Реферат: Розробка проекту по створенню нового виду продукції на базі АТЗТ "Сумський фарфоровий завод"


Бізнес-планпостворенню нового виду продукції на базі

АТЗТ«Сумський фарфоровий завод»


Змістбізнес-плану по створенню нового виду продукції на базі

АТЗТ«Сумський фарфоровий завод»

 

Вступ

Розділ 1. Теоретичні та методичніоснови бізнес-планування.

1.1 Сутність і рольбізнес-планування.

1.2 Особливості складання основнихрозділів бізнес-плану.

Розділ 2. Бізнес-план по створеннюнового виду продукції на базі АТЗТ «Сумський фарфоровий завод».

2.1 Резюме

2.2 Дослідження ринку

2.3 Маркетинг-план

2.4 Виробничий план

2.5 Організаційний план

2.6 Оцінка ризиків

2.7 Фінансовий план

Висновки

Список використаної літератури


Розділ1. Теоретичні та методичні основи бізнес-планування

Розробкабізнес-плану

Підприємства,зацікавлені в одержанні фінансування, практично у всіх випадках повиннірозробити й представити на розгляд у фінансово-кредитну установу заявку наодержання кредиту й обґрунтований бізнес-план.

Бізнес-план — цеплан розвитку підприємства, необхідний для освоєння нових сфер діяльності,створення нових видів бізнесу.

Вдало розробившибізнес-план, можна знайти надійний інструмент у змаганні з конкурентами й урозширенні свого власного справи.

План, що повиннийскласти кожен потенційний підприємець. У цьому документі міститься всяінформація про товар (чи послугу), що збирається пропонувати нова компанія,ринковий потенціал, можливу конкуренцію (продукти-замінники), ресурси,необхідні для виробництва (персонал, приміщення, устаткування, матеріали,техніка і т.д.), необхідний капітал (інвестиції, операційні ресурси) і наявнийкапітал, потреби у фінансах («посівний»/венчурний капітал, позики,гранти), заплановану оборотність засобів і результати діяльності за 3-5 років.Цей документ включає всю інформацію про те, як повинний розвиватися бізнес, і єабсолютно необхідним для контролю прогресу розвитку підприємства.

1.1Сутність і роль бізнес-планування

Бізнес-планстворює можливість оцінити життєздатність підприємства в умовах конкуренції,дає орієнтири для першочерговий діяльності, служить аргументом для одержанняфінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.

Практикасвідчить, що на сучасному етапі розвитку підприємництва в Україні бізнес-планнайбільше потрібний підприємцям, які сподіваються залучити іноземні інвестиції,оскільки більшість іноземних інвесторів віддають перевагу традиційної схемівиділення коштів, вирішальним моментом яке є розгляд бізнес-плану.

Бізнес-плануваннядопомагає підприємцеві вирішити деякі важливі проблеми:

визначити ступіньжиттєздатності й майбутньої стійкості підприємства, зменшити ступінь ризикупідприємницької діяльності;

конкретизуватиперспективи бізнесу у вигляді системи кількісних і якісних показників розвитку;

привернути увагуй інтерес, забезпечити підтримку з боку потенційних інвесторів фірми;

одержати досвідпланування, розвити перспективний погляд на свою компанію і її робітничесередовище.

Досвід багатьохпроцвітаючих компаній промислових країн показує, що в умовах ринку з йоготвердою конкуренцією планування господарсько-виробничої діяльності єнайважливішим, якщо не головною умовою їхньої виживаності, економічного росту йпроцвітання. На практиці застосовується стратегічне, довгострокове,короткострокове, а також поточне планування.

У своїй поточнійдіяльності підприємства й організації часто зіштовхуються з питаннями попідготовці бізнес-плану. Бізнес-план потрібний там, де плануються якісь зміни вкомпанії, що вимагають фінансових вкладень (одержання кредитів, вкладення власнихкоштів). З одного боку, ніхто не дасть гроші просто так — без інформації пронапрямки їхнього використання, строках і гарантіях повернення. З іншого боку,перш ніж брати гроші необхідно оцінити наскільки вони «дешеві», зарахунок чого можливо їх повернути і як швидко (навіть якщо вкладаються власнікошти). На ці й інші питання покликаний відповісти бізнес-план.

Бізнес-план — цедокумент, у якому втримується необхідна інформація про інвестиційний проект.Розробка такого документа — це комплексний процес, що зажадає об'єктивноїоцінки всієї інформації, необхідної для його підготовки. Бізнес-план може бутивикористаний як внутрішній документ при плануванні діяльності і як комерційнапропозиція для зовнішньої сторони — інвестора, кредитора. В останньому випадкубізнес-план служить обґрунтуванням того, що існують реальні можливостідосягнення поставлених у ньому цілей і компанія досить компетентна для їхньогодосягнення й здатна відповідати за своїми обов'язками.

 

1.2Особливості складання основних розділів бізнес-плану

Розробкабізнес-плану

Стандартної формибізнес-плану не існує, але у всіх випадках він повинен містити характернуінформацію, необхідну для ухвалення рішення про можливість фінансуванняпідприємства.

Кожнийбізнес-план має свої особливі риси в залежності від того, у якій сфері починаєпрацювати підприємець, який капітал він хоче одержати від банку абоінвестиційної компанії.

Незалежно відсфери діяльності й особливостей компанії, що готовить бізнес-план, можнавідзначити кілька стандартних етапів, які необхідно послідовно пройти при йогорозробці:

1. Визначеннямети написання бізнес-плану

Як правило, цільбізнес-плану визначається переліком проблем, які покликаний вирішитибізнес-план.

2. Чіткевизначення кола читачів бізнес-плану

Варто чіткопредставляти, чи готується бізнес-план для внутрішнього використання персоналомпідприємства або ж він призначений для вивчення іншими особами, яких фірмахотіла би бачити як своїх інвесторів — майбутні акціонери, комерційні банки,венчурні капіталісти й ін.

3. Збірінформації, необхідної для написання бізнес-плану

На цьому етапінеобхідно виявити джерела необхідної для розробки бізнес-плану інформації йнагромадити певний стартовий масив інформації для початку роботи надбізнес-планом.

4. Вибір структурибізнес-плану й безпосереднє написання тексту пояснювальної записки

Приблизнаструктура бізнес-плану

Глибинапророблення бізнес-плану залежить від обсягу запитуваного фінансування. Увипадку малого бізнесу деякі деталі бізнес-плану можуть бути опущені абовикладені в скороченому обсязі. Бізнес-плани, призначені для внутрішньогокористування (тобто для планування й прогнозу діяльності підприємства), можутьбути яке в чому спрощені.

Універсальноюосновою будь-якого бізнес-плану, на яку можуть накладатися різні додатковіаспекти, є наступні розділи:

I. Короткий описпроекту

II. Опис компанії(підприємства)

III. Аналіз ринку

IV. Проект

V. Планвпровадження проекту

VI. Додатки.

Тепер розглянемодокладніше рекомендоване утримування частин бізнес-плану.

1. Короткийопис проекту

Короткий описпроекту (резюме) складається, як правило, уже після того, як закінчена розробкавсього бізнес-плану, однак розміщається саме на початку документа. Воно повиннемістити:

мета проекту,

структуру,

фінансові потребий переваги проекту,

графік поверненняпозикових коштів,

резюме.

У резюме длятого, щоб зацікавити потенційного партнера, необхідно довести, що саме йогосправа буде мати успіх.

Анотація — своєрідна візитка майбутнього справи, тому необхідно чітко й переконливовикласти головні положення проекту, а саме: ціль, тобто чим буде займатисяпідприємство або організація (товар або послуга і її перевага), скільки коштівнеобхідно для його діяльності, фінансові прогнози, прогноз попиту на йогопродукцію або послуги, і чому підприємець думає, що його справа буде матиуспіх.

У цьому розділіпредставляється й загальна інформація:

повна назва йадреса підприємства;

спонсори проекту- прізвища людей, притягнутих до проекту і їхньої координати;

місцерозташування;

сутьпропонованого проекту (кілька фраз щодо мети проекту);

обґрунтуванняпроекту (коротко пояснити, чому проект буде мати економічний резон);

прогнозованіфінансові результати (опис загальної вартості проекту, очікуваних результатівпроекту й строків погашення позик);

короткий описринку (опис ринкових можливостей, які буде використати Ваш проект і головнийаргумент — чому проект буде успішним, незважаючи на наявні товари й послуги,задовольняючі потреби вибраного сегмента ринку).

II. Опискомпанії (підприємства)

У цьому розділінеобхідно докладно описати Ваше підприємство, щоб переконати інвестора абопотенційного партнера, що Ваша компанія дієздатна, має налагоджене виробництвой здатна приносити прибуток

У цьому розділіприводяться:

Загальний опискомпанії і її комерційної діяльності

Дата створеннякомпанії і її юридична форма; що компанія виготовляє й (або) які послугиробить; коротка історія підприємства; власники й акціонери, кількістьпрацівників; збут, прибуток і обсяг виробництва за минулі два-три року.

Управлінськийапарат і персонал

Необхідно надатикоротку характеристику менеджерів, період їхньої роботи в компанії, утворення,кваліфікація й досвід роботи в даної галузі.

Основні групивироблених продуктів і послуг

Варто описатиосновні групи продуктів або послуг, які компанія виготовляє й реалізує, місцекомпанії на ринку; охарактеризувати головних клієнтів компанії; описатидинаміку збуту товарів і послуг протягом останніх двох-трьох років діяльності.

Маркетинг

Описати схемупоширення товарів; принципи ціноутворення; рекламну діяльність фірми; методистимулювання продажу; сервісні послуги компанії (гарантійне обслуговування йін.); формування компанією суспільної думки.

Структура йвиробництво компанії

Описінфраструктури включає територію, опис землі й споруджень; устаткування(кількість, тип, технічний стан, вік і ступінь зношування); балансову йзалишкову вартість, а також ринкову ціну приміщень і устаткування компанії;наявність сертифікатів, спеціальних дозволів і ліцензій.

Виробництвокомпанії

У цьому розділінеобхідно загалом освітити процес виробництва основний продукції компанії, атакож дати відповідь на наступні питання: де буде виготовлятися товар (надіючому підприємстві або це буде нове підприємство); які виробничі можливості підприємства;де, у якій кількості, за якими цінами необхідно здобувати сировину й матеріали,яка репутація постачальників сировини, їхній досвід роботи; наявністьвиробничих відходів, токсичних речовин і їхнє розміщення. Для відповіді на ціпитання необхідно проаналізувати стан справ з попередженням на 2-3 року. Узаключній частині цього розділу необхідно знайти місце для розрахунку розміріввидатків на охорону навколишнього середовища, тому що це є необхідною умовоюподальшого перетворення бізнес-плану в діюче підприємство.

Фінансовийстан підприємства

Необхіднорозглянути фінансові результати останніх двох-трьох років діяльностіпідприємства, проаналізувати тенденцію збуту, пояснити причини появи особливовисоких або низьких показників, пояснити тенденцію прибутковості, показатибаланс між заборгованостями й акціонерним капіталом і ін. Необхідно врахувати,що з 1 січня 1998 року українські банки перейшли на міжнародну системубухгалтерського обліку й фінансові результати діяльності підприємства відображаютьуже в цьому стандарті. Тому бажано представити хоча б два фінансових документи- звіт про доходи за минулий рік і баланс на початок і кінець поточного року.Важливим пунктом в цьому розділі є кредитна історія підприємства. Вартонаписати, чи одержувало підприємство раніше (протягом останніх двох-трьохроків) кредити, якщо одержувало, то які суми, у яких кредитних установах, наякий строк, чи були кредити повернуті вчасно, чи має компанія заборгованості покредитах на даний момент і ін. Істотну роль для одержання нового кредиту можутьзіграти відкликання й рекомендації кредитних організацій, з якими компаніяспівробітничала раніше. Такі документи, як правило, включаються в бізнес-план.

Висновки

Необхіднопідкреслити найдужчі сторони компанії і її слабкі сторони, можливі шляхи їхусунення.

