Реферат: Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

Міжрегіональна Академія управління персоналом

Інститут міжнародної економіки і інформаційнихтехнологій

Кафедра маркетингу

ЗВІТ

про виконання програми виробничої практики

студентки

група Е-10-06-БМР(2,3 з)

Спеціальність маркетингу

Спеціалізація міжнародний маркетинг і реклама

Кваліфікаційний рівень бакалавр

База практики ЧП “ФЕНАФ”

Керівник практики

від підприємства генеральний директор В.М. Нежданова

Керівник практики

від МАУП доцент И.Ю. Кутлина

Звіт захищений

"___"____________2008 р.

_____________________

Київ 2008


План

Вступ… 4

Загальна характеристика підприємства ЧП «Фенаф»… 7

Специфіка діяльності маркетингових служб підприємства… 9

Організація здійснення аналізу маркетингових досліджень. Системаобробки інформації… 11

Система прогнозування попиту споживачів… 12

Маркетингова цінова політика підприємства… 14

Система стимулювання збуту. Канали розподілу і ефективність їхдіяльності       16

Планування маркетингової діяльності. Організація особистих продажіві пропаганди… 18

Виводи… 20

Список використаної літератури… 21


Вступ

Метою звіту є віддзеркалення результатіввивченої маркетингової роботи підприємства ЧП«Фенаф».

Маркетинг зачіпає інтереси кожногопідприємства і суспільства в цілому. Це процес, в ході якого розробляються інадаються в розпорядження людей товари і послуги, що забезпечують певний рівеньжиття. Маркетинг включає безліч найрізноманітніших видів діяльності, зокремамаркетингові дослідження, розробку товару, організація його розподілу,встановлення цін, рекламу і особистий продаж. Виживання (благополуччя) фірмиможе бути забезпечене лише у разі стратегічно вірно розрахованих саме«своїх» зон господарювання. Другий аспект, який забезпечує її благополуччя,- коли різні життєві цикли продукції і попиту даної фірми перекривають одинодного в часі: тобто до моменту насичення ринку одним товаром (послугою)повинен бути введений на ринок новий товар (послуга). І в — третіх, розриви міжциклами за часом, коли один товар закінчив своє «життя» на ринку, анаступний не її ще початків, — означає найчастіше втрату підприємцем своїхпозицій, падіння економічних показників фірми, а нерідко і банкрутство.

Високі темпи оновлення товарів і послуг (деякітовари живуть на сучасних ринках 1-2 року) можливі лише при чіткій, злагодженійроботі всіх учасників справи і їх високому професіоналізмі. Гостра конкуренціяі інші об'єктивні причини вимушують підприємця постійно піклуватися проосвоєння нових виробів і продуктів, введення нових технологій як головна умовавиживання фірми і, відповідно, найважливіша економічна мета. Виходячи зконкретної спеціалізації, стану і потенціалу підприємства, а також чинниківзовнішнього навколишнього середовища, формулюються головні цілі підприємства.

Згідно концепції маркетингу, важ процесдіяльності підприємства починається з ринкових досліджень і прогнозу продажів,які покликані забезпечити надійний базис для подальшого планування всіх діловихоперацій. Отже, якщо збут — всього лише одна з функцій підприємства, то функціямаркетингу — основа всього господарського життя. У основу роботи підприємства,що дотримується маркетингу, кладеться найбільш ефективний з погляду ринкупринцип: спочатку дізнатися, який товар, з якими споживчими властивостями (якоїякості), за якою ціною, в яких кількостях і в яких місцях хоче набуватипотенційний покупець, що є сегментом того або іншого соціального класу(«страты»), а потім (і не раніше) — думати про організаціювиробництва: проводити і продавати вироби (послуги), які безумовно«підуть» на ринку, безумовно потрібні, тобто матимуть попит,безумовно знайдуть збут в розрахунковій кількості.

Зрозуміло, що для цього підприємству потрібномати гнучкі технології, відповідні виробничі потужності, кваліфікований персонал,що орієнтується на концепцію маркетингу.

