Реферат: Асортиментна політика підприємства

ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

1.        Сутність тароль асортиментної політики в організації комерційної діяльності торговельногопідприємства

2.        Організаційно-економічнахарактеристика підприємства.

2.1    Район діяльності

2.2    Чисельність та структураапарату управління

2.3    Аналіз матеріально-технічноїбази

2.4    Аналіз основних економічнихпоказників торгової діяльності

3.        Фактори,що впливають на формування асортименту товару у торговельному підприємстві

4.        Шляхивдосконалення роботи щодо формування асортименту товару

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури


1.Сутність та роль асортиментної політики в організації комерційної діяльностіторговельного підприємства

 

У сучасних умовахпереходу до ринкової економіки в країні отримала широку популярність ринковаконцепція управління виробництвом і збутом названа маркетингом. Маркетингхарактеризується системним підходом до виробничо-збутової діяльності з чіткопоставленим завданням: виявлення і перетворення купівельної спроможностіспоживача в реальний попит на певний товар і повне задоволення цього попиту,забезпечення намічених прибутків. Маркетингові дослідження повинні гратипершорядну роль при відкритті нового бізнесу або посиленні позиції фірми, щоіснує на ринку. Потрібно знати, наскільки дорого обходяться підприємству маркетинговіпрорахунки. Фінансовий крах компанії на 50% обумовлений низьким рівнем ринковихдосліджень і лише 7% браком фінансових ресурсів. Багато керівників вважають, щовони достатньо глибоко знають той ринок, на якому працюють, і проблеми іззбутом відносять до об'єктивних, але насправді ці причини можна віднестисміливо до суб'єктивних. Досвід показує, що на більшості малих і середніхпідприємствах важко отримати відповідь на питання: «Яка асортиментна політикавашого підприємства? На а які сегменти ринку орієнтована реалізація Вашоїпродукції і так далі». В основному серйозно займаються маркетингом тількикрупні торговіфірми. Хоча я думаю, що це помилка, і в своїй курсовій роботі спробую довести і аргументувати це.Проведення досліджень - «річ» досить дорога, але ефект від правильно проведенихдосліджень значно більший. Одним знапрямів маркетингового дослідження є визначення асортиментної політики дляторгового підприємства. У сучасних умовах ринкової економіки в нашій країнібагато разів збільшився асортимент різних товарів, значна частина якогопредставлена продукцією недостатньо високої якості яка не відповідає сучасним світовим вимогам.

Помилки при виборітовару, незнання його властивостей, характеристик, умов зберігання,транспортування, неправильна оцінка його якості можуть обернутися дляпідприємця крупними втратами і збитками. Тому, майбутнім підприємцям необхідніосновні уявлення про товарознавство різних груп товарів.

Ринковий успіх відтепер єголовним критерієм оцінки діяльності вітчизняних підприємств, а їх ринковіможливості зумовлюються правильно розробленою і послідовно здійснюваноютоварною політикою. Саме на основі вивчення ринку і перспектив його розвиткупідприємство отримує початкову інформацію для вирішення питань, пов'язаних зформуванням асортименту, його управлінням і вдосконаленням.

Для вирішення завдань товарної політики на будь-якомугосподарському рівні необхідний стратегічний підхід. Це означає, що будь-якерішення у вказаній області повинноухвалюватися не тільки з погляду поточних інтересів, але і з урахуванням того,як воно «працює» на кінцеву мету. Такий підхід вимагає концентрації зусиль наголовних напрямах.

Асортиментпродукції

Набір товарів,пропонованих підприємством-виготівником на ринку, називають асортиментом.

Номенклатура, аботоварний асортимент, — це вся сукупність виробів, що випускаютьсяпідприємством.

Широкийасортимент дозволяє диверсифікувати продукцію; орієнтуватися на різні вимогиспоживачів і стимулювати здійснення покупок в одному місці. Одночасно він вимагає вкладенняресурсів і знань в різні категорії продукції. Глибокий асортимент можезадовольняти потреби різних купівельних сегментів по одному товару;максимізувати використання місця в торгових крапках; перешкоджати появіконкурентів; пропонувати діапазон цін і стимулювати підтримку ділерів. Протевін також збільшує витрати на підтримку запасів, модифікацію продукції івиконання замовлень.

Асортимент продукції буквально означає підбір предметів, сукупність їх найменувань по яких-небудь ознаках. З цієї точки зору асортимент може бути простим або складним, вузьким абошироким. Така класифікація передбачає виділення груп однорідній продукції аботоварів за ознакою вигляду, сорти, мазкі і тому подібне Формуються асортиментнігрупи, в межах яких предмети мають певну схожість. І також можна розрізнятиасортимент продукції (що проводиться підприємством) і асортимент товарів (щопропонується споживачам даним продавцем).

Планування номенклатури іасортименту продукції може і повинно базуватися на знанні підприємцем потребринку і його стану. Таке знання досягається в результаті здійснення діяльності,що отримала назву маркетингу. Використовується безліч визначень, присвяченихмаркетингу в різний час і різними авторами. В сукупності всі вони, не дивлячисьна різноманіття формулювань, зводяться до однієї думки — вивчення ринку, аналізпопиту, прогноз продажів, забезпечення якнайповнішого задоволення суспільнихпотреб. Задоволення ж, у свою чергу, досягається розробкою і виробництвомвідповідних попиту, що склався, і нових товарів, налагодженням комунікаційзбуту продукції, створенням служб сервісу, супроводжуючих процес використаннятовару.


