Реферат: Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

КНТЕУ

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Економіка торгівельного підприємства»

на тему: „Обгрунтування товарного портфелюторговельного підприємства

ЗАТ «Вентиляційні системи»”


ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Поняття товарної політики торговельногопідприємства, етапи її розробки

1.2 Методичні підходи до планування товарногопортфелю торговельного підприємства та оцінки його ефективності

1.3 Основні фактори, що впливають наформування товарного портфелю торговельного підприємства

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ІСНУЮЧОЇ ПРАКТИКИ ФОРМУВАННЯТОВАРНОГО ПОРТФЕЛЮ ЗАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»

2.1. Аналіз обсягів та структури товарооборотув товарному портфелі ЗАТ «Вентиляційні системи»

2.2 Інтегральна оцінка ефективності діяльностіторговельного підприємства ЗАТ «Вентиляційні системи»

2.3 Оцінка прибутковості реалізації окремихтоварних груп товарного портфелю ЗАТ “Вентиляційні системи”

РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ПЛАНОВОГО ОБСЯГУ ТАТОВАРНОЇ СТРУКТУРИ ТОВАРООБІГУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІСИСТЕМИ»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ


ВСТУП

 

Асортимент, ціни ізбут – це три кити, на яких тримається товарна політика торговельногопідприємства. Успішна реалізація кожного з них окремо не дає ефекту, який можнабуло одержати, ув'язавши усіх трьох між собою. Таким чином, залежністьасортименту і цін виражається тим, що рівень закупівельних цін впливає наформування асортименту, а існуючий асортимент, його ширина і глибина впливаютьна установку відпускних цін. Ціна впливає на організацію збутової політики, азбут, у свою чергу, впливає на формування ціни. Також збутова політика повиннабути ув'язана з асортиментом, тому що побажання покупців формують асортимент, ареальний асортимент визначає способи ведення продажів.

Таким чином,керування формуванням асортименту, установкою цін і розробкою збутової політикинеобхідно здійснювати, з огляду на зв'язку між ними. Приймаючи в увагу постійномінливу кон'юнктуру ринку, і асортимент, і ціни, і збут, необхідно регулярнопереглядати й оцінювати результат від введення тих або інших змін. Дляздійснення регулярного аналізу необхідно витрачати і час і кошти. Але цедозволить досягти конкурентних переваг.

Актуальністьдосліджень товарної політики полягає в тому, що в даний час лише деякі торговельніфірми відносяться до формування асортиментної, цінової і збутової політики таксерйозно, як це написано в більшості видань. Це дає їм певні переваги – знатиринок, з найбільшою імовірністю пророкувати поведінку попиту, завойовуватипокупців і ін. Здобуваючи, таким чином, фінансову міць такі підприємства єсерйозною перешкодою на шляху розвитку дрібних оптових фірм, у результаті чогодрібні фірми, що працюють у близькому сегменті, змушені знаходити обхіднішляхи.

Об’єкт дослідженькурсової роботи – виробничо торгівельне підприємство ЗАТ “Вентиляційні системи”(м.Київ).

Предмет дослідженькурсової роботи – практика формування торгової політики підприємства на ринкувентиляційних систем з врахуванням умов власного виробництва реалізуємоготовару.

Мета дослідженькурсової роботи- вивчення закономірностей та принципів маркетинговоїполітики спеціалізації фірми на вузькому сегменті ринку та реалізації принципівМ.Портера по формуванню диференційованого товарного портфелю, як заходу попідвищенню прибутковості діяльності.

Методи досліджень:проведення горизонтального(індексно-хронологічного) тавертикального(структурно-хронологічного) аналізу балансу та фінансовоїзвітності підприємства, аналіз фінансових коефіцієнтів, структурний аналізтоварної номенклатури та її класифікація.

Інформаційно-методологічнабаза досліджень — зведені фінансово-статистичні щорічні документи ЗАТ«ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» за 2003-2005 роки та поквартальні журнали виробництва іреалізації продукції за 2005 – 2006 роки.

Практичне значенняотриманих результатів курсової роботи — в отриманні аналітичних доказів високоїефективності маркетингової стратегії ЗАТ“Вентиляційні системи” спеціалізації товарного портфелю в вузькому сегментіринку обладнання для систем вентиляції… При цьому висока диференціаціяноменклатурного ряду типорозмірів вентиляційного обладнання дає можливістьрозвинути кожну з 8-ми спеціалізованих підгруп продукцію в товарну продукцію насамостійному сегменті ринку.


РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

1.1 Поняття товарної політики торговельногопідприємства, етапи її розробки

 

Торгова діяльність — ініціативна, самостійна діяльність юридичних осіб і громадян по здійсненнюкупівлі і продажу товарів з метою одержання прибутку. У процесі комерційноїдіяльності кожний підприємець зіштовхується із проблемою реалізації продукції.Забезпечення успіху при цьому безпосередньо пов'язане з глибоким і всебічнимвивченням ринку й ринкових можливостей виробленого продукту. Аналіз ринковихумов господарювання, розробка шляхів і методів впровадження товару на ринок ірозширення обсягів його реалізації становлять особливий напрямок у діяльностіфірми [10].

Існують два основнихспособи реалізації: робота на замовлення й робота на вільний ринок [17].

Робота на замовлення. При цьому способі підприємство працює назаздалегідь відомий ринок. Випуск продукції здійснюється відповідно до наявногопортфеля замовлень, укладеними контрактами, підрядами й попередніми згодами пропоставки виробленої продукції й надання послуг. Заздалегідь обговорюютьсястроки, технічні характеристики товарів, обсяги поставок продукції, ціни.

Робота на вільнийринок. При цьому способіпідприємство випускає продукцію на вільний ринок без заздалегідь установленихобмежень щодо кількісних і якісних характеристик товарів. Завдання реалізаціїтоварів включають пошуки можливих ринків збуту (з огляду на їх географічнерозташування), вибір конкретних форм реалізації, визначення припустимого рівняцін. Реалізація продукції на вільний ринок здійснюється через оптову йроздрібну торгівлю.

Маркетингова товарнаполітика – це комплекс заходів, у рамках якого один або кілька товаріввикористовують як основні інструменти досягнення цілей фірми [28].

/>

Рис.1.1. Складники іцілі маркетингової товарної політики

Рішення, які приймаєкомпанія щодо маркетингової товарної політики:

— рішення щодостворення нових товарів (властивості, дизайн, марочна назва, упаковка, сервіс,гарантії, тощо);

— рішення щодомодифікації товарів;

— рішення щодотоварного асортименту (ширина, глибина);

— рішення щодотоварної номенклатури (ширина, глибина, насиченість, гармонійність);

— рішення щодоприпинення випуску товарів.


1.2 Методичні підходи до планування товарного портфелюторговельного підприємства та оцінки його ефективності

 

Товарний асортимент –це група товарів, тісно пов'язаних між собою схожістю принципів функціонування,продажем одним і тим самим групам покупців, реалізацією через аналогічні канализбуту або належністю до одного й того самого діапазону цін.

Рішення щодотоварного асортименту стосуються сукупності марок певного товарногоасортименту. Чітких правил визначення товарного асортименту не існує. Обсяг іструктура асортименту характеризуються показниками: глибина і широтаасортименту.

Глибина асортименту –кількість моделей, розмірів або відтінків смаку, кількість різновидів товарупевного товарного асортименту.

Широта асортименту –різноманітність товару в асортименті (або кількість асортиментних груп).Розширення товарного асортименту означає вихід за його межі, зазвичай у суміжнітоварні категорії.

І під часпоглиблення, і під час розширення асортименту головний ризик для компанії –«канібалізм». Нові марки, які зазвичай нічого не доповнюють нового,можуть призвести до такої ситуації, коли компанія почне зазнавати витрат,пов'язаних зі збільшенням асортименту, не збільшуючи продаж.

Компанії можутьпропонувати не одну, а кілька асортиментних груп товарів, які створюють товарнуноменклатуру.

Товарна номенклатура– сукупність усіх асортиментних груп товарів і товарних одиниць, які компаніяпропонує покупцям. Товарній номенклатурі компанії властиві чотири важливіхарактеристики: широта, насиченість, глибина та гармонійність [10].

Широта товарноїноменклатури – кількість асортиментних груп, які випускає компанія.

Насиченість товарногоасортименту – загальна кількість окремих товарів, які становлять асортимент.

Глибина товарноїноменклатури – кількість варіантів виконання кожної торгової марки (товару) вмежах асортиментної групи.