В ході проходження практики вивчені основніприйоми і методи управління підприємством, управління маркетингом, основнінапрями діяльності на перспективу, методи встановлення цін на продукцію,організація руху товару. Вивчення здійснювалося на підставі статутупідприємства, його бізнес-плану, бухгалтерських звітів і балансів,нормативно-правової інформації і практичного спостереження за роботою служб івідділів.

ЧП «Фенаф» є комерційноюорганізацією, має самостійний баланс, штампи, друк, розрахунковий рахунок вбанці. Основним видом діяльності є здійснення будівельно-монтажних робіт.

Найвищим органом управління є генеральнийдиректор. Організаційна структура управління відноситься до типу формальноїмеханічної.

Управлінням маркетингом здійснює директорпідприємства. Підхід до сегментації ринку на підприємстві грунтується наспецифікації продукції, здійснюється прогнозування товарного ринку. Якістьпродукції і ціни на неї регулюється підприємством самостійно. Збут продукції ЧП«Фенаф» здійснюється у момент виробництва і контролюється відділомматеріально-технічного забезпечення. Просування товарів на ринок здійснюєтьсяза допомогою товарної реклами.

Інноваційна діяльність підприємства направленана розробку нового вигляду устаткування, сировини і матеріалів. Підприємствоздійснює капітальні вкладення в нове устаткування і технічне переозброєнняпідприємства, введення нового вигляду будівельно-монтажних робіт. Підприємствомпроводиться стратегічне управління товаром, цінами, витратами виробництва іінноваціями.

На підставі балансів за три роки мноюпроведено дослідження основних показників, що характеризуютьфінансово-господарську діяльність підприємства, вивчені основні виробничі фондиі оборотні кошти, витрати на виробництво і випуск продукції.


Загальна характеристикапідприємства ЧП «Фенаф»

ЧП «Фенаф» є комерційноюорганізацією – юридичною особою, має самостійний баланс, друк, штампи, бланки зсвоїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків. Метою діяльностіпідприємства є господарська діяльність, направлена на витягання прибули.

Основним видом діяльності ЧП «Фенаф»є ремонтний-будівельні роботи будівель і споруд, на які є відповідні ліцензії,підприємство відноситься до галузі будівництва.

Крім того, додаткове підприємство виконуєпослуги автосервісу, деревообробки, ковальського виробництва, перемотуваннядвигунів і по перевезенню вантажів в межах України (далі розглянемо тількибудівельно-монтажні роботи).

Діяльність ЧП«Фенаф» регулюється на підставі його Статуту і відповідно до виданихліцензій на види діяльності. Виробництво будівельно-монтажних іремонтний-будівельних робіт займають в загальному об'ємі робіт суспільства72,1% (дані роботи аналізуватимемо далі), зокрема ізоляційні роботи – 45%.Підприємство будує свої взаємини із замовниками на договірних основах іналагодило стійкі позиції в своєму регіоні завдяки стабільній роботі, високоюякістю робіт, тісними зв'язками з постійними замовниками. Такими замовниками є:

Куп ЖКХ р. Біла Церква;

НРУПТН “Дружба”;

ВАТ тр. № 16 р. БілаЦерква і ін.

Основними постачальниками матеріалів єпідприємства Республіки Білорусь.

Виробництво по типах буває одиничне, серійне,і масове. Виробництво в ЧП «Фенаф»будівельно-монтажних робіт відноситься до масового типу.

Спеціалізація виробництва є процесомзосередження випуску конструктивно і технологічно однорідної продукції, їїокремих частин або технологічних процесів на підприємствах, в об'єднаннях і вгалузях.

