведення заходу). Крім того, вамнеобхідно врахувати загальну програму виставкиорганічно в неї вписати.

§Повідомлення для кожної цільової групи (основні думки, які ви прагнетедонести до кожної цільової групи). Важливість цього пункту полягаєу формуванні основних тез, які ляжуть в основу всіх текстів, що супроводжують ваш захід. При цьомубазуються вони на підставі тез, застосовуваних дляроботи із цільовими аудиторіями в рамках виставки, тільки їх значення підсилюється характером заходу. На приклад, у випадку із семінаром подібним повідомленням може бути:»1.Нова програма — це спосіб підвищення ефективності взаємодіїі якості роботи. 2.Нова програм — це програма, що обіцяє конкретні вигоди(які). 3.Перехід на нову програму є досить простим і не вимагає серйозних витрат".Відповідно, ці думки в якості базових повинні бути увсіх виступах, у всіх роздавальних і ілюстративнихматеріалах, а також у всіх діях ваших співробітників, щоб саме вони відклалисяу свідомості учасників. У другому випадку прикладом подібного повідомлення може бути: «Купувати нашу продукцію вигідно у всіх відносинах. Ми опікуємося пронаших клієнтів». Подібне формулювання можливе лишев тому випадку, якщо вона перегукується із загальноїпозиції компанії в цім питанні,а не носить разовий характер. Виставка просто дозволяє додатково акцентуватиувагу на цій ідеї.

§Бюджет + джерело фінансування. Тут визаздалегідь прораховуєте всі витрати на захід. Не виключене, що ви відмовитесявід своєї ідеї або вам доведеться придумувати якісь альтернативні варіанти.Джерелами фінансування можуть служити: власні засоби компанії, засобукомпанії + засобу партнерів, спонсорські засоби, реєстраційні внески.

§Оперативний план (підготовки проведення). У цьому випадку мова йде про організаційний план підготовки й проведення заходу. Ви повиннівідбити в ньому сукупність необхідних дій (щозробити?), строки (коли?), відповідальних(хто?), очікуваний результат (підсумок). Ви повинні відбити хто й що робить уйого процесі. Чим докладніше буде ваш план, тем менше у вас шансів припуститисяпомилки й зазнати невдачі. Приклад оперативного плану в табл.1.3.

 

Табл.1.3.

Действие Срок Ответственный Результат Дополнительная информация Подготовительный этап Аренда помещения 15.05 Иванов Зал на 30 человек на срок с 12.00 по 17.00(15.06) с 2 микрофонами (один переносной). Проектором(вывод с компьютера). Здесь вы пишите свои заметки

Детализация

Аренда помещения

Осмотр помещения

Договор на помещение

Договор на технику

Получение счёта

Контроль оплаты

Извещение арендодателя

15.05

1.05

5.05

5.05

7.05

14.05

14.05

Иванов

Петрова

Иванов

Иванов

Петрова

Иванова

Петрова

Мероприятие Встреча гостей Сидоров Две девушки (кто) на входе встречают и показывают дорогу + указатели Регистрация Зуева 3 человека (кто) осуществляют регистрацию по спискам (подготовить) и выдачу материалов (каких).

 

§Сценарій. У цьому випадку ми докладновикладаємо, що і якої послідовності буде говорити під час заходу, описуємо послідовність дії, якібудуть відбуватися на майданчику.Ми фактично деталізуємо структуру заходу, указуючивсі основні деталі події. Сценарій дозволяє грамотно режисирувати події й не допустити накладок і затримок. Особливо це важливо для врочистих і масових заходу, дебудь-які проблеми серйозно відбиваються на іміджі організації.

§Показники ефективності й очікувані результати. У цьому випадку ми говоримо про переклад наших цілей у конкретні показники, по яких мибудемо відслідковувати ефективність заходу й завданніїх планів значень. Такими показниками можуть стати в першомувипадку- кількість дилерів, що прийняли участь у семінарі, що виявили інтерес досемінару й програмі, отримана кількість питань і зауважень як показник зворотномузв'язка, оцінка сприйняття представленої програми. Удругому випадку це можебути кількість покупців товару в перші два дні,кількість покупців, що зробили покупкиабо вышедших на повторний контакт (оцінюється позакінченні певного періоду, якщо товар даєможливість такого прояву реакції).


II. Дослідження організаціїпроведення ділової програми виставки підприємства «Київський міжнароднийконтрактовий ярмарок»

2.1 Характеристикапідприємства «Київський міжнародний контрактовий ярмарок»

Акціонерне товариство«КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ КОНТРАКТОВИЙ ЯРМАРОК».

Генеральний директор: ІвановВолодимир Андрійович

Основні напрями діяльності — організація та проведення міжнародних і національних спеціалізованих виставок,ділових зустрічей, презентацій фірм, конференцій і семінарів, рекламні кампанії,маркетингові дослідження, проектування і дизайн експозицій і ексклюзивнихстендів.

Акціонерне товариство«Київський міжнародний контрактовий ярмарок» працює на ринку виставкових послугз 1994 р. Компанія є лідером виставкового бізнесу в Україні в цілому, а також вокремих галузях, таких як будівництво, меблева та харчова промисловості,виробництво упаковки, ресторанний бізнес, агропромисловий комплекс, індустріямоди і стилю, ювелірна промисловість та ін

Член авторитетнихміжнародних та національних спілок, організацій:

Всесвітньої асоціаціївиставкової індустрії (UFI)

Міжнародного союзувиставкової статистики (Centrex)

Всесвітньої конфедераціїорганізаторів пакувальних виставок (COPE) Виставкової Федерації України

Українського Національногокомітету

Міжнародної Торгової Палатита ін. організацій.

Маючи високий рейтинг,компанія виконує державні замовлення центральних і місцевих органів влади напроведення найбільш важливих національних і міжнародних виставок.

Фахівці компанії відзначенідержавними нагородами за розвиток виставкового бізнесу в Україні.

Багато виставки компаніїстали виставковими брендами, що не мають аналогів в країні і широко відомими заїї межами.

Отримали високий статусзаходів, визнаних UFI (Всесвітньою асоціацією виставкової індустрії), наступнівиставки акціонерного товариства «Київський міжнародний контрактовий ярмарок»:«Будівництво та архітектура „(нині“ InterBudExpo „),“Київський Міжнародний Меблевий Форум »," Kyiv Fashion ","Прод Експо Україна "," Пак Експо "," Інтерагро"," Ювелір Експо Україна "," Ресторан Експо Україна ".

Масштабність виставок, їхвисокий рейтинг, професійний рівень підготовки і проведення обумовлюютьтрадиційний інтерес до них з боку відомих зарубіжних компаній. Щорічно увиставках беруть участь понад 300 компаній з більш ніж 30 країн світу.

Акціонерне товариство«Київський міжнародний контрактовий ярмарок» плідно співпрацює з відомимиміжнародними виставками і виставковими компаніями. Серед наших партнерів — виставкові компанії і колективні організатори виставок з Німеччини, Польщі,Туреччини, Італії, Франції та інших країн.

У рамках виставокпроводяться бізнес-форуми, Семінари, конференції, презентації, конкурси накращі види продукції і послуг, майстер-класи та інші заходи. У них берутьучасть провідні Фахівці, потенційні інвесторі, представники владних структур,засобів масової інформації з України та зарубіжніх КРАЇН.

Щорічно компанія організовуєпонад 40 спеціалізованіх національних і міжнародних виставок. У виставкахберуть участь Більше 4 тис… експонентів. ЇХ відвідують Щорічно Більше 200тис… чоловік.

З року в рік зростаютькількість і масштабів проведення Виставковий заходів. Розширюють ЇХ тематики тареалізуються нові віставкові проекти.


/>

Акціонерне товариствоактивно працює над підвищенням професійного рівня проведення виставок ірозширенням спектру послуг, що виставкових послуг, приділяє велику увагуіндивідуальній роботі з потенційними експонентами та їх клієнтами з метоюпідвищення ефективності від участі у виставках і проведених на них заходах.

На це спрямовані опитуванняучасників та відвідувачів виставок, моніторинг аналогічних виставок-конкурентіввсередині країни і виставкових заходів за кордоном, програма організаціїіндивідуальних бізнес-зустрічей з потенційними партнерами та клієнтами компаній- учасниць виставок «Бізнес-контакт» та інші заходи.

2.2 Аналіз ділової програмивиставок організаторів «Київський міжнародний контрактовий ярмарок»

 

Програма ділових заходіввиставки:

«АКАДЕМІЯ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ» у рамках виставки «РЕСТОРАН ЭКСПО УКРАЇНА 2009»

03 грудня 2009р.

Київський Міжнароднийконтрактовий Ярмарків

Початок реєстрації в 10-00

Семінари:

11-00 — 12-00

Створення успішногоресторану

Доповідач — Андрій Задорожный, автор проекту «Козирна карта».

12-00 — 13-00

Керування успішним заміським рестораном

Доповідач — Ігор Сухов, директор заміського ресторану «Духмянапіч»

Конференції:

13-00 — 13-40

Створення винної картиресторани, правила створення барного меню

Доповідач — ДмитроСидоренко, президент Асоціації сомельє України

13-40 — 14-30

Керування персоналом ресторану. Функції керуючого, здійснення контролю за бізнес- процесами ресторану.

Доповідач — Наталя Кокоша, головний тренер компанії «Ресторанний консалтинг»

14-30 — 15-30

Керування фінансами ресторану в умовах кризи

Доповідач — Олександр Сытник, президент компанії «Систем Консалтинг»,фінансовий директор корпорації «ОМЕКС»

Вартість участі для 1 людини- 300 грн

Реєстрація учасників потел.(044) 278-42-09, 232-59-10

або по e-mail: restcons@ukr.net

Програма ділових заходіввиставки: 7 спеціалізована виставка „Київ. Салон годинників”.

3 грудня, четвер

12.00 Офіційне відкриттявиставки

12.00-19.00 Контрактоваробота виставки

12.00-19.00 Конкурс «Кращаювелірна прикраса 2009». Анкетування відвідувачів виставки на здобуття Призуглядацьких симпатій

12.00-19.00 Конкурс «Вибірпокупця виставки «Київ. Салон годинників 2009». Анкетування відвідувачіввиставки

Організатор: Редакціяжурналу «Часы. Стиль и время»

15.00-17.00 ЗасіданняАсоціації ювелірів України(конференц-зал №2)

17.00-18.30 Семінар для торговихпартнерів від Київського годинникового заводу на тему: «Українські годинникиKLEYNOD» – 7 років розвитку.

Доповідач: директор КГЗЗолотарьов Олексій Борисович (конференц-зал № 1)

4 грудня, п’ятниця

10.00-19.00 Контрактоваробота виставки

10.00-19.00 Конкурс «Кращаювелірна прикраса 2009». Анкетування відвідувачів виставки на здобуття Призуглядацьких симпатій

10.00 -19.00 Конкурс «Вибірпокупця виставки «Київ. Салон годинників 2009». Анкетування відвідувачіввиставки

Організатор: Редакціяжурналу «Часы. Стиль и время»

13.00-14.30 Семінар відкомпанії «Проголд» на тему: «Гарячі тріщини у сплавах срібла 925 проби»

Доповідачі: Даміано Зіто,Іван Капустін (конференц-зал №2)

16.00-18.00 ЗасіданняНаглядової Ради Годинникової асоціації України (конференц-зал №1)

5 грудня, субота

10.00-19.00 Контрактоваробота виставки

10.00-12.00 Конкурс «Кращаювелірна прикраса 2009». Анкетування відвідувачів виставки на здобуття Призуглядацьких симпатій

10.00 -12.00 Конкурс «Вибірпокупця виставки «Київ. Салон годинників 2009». Анкетування відвідувачіввиставки

Організатор: Редакціяжурналу «Часы. Стиль и время»