III. Ринок

У цьому розділіпроводиться аналіз стану галузі, у якій фірма має намір працювати.

Типовий процесдослідження ринку включає чотири етапи:

визначеннянеобхідної інформації для аналізу;

пошук і збірданих;

аналіз даних;

план заходів, щодозволяють використати ці дані.

Важливо правильносформулювати ідею проекту з обліком дійсного стану справ у галузі, щоб інвесторпозитивно оцінив шанси нового підприємства в порівнянні з іншими. Для цього вбізнес-плані рекомендується провести короткий історичний екскурс, дати аналізпоточного положення справ у сфері діяльності й визначити тенденції її розвитку.

Цей розділвимагає комплексного розгляду наступних питань: визначення кола споживачів,прогноз їх платоспроможного попиту;

прогноз цін;

прогноз обсягівреалізації;

вивчення динамікипродажу в галузі;

вивченняможливостей, переваг, недоліків потенційних конкурентів, резервів їхньоговипередження;

скільки новихфірм виникло в цій галузі за останні роки;

кількість новихпродуктів, що вийшли на ринок; аналіз можливостей і погроз ринку.

Опис ринку

Розробляючипрогноз споживання, необхідно визначити, що із клієнтурних ринків будезацікавлений у Вашім товарі. Таких ринків може бути п'ять:

споживчий ринок — окремі особи й господарства, які можуть здобувати товари й послуги дляособистого користування;

риноквиготовлювачів — підприємства, що купують товари й послуги для використання впроцесі виробництва;

ринокпосередників — підприємства, що купують товари й послуги з метою їхньогоперепродажу;

ринок державнихустанов-організацій, товари, що купує, і послуги з метою їх використання всфері комунальних послуг;

міжнародний ринок- закордонні покупці, включаючи закордонних споживачів, виготовлювачів,посередників і державні установи.

Необхіднопровести сегментування ринку, те їсти визначити ту групу споживачів, на якуорієнтований товар. Підставою для сегментування є певні ознаки: потреби, рівеньдоходів, географічне розташування, споживчі ознаки.

Бажано описатинедавню історію ринку, на якому працює компанія, а також дати приблизну поточнуй прогнозовану (на 2-3 року) місткість ринку в товарному й грошовому вираженні.

Тенденціїринку

Необхідно описатисьогоднішній стан ринку в таких сферах, як ринковий попит, включаючиплатоспроможність і поводження основних груп клієнтів; ринкові поставкинеобхідних товарів, включаючи самі типові канали поширення; основні типитоварів, політика цін і платежів.

Варто визначитибудь-які політичні, економічні, технологічні й соціальні тенденції, які можутьістотно вплинути на стан ринку в найближчі 2-3 року, а також спрогнозуватирезультат впливу цих тенденцій.

У цьому розділіварто зробити аналіз конкурентів компанії: визначити основні типи конкурентів(прямі конкуренти, потенційні конкуренти, товари-субститути), для кожного типуназвати конкретних конкурентів, дати їх коротку характеристику, виявити основнісильні й слабкі сторони.

Ризики

Необхіднорозглянути основні можливості, які можуть бути основою успіху проекту, а такожосновних погроз, пов'язаних з ринкової середовищем, і вказати, як можназменшити їхній вплив.

IV. Сутністьпропонованого проекту

Розділ «Описпроекту» дає можливість підприємцеві переконати інвестора в тім, що:

проект має сенс;

проект будеприносити прибуток;

Ви добре знаєтету сферу, у якій мають намір працювати;

Ви продумали всіфактори, що впливають на проект;

Ваш діючий бізнесперебуває в задовільному стані;

Ви не забуваєтепро інтереси партнерів і інвесторів.

Опис і логічнеобґрунтування проекту

Необхідно описатиідею проекту: його ціль і сферу діяльності, у яку пропонується впровадитипроект; яку продукцію або товар Ви будете випускати, які послуги робити, абояку діяльність здійснювати (виготовляти нову продукцію, поліпшувати існуючупродукцію, поліпшувати діяльність, купувати й продавати, модернізуватипідприємство, приміщення й устаткування), дати логічне обґрунтування проекту,тобто пояснити, у чому цей план має сенс.

Призначеннякоштів і джерела фінансування проекту

У цьому розділінеобхідно викласти план одержання коштів для створення або розширенняпідприємства, тобто вказати: скільки необхідно коштів для реалізації даногопроекту; джерела одержання коштів; очікуваний строк повернення вкладених коштіві одержання інвесторами прибутку.

Дайте короткийопис вартості проекту по таким категоріям:

нові закупівлі(земля, приміщення й спорудження, включаючи транспортування, страхування,установку й будівництво);

поліпшенняінфраструктури;

збільшенняоборотних коштів (початкові видатки, додаткові запаси сировини й готовихвиробів, нові адміністративні видатки й видатки на маркетинг і збут);

непередбаченівидатки проекту (приблизно 15-20% суми перших трьох категорій видатків).

Якщо підприємствопланує покупку устаткування, необхідно додатково вказати його кількість, тип,виготовлювача встаткування, а також у кого й на яких умовах воно буде придбано.

Особлива увагаварто приділити джерелам, за рахунок яких буде здійснюватися фінансуванняпроекту. Джерела необхідно розподілити на кілька категорій, наприклад:

власні коштикомпанії (наявні й плановані);

зовнішнєфінансування (грошові й товарні кредити, інвестиції).

Умовифінансування й застава

Розглядаючи умовифінансування проекту, варто точно вказати обсяг необхідного кредиту, а такождокладно розробити графіки його одержання й погашення.

Необхідновизначити:

умовикредитування: сума необхідного кредиту; графік погашення кредиту; строк кредитуабо позики; процентна ставка; пільговий період для погашення кредиту (позики);умови виплати основної суми позики й відсотків;

ринкова вартістьстанового забезпечення, яке пропонується для гарантування позики, зарезультатами експертної оцінки майна.