Гармонійністьтоварної номенклатури – ступінь схожості між товарами різних асортиментних групз погляду їхнього кінцевого використання, умов виробництва, каналіврозповсюдження або інших показників.

Характеристикитоварної номенклатури можуть слугувати базовими орієнтирами для розробкистратегії товару. У компанії може бути чотири способи розширення діяльності:створення нових асортиментних груп товарів і таким чином розширення товарноїноменклатури; компанія може розширити вже наявні асортиментні групи, щоботримати статус компанії з невичерпним асортиментом; компанія може збільшитикількість варіантів кожного з уже наявних товарів; компанія може прагнутибільшої (або меншої) гармонійності товарів різних асортиментних груп.

Стратегія маркетингумарки або товарного асортименту змінюється впродовж циклу життя товару, тобтостадій, які він проходить від розробки і появи на ринку до зростання, зрілостіі занепаду. Життєвий цикл товару складається з п'яти чітко виражених етапів[25].

Розробка – упродовж цього періоду компанія знаходить івтілює в життя нову ідею. Тоді ж обсяг продажу дорівнює нулю, а обсягиінвестицій зростають разом із наближенням до завершальної стадії етапу.

Виведення на ринок починається з першої появи товару на ринку.Завоювання ринку потребує часу, тому обсяг продажу зростає повільно. Прибуткина цьому етапі від'ємні чи невисокі через незначний обсяг продажу чи високівитрати на маркетингові заходи. Витрати на просування товару порівняно високі,оскільки необхідно проінформувати покупців про новий товар і надати їмможливість випробувати його.

Зростання – якщо новий товар користується попитом, вінпереходить на етап зростання. Зростає обсяг продажу товару. На цьому етапівідбувається постійне зростання прибутку, оскільки витрати на просуванняспіввідносяться з дедалі більшими обсягами продажу, а витрати виробництва наодиницю продукції знижуються. Головним завданням реклами стає не ознайомленняспоживачів з товаром, а підтримка прихильності до товару та рішення про купівлю,в певний момент компанія може знизити ціну, щоб залучити нових покупців. Наетапі зростання у компанії виникає необхідність шукати компроміс між великоючасткою ринку та високим поточним прибутком. Витрачаючи великі кошти навдосконалення товару, просування та розподіл, компанія може завоювати панівнестановище на ринку. У цьому разі, однак, вона відмовляється від максимальногопоточного прибутку, сподіваючись повернути його на наступному етапі.

Зрілість – зростання обсягу продажу сповільнюється,оскільки основна маса потенційних покупців уже придбала товар. Рівень прибуткузалишається незмінним чи знижується внаслідок збільшення витрат на маркетинговізаходи, спрямовані на захист товару від конкурентів. Етап зрілості триваєдовше, ніж попередні етапи. Уповільнення темпів зростання обсягів продажувідбувається внаслідок появи багатьох виробників і великої кількості товару.

Занепад – зниження обсягів продажу та скороченняприбутків. Зменшення обсягів продажу може пояснюватися багатьма причинами,такими як технічний прогрес, зміна смаків споживачів, посилення конкуренції.Компанії можуть припинити свою діяльність на ринку після того, як обсягипродажу та прибутку почнуть зменшуватися. Ті, що залишаються, можуть скоротитибюджет просування, знизити ціни або відмовитися від менших сегментів ринку ідругорядних каналів збуту. Підтримка слабкого товару може бути для компаніїнадто дорогою.


/>

Рис.1.3. Змінаобсягів продажу та прибутку впродовж життєвого циклу товару

Позиція товару – цемісце, яке займає певний товар у свідомості споживачів порівняно з аналогічнимиконкуруючими товарами. Позиціювання товару – спосіб, відповідно до якогоспоживачі ідентифікують той чи інший товар за його найважливішимихарактеристиками. Позиція товару – це цілий набір поглядів, вражень івідчуттів, що формується у споживача під час порівняння певного товару зтоварами-конкурентами. Формування позитивного ставлення споживачів до товарукомпанії – наслідок дій її стратегії позиціювання. Особливе місце в цьомупроцесі займає політика маркетингових комунікацій. Наприклад, завдяки рекламіможе бути створено певний імідж марки товару. Хоча престижність товарупідтримується також рівнем ціни, місцем продажу та ін. Вибір позиції товаруповинен грунтуватися на реальних перевагах товару (послуги). Необхідновраховувати позицію, яку займають у певному сегменті ринку конкуренти, а потімвизначати найкращу позицію.