Спеціалізацію можна визначити як концентраціювиробництва конструктивно і технологічно однорідній продукції, тобтозосередження на підприємстві (у цеху, на ділянці) однакової за способомвиготовлення продукції, призначеної для кінцевого споживання, або окремихвузлів, агрегатів, деталей і інших елементів технологічно складного виробу, абояк відособлення окремих стадій технологічного процесу. При цьому підприємствоможе спеціалізуватися на випуску продукції декількох видів (багатопредметнаспеціалізація) або одного вигляду (однопредметная спеціалізація).

ЧП «Фенаф» властиво багатопредметнаспеціалізація, оскільки підприємство виконує різні види будівельно-монтажнихробіт.

По відношенню до різних ділянок напідприємстві ЧП «Фенаф» орієнтується натехнологічну спеціалізацію.

Рівень спеціалізації в конкретній галузівизначається її питомою вагою в загальному випуску продукції даного вигляду(наприклад, питомою вагою меблів, випущених на меблевих підприємствах, взагальному випуску меблів).

Рівень спеціалізації конкретного підприємстваможна оцінити на основі таких показників, як питома вага масової івеликосерійної продукції в загальному об'ємі виробництва підприємства (цеху),питома вага спеціалізованого устаткування в загальному парку устаткуванняпідприємства (цехи і ін)

Таким чином, рівень спеціалізаціїбудівельно-монтажних робіт в загальному об'ємі випуску продукції ЧП «Фенаф» складає 72,1%.

Для нашого підприємства властивовнутрігалузева кооперація, оскільки певні будівельно-монтажні роботи можутьпроводитися спільно з іншими підрядчиками.

Для ЧП «Фенаф» для здійсненняосновного виду діяльності — ремонтний-будівельні роботи — найбільш важливимчинником зовнішнього середовища є природний чинник — погодний-кліматичні умови,оскільки в зимових умовах істотно скорочуються можливості здійснення зовнішніхремонтних робіт (теплоізоляція будівель і споруд) і відповідно вонизбільшуються при настанні весінньо-літнього періоду. Рухливість виробництва припогодному чиннику означає, що при настанні несприятливих погодних умов всі зовнішніроботи припиняються і поновлюються тільки при поліпшенні погоди, невизначеністьвиробництва полягає в неможливості достатньо точно скласти графік виконаннязовнішніх робіт. Невизначеність в нашому випадку характеризується помірнимрівнем складності. Загроза з боку зовнішнього середовища наступає при зливах,шквалистих вітрах, снігопадах, що робить виконання зовнішніх робіт неможливим,і також наступає вірогідність серйозних руйнувань незавершених робіт.

Окрім природно-кліматичних умов на наше підприємствороблять істотний вплив конкуренти в даному виді діяльності, оскількитеплоізоляцією займається ще ВАТ “Белтеплоїзоляция”, а інші видибудівельно-монтажних і обробних робіт здійснює різні ремонтний-будівельніпідприємства регіону (державні і приватні).

Специфіка діяльностімаркетингових служб підприємства

На ЧП «Фенаф»повноваження побудовані за лінійним типом (усередині апарату). Принципвідповідності: повноваження і влада відповідають рівню відповідальності завиконання завдань.

Система оперативного управління виробництвом ЧП «Фенаф» будується на наступних принципах:

вибору технологічних процесів, розстановкакадрів і техніка по процесу з метою підвищення ефективності виробництва;

вибір методів здійснення робіт;

управління закупівлею матеріалів;

управління запасами на складах;

контроль якості.

Диспетчерська служба на підприємствіпредставлена диспетчером, який підкоряється начальникові ОГМ, і його основніфункції пов'язані з виконанням підприємством інших робіт (автопослуг): ведезаповнення і видачу путніх листів і інших документів, що відображають виконануводієм роботу; веде диспетчерську документацію; здійснює заправку автомобілів іін.

Контроль на підприємстві грунтується напроцесі, за допомогою якого керівництво отримує інформацію про дійсний стансправи по виконанню планів робіт і про хід рішення завдань. Коженфункціональний керівник здійснює контроль поточної діяльності на своїй ділянці,і загальний контроль здійснюється директором підприємства. Таким чином, помилкивиявляються до того, як вони нашкодять досягненню цілей всього підприємства.