2. Організаційно-економічна характеристика підприємства

 

2.1 Район діяльності

 

Дана курсова робота будерозглянута на прикладі ЧП «Абсолют»магазину «Абсолют». Магазин розташований за адресою: пгт.Велика Новосілка, вул. Танкістів 103. В особі керівника підприємствавиступає Давиденко С. Н., магазин займається торговою діяльністю з продажу продовольчих товарів.Магазин є змішаним, обслуговує контингент покупців з різним рівнем доходу. Це ілітні люди, молодь, діти. Але в основному магазин орієнтований на покупців зсереднім рівнем достатку. Магазин працює в зимовий час з 8.00 до 20.00, влітній час з 7.00 до 21.30, без перерви і вихідних. Режим роботи цьоготоргового підприємства добре продуманий, оскільки він дозволяє жителям цьогомікрорайону, тобто потенційним покупцям, здійснювати покупки в слушний для нихчас. Магазин має дуже зручне місце розташування, оскільки поряд знаходиться школаі дитячий сад. Це говорить про те, що в ньому завжди є покупці.

Місце положеннямагазину є достатньо вигідним тому що він знаходиться біля траси пгт. ВеликаНовосілка–Курахово, таким чином покупцями можуть бути не тільки мешканці цьогорайону, але й багато людей, які проїжджають повз дане торговельне підприємство.Також необхідно відмітити, що магазин знаходиться неподалік від автобусноїзупинки, що також сприяє підвищенню кількості потенційних покупців. Неподалікзнаходяться магазини-конкуренти (це два торговельних підприємства, якізнаходяться приблизно на однаковій відстані відносно обох сторін нашогопідприємства, але через дорогу – тобто обслуговують в принципі зовсім іншучастину цього населеного пункту і практично не створюють достатньо серйозної конкуренції).За результатами власного дослідження, можна зробити висновок, що рівень цінвзагалі всюду практично однаковий.

2.2 Чисельність та структура апаратууправління

У магазині є 3 відділи: гастрономія, бакалея, соки і води. Чисельність працівників магазина - 16 чоловік. На мою думку, штатний розкладскладений з урахуванням пропускної спроможності магазину. У відділі «Гастрономія»- 4людини, «Бакалея» - 2 людини, і відділ «Соки- води» – 2 людини. Розподіл праці зафункціональною ознакою між працівниками магазина здійснюється, перш за все, полінії відособлення функцій управління, а так само відділення основної роботи(обслуговування покупців) від допоміжної. За функціональною ознакою весьперсонал магазин підрозділяється на наступні групи працівників:

Q   адміністративно-управлінськийперсонал;

Q   торгово-оперативний персонал;

Q   обслуговуючий персонал. (додаток 1)

Директорпідприємства Давиденко Світлана Наталіївна є керівником підприємства.До обов'язків її входить контроль за діяльністю підприємства, вивчення звітів,своєчасне координування роботи підприємства, вивчення постачальників товарів таукладання угод з ними, вирішення спірних питань з постачальниками, розробкапланів розширення діяльності підприємства.

Зам. директораторговельного підприємства займається прийманням та оформленням на роботуперсоналу, веде документацію щодо цього, стежить за своєчасним проходженняммедичного обстеження працівниками магазинів та виконує безпосередньо функціїдиректора у разі його відсутності.

До обов'язківбухгалтера входить складання та здавання звітів до податкової інспекції,підготування фінансових звітів для директора підприємства, участь у перевірціроботи підприємства щодо збереження матеріальних цінностей.

Товарознавецьпідприємства займається вивченням ринку товарів та їх постачальників, аналізуєта обирає більш ефективних з них з урахуванням асортименту товарів, який вонипостачають, цін на товари, умов постачання.

Завідуюча магазиномвиконує загалом організаторські функції, тобто приймає участь у прийомці товару,стежить за належною роботою торговельного персоналу підприємства, стежить запроцесом та умовами зберігання товарів та виконує інші організаторські функції.

Так само існує ікваліфікаційний розподіл праці, який розподіляє обов'язки відповідно до кваліфікаціїпрацівників. У зв'язку з цим коло| обов'язківпрацівників різної кваліфікації, що виконують однакові функції (продавець I і II категорії) різний. Даний розподіл праці в цьому підприємствісприяє раціональному використанню кваліфікованих кадрів і поліпшенню| обслуговування покупців. Раціональний розподілпраці дає значний ефект, так, як при цьому забезпечується найбільш доцільнапрацівників і підвищення ефективності їх праці.

Я вважаю що,режим роботи магазина «Абсолют» найбільш оптимальний оскільки при йогоскладанні були враховані основні чинники, які обумовлюють режим роботи магазину:об'єм купівельних потоків в районі його діяльності, їх розподіл протягом дня,передбачає найбільш зручний для населення режим початку і кінця роботи,контингент покупців, час роботи магазинів, розташованих поруч.

Графік виходу на роботураціональний, оскільки дотримана тривалістьробочого часу (40 годин на тиждень), передбачена трудовим законодавством, передбачається час напідготовчу - завершальну роботу з включенням його в робочий час,забезпечується ритмічне чергування часу праці і відпочинку працівників протягомдня. Праця продавця пов'язана з великою нервовою напругою, тому вірне чергування режимів роботи і відпочинкузменшує нервову напругу, стомлення і підвищує продуктивність праці працівників. При зниженні рівняякості праці, як правило, це невиконання працівниками своїх функцій, порушеннятрудової дисципліни, погане обслуговування покупців і інші упущення в роботі,що негативно впливають на якість праці, працівник позбавляється премії, вкрайньому випадку, може бути звільнений. Структура апарату управління торговогопідприємства представлена лінійною системою. Вона припускає безпосереднєпідпорядкування всіх категорій працівників керівникові підприємства.

 

2.3 Аналіз матеріально-технічної бази

Загальна площапідприємства 251м2. Є 3 складських приміщення. Площа торгового залу70м2. Опалюванняв магазині водне, центральна опалювальна система. Джерелом тепла є батареї.Вентилюється приміщення| за рахунокприпливно-витяжної циркуляції повітря.

До складуприміщень магазину входять: торговельний зал, приміщення для приймання товарівдо продажу, приміщення для підготовки товарів до продажу, приміщення длязберігання товарів. (додаток №2)

Форма торговогозалу має прямокутну конфігурацію із співвідношенням сторін 1:2. Ця формазручна, оскільки дозволяє раціонально розмістити торгове устаткування,організувати процес подачі товару в торговий зал, передбачити рух купівельнихпотоків. Вся площа торгового залу підрозділяється на:

Q   площа для розміщення торговогоустаткування; рух покупців;

Q   викладення товарів;

Q   площа для роботи продавців.

Робочі місця продавціврозташовані ближче до підсобних приміщень. Устаткування в торговому залірозташоване уздовж стін і називаєтьсялінійним плануванням.

Наприклад, в магазиніпередбачені кімнати відпочинку. У літній час тривалість роботи магазина 13годин, і продавцям дуже приємно після важкого робочого дня прийняти душ.Кімната відпочинку призначена для нетривалої обідньої перерви і відпочинкупродавців. Керівництвом цього торговогопідприємства велика увага приділяє також заходам, що забезпечують в торгових,підсобних, адміністративно-побутових приміщеннях магазина оптимальногомікроклімату. Основні елементи сприятливі для роботи: температура, освітлення,чистота повітря, відсутність шуму, утримання приміщень і робочих місць в стані,що відповідає санітарно-гігієнічним нормам іестетичним вимогам.

Використанняторгово-технологічного устаткування в магазині «Абсолют» пов'язане з йогозагальною площею, плануванням основних приміщень, особливостей товарів, системоютоваропостачання, формою продажу. У торговому залі використовують пристіннеустаткування, прилавки, прилавки-вітрини, охолоджувальні вітрини. У підсобнихприміщеннях використовують наступне устаткування: підтоварники для зберіганнятоварів в упакованому вигляді (мішках, ящиках), стелажі для зберіганнярозпакованих товарів, вішала для зберігання продовольчих товарів. Всеторгово-технологічне устаткування, використовуване в магазині, відповідаєекономічним, ергономічним, естетичним, технічним, санітарно-гігієнічнимвимогам.

До торговельногохолодильного устаткування яке є у наявності в магазині «Абсолют» відносяться:

-    холодильнікамери,

-    торговельніхолодильні шафи,

-    охолоджуванівітрини,

-    охолоджуваніприлавки

-    охолоджуваніприлавки-вітрини.

 

2.4 Аналіз основних економічних показників торгової діяльності

Забезпеченнякомерційного успіху найбезпосереднішим чином залежить від глибокого івсебічного вивчення ринку і ринкових можливостей товарів, що реалізуються. Врамках маркетингу здійснюються наступні завдання:

Q   комплексне вивчення споживача іринку;

Q   планування товарного асортименту іцін;

Q   розробка заходів для якнайповнішого задоволення існуючого попиту;

Q   виявлення потенційного попиту інезадоволених потреб;

Q   планування і здійснення збуту;

Q   розробка заходів по вдосконаленню управління і організаціївиробництва.

Коли я аналізував місце розташування магазина, явідзначив, що магазин орієнтований на покупців з середнім рівнем прибутку. Оскільки він розташований в районі,де проживає багато пенсіонерів, дітей, людей з середнім достатком, а вони не є покупцями з високим рівнемдостатку.

Одними знайважливіших показників фінансової діяльності торгового підприємства єтоварообіг, валовий прибуток, витрати та прибуток.

У сфері торгівліта масового харчування поточні витрати підприємств називають витратами обігу — це виражені у грошовій формі витрати на доведення товарів від виробників доспоживачів (витрати на оплачування праці, транспортування товарів, утриманняосновних фондів, сплачування послуг інших підприємств та ін.).

Найважливішимкритерієм успішної роботи підприємства є прибутковість. Підприємства повинніотримувати такі прибутки, які не тільки покриють витрати, але й у достатніймірі їх перевищать. Факт перевищення прибутків над витратами, пов'язаними здіяльністю підприємства означає, що підприємство отримує прибуток — позитивнийфінансовий результат.

Прибуток — найважливіша економічна категорія, яка заснована на стратегічній та тактичнійметі підприємства, основна умова функціонування підприємств к ринковійекономіці.

Джереламивалового прибутку у торгових підприємств можуть бути:

-        валовийприбуток від реалізації, прибуток від позареалізаційних операцій

-        прибутоквід володіння корпоративними правами, інше.

Провівши аналізвиконання плану товарообігу підприємством «Абсолют» у 2009 році(додаток №6), можна зробити висновки, що:

-    у першомукварталі 2009 року товарообіг фактичнийперевищив плановий на 0,25 тис. грн. Тобто перевиконання плану булонезначним. Такий плануємий товарообіг пов'язаний з тим, що у першому кварталібагато свят — Новий рік, Різдво, Деньсвятого Валентина, 23 лютого, 8 березня.

-    у другомукварталі план товарообігу був недовиконаний на 0,3 тис.грн.

-    у третьомукварталі план товарообігу був перевиконаний на 1,0 тис.грн., що є незначним відхиленням.

-    учетвертому кварталі фактичний план товарообігу недовиконано на 2,5 тис.грн. Я гадаю, що це відбулося за рахунокздорожчання комунальних послуг, а значить населення більше грошей витрачалосаме на це, а витрати на продукти споживання воно трошки скоротило.

Всього за 2009 рік плановий товарообіг булонедовиконано на 1,55 тис.грн.

Валовий прибутокпідприємства за 2009 рік склав 129,2 тис. грн., а валові витрати 121,65 тис. грн.

По формулі миможемо розрахувати прибуток

П = Вп ВВ

П = 129,2-121,65= 7,55тис.грн.

Знаючи рівеньприбутку ми можемо розрахувати рентабельність підприємства

 

Р = / Т/обіг факт.)*100%  Р = (7,55/ 645,95)*100% = 1,2%

У 2009 році узв'язку з підвищенням цін на товари зменшилося споживання|вжиток|:

Q   риби на 42 %;

Q   м'яса на 66 %;

Q   кондитерських виробів на 54 %;

Q   кава на 58 %;

Q   рослинного масла на 15 %;

Q   хліби на 4 %;

Q   цукру на 12 %;

Q   молочних продуктів на 12 %;

Q   тваринних жирів на 23 %.

У магазині «Абсолют» немає затвердженого асортиментного переліку товарів.У цьому повинні бути враховані товари різних видів попиту. До товарів частого попитувідносяться хліб і хлібобулочні вироби, бакалійні товари, молоко і молочнітовари. До товарів періодичного попиту відносяться делікатеси з риби, молочногогастронома, вина, горілка. Широта і глибина асортименту товарів в магазинізалежить від його спеціалізації і величини торгової площі, місцеположення.

Описуваний мною магазинневеликий, широта і глибина асортиментутоварів невелика. Для якнайповнішого задоволення попиту населення і підвищенняефективності торгівлі важливе економічне значення має забезпечення в магазиністійкості товарного асортименту. Це говорить про те, що в торговому залінеобхідно постійно мати товари всіх груп, видів, найменувань якими торгують.Стійкість товарного асортименту магазина визначають за допомогою коефіцієнтастійкості асортименту.

КТУ = ТФ / ТН ;

де КТУ - коефіцієнтстійкості

ТФ - кількість видівтоварів у продажу у момент перевірки.

ТН - кількість видівтовару, яке має бути у продажу відповідно до затвердженого асортиментногопереліку.

КТУ в магазині «Абсолют»дорівнює 0, 8. Це говорить про те, що цей показник ближче до 1, тому асортиментмагазина стійкий.

Вільні роздрібніціни на товари народного споживання формуються торговим підприємством, якездійснює продаж цих товарів населенню, виходячи з вартості закупівлі товарів іторгових надбавок. Рівень торгових надбавок визначається продавцем самостійно, виходячиз рівня затратоємності і рентабельності витрат на реалізацію товару, кон'юнктуриринку, з урахуванням оптової надбавки. У торгову надбавку включається податокна додану вартість. Для забезпечення успішної політики встановлення цін торговепідприємство – магазин «Абсолют» має впорядковану методику формуванняпочаткових цін на товари.


3. Фактори, що впливають на формування асортименту товарів у торговельномупідприємстві

Поняття асортименттовару включає сукупність їх видів, різновидів і сортів, що об'єднаних абопоєднуються за певною ознакою. Торговий асортимент є номенклатурою товарів, щопідлягають продажу в роздрібній торговій мережі. Формування асортименту -це процес підбору груп, видів і різновидів товарів відповідно до попитунаселення з метою його повнішого задоволення. З погляду маркетингу,першочергова увага в магазинах має бути звернена на формування товарногоасортименту, як встановлення такої номенклатури товару, яка задовольнила бструктуру попиту населення. Процес збуту товарів характеризується наявністюжорсткої конкуренції. Перш за все, це конкуренція в плануванні асортименту ірозробці нових зразків, слід зазначити конкуренцію цін, за якими товарипропонують на ринку. Щоб краще зрозуміти проблеми в процесі виборуасортиментної політики торгового підприємства слід зупинитися на основнихчинниках тих, що визначають формування асортименту торгового підприємства. Ролькерівництва полягає в тому, щоб уміло поєднувати фінанси підприємства засортиментною політикою підприємства що забезпечує зростання і прибутки.Ретельно розроблена асортиментна політика підприємства служить керівництвупокажчиком, генеральним курсом яким повинне йти підприємство, що у свою чергудозволяє співробітникам підприємства орієнтувати свою роботу в напрямах, що обіцяютьвелику віддачу. Правильний вибір асортиментної політики підприємства служитьсвого роду гарантією, що вигідні можливості не будуть упущені. Асортиментпідприємства має бути по можливості широким. Розширення номенклатуриреалізованої продукції може виявитися цінною підмогою в справі налагодження роздрібноїторгівлі і зниження витрат збуту. Стійкості асортименту сприяє затвердження длякожного магазину асортиментного переліку, який складається на основі даних повивченню попиту, профілю магазина, об'єму товарообігу, розміру торгових площ.Цей документ затверджується на один рік і знаходиться під постійним контролемкерівником підприємства. На підставі викладеного ми бачимо, що актуальністьтеми очевидна, оскільки при правильному виборі асортиментної політики торговогопідприємства задовольнятиметься попит споживача, а, отже, отримання прибутку, ізрештою магазин буде рентабельним. Вибір цієї теми для написання курсовоїроботи не випадковий, оскільки я вважаю, ця тема недостатньо вивчена і впливправильного вибору асортиментної політики підприємства дуже великий длязадоволення попиту споживача, і рентабельності підприємства.

Формуванняасортименту — проблема конкретних товарів, їх окремих груп, визначенняспіввідношень між «старими» і «новими» товарами, товарами одиничного і серійноговиробництва, «наукоємними» і «звичайними» товарами, упредметненими товарами аболіцензіями і «ноу-хау». При формуванні асортименту виникають проблеми цін,якості, гарантій, сервісу, чи збирається виробник грати роль лідера в створенніпринципово нового вигляду продуктів або вимушений прямувати за іншимивиготівниками.

Формуванню асортиментупередує розробка підприємством асортиментної концепції. Вона є направленоюпобудовою оптимальної асортиментної структури, товарної пропозиції, при цьомуза основу беруться, з одного боку, споживчі вимоги певних груп (сегментівринку), а з іншою, — необхідність забезпечити найбільш ефективне використанняпідприємством сировинних, технологічних, фінансових і інших ресурсів з тим, щобпроводити вироби з низькими витратами.

Асортиментна концепціявиражається у вигляді системи показників, що характеризують можливостіоптимального розвитку виробничого асортименту даного виду товарів. До такихпоказників відносяться:

Q   різноманітність видів і різновидівтоварів (з урахуванням типології

Q   споживачів);

Q   рівень і частота оновленняасортименту;

Q   рівень і співвідношення цін на товари даного вигляду і ін.

Метаасортиментних концепцій — зорієнтувати підприємство на випуск товарів, найбільшвідповідних структурі і різноманітності попиту конкретних покупців.

Підкріпленазаходами організаційного і іншого характеру|вдачі|по забезпеченню випуску продукції в передбаченій структурі і наборіасортиментна концепція може розглядатися як свого роду програма по управліннюрозвитком виробництва і реалізацією відповідних товарів. Цільова її частина включає вимоги дооптимальної структури асортименту, а програмна — систему заходів по її досягненню за певний період. Цій програмі додаєкомплексний характер включення в неї питань, пов'язаних з оптимізацієюасортименту. Як критерії оптимальності виступають вимоги споживачів доасортименту і якості товарів, ресурсні можливості, соціальні установки.

Досягнення відповідностіміж структурно-асортиментною пропозицією товарів підприємством іпопитом на них пов'язано з визначенням і прогнозуванням структури асортименту.Прогноз структури асортименту на довгостроковий період, в якому були бвраховані такі важливі для споживача ознаки товару, як естетичніхарактеристики, точні розміри, конкретна ціна, маловірогідний. Справа не вдеталізації асортименту по споживчих властивостях (наприклад, за колірноюгамою, розмірами виробів, співвідношенням цін), а, наприклад, в оптимальнійрізноманітності асортименту по певних ознаках (типи телевізорів, наборипредметів кухонного ужитку, доцільні градації цін і так далі) з розрахунком наконкретні групи (сегменти) споживачів. Прогнозується лише тенденція розвиткуасортименту (а точніше — асортиментна структура попиту і товарної пропозиції).Прогноз тенденції розвитку асортименту повинен показувати таку траєкторіюрозвитку процесу, яка дозволить забезпечити досягнення наміченої відповідності товарної пропозиції|речення| підприємства змінній в перспективіасортиментній структурі попиту на ринку.

Відповідальність задотримання асортиментного переліку покладається на завідуючу магазином. Асортиментна політика - це важлива частиназагальної роздрібної стратегії. Підприємства прагнуть оптимізувати асортиментшляхом звуження його широти і зменшення глибини, вони торгують популярними іходовими товарними групами, а в межах груп - найшвидшими товарами, щообертаються. Така політика дозволяє зменшити грошові кошти, вкладені в товарнізапаси і прискорити їх товарообіг.

До таких підприємстввідноситься і магазин, що описується мною. Логіка такого рішення ясна: не вартовкладати гроші в товари, які дають малий оборот, а краще зосередити зусилля наторгівлі товарами, що швидко обертаються. Я розумію, що це зовсім не єдиноможлива комерційна логіка, але хто може засудити керівництво підприємства затакий вибір. Адже ми живемо в умовах жорсткої конкуренції. Широта і глибинаасортименту вибираються з урахуванням переваги споживачів. Часто доводиться непро те, чи відповідає даний товар загальної цілеспрямованості асортименту, апро те, чи можна торгувати їм рентабельно. Хотілося б, щоб керівництвопідприємства замислювалося про підвищення рентабельності підприємства, якщобуде ухвалено рішення включити даний товар в асортимент.

Дуже часто рішення провключення в асортимент або виключення того або іншого товару керівникиприймають виходячи із звички, наслідування конкурентам, на основі інтуїції.Хотілося б, щоб, керівник торгового підприємства уникав ухвалення таких рішень.Асортимент - це зброя в конкурентній боротьбі і вже одне це припускає йогобезперервну і динамічну зміну. Це необхіднопам'ятати. Більшість роздрібних магазинів, не виключаючи даний магазин, включають в асортимент товари, що знаходяться на стадіїзростання або зрілості.

Стадія зростанняхарактеризується швидким збільшенням об'єму реалізації, зростанням прибутку. На цій стадії комерсантиорганізовують швидке завезення товару через невеликі інтервали часу, зосереджують в магазині достатні запаси новоготовару. Коли товар вступає в стадію зрілості, комерсанти вимагають упостачальника зниження закупівельних цін, прагнуть отримати користь зудосконалення товару і його упаковки. Але, в основному, в нашому магазинітовари основного асортименту, це - необхідні товари потрібні буквальновсім, а тому і що мають постійний стійкий попит. Товари основного асортименту єуніфікованими; якщо вони і змінюються, то надзвичайно повільно.

Істотним чинникомформування асортименту є ціна товару. Покупець майже завжди визначає для себеграничну ціну в межах якої він збирається сплатити за покупку. Тому одним зкритеріїв раціональної побудови асортименту товарів служить забезпеченняправильного поєднання товарів з різною вартістю.Ціна товару - це дуже сильний аргумент на користь його покупки. Але він, незавжди є спонукальним мотивом.

Отже, сутьпроблеми формування асортименту в магазині «Абсолют» полягає в плануванніфактично всіх видів діяльності, спрямованих на відбір продуктів для майбутньоїреалізації на ринку і на приведення характеристик цих продуктів у відповідністьз вимогами споживачів. Формування на основі планування асортименту продукції —безперервний процес, що продовжується протягом всього життєвого циклу продукту,починаючи з моменту зародження задуму про його створення і закінчуючивилученням з товарної програми.

Система формуванняасортименту вмагазині «Абсолют» підпадаєпід вплив таких факторів:

1. Структуранаселення – в своїй курсовій роботі я вже згадував, що магазин «Абсолют» єзмішаним, тобто обслуговує контингент покупців з різним рівнем доходу — це ілітні люди, молодь, діти, але в основному магазин орієнтований на покупців зсереднім рівнем достатку, тому при формуванні асортименту магазину требаврахувати істотну частку населення з низьким рівнем доходів і формуватиасортимент з врахуванням купівельної спроможності цих людей – тобтозакуповувати товари з більш низькою ціною.

2. Постачальники. Постачальники поділяютьсяна виробників і посередників, тому при формуванні торговельного асортиментунеобхідно шукати постачальників які б мали менше посередників і, відповідно,нижчу ціну товарів.

3. Розташуваннямагазину – так як місце положення магазину є достатньо вигідним, тому що вінзнаходиться біля траси пгт. Велика Новосілка –Курахово, і покупцями можуть бутине тільки мешканці цього району, але й багато людей, які проїжджають повз данеторговельне підприємство, тому це також необхідно врахувати при формуванніасортименту і закуповувати товари, які мають більш високу ціну і, відповідно,якість.

4. Спеціалізаціямагазину – так як магазин займається торговою|діяльністю з продажу продовольчих товарів, тому необхідно сформувати асортименттоварів, які користуються підвищеним і постійним попитом, для вдосконаленняасортиментної політики треба також вести облік і враховувати незадоволенийпопит населення.

5. Складські приміщення– у магазині «Абсолют» є 3 складських приміщення, я вважаю, що, враховуючиплощу торговельного залу, можна зробити висновок, що кількість та площинаскладських приміщень достатня і в повному обсязі забезпечує ефективну роботупідприємства по прийманню, зберіганню та реалізації товарів, і забезпеченнюпопиту населення.

6. Наявністьобладнання – у магазині «Абсолют» використання торгово-технологічногоустаткування пов'язане з його загальною площею, плануванням основних приміщень,особливостей товарів, системою товаропостачання, формою продажу. У торговомузалі використовують пристінне устаткування, прилавки, прилавки-вітрини,охолоджувальні вітрини. У підсобних приміщеннях використовують наступнеустаткування: підтоварники для зберігання товарів в упакованому вигляді(мішках, ящиках), стелажі для зберігання розпакованих товарів, вішала длязберігання продовольчих товарів. Все торгово-технологічне устаткування,використовуване в магазині, відповідає економічним, ергономічним, естетичним,технічним, санітарно-гігієнічним вимогам. Але можна було б збільшити кількість торговельногообладнання, наприклад, пристінних горок для більш ефективного використанняплощини складських приміщень.


4. Шляхи вдосконалення роботищодо формування асортименту товарів

Важливим напрямомпідвищення ефективності асортиментної політики в магазині «Абсолют» єналагодження довготривалих ділових зв'язків з крупними споживачами пропонованоїпродукції, з причини того, що дані дії допоможуть чітко реагувати на потребиспоживача, що змінюються, і запропонувати для задоволення останніх певнітовари, які у свою чергу забезпечать постійний збут продукції. Як міри щодо залучення можна запропонувати наступні діїзбільшення асортименту:

Q   застосування гнучкої системизнижок;

Q   укладання прямих договірнихзв'язків;

Q   зниження витрат на зберіганняі транспортування продукції;

Q   забезпечення рекламноїдіяльності на підприємстві;

Q   скорочення документообігу і так далі.

Одним із способомпідвищення ефективності асортиментної політики повинне стати зниження цінипропонованої продукції за рахунок чіткого контролю за витратами звернення івиробництва з метою зменшення останніх, розширення асортименту продукції тієї,що користується попитом, і скорочення асортименту продукції, яка має маленьку рентабельність.

Закупівля товарів єнайважливішим елементом процесу товаропостачання для торгового підприємства.Закупівля товарів здійснюється в розмірах, що забезпечують стабільненадходження товарів в розгорненому асортименті. На основі даних купівельногопопиту веде пошук постачальників. В умовах ринкової економіки організація ітехнологія закупівельної роботи в Україні зазнала корінні зміни. На змінуфондовому розподілу товарів при плановій централізованій системі управлінняекономікою, твердих державних цін, жорсткої регламентації постачань товарів,прийшла вільних ринкових стосунків. Вони характеризуються свободою виборупартнерів, безліччю джерел закупівлі, рівноправ'ям партнерів, саморегулюваннямпроцесів постачання товарів, свободою ціноутворення, конкуренцієюпостачальників, збільшеною роллю договорів, контрактів на постачання товарів.

Магазин«Абсолют» використовує централізоване завезення товарів, що допомагаєекономити кошти підприємства.

Наприклад,лікеро-горілчані напої завозять оптові бази «Лоцмен» та«Ефект», розташовані у Краматорську. Деякі види алкогольних виробівзавозяться безпосередньо від виробника, його власним транспортом -Артемівськийзавод шампанських вин, «Олімп», пиво «Оболонь»,«Сармат», «Рогань», ці постачальники є крупними виробниками,тому мають достатню матеріально — технічну базу, велику кількість транспортнихзасобів. Для створення зручностей для роздрібних торговельних підприємств вониорганізують завезення товарів власними силами.

Хліб тахлібобулочні вироби завозять спеціалізованим транспортом постачальників: Оріховськийхлібокомбінат, Запорізький та Покровський хлібокомбінати.

Кондитерськівироби завозяться або транспортом малих приватних підприємств (наприклад, ПП«Солодощі Ашурова»), або зі складів оптових баз — «Лія»,«Албо» та ін.

Риба та вироби зриби завозять постачальники — виробники: «Донецькриба»,«Невод», «Дон — Ест плюс».

М'яснугастрономію завозять виробники, що розташовані у Донецькій області:Горлівський м'ясокомбінат та Лисичанський м'ясокомбінат.

Бакалейні товаризавозять як з оптових баз — «Фудсервіс», так і з оптових магазинів — «Мегамаркет», а також зі складів підприємств — виробників: ПП«Муррал».

Супутні товаризавозять у невеликій кількості з оптових баз, які розташовані у місті Донецьку — «Афіна», «Авіто», склад АТЗТ «Торгсервіс

Особливоїактуальності набувають прямі договірні зв'язки торгових підприємств звиробниками товарів. Роздрібне підприємство при встановленні прямих договірнихзв'язків з виготівниками товарів має більше доходів, ніж при постачанні товарівчерез оптову ланку. Ефективністьпрямих господарських зв'язків очевидна, вона виражається в закупівлях товарів увиготівників по нижчих цінах за рахунок скорочення числа посередників, щоберуть участь в торговому обороті а, отже, зменшення величини торговихнадбавок, що встановлюються кожним посередником. Найбільш раціональною іекономічно доцільною формою організації господарських зв'язків є організаціїпрямих договірних зв'язків роздрібних торгових підприємств з виробничимипідприємствами по постачанню товарів простого асортименту (хлібобулочнихвиробів, молочних продуктів та ін.)