Конкурентні переваги– це сильні сторони товару. Споживачі можуть здійснювати позиціюваннясамостійно або за допомогою маркетологів. Проте маркетологи розробляютьмаркетингові програми для зайняття таких позицій, які б забезпечили товарамкомпанії найбільшу перевагу на визначеному цільовому ринку.

Маркетинговастратегія планування товарного портфелю підприємства охоплює наступні питання[7]:

— який товар вводятьна ринок, за якою ціною і на якого споживача він розрахований;

— які умови необхіднідля продажу товарів на запланованому рівні, через які канали й у яких обсягахбуде проходити реалізація;

— якими засобамидоцільно впливати на попит і стимулювання продажів;

— яким повинне бутисервісне обслуговування і хто буде його проводити;

— які будуть отриманірезультати і які для цього будуть потрібні витрати.

 

1.3 Основні фактори, що впливають на формуваннятоварного портфелю торговельного підприємства

Основним факторомформування товарного портфелю виробничо-торговельного підприємства є асортиментпродукції – сукупність її видів, різноманітність та сортамент, які об’єднаніконкретною ознакою [10].

Формуванняасортименту продукції на підприємстві є складним процесом, який здійснюється зурахуванням дії цілого ряду факторів. Ці фактори поділяються на загальні таспецифічні. До загальних факторів відносять споживчий попит та виробництвотоварів. Специфічними факторами є умови товаропостачання, чисельність таспеціалізація підприємств або склад населення, яке обслуговується, транспортніумови, наявність інших конкурентних підприємств в зоні діяльності.

Споживчий попит єосновним фактором, який впливає на формування асортименту, і направлений намаксимальне задоволення попиту споживача і разом з цим – на активний вплив напопит в сторону його розширення.

Формуванняасортименту та споживчий попит в своєму розвитку взаємозв’язані. Суттєві змінив попиті повинні відбиватися в сформованому асортименті.

При формуванніасортименту продукції (товарів), враховуються деякі особливості попиту. Попитна непродовольчі товари менш стійкий ніж на продовольчі товари, яким притаманнависока степінь стійкості, а в окремих випадках – консервативність. Споживачзвикає до конкретних видів продукції, тому важливо досягнути стабільності вформуванні асортименту таких товарів, забезпечуючи їх безперебійний продаж.

При формуванніасортименту товарів, треба враховувати фактор взаємної заміни. У випадкувідсутності у продажі потрібного товару покупець, як правило, не відкладаєпокупку, а буде шукати йому заміну.

На формуванняасортименту впливає також характер попиту. Розрізняють попит стійкий,альтернативний та імпульсивний.

Суттєвим факторомформування асортименту являється ціна товару. Покупець обов’язково визначає длясебе граничну ціну, або діапазон цін в границях якого він збирається заплатитиза покупку. Тому одним із критеріїв раціонального формування асортиментупродукції є забезпечення співставлення продукції з різною ціною.

Від складу тасвоєчасного оновлення асортименту продукції на підприємстві, в значній мірі,залежить степінь задоволення попиту, витрати населення, які пов’язані зпокупкою товарів, кількісні та якісні показники господарської діяльностіпідприємства. Відсутність в пропозиції окремих товарів, їх вузький,нестабільний або не відповідаючий запитам покупців асортимент, породжуютьнезадоволений попит, збільшуючи витрати часу споживача на пошук необхідноїпродукції, негативно відбивається на економічній ефективності діяльностіпідприємства. Тому при формуванні асортименту товарів важливою вимогоюявляється максимальне задоволення попиту споживачів при мінімальних витратахчасу на пошук та здійснення покупки і забезпечення найбільшої ефективної роботипідприємства.

Процес формуванняасортименту продукції (товару) складається з 3-х етапів.

На першому етапіфірма встановлює груповий асортимент продукції. Ця робота проводиться на основімаркетингових досліджень в області цільового ринку. В залежності від цьоговизначаються місце та роль підприємства в загальній системі цільовогозабезпечення та обслуговування споживача.

На другому етапіформування асортименту проводяться розрахунки структури групового асортименту,визначаються кількісні співвідношення окремих груп товарів. Структура груповогоасортименту встановлюється з урахуванням того сегменті що займає підприємство,його територіальне розміщення та багато інших факторів.