Контроль починається до рішення управлінськихзавдань, тобто до початку робіт і є попереднім. На цій стадії здійснюєтьсяаналіз результативності розроблених правил і процедур, а також виявленняоптимального варіанту майбутнього виробничого процесу. Тут аналізуютьсялюдські, матеріальні і фінансові ресурси. Далі здійснюється поточний контрольвід початку господарської операції до моменту досягнення необхідного результату.Його метою є вчасно виявити відхилення від намічених планів і інструкцій, щобне допустити серйозних помилок або збоїв в діяльності організації. І останнійзавершальний контроль – контроль результатів вирішених вже завдань. Він виконуєдві основні функції: а) дає керівництву інформацію, необхідну для плануваннявидів діяльності, подібних або відмінних від зробленої роботи, би) сприяємотивації (заохочення за виконану роботу).

Бухгалтерський облік і звітність напідприємстві здійснюється службою бухгалтерського обліку і звітності, якапідпорядкована головному бухгалтерові підприємства.

Для поліпшення якості ухвалення управлінськихрішень і для підвищення ефективності виробництва підприємство використовуєперсональні електронно-обчислювальні машини і сучасні інформаційні технології,які виражаються в сучасних програмних продуктах (наприклад, “1С-підприємство”,“Консультант+”).

Організація здійснення аналізумаркетингових досліджень. Система обробки інформації

Складовою частиною управління маркетингом єйого організація. Вона включає:

— визначення структури управління маркетингом;

— підбір і розстановку кадрів відповідно довибраної структури управління;

— встановлення має рацію і обов'язківспівробітників служби управління маркетингом;

— створення необхідних умов для нормальноїроботи співробітників, зайнятих рішенням маркетингових завдань;

встановлення необхідної взаємодії міжвідділами служби управління маркетингом і іншими відділами управлінняпідприємством.

Служба управління маркетингом – сукупністьвсіх працівників, маркетингових проблем, що займаються рішенням, зосереджених увідповідних підрозділах, що знаходяться в безпосередньому підпорядкуваннівіце-президента по маркетингу або маркетинг-директор.

Залежно від видів продукції, об'єміввиробництва, ємкості ринку можливі різні варіанти служб маркетингу: організаціяпо функціях, по видах товарів, по ринках, по територіях. Нашому підприємствувластивий варіант організації маркетингу по функціях.

У ЧП «Фенаф»відсутня окрема структура управління маркетингом. Управлінням маркетингомздійснюється директором підприємства. З цією метою він вивчає ринок збуту робіті послуг, здійснює пошук нових постачальників матеріалів і нових замовників,крім того, займається зміцненням зв'язків з організаціями, з якими вженалагоджені економічні відносини, і проводить широку рекламу виконуванихорганізацією видів робіт і послуг.

Система прогнозування попитуспоживачів

Для вдосконалення системи попиту істимулювання збуту продукції ЧП «Фенаф» я пропоную врахувати людськийчинник, тобто привернути висококваліфікованих фахівців для роботи напідприємстві з метою підвищення якості робіт, налагодити комунікаційні зв'язкиз новими замовниками, а також розширити види реклами: розмістити рекламу в Internet, створити телевізійний рекламний ролик, і застосувати пряму поштовурекламу шляхом розсилки рекламних повідомлень можливим діловим партнерам.

Товарна політика підприємства, управлінняасортиментом, життєвий цикл товару.

Товарний асортимент – група товарів, тіснозв'язаних між собою через схожість їх функціонування, або внаслідок того, що їхпродають одним і тим же групам клієнтів, або через одні і ті ж типи торговихзакладів, або в рамках одного і того ж діапазону цін.

Товарний асортимент продукції підприємства ЧП «Фенаф» складається з переліку послуг, які воно надає:

земляні роботи;

роботи по пристрою зовнішніх інженерних мереж;

роботи по пристрою внутрішніх інженернихсистем;

роботи по зведенню несучих і захищаючих конструкційбудівель і споруд;

роботи по захисту конструкцій і інженернихсистем;

роботи по обробці конструкцій.

Існує чотири основні етапи життєвого циклутовару: вихід на ринок, зростання, зрілість, спад. Іноді розглядається етапнасичення.

На етапі виходу на ринок підприємствоорганізовує виробництво товару і виходить з ним на ринок. Вона поставляє лишеобмежене число товарів, оскільки ринок не готовий до сприйняття різнихмодифікацій товару. На етапі зростання товар відповідає вимогам покупців, здійснюютьсяповторні покупки, об'єми продажів значно ростуть. До цього часу на ринкузбільшується число конкурентів, що приводить до зусиль конкурентної боротьби запозиції на ринку. На етапі зрілості об'єм продажів якийсь час ще трохизбільшується, потім стабілізується приблизно на одному і тому ж рівні, і,нарешті, декілька зменшується. Виділяють три стадії етапу зрілості: зрілість,що росте, стабільна зрілість, зрілість, що знижується. Далі слідує етап спаду –істотно скорочуються об'єми продажів, і зменшується прибуток від реалізаціїданого товару.

Товар ЧП«Фенаф» в даний час знаходиться на стадії стабільної зрілості,оскільки об'єм продажів збільшується трохи, наприклад за липень 2008 року склав– 6,0 млн. грн., за серпень 2008 року – 9,5 млн. руб., а за вересень 8,3 млн.грн. Етап виходу на ринок припав на серпень 2001 року у момент створенняКомунального унітарного виробничого підприємства “Белоцерковьстрой” на базімайна Комунального унітарного підприємства житлово-комунального господарства.

Якість продукції визначається як сукупністьвластивостей продукції, обуславливающих її придатністьзадовольняти певні потреби відповідно до призначення. За міжнародним стандартомИСО 8402-86, якість продукції (послуги) – сукупністьвластивостей і характеристик продукції (послуги), які додають їй здатністьзадовольняти обумовлені або передбачувані потреби.

Рівень якості забезпечується управліннямякості. Управління якістю – сукупність методів, що включає контроль якості,збір і розподіл інформації про якість, розробку заходів, ухвалення оперативнихрішень і їх реалізацію на всіх етапах виробництва, зберігання, транспортування,монтажу і експлуатації продукції. Рівень якості продукції (виконання робіт) напідприємстві ЧП «Фенаф» постійно підвищується.

Конкурентоспроможність продукції – цекомплексна характеристика товару, що визначає його перевагу споживачем на ринкупорівняно з аналогічними товарами конкурентів. Товар Суспільства конкурує заналогічними видами товарів на високому рівні. Споживачами продукції є підприємстварегіону, основними з яких є ВАТ “Нафтан”, НРУПТН “Дружба”, ВАТ трест № 16 р.Біла Церква, КУП ЖКХ.

Маркетингова цінова політикапідприємства

Вибір політики цін заснований на оцінціпріоритетів діяльності підприємства ЧП «Фенаф». Кожна цінова політикаволодіє сукупністю як позитивних, так і негативних характеристик. Процесціноутворення на підприємстві складається з наступних етапів:

— постановка мети (завдання) ціноутворення;

— визначення рівня попиту на продукцію даноговигляду;

— оцінка витрат виробництва і ступенярегулювання цін на продукцію;

— аналіз цін і товарів конкурентів;

— вибір методу ціноутворення;

— розрахунок початкової ціни виробу;

— облік впливу на ціну виробу додатковихчинників;

— встановлення остаточної ціни.

Існує безліч методів встановлення цін напродукцію: метод за витратами, метод з орієнтацією на попит, з орієнтацією нарівень конкуренції, методи для нових товарів, методи встановлення цін в рамкаходного асортименту товару, контрактні ціни.