Окрім вищепереліченого маганином «Абсолют» можуть бути зроблені заходи пополіпшенню якості продукції, що реалізовується, за рахунок застосування новихтехнологій. Також в перспективі товарну політикуможна направити на завоювання нових ринків збуту продукції.

Пропозиції щодовдосконалення асортиментної політики ЧП «Світлана» в магазині «Абсолют»:

1.        Скластиасортиментний перелік товарів, попередньо провівши опитування населення шляхомпроведення опитування, анкетування, чи за результатами власних досліджень тощо.

2.        Заключатидоговора з постачальниками з прикладенням специфікації, що дозволяло ботримувати більш точну інмормацію про кількість, найменівання, різновиди та цінутоварів, які планують закупити.

3.        Проводитипереодичні опитування населення або використовувати власні результатиспостереження.

4.        Вестиоблік незадоволеного попиту.

5.        Постійновивчати нових постачальників.

6.        Модернізуватиобладнання.

7.        Вивчатиасортимент товарів конкурентів і на основі цього змінювати та удосконалюватисвій.

8.        Збільшитикількість обладнання, яке б сприяло більш ефективному використаннюторговельного залу та складських приміщень.


Висновки та пропозиції

 

Актуальність вибраноїмною теми очевидна, оскільки при правильному виборі асортиментної політикиторгового підприємства задовольнятиметься попит споживача, а, отже, отриманняприбутку, і в кінцевому підсумку магазин буде рентабельним.

Магазин «Абсолют»є змішаним, тобто обслуговує контингент покупців з різним рівнем доходу. Це і літні люди, молодь, діти. Але восновному магазин орієнтований на покупців з середнім рівнем достатку.Режим роботи цього торговогопідприємства добре продуманий, оскільки він дозволяє жителям цього мікрорайону,тобто потенційним покупцям, здійснювати покупки в слушний для них час. Магазинмає дуже зручне місце розташування, оскільки поряд знаходиться школа і дитячийсад. Це говорить про те,що в ньому завжди є покупці.Місце положення магазину є достатньовигідним тому що він знаходиться біля траси пгт. Велика Новосілка – Курахово,таким чином покупцями можуть бути не тільки мешканці цього району, але й багатолюдей, які проїжджають повз дане торговельне підприємство. Тому, враховуючи те,що неподалік міжміська траса, можна було б встановити цілодобовий режим роботимагазину. Також необхідно відмітити, що магазин знаходиться неподалік відавтобусної зупинки, що також сприяє підвищенню кількості потенційних покупців.Неподалік знаходяться магазини-конкуренти (це два торговельних підприємства,які знаходяться приблизно на однаковій відстані відносно обох сторін нашогопідприємства, але через дорогу – тобто обслуговують в принципі зовсім іншучастину цього населеного пункту і практично не створюють достатньо серйозноїконкуренції).За результатами власного дослідження, можна зробити висновок, щорівень цін взагалі всюди практично однаковий. Але необхідно постійно вивчатиасортимент товарів і цінову політику конкурентів і відповідно вдосконалюватисвою.

На підприємствівірно розподілені обов'язки апарату управління, що підвищує організаційнийрівень роботи кадрів та дає добрі результати праці персоналу. У магазині передбаченікімнати відпочинку – продавцям дуже приємно після важкого робочого дня прийнятидуш. Кімната відпочинкупризначена для нетривалої обідньої перерви і відпочинку продавців. Керівництвом цього торгового підприємства великаувага приділяється також заходам, що забезпечують вторгових, підсобних, адміністративно-побутових приміщеннях магазина оптимальногомікроклімату. Основні елементи сприятливі для роботи: температура, освітлення,чистота повітря, відсутність шуму, утримання приміщень і робочих місць в стані,що відповідає санітарно-гігієнічним нормам іестетичним вимогам.

Використанняторгово-технологічного устаткування в магазині «Абсолют» пов'язане з йогозагальною площею, плануванням основних приміщень, особливостей товарів,системою товаропостачання, формою продажу. У торговому залі використовуютьпристінне устаткування, прилавки, прилавки-вітрини, охолоджувальні вітрини. Упідсобних приміщеннях використовують наступне устаткування: підтоварники длязберігання товарів в упакованому вигляді (мішках, ящиках), стелажі длязберігання розпакованих товарів, вішала для зберігання продовольчих товарів.Все торгово-технологічне устаткування, використовуване в магазині, відповідаєекономічним, ергономічним, естетичним, технічним, санітарно-гігієнічнимвимогам. Але необхідно було б збільшити кількість торговельного обладнання, якеб сприяло більш ефективному використанню торговельного залу та складськихприміщень.

У магазині»Абсолют" раціонально налагоджена система товаропостачання, що усуваєзбої у роботі підприємства щодо задовільнення потреб населення. Такожпідприємством оперативно вирішуються питання поповнення товарних запасів,своєчасного завезення потрібного асортименту. Що стосується постачальників,вважаю, що приділяється достатня увага місцевим постачальникам. Наприклад, хлібозаводу Краматорська.Продукція цього підприємства включена в асортимент магазина досить широко.Продукція хлібозаводу нічим не поступається товарам підприємства Дружковськогохлібозаводу. Тим больше, що за рахунокзменшення транспортних витрат можна зменшити роздрібну ціну на товари.Керівництво не упустило цей момент. У підприємство товари надходять централізовано, що дозволяєйому економити кошти на транспортування, вивільняє робочу силу. Керівництвопідприємства підтримує постійний зв'язок з постачальниками, своєчаснекорегування замовлень на товари відбувається по телефону.

За результатамиекономічних показників діяльності підприємства можно зробити висновок, що данеторговельне підприємство є рентабельним. Коефіцієнт стійкості асортименту в магазині «Абсолют» говорить про те, що асортимент магазинастійкий. Але,для вдосконалення асортиментної політики в магазині «Абсолют» необхідно скластиасортиментний перелік товарів, попередньо провівши опитування населення,проводити періодичні опитування населення або використовувати власні результатиспостереження, вести облік незадоволеного попиту, постійно вивчати новихпостачальників та виконувати іншу роботу з вивчення структури споживчого ринку,щодо максимального задоволення потреб споживачів.

За результатамидослідження факторів, які впливають на формування асортименту в магазині «Абсолют»,можна зробити висновок, що до таких факторів відносяться:

-    структуранаселення;

-    постачальники;

-    розташуваннямагазину;

-    спеціалізаціямагазину;

-    складськіприміщення;

-    наявністьобладнання та інші.

Таким чином,можна запропонувати:

-    при формуванніасортименту магазину треба врахувати істотну частку населення з низьким рівнемдоходів і формувати асортимент з врахуванням купівельної спроможності цих людей– тобто закуповувати товари з більш низькою ціною;

-    необхідношукати постачальників які б мали менше посередників і, відповідно, нижчу цінутоварів;

-    підтримуватипостійний зв'язок з постачальниками щодо оперативного забезпечення їх потрібноюінформацією про асортимент та кількість товарів, які необхідно завезти домагазину;

-    більшсуворо карати постачальників, які порушують умови угоди. Тому що в основномуспірні питання вирішуються усною домовленістю і деякі постачальники зновупорушують графіки завезення товарів, завозять не той асортимент товарів та укількості, яка не була попередньо узгоджена;

-    так якмісце положення магазину є достатньо вигідним, тому що він знаходиться білятраси пгт. Велика Новоселовка–Курахово, і покупцями можуть бути не тількимешканці цього району, але й багато людей, які проїжджають повз данеторговельне підприємство, тому це також необхідно врахувати при формуванніасортименту і закуповувати товари, які мають більш високу ціну і, відповідно,якість;

-    длявдосконалення асортиментної політики треба також вести облік і враховуватинезадоволений попит населення;

-    збільшитикількість обладнання, яке б сприяло більш ефективному використаннюторговельного залу та складських приміщень;

-    проводитиперіодичні опитування населення або використовувати власні результатиспостереження;

-    заключатидоговори з постачальниками з прикладенням специфікації, що дозволяло ботримувати більш точну інформацію про кількість, найменування, різновиди таціну товарів, які планують закупити;

-    скластиасортиментний перелік товарів, попередньо провівши опитування населення

-    постійновивчати нових постачальників;

-    вивчатиасортимент товарів конкурентів і на основі цього змінювати та удосконалюватисвій тощо.

На підставівикладеного ми бачимо, що актуальність теми очевидна, оскільки при правильномувиборі асортиментної політики торгового підприємства задовольнятиметься попитспоживача, а, отже, отримання прибутку, і зрештою магазин буде рентабельним.Вибір цієї теми для написання курсової роботи не випадковий, оскільки я вважаю,ця тема недостатньо вивчена і вплив правильного вибору асортиментної політикипідприємства дуже великий для задоволення попиту споживача, і рентабельностіпідприємства.


Список використаної літератури

1. Андропова Р.Л. Товарознавство продовольчих товарів. – М.: Економіка,2001. – 324 с.

2. Вальовіч Р.П., Давидова Г.А.Економіка підприємства торгівлі. – Мн.: БГЕУ, 2003. – 412 с.

3. Драмшева С.Т.Теоретичні основи товарознавства продовольчих товарів. – М.: Економіка, 2004. –420 с.

4. КарпекоО.І. Планування виробничогоасортименту продукції. – Мн.: БГЕУ,2005. – 343 с.

5. Колесник А.А., Елізарова Л.Г.Теоретичні основи товарознавства продовольчих товарів. – М.: Економіка, 2000. –289 с.

6. Комерційнетоварознавство / В.І. Теплов, М.В. Сероштан, В.Е. Боряєв і ін. – М.: Дашков іДо, 2001. – 377 с.

7. Коробкина З.В. Товарознавство смакових товарів. – М.: Економіка, 2002. –442 с|із|.

8. Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі. – М.: Новезнання, 2005. – 512 с.

9. Кретов І.І. Маркетинг на підприємстві. Практична допомога. – М.:Фінстатінпром, 2004. – 181с.

10. Літвак Б.Г. Розробка управлінського рішення.– М.: Справа і Сервіс, 2002. – 384с.

11. Маркетинг А.Н. Романів, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильников і ін. – М.:Банки і біржі, 2001. – 342 с.

12. Матюшевськая В.Г., Дуровіч А.П. Товарна політика в маркетинговійдіяльності. – Мн.: Видавництво Акад. Управління, 2004. – 442 с

13. Несмелов Н.М. Основи і шляхи збереження якості товарів. – Мн.: БГЕУ,2004. – 332 с.

14. Миколаєва М.А. Товарознавство споживчих товарів. Теоретичні основи:Навчань. для вузів. – М.: Норма, 2002. – 354 с.

15. Огвоздін В.Ю. Управління якістю. Основи теорії і практики. – М.: Справаі Сервіс, 2002. – 160с.

16. Осипова Л.В., Синяєва І.М.Основи комерційної діяльності – М.: Банки і біржі, 2001. – 222 с.

17. Платонов В.Н. Організація торгівлі. – Мн.:БГЕУ, 2002. – 321 с.

18. Стандартизація і управління якістю продукції: Підручник длявузів Під ред. В.А. Швандара. – М.:ЮНІТІ–ДАНА, 2004. – 487с|.

19. Товарознавство продовольчих товарів / Під ред.Івановського. – Київ: АСА, 2000. – 322 с.

20. Товарознавство продовольчих товарів / Під ред. О.А.Брільовського. – Мн.: БГЕУ, 2001. – 254 с.

21. Ф. Котлер, Армстронг Р., Сондерс Д., Вонг В. Основимаркетингу. – Спб: Вільямс, 2006. – 673 с.

22. Фатхутдінов Р.А.Виробничий менеджмент. – М.: Банки і біржі, ЮНІТІ, 2006. – 447с|.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу