Реферат: Маркетинговий план: теоретичне та практичне застосування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИІ НАУКИ УКРАЇНИ

КИЙВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ І ДИЗАЙНУ

Кафедрамаркетингу

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни«Маркетинг»

на тему:

«Маркетинговийплан: теоретичне та практичне застосування»

КИЇВ – 2009


Зміст

Вступ

1. Теоретико-методологічніоснови маркетингового планування

1.1 Сутністьпоняття маркетинговий план

1.2 Структурніпідрозділи маркетингового плану

1.3 Видимаркетингових планів

2.Діагностика умов функціонування підприємства «Мрія»

2.1 Аналізтенденцій ринку соків

2.2 Характеристикадіяльності підприємства «Мрія»

3. Розробкамаркетингового плану для підприємства «Мрія»

3.1 Маркетинговийплан підприємства «Мрія»

Висновки

Списоквикористаної літератури

Додатки

 


Вступ

Маркетинговою діяльністю на підприємствах, у фірмах, якправило, займаються підрозділи, які здійснюють продаж, рекламу, дослідження,обслуговування споживачів і клієнтів, що відповідають за певні територіальніринки і товарні групи, віце-президент, який здійснює загальне керівництвомаркетингом.

Вони виконують певні обов'язки, що стосуютьсямаркетингової діяльності – планування, ціноутворення, розподіл, просуваннятовару на ринку, комунікації ринку, реклама тощо.

Часто людину, що керує маркетинговою діяльністю,уявляють як таку, метою якої є лише стимулювання попиту на продукцію фірми.Насправді коло її завдань значно ширше. Слід забезпечити такий рівень, часпред'явлення і характер попиту, за яких можливо досягти цілей, що постаютьперед підприємством, фірмою.

Для виконання даної курсової роботи необхідно обратиринок та фірму, проаналізувати їх та скласти маркетинговий план дляпідприємства.

Метою даної курсової роботи є систематизація, розширенняі закріплення теоретичних знань із маркетингу, застосування їх при вирішенніконкретних економічних проблем, розвиток навичок самостійної роботи таопанування методикою маркетингових досліджень при вирішенні визначених укурсовій роботі питань.

Об’єктом дослідження є ТМ «Мрія» та ринок соків. Метадослідження – розробка маркетингових заходів для цього підприємства.

Маркетинговий план – це документ, в якому сформульованіосновні цілі маркетингу і шляхи їх досягнення. План включає систему заходів,необхідних для досягнення цілей, їх зміст, забезпечення ресурсами, а такожобсяги, методи, послідовність і строки виконання робіт різного характеру. Задопомогою планування досягається узгодженість і координація діяльності всистемі горизонтального і вертикального рівнів управління. Мета плануваннямаркетингу – зменшення маркетингових ризиків за рахунок зниження невизначеностіумов діяльності і концентрації ресурсів на найбільш перспективних напрямах.

Актуальність теми полягає в тому, що маркетингові заходиє необхідними для економічного процвітання підприємства і розробка їх – це шляхдо добробуту в нових економічних умовах. Особливо це стосується плануваннямаркетингової стратегії підприємства, оскільки від правильності і доцільностівиконання цієї роботи залежить успіх всієї маркетингової діяльності будь-якоїфірми.


1. Теоретико-методологічні основи маркетинговогопланування

 

1.1 Сутність поняття маркетинговий план

Практична діяльність маркетингу дуже впливає на людей, будь вонипокупці, продавці або рядові громадяни. Маркетинг прагне до досягненнямаксимально можливого споживання товарів і послуг, через задоволення покупців,надаючи їм максимально широкий вибір і підвищення якості життя.

Економічний зміст маркетингу складається в прискореннівіддачі виробничих фондів підприємства або організації, підвищеннюконкурентноздатності на ринку, мобільності виробництва. Зовсім ясно, що багатьомфірмам потрібно вдосконалювати офіційно прийняті в них системи планування йконтролю. Постійне прийняття різного роду рішень не заміняє собою планування.Для фірми планування є діяльністю вищого порядку, що нерідко приводить дополіпшення показників збуту й прибутків.

Сучасне підприємство змушене працювати в умовах світовоїфінансової кризи, жорсткої конкуренції, ринкової ситуації й економічногосередовища, що постійно змінюються. Саме для того, щоб вижити в таких умовах,необхідний план маркетингу.

Планувати – це означає розробити схему майбутньої діяльності фірми длядосягнення встановлених цілей.

Плануваннямаркетингу це побудова логічної послідовності окремих видів маркетингової діяльності, визначенняцілей компанії і розробка планів для їхнього досягнення.

Маркетинговепланування базується на таких принципах, як системність, комплексність,обмеженість ресурсів, варіантність, оптимальність, узгодженість, динамічністьта адаптивність.

В основу ефективного планування маркетингу закладено кількапринципів:

1) план маркетингу, по можливості, повинен бути дуже гнучким і принеобхідності легко адаптуватися до змін на ринку;

2) плануванням повинен займатися насамперед той персонал, що потімбуде запроваджувати в життярозроблені плани;

3) план маркетингу повинен бути погоджений з іншими планамипідприємства і відповідати головній меті підприємства.

Основні рекомендації, що не слід забувати при складанні планумаркетингу:

1. Орієнтуйте Вашу маркетингову діяльність на інтереси клієнтів.Не забувайте, що головним об'єктомвашої уваги повинні бути клієнти з їх певними конкретними потребами.

2. Зберіть як найбільше інформації про зовнішні фактори, що впливають чи можутьвплинути на Ваш бізнес.Це достовірна інформація про зовнішнє середовище,клієнтів, конкурентів, ринки.

3. Визначте, яких цілей ви прагнете досягти в наступному році, аяких – через кілька років.

4. Домагайтеся лаконічності планів, зосередьте свої плани наосновних аспектах діяльності компанії й основних факторах зовнішнього середовища.

Складання плану маркетингових заходівє кінцевимрезультатом планування маркетингу.

Підплануванням розуміють особливу форму діяльності, спрямовану на підготовку іупорядкування рішень про цілі, засоби і заходи, які в сукупності забезпечуютьвиробництво і реалізацію продукції, задоволення наявного попиту та майбутніхпотреб цільового ринку.

Маркетинговийплан –це документ, в якому сформульовані основні цілі маркетингу і шляхи їхдосягнення.

План маркетингу:

– координуєзусилля всіх співробітників підприємства;

– визначаєнапрямки діяльності підприємства;

– вказуєпослідовність дій підприємств;

– оптимізуєвикористання ресурсів на підприємстві;

– підвищуєготовність підприємства реагувати на непередбачені зміни на ринку;

– сприяєжорсткішому керуванню підприємством, заснованому не на імпровізації, а нанормах, бюджетах і графіках.

Планвключає систему заходів, необхідних для досягнення цілей, їхній зміст,забезпечення ресурсами, а також обсяги, методи, послідовність і строкивиконання робіт різного характеру.

За допомогоюпланування досягається узгодженість і координація діяльності в системігоризонтального і вертикального рівнів управління.

Метапланування маркетингу – зменшення маркетингових ризиків за рахунок зниженняневизначеності умов діяльності і концентрації ресурсів на найбільшперспективних напрямах.

Маркетинговийкомплекс – сукупність маркетингових засобів, що піддаються контролю, якікомпанія використовує для отримання бажаної реакції цільового ринку.

Маркетинговізасоби можна поділити на чотири основні групи: товар, ціна, розподіл,просування; так звані «4Ps»: product (продукт, товар), price (ціна), place (місце, розподіл, збут), promotion (просування).Планування маркетингу дозволяє підприємству відповісти на питання: яку ціновуполітику проводити, як не втратити старих і залучити нових клієнтів, якрекламувати продукцію й домогтися ефективності виробництва йконкурентноздатності продукції.

В остаточномупідсумку планування дозволяє домогтися цілей, поставлених підприємством. Безплану маркетингу успішна робота підприємства буде утруднена.


1.2Структурні підрозділи маркетингового планування

Усі плани, що складаються менеджерами по маркетингу, у більшостівипадків мають схожу структуру.

Звичайно їх починають з аналізу поточної ситуації, а закінчуютьконтролем за реалізацією.

Складові плану маркетингу

1. Анотація

2. Аналіз ситуації на ринку

3. Аналіз положення компанії на ринку

4. Місія підприємства і цілі маркетингу

5. Стратегія маркетингу

6. Робоча програма

7. Планований бюджет, прибутки та збитки

8. Контроль за реалізацією

Розділ «Анотація» – церозділ, який і короткопредставляє основні задачі, рішення і рекомендації, що розроблені в плані.

Практично, анотація являє собою стиснуту форму плану,ознайомившись з якою можна було б зрозуміти основну спрямованість плану.

У розділі «Аналіз ситуації на ринку» наводяться дані проактивність на ринку інших компаній. Також важливо розглянути можливий вплив зовнішніх факторів, що непідвладні контролю з боку підприємства,але які обов'язково повинні відслідковуватися.

У цьому розділі рекомендується подати наступну інформацію:

А. Аналіз покупців

Б. Аналіз ринкових тенденцій

В. Аналіз конкурентів

Г. Аналіз товару (послуги) і каналів його збуту

Д. Аналіз факторів зовнішнього середовища

Розділ «Аналіз положення підприємства на ринку підготовка даного розділуплану зажадає від вас критично глянути на стан справ на підприємстві івисловити свої судження зцього приводу. Ваша задача – з'ясувати сильні і слабкі стороннипідприємства, а такожможливості, що у нього можуть бути, і небезпеки, що йому загрожують.

Завдання:

Проведіть SWOT-аналіз вашого підприємства.

Сильні сторони – це достоїнства підприємства, що виділяють йогосеред конкурентів.

Слабкі сторони – це недоліки підприємства, що вимагають негайноговиправлення, інакше вонистануть сильними сторонами конкурентів.

Можливості – це привабливі перспективні напрямки розвиткукомпанії.

Небезпеки – це потенційні ускладнення, що можуть зашкодити вашійкомпанії.

Розділ «Місія підприємства і цілі маркетингу»

Дуже важливо розробити місію підприємства, з якої надалінеобхідно виходити при розробці цілей маркетингу

Місія підприємства– це основна мета, чітко виражена причинаіснування підприємства

Місію підприємства рекомендуємо розробити в письмовому вигляді якофіційну програмну заяву. Місія відповідає на питання:

• Яким є наше підприємство?

• Хто є нашими клієнтами?

• Що найголовніше для них?

• Яким повинне бути наше підприємство?

Цілі маркетингу – це те, чого Ви б хотіли досягти в результатімаркетингової діяльності за період, встановлений планом.

Цілі маркетингу повинні обов'язково відповідати цілямпідприємства. Вонивстановлюються у відношенні товарів, клієнтів і ринків.Цілі компанії

Виживання і розвиток: чого ми бажаємо досягти при існуючих можливостях

/>

Загальна мета маркетингової діяльності

Забезпечення мети розвитку компанії шляхом проведення ефективної маркетингової політики

/>

Цілі окремих товарів ринку

Одержання визначеного прибутку (частки продажу) на визначеному ринку при реалізації визначеного товару Цілі окремих елементів комплексу маркетингу для окремих товарів і ринків

/>

/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> <td/> /> <td/> /> <td/> />
Продукт Ціна Просування продукту Доведення продукту до споживача

Розробка продукту з потрібними параметрами

Забезпечення потрібного об’єму виробництва при мінімальній собівартості

Одержання звичайної норми прибутку

Цілі в області

Реклама

Тестування ринку

Організація спробних продаж

Персонального продажу

Цілі в області

Вибір каналів товарообігу

Складування та відгрузки товарів

Транспортування

Післяпродажного обслуговування

Рис. 1.1 – Цілі маркетингу.

Розділ «Стратегія маркетингу»

Стратегія маркетингу встановлює способи досягнення цілей. Стратегія маркетингужадає від вас прийняття конкретних рішень у відношенні вашого цільового ринку, позиціонування і програми«маркетинг-мікс».

Стратегічний вибір підприємства потрібно обґрунтувати і викластина папері.

Виклад стратегії повинен містити наступні елементи:

– визначення одного чи декількох сегментів;

– позиціонування щодо конкурентів;

– вимоги до асортименту товарів;

– ціни й умови продажів;

– канали збуту;

– торговий персонал, його задачі;

– реклама і стимулювання збуту;

– післяпродажне обслуговування, гарантії, послуги.

Розділ «Формування робочої програми»

Маркетингова стратегія покаже Вам, як саме можуть бути досягнутіцілі маркетингу. Далі Ви складаєте робочу програму.