12.00-13.00 Урочистенагородження переможців конкурсів «Краща ювелірна прикраса 2009» та «Вибірпокупця виставки «Київ. Салон годинників 2009» (конференц-зал № 2)

6 грудня, неділя

10.00-17.00 Контрактоваробота виставки

17.00 Офіційне закриттявиставки

виставка ділова програма

Програма ділових заходів міжнародної виставки:«ПАКЕКСПО 2010» 24 лютого 2010

11:00

Круглий стіл «Сучасна упаковка для харчових продуктів»

Організатори:Клуб пакувальників України, Скло України, Укрпапір, Асоціація виробників гофрокартону

15:00

Семінар «Де перевірити та дослідити упаковку»

Організатори:Інститут екогігєни та токсикології ім. Л.І. Медведя, Клуб пакувальників

10:00 – 18:00

10:00 – 18:00

Консультаційний пункт «Все про пакування»

Парад нового пакування

 

25 лютого 2010

10:30

Круглий стіл «Роздільний збір та відходи упаковки в Києві сьогодні»

Організатори: Віолія, Тетра Пак, Клуб пакувальників

11:00

Конференція молодих вчених «Новітні досягнення в пакуванні»

Організатор: Клуб пакувальників

15:00

Церемонія нагородження переможців конкурсів «Українська зірка упаковки 2010», «Українська етикетка 2010», «Упаковка майбутнього 2010»

10:00 — 18:00

10:00 — 18:00

Консультаційний пункт «Все про пакування»

Парад нового пакування

 

26 лютого 2010

10:00

Дискусійний семінар «Технологія пакування напоїв «пуш-топ» – шлях для подовження терміну їхнього зберігання та збільшення продажів»

Організатори:ТОВ «Нешкідливі технології та продукти «Грін Оул», ТОВ «Пак Лайн» (Ізраїль), Клуб пакувальників

10:00 – 18:00

10:00 – 18:00

Консультаційний пункт «Все про пакування»

Парад нового пакування


Аналізуючи ділові програмивиставок, які організовує «Київський міжнародний контрактовий ярмарок» можнапомітити, що всі вони досить схожі за структурою між собою.

Всі програми включаютьконкурсну частину, що приваблює більше учасників. Тематика ділових програм єцікавою, актуальною та приваблює не тільки відвідувачів, але й фахівців.Забезпечується переклад та стенограми для заходів із міжнародною участю.Вартість для прийняття участі є приємливою.


ІІІ. Удосконаленняорганізації проведення ділової програми виставки у організатора «Київський міжнароднийконтрактовий ярмарок»

Заходу ділової програмивиставки вимагають окремої великої роботи з їхній підготовці й проведенню. Особлива увага при їхній організації необхідно приділити наступним питанням:

. правильний вибір організатора (стратегія-«підтягування» під виставку авторитетних галузевих заходів)

. створення «працюючого» робочого органа(оргкомітет, робоча група, ін.)

. розробка програми, реальної, щовідповідає потребам ринку й цікавої фахівцям

. реклама заходу (практика показує, що

. недостатньо загальної реклами,необхідне цільове розсилання, обзвоны й ін. способи«персональних» запрошень)

. підготовка приміщень і встаткування(зв'язок, аудіовізуальні засоби, елементи оформленняінтер'єру)

. підготовка інформаційних матеріалів для учасників (програма,тези, інформаційні матеріали й сувенірна продукція виставки, ін.)

. забезпечення перекладу (для заходів зміжнародною участю) і стенограми

. організація реєстрації, обслуговування

. обробка підсумкових матеріалів (резолюції, тези, рекомендації).

Значна частина часу на виставці витрачається на участь у нарадах,зборах семінарах і конференціях або ж на проведення їх. У менеджерів різнихрівнів ці заходи займають від 10 до 60% робочого часу. Причому цеспостерігається як у ринковій (капіталістичної) економіці, так і при плановому(соціалістичному) господарюванні.

Організатори, що працюють в умовах ринкових відносин, активноборються з непотрібними засіданнями. Справа доходить до курйозів, колипропонують проводити засідання стоячи (навіть на одній нозі, щоб надовго незатягувати), починати їх за 20 хвилин до обідньої перерви, штрафуватименеджерів за перевищення ліміту часу наради тощо.

Семінари, конференції та збори, з одного боку, є ефективнимиспособами вирішення ряду управлінських задач:

— дозволяють ефективно виробляти колегіальні рішення;

— служать зручною формою обміну управлінською інформацією;

— дозволяють раціонально доводити завдання до виконавців;

— є однією з форм залучення співробітників до управліннядіяльністю організації. Отже, наради, засідання та збори — необхідний елементсистеми управління.

Фахівці стверджують: повні втрати від наради (амортизаціяприміщень, витрати на їх утримання, інші накладні витрати, втрати від зниженняефективності роботи чи підлеглих несвоєчасного вирішення оперативних питаньчерез відсутність менеджерів на робочому місці тощо) у два-три рази більшерозрахованої суми.

Таким чином, рішення проблеми ділової програми виставок зводитьсядо наступного:

— проводити потрібно лише ті засідання, збори і наради, щонеобхідні;

— їх треба ретельно готувати;

— їх необхідно правильно проводити. Менеджер повинен знати видислужбових чи ділових нарад і засідань, порядок їхньої підготовки, правилапроведення.

Нарада — це форма організації спільної діяльності працівниківодного чи декількох підприємств, установ, організацій, підрозділів, груп, якихзбирає керівник для обговорення того чи іншого питання, розробка чи ухваленнярішення. Різновидами нарад є «п'ятихвилинки», селекторні наради таін.

Засідання — це форма організації роботи постійно діючого органу(ради; комісії, колегії, комітету) чи групи. Звичайне проведення засіданьпередбачається статутом організації чи положенням про неї. Але вони можутьпроводитися і з ініціативи керівника [4, 18].

До засідань і нарад примикають також збори, проведені навиробництві, в організації, установі в робочий час.

Переважним на практиці видом спільної діяльності працівників єнаради. Вони можуть бути запланованими і позаплановими. За метою нарадиділяться на навчальні, інформаційні, роз'яснювальні, проблемні. За способомпроведення виділяють такі види нарад; диктаторські, автократичні, сегрегативні,дискусійні, вільні і змішані. За змістом рішень виділяють наради:

— зв'язані з розробкою(підготовкою і прийняттям) рішень;

— для організації виконання раніше прийнятих рішень;

— з метою контролю за виконанням рішення;

— для підведення підсумків і оцінки зробленої роботи;

— з метою обміну інформацією;

— для виявлення думок та ін.

Про наради часто говорять, що найкращі з них ті, котрі взагалі непроводяться. Тому менеджер повинний насамперед з'ясувати, чи доцільно проводитинараду. При цьому оцінюються альтернативні варіанти: домовленість по телефону,рішення питання в процесі майбутніх ділових бесід, включення даного питання допорядку денного іншої наради.

Ефективність наради багато в чому залежить від якості їїпідготовки. Рекомендується:

— заздалегідь визначити порядок денний, включивши в ньогоодин-два, максимум три питання;

— запросити лише тих працівників, що мають відношення дообговорюваних питань;

— вчасно сповістити учасників про місце і час проведення наради,ознайомити їх з підготовленими документами — порядком денним, текстами читезами доповідей, довідками, проектами рішень;

— завчасно повідомити тих, чий виступ буде бажаним чи необхідним;

— забезпечити підготовку приміщення й організаційної техніки;

— організувати стенографування чи звукозапис.

При проведенні наради менеджер (головуючий) також повинендотримувати ряд правил:

— починати нараду потрібно точно в призначений час, не починатираніше і не чекати тих, що спізнюються; це дисциплінує учасників;

— якщо відсутні учасники, без яких проводити нараду не можна, їїкраще перенести;

— відкриваючи нараду, варто чітко сформулювати її мету,запропонувати регламент і загальну тривалість — це направить нараду впотрібному руслі;

— у процесі наради потрібно стежити за регламентом, задаватиуточнюючі запитання, направляти хід дискусії;

— закриваючи нараду, варто підбити коротко її підсумки іконкретизувати результати. Інакше в деяких учасників складеться думка про їїнепотрібність.

Нараду потрібно закінчити точно в намічений час, що забезпечитьголовуючому репутацію вмілого керівника. Якщо завершити її у встановленийтермін не вдається, то краще перенести закінчення на інший час, але незатримувати учасників.

Деякі наради, засідання та збори мають свою специфіку. Наприклад,якщо тези чи тексти доповідей і виступів попередньо розмножені і заздалегідьроздані, їх можна не заслуховувати, а обмежитися лише обговоренням. Наради запідсумками виконання прийнятого раніше рішення можуть бути зведені лише довиступу головуючого і відповідей на запитання. Окремі наради проводяться звикористанням селекторного зв'язку.

Семінари доцільніше проводити в другій половині дня, оскількиперша більш корисна для самостійної роботи. Тривалість будь-яких нарад повиннабути в межах 1,5 години, оперативних — 30-40 хвилин. На обговорення одногопитання рекомендується виділяти 30-40 хвилин.

Ефективність роботи організатора ділової програми значною міроюзалежить від уміння розмовляти з підлеглими й відвідувачами, виступати нанарадах і зборах. Слово — тонкий інструмент і сильна зброя. Ним потрібно вмілокористуватися. Від уміння говорити і виступати залежать популярність менеджера,його авторитет у співробітників і підлеглих. Але саме головне — це впливає навиконання рішень і розпоряджень, а виходить, і на результати всієї діяльностіорганізації.

Не обов'язково бути оратором. Але він безперечно повинен умітиговорити добре, чітко, професійно грамотно.

Треба усвідомити, що в спілкуванні з людьми немає дріб'язків. Убудь-яких умовах менеджер повинен говорити спокійно і шанобливо. Не слідпідвищувати голос, прискорювати мову, ковтаючи кінцівки слів.

Необхідно стежити за правильністю використання професійнихтермінів, технічних, економічних і виробничих понять. Це особливо важливо дляменеджерів, що працюють у науково-дослідних і проектних організаціях, уколективах з високим рівнем професійної підготовки працівників. Передумовамипрофесійно грамотної мови менеджера є знання ним предмета розмови, гарнеорієнтування в специфіці діяльності підрозділів, швидке схоплення суті справипри розгляді конкретних виробничих ситуацій.

Вживані положення, судження й висновки повинні бути доступнимислухачам, зрозумілими даній аудиторії. Тоді мова буде доречною і діючою.

Висловлення і судження варто добре аргументувати, доводи менеджераповинні бути щирими і переконуючими. Дуже доброзичливо сприймаються пропозиції,якщо у своїх доводах, що пропонує менеджер, враховуються інтереси протилежноїсторони, виходячи з її потреб.

Мова повинна бути яскравою й образною, мати емоційний відтінок. Несприяє встановленню невидимих ниток психологічного контакту між менеджером іпідлеглими, що створює сприятливий клімат для виконання доручень.

У розмові з людьми важливоправильно і вміло користуватися інтонацією і жестами, розумно використовуватиміміку. Вони роблять мову щирою, емоційно сприйнятливою. На думку деякихдослідників, уже тільки міміка, інтонація і жести здатні нести до 40 %інформації. Вони дозволяють передати зміст повідомлення наочніше й образніше,виразити емоційно-вольове ставлення промовця до теми чи фактів, його позицію[11, 47].


Висновки

З першого розділу можназробити такі висновки, що ділова програма виставок зазвичай включає тематичнісемінари, конференції, круглі столи. Заходи ділової програми дозволяютьобмінятися досвідом і встановити нові бізнес-контакти. Участь у діловійпрограмі виставок — це дієвий спосіб привернути увагу та закріпити позитивнийімідж компанії. Для компаній-організаторів ділова програма виставок-цеінструмент «примусового» залучення цільової аудиторії.

Заходи ділової програмивиставок потребують великої роботи щодо їх підготовки та проведення.

До заходів ділової програмивиставки належать:

6) Конгресні, що в свою чергувключають:

· Конгрес;

· Форум;

· Конференція;

· Круглий стіл;

· Семінар;

· Симпозіум.

7) Професійні (цехові) заходи.До них відносяться:

· Нарада;

· Засідання професійногоклубу, спілки;

· Спеціальні покази;

· Демонстрації.

8) Освітянські, що включають:

· Тренінги;

· Консультаційні пункти;

· Маркетингові центри;

· Кейс-стаді.

9) Презентаційні, що включають:

· Дні країн, області, регіону,компанії, громадської організації;

· Фестивалі та конкурси.

10)  Тематичні екскурсії:

· Відвідування музеївфольклорних свят;

· Вивчення мови;

· Івентивні екскурсії;

· Тематичні екскурсії дляспеціалістів і студентів ВНЗ.

В другому розділідосліджувалосяАкціонерне товариство «Київський міжнароднийконтрактовий ярмарок» та проведення ни ділової програми виставок.

Акціонерне товариство«Київський міжнародний контрактовий ярмарок» працює на ринку виставкових послугз 1994 р. Компанія є лідером виставкового бізнесу в Україні в цілому, а також вокремих галузях, таких як будівництво, меблева та харчова промисловості,виробництво упаковки, ресторанний бізнес, агропромисловий комплекс, індустріямоди і стилю, ювелірна промисловість та ін

Аналізуючи ділові програмивиставок, які організовує «Київський міжнародний контрактовий ярмарок» можнапомітити, що всі вони досить схожі за структурою між собою.

Всі програми включаютьконкурсну частину, що приваблює більше учасників. Тематика ділових програм єцікавою, актуальною та приваблює не тільки відвідувачів, але й фахівців.Забезпечується переклад та стенограми для заходів із міжнародною участю.Вартість для прийняття участі є приємливою.

 


Список використаних джерел

1. Александрова Н. Выстовочныйменеджмент. Технология организации и рекламно-иформационного сопровождениявыставко и конференций.-Ростов,2001.

2. Добробабенко Е.В. Выставка:підготовка стендистов.-2005.-№3.

3. Стаття «Организация и проведениеспециальных мероприятий в рамках выставки», Татьяна Ананьева. Журнал«Маркетинговые коммуникации» 2(14)-2003.

4. Гусев Э.Б. Выстовочнаядеятельность в России и за рубежом.-М.2005

5. Захаренко Г.П. Выставка:техника и технология успеха.-2006.-232с.

6. Лукашкова Л.В. «Організаціявиставкової діяльності», навчальний посібник.-

7. Мазаракі А. А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельногопідприємства: Підруч. для вузів / За ред. проф. Н. М. Ушакової. — К.: Хрещатик,1999. — 800 с

8. Критсотакис Я.Г. Торговевыставки и ярмарки: Техника участия и коммуникации.- М.1977.

9. Олвуд Д. Выставки:планирование и дизайн.- Новосибирск,1991.

10. Основы выстовочно-ярморочнойдеятельности: Учеб.пособие для вузов.-М.2005.

11. Шаркав Ф.И. выставочныйкоммуникационный менеджмент.-М.2006.

12. Михайліченко Г.І.організація виставкової діяльності.-Київ.2007.

13. Назаренко Л.Ф. выставка какінструмент маркетинга.-М.1997.

14. Башун Е.И. маркетинг ифандрейзинг как факторы активизации процес сов внедрения нових технологий вбиблиотеках.

15. Джи Б. Имидж фирмы. — СПб.: Питер, 2000.

16. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг. — М.: Высш. шк., 1995.

17. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. — СПб.: Питер, 1999.

18. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. — СПб.: Наука, 1996.

19. Миллер С. Как использовать торговую выставку с максимальным эффектом. —М.: Довгань, 1998.

20. Назаренко Л. Выставка как инструмент маркетинга. — М.: Филинъ,1997.

21. Полторак В. А. Маркетинговые исследования: методы и технология. —Днепропетровск: Арт-Пресс, 1998.

 

еще рефераты
Еще работы по маркетингу