Реферат: Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

ПЛАН

Вступ

1.               Аналізстану ринку ялинкових прикрас в Україні

1.1.        Законодавчо-нормативнабаза регулювання виробництва та реалізації ялинкових прикрас

1.2.        Класифікаціята вимоги до якості ялинкових прикрас

1.3.        Стан таперспективи розвитку ринку ялинкових прикрас в Україні

2.               Оцінкаасортименту і споживчих властивостей ялинкових прикрас ( за матеріалами ВАТУнівермаг “ Дитячий світ” м.Києва )

2.1.        Характеристикаоб’єктів та методів дослідження

2.2.        Аналізструктури асортименту ялинкових прикрас в ВАТ Універмаг   „Дитячий світ”

2.3.        Порівняльніспоживчі тестування ялинкових прикрас вітчизняного та закордонного виробництва

2.4  Рекомендації споживачам

3.               Аналізстану захисту прав споживачів при реалізації ялинкових прикрас

( за матеріалами Головного Київського міського управління усправах захисту прав споживачів )

3.1.        Аналіздіяльність управління Головного Київського міського управління у справахзахисту прав споживачів щодо перевірок підприємств, які реалізують ялинковіприкраси

3.2.        Програмаінспекційної перевірки підприємств торгівлі, які реалізують ялинкові прикраси

3.3.        Рекомендаціїконтролюючим органам щодо забезпечення захисту прав споживачів при реалізаціїялинкових прикрас

Висновок

Список використаної літератури


ВСТУП

Сьогодні асортимент новорічнихтоварів дуже широкий, і  кожна  фірма   може запропонувати щось особливе,оригінальне. Тому виробники і торговельні  організації  повинні працюватиспільно і формувати моду на новорічні і різдвяні  товари, щоб  перед новорічними святами покупці могли подивитися каталоги актуальних колекцій ікупити нові ялинкові прикраси.

Дрібні торговці, що  реалізують свій товар наринках, по суті, заважають активному  просуванню  нового товару. Для приватногопідприємця торгівля новорічними аксесуарами — це  сезонний  заробіток. Дрібніринкові торговці пропонують, як правило, залишки торішнього польського абокитайського товару. Ринкові лотки з новорічними   іграшками залучають  покупців тільки   низькими   цінами. Вони не пропонують різноманітного асортименту.  Демпінг ринкових торговців істотно знижує заробітки вітчизнянихвиробників.

Сьогодні з'явився новий канал збутуялинкових прикрас — супермаркети. Однак, з огляду на сезонність новорічноготовару, є труднощі з висновком договорів на постачання. У першу чергу виникаєпроблема товарних залишків. Роздріб повинний нести відповідальність  за реалізацію новорічних прикрас, адже постачальник не може забрати весьнепроданий товар. Тому що роздріб не розраховує можливий обсяг продажів, часомзалишається непроданим до 30%  товару.   

Магазини повинні регулюватиторговельну націнку на продукцію,   з огляду на асортимент і споживчий попит. Уминулому сезоні дуже активними покупцями стали  офіси,   ресторани, бари. Крімзакупівель наявних на складі ялинкових прикрас вони роблять замовлення навиготовлення новорічних іграшок з логотипом компанії. Незважаючи на невеликі пообсягу замовлення, у середньому — 100 штук, з такими замовниками дуже цікавопрацювати.

 Визначаються    вимоги не тільки доіграшки, але і до гірлянд, аксесуарів — вони повинні бути виконані  у фірмовомукольорі компанії і відповідати  інтер'єру установи. Крім виготовленняноворічних іграшок під замовлення для залучення більшої кількості клієнтівпропонуються послуги дизайнерів.

Уже назріла необхідність в ефектномуоформленні вітрин, торговельних залів і приміщень. Тому пропонується замовникамкомплексне обслуговування. Важливо відмітити,  що нинішній  сезон   продажів  новорічних аксесуарів почався раніш, ніж торік. Перша іграшка продається вже вжовтні. Це дозволяє сподіватися, що сезон буде вдалим.

Мета роботи — аналіз асортименту,споживчих порівняльних тестувань ялинкових прикрас та оцінки ступеня захиступрав споживачів при їх реалізації.

Об’єкт роботи – ялинкові прикраси.

Предмет роботи – визначенняасортименту, споживчих властивостей ялинкових прикрас та оцінка ступеня захиступрав споживачів при їх реалізації.


1. Аналіз стану ринкуялинкових прикрас в Україні

 

1.1. Законодавчо-нормативнабаза регулювання виробництва та реалізації ялинкових товарів

Особливе значення в системі споживчого законодавства мають нормиЦивільного кодексу України від 16 січня 2003 року, які встановлюють правилаукладення дого­ворів купівлі-продажу, підряду, перевезення, схову, страхуваннята інших договорів у сфері торгівлі та побутового обслугову­вання, юридичнувідповідальність за неналежне їх виконання чи невиконання. Дотриманнягромадянином цих правил є на­дійною правовою гарантією захисту їх порушенихправ як спо­живачів. В ЦК України чільне місце посідають норми щодо захиступрав споживачів, а саме правове регулювання договору роздрібноїкупівлі-продажу. Розвиток ринкових відносин в Україні на початку 90-х роківобумовив необхідність розроблення ефективного механізму захисту прав і законнихінтересів громадян-споживачів. Цей механізм передбачав розроблення і прийняттяспеціального за­конодавства у сфері захисту прав споживачів, а також органі­заційно-управлінськихзасобів у цій галузі. Основним законодавчим актом в сфері захисту правспоживачів займає Закон України «Про захист прав споживачів», якиймістить норми галузей права, які в повному обсязі здійснюють захист правспоживачів. З метою підвищення ефективності реалізації державної політики усфері захисту прав споживачів та відповідно до ст. 106 Конституції Українистворено Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчоїполітики — Держспоживстандарт України (див. Положення про Державний комітетУкраїни з питань технічного регулювання та споживчої політики, затв. УказомПрезидента України від 18 березня 2003 р. № 225/ 2003). Держспоживстандарт єцентральним органом виконав­чої влади зі спеціальним статусом таправонаступником ви­щевказаних двох органів. Суттю споживчої політики нашоїдержави, яку здійснюють Держспоживстандарт України і його територіальні органи,є забезпечення високого правового рівня захисту прав споживачів саме з бокудержави, забезпечення реалізації їхніх прав на безпеку, поінформованість,вибір, відшкодування збитків, здійснення контролю за якістю та безпекоютоварів, продукції (робіт, послуг), сприяння діяльності громадських організаційспоживачів.

Безперечно, центральне місце в системі споживчого законо­давствазаймає Закон України «Про захист прав споживачів», норми якогоскладають основний зміст інституту споживчого права. Саме ним встановлюютьсявизначальні принципи право­вого регулювання відносин за участюгромадян-споживачів, а також окреслюються соціальне необхідні потреби іюридично допустимі межі їх пільгового захисту. Закон України «Про захистправ споживачів» є спеціальним комплексним законо­давчим актом, якиймістить особливі методи і способи захисту прав споживачів. Ці особливостінасамперед полягають у вста­новленні крім звичайних, ще й додаткових гарантійреалізації споживачами своїх прав та додаткових обов'язків і підвищеноївідповідальності зобов'язаних щодо споживачів осіб. Тому вкрай важливоправильно визначати зміст тих чи інших відносин, що виникли, з метоювстановлення правомірності поширення на них дії Закону України «Про захистправ споживачів». Необхідно зазначити, що цей Закон, як й інші нормативні,акти з питань захисту прав споживачів, поширюється на всі підприємства, якіобслуговують населення; торговельні, сфери послуг, побутового обслуговування,громадського харчування. Тобто законодавством урегульовано всі випадки, дегромадянин є споживачем (особою, яка придбаває, замовляє, використовує або маєнамір придбати або замовити товари (роботи, послуги) для особистих побутовихпотреб).

Закон України «Про захист прав споживачів» поширюєть­сяна всіх споживачів, які знаходяться на території України, під час придбання,замовлення або використання товарів (ро­біт, послуг) для задоволення власнихпобутових потреб. Від­повідно до його положень споживач має право вимагати відпродавця (виробника, виконавця), щоб якість придбаного ним товару (виконаноїроботи, наданої послуги) відповідала вимо­гам нормативних документів, умовамдоговору, а також інформації про товари (роботи, послуги), яку надає прода­вець(виробник, виконавець). Придбаний товар (робота, послу­га) повинен бути якіснийі безпечний для життя і здоров'я кожної людини.

Закон України «Про захист прав споживачів» визначив новіпринципові підходи до врегулювання відносин за участю грома­дян — покупців,замовників товарів, робіт та послуг. У ньому міститься ціла система способівзахисту прав громадян-споживачів. У цьому ж Законі набуло спеціальногоюридичного зна­чення поняття «споживач». Споживачем визнаєтьсягромадя­нин, який придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чизамовити товари (роботи, послуги) для власних побутових потреб.

Законом визначаються також спеціальні умови щодо зобов'я­заноїперед споживачем сторони (виробника, виконавця, продав­ця). Такою зобов'язаноюстороною визнається підприємство, установа, організація абогромадянин-підприємець, які вироб­ляють товари для реалізації, виконують роботиабо надають послуги, реалізують товари за договором купівлі-продажу. Цеозначає, що суб'єктами відносин, врегульованих Законом «Про захист правспоживачів», може бути лише певне коло уповно­важених і зобов'язаних осіб.

Крімвищезазначених нормативних актів відносини щодо ялинкових прикрас унормовуєтьсяКодекс України про адміністративні правопорушення, щомістить норми, які встановлюють засоби адміністративного регу­лювання у сферізахисту прав споживачів, а саме — перелік адміністративних правопорушень всфері торгівлі, послуг, та відповідні санкції.

Господарський кодекс України визначає основні засадигосподарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають упроцесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єк­тамигосподарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин усфері господарювання, тобто і ті відно­сини, що виникають між суб'єктамиспоживчого права. Пра­вові норми ГК України встановлюють, що держава забезпечуєзахист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання та споживачів, акожний суб'єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав ізаконних інтересів.

Державний стандарт України ДСТУ 1724-92( Іграшки прикраси. Прикраси ялинкові і ялинки штучні. Загальні технічніумови.)  поширюється на ялинкові прикраси (далі – прикраси) і штучні ялинки,виготовлені з різних матеріалів (далі — іграшки).

Стандарт не поширюється наелектрогірлянди.

Вимоги дійсного стандарту єобов'язковими.

Стандартом передбачено, що іграшкиповинні виготовлятися  у відповідностями з вимогами дійсного стандарту позразку-еталону   і його технічному опису за ГОСТ 15.009-91 ( Система розробки іпоставки продукції на виробництво. Непродовольчі товар громадського споживання.) і конструкторської документації    (при наявності).

Санітарно-гігієнічні вимоги доіграшок повинні відповідати санітарно-гігієнічним правилам і нормам виробництваі реалізації ігор і іграшок, затвердженим Міністерством охорони здоров'я,Санпін 42-125-4148-86.

Якість лицьових поверхонь повиннавідповідати вимогам РСТ УРСР 2011-91

( Іграшки. Складальні одиниці тадеталі. Загальні технічні умови.)    

Ø Вимоги до якості деталей з папера ікартону :

-  Не сполучення контурів   накладення фарб не повинне перевищувати 0,5 мм.

-  Гофровані деталі не повинні матиперекосів і зморшок.

-  Відбиток всіх елементів зображень,букв і знаків повинний бути чіткій і яскравим по всій площі деталі.

-   На пробільних ділянках не повиннебути забруднень.

-  На висічених деталях не повиннобути задирок, розривів, тріщин, відшарувань і інших механічних ушкоджень.

  Вимоги до якості деталей зі скла :

— У деталі не повинно бути міхуріврозміром більш 1 мм: більш 3-х шт. — для деталей розміром до 60 мм включно;більш 5-ти шт. — для деталей розміром понад 60 мм.

— На лакофарбовому покритті (у т.ч. при ручному розмалюванні) не повинно бути непрофарбів, патьоків, крапковихвключень, повітряних міхурів, що погіршують зовнішній вигляд.

— На особах фігурок людей патьоки недопускаються.

— Несполучення контурів накладенняфарб, зсув малюнка щодо   рельєфу не повинен бути   більш 1,5 мм.

-  Металізоване покриття повинне бутидорівнено мірним і блискучим, крім деталей з частковою металізацією, дедопускається наявність плавного переходу від металізованої до прозорої поверхні.

— На металізованому покритті неповинно бути темних смуг, плям, подряпин, міхурів, що погіршують зовнішнійвигляд.

-    Косина зрізу вусика не повиннаперевищувати:

2  мм — у деталях розміром до 90 ммвключно;

3   мм — у деталях розміром понад 90мм.

 Косина оплавленого кінця прикрастипу «верхівка» не повинна перевищувати:

2   мм — для прикрас розміром до 150мм включно;

3   мм — для прикрас розміром понад150 мм.

Затиски на вусиках не повинніперевищувати:

1   мм — для деталей розміром до 25мм включно;

2  мм — для деталей розміром понад 25мм.

 У деталях ручної видувкидопускається наявність сліду відпайки другого вусика.

 У деталях механізованої і ручноїформової видувки допускається наявність сліду в місці стику форми.

Ø Вимоги до якості складальних одиницьі деталей з полімерних плівок :

— На висічених деталях не повиннобути задирок, розривів, тріщин, відшарувань і інших механічних ушкоджень.

— Металізоване покриття повинне бутирівномірним, блискучим або матовим, не допускаються смуги, подряпини, крапковівкраплення, плями, що погіршують зовнішній вигляд.

— Лакофарбове покриття не повиннемати плям і здуттів; не допускаються непрофарби, патьоки, міхури у фарбі,подряпини, що псують зовнішній вигляд.

Ø Скляні прикраси повинні армуватися ковпачком з петлею або прищіпкою, що закриває зріз вусика.

Ø Відколи вусиків, видимі з-підковпачка, не допускаються.

Ø У скляних прикрасах розміромменш 25 мм допускається виконувати вузол кріплення у виді петлі без армуванняковпачком.

Ø Відхилення прикраси на прищіпці відвертикалі не повинне перевищувати 8 мм на кожні 50 мм його висоти.

Ø Відхилення стовбура ялинки,установленої на горизонтальній поверхні, від вертикалі не повинне перевищувати2 мм на кожні 100 мм довжини стовбура.

Ø Плівка в підстави і наприкінці гілокзбірних ялинок повинна бути закріплена способом, що забезпечує багаторазовузборку і розбирання ялинок.

Ø Кріплення деталей прикрас повиннебути міцним

Ø Гілки розбірної ялинки    в зібраномувиді повинні міцно триматися в отворах або втулках стовбура.

Ø Кріплення стовбура ялинки    допідставки повинне бути міцним.

Ø Прикраси,  призначені для установкина поверхні,  і ялинки повинні бути стійкі на горизонтальній поверхні.

Ø Вимоги безпеки

— Доступні крайки металевих, пластмасових, дерев'яних деталей не повинні бути гострими.

-  Доступні крайки не повинні матизадирок і тріщин.

— Доступні крайки скляних деталейповинні бути закруглені  (оплавлені)   або захищені  (крім деталей розміромменш 25 мм).

-  Гострі кінці кріпильних деталей (цвяхів, шурупів, скоб і т.д.)  не повинні бути доступними для дитини.

-  Доступні частини кріпильнихдеталей повинні бути без    задирок.

-  Голівки утоплених кріпильнихдеталей не повинні виступати над поверхнею іграшки.

— Різьбові кінці болтів і гвинтів неповинні виступати більш, ніж на 3  мм,  або повинні бути утоплені більш, ніж на0,5 мм.

-  Доступні гострі кінці  дротуповинні бути закруглені,  притуплені  або захищені ковпачками.

Кожна збірна ялинка повинна бутиукомплектована експлуатаційним документом по РСТ  УРСР 2014-91 ( Іграшки.Експлуатаційні документи. Загальні вимоги.)

Державний стандартУкраїни ДСТУ 2166-93 (ГОСТ 24972-93)  „Іграшки. Маркування, пакування,транспортування та зберігання” поширюється на іграшки та установлює загальні ви­могидо їх маркування, пакування, транспортування та зберігання.

Стандарт не поширюєтьсяна гумові іграшки та електрогірлянди. Вимога даного стандарту є обов'язковими.

Ø   Маркування наноситься безпосередньо на іграшки, на спожив­чу,групову та транспортну тару.

Ø   Способи маркування іграшок, споживчої та групової тари по­виннізабезпечувати одержання чітких, незмивних маркувальних даних, що легкочитаються, (додаток) і зазначатися у технічному описі зразка (технічнихумовах).

Ø    Набори прикрас повинні бутиукомплектовані переліком прикрас, що входять у комплект, із указівкою їхньоїкількості.

Ø    Інформація про комплектністьпостачання іграшок і про міри пожежної безпеки (для ялинок висотою більш 0,5 л)повинна бути приведена на споживчій тарі,  чи в спеціальному вкладиші, чи вексплуатаційному документі (для збірних ялинок).

Маркірування іграшок — за ДСТУ 2166-93 ( Іграшки. Маркування,пакування, транспортування та зберігання.)

Упакування іграшок — за ГОСТ 24972-93 ( Іграшки. Маркування,пакування, транспортування та зберігання.)

  Приймання іграшок — за ГОСТ 24971-93 ( Іграшки. Види тапорядок проведення випробувань. Правила приймання.)

Ø   При приймально-здавальних іспитахпроводиться контроль іграшок на відповідність вимогам (у частинівідповідності    зразку-еталону) дійсного стандарту.

Ø   При періодичних іспитах проводитьсяконтроль іграшок на відповідність іншим пунктам розділу   „Технічнівимоги".

Ø   Контроль вимог  засанітарно-гігієнічними правилами і нормам виробництва    і реалізації  іграшок,затверджений Міністерством охорони здоров'я СРСР, Санпін 42-125-4148-86.

Ø   Контроль вимог  за ГОСТ 27178-93 (Іграшки. Методи випробувань.)

Ø   Контроль вимог  (у частинізовнішнього виду) повинний  проводитися органолептично.

Ø   Контроль вимог  повинний проводитисяштангенциркулем з  відліком по ноніусі  0,05   мм за ГОСТ  166-89 (  штангенциркуль.Технічні умови.)

Ø     Контроль вимог повинний вироблятисяза допомогою схилу,  нижній кінець якого візуально сполучений з віссю, що проходить через місце кріплення підставки. Завмер відстані від нитки схилу  до верхнього кінця  іграшки виробляється штангенциркулем з відліком по ноніусі0,05 мм за ГОСТ 166-89 (  штангенциркуль. Технічні умови.) чи лінійкою з ціноюрозподілу 1  мм за ГОСТ 427-75 ( Лінійка для вимірювання металева.) чотири разипри кожнім повороті іграшки на  90° щодо вертикальної осі.

Ø   Контроль вимог повинний проводитисяшляхом десятикратної зборки кожного з'єднання.   При цьому кріплення плівки настрижні гілки не повинне бути порушено.

Ø   Контроль вимог  повинний  проводитисяшляхом підвішування до деталі вантажу, що  перевіряється,  рівний дворазовій масі прикраси,  протягом двох хвилин.   При цьому деталь, що перевіряється, неповинна відокремлюватися від прикраси.

Ø   Контроль вимог повинний проводитисяна зібраній ялинці легким п'ятикратним    струшуванням за верхню частинустовбура.  При цьому не допускається мимовільного випадання   гілок чи втулок івідділення підставки від стовбура.

Ø   Контроль вимог  повинний  проводитися за ГОСТ 25779-90 (Іграшки загальні вимоги до безпеки і методи контролю.)

Транспортування і збереження іграшок  — за ГОСТ 24972-93 (Іграшки. Маркування, пакування, транспортування та зберігання.)

Ø   Маркування наноситься безпосередньо на іграшки в місцях,зазначених у технічному описі зразка (технічних умовах), а для ляльок в одязіта м'яко набивних іграшок — на етикетках або медальйонах, що прикріплені доних.

Ø   Маркування не наноситься: на ялинкові прикраси;

на іграшки (деталііграшок), які входять у набори.

Ø   Маркування окремих іграшок (деталей іграшок), які входять унабори, здійснюється при їх постачанні до торговельної мережі для прода­жупоштучно.

Дозволяється за узгодженням зі споживачем маркуваннябезпосе­редньо на іграшки не наносити.

Ø   Маркування споживчої та групової тари повинне наноситисябезпосередньо на тару та (або) на етикетку, яка приклеєна до неї (покла­дена допакета).

Реквізити маркуваннярозміщують на етикетці або поверхні тари довільно.

Ø   Маркування іграшок повинне містити товарний знак і (або)найменування виробника (його представника).

Допускається вказуватинайменування виробника в скороченому вигляді (абревіатура) за умови, що такескорочення легко читається і дає змогу однозначно встановити виробника (йогопредставника).

Ø   Додаткові маркувальні дані повинні містити:

написи та (або) умовніфункціональні позначення (символи) — для іграшок з органами керування;

полярність — для іграшокз використанням хімічних джерел струму;

напругу живлення — дляіграшок, які живляться від мережі або зовнішнього джерела живлення;

напрямок заводу дляіграшок з заводними механізмами, які при­водяться в дію ключем;

масштаб — длямоделей-копій;

номери деталей — длязбірних моделей, які виробляються у вигляді литтєвого блоку;

Ø   попереджувальнінаписи за ГОСТ 25779-90 ( Іграшки загальні вимоги до безпеки і методи контролю.)

Ø   Дозволяєтьсявключати до змісту маркування текст експлуатаційного документу за РСТ УССР2014-91 ( Іграшки. Експлуатаційні документи. Загальні вимоги.)

Ø   Маркуванняспоживчої та групової тари повинне вміщувати: найменування виробника (йогопредставника) і (або) товарний знак; найменування іграшки; вікове призначення(окрім ялинкових прикрас і штучних ялинок);

позначеннянормативно-технічного документу (державного стан­дарту України), якийвстановлює загальні технічні вимоги до іграшки; штамп (позначку) технічногоконтролю;

дату виготовлення —місяць, рік (для іграшок, які   мають гарантійний строк експлуатації абозберігання);

кількість іграшок впакувальній одиниці (для групової тари).

Додаткові маркувальні дані (для споживчої тари) повинні вмі­щувати:

вказівки щодо вимогбезпеки при поводженні — для піротехнічних іграшок;

висоту в мм (м) — дляштучних ялинок; попереджувальні написи:

1)  за ГОСТ 25779-90 ( Іграшки загальні вимоги добезпеки і методи контролю.)

 і про необхідністьзберігання тари (етикетки) — для іграшок, які потребують особливих умовексплуатації та (або) дотри­мання спеціальних вимог безпеки;

2)  «Не вживати дляплавання і як рятувальний засіб» — для надув­них іграшок із полімерної плівки,які призначені для ігор на воді;

3) «Обережно!Вогненебезпечно», «Не вживати при проведенні свят у дитячих дошкільних ішкільних установах» — для штучних ялинок із несамозагасаючих матеріалів;

Ø   Транспортне маркування — за ГОСТ 14192-96 ( Маркування вантажів.)

Додатково на транспортнійтарі повинно бути позначено наймену­вання і кількість іграшок.

На транспортній тарізалежно від виду іграшок і умов транспорту­вання повинні бути нанесеніманіпуляційні знаки за ГОСТ 14192-96 ( Маркування вантажів.) Найме­нуванняманіпуляційних знаків, які наносяться на транспортну тару для конкретних видівіграшок, встановлюються в технічному описі зразка (технічних умовах) абоконструкторській документації.

Ø   Іграшки пакують у споживчу та (або) групову і транспортну тару.

  Розміри жорсткої споживчоїта групової тари встановлюють у відповідності до нормативно-технічнихдокументів та (або) конструктор­ської документації виробника іграшки.

Ø   Споживчу тару вживають, яка затверджено Міжвідомчоюхудожньо-технічною радою при Інституті системних досліджень освіти України івироблена з матеріалів, дозволених Міністерством охорони здоров'я України длявиробництва іграшок.

Ø   Вимоги до споживчої тари встановлюються у конструк­торськійдокументації на конкретний вид тари або у технічному опис; зразка (технічнихумовах).

 Загальні вимоги допакетів з полімерної плівки — за ГОСТ 12302-83 (Пакети з паперу і комбінованихматеріалів. Загальні технічні умови.), вимога безпеки — за ГОСТ 25779-90 ( Іграшки загальні вимоги добезпеки і методи контролю.)

Вимоги до пакетів ізпаперу — за ГОСТ 24370-83 ( пакети з полімерних і комбінованих матеріалів.Загальні технічні умови.)  

Пакети повинні бутизакупорені.

Ø   Для пакування наборів і іграшок з комплектуючими деталями(виробами) використовують допоміжні пакувальні засоби.

Необхідність використання допоміжних пакувальних засобів і вимоги до них повинні бутивстановлені у технічно­му описі зразка (технічних умовах) і (або) уконструкторській документації.

Ø   Хімічні джерела струму, які входять до комплекту поставки, повиннізнаходитись поза іграшкою (окрім іграшок мікропроцесорних) і пакуватися в однутару з іграшкою (з використанням допоміжних пакувальних засобів) або комплектнодо партії іграшок в окрему групову (транспортну) тару.

Ø   Скляні ялинкові прикраси, які комплектуються у набори, пакуються укоробки з чарункуватими вкладишами, які вироблені з полімерних матеріалів абокартону.

Ялинкові прикраси, у якихнайбільший лінійний розмір не переви­щує 25 мм, дозволяється пакувати у коробкибез вкладишів, але з вико­ристанням м'якого прокладного матеріалу.

Ø   Ляльки пакуються в жорстку споживчу тару.

Ляльок з перуками, щонамальовані, та ляльок висотою до 200 мм дозволяється пакувати у пакети зполімерної плівки.

Ø   Іграшки, які призначені для контакту з ротом дитини, в яких мундштук(або пристрій, що його замінює) не захищений запобіжним ковпачком, пакують упакети з полімерних плівок, які закупорені запечатуванням.

Ø   Великогабаритні іграшки дозволяється пакувати поштучно у папір.

Ø   Для групової тари використовують коробки з картону, пачки зкартону, пакети (мішки) з полімерної плівки або паперу, ящики з гофро­ваногокартону, пакування з використанням термоусадочної або розтяж­ної плівки, атакож пакування у папір.

Дозволяється заузгодженням із споживачем використовувати інші види групової тари.

Ø   Пакування у термоусадочну плівку повинно здійснюватись за

ГОСТ 25776-83 ( Продукціяпоштучна у споживчій тарі. Упаковка групова з термоусадочною плівкою.)

Ø   Пакування з застосуванням паперу дозволяється використовувати:

для іграшок, упакованих ужорстку споживчу тару;

для іграшок з полімерноїплівки, упакованих у пакети з полімерної плівки.

Іграшки, загорнуті упапір, підлягають обклеюванню смугою із паперу або полімерних матеріалів абообв'язуванню.

Ø   Дозволяється за погодженням із споживачем пакування іг­рашок угрупову тару без попереднього пакування у споживчу.

Ø   Для транспортної тари використовують ящики з деревини, де­ревиннихлистових матеріалів, гофрованого картону, виготовлені за нор­мативно-технічноюдокументацією, а також зворотну тару, яка за міц­ністю відповідає нормам,встановленим в стандартах на транспортну тару.

За погодженням ізспоживачем дозволяється використання доща­тих лат за

ГОСТ 12082-82 ( Латидощаті для вантажів масою до 500 кг. Загальні технічні умови.)

Ø   Іграшки у транспортній тарі повинні бути щільно укладені. Дляущільнення використовуються амортизуючі прокладки, а при паку­ванні у лати — засоби кріплення.

Ø   Маса брутто повинна бути не більшою 30 кг, окрім випадківпакування неподільних іграшок або наборів більшої маси.

Ø   Допускається пакувати у транспортну тару без попередньогопакування у споживчу або групову:

1)  великогабаритнііграшки, призначені для їзди дітей;

2) перебивні малюнки,обандеролені папером або обв'язані шпага­том, — укладанням на ребро;

3) скляні та комбінованіялинкові прикраси — таким чином: укладанням з загортанням у пакувальнийматеріал горизонтальни­ми рядами, поміж яких прокладається м'який пакувальнийматеріал;

укладанням без загортанняу пакувальний матеріал у чарункуваті вкладиші, укладені горизонтальними рядами,поміж яких повинні бути прокладки.

Ø   Транспортна тара може не використовуватися для іграшок, якітранспортуються у контейнерах або автофургонах, або формуються у транспортніпакети з використанням ящичних або стоянкових піддонів, і упакованих такимчином:

у споживчу та груповутару;

у споживчу тару зподальшим укладанням у стопи та обв'язуван­ням;

у споживчу тару — длявеликогабаритних іграшок і (за погодженням із споживачем) для інших видівіграшок.

Ø   Вимоги до пакування іграшок, призначених для районів Да­лекоїПівночі та прирівнених до них, — за ГОСТ 15846-79 ( Продукція відправлена врайони Да­лекої Півночі і в тяжко доступні райони. Упаковка, маркіровка,транспортування і зберігання.)

Ø   Транспортування іграшок повинно проводитись усіма видамитранспорту в критих транспортних засобах відповідно до правил переве­зеннявантажів, які діють на даному виді транспорту.

Ø   При транспортуванні іграшок залізничним транспортом вид відправкивстановлюється виробником.

При дрібних відправкахповинні використовуватись щільні дощаті або фанерні ящики.

Ø   Транспортування піротехнічних іграшок повинно здійсню­ватисьвідповідно до правил перевезення небезпечних вантажів.

Ø   Кліматичні умови транспортування іграшок повинні відповіда­тиумовам зберігання за ГОСТ 15150-79 ( Прикраси та інші технічні вироби.Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування, при врахуваннікліматичних факторів навколишнього середовища.)

Ø   Вимоги транспортування іграшок, призначених для районів Далекої Півночіта прирівняних до них, — за ГОСТ 15846-79 ( Продукція відправлена в райони Да­лекоїПівночі і в тяжко доступні райони. Упаковка, маркіровка, транспортування ізберігання.)

Ø   Спеціальні вимоги до транспортування окремих видів іграшок і (або)припустимі механічні дії під час транспортування, при необхідності встановлюютьу нормативно-технічному документі або технічному описі зразка (технічнихумовах).

Ø   Іграшки у запакованому вигляді повинні зберігатися у закритихприміщеннях при температурі від 5 до 40 °С і відносній вологості повітря(60±20) % і бути укладеними на стелажах (піддонах) на відстані не менше 1 м відтепловипромінюючих приладів.

Ø   При зберіганні іграшок у транспортній (груповій) тарі висота стопабо штабелів повинна бути не більше 4 м.

Ø   Не дозволяється зберігання іграшок з кислотами, лугами та іншимихімічно активними речовинами.

Ø   Вимоги до зберігання іграшок, призначених для районів ДалекоїПівночі та прирівнених до них, — за ГОСТ 15846.

       ЗАСОБИ МАРКУВАННЯ іграшок, споживчої та груповоїтари

Ø   Поліграфічний.

Ø   Фарбування за трафаретом.

Ø   Тиснення.

Ø   Штемпелювання.

Ø   Штамповка.

Ø   У пресформі.

Ø   Випалювання.

Ø    Прикріплення або вкладення етикетки.

Виготовлювач гарантує відповідність іграшок вимогам дійсного стандарту при дотриманні умов експлуатації,збереження  і  транспортування.

Гарантійний термін експлуатації іграшок,  на  які передбачена  розробка  інструкції   (керівництва)   поексплуатації, -  12  місяців із дня  продажу виробу через   роздрібну  торговумережу.

1.2.        Класифікація та вимоги до якості ялинкових прикрас

Іграшки відіграють важливу роль вжитті дитини. Вони допомагають пізнавати оточуючий світ, сприяти його духовномурозвитку, розвивають почуття прекрасного  і тому без іграшок неможливеповноцінне виховання підростаючого покоління. Також  воно сприяють формуваннюособистості.

Іграшки та ялинкові прикраси – цеспецифічні товари, які повинні відповідати не тільки утилітарним вимогам, але йздійснювати на дитину моральний і естетичний вплив. Вони на всіх етапахрозвитку суспільства відображають у своєрідній формі матеріальне і духовнежиття людей.

Розглядаючи класифікацію потрібнозвернути увагу на фактори, що формують властивості та якість, а важливими факторами,є конструкція і форма, матеріали, з яких вони виготовленні, і технологічніпроцеси, що застосовуються при їх виготовленні.

Конструкція і форма як ялинковихприкрас, так і іграшок – основні фактори, що впливають на формування їхспоживчих властивостей і рівень якості. Так, вже у конструкції закладаютьсяфункціональні, ергономічні, естетичні властивості та безпека, високіфункціональні властивості прикрас мають широкий діапазон можливостей, високіестетичні у красивому та оригінальному оформленні, тому що у конструюванні ірозробці нових екземплярів з високими споживними властивостями беруть участьхудожники, конструктори – дизайнери. Для виготовлення використовують пластичнімаси, деревину, глину, гуму, тканини, картон, папір, скло. Залежно відматеріалу, з якого виготовляють, їх ділять на підгрупи: пластмасові, металеві,дерев’яні, керамічні, гумові, м’яконабивні, картонажні, скляні

.Іграшка – це предмет або групапредметів, призначених для ігрової  діяльності дітей, їх класифікують заознаками:

/> <td/> />  

/>

До асортиментне угруповання відносицягрупа іграшок, які об’єднані загальною тематикою, незалежно від уживаних для їхвиготовлення сировини та матеріалів, принципу дії та механізму руху.

/>

/>/>

Класифікація іграшок за віковимпризначенням пов’язана з тим, що діти різного віку мають різний рівеньрозвитку, по-різному проявляють інтерес до предметів, що їх оточують.

/>

В залежності від того з якогоматеріалу іграшки виготовлені їх поділяють за матеріалом виготовлення.

/>

Ялинкові прикраси – товари складногоасортименту, які об’єднують велику кількість різноманітних товарів, щовідрізняються між собою за певними ознаками. Класифікуючи ялинкові прикрасипотрібно зазначити, що вони відносяться до іграшок і входять до їхньогоасортиментного угруповання. Але розглядаючи тематику класифікації ялинковихприкрас я зробив такі дослідження залежно від того, який вид розглядати можназробити свою класифікацію.

/>

1.3.        Стан та перспективирозвитку ринку ялинкових прикрас в Україні

За даними Держкомстату, у 2002 роціпродаж вітчизняних ялинкових прикрас знизився на 30% у порівнянні з 2001 роком(для довідки: у 2001 році було зроблено ялинкових аксесуарів на 27,2 тис. грн.,у 2002 році — на 19,1 тис. грн.  такі дані викликають у нас подив). Цепов'язано з тим, що більшість виробників не в змозі щорічно обновлятиасортимент, як того вимагають роздріб і споживачі. А новинки, що випускаються,схожі на торішні імпортні колекції. Тому споживач воліє здобувати новорічніприкраси іноземного виробництва. І вони займають міцну позицію на вітчизняномуринку. У 2001 році продаж імпортних новорічних аксесуарів виросли втроє.Основні країни-постачальники — Польща і Китай. Однак, значна частинановорічного товару ввозиться з порушенням митних правил.

Протягом багатьох років торговцівноворічними виробами «переслідує» проблема товарних залишків. Часом до40% ялинкових прикрас залишаються чекати своєї долі до наступного року. Цепов'язано з тим, що виробники, намагаючись догодити усім без винятку покупцям,випускають величезну кількість найменувань новорічних товарів. Асортиментдеяких великих фірм нараховує до 1000 позицій. Загалом, широта асортименту, якце не парадоксально, губить постачальників ялинкових прикрас. А уникнутипокладів новорічної мішури,  можна. Для цього постачальники повинні формуватимоду на новорічні прикраси, так у деяких магазинах у відділах новорічнихтоварів почали працювати дизайнери,  що радять, як краще прикрасити святковуялинку і приміщення. Крім того, продавці і стилісти намагаються барвистооформити вітрини, торговельний зал і в такий спосіб продемонструвати покупцяммодні тенденції в прикрасі новорічної ялинки й інтер'єра. Нових же виробів уноворічних колекціях з'явилося небагато — не більш 20% від об'єму асортименту.Це оригінальні фігурки, зроблені з кераміки або дерева, стилізовані новорічнікомпозиції. Крім того, були представлені зовсім нові колекції новорічних куль устилі «гжель». Інша частина асортименту — це як і раніше кулі різнихрозмірів і відтінків з дитячій і різдвяній тематиці. А от традиційні«дощики» і серпантини оптовики виключили зі своїх товарних переліків.Цього року фахівці рекомендують прикрашати ялинку нитками намиста, зірочок,сніжинок і блискучих гірлянд. Вже на початку сезону відзначають збільшенняпопиту на штучні ялини — вибір їх досить великий: маленькі сувенірні, блискучіз полімерної плівки, зелені з легким напилюванням штучного інею і навіть білі.Та королевою сезону була новинка — ялина зі світло діодами.  Велика частинановорічної продукції відносно недорога, розрахована на широке коло покупців.Елітарних, дорогих прикрас небагато — до 5% від об'єму асортименту. Виробиручної роботи, оригінального дизайну, виконані в одиничному екземплярі. Націнкина новорічні товари коливаються від 30% до 100%. Як правило, ціни в магазинахна 20-30% вище ринкових. Крім того, на ринках продавці, щоб уникнути товарнихзалишків, регулюють ціни і до кінця сезону розпродають новорічний товар майжена половину дешевше.

Як затверджують постачальникиноворічних товарів, основна проблема — закупівлі продукції клієнтами в розпалсезону. Виробники й імпортери намагаються привчити своїх покупців формуватизамовлення завчасно, спокушаючи їх 10%-вими знижками. Однак деякі торговельніфірми піддалися привабливим пропозиціям і уклали контракти на постачанняноворічних товарів до жовтня. Як вони затверджують, перешкодила їм необхідністьчасткової або повної передоплати товару. Не кожен оптовик може дозволити собізаморозити 5-10 тис.грн. навіть на два-три, або шість місяців. У свою чергуроздріб також намагається продовжити термін торгівлі ялинковими іграшками. Булопомітно, що багато покупців надають перевагу наряджати ялинку старимиіграшками. І ще торік торговці,  виставили новорічний товар наприкінці жовтня(до речі, так уже давно діють їхні західні колеги). Експеримент виявивсяуспішним — виторг від продажу новорічних прикрас збільшився майже вдвічі. Цьогороку кількість роздрібних точок, що почали торгівлю ялинковими іграшкаминаприкінці жовтні-початку листопаду, збільшилася.

Також у цьому сезоні постачальникиспробували освоїти нові канали збуту. Насамперед — пропозиціями товарівкорпоративним клієнтам.  Спеціально для них постачальники розробили колекцію,що включає подарункові сувеніри, предмети для прикраси ялинок і інтер'єрівофісів (а саме, стилізовані іграшки: масивні скляні кулі, ліхтарики і т.п.).Також цього року відкрилися відділи новорічних товарів у супермаркетах. Надумку оптовиків, ці канали збуту дуже перспективні.

Постачальники ялинкових аксесуаріввикористовували рекламу в спеціалізованих журналах для жінок (оскільки вони —основні покупці ялинкових прикрас) могла б допомогти в створенні моди наіграшки. Як правило, формуванням споживчого попиту займаються роздрібніторговці, ефектно викладаючи  товар.  Цього року          слід визначитинедоліки викладення товару :

-  пропонується дуже багато великихкуль, упакованих поштучно. Звичайно, така   продукція   виглядаєпрезентабельно, але коробки, виставлені рядами на полках, нудні і виглядаютьнепривабливо. До того ж потенційному покупцеві розглянути іграшку складно, апродавець просто фізично не встигає показати покупцям цікавлячий їх товар;

-  багато ялинкових прикрас,упаковані в коробки, виглядають негарно. Виставлені в одиничному екземплярі навітрині, вони також не радують око. Ялинкові іграшки найкраще демонструватибезпосередньо на ялинці або в інтер'єрі;

-  у деяких відділах з різноманітним асортиментом немає чіткого поділу продукції по  видах. Свічі розставлені разомз кулями і пластиковими фігурками, гірлянди — разом з новорічними композиціями.У цьому хаосі споживач  не  може  знайти потрібний йому товар. Щоб покупець мігдобре розглянути продукцію, її необхідно розсортовувати по видах, розміщати наспеціальних підставках.

За прогнозом на наступний рік обсягипродажів ялинкових іграшок виростуть на 20-30%.

— Положення імпортної продукції навітчизняному ринку як і раніше буде стабільним.

— Торговці будуть більше увагиприділяти стимулюванню збуту і формуванню купівельних переваг.

— Постачальники кардинально обновлятьсвій асортимент. Виростуть продажі товарів для оформлення інтер'єрів.

–             У цьому інаступному році у відділах новорічних іграшок будуть працюватипродавці-стилісти і дизайнери.

Оптовики  не бажають заздалегідьформувати асортимент ялинкових прикрас. Тому великі українські виробники великучастину своєї продукції експортують. Імпортери охоче користуються сформованоюситуацією.

Товари, реалізовані на ринку:ялинкові прикраси, штучні ялини, новорічні композиції, предмети для оформленняінтер'єра.

Обсяг продажів у 2003 р.: біля $2,5 млн (в оптовихцінах).

Структура ринку (у грошовомувираженні): вітчизняної продукції — 60%, імпортної — 40%.

Структура продажів (у кількісномувираженні): ялинкові прикраси — 80%, штучні ялини —15%, інше — 5%.

  У 2003 р. обсяг реалізаціїялинкових прикрас на українському ринку виріс приблизно на 15-20% у порівнянніз 2002 р. (у грошовому вираженні).

У 2004р. сезоні продажі збільшилисяприблизно в 1,5 рази в порівнянні з 2003 р. Уповільнення темпів росту продажівтого року  пов'язують з низькою купівельною спроможністю населення. Незважаючина те, що приблизно 70% вітчизняних ялинкових прикрас продаються в середньомупо 5 грн. за 1 шт., мало хто зі споживачів часто обновляє домашні колекціїноворічного «скла». Як правило, у переддень Нового року господаркидокуповують кілька нових ялинкових прикрас.

При цьому вітчизняні фабрикипродовжують утрачати внутрішній ринок — того року постачання закордонноїноворічної продукції збільшилися на 50% у порівнянні з 2003 р. Відповідно,частка продажів імпортних товарів в Україні зросла до 40% (у грошовомувираженні). От уже кілька років підряд спостерігається активна експансія наукраїнський ринок ялинкових іграшок з Азії, особливо з Китаю. Вже в 2003 р.постачання азіатських новорічних товарів склали 56% загального обсягу імпорту.Це майже на 20% більше, ніж у 2002 р. (табл.1). Торговці відзначили, щоасортимент китайської продукції розширився й у нинішньому сезоні (зараз вонапредставлена у всіх ціновихсегментах).                                                                                                          

Табл. 1.

     Імпорт товарів для новорічних  іріздвяних свят, тис. дол. по

         зарубіжним     країнам за2000 – 2003рр.

Країна 2000 р. 2001  р. 2002 р.

2002 р.

(січень–липень)

2003 р.

(січень–липень)

Німеччина 30,23 6,59 60,37 30,68 26,45 Польща 80,96 174,84 73,02 2,98 16,05 Азія 68,98 266,16 486,55 0,02 10,55 Всього 232,46 862,71 180,55 267,55

Ввозять в основному пластмасовіялинкові іграшки, предмети для прикраси інтер'єра й електричні гірлянди. Коникукраїнських виробників ялинкових прикрас — скляні формові іграшки, розписанівручну.

У 2003 р. українські підприємствавиготовили ялинкових прикрас на 30% більше, ніж у 2002 р. (табл. 2). Але великізаводи як і раніше нарощують обсяги експорту продукції — на внутрішній ринокнадходять всього 5-10% усіх вироблених   «ялинковими»   монстрамиіграшок зі скла. Як сказав представник компанії «Галімпекс —скло-дзеркальний завод» (м.Львів), «українські скляні ялинковіприкраси з художнім ручним розписом затребувані на Заході. Тому що, наприклад,у Німеччині основна частина ялинкових іграшок — однотонні й одноманітні.Оригінальна ж продукція коштує приблизно вдвічі дорожче аналогічної української».

Табл.2.

Виробництво ялинкових прикрас, тис.грн. в Україні за 2000 – 2003рр.

Продукція 2000р. 2001р. 2002р. 2003р. Ялинкові прикраси скляні 19978 14883 19498 26322 Ялинкові прикраси з паперу і картону 1375 357 208 205 Всього 27277 19019 24810 32350

 

У «експортний» процесвтягуються і виробники поменше. Усього ж у 2003 р. приблизно 70-75% зроблених вУкраїні новорічних прикрас «пішли» у Росію, Нідерланди, Німеччину іФранцію (табл.3).

Табл.3.

Експорт товарів для новорічних  і різдвяних свят, тис.дол. в зарубіжні країни за 2000 – 2003рр.

країна 2000р.(січень–липень) 2001р.(січень–липень) 2002р.(січень–липень)

2002р.

(січень–липень)

2003р.

(січень–липень)

Росія 561,45 1107,1 836,81 261,51 308,05 Нідерланди 350,93 849,86 766,15 464,77 446,25 Німеччина 264,24 254,33 1022,03 424,27 994,71 Франція 278,96 227,21 275,54 171,22 282,28 Всього 2013,29 2854,28 3392,3 1452,05 2121,66

Насичення ж внутрішнього ринкуялинкових іграшок відбувається в основному стараннями дрібних і середніхвітчизняних виробників і імпортерів.

Українські умільці 2003 рокупоставили на полки українських  магазинів і лотків приблизно 50-60%виготовленого товару. При цьому слід зазначити, що невеликі вітчизняні фабрикине випускають скляні прикраси. При цьому, якщо врахувати, що в 2003 р. часткапродажів імпортного товару в Україні збільшилася,  імпортерів у сегментіпластикових  прикрас  потіснили   саме   дрібні   і середні вітчизняніпідприємства.

Українські   виробники прогнозують,що в 2005 р. у порівнянні з 2004 р. вони збільшать експорт скляних новорічнихіграшок приблизно на 25-30%. І це при тому, що обсяги продажів на українськомуринку зростуть не більш ніж у 15%. Причин тому дві. По-перше, як показав цейрік, попит на українську продукцію з боку країн-імпортерів залишивсянезадоволеним. По-друге, один закордонний оптовик на великих українськихфабриках по виробництву ялинкових прикрас формує  річне  замовлення  всередньому на ЕUR1 млн.

У 2004 р. схеми збуту новорічноїпродукції в Україні майже не змінилися. На відміну від закордонних колег,більшість вітчизняних оптовиків як і раніше воліють купувати новорічні товаризі складу в жовтні-листопаді, а не розміщати замовлення на виготовленняпродукції заздалегідь. Головна причина таких «запізнювань» —необхідність 10%-ної передоплати замовлення на початок року.

Виробники шукають вихід з цієїситуації і пропонують закуповувати «свіжу» колекцію в травні —серпні. Однак і ця схема більшість оптовиків не влаштовує. Їм усе рівноприйдеться заморозити на кілька місяців визначену частину оборотних коштів.Тому більшості оптових фірм дістаються тільки залишки колекцій — для зарубіжжя.

На думку постачальників, роздріб недостатньо увагиприділяє формуванню асортименту, викладенню товару, оформленню вітрин івідділів, що істотно утрудняє продажу новорічних товарів. Тому оптовики тогороку активізували додаткові канали збуту. По оцінках маркетологов, у 2004 р.майже втроє збільшилися обсяги замовлень від організацій на виготовленняялинкових іграшок фірмових квітів з логотипами компаній. Торговці новорічнимитоварами очікують збільшення замовлень від ресторанів, готелів і іншихсуспільних закладів.

У 2004 р. компанія  НП «Корал — Трейд» збільшила обсяг експорту. Постачання скляних ялинкових іграшок у Росію,США, Італію і Францію склали приблизно 60% усієї зробленої продукції. Націнкана експортований товар у нинішньому сезоні — 10-15% (що на 20% менше, ніж у2003 р.). Необхідно відзначити, що ці міри — змушені. Вони щорічно нарощуютьвиробництво, а обсяг внутрішнього ринку істотно не міняється. А своєчаснаоплата товару закордонними покупцями дозволяє компанії стабільно працювати в«міжсезоння».

Великі виробники новорічних товаріввелику частину своєї продукції реалізують на зовнішніх ринках. Приміром, компанія ТОВ “ Галімпекс — скло-дзеркальний завод" (м.Львів; виробництвоноворічних прикрас; з 1993 р.; 1,3 тис. чіл.) у 2003   р.   95%   виготовленихялинкових іграшок експортувала. Незважаючи на те, що в 2003 р. вони збільшилиобсяги  виробництва  скляних  ялинкових прикрас на 30%, цього виявилосянедостатньо. Якби дозволили виробничі потужності,  експортували на третинубільше. Перші замовлення від іноземних клієнтів звичайно надходять усічні-лютому. Стабільні і планові закордонні замовлення забезпечуютьпідприємству безперебійну роботу.

На НП «Вітіл»(м.Дніпропетровськ, який займається виробництвом штучних ялин, та продажемноворічних товарів, який почав випускати свою продукцію в 1993 р.). Попит наштучні ялини   щорічно  на цьому підприємстві збільшується приблизно вдвічі. Утой же час продаж ялинкових прикрас у 2003 р. істотно не збільшився. Головноюперешкодою для росту реалізації новорічних товарів є непродуманий  підхідпрацівників торгівлі до формування асортименту і презентації товару в роздробі.

На ТОВ «Зірка» (м.Київ;який займається виробництвом і продажем ялинкових прикрас, з 1999 р.) ріствнутрішнього ринку порозумівається   насамперед збільшенням кількості торговихточок із продажу ялинкових прикрас, зокрема супермаркетів   і   магазинівсаsh&саrrу. З  мережними магазинами дуже зручно працювати. Більшість з нихгосподарюють і вже в травні формують замовлення на ялинкові прикраси.


2.               Оцінкаасортименту і споживчих властивостей ялинкових прикрас ( за матеріалами ВАТУнівермаг „Дитячий світ”)

2.1. Характеристика об’єктів та методів дослідження

Оцінювання якості іспособи її визначення є однією з важли­вих проблем товарознавства.

Вимоги до якості постійнозмінюються, підвищуються з роз­витком науково-технічного прогресу, зростаннямрівня життя і відповідно попиту на товар.

Визначення якостіпочинається з визначення номенклатури по­казників або властивостей, якінайбільш повно і точно відобража­ють якість продукту.

Номенклатура властивостейзалежить від мети оцінювання.

Властивістю продукціїназивається її об'єктивна особливість, яка може проявлятися в процесі їїстворення, експлуатації або споживання.

Непродовольчі товаримають різні властивості, які формуються під час їх виробництва і виявляють­ся впроцесі експлуатації або споживання.

Кількісна характеристикавластивостей продукції характери­зується параметром продукції.

Ознака продукції — цекількісна або якісна характеристика властивостей продукції.

Показник якості — цекількісна характеристика одного або декількох властивостей товару, складовихйого якості, які роз­глядаються відповідно до визначених умов експлуатації абоспо­живання.

Між цими поняттями —параметр, ознака і показник якості — існує тісна взаємозалежність.

При визначенні якостітоварів проводиться вимірювання кількісних показників і якісних властивостей.

Вимірювання являє собоюкомплекс дій з визначення числово­го значення властивостей. Вимірюваннявиконується за допомо­гою засобів вимірювання, а його числове значеннявизначається у відповідних одиницях.

Застосовують прямі інепрямі методи вимірювання. Під час за­стосування прямих методів величинавизначається безпосередньо під час вимірювання, наприклад, під час зважуваннямаси продук­ту. Під час застосування непрямих методів визначається не величи­на,яка вимірюється безпосередньо, а інша, пов'язана з нею зазда­легідь відомимспіввідношенням, наприклад, густина.

Вимірювання проводитьсязгідно з вимогами державної сис­теми управління якості України і вважаєтьсядоповнюючим еталоном оцінки якості.

Оцінювання якості — церезультат порівняння двох або більше показників якості. Порівняння проводять зпоказниками якості базових зразків, якими можуть бути значення нормативної документації.

Порівняння виявляєвідповідність або невідповідність отри­маних результатів показникам якості,вимогам нормативної до­кументації. Таким чином можна визначити відповіднийсорт, марку товару.

Перед оцінкою якостіпроводять вибір номенклатури показ­ників якості, що залежить від призначеннятоварів та умов вико­ристання, від мети оцінювання. Вибір конкретних показниківякості проводиться на базі нормативних документів із урахуван­ням вимогспоживачів.

Більшість товарів маютьдеякі специфічні особливості показників якості, які можна об'єднати за методамиїх визначення: органолептичні, фізичні, хімічні.

Органолептичнівластивості визначаються за допомогою ор­ганів відчуття — смаку, нюху, дотику,слуху і зору. До властиво­стей, які досліджуються таким чином, відносятьсязовнішній ви­гляд, колір, смак, запах, консистенція тощо.

Ці властивості можутьбути охарактеризовані прямими і не­прямими показниками.

До прямих показників,пов'язаних безпосередньо з харчовою цінністю і споживчими властивостями продовольчихтоварів, на­лежать смак і запах, кількісні характеристики специфічних показ­ників.Для непродовольчих товарів, наприклад, парфумер­них виробів (духи) — цестійкість запаху, вміст спирту.

Непрямі показникиобумовлені хімічним складом і основними властивостями.

Фізичні показники якостіґрунтуються на визначенні фізичних властивостей: розмірів, маси, густини;механічних властивостей: міцності, твердості, пружності, пластичності,в'язкості, липкості; оптичних, тепло — і електрофізичних, сорбційних властивостей.

До хімічних належатьпоказники якості, які обумовлені власти­востями хімічних речовин в ялинковихприкрасах, з їх хімічними і біологічними перетвореннями.

За обов'язковоюноменклатурою показників виділяються показ­ники призначення, технологічності,збереженості, безпеки, ерго­номічні, естетичні, екологічні, економічні та інші.

Призначення — здатністьтовару задовольняти фізіологічні і соціальні потреби споживачів.

Залежно від потребвластивості призначення поділяють на підгрупи: функціонального, соціального,класифікаційного і універсального призначення.

Показникипризначення характеризують властивості товару, які визначають основні функції ігалузь його застосування, а та­кож включають його основні характеристики —показники скла­ду і структури і показники технічного рівня. Залежно від видупродукції показники складу і структури є різними.

2.2          Аналіз структури асортиментуялинкових прикрас в магазині „Дитячий світ”

Коженрік настає час коли ми спостерігаємо як в магазинах на полицях вільно почуваютьсебе дитячі іграшки, але приходить момент і вони частково поступаються своїммісцем новорічним іграшкам, ялинковим прикрасам. Спостерігаючи цю зміну вмагазині „ Дитячий світ ”, я звернув увагу на асортимент, який був представленийрізними фірмами, як вітчизняного так і закордонного походження, яківідрізнялися між собою не тільки ціною але і якістю. Новорічний асортимент бувпредставлений такими прикрасами як:

v  штучні ялинки різної висоти;

v  новорічні верхівки, електро гірлянди які періодично мигають ізвучить   новорічна мелодія;

v  сувенірна кераміка;

v  підсвічники;

v  ароматичні свічки, свічки у формі новорічних персонажів;

v  різдвяні віночки;

v  гірлянди у вигляді бус;

v  сувенірні набори із скла, дерева, пластмаси;

v  сувеніри для прикрашання приміщення;

v  новорічні костюми;

v  карнавальні маски;

v  серпантин;

v  хлопушки;

v  бенгальські вогні;

v  штучний дощик різної довжини і різного забарвлення;

v  ялинкові кульки ручного розпису;

v  ялинкові кульки нестандартної форми у вигляді каштанів і дзвіночків;

v  сніжки і льдинки із кришталя;

v  ялинкові кульки з склопластику дзеркальні, матові, мраморні,засніжені,

v  дзеркальні мозаїки,

v  прозорі фігурки – ангелочки, зонтики, туфельки, олені,різдвяні чобітки;

v  Діди Морози і Санта-Клауси.

Розглядаючиасортимент потрібно зазначити що в порівняні з іншими роками він бувпредставлений вітчизняними фірмами на 70% і 30% асортименту займали закордонніфірми, хоча до 2000 року переважав асортимент закордонного а не вітчизняноговиробництва.

Продажялинкових прикрас вітчизняного і закордонно виробництва в магазині „ДитячийСвіт”

Виробництво 2000р,% 2001р,% 2002р,% 2003р,% 2004р,% Вітчизняне 45 51 57 65 70 Закордонне 55 49 43 35 30

 

Компанія«МФ Пошук» – найбільший постачальник повітряних куль у Росії,ексклюзивний представник світового лідера у виробництві повітряних куль –мексиканської фірми «Latex Occidental», що робить 80 мільйонів куль у день.Компанія «МФ Пошук» на ринку повітряних куль уже 10 років. Сьогодні «МФ Пошук»поставляє повітряні кулі в 89 регіонів і 2 тисячі міст Росії і ближньогозарубіжжя. У Бєларусі і на Україні працюють філії компанії.  Зокрема, у Києві, у магазині  „Дитячий світ”.

Компаніястрімко розвивається й освоює нові напрямки – товари для свята. Це предмети дляприкраси святкового інтер'єра, столу, святковий посуд, свічі, вази, подарунки,іграшки, приколи, конфетті, карнавальні убрання, – усе, що може бути необхіднимна святі.

Заадресою: Київ, вул. Маля, д. 3, у магазині «Дитячий світ” працює відділ, депредставлений різноманітний асортимент повітряних куль і святкова продукція.Кваліфіковані менеджери допомагають орієнтуватися в асортименті, даютькомпетентні консультації. Товар, проплативши, можна забрати відразу.

Відкритовідділ нового формату – Cash&Carry. Це магазин самообслуговування, депродукція представлена не тільки на стендах, вона розташовується на стелажах.Покупці можуть розглянути товари, вибрати саме те, що потрібно, покласти у свійвізок і оплатити в касі. Компанія відкриває сіть розничнихмагазинівсвяткової продукції, плануючи зайняти лідируюче місце на ринку по постачанню івиробництву святкових товарів. Компанія є ексклюзивним постачальником склянихкульок і краплі марблс найбільшої фірми Vacor, це дуже популярна гра і новийоформлювальний матеріал. Видається перший в Україні професійний журнал,присвячений святковій продукції  — «Товари для свята».

«МФПошук» робить друк на шарах методом офсету – одноколірну і багатобарвну, і шелкографіїна новітнім, сучаснім устаткуванні. Весь цикл передпечатної підготовки компаніяпроводить самостійно, що дозволяє гарантувати якість і мінімальні терміни.Рекламну печатку «МФ Пошук» виконує з урахуванням усіх побажань клієнтів. Самівеликі фірми і корпорації, такі як LG, АИФ, «Білайн», «Mc’Donalds»,«Coca-Cola», воліють замовляти рекламну печатку саме в цій компанії.

«МФПошук» не має оформлювального відділу, але сприяє розвиткові оформлювальнихфірм Києва і регіонів. Проводяться Міжнародні фестивалі повітряних куль «Кольорове небо». На сайті публікується список кращих оформлювачівповітряними кулями в Києві. Компанія «МФ Пошук» пропонує повний набірустаткування й аксесуарів для оформлення свят. Видається єдиний у Росіїпрофесійний журнал «Повітряні кулі», філія котрого знаходиться в Києві.

«МФПошук» є власником ліцензій на печатку кінокомпаний Disney, Warner Bros. і ТОВ«Масяня» – мультиплікаційною студією, що створила популярну героїню ІнтернетуМасяню. Крім того, «МФ Пошук» може запропонувати великий вибір куль з печаткоюдитячої і святкової тематики, розробленої власними дизайнерами, що продаються вмагазині „Дитячий світ”.

У всієїноворічної продукції одна особливість — яскравість, нарядність. Усе, щоробиться для цього свята, повинне блискати, блищати і переливатися. Це саме тойрідкий випадок, коли визначальним фактором покупки стає не ціна, а зовнішнійвигляд.

У магазині«Дитячий світ», звичайно, найпоширеніші ялинкові іграшки — скляні. Робити їхпочали в 1848 році в Тюрінгії, у містечку Лауша. Спочатку в якості внутрішньогопокриття, що відбивається, використовувався шкідливий свинець, але йому швидкознайшли заміну з нітрату срібла. За цією технологією скляні кулі виготовляютьдотепер. На Бережанському склопідприємстві іграшки і намисто дотепер видуваютьвручну вільним або формовим дуттям. І розписують іграшки вручну, як в усімсвіті. Потім вони попадають на прилавок одного з великих магазинів Києва.

Завозять до насіграшки дорогі, ошатно і зручно упаковані. Конкурувати з прилеглою Росією абоЧехією по цих позиціях важко. А от найпростіші, пам'ятні з дитинства бурульки,шишки, сніжинки, зроблені з дуже товстого скла, з мінімальним розмалюваннямдотепер благополучно зберігаються в багатьох родинах і можуть бути використаніяк зразки для наслідування.

Великі можливостінадає поліграфія. Досить розробити цікаві ескізи, розмістити замовлення вгарній друкарні і взяти на себе реалізацію. З обліком того, що собівартістьполіграфічної продукції звичайно копійчана, тут можна домогтися дуже високоїрентабельності. Російські й українські фірми пропонують великі, якісно виконаніна щільному крейдованому папері зірки, сніжинки, фігурки звірушок і казковихперсонажів, які потрібно вирізувати і склеїти на зразок макдональдсовського«Хеппі міла». Для дитини під новорічною ялинкою це буде казковарозвага. І для батьків не накладно — велика, яскрава і блискуча іграшкаобійдеться в 5-10 грн. У Радянському Союзі типографським способом виготовлялисяпаперові гірлянди різної довжини. Зараз їх везуть з далекого зарубіжжя. Відтіляж прибувають найпростіші товари, що гріх вже самим не робити: мішура,серпантин, конфетті, «сніжок», ліхтарики з фольги, шишки, дзвіночки,стрічки й ін. Усе це представлено на полках магазина «Дитячий світ». Вонивідносяться до різдвяної символіки і дуже популярні як у нашій країні, так і взахідних країнах.

Перед тим, як«гарячі деньки» настануть у торгівлі, спочатку приходитьсяпотрудитися оформлювачам і дизайнерам. У столиці як мінімум 3 фірми займаютьсясвітловою рекламою, що змушує блискати й іскритися вітрини магазинів і фасадипрестижних офісів. Бари, ресторани, дискотеки замовляють спеціальніелектрогірлянди-вивески. Не виключається з цього списку і магазин «Дитячийсвіт».

У магазині«Дитячий світ» також представлені гірлянди. Ринок новорічних електротоварів, які інші, затоплений низькоякісною китайською продукцією. Пристойні ж гірляндицивілізованих виробників стоять скажених грошей. Навряд чи складно з наявнихматеріалів вітчизняного і білоруського виробництва налагодити виготовленняоригінальних " вогників, що біжать,". Їх роблять на 50-200 ламп, 2-5тактні, з мелодією або без. Оскільки всі електротовари підлягають обов'язковоїсертифікації, навіть найпростіші схеми прийдеться легалізувати через«Укрстандарт». Складностей це викликати не повинно, але часу віднятиможе багато. 

2.3. Порівняльніспоживчі тестування ялинкових прикрас вітчизняного та закордонного виробництва

Подарунковий ажіотажрозго­рається тричі на рік: у переддень дня святого Валентина, 8 Берез­ня, аленайбільший продаж — пе­ред Новим роком. Ринок ново­річних товарів — святковоїатри­бутики і подарунків — існує лише один місяць. У грудні прибутки магазинівза рахунок продажу штучних ялинок, Дідів Морозів (які чомусь більше нагадуютьСанта-Клаусів), ялинкових при­крас, канцелярських дрібниць, делікатесів,сувенірів і «всілякої всячини», без якої не обходиться жоден Новий рік,збільшуються у кілька разів порівняно з листопа­дом.

За спостереженнямдиректора гіпермаркета «Караван» Віктора Пивовара, лише за перший тиж­деньгрудня продаж збільшився на 25-30%, а в останній передноворічний тижденьпрогнозується зростання обороту магазина до 50-60%. «В останні дні року про­дажзростає на 60-80%», — додає маркетинговий директор бутику «Л'Єскаль» ІринаФіліппова. «У грудні прибутки нашої компанії зростають удесятеро порівняно зіншими місяцями», — зазначає Сергій Хлєбніков, директор кон­церну «ЙоКо», щоспеціалізується на постачанні імпортних това­рів, зокрема новорічної атрибу­тики.

Торговельні компаніїзазвичай на грудень розробляють окрему стратегію — затверджується но­виймаркетинговий план, пере­глядається асортимент продукції, застосовуєтьсяособливий мерчандайзинг, наймається додат­ковий персонал (до речі, за да­нимианалітичної компанії Іntеrnаtіоnаl Dаtа, в період свят­кування міленіуму 85%амери­канських компаній розширили штат).

Однак специфіка продажуно­ворічної атрибутики і подарунків робить цей бізнес ризикованим. Особливо,якщо компанія левову частку прибутку отримує саме від передноворічної торгівлі.«На­приклад, цього року сталися деякі збої в роботі банків, що при­звело допроблем з проплатою товарів і, відповідно, — до зриву імпортних поставок.Водночас таку «тимчасову» продукцію, як новорічні подарунки і ялинкові іграшкиважливо розмістити на прилавках в термін, оскільки піс­ля свята вони вже нікомуне ціка­ві», — говорить Хлєбніков.

Великі витрати пов'язаніі з транспортуванням ексклюзив­них, обмежених у кількості това­рів. Магазинамтакож нерідко до­водиться у великій кількості спи­сувати ялинкові іграшки. Водній торговельній мережі розповіли, як торік викинули велику партію іграшок —вони просто розбили­ся під час транспортування.

Тому фахівці рекомендуютьзважити всі за і проти, перш ніж розмістити на прилавках ново­річний товар.Особливо важливо чітко передбачити з партнерами терміни поставок товару, прицьому в договорі передбачити можливі форс-мажори. У пошуках заробітку нановоріч­ному ажіотажі торговельні цен­три, супермаркети, бутики дедалі більшуувагу приділяють такому маркетинговому прийому, як упа­ковка сувенірноїпродукції в ново­річно-різдвяному стилі і форму­вання подарункових наборів.Причому часто завдяки яскравій упаковці деякі торгівці успішно розпродуютьзалежаний товар.

Спеціальні фірмові набори(закуповуються окремо) обов'язково входять до асорти­менту яквузькоспеціалізованих магазинів, так і торговельних цен­трів і супермаркетів.Спектр набо­рів вельми широкий — від косме­тики і парфумерії до гастрономіч­них,алкогольних і кондитерських виробів. Спеціальним різдвяно-новорічним доповненнямможуть бути сувеніри — невеликі набори іграшок, маленькі штучні ялинки.Приміром, у бутику «Л'Єскаль» представлені спеціальні самостій­но складенісвяткові набори, на­приклад, туалетна вода і лосьйон у красивій новорічнійупаковці — пакувальному папері, перев'язано­му яскравою стрічкою і прикра­шеномуріздвяним сувеніром (ялинкою, дзвониками, фігуркою янголятка чи Діда Мороза).Цікаво, якщо купувати товар, включений у такі набори, окремо — витратиш­ся нату саму суму, що й купуючи «два в одному». Хоча в інших бутиках зазвичай цінутовару в наборі завищують. У цьому випадку ціно­ву політику «Л'Єскаль» можна по­яснитинаявністю ажіотажного попиту на святкові набори.

За останні роки,зазначають продавці, попит на корпоративні новорічні подарунки зріс у кількаразів — практично в кожній фірмі, яка піклується про корпоратив­ний дух і свійімідж, прийнято по­здоровляти працівників і партне­рів. Деякі компанії, щоспеціалізуються на сувенірно-подарунко­вій продукції, напередодні ново­річнихсвят формують навіть спе­ціальні відділи для корпоративних клієнтів. «ПередНовим роком ми додали до своїх послуг таку про­позицію, як корпоративний пода­рунок,і ввели посаду менеджера з корпоративних подарунків, — розповідає менеджер змаркетин­гу і реклами компанії «Аллєн» і магазинів подарунків «Тенденс»Світлана Кравченко. — До функцій менеджера входять фор­мування асортименту,добір скла­дових, вибір упаковки, декору, спілкування з клієнтами». До 70%усього продажу становлять ново­річні подарунки, які пропонує своїм клієнтамкомпанія «Фудсервіс» від ТМ «Конфаель». Як розпові­дає керівник корпоративноговід­ділу компанії Наталія Савченко, відділ працює вже два роки, займа­єтьсявиключно корпоративними подарунками до всіх свят, і не ли­ше календарних. «Цейвідділ є од­ним з найприбутковіших, — пояс­нює фахівець, — його товар будепродано майже напевно, тобто наперед. У цьому бізнес-напрямі немає такихризиків, як у роздріб­ній торгівлі».

Згідно з громадськоюдумкою подарунки мають бути великими, до­рогими або принаймні нетривіальними,таки­ми, що підкреслюють особливу прихильність до того, хто стає щасливимвласником   практичної і красивої речі. Автоматично це уявлення врахо­вується іпри формуванні категорії діло­вих, корпоративних подарунків.   Традиційно   у  переддень Нового року заведено дарувати дорогі подарунки. Хоча, за словамипродавців, де­які компанії, на західний манер, обходяться символічними«дрібничками», якими-небудь різдвя­ними сувенірами, про які зазвичай згадують востанній момент. Ви­робники дрібних презентів рremium-сегмента зазвичай пропону­ютьексклюзивні листівки, тижне­вики, ручки, візитниці, паперо­тримачі, брелоки.Попит на такий товар стабільний. Однак експерти стверджують,  що останнім часомстало модно робити на Новий рік незвичайні подарунки: національний одяг,екзотичні сувеніри і східна ат­рибутика віднедавна ко­ристуються в Україніажіотажним по­питом. «У корпо­ративних пода­рунках, щоб уникнути банально­сті,важливо витримати стиль, поєднуючи його з ці­ною», — гово­рить менеджер зреклами і розвитку компанії «Презент” Юрій Кириченко. Заможні корпоративніклієнти дедалі частіше замовляють дуже дорогі ексклюзивні подарунки — згарантією, що нічого   схожого   в   роздробі не з'явиться. Найбільшим попитомкористуються корпоративні подарунки з індивідуальними елементами. У кожномутакому виробі завжди присутній атрибут компанії — колір, логотип, символічнийпредмет.

Проте,зазначають продавці, зараз користується попитом і навіть опосередкованостосується свята, яке наближається, — в асортименті  великих торговельних компанійпредставлено понад 2000 новорічно-різдвяних товарних позицій.


3.               Аналіз стану захисту прав споживачів при реалізації

ялинкових прикрас ( за матеріаламиГоловного Київського міського управління у справах захисту прав споживачів )

 

 3.1 Аналіз діяльність управління Головного Київськогоміського

управління у справах захисту прав споживачів щодоперевірок 

підприємств, які реалізують ялинкові прикраси

Згідно плану роботи Головногоуправління на грудень місяць  2004 року, листа Державного комітету України зпитань технічного регулювання та споживчої політики №4-4/18-8910 від09.12.2004р.  фахівцями Управління перевірялась якість та безпека новорічнихприкрас, іграшок, ялинок штучних та піротехнічних побутових виробів.Всього перевірено 27 підприємствторгівлі різних форм власності.Проінспектовано товарів укількості 2055 одиниць на загальну суму 25,1 тис. грн.З них забраковано черезневідповідність нормативним документам по маркуванню 22 одиниці на загальнусуму 0,5 тис. грн. Тимчасово припинялась реалізація товарів через відсутністьнеобхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товар та черезвідсутність документів, що засвідчують якість та безпеку товару, у кількості2033 одиниць на загальну суму  24,6 тис. грн.Особлива увага при перевіркахприділялась реалізації виробів ялинкових шариків  В основному до продажупропонувались товари виробництва фірми   «Галімпекс» — скло-дзеркальний завод»м.Львів. Дані товари відповідають вимогам ДСТ 1724-92 по маркуванню, містятьінформацію про безпечне використання, а також супроводжуються сертифікатамивідповідності. В перевірених підприємствах порушень при реалізаціїпіротехнічних виробів не встановлено.Також слід відзначити збільшеннякількості новорічних прикрас і іграшок вітчизняного виробництва, які маютьналежне маркування та супроводжуються документами, що засвідчують якість табезпеку товару.

Приклади:

При перевірці магазину“Фуршет-Гурман” ТОВ “Терра-Трейд” припинено реалізацію ялинок штучних, свічокноворічних виробництва Польщі, Китаю і невідомого виробника в кількості 33одиниць на суму 2058,00 грн. через відсутність необхідної, доступної,достовірної та своєчасної інформації про виробника, його місцезнаходження, датувиготовлення, правила та умови ефективного використання (викладені іноземноюмовою).

При перевірці магазину “Сільпо”ЗАТ “Фоззі” забраковано ялинкові прикраси виробництва України в кількості 22одиниць на суму 469,87 грн. через невідповідність ДСТУ 2166-93 по маркуванню(відсутнє) та ДСТУ 1724-92 п.1.2.2. по комплектності (відсутній перелікприкрас, що входять до набору, з зазначенням їх кількості); припиненореалізацію електрогірлянд ялинкових, ялинки штучної виробництва Китаю іневідомого виробника в кількості 20 одиниць на суму 417,52 грн. черезвідсутність сертифікату відповідності, необхідної, доступної, достовірної тасвоєчасної інформації про виробника, його місцезнаходження, дату виготовлення,правила та умови ефективного використання.

При перевірці магазину “Шалун” СПДНайко О.Є припинено реалізацію іграшок, прикрас новорічних невідомого виробникав кількості 128 одиниць на суму 1473,20 грн. через відсутність необхідної,доступної, достовірної та своєчасної інформації про виробника, йогомісцезнаходження, дату виготовлення, артикул, правила та умови ефективноговикористання.

При перевірці магазину ЗАТ“Жовтневий Універмаг” припинено реалізацію електрогірлянд, ялинок штучнихневідомого виробника в кількості 22 одиниць на суму 558,00 грн. черезвідсутність сертифікату відповідності, необхідної, доступної, достовірної тасвоєчасної інформації про виробника, його місцезнаходження, дату виготовлення,правила та умови ефективного використання.

За виявлені порушеннязаконодавства про захист прав споживачів притягнуто до адміністративноївідповідальності 27 осіб на суму 3,0 тис. грн. До підприємств застосованоекономічні санкції на суму 8,1 тис. грн.

Закон України «Прозахист прав споживачів» від 12 травня 1991 р. в який в наступний періодбули внесені істотні зміни, які заповнили окремі прогалини в регулюваннівідносин за участю споживачів-громадян.

Преамбулою Закону України«Про захист прав споживачів” передбачено, що цей Закон регулює відносиниміж споживачем товарів (робіт, послуг) і виробниками, виконавцями, продавцями.Крім цієї загальної формули, за допомогою якої в національному законодавствіокреслюється коло відносин, що регулюються певним законом, до преамбули Закону»Про захист прав споживачів” включено також визначення головних термінів,які використовуються у Законі. Зазначимо, що визначення понятійного апаратуЗакону не у спеціальній статті, а безпосередньо в його преамбулі є характерноюрисою Закону України «Про захист прав споживачів». Причому, на нашпогляд, причина цієї особливості внутрішньої побудови Закону полягає в тому, щоприймався він у той час, коли вимоги до законодавчої техніки ще не булисформовані у такому вигляді, як вони діють зараз. У сучасних умовах, на нашпогляд, доцільним стало б виділення основних термінологічних понять ЗаконуУкраїни «Про захист прав споживачів” у окрему статтю.

За преамбулою Закону»Про захист прав споживачів", споживач — це громадянин, якийзамовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товари (роботи,послуги) до власних побутових потреб.

Виходячи з вказаногоЗакону, споживачами можуть бути тільки громадяни. Проте, до них відносяться нетільки ті громадяни, які придбавають або мають намір придбати товари (робапослуги), а й ті громадяни, які безпосередньо користуються товарами (роботами,послугами).

Таким чином, споживачем єне тільки громадянин, який придбав, наприклад, квиток (товар) для проїзду,путівку для лікуван­ня чи ялинкові прикраси, а також і громадянин, якийкористується цим това­ром (послугою) та члени його сім'ї (якщо вони єучасниками цих відносин), у тому числі громадянин, який отримав цей товар (по­слугу)як подарунок.

Під поняттям споживачмається на увазі не тільки громадяни України, а й громадяни інших країн, якіпридбали товари, робо­ти, послуги на території України. Цей висновок базуєтьсяна то­му, що законодавство України про статус цих осіб не передбачає будь-якогообмеження їх прав споживачів під час їх перебування на території України.

Споживачем є фізичнаособа, яка має тільки намір придбати товар, наприклад ялинкові прикраси, абозамовити послугу. Це особливо стосується положень ст.18 Закону України«Про захист прав споживачів» щодо надан­ня споживачам необхідної,доступної та достовірної інформації про товари, роботи, послуги.

На відносини повиготовленню та продажу товарів, виконан­ню робіт і наданню послуг громадянином,який не є підприєм­цем, а також на випадки придбання товарів, користуванняпослу­гами громадянином лише для підприємницької діяльності або підприємствами,установами, організаціями дія Закону не поширюється.

Виходячи з наведеного,законодавство про захист прав спо­живачів не поширюється на відносини міжюридичними особами, підприємствами, установами, організаціями, які випливаютьіз договорів купівлі-продажу, поставки та інших зобов'язань, оскільки таківідносини регулюються нормами цивільного законо­давства. Тут слід вказати, щопропозиції про поширення дії положень Закону «Про захист правспоживачів» на підприємців, у першу чергу підприємців-фізичних осіб, маютьпід собою певне підґрунтя у Статуті захисту споживачів, який був затверджений Європейською радою ще у 1973 р., до споживачів були віднесені не тількифізичні, але й юридичні особи, які придбають товари, наприклад ялинковіприкраси, і послуги з метою особистого користування. Крім цього, слід звернутиувагу на те, що у національному законодавстві у ряді випадків під споживачамирозуміються також і юридичні особи. Наприклад, у частині першій ст. 12«Захист прав споживачів» За­кону України «Про зв'язок»йдеться про те, що підприємства, об'єднання зв'язку мають вживати заходи щодозадоволення по­треб юридичних та фізичних осіб у всіх видах послуг зв'язку тащодо підвищення їх якості, тобто терміном «споживачі послуг зв'язку»охоплюються як фізичні, так і юридичні особи.

До речі, враховуючивказану тенденцію, ми не підтримуємо пропозицію Л.М.Іваненко про зміну назвиЗакону «Про захист прав споживачів» на Закон «Про праваспоживачів-громадян та їх захист». Разом із тим, навряд чи у сучаснихумовах варто повні­стю поширювати дію Закону «Про захист правспоживачів» на юридичних осіб. Більш доцільним стало б спеціальневизначення тих положень цього Закону, які поширюються на юридичних осіб, атакож фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльно­сті. Безумовно, що мовамає йти лише щодо окремих предметів, які придбаваються через торговельнумережу, або про надання певних послуг.

Споживач може виступати управові відносини з виробни­ком, виконавцем та продавцем. Під виробникомрозуміється під­приємство, установа, організація та громадяни-підприємці, яківиробляють товари  — ялинкові прикраси для їх реалізації. У тому випадку, коливиробник реалізує ялинкові прикраси споживачу, він вважа­ється продавцем і нанього у повній мірі поширюються вимоги Закону як на продавця товарів (послуг).

Під продавцем розумієтьсяпідприємство, установа, організація чи громадяни-підприємці, які реалізують(здійснюють) товари – ялинкові прикраси споживачеві за договоромкупівлі-продажу. У цьому випадку мається на увазі договір роздрібноїкупівлі-продажу, одною з сторін якого є підприємство або підприємець, якіздійснюють роздрібну торгівлю. Під виконавцем розуміється підприємство,установа, організація або громадянин — підприємець, які виконують роботи(ательє, перукарні, ремонтні майстерні, послуги з будівництва та влаштуванняжитла громадян) або надають послуги (транспорт, зв'язок, побутові послуги).Слід нагадати, що у цілому для загального визначення підприємців, які вступа­ютьу відносини із споживачами, у Законі «Про захист прав спо­живачів»використовується загальний термін «суб'єкти господар­чої діяльності»,під якими розуміються підприємства, установи, організації (їх філії,представництва, відділення), незалежно від форми власності, іноземні юридичніособи (їх філії, представни­цтва, відділення), фізичні особи — суб'єктипідприємницької діяльності, що здійснюють господарську діяльність на територіїУкраїни.

При цьому треба мати наувазі, що основою виникнення відносин між споживачем та виконувачем послуг чипродавцем ялинкових прикрас є договір купівлі-продажу, договір перевезення,побутового замовлення, підряду та ін. Причому за преамбулою Закону Укра­їні«Про захист прав споживачів» у редакції Закону від 10 січня 2002 р.під договором розуміється усна чи письмова угода між споживачем і продавцем(виконавцем) про якість, терміни, ціну і інші умови, за якими здійснюютьсякупівля-продаж, роботи та послуги. Письмова угода може оформлятися квитанцією,товар­ним чи касовим чеком, квитком, путівкою, талоном або іншими документами,які об'єднані загальним терміном «розрахунковий документ».

Разом із тим, якроз'яснює Верховний Суд України (Постанова Пленуму Верховного Суду України від12.04.1996 р. «Про Практику розгляду цивільних справ за позовами прозахист прав споживачів»), оскільки в системі роздрібної торгівлі договіркупівлі-продажу, як правило, збігається з його виконанням, на нього відповіднодо статей 43,44 Цивільного Кодексу України поширюються вимоги щодо обов'язковоїписьмової форми, то втрата зазначених документів недодержання їх при придбаннітовару чи можливість їх відновлення не позбавляє споживачів права доводити факткупівлі-продажу за допомогою свідків.

Варто згадати, щопонятійний апарат Закону «Про захист прав споживачів» з моменту йогоприйняття зазнав певних змін. Якщо в його першій редакції (від 12 травня 1991р.) розкривався зміст 10 головних понять, які використовувались у Законі:споживач, покупець, замовник, продукція, виготовлювач, виконавець,  продавець,   договір,   державний   стандарт,   норматив технічна документація,то у редакції від 15 грудня 1993 р. їх кількість була зменшена до 7. Причому, нанаш погляд, проведене скорочення було виправданим, наприклад, виключення ізЗакону таких термінів, як «покупець» та «замовник», булопоєднані внесенням   необхідних уточнень  до  визначення  «споживач”.Стосовно ж виключення із Закону „Про захист прав споживачів термінів“державні стандарти», «нормативно-технічна документація»,то його можна пояснити прийняттям декретів Кабінету Міністрів України від 8квітня 1993 р. «Про державний нагляд додержанням стандартів, норм і правилта відповідальність за порушення» та від 10 травня 1993 р. «Простандартизацію та сертифікацію», в яких були визначені правові таекономічні основи систем стандартизації та сертифікації в Україні. Корисним дляпрактики правозастосування слід визнати включення до преамбули Закону визначеннязмісту таких понять, як «недолік» та „істотний недолік". Черговізміни до понятійного апарату Закону «Про захист прав споживачів» буливнесені Законом від 10 січня 2002 року, після прийняття якого у преамбуліЗакону знову стало 10 термінів. Допопередніх 7 (споживач, виготівник, виконавець, продавець, договір, недолік таістотний недолік) були додані значення «безпека товару», суб'єктгосподарської діяльності'' та «термін придатності», а термін«виготівник» був замінений на  «виробника».

У розділ І «Загальніположення» Закону «Про захист прав споживачів» включено двістатті: ст.1 «Законодавство України про захист прав споживачів» таст.2 «Міжнародні договори». Та­ким чином, фактично у цьому розділізамість загальних положень (до яких можна віднести визначення основнихтермінів, які вико­ристовуються у Законі, принципів правового регулюваннявідповідних суспільних відносин, завдання закону тощо) встановлюється складзаконодавства про захист прав споживачів, який є важливою, але не єдиноюскладовою загальних положень.

Зокрема, при формулюванніпринципів, на підставі яких має відбуватись захист прав споживачів, можнавикористати принци­пи, визначені Л.М. Іваненко:

-  встановлення державнихобов'язкових вимог до якості товарів – ялинкових прикрас, (робіт, послуг);торговельного та інших видів обслуговування населення;

-  пріоритетузаконодавчого регулювання над договірним у відносинах між продавцями(виконавцями) та покупцями (замов­никами);

-  встановленнядодаткових обов'язків для продавців (виготівників) та привілеєвих прав дляспоживачів-покупців (замовни­ці) порівняно з загальними засадами цивільногозаконодавства;

-  встановленняспеціальних способів захисту прав спожива­чів після придбання ялинкових прикрасорганами Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікаціїта об'єднаннями споживачів, а також спрощеного судового захисту.

Слід вказати, що за ст.1Закону України «Про захист прав споживачів» законодавство України прозахист прав споживачів складається з цього Закону та інших актів законодавства,що видаються відповідно до нього. Слід підкреслити, що у першій редакції цього Закону (від 12 травня 1991 р.) вйого ст.1 була друга частина, в якій встановлювалось, що у випадках, прямозазначених у цьому Законі та інших законодавчих актах, заходи щодо реалізаціїправ споживачів можуть регулюватися постановами Кабінету Міністрів УкраїнськоїРСР. Проте, вже Законом від 15 грудня 1993 р. ця частина із ст.1 Закону«Про захист прав споживачів» була вилучена.

Однак це зовсім неозначає, що Уряд позбавлений повноважень щодо нормативного регулювання окремихаспектів захисту прав споживачів. По-перше, його відповідні повноваженнябазуються на п.2 ст.116 Конституції України, за якою Кабінет Міністрів Українивживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина. По-друге,і в самому Законі «Про захист прав споживачів» передбачено правоКабінету Міністрів України затверджувати, наприклад, правила торговельного,побутового інших видів обслуговування (виконання робіт, надання послуг (ст.22Закону), а також переліки сезонних товарів, гарантійні терміни, на якіобчислюються з початку відповідного сезону (ст.13); перелік товарів дляобмінного фонду (ст.14); перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню)з підстав, визнаних Законом (ст.20), тощо.

Суттєве значення длязахисту прав споживачів мають нормативно-правові акти центральних органіввиконавчої влади, в першу чергу, Державного комітету стандартизації, метрологіїта сертифікації, який є правонаступником Державного комітету України у справахзахисту прав споживачів, а також Міністерство економіки та з питаньєвропейської інтеграції України і Антимонопольного комітету України.

Говорячи про складзаконодавства про захист прав споживачів, необхідно також згадати Положення пропорядок тимчасового припинення діяльності підприємств сфери торгівлі,громадського харчування і послуг, які систематично реалізують недоброякіснітовари, порушують правила торгівлі та надання послуг, умови зберігання ітранспортування товарів; про порядок вилучення неякісних товарів – ялинковихприкрас, документів та інших предметів, що свідчать про порушення правспоживачів; про порядок припинення (заборони) господарюючими суб'єктамивідвантаження, реалізації (продажу) і виробництва товарів – ялинкових прикрас,виконання робіт і надання послуг, що не відповідають вимогам нормативнихдокументів, затверджені Постановою Верховної Ради України №26/95-ВР від 25січня 1995 р. Не аналізуючи вказані нормативно-правові до­кументи по суті,вважаємо за необхідне вказати, що, на нашу ду­мку, доцільним стало бперенесення норм вказаних Положень безпосередньо до тексту Закону України«Про захист прав спо­живачів».

Крім національногозаконодавства, певне значення для захи­сту прав споживачів мають такожположення міжнародного пра­ва. Так, згідно зі ст.2 Закону «Про захист правспоживачів», якщо міжнародним договором України встановлено інші правила,ніж ті, що є в законодавстві України про захист прав споживачів, то на їїтериторії застосовуються правила міжнародного договору. Тут можна згадати, що 7березня 2002 р. Верховною Радою Укра­їни був прийнятий Закон «Проратифікацію Угоди про основні напрями співробітництва держав — учасницьСпівдружності Не­залежних Держав у галузі захисту прав споживачів».

   Законодавством детально врегульованоправа споживачів:

Споживач має право на те, щоб товари– ялинкові прикраси, при звичайних умовах їх використання, збереження аботранспортування були безпечни­ми для його життя, здоров'я, навколишньогоприродного середовища, а також не заподіювали збиток його майну.

Право на безпеку означає, що товари –ялинкові прикраси, за дотримання правил збереження і використання не заподіютьшкоди життю, здоров'ю і майну спожива­ча, а також навколишньому природномусередовищу.

На товари використання яких понад установленийтермін є небезпечним і може заподіяти споживачеві шкоду, встановлюється термінслужби (термін придатності). Реалізація товару після закінчення терміну йогопридатності законом заборонена. Ці вимоги стосуються продуктів харчування,медичних препаратів, косметикитощо. Термін придатності має вказуватися на упаковці товару.

Існує низка товарів, небезпечних заумови неправильного їх використання. До таких товарів належать деякібудматеріали, товари побутової хімії тощо. Виробник зобов'язаний попереджатиспоживача про наявність терміну придатності товару, обов'язкові умови йоговикористання і можливі наслідки у разі порушення їх, а також про необхідні діїпісля закінчення цього терміну.

Виробник зобов'язаний інформуватиспоживача про можливий ризик і про безпечне використання товару за допомогоюприйнятих у міжнародній практиці позначень.

Для забезпечення права споживача набезпеку товарів і послуг держава зобов’язала сертифікувати всі товари, щоможуть за певних умов виявитись небезпечними, наприклад ялинкові прикраси.Сертифікат відповідності підтверджує одну, але, мабуть, найголовнішу якістьтовару — безпеку його при використанні. Аби переконатися в безпеці одержуваноготовару, споживач має право вимагати сертифікат у продавця.

У кожній державі, зокрема й вУкраїні, існують визначені нормативи, стандарти безпеки товарів – ялинковихприкрас, яких мають додержуватися всі без винятку виробники.

Нормативи розробляються спеціальнимдержавним органом — Державним комітетом зі стандартизації, метрології і сертифікації— і обов'язкові для всіх товарів, зокрема й тих, що надходять до нас з-закордону. Перевірка відповідності якості товарів – ялинкових прикрас, вимогамстандартів називається сертифікацією. Товари, що пройшли сертифікацію,одержують спеціальне посвідчення — сертифікацію відповідності. Цей документсупроводжує товари на всьому шляху їх проходження від виробника до конкретногопокупця. У кожного продавця має бути сертифікат відповідності на ялинковіприкраси, що реалізується. Покупець має право вимагати у продавця пред'явленнясертифікату, аби переконатися у безпеці товару, тобто в тому, що телевізор невибухне, а ковбаса не стане причиною отруєння. А це вже непогано.

Втім навіть державна сертифікація нев змозі цілком виключити надходження у продаж товарів, що можуть заподіятишкоду життю, здоров'ю або майну споживача. Якщо про небезпечні властивостітовару стало відомо після проходження його у торговельну мережу і реалізаціїйого споживачам, такий товар має бути відкликаний виробником.

3.2           Програма інспекційної перевірки підприємств торгівлі,

 які реалізують ялинкові прикрас

Здійсненняінспектування підприємств торгівлі, які реалізують ялинкові прикрас пов'язано зпроведенням цілої системи заходів, які спрямовані на попередження порушень правспоживачів. До них відносяться дотримання суб'єктами господарю­вання,громадянами-підприємцями вимог законів, законодавчих актів, постанов уряду,правил, нормативно-технічної документації.

Форми контролюмають свої відміни, які необхідно враховувати в роботі службовцям державнихорганів контролю для забезпечення реалізації політики щодо захисту правспоживачів.

Найбільшпоширеними формами контрольної роботи вважаються перевірки. Мета їх здійсненнязводиться до визначення наявності недоліків і порушень, встановлення умов їхвиникнення. Кінцева мета контролю — виправлення виявлених недоліків, припиненняпорушень прав споживачів, усунення причин, що їх викликають. При їх проведенніз'ясовується у якому стані знаходиться дотримання нормативних актів, якірегламентують діяльність господарюючих суб'єктів сфери торгівлі, які реалізуютьялинкові прикраси  робиться ретельний аналіз документації з питань перевірки упоєднанні із глибоким визначенням фактичного стану справ.

За кількістюпідприємств, що перевіряються, та за кількістю осіб, що беруть участь уобстеженні, перевірки бувають:

v   разові(одиничні),

v   вибіркові,

v   масові.

Залежно від змісту поставленої мети і питань, що вивчаються, перевіркиможна поділити на:

v   цільові

v   комплексні.

Разова (одинична)перевірка має наметі вивчити окреме питання або упевнитися у достовірності того чи іншогосигналу, звернення, скарги. Такі перевірки можуть бути спланованими і раптовими(несподіваними), мета яких полягає в тому, щоб зафіксу­вати фактичний стансправ, присікти незаконні дії та зловживання, а у разі необхідності передатиматеріали перевірок про дії осіб, що містять ознаки злочину органам дізнання чипопереднього слідства.

Вибіркова перевірка дає можливістьвизначити стан справ на одному чи декількох підприємствах. За її результатамиможна уявити про стан справ для проведення перевірки і на інших підприємствахцього профілю.

Масові перевірки проводяться з метоювивчення стану справ у всій сфері в цілому у масштабі району, міста, області.Проведення масових перевірок забезпечується одночасними цілеспрямованими діямипідрозділів управління і за участю інших контролюючих органів (задомовленістю). Дієвість цієї форми полягає, перш за все, у тому, що вонарозкриває фактичне становище на великій кількості об'єктів з конкретногопитання, дозволяє наочно порівняти їх роботу, краще використати позитивніприклади діяльності підприємств.

Організаціямасових перевірок – справа складна, потребує всебічної підготовки, планування,поточного контролю за перебігом проведення і якісного аналізу результатівперевірки та прийняття відповідних заходів для наведення порядку у сферіпідприємств торгівлі, які реалізують ялинкові прикрас. Такі перевірки, якправило, очолюють керівники управлінь.

Цільова перевірка проводиться з метоювивчення одного або декількох найбільш актуальних питань об'єкта, щоперевіряється. Вона здійснюється з певною метою і може охопити як одне, так івсі підприємства на одній вулиці, в одному районі або спеціалізованіпідприємства. Цільова перевірка, що проводиться на більшості або на всіхспеціалізованих підприємствах, або у районі, найчастіше зветься рейдом.

Комплексна перевірка охоплює не окреміпитання об'єкта, що перевіряється, а більшість їх або весь комплекс питань.

Комплекснаперевірка діяльності торговельного підприємства включає такі питання:

• наявність нафасаді торгового приміщення вивіски із зазначенням назви господарюючогосуб'єкта та власника або уповноваженого ним органу, у громадянина-підприємця — таблички із зазначенням його адреси, номера свідоцтва про державну реєстраціюгосподарюючого суб'єкта та назви органу, що здійснив цю реєстрацію, наявністьінформації про режим роботи;

•   інформаціяспоживачам про роздрібні ціни на товари, правильність позначення роздрібнихцін;

•   дотриманняправил продажу;

•   правильність розрахунків   із  споживачами:   проведення  грошей через ЕККА, видача споживачеві  касових  чеків,  правильність встановлення роздрібних цін;

• дотриманняправил користування засобами вимірювання, наявність контрольних засобіввимірювання;

• наявністьінформації про товари, яка передбачена Законом України «Про захист правспоживачів» та нормативними документами;

• дотримання правил зберігання і  продажу товарів,  дотримання термінів реалізації товарів;

• наявність угосподарюючого суб'єкта відповідних документів на товари, які є у продажу, щопередбачені чинним законодавством (товарно-транспортні накладні,рахунки-фактури, прибутково-збиткові накладні, сертифікати відповідностідержавної системи сертифікації або копія  зазначеного сертифіката, завірена  господарюючим  суб'єктом, що відпустив товар,  який  підлягає обов'язковійсертифікації );

• наявність натоварах, що надійшли до продажу, документів, які б засвідчували  їх якість, атакож   надавали   інформацію   про виробника, дати виготовлення, кінцевоготерміну реалізації продукції;

• наявність Книгвідгуків і пропозицій на   доступному   для споживачів місці. Розгляд скарг ізаяв громадян відповідно до чинного законодавства;

• наявність«Куточка покупця», забезпечення в ньому інформації для споживачів,  витяг  із правил торговельного  обслуговування  та правил продажу товарів. Наявність адреси ітелефонів органів, що забезпечують державний захист прав споживачів тощо.

З метоюпопередження порушень прав споживачів службові особи державних органів усправах захисту прав споживачів на підставі статті 5 п.2 Закону України «Прозахист прав споживачів» мають право перевіряти у господарюючих суб'єктів сфериторгівлі, які реалізують ялинкові прикраси:

•  додержання обов'язкових  вимог  щодо  безпеки  товарів (робіт, послуг);

•   дотриманняправил торгівлі та надання послуг.

Безперешкоднообстежувати, відповідно до законодавства, будь-які виробничі, складські йторговельні приміщення цих суб'єктів.

При складанні ірозробці перспективних та поточних планів контрольної роботи слід мати наувазі, що проведення перевірок за часом і за змістом повинні бутипідпорядковані:

• завданнямдержавних органів у справах захисту прав споживачів відповідно до ЗаконуУкраїни «Про захист прав  споживачів», іншим Законам України та законодавчимактам у справах захисту прав споживачів. Положенню про Управління у справахзахисту прав споживачів обласної, Київської та Севастопольської міськоїдержавної адміністрації;

• ПостановамВерховної Ради України, наказам Президента України, постановам і розпорядженнямКабінету Міністрів України, наказам,  розпорядженням  представника ПрезидентаУкраїни  в областях, Київської та Севастопольської міських Рад народнихдепутатів;

• розробленим заходам  по удосконаленню  діяльності державних органів;

•   іншихаспектів проблем захисту інтересів споживачів.

У планах вказується тема і підприємства для перевірок, терміни їхпроведення і виконавці. Плани складаються відповідними підрозділами управлінняз урахуваннях пропозицій відділів, узгоджуються і доповнюються заступниками,затверджуються начальником управління. У планах територіальних управлінь,згідно із завданням і функціями, які визначені Положенням про Управління,передбачаються розділи контрольних (повторних) перевірок, організаційнихзаходів інформації та освіти населення, зв'язків з державними і громадськимиорганізаціями, для здійснення контролю, інші аспекти діяльності.

У планах роботирозподіляється рівномірність завантаження усіх спеціалістів за їх фахом,досвідом та терміном виконання конкретних етапів контролю, що давало бможливість визначити персональний внесок кожного працівника.

Якість перевірки,як важливої умови її дієвості, залежить від попередньої підготовки перевірки.Підготовка перевірки починається із складання плану, де формулюються метаперевірки та питання, що підлягають вивченню. План перевірки затверджуєтьсякерівництвом управління.

Залежно відкількості об'єктів, що підлягають перевіркам, а також від виду перевірки таінших обставин визначається склад комісії спеціалістів-перевіряючих. Важливим єпризначення керівника перевірки, його уміння організувати процес підготовки іпроведення перевірки та її завершення. Для чіткого розкриття мети і завданьперевірок з учасниками обов'язково проводиться інструктаж, а при складнихперевірках можливо і спеціальні заняття, де проходить ознайомлення іззаконодавчими, нормативними актами й інструкціями до теми контролю, даютьсяроз'яснення відносно оформлення всіх необхідних матеріалів: звітні дані,довідки, акти, протоколи, аналізи, пояснення, висновки, довідки.

Інструктаж тазаняття проводять керівники підрозділів, провідні спеціалісти, за необхідністюзалучаються фахівці інших контролюючих органів та установ. Керівникові комісіїчи службовій особі виписується спеціальне посвідчення на проведення перевіркиза підписом керівника управління. Посвідчення реєструється у журналі видачі запорядковим номером, підписом про одержання. Посвідчення вважається дійсним наконкретну перевірку, підприємство, термін і підкріплюється до матеріалівперевірки після її завершення.

На місціпроведення перевірки керівник комісії чи службова особа пред'являє посвідченнякерівникові підприємства, знайомить його з темою і метою перевірки, вирішуєпитання про умови роботи перевіряючих та працівників установи, щоб забезпечитинормальний ритм виконання своїх прямих службових обов'язків.

Недоліки тапорушення, які виявлені у процесі перевірки, повинні бути документальнопідтверджені й доказані. Для цього використовуються:

• оригінали документів, яківилучаються, якщо їх зберігання не гарантується. При  вилученні   оригіналів  документів   перевіряючі повинні скласти відповідно опис і залишити його наоб'єкті;

• копії оригіналів документів,які за необхідності завіряються підписами  відповідних службових   осіб  перевіреного   об'єкта   і печаткою. Копії знімаються із потрібної частинидокументів;

• проміжний акт, якийскладається для того, щоб зафіксувати фактичний стан справ на об'єкті,  якщо  порушення   неможливо підтвердити документально. Помічені недоліки і порушенняпідтверджуються двосторонніми підписами і потім відображаються в актіперевірки;

• офіційні довідки, необхідністьїх одержання виникає при встановленні фактів виявлених  розходжень із  звітними,   інших порушень, які виникають під час перевірки;

• поясненняпосадових осіб берутьсядо уваги під час перевірки на встановлені недоліки та порушення, які пишутьсяна адресу управління кожною особою, що їх допустила.

Перевіряючі особидо матеріалів перевірки роблять запит тільки на ті документи, які необхідні длярозкриття суті теми і не обтяжують посадових осіб підготовкою довідок, цифровихта інших даних, які не відносяться до офіційної звітності.

Взаємовідносиниперевіряючих із посадовими особами підприємств перевірки повинні бути коректнимиі діловими, сприяти спокійному, об'єктивному і принциповому аналізу фактичногостану справ, прискоренню виправлення недоліків та порушень.

На завершенняперевірки на кожному підприємстві чи групі підприємств складається акт, у якомуаргументовано і логічно відображаються факти виявлених недоліків і порушень,конкретні винні особи, робляться посилання на відповідні нормативні акти.

3.3                Рекомендаціїконтролюючим органам щодо забезпечення

захисту прав споживачів при реалізації ялинкових прикрас

Право громадянина на безпечне для життя довкілля і на інформаціюпро якість товарів зазвшчай є соціально-економічним правом, оскільки йогореалізація шожлива, насамперед, завдяки відповідному рівню матеріально™виробництва та соціальних відносин в суспільстві. Держава бере на себеобов'язок вста­новлювати для виробників певнії вимоги щодо якості товарів тазобов'язати виробників, продаївщв надавати громадянам всю інформацію щодовластивостей: запропонованого споживачам товару. Це вона робить шляхомщрийняття відповідних законів, створення спеціальних органів з контролю заякістю продукції та захисту прав потерпілих тощо..

Державою та урядом України розроблені та прийняті зако­нодавчіакти стосовно визначеним основних напрямів держав-I ної та соціальної політикиу сфегрі прав споживачів та їх по­дальшого розвитку.

Основними напрямами соціаїльної політики на період до 2004 року,схваленими Указом Президента України від 24 травня 2000 р. № 717/2000, з метоюпом'якшення негативних тенденцій

на споживчому ринку України і створення в державі сприятли­вогосоціального клімату передбачалося:

— забезпечити здійснення постійного і ефективного держав­ногоконтролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів центральними,місцевими органами виконавчої влади, суб'єктами підприємницької діяльності;

-  активізувати роботу щодо запобігання виготовленню та реалізаціїна споживчому ринку України неякісної, фальсифіко­ваної та небезпечної дляжиття і здоров'я людей продукції (товарів) шляхом виявлення такої продукції увиробника, поста­чальника, вжиття дійових заходів до вилучення неякісноїпродукції (товарів) з обігу, притягнення порушників до перед­баченоїзаконодавством відповідальності;

— посилити контроль за додержанням вимог нормативно-правовихактів, що регулюють відносини між громадянами як споживачами і суб'єктамигосподарювання, передусім у сфері житлово-комунального господарства, зв'язку татранспорту;

— підвищити ефективність використання законодавчих важе­лівзахисту прав споживачів у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг звиконанням узгоджених спільних дій державними органами контролю і нагляду,правоохоронними органами та місцевими органами виконавчої влади;

— установити постійний контроль за додержанням суб'єктамигосподарювання вимог законодавства щодо забезпечення спожи­вачів у сферіобслуговування населення необхідною, доступ­ною і достовірною інформацією протовари (роботи, послуги);

— забезпечити організацію виробництва і поширення со­ціальноїрекламної інформації про шкоду тютюнокуріння та вживання алкоголю;

— сприяти прискоренню вирішення питання про встанов­ленняадміністративної відповідальності за обман споживачів, що завдає незначнихзбитків;

— здійснити заходи щодо вдосконалення законодавства з питаньзахисту прав споживачів та поетапного його наближення до законодавстваЄвропейського Союзу;

-  забезпечити проведення експертизи всіх проектів законо­давчихта інших нормативно-правових актів щодо їх відповід­ності законодавству зпитань захисту прав споживачів;

— підвищити рівень інформаційно-просвітницької та правової роботисеред населення щодо роз'яснення норм і положень законодавства з питань захиступрав споживачів та забезпечи­ти надання практичної допомоги споживачам у разіпорушення їх прав;

-  сприяти розвитку та активізації діяльності громадськихорганізацій споживачів.

Указом Президента України від 12 січня 2002 р. № 16/2002 «Прозаходи щодо посилення державного захисту прав спожи­вачів» в Україні булистворені Міжвідомча рада з питань за­хисту прав споживачів та Український центрз проблем захисту прав споживачів.

11 грудня 2002 р. Президент України підписав Указ № 1148/ 2002«Про Програму захисту прав споживачів на 2003—2005 роки», метою якоїє розв'язання комплексу проблем у сфері захисту прав споживачів, зокремашляхом:

-  удосконалення захисту прав та інтересів споживачів;

— створення належних умов для насичення споживчого ринку якіснимита безпечними товарами, роботами, послугами;

-  підвищення рівня захисту здоров'я та безпеки спожи­вачів;

— удосконалення законодавства України у сфері захисту правспоживачів, зокрема адаптація його до законодавства Європей­ського Союзу;

-  створення належних умов для реалізації громадянами-споживачамисвоїх законних інтересів і прав на території України.


ВИСНОВКИ

Головна проблема в збуті новорічнихтоварів — відсутність планування замовлень. Щороку створюється нова колекціяялинкових прикрас. Оптовики, що цікавляться новорічними товарами вберезні-квітні, мають можливість придбати кращі вироби колекції. Більшість жеклієнтів закуповують іграшки в листопаді і, відповідно, змушені    вибирати   ялинкові прикраси   з  залишків, скаржачись   на   відсутність оригінальних  новинок. Задовольнити прохання і побажання всіх клієнтів дуже складно.Виробник, не може на свій страх і ризик випускати  тільки  ліквідний товар і увеликій кількості. Така ситуація повторюється щорічно — не вистачає саме того,що усім   подобається.   Причому якщо торік оптовик не встиг купити новуколекцію, це зовсім не виходить, що в цьому сезоні він поквапиться з замовленням.У першу чергу це зв'язано з необхідністю вносити 10-20%-ну передоплату. У тімроці спостерігалися позитивні зрушення в   продажах   новорічних товарів. Замовлення на колекцію  2004  року  стали  надходити ще в липні, але таких   завбачливих клієнтів, на жаль, небагато.

З вітчизняними виробниками   сьогоднідуже   складно   працювати.

Основна  перешкода  в тім,   що  виготовлювачі ялинкових   прикрас   не надають дилерських знижок.   По однаковій опускній ціні пропонують товар і оптовикам, і роздробу. Крім того,вони щорічно зіштовхуються з тим, що роздріб в основному хоче працювати звідстрочкою платежу, і проте наприкінці сезону повертає багато товарнихзалишків. Магазини повинні розраховувати обсяги закупівель і стимулюватипродажу. На мій погляд, недостатньо   уваги приділяється викладенню товару,формуванню асортименту, оформленню вітрин. У багатьох великих столичнихмагазинах немає спеціалізованих відділів новорічних товарів. Ялинкові прикрасипродаються в одному відділі з парфумерією, посудом або галантереєю.

Підкреслимо, щоб удержатися на ринку,необхідно мати різноманітний асортимент продукції. Крім ялинкових прикрасможна, наприклад, пропонувати фурнітуру для новорічної флористики, товари дляоформлення приміщень.

Розміри торговельної площі, щовідводяться щорічно для продажів ялинкових прикрас, дозволяють працювати зчотирма-п'ятьма постачальниками. На жаль, оптовики, що пропонують ялинковіприкраси і новорічні аксесуари, у перший тиждень листопаду ще не мають у своємурозпорядженні повний асортимент цікавлячих товарів.

Визначені труднощі полягають устихійності ринку новорічних товарів. Приміром, торік ринок був перенасиченийштучними ялинами. Природно, велика кількість цього товару не продалася. Крімтого, асортимент в оптовиків щорічно міняється. Тому неможливо щороку шукатинових постачальників.

Як і раніше головною залишаєтьсяпроблема оплати товару. Оптовики вимагають часткову або повну передоплату ідопускають максимальне повернення не більш 5% товару. Угадати купівельний попитдуже складно. Як правило, обсяг замовлення визначається на підставі продажівминулого року.

Відзначимо, у тім році постійніпостачальники обновили асортимент на 60-70%, запропонували абсолютно новийдизайн, оформлення. Тому судячи з реакції покупців, можна розраховувати нагарну реалізацію.


ЛІТЕРАТУРА

1.               ДСТУ 2166-93 (ГОСТ 24972-93) „Іграшки. Маркування, пакування,транспортування та зберігання”. – Офіц. вид. – К.: Держстандарт України, 1994.

2.               ДСТУ 1724-92 „Игрушки. Украшения елочные и елки искусственные. Общиетехнические условия”. – Офиц. изд. – К.: Госстандарт Украины, 1992. – 11 с.

3.               Гамоля Н.  Новий рік годує // Галицькі контракти. – 2004. — №12. –С.48,50.

4.               Дианич М.М., Зелинский О.В. Товароведение промышленных товаров. –М.: Экономика, 1981.

5.               Жук Ю.Т., Жук В.А., Кисляк Н.К. Теоретичні основи товарознавства:Навч. посіб. – К.: НМЦ „Укоопспілка”, 2000. – 336 с.

6.               Кабирова Н. «В кустах игрушечные волки…» // Бизнес. – 2002. — №47.– С.74-75.

7.               Кабирова Н. „На ель однажды взгромоздясь…» // Бизнес. – 2004. — №28/29. – С.80-81.

8.               Осетинська Г. Захист споживачів: проблеми розвитку законодавстваУкраїни. Монографія. – К., 2002. – 128 с.

9.               Остановский Т.С., Митюшин Я.Д., Дмитриев И.Д. Товароведениепромышленных товаров. – М.: Экономика, 1981.

10.          Полікарпов І.С., Доманцевич Н.І., Яцишин Б.П. Сертифікація товаріві послуг: Підручник для студ. кооперат. вузів. – К.: НМЦ „Укоопосвіта”, 2000. –350 с.

11.          Полікарпов І.С., Семак Б.Д., Галик І.С. Товарознавствонепродовольчих товарів. Опорний конспект лекцій. – Львів: Вид-во ЛКА, 2002.–Ч.2. – 87 с.

12.          Права споживачів та їхній захист. – К., 1999. – 36 с.

13.          Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи. – Т.2.– К., 1998. – 416 с.

14.          Справочник товароведа непродовольственных товаров. – М.:Экономика, 1974-1977. – Т.1-3.

15.          Товароведение непродовольственных товаров: Учебник / В.Л.Агбаш,В.Ф.Елизарова, З.И.Коваленко. – М.: Экономика, 1983. – 440 с.

16.          Товароведение промышленных товаров: Краткий курс. – М.: Экономика,1972. — 575 с.

17.          Товарознавство непродовольчих товарів. Опорний конспект лекцій.Ч.3. – Л., 2003. – 128 с.

18.          Федоров М.В., Задесенец Е.Е. Оценка качества промышленных товаров.– М.: Экономика, 1977.

19.          Шебулдаєва І.В. Основи споживчих знань: Навч. посібн. – Камянець-Подільський:„Абетка-НОВА”, 2002. – 156 с.


Прайси на ялинкові прикраси

Штучні ялинки > штучні ялинки до 1 м 1061 Ялинка синт. 45 див з червоними прикрасами 11,48 1063 Ялинка синт. 45 див із синіми прикрасами 11,48 1064 Ялинка синт. 45 див з білими прикрасами 11,48 1065 Ялинка синт. 45 див Зел. 5,1 1066 Ялинка синт. 45 див Зел-Бел. 6,26 1067 Ялинка синт. 60 див Зел. (Ялина) 10,84 1068 Ялинка синт. 60 див Зел. (Сосна) 12,12 1069 Ялинка синт. 60 див Зел-Бел. 12,12 1070 Ялинка синт. 90 див Зел. (Ялина) 17,22 1071 Ялинка синт. 90 див Зел. (Сосна) 14,13 1072 Ялинка синт. 90 див Зел-Бел. 14,13 1035 Ялинка синт. 45 див з червоними прикрасами 11,48 1036 Ялинка синт. 45 див із золотими прикрасами 11,48 1037 Ялинка синт. 45 див із синіми прикрасами 11,48 1038 Ялинка синт. 45 див з білими прикрасами 11,48 1039 Ялинка синт. 45 див Зел. 5,1 1040 Ялинка синт. 45 див Зел-Бел. 6,26 1041 Ялинка синт. 60 див Зел. (Ялина) 10,84 1042 Ялинка синт. 60 див Зел. (Сосна) 12,12 1043 Ялинка синт. 60 див Зел-Бел. 12,12 1044 Ялинка синт. 90 див Зел. (Ялина) 17,22 1045 Ялинка синт. 90 див Зел. (Сосна) 14,13 1046 Ялинка синт. 90 див Зел-Бел. 14,13 Штучні ялинки > штучні ялинки від 1 м до 1,7 м 148 Штучна ялинка CANADIAN PINE 150 89 154 Штучна ялинка NORD PINE 150 61 155 Штучна ялинка NORD PINE 180 81 160 Штучна ялинка SCOTCH PINE 160 173 165 Штучна ялинка WHITE PINE 150 105 168 Штучна ялинка NORD RED PINE 150 106 172 Штучна ялинка DOUGLAS PINE 160 173 175 Штучна ялинка MONTEREY BLUE PINE 160 173 177 Штучна ялинка MONTEREY YELLOW PINE 160 173 178 Штучна ялинка MONTEREY YELLOW PINE 210 303 179 Штучна ялинка MONTEREY RED PINE 160 173 181 Штучна ялинка DOUGLAS BLACK PINE 160 173 182 Штучна ялинка DOUGLAS WHITE PINE 160 173 1048 Гірлянда синт. Зел. 30/270 14,66 1049 Гірлянда синт. Зел. 24/270 12,32 1050 Гірлянда синт. Зел. 18/270 10,42 1051 Гірлянда синт. Зел.густа 540 див 87,91 1052 Гірлянда синт. Зел.густа 400 див 69,92 1053 Гірлянда синт. Зел.густа 35/270 27,52 1054 Гірлянда синт. Зел.густа 24/270 15,92 1055 Гірлянда синт. Зел.густа закр. L-120 див 14,02 1056 Гірлянда синт. Зел.густа закр. L-180 див 19,02 1057 Гірлянда синт. Зел.густа закр. L-270 див 22,99 Штучні ялинки > підставки для ялинок 247 Підставка для ялинок TS-01 28 248 Підставка для ялинок RTS-101 40 249 Підставка для ялинок VA-11000 45 250 Підставка для ялинок VA-12000 61 Штучні ялинки висотою не менш 900 див 1282 Ялина штучна висока 5350 Ялинкові прикраси > новорічні кулі 757 Набір куль У206 7 758 Набір куль У207 7 775 Набір куль У224 4 776 Набір куль «Шишки» У225 4 777 Набір куль «Шишки» У226 4 778 Набір куль «Шишки» У227 4 779 Набір куль «Шишки» У228 4 780 Набір куль «Шишки» У229 4 Ялинкові прикраси > новорічні кулі > малі (40-60 мм) 509 Набір куль У 3 3 510 Набір куль У 4 3 511 Набір куль У 5 3 537 Набір куль «Павутина» У 31 4 538 Набір куль «Павутина» У 32 4 539 Набір куль «Павутина» У 33 4 591 Набір куль У 83 3 1084 Комплект куль 1/30/12 5,74 1085 Комплект куль 1/50/5 3,18 1086 Комплект куль 1/60/4 3,18 1092 Комплект куль 1/50/5 3,18 1093 Комплект куль 1/50/14 7,86 1094 Комплект куль 1/60/41 3,18 1095 Комплект куль 1/60/12 7,86 1106 Комплект куль Z07/5 4,68 1107 Комплект куль Z17/4 4,68 1115 Комплект куль Z07A/5 7,12 1116 Комплект куль Z17A/4 7,12 Ялинкові прикраси > новорічні кулі > середні (70-100 мм) 514 Набір куль У 8 4 515 Набір куль У 9 4 516 Набір куль У 10 4 519 Набір куль У 13 5 520 Набір куль У 14 5 521 Набір куль У 15 5 529 Набір куль У 23 4 530 Набір куль У 24 4 531 Набір куль У 25 4 534 Набір куль У 28 6 535 Набір куль У 29 6 542 Набір куль «Павутина» У 36 5 545 Набір куль «Павутина» У 39 7 592 Набір куль У 85 4 593 Набір куль У 86 4 596 Набір куль У 89 4 597 Набір куль У 91 4 598 Набір куль У 92 5 536 Набір куль У 30 6 603 Набір куль У 97 5 707 Куля зі стрічкою 0,8 м B160 3 708 Куля зі стрічкою 0,8 м B161 3 711 Куля зі стрічкою 0,8 м B164 3 712 Куля зі стрічкою 0,8 м B165 3 717 Куля зі стрічкою 0,8 м B1691 3 732 Набір куль «Пелюстки» У183 6 733 Набір куль «Пелюстки-2» У184 6 734 Набір куль «Пелюстки-2» У185 6 735 Набір куль «Пелюстки-2» У186 6 738 Набір куль У189 4 739 Набір куль У190 4 740 Набір куль У191 4 741 Набір куль У192 4 745 Набір куль У194 4 1087 Комплект куль 1/70/3 3,18 1088 Комплект куль 1/80/3 3,62 1089 Комплект куль 1/100/2 3,62 1096 Комплект куль 1/70/31 3,18 1097 Комплект куль 1/80/31 3,62 1098 Комплект куль 1/100/21 3,62 1108 Комплект куль Z25/3 4,68 1109 Комплект куль Z28/3 6,06 1110 Комплект куль Z43/2 6,06 1117 Комплект куль Z28A/3 9,56 1118 Комплект куль Z43A/1 4,46 Ялинкові прикраси > новорічні кулі > великі (понад 100 мм) 632 Куля зі стрічкою 0,8 м B130 31 633 Куля зі стрічкою 0,8 м B131 31 636 Куля зі стрічкою 0,8 м B134 31 637 Куля зі стрічкою 0,8 м B135 31 642 Куля зі стрічкою 0,8 м B1391 31 643 Куля зі стрічкою 0,8 м B140 18 644 Куля зі стрічкою 0,8 м B141 18 647 Куля зі стрічкою 0,8 м B144 18 648 Куля зі стрічкою 0,8 м B145 18 650 Куля зі стрічкою 0,8 м B147 18 653 Куля зі стрічкою 0,8 м B1491 18 654 Куля зі стрічкою 0,8 м B150 9 655 Куля зі стрічкою 0,8 м B151 9 658 Куля зі стрічкою 0,8 м B154 9 659 Куля зі стрічкою 0,8 м B155 9 664 Куля зі стрічкою 0,8 м B1591 9 1099 Комплект куль 1/120/21 3,08 1100 Комплект куль 1/150/1 4,68 1111 Комплект куль Z45/1 4,68 Структура формування асортименту новорічних товарів, % Ялинки штучні 10-15 Гірлянди 10-15 Гірлянди електричні 5-10 Шари скляні (поштучно) 20-40 Шари скляні (в наборах) 25-45 Іграшки пластикові 5-10 Іграшки формові 5-15 Штучні ялинкові прикраси 5-10 Свічі 3-10 Новорічні композиції 3-5 Іграшки для оформлення інтер’єру 2-5 Інше 7-10 Цінова структура новорічних товарів, грн. Товар Цінова група Дешева Середня Дорога Штучні ялинки 90-200 200-400 Від 400 Гірлянди 1,2-5 5-8 Від 8 Електричні гірлянди 15-25 25-45 Від 45 Набори скляних шарів 11-13 13-16 Від 16 Набори пластикових іграшок 3-5 5-8 Від 8 Шари скляні 2-4 4-6 Від 6 Свічі 0,4-3 3-6 Від 6 Новорічні композиції 5-10 10-20 Від 20 Декоративні фігурки 1-3 3-6 від 6
еще рефераты
Еще работы по маркетингу