«Робоча програма– це план заходів щодо здійсненнястратегії маркетингу. Робоча программа встановлює терміни ваших маркетингових заходів – їхньогопочатку і завершення.

Іншими словами, вона дає відповіді на наступні питання:

– Щосаме буде зроблено?

– Колице буде зроблено?

– Хтоце буде робити?

– Скількице буде коштувати?

Робоча програма вказує, хто за що відповідає. Якщо штат компаніїнедостатньо великий, варто бути особливо уважним при розподілі обов'язків і призначенні конкретнихтермінів.

Розділ «Планований бюджет. Прибутки та збитки»

Бюджет маркетингу– це розділ плану маркетингу, що віддзеркалюєпроектовані величини доходів,витрат і прибутку.

Величина доходу обґрунтовується з погляду прогнозних значеньобсягу продажів і цін. Витрати визначаються як сума витрат виробництва, товароруху і маркетингу.Затверджений бюджет є основою для закупівель матеріалів, планування виробництва і трудовихресурсів, маркетингової діяльності.

Методи

– Планування на основі показників цільового прибутку –поетапно.

– Планування на основі оптимізації прибутку.

Розділ «Контроль за реалізацією»

Складаючи план маркетингу, не можна передбачити всілякінепередбачені обставини, що можуть виникнути. Тому контроль за реалізацією плану маркетингуповиненстати обов'язковим аспектом.

Контроль – це оцінка результатів реалізації маркетингового плану івживання необхідних заходівпо виправленню небажаних наслідків.

Табл. 1.1 Типи маркетингового контролю

 

Тип контролю

Відповідальні за здійснення контролю

 

Мета контролю

Прийоми та методи контролю

Контроль за виконанням річних планів Вища та середня ланки управління Переконатися в досягненні запланованого

Аналіз можливостей збуту

Аналіз частки ринку

Аналіз співвідношення витрат на маркетинг і збут

З’ясування ставлення учасників маркетингового середовища до товару та фірми

Контроль за прибутковість Контролер маркетингу З’ясувати, на чому підприємство заробляє гроші, а на чому – витрачає Оцінка рентабельності діяльності з розмежуванням за товарами, територіями, сегментами ринку та обсягами замовлень Стратегічний контроль Вища ланка керівництва З’ясувати чи насправді підприємство використовує всі маркетингові можливості, наскільки ефективно воно це здійснює Ревізія маркетингу

Контроль завиконанням річних планів. Полягає у порівнянні поточних показників зконтрольними цифрами річного плану. Контроль за виконанням річних планівпередбачає аналіз можливостей збуту, частки ринку, співвідношення витрат намаркетинг і збут, а також з'ясування ставлення споживачів до товару та фірми. Аналіз можливостей збуту –визначення та оцінка фактичних обсягів продажу порівняно із запланованими.Спершу слід проаналізувати статистичні дані про збут. Ретельний аналізпоказників збуту дає змогу сформувати програму маркетингових дій, розробленуокремо за товарами, асортиментними групами, ринками, географічними регіонами, торговельнимиагентами, типами споживачів, періодами часу. Загальну статистику збуту треба доповнювати аналізом часткиринку з метою оцінки стану підприємства порівняно з конкурентами. Якщо ринковачастка підприємства збільшується, його конкурентне становище зміцнюється, якщозменшується – діяльність конкурентів ефективніша. Контроль за виконанням річного плану потребуєпідтвердження ефективності використання коштів для досягнення запланованихобсягів збуту. Постійний контроль за співвідношенням витрат на маркетинг таобсягів продажу допомагає підприємству підтримувати витрати на маркетинг наналежному рівні.

Підприємствуважливо виявляти всі можливі зміни у споживчих симпатіях. Для цьоговикористовують різноманітні методи спостереження за ставленням до фірми та їїтовару споживачів, посередників, контактних аудиторій та інших учасниківмаркетингового середовища. Виявивши зміни у споживчих симпатіях і значнірозбіжності між фактичними показниками та цільовими настановами річного плану,менеджери з маркетингу мають вжити відповідних заходів з метою виправленнястановища. Уразі різкого зменшення обсягів продажу можна запланувати:

• скоротитивиробництво;

• вибірковознизити ціни;

• посилитиактивність торговельного персоналу;

•оновититоварний асортимент; •активізувати заходи просування товару на ринку.

Контроль заприбутковістю. Передбачає оцінку рентабельності діяльності підприємства врозподілі за товарами, територіями, сегментами ринку, торговельними каналами таобсягами замовлень. Контроль за прибутковістю має бути поетапний.

Практичноконтроль за прибутковістю здійснює персонал служби фінансового контролю,зокрема контролери з питань маркетингу. Контроль за прибутковістю спирається нафінансовий контроль, але останній його не обмежує. Керівництво повинно матиінформацію про використання трудових ресурсів, якість продукції, дослідженняринку, науково-дослідну і дослідно-конструкторську діяльність. На підставі цихданих приймають рішення, спрямовані на підвищення рентабельності підприємства. Стратегічнийконтроль. Це контроль за дотриманням запланованої стратегії підприємства, йогомісії, цілей та завдань, – передбачає ревізію маркетингу. Завдання ревізіїмаркетингу – визначити, які пункти маркетингового плану не реалізуються і зяких причин; чи правильно визначено мету та завдання маркетингу і розроблено йогоструктуру; якою мірою у стратегії маркетингового плану враховано зміни вситуації на ринку, у навколишньому середовищі тощо. Головне завдання ревізії– розробити пропозиції, на підставі яких необхідно коригувати діючімаркетингові плани; ці пропозиції необхідно враховувати при складанні майбутніхпланів. Результати ревізії маркетингу з розробленими рекомендаціями щодовдосконалення подальшої маркетингової діяльності підприємства з урахуваннямзмін у маркетинговому середовищі подають вищому керівництву. Рішення щодо прийняттянеобхідних заходів затверджує рада директорів підприємства. Ревізію маркетингуздійснюють за певним планом.

Складовіплану ревізії маркетингу залежать від її масштабів: ревізія однієї зі складовихмаркетингу чи всебічна перевірка стану маркетингової системи підприємства.

Створюючисистему контролю та здійснення ревізій, необхідно усвідомлювати, яке завданнявисувається при цьому, визначати критерії оцінки результативності системи, якоперативно можна використати результати ревізій, хто цим займатиметься, якимибудуть витрати.

Стратегічнийконтроль полягає в регуляторній перевірці відповідності вихідних стратегічних установок фірми наявнимринковим можливостям.

Ціль контролюза виконанням річних планів – переконатися, чи дійсно фірма вийшла назаплановані на конкретний рікпоказники продажів, прибутків та інші цільові параметри. Контроль цього типу міститьу собі чотири етапи.

/> /> /> /> /> /> /> />

1. Чого ми хочемо досягти

  />

Рис. 1.2– Контроль за завиконанням річних планів.

1.        Установлення контрольних показників

2.        Виміри показників ринкової діяльності

3.        Аналіз діяльності

4.        Коригувальна дія

1.3Види маркетингових планів

 

Залежновід критерію класифікації визначають такі види планів маркетингу:

1) за тривалістю дії

–перспективні (стратегічні) – на період 5–15 років;

–середньострокові (тактичні) – 1–5 років;

–короткострокові (оперативні) – до одного року; за масштабами

–продуктові (стосовно одного продукту);

–асортиментні (на асортиментну групу продуктів);

–як розділ загальногосподарського плану підприємства (на всю номенклатурупродукції);

2) за об'єктом

–корпоративні (загалом на підприємство);

–дивізіонні (на підрозділ підприємства);

–бізнесові (за напрямком діяльності підприємства); за предметом

–цільові (планування загальних, стратегічних, тактичних і оперативних цілеймаркетингової діяльності);

–предметні (планування досліджень, персоналу тощо);

3) за спрямованістю процесу розробки – «згори – вниз», «знизу – вгору»,«цілі вниз – плани вгору».

Маркетинговийстратегічний план – це документ, де зафіксовані глобальні програми, напрями іцілі діяльності із заз-наченням засобів реалізації плану, виконав-чих структур,реальних виконавців. Базу-ється на аналізі динамічних показників роз-виткуфірми і її потенційних можливос-тей на аналізі ринкової ситуації та оцінкахпрогнозу розвитку ринку.

Мета стратегічного планування – створення іреформування бізнесу і товарів підприємства, спрямоване на успішний розвиток.

Маркетинговестратегічне планування відбувається на 2 або 3 рівнях залежно від того, в однійчи кількох сферах діяльності присутня компанія, один чи кількох сферахдіяльності присутня компанія, один чи кілька товарів виготовляє:

·                      на корпоративному рівні (на рівні компанії);

·                      на рівні стратегічної бізнес – одиниці СБО (стратегічногогосподарського підрозділу);

·                      на рівні товару.

Стратегічне планування потребує дотримання трьохосновних умов.

Перша: управління діяльністю підприємствабазується на принципах управління інвестиційним портфелем, тобто кожнийнапрямок діяльності підприємства має свій потенціал отримання прибутку,відповідно до якого і розподіляються ресурси.

Друга: ретельна оцінка перспектив кожного виду діяльності,вивчення показників ринкового зростання і позиції підприємства на конкретномуринку.

Третя: стратегія. Для кожного бізнесупідприємством розробляється план досягнення довгострокових цілей. Єдиноїоптимальної стратегії для всіх підприємств галузі не існує.

Тактичниймаркетинговий план – це детальна схема і розрахунок вартості конкретних заходів,необхідних для досягнення цілей, визначених на перший рік у стратегічномумаркетинговому плані. Тактичний план складається на рік. Успішні компанії зазвичайзавершують розробку стратегічного плану до початку складання тактичного плану.

Тактичне планування для досягненнянайближчих цілей підприємства передбачає розробку поточних програм дій,бюджетів і планів прибутку, які доводяться до кожного підрозділу підприємства,і по кожному підрозділу встановлюється оперативний контроль за їх виконанням.

Тактичні плани розробляються на найближчірік-півтора і протягом цього терміну систематично здійснюються ревізії.

Тактичнепланування здійснюється поетапно


/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Маркетингові дослідження

  /> /> /> /> />

Визначення тактики (яких дій слід вжити і чому)

  /> /> /> /> /> /> /> />

Розробка оперативного плану: хто, що, де, коли повинен робити?

  /> <td/> /> /> /> /> <td/> <td/>

Бюджет

  /> <td/> <td/> <td/> /> /> /> /> />

Реалізація оперативного плану

  />

Рисунок 1.3 – Процес тактичногопланування

 

Визначення бюджету маркетингу передбачаєрозрахунок сукупних витрат на здійснення всіх функцій маркетингової діяльності.

У розробці бюджету використовують два методипланування:

·         наоснові цільового прибутку;

·         наоснові оптимізації прибутку (функція реакції збуту).

Реалізаціяоперативного плану здійснюється за допомогою інтеграції і координації робіт ізрозподілу, продажу, реклами і стимулюванню збуту та ін.

Планування «згори– вниз» означає, що вище керівництво підприємства визначає цілі і встановлюєплани для нижчих рівнів – підрозділів, філій тощо. Прихильники цього видупланування вважають, що персонал середньої та нижчої ланки управління віддаєперевагу такій ситуації, коли ним керують. Такий метод використовують компанії,корпорації, особливо при виконанні урядових замовлень.

Методпланування «знизу – вгору» передбачає, що різні підрозділи компанії(корпорації) розроблюють власні цілі та плани, які ґрунтуються на максимумітого, що вони, на їх думку, можуть зробити. Сукупність таких планів затверджуєвище керівництво фірми. Перевага такого виду планування полягає в тому щопідрозділи відповідальніше підходитимуть до виконання роботи, яку вони саміпланували.

Можливийметод планування, коли вище керівництво визначає загальну мету своєї компаніїна основі реальних можливостей. Керуючись цією метою, окремі підрозділи фірмирозроблюють плани, які затверджує вище керівництво. Метод дістав назву «цілівниз – плани вгору»; використовується здебільшого компаніями, які вибрали йогоосновною формою планування на рік.


2. Діагностика умовфункціонування підприємства

 

2.1Аналіз тенденцій ринку

Українськийринок соків з року в рік демонструє активне зростання, що, як правило, такожвластиво галузям, що розвиваються.

Споживаннясоків в Україні щороку збільшується на 25–30%. Загальний обсяг продажу в 2007-му– 750 млн л. На душу населення припадає тільки 14 л на рік – ринок далекийвід насичення.Підвищенітемпи зростання торік не в останню чергу пов’язані з ефективною маркетинговоюстратегією гравців ринку, орієнтованою на доступність сокової продукції.

Зниженнятемпів зростання очікується не раніше ніж 2011 року, тоді ж остаточносформується перша п’ятірка гравців ринку. На сьогоднішній день близько 90% ринкуСНН забезпечують чотири національних оператори – «Сандора» (ТМ Sandora (Classіc, Gold, «Фрукти світу», «Свіжіягоди», «Українська класика»), «Дарунок», «Садочок», «Біла упаковка» (ОЗДП), «Сандорик»),«Вітмарк-Україна» (ТМ Jaffa, «Біла упаковка» (НЗДП), «Соковита»), «Ерлан» (ТМ «Біола», «Прем'єра»),«Рідна марка» (ТМ «Мрія», «Морс Лісова ягода», «Самий сік»).Правильно обранаполітика присутності у всіх магазинах, кіосках і навіть на заправних станціяхдозволила компанії «Сандора» вийти в лідери 6 років тому. На сьогодні їїпродукція під сьома торговими марками (ТМ) займає 47% ринку соків. Річніобороти компанії досягли мільярда гривен. Друге місце (25%) посідає СП«Вітмарк-Україна» з ТМ Jaffa. Ця компанія розвивалася послідовно,не хапаючи зірок з неба. Але споживача вона підкуповує тим, що виробляєсік на лініях, де випускається дитяче харчування. Замикає трійку лідерівкомпанія «Ерлан» з ТМ «Соки «Біола». Серед інших виробників соків слід виділити компанію«Вінніфрут» з двома-трьома відсотками ринку. Вона однією з перших почалавипускати соки з тропічними смаками у трилітровому скляному посуді,розраховуючи на людей з відносно низьким рівнем доходів. Це дозволилосуттєво збільшити виробництво і втриматися на четвертій-п’ятій позиціїсеред виробників. Якщо порівнювати споживання соків в Україні з іншимидержавами, то виробникам здається є куди розвиватися. Але сьогодні це зробитискладніше. Однією з головних проблем ринку, обсяг якого минулого рокуоцінювався у 580 мільйонів літрів чи 1,5–2 млрд. дол., стає дефіцит якісноїсировини. Тому ціни на фрукти та концентрат постійно зростають, щопризводить, при «заморожуванні» рентабельності виробництва на рівні 20–30%,до збільшення вартості пакета або пляшки соку.

У пошукахзбереження власного споживача виробники вдаються до розширення асортиментуі пропозиції так званих функціональних напоїв. Так роблять у всьому світі. Цеспеціальні соки для дітей, вагітних, літніх людей, спортсменів чи студентів.Дитячу тему розвивають майже усі виробники. «Сандора» запропонувала малюкам ТМ«Сандорік», компанія «Рідна марка» випустила серію «Прикольні фруктики», а «Вінніфрут»– «Вінні-Вітаміні». У деяких виробників є навіть бажання класти у пляшку дитячуіграшку, але поки що ніхто на це не спромігся.

Продажісоків в Україні, у минулому році виросли усього на 5% – підрахували учасники ринку.Так, за їхніми словами, якщо від січня до липня 2008 го року соків продали на 10%більше, ніж за аналогічний період позаминулоріч, то вже у другому півріччідинаміка різко уповільнилася. А у деяких компаній навіть спостерігалося падіння – на 5 ібільше відсотків. Це пов’язано із падінням купівельної спроможності і зміноювподобань покупців на тлі складної економічної ситуації.

Унайближчі кілька років за збереження нинішніх темпів зростання експертиочікують на ринку СНН посилення всіх видів конкуренції, зокрема нецінової,появи нових смаків, розмаїття упаковок, посилення стандартів якості продукції. При цьому, за словамиоператорів, на бурхливе зростання слід очікувати в сегменті функціональних СНН(спортивні, енергетичні), що розраховані на вузьку цільову аудиторію. Крімтого, триватиме кооперація із суміжними ринками, такими як молочний, – наукраїнському ринку вже успішно просуваються соково-молочні напої.

Увсіх регіонах і в столиці основна частка продажу припадає на 100% натуральнімоносоки і нектари, передусім мультифруктові, апельсинові, томатні, яблучні,персикові, виноградні й ананасові. Утім, SWOT-аналіз і моніторинг ринку свідчать про те, що вмістах-мільйонниках спостерігається зростання інтересу населення до овочевихсоків, екзотики і міксів, що поєднують, на перший погляд, несумісні смаки,наприклад, гарбузово-апельсиновий або морквяно-березовий.

Зміна сезонівмайже не позначається на купівельних уподобаннях – лише на обсягах продажу.Піком продажу є період з березня до червня – до появи свіжих фруктів. Персик іабрикос можна назвати винятком, оскільки сік з цих фруктів запитаний аж допояви свіжих персиків і абрикосів, тобто до серпня.

Зазвичайпроцес уведення нового «соковитого» товару займає близько двох-трьох тижнів. Досвід продажу соків уфаст-фудах, ресторанах і кафе показує, що широка гама соків не дає ефективногопродажу (тобто приросту при розширенні асортименту соків). У ресторанах, кафе,фаст-фудах доцільніше пропонувати три види соків. У фаст-фудах, як правило,найбільше купують томатний і апельсиновий соки, в деяких ресторанах швидкогообслуговування ставку роблять також на персиковий або яблучний сік. У барахкраще реалізуються соки, які використовуються як інгредієнти коктейлів – апельсин,ананас, мультивітамін, томат і вишня. А одне з останніх маркетинговихдосліджень засвідчило підвищення попиту з боку відвідувачів барів і ресторанівна соки преміум-класу.


Таблиця2.1. – Покупецьвіддає перевагу апельсину і яблуку

Покупець віддає перевагу апельсину і яблуку* Назва соку Щодня

2–3 рази
на тиждень

1 раз
на тиждень

Частота купівлі, %1 раз на два тижні 1 раз на 2–3 тижні Рідше Ніколи Томатний 1,50 6,33 10,83 8,00 12,67 21,17 39,50 Яблучний 2,50 6,83 12,50 9,67 10,67 22,83 35,00 Ананасовий 1,33 6,67 7,33 8,33 12,33 23,67 40,33 Виноградний 0,83 1,83 7,00 7,83 9,67 23,33 49,50 Манго 1,17 3,00 6,00 8,17 8,83 21,67 51,17 Персиковий 1,33 5,33 10,83 9,83 14,50 22,17 36,00 Апельсиновий 2,50 12,00 14,00 13,00 16,17 21,33 21,00 Мультивітамін 4,33 10,83 14,50 10,17 15,17 15,67 29,33 *Частота покупки соку залежно від смаку. За даними Pulse

2.2Характеристика діяльності підприємства

Корпорація«Рідна Марка» об'єднує високотехнологічні українські підприємства, яківиробляють продукти харчування, що відповідають світовим стандартам якості. Воснові концепції її розвитку – досвід інтегрування європейської культуривиробництва й споживання в українські умови.

CьогодніКорпорація «Рідна Марка» активно створює, розвиває й просуває власні торговімарки та продукти для кінцевих споживачів, фокусуючись на ринку В2С (Businessto Customers). Базис позиціювання Корпорації на вітчизняному ринку – лідер угалузі іноваційності, якості та широти асортименту продукції, що випускається.

Торговамарка «Мрія» створена спеціально для того, щоб радувати своїх шанувальників.Різноманітними смаками, корисністю, натуральністю, свіжістю. У соках «Мрія»зібрана вся радість, позитив і енергія фруктів. Тут зібрані всі найулюбленішісмаки та запропоновані нові, незвичайні. Серед усього цього розмаїття чудовихнатуральних смаків кожний наш споживач зможе знайти свій: неповторний,найсмачніший і найулюбленіший сік.

Васортименті ТМ «Мрія» Ви зможете знайти:

•Натуральні 100% соки без цукру;

•Соки з добірних фруктів Флориди, Бразилії, Філіппін, Іспанії, України та ін.;

•Соки з натуральною м'якоттю;

•Корисні, оригінальні й смачні, популярні сьогодні в усьому світі фруктовісуміші (мікси);

•Соки спеціально для дітей (натуральні, корисні й водночас – веселі та потішні);

•Найзручніші види та формати упаковок;

•Тільки високу якість і натуральність продукції;

•Дбайливо збережений смак свіжих фруктів;

•Нашу любов і турботу про свого споживача.

Сьогодніпід ТМ «Мрія» виробляються 4 оригінальні серії сокових продуктів:

•«Мрія. Надзвичайні фрукти»

•«Мрія. Соки з м'якоттю»

•«Мрія. Прикольні фруктики»

•«Мрія. Природні мікси»

Таблиця2.2 – Асортимент соків ТМ «Мрія»

«Мрія. Надзвичайні фрукти»

«Мрія.

Соки з м'якоттю»

«Мрія. Прикольні фруктики»

«Мрія. Природні мікси»

 

Вміст упаковки 1 л Вміст упаковки 1 л Вміст упаковки 0,2 л Вміст упаковки 2 л

Надзвичайний мускатний виноград

Надзвичайний Ананас

Надзвичайний Апельсин

Надзвичайний Грейпфрут

Надзвичайний Гранат

Надзвичайний Томат

Надзвичайний Мультифрукт

Надзвичайне Зелене Яблуко

Надзвичайний Персик

Надзвичайна Вишня

Надзвичайний Сицилійський Апельсин

Надзвичайний Манго

Надзвичайна Полуниця

Надзвичайний Червоний Виноград

Надзвичайний Лимон-Лайм

Морквина – яблуко з м’якоттю

Полуниця – яблуко з м’якоттю

Смородина – яблуко з м’якоттю

Червоне яблуко з м’якоттю

Мультифрукт із м’якоттю

Прикольне Яблучко

Прикольна Апельсинка

Прикольний Ананасик

Прикольна Полуничка

Прикольний Мультик

Прикольний Персик

Прикольна Виноградинка

Прикольна Вишенька

Садовий

Садово-ягідний

Овочевий

Мультифруктовий

Цитрусовий

Екзотичний

Сировина,яку ТМ «Мрія» використовує для виробництва сокової продукції, надходить зНімеччини, Голландії, Ізраїлю; використовується також і сировина українськогопоходження. Сировина іноземного виробництва надходить на комбінат узамороженому стані й лишається такою до розливу. Цей спосіб транспортуваннясировини, безумовно, є найдорожчим, але саме він дозволяє зберігати всіпервісні якості, що їх мали фрукти до переробки. Це найбільш надійний спосібзбереження всіх вітамінів і мінералів, що містяться в фруктах, і створеннянатуральних, високоякісних сокових продуктів

Риноксокової продукції України характеризується сьогодні досить високим рівнемконкуренції, який викликаний, в першу чергу, значними розбіжностями міжреальною місткістю ринку та виробничими потужностями сокової галузі. Низькакупівельна спроможність потенційних споживачів та недостатньо сформованакультура споживання соків в Україні загострюють конкуренцію між вітчизнянимивиробниками цієї продукції.

Здавалосяб, найбільше значення за складної економічної ситуації в країні мало б належатиціновій конкуренції, проте місцеві постачальники сокової продукції продовжуютьміцно утримувати позиції в одній ціновій ніші та більше уваги приділяють самезаходам нецінової конкуренції.

Найбільшічастки ринку та найміцніші конкурентні позиції належать таким торговим маркам,як «Сандора» (ТМ Sandora (Classіc, Gold, «Фрукти світу», «Свіжі ягоди», «Українськакласика»), «Дарунок», «Садочок», «Біла упаковка» (ОЗДП), «Сандорик»), «Вітмарк-Україна»(ТМ Jaffa, «Біла упаковка» (НЗДП), «Соковита»), «Ерлан» (ТМ «Біола», «Прем'єра»),«Рідна марка» (ТМ «Мрія», «Морс Лісова ягода», «Самий сік»).
Як мінімум між чотирма виробниками соків існує достатньо жорстка конкуренція.При цьому, на позиції будь-якого з лідерів готові наступати дрібніші гравці.Гостра конкурентна боротьба на сьогоднішній день не прогноз, але реальністьсокового ринку. Вірогідність появи нових крупних гравців ніколи не вартонедооцінювати, але вона все ж таки невелика.

Аналітикамипроаналізовано стан ринку і виявлено, що існує незадоволений попит споживачівна продукцію, а саме на соки, тобто висока необхідність у створенні фірми, якаб задові льняна потреби споживачів, за якістю та доступною ціною. На основіцього створено фірму «Мрія», яка виготовляє високоякісні натуральні соки васортименті і реалізує продукцію за помірними цінами.

Наоснові проведеного сегментування ринку фірмою за двома змінними і відборуцільових сегментів, ми виявили, що рівень доходів споживачі є середній, а товардоступний для всіх вікових категорій.

Фірма«Мрія» займається виготовлення натуральних соків. За своєю характеристикою – цеє споживчий товар, або товар широкого вжитку. Тобто це товар повсякденногопопиту, який купують часто, без особливих розумів та з мінімальними зусиллямищодо порівняння їх між собою.

Основноювигодою від використання а в даному випадку вживання товару для споживачів є тещо натуральний сік «Мрія» є дуже корисним для здоров'я доросли і дітей. Товархарактеризується високою якістю, надійністю, неперевершеними смаком та користю,зручною упаковкою та помірною ціною.

Томупозитивні якості товару викликають ряд конкурентів на ринку товарів. Товар єконкурентно спроможним на українському ринку і користується попитом, назакордонному ринку. Другий рівень передбачає розроблення щодо внутрішньої ізовнішньої упаковки товару.

Одниміз важливих елем елементів розроблення товару є упаковка, яка в умовахрозвинутого ринку стає дедалі дійснішим інструментом маркетингу, складовоюіміджу підприємства і предметом новаторського пошуку.

Вартістьупаковки в середньому становить 10% ціни товару, тобто 70 – 80 коп.

Споживачівіддають свою перевагу картоновій упаковці (40%) та поліетиленовій – 20%, рештарозділилася між пластиком і папером.

Провівшианкетування, ми дійшли висновків, що для 70% споживачів відіграє роль фірмовеім'я у прихильності до виробу.

Вподобанняспоживачів щодо соків грунтуються сьогодні, насамперед, на їх купівельнихможливостях, а не на прихильності до тих чи інших видів напоїв. Тож бажанняспоживати та реальне споживання з цієї причини не співпадають.

Як свідчать результати маркетингових досліджень, основнимиспоживачами соку є молоді люди віком 18 – 25 років, які проживають у містах. Іхоча соки як продукт цінують однаковою мірою й чоловіки та жінки, проте за кількістюспоживачів все ж таки переважають жінки.

Основні мотивації споживання соків серед міського населеннярозподіляються наступним чином:

·          як джерело вітамінів – 48,3%

·          як натуральний продукт – 26,1%

·          як смачний напій – 8,6%

·          як вітчизняний продукт – 3,4%

·          як напій, що втамовує спрагу – 3,0%

Дослідження купівельної поведінки споживачів свідчать проневисокий ступінь їх прихильності до певної торгової марки. Були визначені такітипи покупців стосовно їх ставлення до торгових марок:

·          покупці, які орієнтовані на одну марку – 6,7%.

·          покупці, які орієнтовані на 2–3 визначені марки – 41,4%.

·          нестійкі споживачі – 34,1%.

Щодо смакової прихильності споживачів, то найбільшу перевагуукраїнські споживачі надають апельсиновому, томатному, яблучному, персиковому,ананасовому, мультивітамінному, абрикосовому соковим смакам. Компанія «Мрія» вякості свого цільового сегменту розглядає споживачів віком:

·          18–25 років, що становить 60%;

·          26–40 років – 20%;

·          41–65 років – 20%.

Наші споживачі віддають перевагу простим сокам (75%), ніж зм'якоттю (25%). Хоча найбільш популярними залишаються натуральні соки танектари, стрімко зростає попит на мікси, які включають дві та більше складові.У таких напоях приваблює, насамперед, незвичайний смак, якого вдається досягтиза рахунок змішування різних, на перший погляд несумісних, інгредієнтів.

Таблиця 2.3 – Структура споживання вітамінної продукції в Українів 2009 р.

Вид соку

Натуральні (100%) соки Нектари Морси (сік + пюре) Напої (вміст соку менше 25%)

%

59% 37% 3% 1%

У нас представлена тільки мала частка того, що може входити досокової категорії напоїв. Смаки споживачів зараз цілком сформовані пропозицієюна ринку. Це говорить про те, що якщо виробники докладатимуть зусилля дляпросування того чи іншого виду продукції, їм удасться сформувати лояльнуаудиторію.

Мода на здоровий спосіб життя, яка припускає споживання кориснихпродуктів, уже котрий рік підтримує стабільний попит на соки. Рівень споживаннявітамінних напоїв в Україні зростає щорічно. Прогнозується динаміку зростанняданого ринку в 20–25% на рік.

Збільшення відбувається за рахунок розвитку культури споживаннясокової продукції, у тому числі завдяки залученню громадян, які раніше її некупували. Як показують дані досліджень, основними мотивами для споживання соківє турбота про власне здоров'я (57,7%) і бажання одержати задоволення (38,3%),тоді як, приміром, у випадку з морсами та соковмісними напоями покупкаобумовлена, у першу чергу, прагненням угамувати спрагу (32%) або спробуватиновий смак (12%). При цьому найбільш динамічно підвищується попит на нектари(вміст натурального соку і води 50:50) – за рік їхній продаж збільшився якмінімум на 20%. Експертів надихає і великий потенціал даного ринку.

Таблиця2.4 – Корпорація спеціалізується на оптовій реалізації соків.

Код

Назва

Од.в.

Фас.

Цiна 1

Цiна 4

9423 Нектар «Мрія» /вишня/ 1 л пл. 1 X 12 3.84 3.84 3828 Нектар «Мрія» /вишня/ 200 гр/36 шт пл. 1 X 36 1.09 1.09 18209 Нектар «Мрія» /лимон-лайм/ 1 л пл. 1 X 12 3.84 3.84 5113 Нектар «Мрія» /манговий/ 1 л пл. 1 X 12 3.84 3.84 3827 Нектар «Мрія» /мультифрукт/ 200 гр/36 шт пл. 1 X 36 1.11 1.11 2000 Нектар «Мрія» /мультифруктовий/ 1 л пл. 1 X 12 3.84 3.84 1999 Нектар «Мрія» /персиковий/ 1 л пл. 1 X 12 3.84 3.84 3678 Сік «Мрія» /ананас/ 200 гр/36 шт пл. 1 X 36 1.09 1.09 1993 Сік «Мрія» /ананасовий/ 1 л пл. 1 X 12 3.84 3.84 3679 Сік «Мрія» /апельсин/ 200 гр/36 шт пл. 1 X 36 1.09 1.09 1994 Сік «Мрія» /апельсиновий/ 1 л пл. 1 X 12 3.84 3.84 1995 Сік «Мрія» /виноградний/ 1 л пл. 1 X 12 3.84 3.84 3682 Сік «Мрія» /виноградний/ 200 гр/36 шт пл. 1 X 36 1.09 1.09 1996 Сік «Мрія» /грейпфрутовий/ 1 л пл. 1 X 12 3.84 3.84 1997 Сік «Мрія» /томатний/ 1 л пл. 1 X 12 3.84 3.84 3824 Сік «Мрія» /яблуко/ 200 гр/36 шт пл. 1 X 36 1.11 1.11 1998 Сік «Мрія» /яблучний/ 1 л пл. 1 X 12 3.84 3.84

Таблиця 2. 5 – Роздрібна торгівля ТМ «Мрія»

Назва

Ціна одиниці

Нектар Мрія вишня 1 л 8.18 Нектар Мрія екзотичный 2 л 12.53 Нектар Мрія клубника 1 л 8.18 Нектар Мрія лимон-лайм 1 л 8.18 Нектар Мрія манго 1 л 7.65 Нектар Мрія мультіфрукт 0,2 л 2.10 Нектар Мрія мультіфрукт 1 л 8.18 Нектар Мрія персик 1 л 8.18 Нектар Мрія Прикольний персик 0,2 л 2.10 Нектар Мрія Прикольна клубника 0,2 л 2.10 Нектар Мрія цитрусовый 2 л 10.75

ТМ «Мрія» значну увагу приділяє формуванню власної політикирозповсюдження. Регіональні дилери працюють на умовах консигнації. Рекламніматеріали розподіляються серед них в залежності від коефіцієнту їх обсягупродажу та перспектив зростання загального обсягу продажу соків у даномурегіоні. Як правило, вся сокова продукція надходить у роздрібну мережу наумовах попередньої оплати або оплати за фактом поставки, 7-денна відстрочкаоплати надається лише тим підприємствам, з якими налагоджені тісні партнерськістосунки.

Фірма «Мрія» рекламує свій товар на телебаченні, радіомовленні, атакож у пресі, радіо, Інтернет. Реклама на телебаченні їде по усім каналам,створюючи яскравий і неповторний образ нового продукту. Водночас іншіінструменти поширення реклами сприяли якомого повнішому засвоєнню цього образу.Рекламу компанії споживачі можуть побачити у Інтернеті та на сайті. Протягомтільки одного року (2006) були проведені відразу 2 широкомасштабні рекламнікампанії з перепозиціонування ТМ «Мрія». Рекламу для ТМ «Мрія» здійснювалатворча група Продакшн: ESSE HOUSE у 2004 році та 2006 році. На початку 2008року стартувало відразу 3 рекламних і одна PR-кампанія.

Рекламне звернення є центральним елементом усієїреклами. Комплекс рішень щодо рекламного звернення охоплює широке коло питань,пов'язаних з творчим процесом: пошук ідеї звершення. Мотивові і аргументів,стильове вирішення звернення, написання рекламного тексту, сценарію, йоговтілення у рекламному ролику. Стратегія просування сокових брендів, має однуособливість: аудиторія вкрай рідко вірить прямій рекламі. Тому ми вибираємоіндивідуальні способи просування. Наприклад, багато уваги приділяємо«сарафанному радіо», оскільки цільова аудиторія більше довіряє друзям ізнайомим. Після цієї комунікації весь подальший розвиток залежить уже відякості продукції.

До заходів стимулювання збуту фірма використовуєзнижки цін, конкурси, купони. Більшість із них містить чітку пропозицію негайнозробити імпульсну покупку.

Кожне підприємство мусить формувати свійефективний комплекс маркетингових комунікацій, ураховуючи велику кількістьфакторів, зокрема характер продукту і тип ринку, стадію життєвого циклу товару,обрану стратегію його просування.


3. Розробка маркетинговогоплану для ТМ «Мрія»

 

Зміст

1)Пояснювальна записка.

2)Загальні відомості про компанію.

3)Стратегічний напрям і план.

4)Ситуаційний аналіз.

5)Товарно – ринкова орієнтація.

6)Програма маркетингу.

7)Фінансові показники.

8)Організаційна структура.

9)Реалізація плану.

10)Оцінювання і контроль плану.

Додатки.

1)Пояснювальна записка.

ТМ «Мрія» одна з найпопулярніших маркок в Україні. Це натуральні100% соки і нектари гарантовано високої якості. У виробництві продукціїТМ «Мрія» використовуютьсянайновітніші технології, що забезпечує європейський рівень якості соків. ТМ «Мрія» – це добірна сировина –кращі плоди фруктів, овочів, ягід.

Торгова марка«Мрія» створена спеціально для того, щоб радувати своїх шанувальників різноманітними смаками,корисністю, натуральністю, свіжістю.

Пропонуючи нашим споживачам таклієнтам найздоровіші і найкращі напої, тим самим збільшуючи акціонернувартість компанії та рівень задоволеності наших співробітників та хочемо бути компанією№1. Ми ставимо мету і досягаємо її. Стратегічним завданням на наступні 4 роки єрозширення частки на ринку соків до 15% або більше.

Нашіконкуренті переваги:

·          Натуральні 100% соки без цукру;

·          Соки з добірних фруктів Флориди, Бразилії, Філіппін, Іспанії,України та ін.;

·          Соки з натуральною м'якоттю;

·          Корисні, оригінальні й смачні, популярні сьогодні в усьому світіфруктові суміші (мікси);

·          Соки спеціально для дітей (натуральні, корисні й водночас – веселіта потішні);

·          Найзручніші види та формати упаковок;

·          Тільки високу якість і натуральність продукції;

·          Дбайливо збережений смак свіжих фруктів;

·          Ми передаємо любов і турботу нашим споживача.

У ТМ «Мрія» сильні сторони переважають надслабкими. До сильних сторін належать: висока активність керівництва компанії,здатність до інновацій, відома торгова марка, хороша якість продукції тавідносно невисока ціна, атакуючий маркетинг, добре налагоджена системарозповсюдження.

Слабкі сторони: велика кількість конкурентів,неточність сегментації ринку, недостатні фінансові ресурси.

Можливості: зростання культури споживання соків,високий рівень знання ТМ «Мрія», динамічна маркетингова політики ТМ «Мрія» йрозвиток взаємовигідного співробітництва, завоювання 12% ринку через 2 роки,сприятлива фіксальна політика держави, що зменшує конкурентний тиск з бокусокової продукції, незначна кількість небезпечних конкурентів.

Загрози: фінансова криза, висока чутливістьспоживача до ціни, зростання рівня конкуренції, неврожай фруктів, як наслідокпідвищення ціни на сировину.

Більш детальну інформацію ви можете розглянути вSWOT – аналізі.

Основні тенденції:

Галузьі конкуренти. Український ринок соків з року в рік демонструє активнезростання. Зниження темпів зростання очікується не раніше ніж 2011 році. Насьогоднішній день близько 90% ринку СНН забезпечують чотири національнихоператори – «Сандора» (ТМ Sandora (Classіc, Gold, «Фрукти світу», «Свіжі ягоди»,«Українська класика»), «Дарунок», «Садочок», «Біла упаковка» (ОЗДП), «Сандорик»),«Вітмарк-Україна» (ТМ Jaffa, «Біла упаковка» (НЗДП), «Соковита»), «Ерлан» (ТМ «Біола»,«Прем'єра»), «Рідна марка» (ТМ «Мрія», «Морс Лісова ягода», «Самий сік»).Однієюз найбільш актуальних проблем галузі є дефіцит вітчизняної сировини длявиробничих потреб. За таких умов українські виробники соків і нектаріворієнтуватимуться переважно на імпортну сировину, а це приведе до подорожчаннякінцевої продукції, що, може відбитися на купівельній спроможності рядовогоспоживача.

Компанія.Сьогодні спеціалізацією ТМ «Мрія» є виробництво традиційних та інноваційнихсоків та нектарів. Компанія «Мрія» продовжує розширювати виробничі потужності,впроваджуючи сучасні системи керування якістю й безпекою виробництва засвітовими стандартами ISO, GMP, HACCP та ін. Сокові виробничі потужності ТМ «Мрія» оснащенівисокопродуктивними лініями з виробництва натуральної сокової продукції високоїякості. Завдяки технології т. зв. «безконтактного виробництва», всітехнологічні процеси було комп'ютеризовано.

Споживачі.Вподобання споживачів щодо соків грунтуються сьогодні, насамперед, на їхкупівельних можливостях, а не на прихильності до тих чи інших видів напоїв. Яксвідчать результати маркетингових досліджень, основними споживачами соку ємолоді люди віком 18 – 25років.

Товарно– ринкова орієнтація.

Вихіді закріплення нової продукції ТМ «Мрія» на ринок соків забезпечуватиметься зарахунок: розширення асортименту сокової продукції на ринку; задоволеннязростаючого попиту споживачів; завоювання більшої долі на ринку соків;формування товарного асортименту відповідно до запиту споживачів; забезпеченняконкурентоспроможності товару; проведення PR-кампанії; змінна дизайну упаковки;розробки каналів збуту; розробка бренду.

Відмінніхарактеристики:

-          Натуральні 100% соки без цукру;

-          Соки з добірних фруктів Флориди, Бразилії, Філіппін, Іспанії,України та ін.;

-          Сокові виробничі потужності Корпорації оснащенівисокопродуктивними лініями з виробництва натуральної сокової продукції високоїякості.

-          Соки з натуральною м'якоттю;

-          Корисні, оригінальні й смачні, популярні сьогодні в усьому світіфруктові суміші (мікси);

-          Соки спеціально для дітей (натуральні, корисні й водночас – веселіта потішні);

-          Найзручніші види та формати упаковок;

-          Тільки високу якість і натуральність продукції;

-          Дбайливо збережений смак свіжих фруктів;

-          Ми передаємо любов і турботу нашим споживача;

-          Сировинаіноземного виробництва надходить на комбінат у замороженому стані й залишається такою до розливу.Цей спосіб транспортування сировини, безумовно, є найдорожчим, але саме віндозволяє зберігати всі первісні якості, що їх мали фрукти до переробки. Ценайбільш надійний спосіб збереження всіх вітамінів і мінералів, що містяться вфруктах, і створення натуральних, високоякісних сокових продуктів

-          фокусується на ринку В2С;

-          ціна упаковки становить 10% від загальної ціни;

Стратегія просування сокових брендів, маєособливість аудиторія вкрай рідко вірить прямій рекламі. Ми вибираємоіндивідуальні способи просування багато уваги приділяємо «сарафанному радіо»

Програма маркетингу

Програмамаркетингу складаеться з таких стратегій:

·          Товарна стратегія

·          Комунікаційна стратегія

·          Стратегія розповсюдження

·          Цінова стратегія.

Фінансовіпоказники.

Плануетьсязбільшення випуску продукції на 40% і, як наслідок, ріст

прибутку.

Організаційнаструктура

Організаційнаструктура управління на підприємстві «Мрія» представляє собоюлінійно-функціональну структуру та відображає цілі та завдання підприємства,дозволяє взаємодіяти з зовнішнім середовищем, продуктивно та цілеспрямованорозподіляти та направляти сили працівників в досягненні своїх завдань з високоюефективністю.

Виконанняплану.

Компаніярозробила виконання плану у три етапи, кожен етап

починаєтьсяз початком нового календарного року.

Оцінювання іконтроль виконання плану

Длякожного етапу реалізації плану передбаченні певні заходи, що

будутьздійснені, обґрунтовується їх доцільність та влучність часу введення:досліджується поєднання між витратами виходу нового бренду на ринок обсягамипродажу товару. У разі появи можливості провалу тих чи інших етапів вживаютьсязаходи з метою їх запобігання.

2)Загальні відомості про компанію.

Корпорація«Рідна Марка» була заснована в Києві в 2000 р. Стратегія нашого розвиткубазується на нарощуванні спеціалізованих виробничих потужностей, цільовомумаркетингу та побудові розгалуженої дистриб'юторської мережі. СьогодніКорпорація «Рідна Марка» активно створює, розвиває й просуває власні торговімарки та продукти для кінцевих споживачів, фокусуючись на ринку В2С (Business to Customers). Базиспозиціювання Корпорації на вітчизняному ринку – лідер у галузі іноваційності,якості та широти асортименту продукції, що випускається.

Створенафірма «Мрія», яка виступає виробником продукції першої необхідності длядорослих і дітей натуральних соків «Мрія». Торгова марка «Мрія» створена спеціально длятого, щоб радувати своїх шанувальників. Різноманітними смаками, корисністю,натуральністю, свіжістю. У соках «Мрія» зібрана вся радість, позитив і енергіяфруктів. Тут зібрані всі найулюбленіші смаки та запропоновані нові, незвичайні.Серед усього цього розмаїття чудових натуральних смаків кожний наш споживачзможе знайти свій: неповторний, найсмачніший і найулюбленіший сік. Фірма «Мрія» плануєвийти на ринок продуктових товарів з новою продукцією. А саме натуральний сікякий виготовлений з натуральних екологічно чистих продуктів. Який міститьвуглеводи – 11,0 г, білки – 0,4 г. Енергетична цінність – 48 ккал. А такожкорисні для здоров'я, калій, натрій, кальцій, магній, залізо.В асортименті ТМ«Мрія» Ви зможете знайти:

•Натуральні 100% соки без цукру;

•Соки з добірних фруктів Флориди, Бразилії, Філіппін, Іспанії, України та ін.;

•Соки з натуральною м'якоттю;

•Корисні, оригінальні й смачні, популярні сьогодні в усьому світі фруктовісуміші (мікси);

•Соки спеціально для дітей (натуральні, корисні й водночас – веселі та потішні);

•Найзручніші види та формати упаковок;

•ТІЛЬКИ високу якість і натуральність продукції;

•Дбайливо збережений смак свіжих фруктів;

•Нашу любов і турботу про свого споживача.

Сьогодніпід ТМ «Мрія» виробляються 4 оригінальні серії сокових продуктів:

•«Мрія. Надзвичайні фрукти»

•«Мрія. Соки з м'якоттю»

•«Мрія. Прикольні фруктики»

•«Мрія. Природні мікси»

Фірма«Мрія» виступає як закрите акціонерне товариство, тобто засноване на власностіакціонерів – працівників даної фірми.

Нарахунку реалізації товарів клієнтам, ЗАТ «Мрія» – дистриб’ютори, гуртові базита роздрібні торговці за допомогою яких товар потрапляє до кінцевих споживачів.

Хронологіярозвитку пакета брендів:

лютий2001 р. – на український ринок виводиться ТМ «Мрія» – натуральні соки танектари з оригінальними смаками свіжих фруктів.

жовтень2001 р. – виведення нової ТМ «Морс Лісова Ягода» – унікальної групи сокомісткихнапоїв з лісових ягід.червень 2002 р. – поява ТМ «Маленька Мрія» –сокового продукту, розробленого спеціально для дітей.

Насоковому комплексі Корпорації працюють провідні спеціалісти України, яківпроваджують новітні технології, що дозволяють виробляти сокову продукціюпрактично без втрати корисних якостей вихідної сировини (фруктів, ягід іовочів). Завдяки ультрасучасному оснащенню підприємства та високим професійнимякостям співробітників, уся сокова продукція Корпорації «Рідна Марка» є смачнимі корисним продуктом.

Длябудь-якої фірми найголовнішим є рентабельність, тобто отримання максимальноможливого прибутку. А для будь якого споживача головним є отримання якісноготовару за доступними цінами.

Насьогоднішній день близько 90% ринку СНН забезпечують чотири національнихоператори – «Сандора» (ТМ Sandora (Classіc, Gold, «Фрукти світу», «Свіжі ягоди»,«Українська класика»), «Дарунок», «Садочок», «Біла упаковка» (ОЗДП), «Сандорик»),«Вітмарк-Україна» (ТМ Jaffa, «Біла упаковка» (НЗДП), «Соковита»), «Ерлан» (ТМ «Біола»,«Прем'єра»), «Рідна марка» (ТМ «Мрія», «Морс Лісова ягода», «Самий сік»).

3)Стратегічний напрям і план

Пропонуємонашим споживачам та клієнтам найздоровіші і найкращі напої, тим самимзбільшуючи акціонерну вартість компанії та рівень задоволеності нашихспівробітників.

Місіяфірми «Мрія»:

Створюємота пропонуємо українському споживачеві улюблені й найсмачніші соки, формуючикультуру споживання.

Використовуємоінноваційні технології й залучаємо найкращих фахівців для того, щоб стати найулюбленішоюторговою маркою та найуспішнішою компанією на ринку.

Розвиваємотрадиції, пропонуючи українцям нове, й презентуємо світові найкраще українське.

Формуємосмак!

Принципифірми «Мрія»:

Прагнемобути кращими.

Готовідо ризику.

Працюємокомандою.

Поважаємоі вимагаємо поваги

Чесні,порядні та відповідальніМи орієнтуємося на споживачаНаш головний актив – целюди.

Хочемобути КОМПАНІЄЮ №1, Лідером:

Зберегтиі закріпити лідерські позиції на соковому ринку України;

Зайнятилідерські позиції на ринку безалкогольних напоїв, розширюючи асортимент видіввиготовленої продукції;

Бутилідером у інноваціях та технологіях, якості та ефективності, неперевершеніймайстерності та професійності, сервісі для клієнтів та споживачів.

Черезполітику сегментації ринку, що її проводить фірма, втілюється у життянайважливіший принцип маркетингу-орієнтація на споживача.

Сегментаціяринку – це розподіл споживачів на групи на основі фізиці в потребах,характеристиках чи поведінці і розроблення для кожної з груп окремого комплексумаркетингу.

Сегментринку складаються із споживачів, що однаково реагують на один і той самий набірстимулів маркетингу. Правильне виділення ринкового сегмента – половинакомерційного успіху: 20-процентний сегмент певного ринку забезпечує 80%доходів та ПБ фірми. Стратегічним завданням на наступні 4 роки є розширеннячастки на ринку соків до 15% або більше.

Тм «Мрія» порівняно з 2007 роком збільшила продажсокової продукції на 35% – до 20 млн. літрів.З кожним роком цей показник стрімкозростає.

В умовахнасиченого ринку недостатню розробити новий якісний товар, встановити на ньогооптимальну ціну і вибрати ефективні канали розподілу. Дедалі більшої вагинабуває складова комплексу маркетингу – методи просування товар, під якимирозуміють сукупність маркетингових рішень, пов’язаних з комунікативністю.Система маркетингових комунікацій фірми спрямована на інформування,переконання, нагадуванням споживачам про її товар, підтримку його збуту, атакож створення позитивного іміджу фірми.

Формуваннякомунікаційної політики підприємства передбачає прийняття великої кількостірізноманітних рішень, пов’язаних із визначенням цільової аудиторії, величинирекламного бюджету, створенням ефективних текстів рекламних звернень.

Реклама – цебудь-яка платна не особистісна форма розповсюдження інформації про фірму та їїтовар. Реклама – це королева СМК.

Плануваннярекламної діяльності підприємства потребує прийняття різних рішень. Розробленнярекламної стратегії передбачає: визначення цільової аудиторії; розробленняконцепції товару; вибір засобів розповсюдження реклами; створення рекламногозвернення. Фірма«Мрія» рекламує свій товар на телебаченні, радіомовленні, а також у пресі.

Рекламнезвернення є центральним елементом усієї реклами. Комплекс рішень щодорекламного звернення охоплює широке коло питань, пов’язаних з творчим процесом:пошук ідеї звершення. Мотивові і аргументів, стильове вирішення звернення,написання рекламного тексту, сценарію, його втілення у рекламному ролику.

До заходівстимулювання збуту фірма використовує знижки цін, конкурси, купони. Більшістьіз них містить чітку пропозицію негайно зробити імпульсну покупку. Кожнепідприємство мусить формувати свій ефективний комплекс маркетинговихкомунікацій, ураховуючи велику кількість факторів, зокрема характер продукту ітип ринку, стадію життєвого циклу товару, обрану стратегію його просування.

4) Ситуаційний аналіз

Метод SWOT, який використовується для аналізу середовища, являєтьсяшироковизнаним підходом, який дозволяє провести сумісне вивчення зовнішнього івнутрішнього середовища. Методологія SWOT визначає спочатку сильні і слабкі сторони, атакож загрози і можливості, а потім встановлює ланцюг логічних зв’язків міжними, які в подальшому можуть бути використані для формування стратегіїорганізації. Длявстановлення цих зв’язків складається матриця SWOT. Стратегії у матриціформуються на основі даних з таблиці.

Таблиця3.1 SWOT-аналіз для ТМ «Мрія»

Внутрішні фактори

Сильні сторони

Слабкі сторони

Менеджмент

Досвідчене керівництво

Відома торгова марка, хороша якість продукції та відносно невисока ціна

Атакуючий маркетинг – завоювання значимої частки ринку та активна маркетингова підтримка брендів.

Добре налагоджена система розповсюдження

7% ринку

Широкий асортимент соків і нектарів, який відповідає смаковим перевагам споживача (100% цитрусові соки, соки з м'якоттю, оригінальні сокові суміші, легкі нектари, що втамовують спрагу).

Cоки на відмінну від конкурентів не містять цукру.

Соки позиціонуються в середньоціновому сегменті.

Вартість упаковки в середньому становить 10% ціни товару.

Нижча оптова ціна, ніж у конкурентів.

Вдала спроба організації мерчандайзингу

Збільшення акціонерної вартості компанії за рахунок пропозиції споживачам та клієнтам найздоровійших і найкращих напоїв.

Високоякісна сировина з Німеччини, Голландії, Ізраїлю; і українського походження, що використовує ТМ «Мрія», надходить. на комбінат у замороженому стані й лишається такою до розливу, що дозволяє зберігати всі первісні якості фруктів до переробки та є найбільш надійним засобом збереження всіх вітамінів і мінералів, що містяться в фруктах для створення натуральних, високоякісних сокових продуктів.

Велика кількість конкурентів, які працюють в даній асортиментній та ціновій ніші.

Неточність сегментації.

Недостатня кваліфікація управлінського персоналу

Недостатність фінансових ресурсів.

Маркетинг Персонал Фінанси Виробництво Дослідження та розробки

Зовнішні фактори

Можливості

Загрози

Споживачі

Зростання культури споживання соків.

Високий рівень знання споживачами торгової марки «Мрія».

Динамічна маркетингова політика ТМ «Мрія» й розвиток взаємовигідного співробітництва зі своїми партнерами дає можливість випускати смачні й корисні соки та доносити їх до споживача в усі регіони нашої країни.

Тісні стосунки з постачальниками та покупцями.

Завоювання 12% ринку через 2 роки.

На соковому комплексі ТМ «Мрія» працюють провідні спеціалісти України, які впроваджують новітні технології, що дозволяють виробляти сокову продукцію практично без втрати корисних якостей вихідної сировини.

Сприятлива фіскальна політика держави, що зменшує конкурентний тиск з боку сокової продукції іноземного виробництва.

Незначна кількість небезпечних конкурентів.

Висока чутливість до ціни та прихильність до певної торгової марки

Зростання рівня конкуренції

Фінансова криза почала позначатися на українських виробниках соків затримками розрахунків з ними торговельних мереж.

Можливий неврожай фруктів, як наслідок, підвищення ціни на сировину.

Конкуренти Постачальники Економічна ситуація Технологія Законодавство

Оскільки ринок сокової продукції постійно зростає (так, заостанній рік на 20–25%), а позиції лідерів України наскільки міцні, що не даютьрозвернутися на ринку потужним російським компаніям (про іноземні мова не йдечерез значну цінову різницю), то ТМ «Мрія» використовуючи потужну політикупросування та вдалу диференціацію продукції прагне розширити свою частку наринку сокової продукції і досягти 12% ринку. На ринку соків, по суті, один лідер – Сандора,на яку припадає майже 50% продажу. За решту 50% можна поборотися. Якщо ТМ «Мрія» продумає стратегію і якслід її профінансує, то може розраховувати на 10–12% ринку вже через два роки

Однимз найважливіших чинників зовнішнього середовища ТМ «Мрія» є демографічний,оскільки – це люди, а люди – це ринки. Беручи до уваги ті показники, згіднояких компанія визначає свій цільовий сегмент, проаналізуємо її потенційніможливості на ринку сокової продукції. З цією метою опишемо демографічнуситуацію в Україні.

За січень2009 року населення України зменшилось на 27,8 тис. осіб і на 1 лютого 2009року його кількість становила 46,1 млн. осіб.

/>

Рис. 3.1 – Динаміка кількості населення

Зменшеннянаселення відбулося виключно за рахунок природного скорочення – 28,8 тис. осіб,у той час як міграційний приріст становив 1 тис. осіб. Триває зростаннянароджуваності: у січні 2009 року в Україні народилось 42 тис. дітей, це на 0,4%більше порівняно з січнем 2008 року. Найвищий рівень народжуваності уРівненській та Волинській областях (14,1 та 14 осіб на 1000 населення,відповідно), найнижчий – у Луганській, Сумській та Черкаській (по 9,1 особи на1000 населення). Водночас зменшується смертність населення.


/>

Рис. 3.2. Динаміка народжуваності та смертності

Заданими Держкомстату, чисельність зайнятого населення віком 15–70 років усередньому за 2008 рік становила 21 млн осіб та зросла на 67,6 тис осіб. Рівеньзайнятості населення збільшився з 58,7% до 59,3%. Таке зростання відбулося яксеред міського населення (з 57,4% до 58,2%), так і серед мешканців сільськоїмісцевості (з 61,5% до 61,8%). Чисельність безробітних у середньому за 2008 рікзросла на 7,5 тис і становила 1,4 млн осіб. Рівень безробіття, визначений заметодологією Міжнародної організації праці (МОП), залишився на рівні 2007 рокута становив 6,4% економічно активного населення. Рівень безробіття в 2009 році, визначений заметодологією Міжнародної організації праці, сягне 8,5–9,0% економічно активногонаселення. Відповідно до цільового ринку споживачами соків є в основному міськенаселення віком від 18 до 25 років, однаковою мірою соки цінують як чоловіки,так і жінки. Проте, не слід забувати про те, що демографічна ситуація в країніє досить складною. Скорочення населення є негативним фактором, так якзменшується місткість ринку, що є стратегічно важливо для підприємства. Наступним є економічний.Його вплив на підприємство є особливо відчутним в разі зменшення купівельноїспроможності споживачів.


Табл. 3.2 – Основні економічні показники

Показник

2007 рік

(звіт)

2008 рік

(очікуване)

2009 рік

(прогноз)

ВВП: номінальний (млрд. грн.)

реальний темп зростання, %

712,9

107,6

996,4

106,8

1267,5

106,0

Індекс споживчих цін (%):

грудень до грудня попереднього року

116,6 115,9 109,5

Індекс цін виробників (%):

грудень до грудня попереднього року

123,3 141,5 118,5

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (млрд. грн.)

Прибуток (млрд. грн.)

Збиток (млрд. грн.)

135,9

183,0

47,1

192,8

256,3

63,5

247,4

329,8

82,4

Витрати на оплату праці, млрд. грн. 231,6 330,0 430,0

Середньомісячна зарплата

номінальна (грн.)

номінальна, скоригована на індекс споживчих цін, % до попереднього року

1351

15,0

1879

12,4

2449

17,3

Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15–70 років, у середньому за рік (млн. осіб) 20,9 20,9–21,0 20,8–20,9 Рівень безробіття населення у віці 15–70 років (за методологією МОП), % до економічно активного населення відповідного віку 6,4 6, 4 9

Активізаціяінвестиційної діяльності, розвиток вітчизняного виробництва забезпечать реальнезростання ВВП у 2009 році на рівні 6%.Передбачається утримання інфляції в межаходнозначного числа поряд із антиінфляційними заходами Уряду (прогноз інфляціїна 2009 р. – 9,5%)

У проектібюджету на 2009 рік передбачено, що фонд оплати праці у галузях зросте на 48,3%.При цьому передбачається, що розмір номінальної середньомісячної заробітноїплати сягне 2449 гривні, що на 31,4% більше порівняно з 2008 роком тавідповідає параметрам, закладеним у Генеральній угоді (не менше 25% щороку). Такепідвищення забезпечить випереджаюче зростання реальної заробітної плати (17,3%)порівняно з темпами зростання валового внутрішнього продукту (6%), що є такожвиконанням норми ГУ.

Змінив науково-технічному зовнішньому середовищі можуть поставити організацію вбезнадійно програшне конкурентне становище. Технологічні нововведення впливаютьна ефективність, з якою можна виготовляти продукцію і продавати, на те як можназбирати, зберігати і розподіляти інформацію, які послуги і нові товари очікуютьспоживачі від організації. Сьогодні спеціалізацією ТМ «Мрія» є виробництвотрадиційних та інноваційних соків та нектарів. Компанія «Мрія» продовжуєрозширювати виробничі потужності, впроваджуючи сучасні системи керування якістюй безпекою виробництва за світовими стандартами ISO, GMP, HACCP та ін. Сокові виробничі потужності ТМ «Мрія»оснащені високопродуктивними лініями з виробництва натуральної соковоїпродукції високої якості. Завдяки технології т. зв. «безконтактного виробництва», всітехнологічні процеси було комп'ютеризовано. Розлив сокової продукціїпровадиться в абсолютній чистоті та умовах стерильності. На комбінатівстановлене та функціонує високотехнологічне обладнання шведської компанії «TetraPak» (3 виробничі лінії 4-х форматів), що оснащене сучасною електронікою.Асептична технологія «Tetra Pak» дозволяє робити абсолютно натуральні соки, невикористовуючи в процесі виробництва консервантів та інших шкідливих домішок.При цьому існує можливість їх тривалого зберігання без застосуванняхолодильного обладнання. На соковому комплексі Корпорації працюють провідніспеціалісти України, які впроваджують новітні технології, що дозволяютьвиробляти сокову продукцію практично без втрати корисних якостей вихідноїсировини (фруктів, ягід і овочів). Завдяки ультрасучасному оснащеннюпідприємства та високим професійним якостям співробітників, уся соковапродукція ТМ «Мрія» є смачним і кориснимпродуктом.

Вподобанняспоживачів щодо соків грунтуються сьогодні, насамперед, на їх купівельнихможливостях, а не на прихильності до тих чи інших видів напоїв. Тож бажанняспоживати та реальне споживання з цієї причини не співпадають.

Яксвідчать результати маркетингових досліджень, основними споживачами соку ємолоді люди віком 18 – 25років, які проживають у містах. І хоча соки як продукт цінуютьоднаковою мірою й чоловіки та жінки, проте за кількістю споживачів все ж такипереважають жінки.

Основнімотивації споживання соків серед міського населення розподіляються наступнимчином:

якджерело вітамінів – 48,3%

якнатуральний продукт – 26,1%

яксмачний напій – 8,6%

яквітчизняний продукт – 3,4%

якнапій, що втамовує спрагу – 3,0%

Дослідженнякупівельної поведінки споживачів свідчать про невисокий ступінь їх прихильностідо певної торгової марки. Були визначені такі типи покупців стосовно їхставлення до торгових марок:

Покупці,які орієнтовані на одну марку – 6,7%.

Покупці,

якіорієнтовані на 2–3 визначені марки – 41,4%.

Нестійкіспоживачі – 34,1%.

Щодосмакової прихильності споживачів, то найбільшу перевагу українські споживачінадають апельсиновому, томатному, яблучному, персиковому, ананасовому,мультивітамінному, абрикосовому соковим смакам.

Компанія «Мрія» в якості свого цільового сегменту розглядаєспоживачів віком 18–25 років, що становить 60%, 26–40 років – 20%, а також 41–65 років – 20%.Наші споживачі віддають перевагу простим сокам (75%), ніж з м'якоттю (25%).Споживачі віддають свою перевагу картоновій упаковці (40%) та поліетиленовій – 20%,решта розділилася між пластиком і папером.

Провівши анкетування, ми дійшли висновків, що для70% споживачів відіграє роль фірмове ім'я у прихильності до виробу.

/>Однією з найбільш актуальних проблем галузі є дефіцитвітчизняної сировини для виробничих потреб. За таких умов українські виробники соків і нектаріворієнтуватимуться переважно на імпортну сировину, а це приведе до подорожчаннякінцевої продукції, що, у свою чергу, може відбитися на купівельнійспроможності рядового споживача. Необхідна соціальна державна програма розвиткусадівництва й овочівництва, участь законодавчої і виконавчої влади у вирішенніпроблем галузі, зокрема, з розробки і просування проектів нормативно-правовихактів, регулюючих виробництво продукції і функціонування ринку соковоїпродукції.

5)Товарно – ринковаспрямованість.

Фірма «Мрія» планує вийти на ринок продуктовихтоварів з новою продукцією. А саме натуральний сік який виготовлений знатуральних екологічно чистих продуктів. Який містить вуглеводи – 11,0 г, білки– 0,4г Енергетична цінність – 48 ккал. Що передбачає:

-    Передпочатком розроблення новинки підприємство хоче ретельніше вивчити смаки іуподобання даної цільової групи споживачів. Для того заплановано провестиопитування громадян в даному регіоні черз особисте опитування;

-    розширення асортименту сокової продукції на ринку;

-    задоволеннязростаючого попиту споживачів.

-    розширити базу поставок;

-    завоювання більшої долі на ринку соків;

-    формуваннятоварного асортименту відповідно до запиту споживачів;

-    забезпеченняконкурентоспроможності товару;

-    проведення PR-кампанії.

-    проведення рекламної кампанії.

-    змінна дизайну упаковки;

-    розробка каналів збуту;

-    розробка бренду.

Цільовіринки

Риноксокової продукції України характеризується сьогодні досить високим рівнемконкуренції, який викликаний, в першу чергу, значними розбіжностями міжреальною місткістю ринку та виробничими потужностями сокової галузі. Низькакупівельна спроможність потенційних споживачів та недостатньо сформованакультура споживання соків в Україні загострюють конкуренцію між вітчизнянимивиробниками цієї продукції.

Здавалосяб, найбільше значення за складної економічної ситуації в країні мало б належатиціновій конкуренції, проте місцеві постачальники сокової продукції продовжуютьміцно утримувати позиції в одній ціновій ніші та більше уваги приділяють самезаходам нецінової конкуренції.

Найбільшічастки ринку та найміцніші конкурентні позиції належать таким торговим маркам,як Sandora, «СМАК», Galichina, Jaffa, «Мрія». Проте конкурентні позиції цихмарок значно відрізняються в залежності від регіону. У м. Києві склалась доситьнапружена конкурентна боротьба між 6 провідними торговими марками соків:Sandora (9,1% ринку). Дар (7,9%), «Мрія» (7,8%), «СМАК» (6,4%), Galichina (6,4%)

Цільові сегменти ТМ «Мрія»:

-    споживачамисоку є молоді люди віком 18 – 25років, які проживають у містах;

-    сокияк продукт цінують однаковою мірою й чоловіки та жінки, проте за кількістюспоживачів все ж таки переважають жінки.

-    соки для дітей;

-    споживачі з середнім рівнем доходу;

-    споживачі віддають перевагу простим сокам (75%), ніж з м'якоттю (25%).

Відмінні характеристики

-    Натуральні 100% соки без цукру;

-    Соки з добірних фруктів Флориди, Бразилії, Філіппін, Іспанії,України та ін.;

-    Сокові виробничі потужності Корпорації оснащенівисокопродуктивними лініями з виробництва натуральної сокової продукції високоїякості.

-    Соки з натуральною м'якоттю;

-    Корисні, оригінальні й смачні, популярні сьогодні в усьому світіфруктові суміші (мікси);

-    Соки спеціально для дітей (натуральні, корисні й водночас – веселіта потішні);

-    Найзручніші види та формати упаковок;

-    Тільки високу якість і натуральність продукції;

-    Дбайливо збережений смак свіжих фруктів;

-    Ми передаємо любов і турботу нашим споживача;

-    Сировинаіноземного виробництва надходить на комбінат у замороженому стані й лишаєтьсятакою до розливу. Цей спосіб транспортування сировини, безумовно, єнайдорожчим, але саме він дозволяє зберігати всі первісні якості, що їх малифрукти до переробки. Це найбільш надійний спосіб збереження всіх вітамінів імінералів, що містяться в фруктах, і створення натуральних, високоякіснихсокових продуктів

-    фокусується на ринку В2С;

-    ціна упаковки становить 10% від загальної ціни;

-    Стратегія просування сокових брендів, має особливість аудиторіявкрай рідко вірить прямій рекламі. Ми вибираємо індивідуальні способипросування багатоуваги приділяємо «сарафанному радіо»

Позиціювання

Базиспозиціювання ТМ «Мрія» на вітчизняному ринку – лідер у галузі іноваційності,якості та широти асортименту продукції, що випускається.

Торгова марка«Мрія» створена спеціально для того, щоб радувати своїх шанувальників.Різноманітними смаками, корисністю, натуральністю, свіжістю. У соках «Мрія»зібрана вся радість, позитив і енергія фруктів. Тут зібрані всі найулюбленіші смаки та запропонованінові, незвичайні. Серед усього цього розмаїття чудових натуральних смаків кожний наш споживачзможе знайти свій: неповторний, найсмачніший і найулюбленіший сік.

Товариз середньою ціною, розраховані на покупця з середнім доходом, який, як правило,керується пошуком продукції, спираючись на постулат: «оптимальне співвідношенняціни і якості».

Сьогоднівиробники сокової продукції пропонують споживачеві різноманітний вибір смаків іваріацій упаковок. Часто соки в «маленькій» порційній упаковці 0,2 л. зтрубочкою сприймаються споживачем як соки для дітей, хоча насправді вони такимине є. Тому для нас дуже важливе позиціонування соку «Прикольні фрукти» саме як дитячого,розробленого нашими технологами з урахуванням потреб організму дитини

Рекламнакампанія спрямована на формування лояльності до торгової марки як до продукту,спеціально створеного для дітей, посилення іміджу бренду, а також залученнянових споживачів, що призведе до збільшення темпів зростання продажів торговоїмарки.

6)Програма маркетингу.

Товарна політика

Стратегія нашого розвитку базується на нарощуванні спеціалізованихвиробничих потужностей, цільовому маркетингу та побудові розгалуженоїдистриб'юторської мережі.

Правильнообрана політика присутності у всіх магазинах, кіосках і навіть назаправнихстанціях дозволила ТМ «Мрія» вийти в лідерип’ять-шість років тому.

Запідсумками минулого року корпорації вдалося збільшити обсяг сокової продукції –на 30%.

ТМ «Мрія» планує збільшити часткуна ринку соків – з 7% до 12% через 2 роки. Стратегічними завданнями на наступні 4 роки визначені частки15%.

За підсумками2008 року рівень продажівпродукції компанії на 25% перевершить результат 2007 року: у 2007 році було продано 410млн. одиниць продукції виробництва соків «Мрія», а за 6 місяців 2008 року – вже 250,4 млн.одиниць продукції.

Насьогоднішній день в асортиментному ряду «Мрiї» 4 серії оригінальні соків: «Мрія Надзвичайніфрукти», «Мрія. Соки з м’якоттю», «Мрія. Прикольні фрукти», «Мрія. Природні мікси».

ТМ«Мрія» взяла 40% усього ринку упаковки Tetra Pak

Длякомпанії час змінюватися прийшло через п'ять років з моменту початку роботи на ринку.На першому етапі розвитку корпорація була орієнтована не на споживача, а нанарощування виробничих потужностей.

Стратегіяі дистрибуція.

У 2009 р. ТМ «Мрія» збирається зайняти полиців 35 тис. торгових точках, в наступному – охопити близько 45 тис., а черезп'ять років вийти на 80% нумеріческой дистрибуції у всій країні. Рік буврозпочатий з підписання дистриб'юторських угод з 29 партнерами по всійтериторії України. Раніше корпорація була орієнтована на розвиток прямоїдистрибуції у великих містах.

Враховуючитенденції українського сокового ринку, стратегію розвитку компанії тапотенційні можливості регіональних представників, ТМ «Мрія» планує надалі зміцнитисвої позиції серед компаній-лідерів та оволодіти 20% ринку.

Подальшіплани з розширення асортиментного ряду соків:

ТМ «Мрія», в середині липня вирішиларозширити асортимент виведе на ринок нової торгівельної марки – «Маленька Мрія». Соки і нектари «Маленька Мрія» орієнтованіна дитячу аудиторію. Перед тим, як визначитися з асортиментом новинки,компанія провела тести серед дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Зарезультатами опитування було вирішено випускати шість смаків: апельсин, ананас,виноград, яблука, мультифрукт і вишня.

Комунікаційнаполітика

Вихідна вітчизняний ринок соків з новою товарною маркою вимагав від компанії значнихкоштів на її просування і, в першу чергу, на формування позитивного іміджупродукції, що з'явилась на ринку. На цей період витрати на маркетинг та рекламускладали більше половини загальних витрат підприємства.

Основноюметою першої рекламної кампанії було позиціювання торгової марки «Мрія» як марки якісного таконкурентоспроможного продукту. Вибір засобів просування нової торгової маркисоку на ринок грунтувався на необхідності якомога частішого спогляданняпотенційними споживачами нового соку та наявністю в останніх можливості йогопокуштувати. З огляду на це, рекламний бюджет було сформовано наступним чином:74% коштів було витрачено на рекламу, 25% – на заходи по стимулюванню збуту ілише 1% – на маркетингові дослідження.

Політика розповсюдження

ТМ «Мрія» значну увагу приділяє формуванню власної політикирозповсюдження. За короткий період часу було створено розгалужену системурозповсюдження, в складі якої 39 регіональних представників у всіх 25 областяхкраїни та в Криму. Регіональні дилери працюють на умовах консигнації. Рекламніматеріали розподіляються серед них в залежності від коефіцієнту їх обсягупродажу та перспектив зростання загального обсягу продажу соків у даномурегіоні.

Якправило, вся сокова продукція надходить у роздрібну мережу на умовахпопередньої оплати або оплати за фактом поставки, 7-денна відстрочка оплатинадається лише тим підприємствам, з якими налагоджені тісні партнерськістосунки. У м. Києві підприємство працює з ДП «Нова хвиля», яке постачаєширокий асортимент продовольчих товарів майже у 1000 роздрібних торгових точок.

Ціноваполітика

Ціноваполітика компанії формується, в першу чергу, на основі повних витрат іпередбачає встановлення єдиної оптової ціни у всіх регіонах. Майже 50% уструктурі ціни займають витрати на сировину. Надбавка складає від 8 до 14відсотків, в залежності від типу сировини. Не зважаючи на інколи значну різницюв ціні на місцеву сировину та сировину, що ввозиться, підприємство прагнеутримувати майже єдиний рівень цін на весь асортимент соків та нектарів.Доставка товарів у всі регіони країни відбувається за рахунок постачальника.Крім того, компанією розроблена система знижок, яка грунтується на врахуванніобсягів закупівлі, терміну оплати тощо.

7)Фінансовіпоказники.

Припущення,які використовуються у моделі.

Основніетапи фінансового моделювання в компанії:

Першийетап побудови моделі починається із прогнозування руху грошових мас, обсягувипуску соків та нектарів й цінової політики.

Другийетап полягає в оцінюванні витрат і доходів. Основу цього процесу становитьаналіз прогнозу діяльності ТМ «Мрія».

Цейпункт маркетингового плану зосереджується на описанні операційних показниківкомпанії, на основі, яких були зроблені були зроблені припущення щодопроектування чистого руху грошових потоків.

Основніприпущення

Аналізруху грошових потоків компанії був здійснений для кожного кварталу протягомдвох років. Прогнози ґрунтуються на аналізі ринку соків, а також на припущенні,які стосуються подальшої діяльності керівництва компанії.

Основніприпущення, що використовуються під час моделювання фінансових показниківкомпанії

Персонал.

Напідприємстві «Мрія» працюють провідні спеціалісти України, які впроваджуютьновітні технології, що дозволяють виробляти сокову продукцію практично безвтрати корисних якостей вихідної сировини (фруктів, ягід і овочів). Завдякиультрасучасному оснащенню підприємства та високим професійним якостямспівробітників, уся сокова продукція ТМ «Мрія» є смачним і корисним продуктом.Організаційна структура підприємства складається зі значної кількостіпідрозділів. Кожний підрозділ складається з великої кількості працівників, щопотребує значних витрат на оплату праці, тобто збільшення витратної частинипідприємства. По складу своїх функцій та обов’язків працівники підрозділіввиконують аналогічну роботу. Тому доречним було б зменшити кількістьпрацівників в підрозділах та встановити відповідне програмне забезпечення.

Ключовимипринципами кадрової політики ТМ «Мрія» є:

·         Забезпеченнямаксимального балансу інтересів компанії та кожного співробітника.

·         Створеннязручних і ефективних робочих місць.

·         Турботапро здоров'я наших фахівців; забезпечення їхнього соціального захисту.

·         Заохоченняініціативності, творчого ставлення до роботи й прагнення до кар'єрного росту.

·         Розвитокпрофесійних якостей і навичок усіх наших співробітників.

·         Постійнезалучення молодих фахівців, талановитих випускників ВУЗів.

·         Підтримкависокого рівня поінформованості співробітників щодо справ компанії.

Основнікатегорії співробітників

Плануєтьсяпереглянути систему оплати праці. Працівники не повинні отримувати заробітнуплату, не показуючи певних результатів своєї діяльності. Пропонується ввестисистему, в якій заробітна плата прямо пропорціональна виробітку працівника.

Обсягреалізації

Основнимвидом діяльності ТМ «Мрія» є випуск 100% соків та нектарів. Виходячи з аналізу зростання попиту на натуральні напої, кількістьвипуску сокової продукції становить 2940000 л в місяць.

Споживаннясоків в Україні щороку збільшується на 25 – 30%. Середня вартість соку 8 грн за1 л.

Великаконкуренція на ринку соків. На сьогоднішній день близько 90% ринку СННзабезпечують чотири національних оператори – «Сандора» (ТМ Sandora (Classіc, Gold, «Фрукти світу», «Свіжіягоди», «Українська класика»), «Дарунок», «Садочок», «Біла упаковка» (ОЗДП), «Сандорик»),«Вітмарк-Україна» (ТМ Jaffa, «Біла упаковка» (НЗДП), «Соковита»), «Ерлан» (ТМ «Біола», «Прем'єра»),«Рідна марка» (ТМ «Мрія», «Морс Лісова ягода», «Самий сік»). Плануєтьсязбільшення випуску продукції на 40% і завоювання 12% ринку через 2 роки.

Ціноутворення

Відповіднодо практики вартість соку становить:

·         50% – становлять витрати на придбання сировини.

·         10% – становлять витрати на упаковку.

·         15% – займає зарплатня працівників

·         5% – логістикай реклама

·         20% –становить прибуток.

За останніпівроку ми вже двічі підвищували вартість продукції – у цілому більш ніж на 10%.Не виключено, що протягом наступних кількох місяців доведеться знову піднятиціни. Основна причина підвищення цін – зростання собівартості у зв’язку зподорожчанням інгредієнтів: близько 70% сировини ми закуповуємо за кордоном.

8)Організаційна структура.

Насьогодні організаційна структура управління на підприємстві «Мрія» представляєсобою лінійно-функціональну структуру та відображає цілі та завданняпідприємства, дозволяє взаємодіяти з зовнішнім середовищем, продуктивно тацілеспрямовано розподіляти та направляти сили працівників в досягненні своїхзавдань з високою ефективністю.

Організаційнаструктура компанії передбачає:

Директорукомпанії підпорядковується 6 підрозділів:

маркетинг,

адміністраціязбуту,

закупки,

логістика,

інжиніринг,

фінансита бухгалтерія.

Вданій структурі управління частка зобов’язань знаходиться на відповідальностілінійного керівника, який приймає рішення відносно будь-який дій своїхпідлеглих. В той же час функціональні керівники консультують лінійного, допомагаютьприйняти вірні рішення, розроблюючи їх різні варіанти.

Головноюперевагою лінійно-функціональної структури є те, що лінійний керівник є єдинимкерівником для кожного з працівників. Це зумовлює сильну мотивацію інеможливість невиконання своїх обов’язків.

Головнийнедолік лінійно-функціональної структури заклечається в тому, що лінійнийкерівник перевантажений через необхідність приймати рішення стратегічногохарактеру.

Організаційнаструктура компанії зображенна в додатку А.

9.Реалізація плану.

Для досягненняцілей, зазначених у плані, необхідно поступово впроваджувати його рекомендації.

Передбаченно,що виконання плану складатиметься з трьох етапів. Початок, кінець, а такожтривалість цих етапів подано у таблиці.

Рік Етап Зміст 2007 1-й Виведення на ринок соків нового бренду. 2008 2-й Розширення лінії соків (гранатовий, лимонно – лаймовий та сік чорної смородини) 2009 3-й Розширення долі на ринку та введення нового виду упаковки.

Таблиця3. 3 – Основні фінансові показники

Найменування показника 2007 2008 2009 Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) 65025,6 104450,9 200657,6 Податок на додану вартість 10837,6 17408,5 33409,7 Інші вирахування з доходу 1674,2 - - Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 52513,8 87042,4 167247,9 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 49924,7 71834,7 167888,2

Валовий:

прибуток

2589,1 15207,7 - збиток - - 640,3 Інші операційні доходи 960,6 1560,6 3196,5 Адміністративні витрати 773,6 2171,4 5078,2 Витрати на збут 925,1 2146,1 5071,9 Інші операційні витрати 3807,9 3469,8 5216,1

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

- 8981,0 12810,0 збиток 1956,9 - - Дохід від участі у капіталі - - - Інші фінансові доходи 14,4 0,2 15,4 Інші доходи 378,1 250,6 1212,4 Фінансові витрати - 141,9 8664,2 Інші витрати 969,9 1978,2 2605,5 Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток - 7111,7 22851,9 збиток 2534,3 - - Матеріальні затрати - 67473,8 167501,2 Витрати на оплату праці 2534,3 727,4 1595,2 Відрахування на соціальні заходи - 277,2 573,9 Амортизація - 2122,7 4002,8 Інші операційні витрати - 5448,0 19063,6 Разом - 76049,1 192646,7 Середньорічна кількість простих акцій 55061 55061 - Скоригована середньорічна кількість простих акцій 55061 55061 - Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -46,02713 129,16039 - Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію -46,02713 129,16039 -

Реалізаціякожного етапу буде відбуватися поетапній товарній стратегії компанії.

10.Оцінювання і контроль виконання плану.

Оцінюванняі реалізація плану проводяться згідно з прогнозами, зазначеними вище.

Длякожного етапу реалізації плану передбаченні певні заходи, що будуть здійснені,обґрунтовується їх доцільність та влучність часу введення: досліджуєтьсяпоєднання між витратами виходу нового бренду на ринок обсягами продажу товару.У разі появи можливості провалу тих чи інших етапів вживаються заходи з метоюїх запобігання. Проводиться аналіз дій компанії на соковому ринку та врахуванняусіх помилок з попереднього досвіду. Це допомагає оцінити еластичність ринку таправильність позиціювання своєї продукції. Як результат проводиться, в разіневдачі, своєрідний пере запуск торгівельної марки: змінюється позиціювання,упаковка та маркетингова політика бренду. Тобто темпи здійснення програмирозвитку можуть змінюватися залежно від обсягів продажу соку й основнихтенденцій ринку.

Основнийпоказник – обсяг продажу продукції. Встановленні для кожного етапу цільові показникивикористовуються для полегшення оцінювання й подальшого контролю виробництва.Фактичний обсяг випуску порівнюється з ним, а також тактичними програмамимаркетингу, адаптованими до сукупності чинників, притаманних ринку соків.

Плануєтьсяпереглянути систему оплати праці. Працівники не повинні отримувати заробітнуплату, не показуючи певних результатів своєї діяльності. Пропонується ввестисистему, в якій заробітна плата прямо пропорціональна виробітку працівника.

Передбачається,завдяки вдалій стратегії та фінансування, розширення долі ринку до 12% через 2роки. А при вдалому розвитку компанії утримувати позиції між основними лідерамина ринку соків та розширення долі приблизно до 15%. В найближчих планахзбільшення асортименту продукції та виведення на ринок нового виду упаковки.


Висновок

Практичнадіяльність маркетингу дуже впливає на людей, будь вони покупці, продавці аборядові громадяни. Маркетинг прагне до досягнення максимально можливогоспоживання товарів і послуг, через задоволення покупців, надаючи їм максимальноширокий вибір і підвищення якості життя.

Економічнийзміст маркетингу складається в прискоренні віддачі виробничих фондівпідприємства або організації, підвищенню конкурентноздатності на ринку,мобільності виробництва, тому багатьом фірмам потрібно вдосконалювати системипланування й контролю.

З метоюнайбільш ефективного рішення стратегічних завдань в області розвиткупідприємтсва був проведений SWOT – аналіз, виявили сильні і слабки стороникомпанії.

Ефективневикористання коштів маркетингових комунікацій дозволяє вирішувати стратегічні йтактичні завдання фірми, пов'язані із глобальною місією компанії на ринку.

Для фірмипланування є діяльністю вищого порядку, що нерідко приводить до поліпшенняпоказників збуту й прибутків.Списоквикористаної літератури

 

1. Маркетинг: Підручник / В.Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов та ін: Ред.-упор. О. І.Сидоренко, П.С. Редько. – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум ізудосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2008. – 648 с.

2. Маркетинговийменеджмент. Підручник. / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін. – К.: Видавництво «Хімджест» 2008 – 720 с.

3. Гаркавенко С.С. Маркетинг.Підручник. – Київ: Лібра, 2006. – 720 с.

4. Балабанова Л.Б. Маркетинг:підручник. – 2-ге видання перероблене і доповнене. Знання-Прес, 2004. – 645 с.

5. Примак Т. О Маркетинг.Підручник – МАУПISBN: 966–608–405–8 – 2004.

6. Циба Т.Є Маркетингове планування: Підручник – Видавництво: Центр учбової літератури – 2007. – 125 с.

7. Герасимчук В.Г. Маркетинг:теорія і практика: Навч посібник. – К.: Вища школа, 2007. – 327 с

8. Котлер Ф. Основімаркетинга: Пер. с англ. – М.: Ростинтєр, 2007. – 698 с.

9. Дугіна С.І. Маркетинговацінова політика Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 393 с.

10. Куденко Н.В.Стратегічний маркетинг: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008. – 152 с.

11.Прауде В.Р.,Білий О.Б. Маркетинг: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2006. – 256 с.

12. Кардаш В.Я. «Маркетингова товарнаполітика» К.: КНЕУ, 2007

13. Коршунов В.І., Курбітов К.Е. «маркетингові дослідженняринку», Харків, 2007

14. Старостіна А.О. «Маркетингові дослідження». Практичнийаспект, Н, м, С. Петербург, 2008

15. Гончаров С.М., Дупляк В.Д. Основимаркетингу. – К.-Рівне. 2007

16. Бутенко Н.В. Маркетинг: Підручник. – К.: Атіка,2007. – 300 с.

17. Бутенко Н.В. Основи маркетингу: Навчальнийпосібник. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. –140 с.

18. Маркетинг: Навч.-метод.посібник, Павленко А.Ф., Войчак А.В.–, 2005

19. Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг»/Уклад.М.Г. Гребньов.-К.: КНЕУ,2006

20. Войчак А.В. Маркетинговийменеджмент: Підр. – К.: КНЕУ, 2007. – 268 с.

21.Войчак А.В.,Павленко А.Ф. Маркетинг: Підручник – К.: КНЕУ, 2006.

22. Войчак А.В. Маркетинговідослідження: Навч.-метод. посіб. – К.: КНЕУ, 2003.

23. Азарян О.М., Баширов І. Х., Воробйов Б.З., Жаболенко М.В.,Криковцева Н.О. Маркетинг: принципи та функції: Навч. посіб. длястуд. вищ. навч закл. – 2. вид., перероб. і доп. – К.: НМЦВО МОіН України,2001. – 319 с.

24. Вачевський М.В., Скотний В.Г., Вачевський О.М. Промисловиймаркетинг. Основи теорії і практики. Навч. посібник. – К.: Центр навчальноїлітератури, 2004. – 256 с.

25. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навчальнийпосібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 387 с.

26. Федоренко В.С. Маркетинг. Навч. посібник. – Черкаси,2004. – 162 с.

27. www.ridnamarka.com.ua/ukr/

28. kontrakty.com.ua/show/ukr/print_article/9/1420042316.html

еще рефераты
Еще работы по маркетингу