Проте наше підприємство не використовує жоденз вказаних методів. Ціни на послуги, що надаються підприємством, складаються напідставі базових цін рівня 2001 року із застосуванням індексів цін набудівельно-монтажні роботи. Індекс цін у вересні 2008 року по відношенню довересня 2007 року склав 1,002. Таким чином, ціни на види робіт фактичнозалишаються фіксованими. У 2001 році використовувався метод встановлення цін завитратами.

Маркетингова комунікаційна політикапідприємства.

Організація рекламної кампанії. Організація пабликрилейшнз.

Реклама – цілеспрямована дія на споживача задопомогою засобів інформації для просування товарів на ринку збуту. Метоюреклами є реалізувати товар за встановленою ціною. Для підприємства ЧП «Фенаф» реклама переслідує пошук нових покупців длябудівельно-монтажних робіт. Реклами бувають:

товарна – покликана стимулювати продаж окремихтоварів;

інституційна – направлена в основному настворення іміджу фірми;

порівняльна – покликана дати зіставленняосновних параметрів два або більш за товари;

конкурентна – забезпечує показ переваг товарівфірми в порівнянні з аналогічними товарами конкуруючих фірм;

інша.

Реклама послуг ЧП «Фенаф», щонадаються, є товарною, оскільки метою її є пропозиція потенційним покупцямнадання визначених тих або інших послуг. Витрати на її проведення складаються зінформування покупців продукції про виконувані підприємством послуги в засобахмасою інформації. Для видів діяльності нашого підприємства реклама неефективна,оскільки в регіоні на ринку є чимала кількість підприємств, що займаютьсябудівельно-монтажними роботами з налагодженими економічними зв'язками зпотенційними споживачами. І фактично просування товару до споживача на ЧП «Фенаф» засноване на особистих комунікаційних зв'язках.

Основні прийоми стимулювання збуту: реклама,паблісіті, персональні продажі, стимулювання продажів.

Засобами стимулювання збуту є прямівідправлення товаропотребителю, торгові виставки ідемонстрації, статті у пресі, вітрини в магазинах, прес-конференції і ін.Стимулювання збуту може стосуватися покупців, продавців, посередників.

Стимулювання покупців означає пропозиціякомерційної вигоди тим, хто набуває товар, безкоштовне розповсюдження зразків,заміна купленого товару при виявленні несправності і ін. Стимулювання продавцівозначає різні види заохочення продавців. Стимулювання посередників направленена спонуку посередників продавати товар з максимальною енергією — надання нимправа знижок з продажної ціни, передача в безкоштовне користування і т.д.

У ЧП «Фенаф»властиві такі прийоми стимулювання збуту як реклама і стимулювання покупців.

Оскільки в ЧП «Фенаф» відсутнійвідділ маркетингу, за рекламну діяльність, як і за все поточне керівництводіяльністю підприємства, несе відповідальність директор.

Система стимулювання збуту.Канали розподілу і ефективність їх діяльності

Збут – це різноманітна діяльність, задопомогою якої продавець спілкується з покупцем. Збутом може займатисявиробник, у випадках прямих контактів з кінцевим споживачем, або посередник.

Збут продукції підприємства ЧП «Фенаф» здійснюється у момент самого виробництва. Службазбуту як така на підприємстві не передбачена. Продукція до споживачів поступаєв момент закінченням робіт, тобто використовується прямий канал розподілу. Нанашому підприємстві є відділ матеріально-технічного забезпечення, який виконуєфункцію управління складуванням запасів матеріалів, необхідних для виконанняробіт.д.ля зберігання запасів матеріалів на підприємстві є склад. Яктоваросупровідна документація виступають акти виконаних робіт. Витрати рухутовару нульові. Всі витрати складаються з витрат на виробництво продукції.

ЧП «Фенаф» реалізує цільовиймаркетинг, оскільки його товар (будівельно-монтажні роботи) призначений дляпевного круга споживачів, тобто споживачів, що потребують даних послуг. Такимчином, підхід до сегментації ринку на нашому підприємстві заснований запринципом специфікації продукції. Специфікація наший продукції є основноюзмінною для сегментації ринку здійснюваних робіт (інакше кажучи, вироблюванихтоварів).

Основним споживачем послуг нашого підприємстває НРУПТН “Дружба”. Частка йому наданих робіт в загальномуоб'ємі всіх виконаних робіт підприємства за 2008 рік складає 70,9%. Другим завеличиною споживачем був КУП ЖКХ – 18,5%.

Ємкість ринку визначається як об'єм товару (увартісному виразі або фізичних одиницях), який може бути реалізований на даномуринку зазвичай за рік. Ємкість ринку будівельно-монтажних робіт по нашомупідприємству за останній 2008 рік склалася з об'єму виконаних робіт і склала всумарному виразі 1103,9 млн. грн.

В даний час єдиним конкурентом дляпідприємства по основному виду будівельно-монтажних робіт (ізоляційні роботи) вБілоцерківській області є тільки підприємство ВАТ “Белтеплоїзоляция”, якезаймає достатньо стійкі позиції в регіоні. Частка нашого підприємства натоварному ринку ізоляційних робіт регіону складає 7,0%.

Прогнозування товарного ринку в ЧП «Фенаф» побудоване на підставі виробничої програми, якавключає збільшення об'ємів будівельно-монтажних робіт по їх видах:сантехнічних, електромонтажних, пуско-налагоджувальних, отделочных. Цей прогноз короткостроковий — на 1 рік.

Планування маркетинговоїдіяльності. Організація особистих продажів і пропаганди

Для здійснення будівельно-монтажних робіт ЧП «Фенаф» застосовує сучасні будівельний-обробні матеріали,які при їх експлуатації дозволяють зменшити тепловіддачу будівель і споруд,збільшити пластичність залізобетонних конструкцій, підвищити корозійнустійкість металоконструкцій за рахунок застосування лакофарбних матеріалів,стійких до агресивних середовищ. Застосування сучасних будівельно-монтажнихінструментів дозволяє проводити роботи на рівні європейської якості.

Ізоляційні роботи виконуються екологічночистими матеріалами мінерального походження, які збільшують термін службитеплоізоляції в 2 рази в порівнянні з матеріалами, що раніше застосовувалися, атакож що мають вищі теплопроводящие характеристики.

При зведенні монолітних залізобетонних ібетонних конструкцій використовуються пластифікатори і гидрофубизаторы, якідозволяють понизити витрати матеріалів при виконанні робіт, збільшити термінслужби конструкцій, що зводяться, і підвищити їх влагоустойчивость.

Застосування кремнійорганічних покриттівзовнішніх і внутрішніх інженерних систем дозволяє гарантувати повну відсутністьзовнішньої корозії трубопроводів до 10 років і скоротити щорічні витрати напоточний ремонт трубопроводів. При пристрої каналізаційних системвикористовуються пластмасові труби.

Технічна база виробництва нашому підприємству(яке реорганізоване з МКУПП “Белоцерковьстрой”) передана КУПП“Белоцерковьстрой” в серпні 2001 року. Устаткування і машини замінені на 30%. Унайближчих 5 років підприємством планується відновити машини і устаткування на60%.

Підприємством планується розширення видівбудівельно-монтажних робіт шляхом отримання ліцензій на новий вигляддіяльності.

Підприємство здійснює інвестиційну діяльністьу вигляді капітальних вкладень в нове устаткування (прямі інвестиції) і проводитьтехнічне переозброєння підприємства, що діє, у вигляді застосування сучаснихтехнологій і заміни старого устаткування і машин на нових, а також розширенняпідприємства, що діє, у вигляді введення нового вигляду будівельно-монтажнихробіт.

Діяльність підприємства має вид інвестиційноїстратегії, яка є розробкою і обгрунтуванням системи довгострокових цілейінвестиційної діяльності і вибором найбільш ефективних шляхів їх досягнення.Інвестиційна стратегія підприємства розроблена на найближчих 5 років. Приоцінці ефективності інвестиційних вкладень підприємство виходить з термінівокупності проектів, оскільки заміна устаткування і розширення видів діяльностіістотно збільшать прибутковість підприємства при наданні будівельно-монтажнихробіт.


Виводи

В період проходження виробничої практики напідприємстві ЧП «Фенаф» вивчені основні методи організаціївиробництва і реалізації продукції шляхом вивчення звітних даних і нормативнихматеріалів. Основною продукцією підприємства є будівельно-монтажні роботи.

Управління підприємством будується запринципом підпорядкування нижчестоячих ланок вищестоящим. Управліннямаркетингом здійснюється шляхом вивчення ринків збуту, попиту і пропозиціїпродукції, вивченням каналів руху товару, підприємство здійснює цільовиймаркетинг. Основним споживачем послуг в 2008 році був НРУПТН “Дружба”, головним конкурентом по основній діяльності (ізоляційніроботи) — ВАТ “Белтеплоїзоляция”.

Інноваційна діяльність підприємства направленана застосування в процесі виробництва нового устаткування, сировини іматеріалів. Інвестиційна діяльність безпосередньо пов'язана з інноваційною,оскільки підприємство здійснює капітельні вкладення в нове устаткування. Крімтого, застосовує сучасні технології і здійснює заміну устаткування.

Об'єм випуску продукції постійно збільшується,проте тільки в 2008 році структура балансу є задовільною.

Подальша перспектива роботи підприємствазаснована на розширенні видів будівельно-монтажних робіт.


Список використаної літератури

1.        Акулич И.Л. Маркетинг. Підручник. И.П. Акулич – 2-евидавництво, перер. і доп. – Мн.: 2002.

2.        Беляєв, Віктор Іванович Маркетинг: основи теорії іпрактики: підручник для студентів вузів, що навчаються по екон. спеціальностямі напрямам / В.И. Беляєв. — М.: Кнорус, 2005. — 669 з.: мал., табл.

3.        Герчикова И.Н. Менеджмент: Підручник для Вузів.3-евидавництво – М.: 1996.

4.        Голубков, Євгеній Петрович Основи маркетингу:підручник / Е.П. Голубков. — 2-е видавництво, перераб. і доп… — М.: Фінпресс,2003. — 687 з.: мал., табл.

5.        Евдокимов, Ф.И., Гавва В.М. Азбука маркетингу.Навчальний посібник.Д.: 1998.

6.        Ивуть Р.Б., Пилипук Н.Н. Бізнес-план підприємства.Навчальний посібник. Мн.: 2000;

7.        Ковалев В.В. Фінансовий аналіз. – М.: 1996.

8.        Котлер, Філіп Основи маркетингу: Короткий курс:Пер. з англ. / Ф. Котлер.

9.        Кузьміна, Євгенія Євгеніївна Теорія і практикамаркетингу: підручник для студентів вузів / Євгенія Євгеніївна Кузьміна іНаталія Михайлівна Шаляпіна. — М.: Кнорус, 2005. — 212 з.: мал., табл.

10.     Крилова, Галина Дмитрівна Маркетинг: Теорія іпрактика: підручник для студентів вузів, що навчаються по екон. спеціальностям/ Г.Д. Крилова і М.И. Соколова. — М.: ЮНИТИ, 2004. — 655 з.: мал., табл.

11.     Меськон М., Альберт М., Хедоурі Ф. Основыменеджменту: Пер. з англ. – М.: 1992.

12.     Савицкая Г.В. Аналіз господарської діяльностіпідприємства: 2-е видавництво, перер. і доп. – Мн.: 1998.

13.     Тітова, Наталія Євгеніївна Маркетинг: навчань.допомога для студентів вузів / Н.Е. Тітова і Ю.П. Кожаєв. — М.: ВЛАДОС, 2004. — 349 з.: мал., табл.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу