Реферат: Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

 

Курсоваробота на тему:

Технологіяорганізації презентації на основі маркетингових досліджень ринку


Зміст

Розділ 1. Маркетингові дослідження ринку

1.1 Маркетингові дослідження і їхосновні принципи

1.2 Види методів збору інформації

1.3 Порядок ведення маркетинговихдосліджень

Висновок по розділу

Розділ 2. Технологія створенняпрезентації за результатами маркетингових досліджень

2.1 Звіт по маркетинговому дослідження

2.2 Критерії складання і проведенняпрезентації

2.3 Діаграми

Висновок по розділу

Висновок

Список використаної літератур


Вступ

Данакурсова робота присвячена презентаціям за результатами маркетинговихдосліджень, які створюються по засобах збору первинної і вторинної інформації,і перетворення звіту по маркетинговому дослідженню в лаконічну і барвистуформу. Презентації допомагають виразніше донести інформацію до замовникамаркетингового дослідження. Проблема презентацій досліджень на даний моментчасу є достатньо актуальною, оскільки в період кризи дуже поважно в найкоротшітерміни і в ясній формі донести отриману інформацію і виводи по дослідженнях щопотребує їх фірмах.

Об'єктомдослідження виступають презентації за результатами маркетингових досліджень.

Предметомдослідження є методи збору первинної інформації і звіти за результатамимаркетингових досліджень, на основі яких будується презентація.

Метароботи – досліджувати шлях, що минає початковою інформацією, отриманоювході маркетингових досліджень, замовлених клієнтом, від сирих даних довиведення з них рекомендацій і виводів, перетворених в стислу, але інформативнунаочну презентацію.

Основнізавдання, поставлені в даній курсовій роботі:

1.Виявити і проаналізувати суть і основні принципи маркетингових досліджень.

2.Вивчити технологію створення презентації по маркетинговому дослідженню.


/>Розділ 1. Маркетинговідослідження ринку

/> 

1.1Маркетингові дослідження і їх основні принципи

 

Для ефективності ринковоїдіяльності, ведення цілеспрямованої конкурентної боротьби фірмі необхіднімаркетингові дослідження. Кожна крупна зарубіжна компанія щорік проводитьсвоїми силами або замовляє проведення сторонніми організаціями 3 — 4маркетингових досліджень.

Маркетинговідослідження – складна і комплексна процедура. Вона включає лаву питань, на якіпотрібно знайти відповідь, і набір пропозицій, які потрібно прийняти згіднометодиці, вибраній для досягнення результатів дослідження.

Принциповоюособливістю маркетингового дослідження, що відрізняє його від збору і аналізувнутрішньої і зовнішньої інформації, є його цільова спрямованість на вирішенняпевної проблеми або комплексу проблем маркетингу. Ця цілеспрямованість іперетворює збір і аналіз інформації на маркетингове дослідження.

Таким чином, підмаркетинговим дослідженням слід розуміти цілеспрямований на вирішення проблеми(комплексу проблем), що стоїть перед фірмою, процес постановки завдань,отримання маркетингової інформації, планерування і організація її збору, аналізі представлення звіту про результати.

До основнихпринципів проведення маркетингових досліджень відносяться об'єктивність,точність і ретельність.

Принципоб'єктивності означає необхідність обліку всіх чинників і неприпустимістьухвалення певної точки зору до завершення аналізу всієї зібраної інформації.

Принцип точностіозначає чіткість постановки завдань дослідження, однозначність їх розуміння ітрактування, а так само вибір інструментів дослідження, що забезпечуютьнеобхідну достовірність результатів дослідження.

Принципретельності означає детальність планерування кожного етапу дослідження, високаякість виконання всіх дослідницьких операцій, що досягається за рахуноквисокого рівня професіоналізму і відповідальності дослідницького колективу, атак само ефективної системи контролю над його роботою.

Маркетинговідослідження, що проводяться фірмами, розрізняють як по масштабах, так і повидах.

Найважливішимичинниками, що визначають масштаби і напрями маркетингових досліджень, є розмір(масштаб маркетингових досліджень) і спеціалізація фірми (напрям маркетинговихдосліджень). Так по відомостях зарубіжної літератури, середні фірми витрачаютьна маркетингові дослідження набагато меншу частку свого бюджету (1,5%), чимвеликі (3,5%). Фірми, що випускають товари споживчого призначення, так самовитрачають на маркетингові дослідження велику частку обороту (0,08%), чимфірми, що випускають товари промислового призначення (0,04%). Дрібні ж фірми,незалежно від їх спеціалізації, як правило, не витрачають істотних засобів намаркетингові дослідження.

Проведеннямаркетингових досліджень вітчизняними фірмами в даний час є рідкістю. Причиницього криються, по-перше, в нестійкості і непередбачуваності розвиткуекономічної і політичної ситуації в країні і, як наслідок цього, націленістьбільшості фірм на забезпечення поточного прибутку, а, по-друге, у відсутностіпозитивного досвіду проведення таких досліджень і недооцінки вітчизнянимипідприємцями їх корисності.

Кожна фірмасамостійно визначає тематику і об'єм маркетингових досліджень, виходячи зможливостей, що є у неї, і потреб в маркетинговій інформації, тому, видимаркетингових досліджень, що проводяться різними фірмами, можуть бути різними.Вибір методу збору інформації прямо впливає на отриману підсумкову інформацію.


/>1.2 Види методів зборуінформації

 

Значенняпроцедури вибору методу збору первинної інформації, і знаряддя дослідженняполягає в тому, що результати цього вибору визначають як достовірність і точність,такою, що підлягає збору інформації, так і тривалість, і дорожнечу її збору.

1. Спостереженнямє метод збору інформації за допомогою фіксації функціонування досліджуванихоб'єктів без встановлення дослідниками контактів з ними і за відсутності контролюнад чинниками, що впливають на їх поведінку.

Спостереженняможе проводитися, як відкрито, так і скритно. Оскільки обізнаність об'єктудослідження про знаходження його під спостереженням може вплинути на йогопроведення і в цьому випадку може розцінюватися як встановлення з ним контакту,на практиці, як правило, проводяться приховані спостереження. При цьому якзнаряддя дослідження використовуються приховані камери і спеціальні дзеркала.

До достоїнствцього методу відносяться:

його простота, і,отже, відносна дешевизна;

виключенняспотворень, об'єктів, що викликаються контактами, з дослідниками (що,наприклад, не можна повною мірою виключити при опиті).

Основний недолікцього методу полягає в тому, що він не дозволяє однозначно встановити мотивиповедінки об'єктів спостереження і процеси ухвалення ними рішень, і, отже, вониможуть неправильно тлумачити спостерігачами. Тому спостереження застосовуєтьсяв основному при проведенні пошукових досліджень, тобто що носять попереднійхарактер, направлених на конкретизацію проблем, що стоять перед дослідниками.

2. Експериментомє метод збору інформації про проведення досліджуваних об'єктів, що передбачаєвстановлення дослідниками контролю над всіма чинниками, що впливають нафункціонування цих об'єктів.

Метою дослідження,що проводиться за допомогою експерименту, є, як правило, встановленняпричинно-наслідкових зв'язків між чинниками маркетингу і поведінкоюдосліджуваних об'єктів.

Для забезпеченнядостовірності результатів експерименту значення всіх чинників, окрім досліджуваного,повинні залишатися незмінними. При необхідності дослідження декількох чинниківможе потрібно серія експериментів.

До достоїнствцього методу відносяться, перш за все, його об'єктивний характер і можливістьвстановлення причинно-наслідкових зв'язків між формами маркетингу і поведінкоюдосліджуваних об'єктів.

Недоліки такогометоду полягають в трудності контролювати всі чинники маркетингу в природнихумовах, з одного боку, і складнощі відтворення нормальної поведінкисоціально-економічного об'єкту в лабораторних умовах, з іншого боку. Крім того,проведення експерименту зв'язане, як правило, з набагато більшими витратами,чим спостереження і особливо при необхідності дослідження декількох чинниківмаркетингу. Тому на практиці цей метод використовується відносно рідко і, першза все, у випадках, коли потрібно з високою мірою достовірності встановитихарактер причинно-наслідкових зв'язків між чинниками маркетингу і поведінкоюдосліджуваного об'єкту.

3. Імітація єметодом збору даних, ЕОМ, що генеруються, за допомогою заздалегідь розробленоїматематичної моделі, адекватно відтворюючої поведінку об'єкту дослідження.

Гідність цьогометоду полягає в можливості оперативного аналізу безлічі варіантівмаркетингових дій і вибору на цій основі якнайкращого.

До недоліківцього методу відноситься, перш за все, складність і трудомісткість створеннясамої моделі, що вимагає глибокого вивчення і формалізації причинно-наслідковихзв'язків між всіма чинниками маркетингу, його зовнішньої середи і чинниками, щовизначають купівельну поведінку.

На практицістворення такої моделі нерідко не представляється можливим. Навіть якщоможливості фірми дозволяють створити таку модель, то її розробка зажадаєзначних витрат, які можуть виправдати себе за наявності потреби в регулярному ічастому, а так само багатократному її використанні.

4. Опитування –метод маркетингового дослідження, що полягає в цілеспрямованому зверненні доконкретної групи людей з метою з'ясування їх думки і поглядів. Під опитомрозуміється метод збору інформації, шляхом встановлення контактів з об'єктамидослідження. Як знаряддя дослідження методом опиту використовується анкета, щоє запитальником, що передбачає фіксацію відповідей.

Гідність цьогометоду полягає, перш за все, в практично необмеженій сфері його можливогозастосування. Так, цей метод дозволяє отримувати дані не лише про поточнуповедінку об'єкту, але і про його поведінку у минулому і намірах в майбутньому.

Опити практичноне мають альтернативи в тих випадках, коли фірма потребує інформації про знання,переконання і переваги споживачів, про ступінь їх задоволеності, про іміджфірми і тому подібне

/>1.3 Порядок веденнямаркетингових досліджень

 

Дослідника ринку цікавлять кінцеві споживачі і інші покупці товарів,переваги, що є у них, і можливості, активність і потенціал конкурентів, іншихсуб'єктів інфраструктури ринку і маркетингової середи, включаючи ті, що діютьна ринку «правила гри».

Не дивлячись нарізноманіття видів маркетингових досліджень, що проводяться фірмами, в основіїх лежить спільна методологія, що визначає порядок їх виконання.

Процес проведеннямаркетингових досліджень в спільному випадку складається з 5-и основних етапів:

1.Виявленняпроблем і формулювання цілей маркетингу. Правильно виявлена проблема і точносформульована мета маркетингових досліджень є заставою його успішногопроведення. Помилки ж, допущені на цьому етапі, можуть привести не лише доневиправданих витрат на проведення маркетингових досліджень, але і дозагострення дійсних проблем, пов'язаних з втратою часу на рух по «ПомилковомуСліду».

Незалежно відтого, чи проводить фірма дослідження власними силами або приваблює до йогопроведення сторонню організацію, до виявлення проблем і формулювання цілейдослідження повинні притягуватися фахівці фірми, а остаточні результати цієїроботи мають бути схвалені її керівництвом. При цьому на практиці, як правило,можливі дві ситуації:

Керівництво фірмисамостійно визначає конкретну проблему і ставить перед дослідницькою групоюмету і завдання маркетингового дослідження. В цьому випадку діяльністьдослідницької групи на даному етапі полягає в уточненні формулювання мети ізавдань дослідження, а так само у визначенні змісту і форми представлення йогорезультатів;

У керівництвафірми відсутнє ясне уявлення про мету і завдання дослідження, і вонообмежується невизначеною постановкою проблеми. В цьому випадку дослідницькійгрупі належить провести попереднє дослідження, направлене на конкретизаціюпроблеми і формулювання на її основі цілей і завдань маркетинговогодослідження. Слід підкреслити, що у будь-якому випадку успіх діяльностідослідницької групи на даному етапі багато в чому залежить від її умінняпривабити до цієї роботи керівництво і фахівців фірми.

2. Відбір джерел,збір і аналіз вторинної маркетингової інформації. Залежно від термінів ітрудових ресурсів, виділених для виконання процедур, відбір внутрішніх ізовнішніх джерел вторинної інформації і збір її може проводитися як по черзі(спочатку вивчається внутрішня, а потім зовнішня інформація), так і одночасно.Основним і найважливішим джерелом внутрішньої вторинної інформації длябільшості зарубіжних фірм служить комп'ютер, в інформаційну базу якоговключаються всі значущі дані, що відображають різні функції управліннядіяльністю фірми (організацію виробництва, закупівлю, продаж, управліннякадрами, фінансову маркетингову діяльність і ін.). Використання комп'ютерноїтехнології зберігання отримання внутрішньої і вторинної інформації дозволяє нелише скоротити трудові витрати по її збору, але і забезпечити високуоперативність її отримання. Не дивлячись на помітний розвиток процесукомп'ютеризації управлінської діяльності на вітчизняних підприємствах, великачастка внутрішньої інформації як і раніше обробляється в ручну, що значнознижує оперативність її збору. Зовнішні ж джерела вторинної інформаціївключають:

Матеріализаконодавчого і інструктивного характеру, що публікуються державнимиустановами, у тому числі федеральними і місцевими (наприклад: довідникзаконодавства ПМР, бюлетень державної податкової інспекції і т. д.);

Звіти і доповідікомерційних дослідницьких центрів;

Виданнянекомерційних дослідницьких організацій (наприклад: відділень академій наук,університетів, інститутів, матеріали конференцій, семінарів і так далі);

Публікаціїторгівельних і промислових асоціацій, в т.ч. асоціацій маркетингу по окремихвидах продукції (наприклад: асоціація товаровиробників, асоціація рекламодавціві так далі);

Журнали по різнихтоварах і технологіях;

Газети;

Телерекламу ірадіорекламу.

3.Планерування іорганізація збору первинної інформації.

Процедураскладання плану вибірки включає послідовне вирішення трьох наступних завдань:

Визначенняоб'єкту дослідження.

Визначенняструктури вибірки.

Визначення об'ємувибірки.

4.Систематизаціяі аналіз зібраної інформації. Систематизація первинної інформації полягаєзазвичай в класифікації варіантів відповідей, їх кодуванні і уявленні в зручнійдля аналізу формі (найчастіше в табличній). Аналіз інформації полягає в оцінцівже систематизованої інформації, як правило, з використанням статистичнихметодів. Остаточні результати аналізу нерідко виступають у формі рекомендацій,що є засновані на оцінці зібраних даних пропозиції про дії фірми в майбутньому.

5.Наданняотриманих результатів дослідження. Звіт про результати дослідження готується вдвох варіантах: докладному і скороченому. Критерії якості написання звіту:Звіт, який досягає мети ефективного зв'язку дослідника з читачем, зазвичайзадовольняє наступним особливим критеріям: повнота, точність, ясність,виразність. Докладним варіантом є повністю документований звіт технічногохарактеру, призначений для фахівців відділу маркетингу фірми. Скороченийваріант звіту призначений для керівників фірми. В деяких випадках керівництвунадається звіт у вигляді презентації, він містить докладний виклад основнихрезультатів дослідження, виводів і вироблених рекомендацій. При цьому він необтяжений інформацією технічного методичного характеру, первинними документамиі тому подібне

 

/>Висновок по розділу

 

Для ефективностіринкової діяльності, ведення цілеспрямованої конкурентної боротьби фірмінеобхідні маркетингові дослідження.

Маркетинговідослідження – складна і комплексна процедура. Вона включає лаву питань, на якіпотрібно знайти відповідь, і набір пропозицій, які потрібно прийняти згіднометодиці, вибраній для досягнення результатів дослідження. До основнихпринципів проведення маркетингових досліджень відносяться об'єктивність, точністьі ретельність. Кожна фірма самостійно визначає тематику і об'єм маркетинговихдосліджень, виходячи з можливостей, що є у неї, і потреб в маркетинговійінформації, тому, види маркетингових досліджень, що проводяться різнимифірмами, можуть бути різними. Вибір методу збору інформації прямо впливає наотриману підсумкову інформацію.

Значенняпроцедури вибору методу збору первинної інформації, і знаряддя дослідженняполягає в тому, що результати цього вибору визначають як достовірність іточність, такою, що підлягає збору інформації, так і тривалість, і дорожнечу їїзбору. Основні види: 1. Спостереженням є метод збору інформації за допомогоюфіксації функціонування досліджуваних об'єктів без встановлення дослідникамиконтактів з ними і за відсутності контролю над чинниками, що впливають на їхповедінку. 2 Експериментом є метод збору інформації про проведеннядосліджуваних об'єктів, що передбачає встановлення дослідниками контролю надвсіма чинниками, що впливають на функціонування цих об'єктів. 3 Імітація єметодом збору даних, ЕОМ, що генеруються, за допомогою заздалегідь розробленоїматематичної моделі, адекватно відтворюючої поведінку об'єкту дослідження. 4Опит – метод маркетингового дослідження, що полягає в цілеспрямованомузверненні до конкретної групи людей з метою з'ясування їх думки і поглядів. Підопитом розуміється метод збору інформації, шляхом встановлення контактів зоб'єктами дослідження. Як знаряддя дослідження методом опиту використовуєтьсяанкета, що є запитальником, що передбачає фіксацію відповідей

Процес проведеннямаркетингових досліджень в спільному випадку складається з 5-и основних етапів:

Виявлення проблемі формулювання цілей маркетингу. Правильно виявлена проблема і точносформульована мета маркетингових досліджень є заставою його успішногопроведення.

Відбір джерел,збір і аналіз вторинної маркетингової інформації. Залежно від термінів ітрудових ресурсів, виділених для виконання процедур, відбір внутрішніх ізовнішніх джерел вторинної інформації і збір її може проводитися як по черзі(спочатку вивчається внутрішня, а потім зовнішня інформація), так і одночасно.

Планування іорганізація збору первинної інформації.

Систематизація іаналіз зібраної інформації. Систематизація первинної інформації полягаєзазвичай в класифікації варіантів відповідей, їх кодуванні і уявленні в зручнійдля аналізу формі (найчастіше в табличній).

Презентаціяотриманих результатів дослідження. Результати представляються у вигляді звіту іпрезентації.


/>Розділ 2. Технологія створенняпрезентації за результатами маркетингових досліджень

/> 

2.1Звіт по маркетинговому дослідження

 

Презентаціямаркетингового дослідження базується на матеріалах звіту. Критерії якостінаписання звіту: Звіт, який досягає мети ефективного зв'язку дослідника зчитачем, зазвичай задовольняє наступним особливим критеріям:

1) Повнота

Критерій,використовуваний для оцінки звіту про дослідження; конкретно відносно того, чинадається в звіт вся інформація, якої потребують читачі, на зрозумілій ниммові. Звіт вважається за повний, якщо вся інформація, якої потребують читачі,представлена в нім на зрозумілій ним мові. Це означає, що укладач звітупостійно повинен задаватися питанням, чи знайшла віддзеркалення кожна тема,поставлена в початковому завданні на програму дослідження. При підготовцінеповного звіту мається на увазі, що допоміжні звіти, читання яких можевикликати роздратування і затримати справу, будуть представлені найближчимчасом. Звіт може виявитися неповним і унаслідок того, що він дуже короткий абодуже великий за об'ємом. Укладач звіту може пропустити необхідні визначення абодати короткі пояснення. З іншого боку, текст звіту може виявитися довгим, алеважким для розуміння із-за небажання відправляти в корзину для відходівбудь-яку зібрану інформацію. У звіті, переповненому інформацією, яка не маєпервинного значення, головні теми частенько втрачаються в хаосі другоряднихрезультатів. Окрім іншого, звіт великого об'єму може привести читача взамішання, коли він спробує переварити його зміст. Як правило, об'єм детальноїінформації має бути пропорційний об'єму безпосереднього розуміння читача в тихобластях, які обговорюються в звіті. Якщо, наприклад, передбачуваним читачем єменеджер по рекламі продукції, зазвичай наймудріше опустити просторовеобговорення можливих напрямів вдосконалення техніки виробництва.

2) Точність

Критерій,використовуваний для оцінки звіту про дослідження; конкретно відносно того,логічна і інформаційно чи точна аргументація звіту, етапи дослідницькогопроцесу, що раніше обговорювалися, поза сумнівом, важливі для початковогозабезпечення точності, проте, навіть якщо все введено вірно, в звіті продослідження можуть виникати неточності із-за недостатньо відповідальної обробкиданих, нелогічності аргументації або невмілої побудови фраз.

3) Ясність

Використовуєтьсядля оцінки звіту про дослідження; конкретно відносно того, чи точна фразеологіязвіту. Порушення ясності, зустрічається частіше, ніж порушення будь-якогоіншого. Ясність досягається як результат чіткого і логічно послідовногомислення, а також точність використовуваних виразів. Коли основоположна логікасмутна або представлення матеріалів страждає неточністю, читачі насилурозуміють те, що їм доводиться читати. Вони вимушені будувати припущення, ібіля подібної ситуації застосовний відомий наслідок закону Мерфі: «Якщочитачеві пропонується проста можливість зрозуміти неправильно, він,найімовірніше, зрозуміє неправильно». Проте досягнення ясності вимагає зусиль.

4) Виразність

Використовуванийдля оцінки того, наскільки живо і безпосередньо написаний звіт. Окрімнеодмінної повноти звіту належить бути ще і виразним. Це означає, що укладачзвіту повинен личити вибірково до того, що в нього включати. Дослідник неповинен навіть намагатися справити на читача враження абсолютно всім, що йомуудалося виявити. Якщо якийсь результат не має безпосереднього відношення допідкреслюваних в звіті акцентів, відповідні матеріали слід опустити. Укладачзвіту повинен також уникати довгих обговорень загальновідомих методів. Навітьякщо відповідність матеріалів, що представляються, темі звіту досягнута, йоговиразність може бути порушена стилем письмового викладу. Зазвичай цетрапляється, коли укладач звіту на дотик підбирає фрази і слова, в які маєнамір укласти ідею. Не знаходячи остаточного словесного контакту з ідеєю, авторллє словесну воду навколо неї, неодноразово описує одне і мі повторамислабкість знайдених засобів вираження. І навпаки, виразний виклад ефективний,оскільки «воно в максимальному ступені використовує кожне слово. З виразногообговорення теми неможливо викинути жодного слова без збитку або повногоруйнування функціонального сенсу твору в цілому. Писати виразно — означаєвиражати думку повно і ясно як можна меншою кількістю слів»

Стандартнийгнучкий формат звіту є:

1. Титульнийлист.

2. Зміст.

3. Короткийогляд:

а. Введення, б. Результати, в. Висновку, г. Рекомендації.

4. Вступ.

5. Основна частина: а.Методологія, б. Результати, в Обмеження.

6. Висновки і рекомендації.

7. Додатки:

а. Копії формзбору даних, б. Детальні розрахунки напідтримку об'єму вибірки, статистика тестів і т. д., в Таблиці, не включені в основнучастку, г. Бібліографія.

/>2.2 Критерії складання іпроведення презентації

 

Застосуванняпроекційного устаткування надає сильна дія на емоційний настрій аудиторії,допомагаючи доповідачеві швидше добитися розуміння у слухачів. У моменти, щовимагають особливо високої концентрації і швидкої реакції, низка переконливихобразів здатна значно допомогти людині: демонстрація складних процесів навеликому екрані допомагає глибше зрозуміти природу явища, а показ критичнихситуацій у натуральну величину – оцінити інформацію і ухвалити необхіднірішення.

Простим типомпроекторів є слайд-проекторы. Слайд-проєктори відносяться до класу недорогихпроекторів і активно використовуються в науці, навчанні, на офіційних інеофіційних презентаціях. Багато сучасні слайд-проекторы мають автоматичненаведення на різкість, пульт дистанційного керування (ПДУ). Зарядивши в магазинслайди, промовець може вільно переміщатися по аудиторії, міняючи слайди задопомогою ПДУ. Зазвичай слайди поміщаються в лінійний або карусельний магазин.Карусельний слайд-проектор чудово личить для безперервної презентації, що частовикористовується під час виставок. Деякі слайд-проекторы мають вбудованийтаймер, що дозволяє заздалегідь задавати тимчасові інтервали зміни слайдів.Якщо записати на аудіокасету необхідні коментарі і музику, презентація минеавтоматично. Одна з можливостей карусельних слайд-проекторов — пряма вибіркаслайду: доповідач по своєму бажанню може переходити відразу до п'ятого, 25 або36 слайду. При установці два (або декілька) професійних слайд-проекторов можнастворювати приголомшливі анімаційні ефекти за допомогою функції 'наплив кадру'.Управління професійними слайд — проекторами може здійснюватися не лише з ПДУ,але і за допомогою комп'ютера.

Слайди мають бутипростими. Подавати складні ідеї необхідно так, щоб аудиторія була в змозі їхзрозуміти. Кожному важливому моменту необхідно присвячувати окремий слайд, наякому має бути якомога менше слів і рядків.

Під час доповідіпотрібно віддавати перевагу використанню безлічі слайдів на противагу безлічіслів з приводу одного слайду.

Треба приділятипо хвилині на слайд. Слайди повинні робити свою роботу швидко.

Особливонеобхідно освітлювати значущі моменти за допомогою маркірованого списку,шрифтів, кольорів і стилів.

Робити наочнізасоби легко читаними те ж не маловажне. Потрібно використовувати крупних типівшрифтів. Можна застосовувати до трьох розмірів шрифтів, але тільки одного, відсили двох типів, і не більше трьох їх розмірів.

Необхідно бутиобережним з використанням кольору. Колір може піднімати інтерес і підсилюватиуявлення. Але може бути і навпаки, якщо колір використовується безсистемно.Бажано заздалегідь планувати колірну гамму і користуватися їй для підготовкивсіх слайдів.

Регулюванняскладності відбувається таким чином: Якщо вам необхідно донести якийсь складнийматеріал, починайте з простого і використовуєте ще три або чотири слайди у міруускладнення матеріалу.

/>2.3 Діаграми

 

У презентації посуті головне наочність. Досягти її можна за допомогою перетворення текстовихрезультатів у вид діаграми. Діаграма — це графічно представлена залежністьоднієї величини від іншої. За допомогою діаграм взаємозв'язок між даними стаєнаочнішим. Діаграми полегшують порівняння різних даних. Більшість діаграмупорядковують дані по горизонтальній (вісь категорій) і вертикальній осях (вісьзначень). Окремі елементи даних називаються крапками. Декілька крапок утворюютьпослідовність даних.

Типи діаграм:

Bar (Лінійчаті)діаграми — це ті ж гістограми, але з іншою орієнтацією осей. На відміну відгістограм тут вісь х (або вісь категорій) розташована вертикально, а вісь біля(або вісь значень) — горизонтально. Лінійчаті діаграми застосовуються в тих жевипадках, що і гістограми. Горизонтальне розташування осі залежних зміннихробить їх особливо зручними для порівняльного представлення різних величин вмежах одного тимчасового періоду. Скажімо, реалізацію товару за місяць різнимипродавцями краще всього продемонструє лінійчата діаграма.

Line (Графіки)використовуються для того, щоб показати розвиток процесу в часі або покатегоріях. Причому, по осі категорій завжди відкладаються рівні інтервали,тому графіки використовуються для відображення змін, що відбуваються черезрегулярні відрізки часу (наприклад, дні, тижні або місяці).

Pie (Круги) діаграмидемонструють співвідношення між цілим і його частками. На них краще всьоговидно, яку частку цілого складає той або інший його компонент (наприклад, весьбюджет і окремі його статті, весь інвестиційний портфель і вхідні в ньогоінвестиції). Принцип побудови кругової діаграми наступний: спочаткупідсумовуються всі дані з виділеного діапазону, а потім визначається, якучастку цього цілого складає вміст кожного вічка. Деякі типи кругових діаграмдозволяють виділити одну або декілька часток цілого.

Doughnut (Кільця)діаграми — різновид кругових діаграм. Вони також демонструють співвідношеннячасток в цілому. Але у них є одна істотна відзнака: на кільцевих діаграмах, навідміну від кругів, можна представляти різні дані.

Radar(Пелюсткові) діаграми навряд чи можуть бути зручні у використанні, за виняткомякихось дуже спеціальних випадків. Вони демонструють співвідношення між різнимипослідовностями даних, а також між кожною послідовністю і всіма послідовностямиодночасно. В результаті все виявляється звалено в одну купу, і отримати чіткеуявлення про суть предмету, що представляється, зазвичай вельми проблематично.Пелюсткові діаграми інколи використовують в завданнях адміністративногоуправління складними проектами.

XY Scatter(Точкові) діаграми широко використовуються в статистиці. Їх гідність в тому, щовони можуть ілюструвати ступінь зв'язності елементів даних (представленихкрапками), а також ступінь близькості елементів даних з середнім значенням. Наточкових діаграмах відображують зміни даних, що відбуваються за деякий проміжокчасу. Це ріднить їх з графіками. У чому ж специфіка використання точковихдіаграм? У графіках по осі категорій завжди відкладаються рівні інтервали, тодіяк на точкових діаграмах можна представляти дані, для яких інтервали часу маютьрізну величину. Таке представлення даних наочно продемонструє їх зміни черезнерегулярні інтервали. Аналогічне уявлення на графіці дало б неадекватнукартину.

Застосуванняпроекційного устаткування надає сильна дія на емоційний настрій аудиторії,допомагаючи доповідачеві швидше добитися розуміння у слухачів. У моменти, щовимагають особливо високої концентрації і швидкої реакції, низка переконливихобразів здатна значно допомогти людині: демонстрація складних процесів навеликому екрані допомагає глибше зрозуміти природу явища, а показ критичнихситуацій у натуральну величину – оцінити інформацію і ухвалити необхіднірішення.

 

/>Висновок по розділу

 

Презентаціямаркетингового дослідження базується на матеріалах звіту. Критеріями якостінаписання звіту є:

Повнота (цекритерій, використовуваний для оцінки звіту про дослідження, конкретно відноснотого, чи надається в звіт вся інформація, якої потребують читачі, на зрозумілійним мові. Звіт вважається за повний, якщо вся інформація, якої потребуютьчитачі, представлена в нім на зрозумілій ним мові.);

Точність (цекритерій, використовуваний для оцінки звіту про дослідження, конкретно відноснотого, логічна і інформаційно чи точна аргументація звіту.);

Ясність (Використовуєтьсядля оцінки звіту про дослідження, конкретно відносно того, чи точна фразеологіязвіту. Ясність досягається як результат чіткого і логічно послідовногомислення, а також точність використовуваних виразів.)

Виразність(Використовується для оцінки того, наскільки живо і безпосередньо написанийзвіт. Окрім неодмінної повноти звіту належить бути ще і виразним. Це означає,що укладач звіту повинен личити вибірково до того, що в нього включати. Навітьякщо відповідність матеріалів, що представляються, темі звіту досягнута, йоговиразність може бути порушена стилем письмового викладу. Писати виразно —означає виражати думку повно і ясно як можна меншою кількістю слів.)

Застосуванняпроекційного устаткування надає сильна дія на емоційний настрій аудиторії,допомагаючи доповідачеві швидше добитися розуміння у слухачів. Слайди мають бути простими,містити мало слів. Мають бути наочними і приділяти на слайд потрібно приблизнопо хвилині.


Висновок

 

Дляефективності ринкової діяльності, ведення цілеспрямованої конкурентної боротьбифірмі необхідні маркетингові дослідження. Вибір методу збору інформації прямовпливає на отриману підсумкову інформацію. Основними видами збору первинноїінформації: спостереження, експеримент, імітація і опит. Процес проведеннямаркетингових досліджень найчастіше складається з п'яти основних етапів. Презентаціямаркетингового дослідження базується на матеріалах звіту. Критеріями якостінаписання звіту є: повнота, точність, ясність і виразність Слайди мають бутипростими, містити мало слів. Мають бути наочними і приділяти на слайд потрібноприблизно по хвилині. У презентації по суті головне наочність. Досягти її можна за допомогоюперетворення текстових результатів у вид діаграми. Діаграма — це графічно представленазалежність однієї величини від іншої. Основними типами діаграм є: Bar(Лінійчаті), Line (Графіки), Pie (Круги), Doughnut (Кільця), Radar (Пелюсткові)і XY Scatter (Точкові)


/>Список використаноїлітератури

1.  БурцеваТ.А., Сизов Т.А., Цень О.А. Управление маркетингом: Учебное пособие. — М.:Изд-во «Экономистъ», 2005. — 271 с.

2.  ВанчиковаЕ.Н. Маркетинговые исследования: Учебное пособие. — Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ,2005. — 160 с.

3.  ГилбертА. Черчилль. Маркетинговые исследования. — СПб.: Издательство«Питер», 2000. — 752 с.

4.  Чикатуева,Л.А. Маркетинг: учеб. пособие / Л.А. Чикатуева, Н.В. Третьякова; под ред. В.П.Федько. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 413 с.

5.  http://www.info-marketing.ru/

6.  http://www.marketing.spb.ru/lib-research/writen_report.htm

7.  http://www.delight2000.com/succes.html?id_rub=3146&obj=rub

8.  http://detc.usu.ru/assets/acomp0021/41.htm

9.  http://www.gfk.ru/

10.http://www.kruzhka.ru/

еще рефераты
Еще работы по маркетингу