Прибутковістьпроекту

Цей розділбізнес-плану розробляється з метою узагальнення картини попередніх складовихчастин плану, однак представляє їх в оцінному вираженні. Розрахунки фінансовогоплану дозволяють дійти висновку про реальність проекту з економічної точкизору. Це також дозволить передбачати проблеми й зрівняти реальний хід справ сзапланованим.

Найчастішепрогноз робиться на три роки, причому на перший рік дається помісячна розбивка,на другий — поквартальна, а за третій рік представляються загальні результатиза 12 місяців.

Розділ містить усобі кілька документів, а саме:

прогноз обсягуреалізації;

прогнозованийзвіт про доходи підприємства;

прогнозованийбаланс;

звіт про рухгрошових коштів;

динаміка зміниосновних фінансових коефіцієнтів.

Прогноз обсягуреалізації дає подання про тої частини ринку, на яку розраховує підприємство.Цей документ складається на підставі вивчення ситуації на ринку.

Звіт про доходипідприємства містить:

надходження відпродажу товарів (реалізації послуг);

видатки навиробництво товарів;

загально-виробничі видатки (по видах);

відрахування вбюджет;

чистий прибуток.

Звіт про рухгрошових коштів — це документ, за допомогою якого можна оцінити рух коштів приреалізації проекту з розбивкою за часом (а саме: скільки коштів необхідно допочатку реалізації й при виконанні роботи). Головна мета цього звіту — переконатися в можливості забезпечення синхронності надходження й витратигрошей, а також перевірити можливість ліквідності справи у випадкунеобхідності.

Динаміка зміниосновних фінансових коефіцієнтів показує, як змінюються в процесі реалізаціїпроекту основні фінансові коефіцієнти:

коефіцієнтвалового прибутку;

коефіцієнтопераційного прибутку;

коефіцієнтчистого прибутку;

коефіцієнтшвидкої ліквідності;

коефіцієнтспіввідношення власних і притягнутих коштів;

коефіцієнтпогашення кредиторської заборгованості й ін.

Варто докладноописати допущення, в відповідності з якими Ви розробляли прогноз базовоговаріанта реалізації проекту, докладно розглянути показники прибутковості йпоказники ліквідності проекту.

Розрахунок крапкибеззбитковості проекту (Бажано зробити розрахунок крапки беззбитковості проектув товарному й грошовому вираженні).

Оцінка ризику

Про ризик проектунеобхідно говорити, тому що:

це покажекредиторові, що Ви реально оцінюєте ситуацію;

це допоможе Вампередбачати ризик і зменшити його;

це буде сприятирозумінню кредитора, що Ви в стані виходити з важких умов.

Для більшостіневеликих проектів аналіз ринку проводиться строго експертними методами, те єспособом оцінювання. Найважливіше в цьому випадку — уміння розроблювачабізнес-плану заздалегідь передбачати всі можливі види ризику. Ризики можнакваліфікувати по джерелах виникнення — господарський, пов'язаний з особистістюлюдини, і пов'язаний із природними факторами. Спектр ризиків досить широкий — від пожеж, землетрусів, міжнаціональних конфліктів до знеструмленнявстаткування й т.д.

Виходячи з певноїймовірності виникнення небажаних ситуацій, необхідно побудувати діяльністьтаким образом, щоб як можна зменшити ризик і залежні від нього втрати вмайбутньому.

Необхідно такожзробити так званий аналіз чутливості проекту. Він складається в тім, що крімпрогнозованих фінансових результатів, розрахованих для базового варіанта,провадиться такий же самий розрахунок ще для двох крайніх випадків:

розрахунок понайгіршому сценарії — випадок, при якому зовнішні фактори максимально заважаютьздійсненню проекту;

розрахунок понайкращому сценарії — випадок, при якому зовнішні фактори максимально сприяютьреалізації проекту.

Результатианалізу чутливості в бізнес-плані можуть бути представлені в спрощеному виді(тобто менш деталізовано, чим для базового варіанта), повністю його можнавключити в додатки до бізнес-плану.

По найгіршомусценарії реалізації проекту повинна забезпечувати таку прибутковість, щодозволила б компанії виконати свої обов'язку перед кредиторами й партнерами.

V. Планвпровадження проекту

У цьому розділірозробляється докладний покроковий план здійснення проекту. Цей план доцільновикласти у вигляді таблиці.

У цьому планінеобхідно вказати всі ключові події, що є заставою успішного здійсненняпроекту, наприклад, строк підписання договору про надання кредиту, строкодержання першого траншу й ін.

Необхідно такожвизначити будь-яке зовнішнє вплив фактору часу на проект (наприклад, задатокгубиться, або повна виплата не отримана протягом певного періоду часу).

VI. Додатки

У додатки добізнес-плану включається вся найважливіша інформація, що не ввійшла впояснювальну записку: повні резюме менеджменту компанії; копії фінансовихзвітів компанії; рекомендаційні листи від кредиторів, у яких компанія ранішеодержувала кредити; копії договорів, пов'язаних з реалізацією проекту; копіїліцензій, авторських посвідчень і ін.

Висновки: Підприємцеві, що вирішивпочати підготовку бізнес-плану, призначеного для одержання зовнішньогофінансування (для контактів з партнерами), необхідно чітко зрозуміти два такихважливих моменту:

розробкабізнес-плану — тривалий і трудомісткий процес, що вимагає зосередження зусильусього персоналу компанії. Процес розробки професійно виконаного бізнес-планузаймає багато часу й вимагає залучення, як правило, декількох кваліфікованихфахівців;

процес ухваленнярішення (час із моменту подачі бізнес-плану на розгляд до прийняття кредиторомабо інвестором рішення) про фінансуванні проекту вимагає досить більших витрат часу.

Для підприємцяіснує дві альтернативи при розробці бізнес-плану: розробити бізнес-плансамотужки або залучити для виконання бізнес-плану консультантів-фахівців.

У процесіухвалення рішення по цьому питанню підприємцеві необхідно враховувати, що для розробкиконкурентоспроможного бізнес-плану його розроблювач повинен володіти повної йвичерпною інформацією про діяльність компанії, без цього бізнес-план не будеточно відображати стан справ, і наслідку реалізації проекту по такомубізнес-плані можуть бути катастрофічними для Вашої компанії.


Розділ2. Бізнес-план по створенню нового виду продукції на базі АТЗТ «Сумськийфарфоровий завод»

 

Голова правління – директор — ДемураВолодимир Олексійович

Сумськийфарфоровий завод — одне з наймолодших промислових підприємств міста — введенийв експлуатацію в грудні 1964.г. з проектною потужністю 3,5 млн. шт. готовихвиробів в рік. Випуск продукції почав з травня 1965 року.

У квітні 1970 р.була введена в експлуатацію друга піч поливаного випалу, що призвело до збільшеннявиробничої потужності заводу, яка склала 11-12 млн.шт. готових виробів на рік.

За роки з 1970 по1990 трудовим колективом заводу проведена велика робота по технічномупереозброєнню заводу, вдосконаленню технологічних процесів, освоєнню новихвидів продукції. На кінець 1994 р. була досягнута потужність 16,1 млн. шт.готових фарфорових виробів на рік.

У 1992 роціколектив заводу оформив договір оренди державного майна, організувавши на базііснуючого підприємства «Сумський орендний фарфоровий завод». У 1994році після викупу колективом державного майна «Сумський оренднийфарфоровий завод» був реорганізований в акціонерне товариство закритоготипу «Сумський фарфоровий завод».

Наприкінці 90-хна початку 2000р. підприємство перебувало в скрутному економічному становищі,але з приходом на завод кризис — менеджера, к.е.н. Романюк СвітланиОлександрівни з новою командою фахівців АТЗТ «Сумський фарфоровийзавод» не тільки стабілізувало свою діяльність, але і прискореними темпамипочало нарощувати обсяги виробництва, і нині випуск продукції досягає 19, 4млн. шт. в рік.

На сьогоднішнійдень підприємство є лідером серед підприємств порцелянової галузіпострадянських країн. АТЗТ «Сумський фарфоровий завод»спеціалізується на виробництві фарфорового посуду побутового призначення.Традиційний асортимент фарфорових виробів, а саме чашки, тарілки, чайні такофейні сервізи за останні роки поповнився нарядними святковими сервізами,кухлями, мініатюрною скульптурою. Підприємство виконує декорування виробів назамовлення, а також випускає ексклюзивну сувенірну продукцію. Наявний, доволівисокий рівень технічної бази гарантує стабільну роботу підприємства.

АТЗТ«Сумський фарфоровий завод» випускає продукцію з різноманітнимиформами, що не повторюються. По білизні фарфору завод входить в трійку кращихпідприємств по Україні. За якістю форми виробу, за вагою — одне з ведучих.

Сумський фарфоршироко відомий на Україні та за її межами. Продукція серійного виробництвазаводу експортується до Росії, Молдови, інших країн СНД, а ексклюзивні виробикористується попитом у Франції, Австрії, Канаді.

За 40 роківроботи на підприємстві освоєно і впроваджено у виробництво більше 120 видівнових виробів, художники заводу створили десятки творчих робіт.

Завдяки високійякості сумського фарфору, підприємство з гордістю представляє Сумську областьна міжнародних і вітчизняних виставках. Про визнання продукції фахівцями йспоживачами свідчать численні нагороди. У 2003 р. підприємство стало фіналістомрегіонального конкурсу «Якості продукції» в номінації«Промислові товари для населення», а також лауреатом рейтингу«Кращі українські підприємства» в номінації «Легкапромисловість». Минулого року сумський фарфоровий завод став фіналістомВсеукраїнського конкурсу «100 кращих товарів», а в листопаді отримавдиплом переможця в некомерційному конкурсі «Кращий вітчизняний товарроку», що проходив у Києві.

Також численніособисті нагороди має і директор заводу: подяки, почесні грамоти, дипломпереможця рейтингу «Діловий світ» в номінації«Топ-менеджер».

Енергійна командакерівництва підприємства, використовуючи гнучку цінову політику і виробничийпотенціал, готова до подальшої співпраці із старими іновими партнерами.

2.1Резюме

Новий видпродукції створюється на базі АТЗТ «Сумський фарфоровий завод» з метоюзадоволення потреб клієнтів. Для досягнення поставленої мети передбачається:

По-перше,організувати процес вироблення і збуту.

По-друге,провести рекламну компанію, щоб якнайкраще проінформувати населення про появуданих видів послуг.

По-третє, за рахуноквикористання в процесі реставрації сучасних технологій та висококваліфікованихпрацівників досягти успіху у цій сфері не тільки на території України але й заїї межами.

Загальна сумагрошових вкладень складатиме ……… грн. Ці гроші належать підприємству і лежатьна рахунках у банках. Термін окупаємості вкладених коштів складатиме меншеодного року. Найматиме 7 чоловік персоналу, та витратить ……… грн на рекламу,задля проінформованості потенційних кліентів. У результаті своеї діяльності за пеший рік отримаемо дохід у сумі ……грн, понесе витрати на суму ………грн.

 

Назва проекту:             виробництво посудудля японських страв

Мета проекту:              розробленнянового виду продукції і її збут

Доцільність                  проект має високий рівеньдохідності та проекту:                     дозволить господарствузайняти вільну нішу на

ринку.

Ринкові                               ринок має великі перспективи як для можливості:                                   споживання населенням,так і для збуту

                                      продукціїв заклади відпочинку.

Юридичний статус підприємства

Акціонерне товариство закритого типу «Сумський фарфоровий завод»

Адреса підприємства: Україна, м. Суми, вул. Харківська, 111

Юридичні реквізити:

Код ЄДРПОУ ------------------------------00310433

За КОАТУУ---------------------------- — 5910136300

За СПОДУ-----------------------------------0

Банк платника — ООФ АППБ “Аваль”

За ЗКГНГ — д/н

Поточний рахунок -------------------------26 00 63 034

За КВЕД — 26.21.0

Форма власності: колективна

Галузь: Виробництво господарсько — побутового фарфору і фаянсу

Вид економічної діяльності: Виробництвокерамічних виробів для домашнього господарства та керамічних декоративних виробів

2.2Дослідження ринку

 

АТЗТ «Сумськийфарфоровий завод» являється виробником фарфорово-фаянсових та керамічнихвиробів, свою продукцію реалізує через безпосередній продаж через менеджерів зізбуту в офісі фірми. Підприємство займається збутом продукції по всій території України так іза її межами, зокрема: Росія, Казахстан, Білорусь, та інші країни СНД, а ексклюзивнівироби користуються попитом у Франції, Австрії, Канаді. Підприємство можнавважати монополістом в своїй галузі на ринках лівобережної України.

Маючи великийдосвід та широку популярність заводу, можемо констатувати той факт, щозапровадивши новий напрямок у виробленні продукції, можемо очікувати широкийінтерес з боку споживачів, потенційних та нових клієнтів.


Розглянемо даніпо потенційним конкурентам нижче в таблиці.

Табл.2.2.1 Характеристикаосновних конкурентів АТЗТ« Сумський фарфоровий завод» у сфері виробництва

Конкурент Сильні сторони Слабкі сторони Частка ринку Імераторський фарфоровий завод Велика популярність, сучасні технології, та наявність висококваліфікованих працівників Високі ціни за надані послуги 60 Дружковський фарфоровий завод Низькі ціни, кваліфікованість працівників Підприємство знаходиться на грані банкруцтва 17 Першотравневий фарфоровий завод Великий кадровий потенціал Загроза наданню неякісних послуг 13 Зарубіжні заводи Низькі ціни Не висока якість 10

Аналізуючи данітаблиці, констатувати, що головним конкурентом для АТЗТ« Сумський фарфоровийзавод» є Імператорський фарфоровий завод (Москва. Потенційними конкурентамитакож будуть заводи зарубіжжя .

Також треба ще взятидо уваги той факт, що останнім часом на ринок фарфорової та фаянсової продукціїспостерігається вторгнення китайських виробників з неякісною продукцією, низькаціна а також сучасна популярність східної культури, роблять китайський фарфорпопулярним, і тому ймовірність надходження замовлень збільшиться.

Посилаючись наспецифічність ринку фарфорової та фаянсової продукції, можна констатуватипереважання попиту над пропозицією, як і в товарному виразі там і потреба втаких послугах, які відображаються в цьому бізнес-плані.

Аналізконкурентного середовища допоміг визначити основних конкурентів підприємства,виявити їх сильні та слабкі сторони, а також ідентифікувати маркетинговістратегії.

2.3Маркетинг-план

Головною метоюстворення нової лінії виробництва виробів на базі Сумського фарфорового заводує задоволення потреб клієнтів у високій якості фарфорових виробів тамаксимізація прибутку за рахунок збуту продукції.

Розглянемоключові аспекти маркетингової стратегії:

ü Виробленнявисокоякісних виробів, використовуючи новітні технології;

ü залученнявисококваліфікованих працівників;

ü широке використаннясистеми маркетингових комунікацій;

ü посилитиконкуренцію на ринку.

Ціноутворення уАТЗТ «Сумський фарфоровий завод» має певні особливості у зв’язку зі специфікоюдіяльності підприємства. Підприємство займається виробництвом керамічнихвиробів для домашнього господарства та керамічних декоративних виробів.Підприємство забезпечує своєю продукцією ринок як і в Україні так і ще вдекількох країнах СНД.

Цінова політика представляє собою важливий елемент ринкової стратегії підприємства. Необхідно відмітитироль відділу маркетингу, який представляє собою організацію роботи підприємстваз орієнтацією на ринковий попит.

Із появою новоговиду продукції, цінова політика Сумського фарфорового заводу буде зосереджена наотримані найбільшого прибутку у короткийтермін. Така потреба визивається необхідністю швидкого повернення взятих укредит коштів чи виплатою підвищених дивідендів заради підвищення курсу своїхакцій.

Посилаючись наспецифічність ринку області, можна константувати переважання попиту надпропозицією, адже зараз на території Сумської області відкривається великакількість нових закладів в яких готують страви «східної кухні», тому приефективній рекламі, будемо мати постійні замовлення не тільки із території Сумськоїобласті чи України, а також з Росії по налагодженим каналам розподілу.

Цінова стратегіяСумського фарфорового заводу по наданню послуг грунтується на таких пунктах:

ü  формуваннясобівартості вироблених виробів із включенням до неї груп і видів витратвідповідно до поточного законодавства України і національних стандартівбухгалтерського обліку;

ü  регулюваннярентабельності залежно від цінової політики конкурентів і поведнки та вподобанькліентів;

ü  створеннягнучкої системи знижок

ü  підприємствоорієнтується на споживачів з різним доходом.

Розглянеморозцінки на вироби з фарфору в таблиці 2.3.1

Таблиця 2.3.1

Очікуваніціни, за якими будуть реалізовуватись вироби

№ Вироби

Кількість,

шт.

Ціна за одиницю, грн Розмір набору 2009р. 2010 2011 1 Набір для суші з малюнком «My Sushi» 1 150 165 182 розмір блюда — 15х39х1.5см. 2 Набір для саке «Dragon» 1 200 220 242

Чаши + Кувшин

Розмір — 17,5х6х14 см

3

Набір для суші

"Інь та янь"

1 200 220 242

2 великі та 2 малі тарілки

Розмір

30 Х 38,5 Х 4 см

4 Набір для суші «Sakura» 1 200 220 242

миска, соусник, підставка для паличок

Розмір — 28х14х3 см.

За даннимитаблиці мі бачимо, що на кожний наступний рік ціна на вироби збільшуваласьвраховуючи інфляцію в 10%. Важливим елементом для впровадження плану щодозбільшення продажу вагома рекламна діяльність.

Розглянемо планпо продажу виробів більш детально в таблиці 2.3.2:

Таблиця 2.3.2

Прогноз напродаж нових фарофових виробів на 2009-2011 роки

Вироби Середній обсяг реалізації продукціїї поквартально, шт.

Усього за 2009

рік

2010

рік

2011

рік

І квартал ІI квартал III квартал IV квартал Набір для суші з малюнком «My Sushi» 175 175 175 175 700 850 950 Набір для саке «Dragon» 162 161 162 165 650 800 900

Набір для суші

"Інь та янь"

187 186 187 190 750 800 850 Набір для суші «Sakura» 225 225 225 225 900 1000 1300  Усього 749 747 749 755 3000 3450 4000

Для підпрахунківбула використана таблиця 2.3.2. Враховуючи високу ціну за надання послуг,можемо очікувати на прибуток.

Проте не слідзабувати про витрати, які будуть нести за собою підприємство у наслідокзапровадження даного виду послуг.

Рекламномуагентству буде доручено ефективно надіслати інформацію про появу послуг доспоживачів, наприклад:

ü  Реклама у пресі – місцеві газети, журнали (міжнародного,національного, місцевого поширення; популярні; ділові; спеціальні);

ü  Реклама на радіо;

ü  Реклама в мережі Інтернет( навласному сайті заводу );

ü  Реклама на місці продажу – вітрини, вивіски, написи, знаки. За допомогою яких покупцібудуть проінформованні щодо нового виду послуг від виробника продукції.

ü  Реклама в місцевомутранспорті, та в Суші студіях.

Міжнароднерекламне агенство «Almeida», з яким тісно співпрацює підприємтво на протязібагатьох років буде також займатися просуванням даних послуг до кліентів як і ВУкраїні так і за її межами. Витрати на рекламу будуть складати 20000 грн .

Рекламнеагентство вибиралося за у відповідності до таких критеріїв:

ü  стабільне становище на ринку;

ü  вихід на 80% потенційнихкліентів;

ü  широкий асортимент послуг ізрозробленн і розміщення рекламних звернень;

ü  використання різних носіівреклами;

ü  гнучка сиситема знижок длякліентів;

ü  ідентифікація фірми якплатника ПДВ.

За допомогоюданого рекламного агентства повинно відбутися забезпечення надходження замовленьвід кліентів, та підприщенння прибутковості підприємства.

2.4Виробничий план

Для досягненнязапланованих виробничих показників на підприємстві необхідно передбачити йорганізувати єдиний технологічний процес, що включатиме такі взаємозалежні компоненти:

ü  доставка продукції докліентів ;

ü  постачання сировини,матеріалів, компонентів;

ü  складські роботи.

Для нормального ібезперебійного перебігу єдиного технологічного процесу необхідно запланувати іздійснити:

ü  контрольза виконанням та якістю здійснюваних послуг;

ü  контрольза додержання основ охорони праці і здоровья, дотримання правил технікибезпеки;

ü  заходищодо ефективного управління фінансовими та матеріальними потоками; технічнеобслуговування і ремонт ліній, установок, устаткування.

Детальніше повидам затрат на матеріали та інструменти розглянемо в наступній таблиці 2.4.1

Таблиця 2.4.1 Затратина матеріали та комплектуючі

п/п

Сировина та матеріали Одиниці виміру Кількість одиниць Ціна за одиницю, грн Сума, грн 1 Глина т 2 Пісок т 3 Вода дм 3 4 Каолін т 5 Декоративна фарба л 6 Глазур Всього витрат на матеріали

У таблиці 2.4.1було проведено розрахунок у потребі на матеріали та комплектуючі, які необхіднідля забезпечення ефективого та якісного реставрування. Всього витрати склали ……грн. Оскільки ми тільки вводемо новий вид продукції на заводі то стурктуравиробництва залишається тією самою і не несе додаткових витрат на обладнання ітехніку.

Визначемо обсяг продукції, який спроможний «поглинути» загальний сегмент ринку


Таблиця2.4.2

Обсяг випуску продукції. Роки 2009 2010  2011  Набір для суші з малюнком «My Sushi» 700 850 950 Набір для саке «Dragon» 650 800 900 Набір для суші "Інь та янь" 750 800 850 Набір для суші «Sakura» 900 1000 1300 Реалізація 3000  3450 4000

З таблиці 2.4.2ми бачимо, що обсяги випуску продукції збільшуються з кожним роком. Найбільшийобсяг випуску ми бачимо на набір для суші «Sakura», порівняно з 2009роком обсяг випуску в 2011р. збільшився на 30 %.

В 2011р.загальний обсяг продукції, яка виробляється зріс на 1000 тис. виробів впорівнянні з базисним.

2.5Організаційний план

Враховуючи тойфакт, що Сумський фарфоровий завод являється акціонерним товаристом, кошти, якінеобхідні для провадження нових послуг будуть находити від акціонерів.

У попередньомурозділі було визначено потребу в матеріалах, інстументах, устаткуванні та вприміщені та витрати на них. Тому в цьому розділі розглянемо потребу уперсоналі.

Розрахунокпотреби в персоналі для налагодження виробництва нового виду продукції на АТЗТ«Сумський фарфоровий завод» представлений в таблиці 2.5.1


Таблиця 2.5.1 Розрахунок потреби в персоналі тазаробітній платі

Найменування катигорій Посада Середньомісячна заробітьня плата з нарахуванням, грн

Потреба,

осіб

Робітники основного виробництва  оператор 1500 3 Робітники допоміжного виробництва  грузчик 1000 2  Спеціалісти і службовці Художник 2000 2 Разом 10500 7

З данних таблицідля того щоб розпочати виготовлення нового виду продукції додатково потрібно 7чоловік. Загальні витрати на заробітню плату становлять 10500 грн. на місяць.

Усі працівникиповинні мати відповідну освіту(переважно спеціальну), належний рівенькваліфікації, а також досвід практичної роботи. Збалансованість знань, кваліфікаціїй досвіду команди та їх психологічна сумісність є передумовами плідногоспівробітницвта і досягнення спільних цілей.

Щодо видівзаробітної плати, яка буде сплачувачись працівникам за їхню роботу:

1.        Почасова(грузчики, оператори)

2.        Відрядна(художники)

За високідосягнення у праці та за високу професійну майстерність буде доплачуватисянадбавка, а також премії.

Організаційнаструктура має тісний зв'язок з структурою управління та слугує основою для їїпобудови. Структура управління визначає необхідну кількість управлінськогоперсоналу та розподіл його по підрозділах апарату управління; установлює складцих підрозділів; регламентує адміністративні, функціональні та інформаційнівзаємовідносини між працівниками апарату управління; визначає вимоги допрофесійного рівня працівників.

Виконавчиморганом управління в АТЗТ «Сумський фарфоровий завод» є власник, який наймаєдиректора. Йому підпорядковуються лінійні керівники усіх рівнів.

2.6Оцінка ризиків

Одним ізнормативно визначених способів мінімізації ризиків є страхування:

ü  зовнішнє (укладання договорузі страховою компанією);

ü  внутрішне (обов’язковеформування резервного фонду підприємства в розмірі не меньше 25% від прибутку,що залишається після спалти податку зі щомісчним відрахуванням у цей фонд неменьше 5% такого прибутку).

Крім тогострахування підприємства може також здійснюватися за рахунок частини чистогоприбутку, що відповідно до установчих документів передбачалося спрямувати наформування інших фондів, у тому числі і на виплату дивідендів учасників.

Якщо конкретизуватизагальне визначення ризику для аналізу проекту, то ризик проекту – це міранепевності в одержанні очікуваного рівня дохідності при реалізації даногопроекту.

Метою аналізупроектних ризиків є: надання оцінки всім видам ризиків проекту;

ü  визначенняступеня доцільності реалізації проекту за наявного рівня ризику та способівйого зниження;

ü  визначенняможливих шляхів зниження ризиків.

Проектні ризики буваютьзовнішні та внутрішні. Зовнішні ризики, у свою, чергу поділяються нанепередбачувані і передбачувані.

Зовнішнінепередбачувані ризики зумовлені:

ü  зміноюполітичної ситуації та непередбачуваними державними заходами регулювання усфері, оподаткування, ціноутворення, експорту-імпорту,

ü  злочинамита несподіваним зовнішнім екологічним і соціальним впливом; зривами у створеннінеобхідної інфраструктури, банкрутствами, затримками у фінансуванні, помилкамиу визначенні цілей

Найбільш ймовірнігрупи ризиків для відділу реставрації охарактеризовані в таблиці 2.6.1

Таблиця 2.6.1 Основнівиди ризиків, зв’язаних з господарською діяльністю відділу реставрації

№ Перелік ризиків Імовірність настання Оцінка наслідків, % Шляхи мінімізації 1 Недобросовісна реклама 30 40 Вибір ефективної рекламної компанії, створення гнучкої системи знижок 2 Різке підвищення цін на матеріали 5 20  Завчасне укладання договору постачання матеріалів з фіксованою ціною неустойкою за не виконання зобов’язань 3 Неправильні або навмисні дії персоналу, які привели до виходу з ладу устаткування 15 60  Включення в договори пункту про гарантії і порядок компенсації втрат 4 Політичний ризик 10 75 Вивчення змін у законодавчій базі, передування в курсі політичних подій та міжнародних відносин

Як відомоСумський фарфоровий завод тісно взаємодіє із іноземними країнами, томуполітичні ризики можуть дуже негативно вплинути.

Наприклад, увипадку загострення політичних конфліктів с Росією, підприємство може втратитивагому кількість клієнтів, тому що одним з головним ринків фарфору являється Росія.Тому при настанні такого становища підприємство понесе втрати в розмірі близько40% потенційних клієнтів. Приблизно це становитиме близько 170332 грн. Це ускладнить фінансовий станвідділу, і може стати причиною для скорочення штату працівників, та можливо ізбитковості відділу взагалі.

ü  заходамидля запобігання негативних наслідків політичних ризиків мають бути:

ü  систематичнепроведення моніторингу політичного становища в Україні з прогнозуваннямможливих змін;

ü  визначеннята пошук альтернативних клієнтів.

ü  одержаннягарантій та підтримку уряду

2.7Фінансовий план

Для об’єктивноїоцінки фінансових результатів необхідно провести аналіз доходів та витратгрошових надходжень. Для початку розглянемо план доходів за перші три рокидіяльності в таблиці 2.7.1.

Таблиця 2.7.1 Пландоходів за перші три роки діяльності

Показники 2009 Усього за 2009

2010

рік

2011

рік

І квартал ІI квартал III квартал IV квартал 1. Набір для суші з малюнком «My Sushi» Середній обсяг виробленої продукції, шт 175 175 175 175 700 850 950 Середня ціна за 1 набір, грн 150 150 150 150 150 165 182 Дохід, тис грн. 26250 26250 26250 26250 105000 140250 172900 2. Набір для саке «Dragon» Середній обсяг виробленої продукції, шт 162 161 162 165 650 800 900 Середня ціна за 1 набір, грн 200 200 200 200 200 220 220 Дохід, тис грн. 32400 32200 32400 33000 130000 176000 198000 3. Набір для суші "Інь та янь" Середній обсяг виробленої продукції, шт 187 186 187 190 750 800 850 Середня ціна за 1 набір, грн 200 200 200 200 200 220 242 Дохід, тис грн. 37400 37200 37400 38000 150000 176000 205700 4.Набір для суші «Sakura» Середній обсяг виробленої продукції, шт 225 225 225 225 900 1000 1300 Середня ціна за 1 набір, грн 200 200 200 200 200 220 242 Дохід, тис грн. 45000 45000 45000 45000 180000 220000 314600 Всього дохід, тис. грн 141050 140650 141050 142250 565000 712250 891200 /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Для втіленняпроекту підприємство взмозі самостійно профінансувати його, шляхом зняттягрошовихкоштів із свого рахунку в банку, який на цей час складає 180тис.грн.(Фінансова звітність за 2007 рік, баланс, код рядка 230). Необхіднасума в розмірі 66420 грн.

У вищеприведенійтаблиці ми бачимо прогнозований рух готівкових коштів протягом планового рокута періоду користування вкладеними коштами. Тепер розглянемо рух готівки у 2009році в таблиці 3.7.2

еще рефераты
Еще работы по маркетингу