На третьому – заключномуетапі визначається внутрішньогруповий асортимент, здійснюється підбірконкретних видів продукції в границях кожної групи. Це найбільш відповідальнийетап, і від того, наскільки вірно сформовано тут асортимент продукції, залежитьзадоволення попиту покупців цільового ринку.

На кінцевому етапіробота по формуванню асортименту ведеться з урахуванням очікування змін впопиті споживача, а також виходячи із наявних виробничих потужностей,складських та торгових площ, розрахункових показників товарообігу, контингентуспоживачів що обслуговується та інших факторів.

Формуванняасортименту залежить від асортиментного переліку продукції підприємства. Отже,розробка кожним конкретним підприємством асортиментного переліку продукції таздійснення контролю за його дотриманням веде до кращого обслуговуванняспоживачів цільового ринку та створення стійкого асортименту. У випадкувиявлення відсутності в продажі товарів, які передбачені асортиментом,підприємство повинно приймати міри по їх виготовленню та пред’явлення для реалізаціїспоживачу.

Наявністьасортиментного переліку дозволяє не тільки раціонально регулювати асортименттоварів, але і систематично контролювати його повноту та стабільність.

Повнота та стійкістьасортименту визначається за допомогою загальновідомих показників: коефіцієнтиповноти та стійкості товарного асортименту. Якщо коефіцієнт повноти товарногоасортименту становить 0,6 то фактичний асортимент товарів фірми є далеким допередбаченого асортиментним переліком. На даний факт впливають різні фактори, зокрема:низький професіоналізм працівників, відповідальних за розробку асортиментногопереліку, неврахований реальний попит споживача; а також загальновідоміпроцеси, пов’язані з економічною кризою промислових підприємств.

Формування товарногопортфелю підприємства в умовах ринку пов’язана в основному, з трьома групамиризику: забезпеченням пропорції рівня попиту, тобто необхідністю виробництва тазакупівлі тільки тих товарів, на які буде попит та які будуть реалізовані;оптимізацією товарних запасів (забезпеченням задоволення попиту черезмінімальні товарні запаси); діяльністю конкурентів (досягнення переваг, якідозволяють підтримувати і розширювати частку ринку, завоювати нові сегментиринку).

Впровадженнямаркетингових досліджень в діяльність підприємства пов’язано насамперед звикористанням маркетингової інформації, що є основою для ефективного управлінняформуванням асортименту товарів. Успішно реалізувати цю проблему дозволяєстворення товарних систем на основі автоматизації операцій торгово-технологічногопроцесу.

Автоматизованатоварна система охоплює розрахунки із споживачами: аналіз руху товарів (закупкуі реалізацію); ринкові дослідження кон’юнктури ринку, товарів та споживачів;оцінку роботи виробничого персоналу та їх продуктивності. Ця система може такожвключати і виробництво товару (продукції), оскільки працює на зворотній зв’язокз виробництвом товарів.

Пошук шляхівпідвищення ефективності управління формуванням товарного портфелю напідприємстві повинен проводитися по всіх її елементах.

Насамперед:

— вивчення ринку,торговельної кон’юнктури, прогнозування попиту на товари;

— вивчення та пошукможливих джерел закупки товарів (сировини або напівфабрикатів для виробництва);

— використаннявласних можливостей або створення додаткових джерел для поновлення товарнихресурсів;

— здійсненнятоварообмінних операцій;

— закупка товарів набіржах;

— проведення політикитактичного ціноутворення, яке залежить від попиту та пропозиції товарів;

— проведеннярекламних заходів;

— застосуванняпрогресивних форм реалізації товарів;

— сервіснеобслуговування споживачів;

— використаннякредитних ресурсів для розширення комерційної діяльності тощо.


РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ІСНУЮЧОЇ ПРАКТИКИ ФОРМУВАННЯТОВАРНОГО ПОРТФЕЛЮ ЗАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»

 

2.1 Аналіз обсягів та структури товарообороту втоварному портфелі ЗАТ «Вентиляційні системи»

 

Виробничо-торгівельнакомпанія ЗАТ «Вентиляційні системи» (торгова марка «ВЕНТС»™) спеціалізується навиробництві вентиляційних модульних систем з 1997 року і сьогодні її продукціює можливість побачити більш ніж в 80 країнах [29].

Таблиця 2.1

Загальна реєстраційнаінформація про ЗАТ “Вентиляційні системи”

Повне найменування ЗАТ ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕНТИЛЯЦIЙНI СИСТЕМИ» Код за ЄДРПОУ 30637114 Номер свідоцтва про державну реєстрацію ЗАТ 12244 Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію 07.09.2001 Код території за КОАТУУ 8039100000 Територія (область) м.Київ Місцезнаходження (поштова адреса) М.КИЇВ, ВУЛ. МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО, 1 Міжміський код 044 Телефон 461-91-13 E-mail info@vents.kiev.ua Факс 235-60-85 Основні види діяльності: (Код за КВЕД) (Найменування виду діяльності) 1 25.23.0 Виробництво пластмасового обладнання для будівництва 2 25.24.0 Виробництво інших виробів з пластмаси 3 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами Статутний капітал (грн.) 555 556 Чисельність працівників (чол.) 471 Фонд оплати праці (тис.грн.) 3 590

Індивідуальний підхідпід час продажу – головний принцип роботи компанії ЗАТ “Вентиляційні системи”.Кожний замовник має властиву йому індивідуальність, і задача фірми –надати докладну інформацію про продукцію, запропонувати оптимальний варіантрішення. Модульність елементів ВЕНТС дозволяє вибрати компоненти для будь-якоїсистеми вентиляції. Розумна цінова політика дає можливість кожному дистрибуторузайняти своє місце на ринку. Партнерські взаємовідносини, наявність продукції,маркетингова та максимальна інформаційна підтримка партнерів сформувалиефективну систему збуту для взаємовигідної співпраці – понад 3500 точокпродажу в Україні, 10000 у Росії і більш ніж 500 000 по всьому світі. Закороткий відрізок час зароблена репутація надійного ділового партнера у всьомусвіті. Дистрибуторами ВЕНТС є понад 100 компаній з 60 країн [29].

Розвинена системалогістики дозволяє виконувати замовлення у будь-якій кількості у найкоротшітерміни. Автоматизована система складського обліку, постачання усьогоасортименту продукції з одного складу, налагоджена робота транспортних служб,великий досвід роботи міжнародних постачань з використанням авто-, авіа-,морського транспорту, різноманітні види і типи транспортної упаковки — все цепереваги роботи з ВЕНТС.

Не менш важливоюскладовою частиною успіху підприємства є системний підхід до просування товаруна всіх етапах – від виробництва до кінцевого споживача. Розробка нових видівтранспортної та індивідуальної упаковки, технічної документації, методологічнихположень, рекламно-поліграфічних матеріалів, торговельного й виставковогообладнання допомагають партнерам ВЕНТС забезпечити максимальний ефект припросуванні продукції. Широка гама рекламних матеріалів, зорієнтованих на окремівиди продукції і на різноманітні ланки партнерського ланцюга, допомагає дилерамфірми в роботі.

Торговельнамарка «ВЕНТС» поєднує широкий спектр товарів таких асортиментних груп (ДодатокА):

— Вентиляторипобутові

— Гнучкіповітроводи утеплені й не утеплені

— Ґраткивентиляційні з металу й пластику

— Гнучкіповітроводи з алюмінію

— Тарілчастіклапани й стельові дифузори

— З'єднувально-монтажніелементи

— Системипластикових повітроводів прямокутного й круглого перетину

— Промисловівентилятори

/>

Рис.2.1.Асортиментне оформлення стендів складу-магазину ВЕНТС

Всяпродукція, необхідна для створення систем вентиляції, компактно розміщається наторговельних стелажах. Великий асортимент дозволяє скомпонувати систему,необхідну для забезпечення повітрообміну в будь-яких типах побутових й офіснихприміщень. Широкий вибір вентиляторів, оснащених набором додаткових функцій,дозволяє вирішувати завдання будь-якої складності. Використовуючи зазначенукомплектацію стендів, Ви одержуєте можливість представити повний спектрвисокоякісної продукції на мінімальній торговельній площі (рис.2.1, 2.2).


/>

Рис.2.2.Демонстраційні стенди фірми ВЕНТС

Використовуючикод продукції по генеральному каталогу продукції ВЕНТС можна виконати заказ нанеобхідну комплектацію.

Основні перевагироботи з компанією ЗАТ «Вентиляційні системи»:

— широкий асортиментпродукції;

— висока якістьпродукції;

— все необхідне длякомплексних рішень побудови вентиляції;

— мінімальні строкивиконання замовлень будь-якого об’єму;

— регулярне оновленняасортименту за рахунок нових розробок;

— орієнтація наспоживача;

Історія виробництваелементів систем вентиляції під торговельною маркою ВЕНТС розпочалася у 1997році з двох термопластавтоматів і декількох прес-форм. стрімкий розвитоккомпанії дозволив досягти неймовірних результатів за дуже короткий період. Насьогоднішній день ВЕНТС – це унікальне підприємство із замкнутим технологічнимциклом і один із ведучих світових виробників. Це - підприємство з головнимофісом у Києві і виробничою базою у 15 км за межами міста, розташованою на території більш ніж 22 000 кв. метрів, з більш ніж 1500 робітників, 400 з нихмають вищу освіту. Це 10 виробничих цехів, кожний з яких можна порівняти зневеликим заводом.

98,9% асортиментуВЕНТС виробляє самостійно, не звертаючись за допомогою до субпідрядників. Цепонад 28000 артикулів продукції і щорічне зростання асортименту на більшніж 35% завдяки новим розробкам і впровадженням та більше 75% зростання обсягувипуску продукції завдяки розвитку мережі з продажу.

Постійне розширенняасортименту видів, типів, моделей вентиляторів призвело до того, що ВЕНТС ставбезперечним лідером серед виробників аналогічної продукції. У цехах ВЕНТСвиробляється близько 6% світового обсягу побутових вентиляторів. Усього за 5 роківбула розроблена така кількість моделей вентиляторів, які мають різноманітнийдизайн і комплектацію, що ВЕНТС справді вважається одним із найпотужнішихвиробників побутових вентиляторів. Асортимент його продукції постійно зростаєзавдяки новим моделям, що перебувають на стадії проектування або підготовки довиробництва. За 5 років роботи цеху було випущено близько 5 млн. вентиляторів ісьогодні виробляється біля 350 000 вентиляторів на місяць. Системаякості та багатоступеневий процес аудиту, також тестування кожного вентиляторадають тільки 0,002% рекламацій. Вперше у світовій практиці надається 5 роківгарантії на продукцію, що стало можливим завдяки використанню високоякіснихкомплектуючих і двигунів, спеціально розроблених технічними фахівцями КБ спільноз постачальниками у відповідності до високих вимог ВЕНТС для забезпеченнявисоких характеристик і показників надійності.

ВЕНТС приділяє великуувагу якості продукції, що виробляється. Виробничий процес сертифікований увідповідності з міжнародними стандартами ISO 9001: 2000. Нормативно-технічнадокументація, що регламентує виробничі процеси, забезпечує випуск 100% якісноїпродукції, що підтверджується сертифікаційними іспитами у лабораторіях повсьому світі. Вентилятори ВЕНТС мають міжнародний сертифікат якості TUV(Німеччина), PCBC, EVPU, РосТест, Тестбет, УкрТЕСТ і т. ін., знак відповідностієвропейським нормам.

В табл.2.2 – 2.5наведені основні реалізаційні та собівартістні характеритики основнихноменклатурних груп товарного портфелю фірми ВЕНТС.

Таблиця 2.2

Характеристикиасортиментної підгрупи товарного портфелю «1.Вентилятори побутові»

/>

 


Таблиця 2.3

Характеристикиасортиментної підгрупи товарного портфелю «2.Вентилятори промислові»

/>


Таблиця 2.4

Характеристикиасортиментної підгрупи товарного портфелю «3.Шумоглушники», «4.Граткивентиляційні», «5. Стельові дифузори та тарілчасті клапани»

/>


Таблиця 2.5

Характеристикиасортиментної підгрупи товарного портфелю «6. Пластикові гратки серії«Профіпласт»» «7. Монтажні елементи воздуховодів» «8. Системивоздушних пластикових каналів Plastivent»

/>

На рис 2.3 – 2.6наведені результати аналізу структури товарообороту ЗАТ «Вентиляційні системи»по валовим доходам від реалізації окремих асортиментних груп продукціїтоварного портфелю у 1-4 кварталах 2005 року.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу