Реферат: Розробка стратегії маркетингової діяльності на прикладі ВАТ "Укртелеком"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРИТЕТ «ХПІ»

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Курсовий проект з менеджменту

на тему:

«Розробка стратегії маркетингової діяльності

на прикладі ВАТ „Укртелеком“

Виконала:

студентка гр. БФ28в

Здоровенко Ольга

Перевірила:

Кулик А. М

Харків 2009


Зміст

Вступ

1. Аналіз господарчо-економічної діяльності підприємства

1.1 Аналіз внутрішнього середовища

1.1.2 Виробничий зріз

1.1.3 Кадровий зріз

1.1.4 Маркетинговий зріз

1.1.5 Фінансовий зріз

1.1.6 Організаційно-культурний зріз

2. Аналіз факторів зовнішнього середовища організації

2.1 Аналіз впливу факторів макросередовища

2.2 Аналіз впливу факторів мікро середовища

3. Місія та цілі організації

3.1 Місія організації

3.2 Цілі організації

4. Swot – аналіз

5. Функціональні стратегії організації

Висновок

Додатки


Вступ

Сьогодні багатоспеціалістів визнали принципово важливу роль маркетингу. Причому це актуальнодля підприємств різної галузі економіки. Одним з важливіших елементіворганізації маркетингової діяльності є побудова та впровадження її стратегії. Стратегіюмаркетингу можна буде ефективно реалізовувати тоді, коли буде існувати стійкийта стабільний ринок. Але на даний час ситуація на ринку України склалася така: ринокдостатньо не розвинутий, відсутня розвинута та відлажена нормативно-правовабаза, слабо розвинута зовнішньоекономічна діяльність.

В теперішній часринок має низку специфічних рис, що визначають особливість підходів до йоговивчення. Наприклад, він характеризується великим обсягом закупівель і продажу,технічною складністю товарів і способів їх розподілу. Це вимагає проведенняретельних маркетингових досліджень для прийняття обґрунтованих господарськихрішень. Гостро стоїть перед промисловими підприємствами проблема прийняттявиважених стратегічних маркетингових рішень щодо освоєння нового ринку,диверсифікації напрямів діяльності, виходу на ринок з новим товаром, томуобрана мною тема є актуальною.

Об’єктомдослідження в даному курсовому проекті виступає Відкрите Акціонерне Товариство»Укртелеком" — сучасне підприємство з розвиненою інфраструктурою, що займаєлідируючі позиції на ринку послуг фіксованого телефонного зв'язку України. Компаніяохоплює близько 18% українського ринку телекомунікацій, у тому числі 73% — ринку послуг фіксованого телефонного зв’язку та 29% — ринку послуг з доступу домережі Інтернет.

Історія створенняВАТ «Укртелеком» бере початок у 1993 році, коли було зареєстрованеУкраїнське об'єднання електрозв'язку «Укрелектрозв'язок» (з 1994 року- Укртелеком). Пізніше, у 1998 році, відповідно до затвердженої КабінетомМіністрів України програми об'єднання «Укртелеком» було реорганізованев єдине державне підприємство, а у січні 2000 року, після проведеннякорпоратизації, його було перетворено на відкрите акціонерне товариство.

Організаційно-правоваформа господарювання: Відкрите Акціонерне Товариство

Форма власності: колективна

Орган управління: загальнізбори акціонерів

Статутний фонд: 4,68млрд. грн.

Юридична адреса: бульварТараса Шевченка, 18 м. Київ, Україна, 01601

Тел.: +380 44 23553 33

Факс: +380 44 23547 68

E-mail: ukrtelecom@ukrtelecom.ua

Сайт: www.ukrtelecom.ua

Сьогодні ВАТ«Укртелеком» — це підприємство, організаційна структура якогосформована за вертикальним принципом управління фінансами, технологічнимипроцесами, персоналом. До складу товариства входить 33 філії, одну з яких — філію«Утел» було створено у 2005 році за рішенням Загальних зборівакціонерів.

Метою даноїкурсової роботи є розробка та удосконалення стратегії маркетингової діяльностіВАТ «Укртелеком».


1. Аналіз господарчо-економічноїдіяльності підприємства1.1 Аналіз внутрішнього середовища

Внутрішнєсередовище організації — це та частина загального середовища, яка знаходиться врамках організації. Вона постійно впливає на функціонування організації. Внутрішнєсередовище має декілька зрізів, кожний з яких відповідає за потенціал таможливості організації. В наступних підрозділах буду детально проаналізованокожний зріз.

Організаційнийзріз

У відкритомуакціонерному товаристві сформовано дворівневу централізовану вертикальнусистему управління:

I рівень — ЗагальнихЗборі Акціонерів, яким належить прийняття важливих рішень. Наприклад затвердженнянеобхідних структурних змін та відновлення Наглядової ради товариства.

II рівень — Правління ВАТ «Укртелеком». До його функцій належить виконання дорученьта наказів, прийнятих на Загальних Зборах Акціонерів; управління підприємствомВАТ «Укртелеком», за допомогою Апарату управління.

Апарат управління,який складається з наступних підрозділів:

Голова Правління;

Перший ЗаступникГолови Правління;

Заступник ГоловиПравління з питань маркетингу та продажу послуг;

Заступник ГоловиПравління з питань економіки та фінансів;

Заступник ГоловиПравління з питань корпоративних прав;

Заступник ГоловиПравління з питань праці та управління персоналом;

Заступник ГоловиПравління з питань інформаційних систем та перспективних мережних технологій.

Директор філії«Утел».

Кожному ЗаступникуГолови Правління підпорядковується відповідний підрозділ та департамент, девиконуються доручення та накази. А самі Заступники підпорядковуються ГоловіПравління.

Виходячи з цьогоможна зобразити органітограму, зображуючи в широкому розумінні організаційнуструктуру підприємства (мал.1.1).

еще рефераты
Еще работы по маркетингу