Реферат: Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

УДК 658.8: 621

СПІВАК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

АКТИВІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управлінняпідприємствами

(підприємства машинобудівної та металургійної галузей)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеню

кандидата економічних наук

Луганськ – 2008


Дисертацією єрукопис.

Роботу виконано вСхідноукраїнському національному університеті імені Володимира ДаляМіністерства освіти і науки України (м. Луганськ)

Науковий керівник

Доктор економічнихнаук, професор

Максимова ТетянаСеменівна

Міністерстваосвіти і науки України,

завідуюча кафедроюмаркетингу

Офіційні опоненти:

Доктор економічнихнаук, професор Балабанова Людмила Веніамінова, Донецький національнийуніверситет економіки і торгівлі імені Михайла Туган — Барановського МіністерстваОсвіти і науки України, завідуюча кафедрою маркетингового менеджменту (м. Донецьк)

кандидатекономічний наук, доцент Смерічевський Сергій Фрацевич

Донецькийдержавний університет управління Міністерства Освіти і науки України, доценткафедри маркетингу (м. Донецьк)

Захист відбудеться29 травня 2008 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.051.01у Східноукраїнському національному університету імені Володимира ДаляМіністерства освіти і науки України за адресою: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний,20а

Авторефератрозіслано 23 квітня 2008 року

Вчений секретар

спеціалізованоївченої ради Г.В. Козаченко


ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми.Стан економіки країни безпосередньозалежить від економічного добробуту господарюючих суб’єктів, без прибутковостіяких неможливе вирішення таких гострих сьогодні для України проблем яквстановлення макроекономічної стабілізації, рівноваги платіжного балансу,стабільності національної валюти та низьких темпів інфляції.

Машинобудування єфундаментом економічного потенціалу країни, від рівня ефективності діяльностійого підприємств залежить стан її соціально-економічного розвитку. Підприємства машинобудування відіграють важливу роль у реалізації досягненьнауково-технічного прогресу всіх галузей країни, у забезпечення інноваційноїскладової розвитку вітчизняної економіки. Але сьогодні підприємствавітчизняного машинобудування перебувають не у кращому стані, невисокою єефективність їх діяльності. Погіршення станумашинобудівних підприємств є наслідком зменшення інвестицій в їх діяльність,наявності дебіторської та кредиторської заборгованості, відсутності технічногопереоснащення, невідповідності продукції стандартам якості, наявності значноїкількості не використовуваних ресурсів. Це обумовлюєнеобхідність пошуку способів та засобів, які можуть сприяти переходувітчизняних машинобудівних підприємств у більш кращий стан.

Як один з такихспособів слід розглянути активізацію маркетингової діяльності вітчизнянихмашинобудівних підприємств. В умовах становлення ринковоїекономіки маркетинговій діяльності приділяється значна увага з боку вітчизнянихпідприємств, зокрема, промислових. Активізаціямаркетингової діяльності передбачає використання низки інструментів та заходів,що може позитивно вплинути, зокрема, на підвищення ефективності діяльностімашинобудівного підприємства через використання невикористовуваних ресурсів. Алебудь-які дослідження з активізації маркетингової машинобудівного підприємствапоки ще відсутні.

Необхідністьрозробки теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо активізаціїмаркетингової діяльності машинобудівних підприємств зумовило вибір темидослідження, його мети та завдань, що спрямовані на її досягнення.

Зв'язок роботи знауковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано увідповідності із планами наукових досліджень Східноукраїнського національногоуніверситету імені Володимира Даля та філіалу Інституту економіко-правовихдосліджень НАН України (м. Луганськ). При виконанні держбюджетної теми ДН-33-03«Розробка механізму управління конкурентоспроможністю суб’єктівгосподарської діяльності в умовах глобалізації економіки»(Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, номердержреєстрації 0103U000421, 2003-2005 рр.) здобувачем розроблено рекомендаціїщодо застосування інструментів контролінгу в маркетинговій діяльностіпідприємств. За темою ДН-33-06 «Методологічні основи управлінняфункціонуванням та розвитком суб’єктів господарської діяльності в епохуекономіки знань» (Східноукраїнський національний університет іменіВолодимира Даля, номер держреєстрації №0106U000293, 2006-2008 рр) розробленометодичне забезпечення оцінки активізації маркетингової діяльності підприємства.У межах теми «Організаційне і економіко-правове забезпечення захистувітчизняних товаровиробників» (філіал Інституту економіко-правовихдосліджень НАН України (м. Луганськ), номер державної реєстрації 0104U0007345,2004-2007 рр) розроблено рекомендації щодо вдосконалення організаційних методівзахисту вітчизняних товаровиробників на основі активізації маркетинговоїдіяльності підприємства.

Мета і задачідослідження. Метою дисертаційного дослідження є формування теоретичних положеньта прикладних аспектів розробки механізму активізації маркетингової діяльностімашинобудівного підприємства на основі інтенсифікації використання йогомаркетингового потенціалу.

Для досягненнямети дослідження в дисертаційній роботі поставлено та вирішено такі наукові тапрактичні завдання:

досліджено стансучасних українських машинобудівних підприємств;

проаналізовано тавиявлено особливості маркетингової діяльності українських машинобудівнихпідприємств;

розглянутопризначення активізації маркетингової діяльності машинобудівних підприємств,систематизовано чинники, які впливають на її характеристики;

проаналізованопоняття маркетингового потенціалу підприємства та його інтенсифікації;

запропонованопроцедуру оцінки використання маркетингового потенціалу підприємства;

обґрунтовано вибірвиду інструменту управління активізації маркетингової діяльностімашинобудівного підприємства – відповідний механізм;

розробленоінформаційне та організаційне забезпечення функціонування механізму управлінняактивізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

використано вдіяльності підприємств розроблені рекомендації.

Об’єктомдослідження – маркетингова діяльність машинобудівного підприємства. Предметдослідження – активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства.

Методи дослідження.Методологічною основою дисертації є сукупність способів наукового пізнання,загальних методів, прийомів та принципів, що використовувалися в процесідослідження. Теоретичною основою дослідження послугували фундаментальніположення класичної політичної економії, наукові праці вітчизняних і зарубіжнихучених у галузі потенціалу підприємства, маркетингової діяльності й управління.

Правове поледослідження склали чинні законодавчі та нормативні документи, що регулюютьмаркетингову діяльність вітчизняних машинобудівних підприємств. Інформаційноюбазою послужили державні програми розвитку вітчизняного машинобудування,статистичні матеріали, дані звітності машинобудівних підприємств Луганськоїобласті та результати власних досліджень.

Для досягнення поставленоїмети й виконання завдань у роботі використано низку загальнонаукових іспеціальних методів: спостереження та узагальнення (при визначенні станусучасних машинобудівних підприємств, при з’ясуванні сутності поняття «активізаціямаркетингової діяльності»), причинно-наслідковий (при дослідженніхарактеристик активізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства);упорядкування (при систематизації чинників, які впливають на активізаціюмаркетингової діяльності машинобудівного підприємства,); порівняння (привизначенні поняття маркетинговий потенціал машинобудівного підприємства); структурний-логічнийаналіз (при визначенні елементів маркетингового потенціалу); метод науковоїабстракції (при формуванні механізму активізації маркетингової діяльностімашинобудівного підприємства); ситуаційний аналіз (при формуванні комплексної маркетингової програми), наукове узагальнення (припідведенні підсумків дослідження).

Наукова новизнаодержаних результатів. Основний науковий результат дисертаційної роботи полягаєу формуванні теоретичних положень щодо активізації маркетингової діяльностімашинобудівних підприємств на основі інтенсифікації використання їхмаркетингового потенціалу.

Наукова новизнарезультатів дослідження полягає у такому:

уперше:

активізаціямаркетингової діяльності розглядається як спосіб стабілізації та покращеннястану машинобудівних підприємств, що передбачає інтенсифікацію використаннямаркетингового потенціалу протягом певного періоду часу з метою використанняневикористовуваних ресурсів підприємства;

розробленоорганізаційно-економічний механізм активізації маркетингової діяльностімашинобудівного підприємства, призначенням якого є організація спільноїдіяльності структурних підрозділів підприємства, яка з урахуванням потреб ринкута відповідного комплексу стимулів працівників має забезпечити використанняневикористовуваних ресурсів підприємства та підвищення ефективності результатівйого діяльності;

удосконалено:

процедуру оцінкивикористання маркетингового потенціалу підприємства, яку пропонується проводитишляхом зіставлення наявних маркетингових можливостей та маркетингових ресурсівпідприємства за допомогою розгорнутої матриці, що дає змогу виявитинереалізовані маркетингові можливості та невикористовувані маркетингові ресурси,реалізація яких виступає підґрунтям інтенсифікації використання маркетинговогопотенціалу;

інформаційне таорганізаційне забезпечення функціонування механізму активізації маркетинговоїдіяльності машинобудівного підприємства шляхом імплементації розробленогомеханізму, яка передбачає персоніфікацію передбачуваних дій, забезпеченнявзаємодії виконавців, встановлення їх підпорядкованості та відповідальності завирішення додаткових маркетингових завдань;

уточнено:

поняттямаркетингового потенціалу машинобудівного підприємства шляхом обґрунтуваннякомпліментарності сукупності маркетингових можливостей підприємства, реалізаціяяких має підкріплюватися відповідними маркетинговими ресурсами, котрі є внаявності та можуть бути мобілізовані при активізації маркетингової діяльностіпідприємства;

процедуруінтенсифікації використання маркетингового потенціалу підприємства, якабазується на виявленні нереалізованих маркетингових можливостей абоневикористаних маркетингових ресурсів, наявність та подальше використання якихє обов’язковою умовою проведення активізації машинобудівного підприємства.

Практичне значенняодержаних результатів. Отримані в дисертації результати дають змогу створитиметодичну базу з проведення активізації маркетингової діяльності машинобудівногопідприємства.

До результатів, щомають найбільш практичне значення, належать пропозиції щодо:

оцінкивикористання маркетингового потенціалу підприємства;

алгоритмуактивізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства;

організаційного таінформаційного супроводу функціонування організаційно-економічного механізмуактивізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства.

Результатидисертації використано в діяльності машинобудівних підприємств м. Луганська там. Краснодону, що підтверджується відповідними документами, які містяться вдодатках до дисертації: ЗАТ «Автомотозапчастина» (довідка провикористання № 01-96 від 14.09. 2007 р), АТЗТ «Зліт» (довідка провикористання № 275/49 від 10.09. 2007 р), ЗАТ «Краснодонський завод „Автоагрегат“(довідка про використання від 20.09. 2007 р).

Особистий внесокздобувача. Наукові положення, розробки та висновки дисертаційної роботи єрезультатом самостійно проведеного автором дослідження щодо активізаціїмаркетингової діяльності машинобудівного підприємства. Особистий внесок упраці, опубліковані у співавторстві, визначено в списку публікацій.

Апробаціярезультатів дисертації. Одержані результати наукового дослідження, висновки тапропозиції доповідалися і були схвалені на XVIII Міжнародній науково-практичнійконференції „Наука і освіта 2005“ (м. Дніпропетровськ, 2005 р); Всеукраїнськійнауково-практичній конференції студентів і молодих вчених „Конкурентноздатністьтериторій та підприємств у взаємозалежному світі“ (м. Донецьк, 2005р); Всеукраїнськійнауково-практичній конференції студентів і молодих вчених „Проблемиглобалізації та моделі стійкості розвитку економіки“ (м. Луганськ, 2006,2007 рр); Міжнародній науково-практичній конференції „Маркетинг XXIстоліття: інтеграція науки і бізнесу“ (м. Донецьк, 2006 р); Всеукраїнськійнауково-практичній конференції студентів і молодих вчених „Розвитоксоціально-економічних відносин в умовах трансформації економіки України“(м. Хмільницький, 2006 р), I та IV Міжнародних науково-практичних конференціях „Соціально-економічніперспективи розвитку України“ (м. Дніпропетровськ, 2006 — 2007 рр.).

Публікації. Основнірезультати дослідження опубліковано в 16 наукових працях, серед яких 2 статті –у наукових журналах, 7 статей – у збірниках наукових праць і 7 публікацій – уматеріалах наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій 4,19 д. а., з якихавтору належать 4,0 д. а.

Структура й обсягроботи. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів і висновків,викладених на 192 сторінках друкованого тексту. Матеріали роботи містять 15таблиць та 25 рисунків, які подано на 35 сторінки. Список використаних джерел з225 найменувань уміщено на 21 сторінки, 10 додатки – на 10 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У дисертаційнійроботі на основі проведеного автором дослідження захищаються такі основніположення.

Розділ 1. Теоретичніаспекти активізації маркетингової діяльності підприємства. Результатидослідження стану сучасних вітчизняних машинобудівних підприємств дозволиливизначити їх стан як незадовільний, про що свідчать показники зменшеннякількості юридичних осіб, негативна динаміка обсягів виробництва, зменшення завсіма джерелами величини інвестицій в основний капітал, наявністьневикористовуваних ресурсів, не впроваджених та незавершених інновацій. Значеннямашинобудування для економіки країни зумовлює необхідністьпроведення досліджень напрямів, які сприяли б покращенню стану машинобудівнихпідприємств. Одним з таких напрямів є підстави вважати активізаціюмаркетингової діяльності машинобудівних підприємств.

Маркетинговадіяльність підприємств має спільні базові основи. Але у залежності видудіяльності підприємства їй притаманні особливості, які визначаються товаром, щовиготовляються, його споживачами, масштабом виробництва. Особливостімаркетингової діяльності машинобудівних підприємств зводяться до такого. Кількістьпокупців продукції машинобудування є невеликою, але обсяги її закупівель єзначними. Вони мають вузьку спеціалізацію та високу технічну компетенцію. Попитна продукцію машинобудівних підприємств залежить від попиту кінцевогоспоживача, який задовольняється у тому числі і з використанням продукціїмашинобудування. Продукція машинобудівних підприємств відрізняється високоюскладністю, має відповідати певним стандартам; ціна залежить від обсягів тачастоти закупівель, умов оплати, а також умов шеф-монтажного обслуговування. Каналзбуту такої продукції є переважно прямим або однорівневим. Серед заходівмаркетингових комунікацій цих підприємств переважають особистий продаж, рекламав ЗМІ ділового або спеціального характеру; участь у спеціалізованих виставках. Велике значення має підкріплення товару шляхомнадання різноманітних послуг та тісної співпраці виробника зі споживачем післяпродажу товару.

Особливістюмашинобудівних підприємств, яка певною мірою визначає їх становище, є наявністьневикористаних ресурсів. Серед таких ресурсів присутні невикористовуване абовикористовуване частково обладнання; невикористовувані виробничі площі; неліквіднітоварно-матеріальні цінності; неповна зайнятість робочого часу виробничогоперсоналу; інновації, що з певних причин не знайшли завершеного впровадження. Самена використання таких ресурсів і має бути спрямована активізація маркетинговоїдіяльності машинобудівного підприємства, у ході якої передбачається отриманнявідповіді на запитання: чи сприйме ринок те, що можна виробити з використаннямневикористовуваних ресурсів, та за яких умов?

Активізаціюмаркетингової діяльності машинобудівного підприємства пропонується здійснюватипротягом певного періоду часу на базі інтенсифікації маркетингового потенціалу.Як процес, що триває певний проміжок часу, активізація маркетингової діяльностімає певні характеристики – швидкість, характер, обсяг додаткових завдань, видрезультату, зміст яких докладно розкрито в роботі.

Активізаціямаркетингової діяльності машинобудівного підприємства залежить від впливу низкизовнішніх та внутрішніх чинників, інтенсивність якогозначною мірою визначає її характеристики. Як зовнішні аналізувалися такічинники як ринкова кон’юнктура, регуляторні заходи держави та науково-технічнічинники. Як внутрішні вивчалися такі чинники як становлення керівництва підприємства до активізації маркетингової діяльності,наявність кваліфікованих фахівців, ступінь використання маркетинговогопотенціалу підприємства, стан комунікацій підприємства, механізм мотиваціїпрацівників служби маркетингу. За результатами аналізу зазначених чинників вонисистематизовані за критеріями керованості підприємством,відношення до підприємства, способу та інтенсивністю впливу. Інтенсивністьвпливу вирізнених чинників зумовлює прийняття відповіднихрішень щодо активізації маркетингової діяльності підприємства.

Базуванняактивізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства наінтенсифікації маркетингового потенціалу зумовило необхідність його дослідження.

Розділ 2. Дослідженнямаркетингового потенціалу підприємства. В умовах становлення ринкової економікизначну увагу приділяється маркетинговому потенціалу підприємства. Зарезультатами узагальнення існуючих точок зору щодо йогосутності та з врахуванням особливостей сучасних українських машинобудівнихпідприємств під їх маркетинговим потенціалом розумієтьсякомплементарна сукупність маркетингових можливостей підприємства, реалізаціяяких підкріплена маркетинговими ресурсами, котрі є в наявності та можуть бутимобілізовані для досягнення цілей маркетингової діяльності машинобудівногопідприємства.

Складникамимаркетингового потенціалу машинобудівного підприємства виступають йогомаркетингові можливості та маркетингові ресурси, які тісно взаємопов'язані, щовизначається їх компліментарністю.

Передумовоюреалізації маркетингових можливостей є обов’язкова наявність відповіднихмаркетингових ресурсів, до яких у роботі віднесеніінформаційні, трудові, фінансові, матеріальні, інструментальні та часовийресурси. До складу маркетингових можливостей підприємстваналежать можливості маркетингової інформаційної системи,маркетингового менеджменту, маркетингового персоналу, маркетинговогоінструментарію та інтеграційні маркетингові можливості. Маркетингові можливостіпідприємства залежать від низки чинників, зокрема виду його діяльності тапродукції, що випускається. Тому маркетингові можливостімашинобудівних підприємств мають специфічні риси. Реалізаціямаркетингових можливостей підприємства можлива тільки за умов її підкріпленняусіма видами маркетингових ресурсів.

Інтенсифікаціївикористання маркетингового потенціалу машинобудівного підприємства, яка єбазою активізації маркетингової діяльності, має передувати оцінка йоговикористання. Базуючись на результатах дослідження складників маркетинговогопотенціалу підприємства, таку оцінку пропонується отримати за результатамизіставлення маркетингових можливостей потенціалу з наявними маркетинговимиресурсами. Формою зіставлення вибрано розгорнуту матрицю. Пропонованезіставлення надає змогу виявити нереалізовані маркетингові можливості таневикористовувані маркетингові ресурси. Фрагмент пропонованої розгорнутоїматриці подано у табл.1.

Обстеження низкимашинобудівних підприємств Луганської області виявило, що майже на половині зних керівництво взагалі не вважає доцільним оцінювати використаннямаркетингового потенціалу підприємства. Керівництво 31% підприємств розумієнеобхідність оцінки використання маркетингового потенціалу, але до сьогодні зпевних причин (відсутність методичного забезпечення оцінки, нерозуміннянапрямів використання її результатів, брак часу та виконавців) її не проводили.Підприємства, що оцінюють використання маркетингового потенціалу, проводятьоцінку у межах загальної оцінки ефективності маркетингової діяльності шляхомзіставлення отриманого прибутку з витратами на маркетингову діяльність.

Жоден з відомихметодів оцінки використання маркетингового потенціалу на аналізованих підприємствахне використовується. Але пропонована розгорнута матриця зіставленнямаркетингових можливостей потенціалу з наявними маркетинговими ресурсамипозитивно оцінена керівництвом деяких підприємств під час її апробації.

Розробленупроцедуру оцінки використання маркетингового потенціалу апробовано намашинобудівних підприємствах Луганської області. У ході апробації з’ясовано, щона аналізованих підприємствах є у наявності усі маркетингові ресурси. Одночасновстановлено, що стан та особливості діяльності вітчизняних машинобудівнихпідприємств відбиваються на стані маркетингових ресурсів, що проявляється унестачі кваліфікованих фахівців (трудові ресурси), матеріального забезпечення(матеріальні ресурси). Але незалежно від стану та якості маркетингових ресурсівобстежені машинобудівні підприємства не використовують навіть ті маркетинговіможливості, які підкріплені наявними маркетинговими ресурсами відповідноїкількості та якості.

Оцінкавикористання маркетингового потенціалу підприємства має велике значення якобов’язкова умова активізації маркетингової діяльності, оскільки інтенсифікаціявикористання маркетингового потенціалу підприємства можлива при наявностінереалізованих маркетингових можливостей або невикористаних маркетинговихресурсів. Якщо таких немає, але завдання активізації маркетингової діяльностіпотребує вирішення, то мова вже має йти про створення маркетингових можливостейз відповідним підкріпленням маркетинговими ресурсами, що у низці випадківпотребує збільшення поточних затрат або затрат інвестиційного характеру.

Результатиобстеження машинобудівних підприємствах Луганської області показали, що в них єпідґрунтя щодо активізації їх маркетингової діяльності – у наявності є значнінереалізовані маркетингові можливості. Одночасно за результатами дослідженнявстановлено, що більшість керівників аналізованих підприємств не усвідомлюютьусіх можливостей, які має маркетинговий потенціал їх підприємств.

Розділ 3. Формуванняорганізаційно-економічного механізму активізації маркетингової діяльності машинобудівногопідприємства. Активізація маркетингової діяльності машинобудівногопідприємства у роботі розглядається як процес, що має певні характеристики та спрямований на досягненнявстановленого результату – найбільш повне використання усіх ресурсів підприємства.

Як і будь-якийпроцес, активізація маркетингової діяльності потребує управління, комплексним інструментом якого пропонується механізм активізації маркетингової діяльності машинобудівногопідприємства. Оскільки такий механізм відсутній, у роботі виконані відповіднірозробки щодо функцій механізму, його структури, схеми функціонування, йогоорганізаційного та інформаційного забезпечення.

Призначеннямпропонованого механізму є забезпечення взаємодії усіх структурних підрозділівпідприємств; цільовою функцією є активізація маркетингової діяльностімашинобудівного підприємства з метою реалізації його невикористаних ресурсівшляхом застосування виявлених резервів маркетингового потенціалу підприємства.

Функцій, щовиконує механізм активізації маркетингової діяльності машинобудівногопідприємства (рис.1), надають підставу назвати його організаційно-економічниммеханізмом.

Організаційно-економічниймеханізм активізації маркетингової діяльності розглядається як системаорганізації спільної діяльності структурних підрозділів підприємства, яка зурахуванням потреб ринку та відповідного комплексу стимулів працівників маєзабезпечити використання невикористовуваних ресурсів підприємства та підвищенняефективності результатів його діяльності. Об’єктами дії механізму активізаціїмаркетингової діяльності машинобудівного підприємства є невикористовуванніресурси; суб’єктами – підрозділи, що беруть участь в активізації маркетинговоїдіяльності підприємства.

Активізаціямаркетингової діяльності машинобудівного підприємства передбачає діє, якіздійснюється у певній послідовності. Їх алгоритм подано на рис.2.

Для функціонуваннярозробленого організаційно-економічного механізму активізації маркетинговоїдіяльності машинобудівного підприємства у роботі визначено його інформаційне таорганізаційне забезпечення (рис.3).

Організаційнезабезпечення функціонування організаційно-економічного механізму активізаціїмаркетингової діяльності машинобудівного підприємства передбачає йогоімплементацію, яка визначає персоніфікацію передбачуваних дій, забезпеченнявзаємодії виконавців, встановлення їх підпорядкованості та відповідальності завирішення додаткових маркетингових завдань.

Імплементаціямеханізму активізації маркетингової діяльності, яка поряд з іншими процесамимає сприяти покращенню результатів діяльності підприємства шляхом організаціївикористання невикористовуваних ресурсів, потребує створення постійно діючоїспеціальної групи, до повноважень якої щодо активізації маркетинговоїдіяльності має входити організація виявлення невикористовуваних ресурсів,визначення альтернатив їх реалізації з урахуванням ринкової кон’юнктури, потребринку, використання цих ресурсів. Такий підхід до імплементації механізмуактивізації маркетингової діяльності забезпечує спеціалізацію управлінськоїдіяльності і дає змогу залучити до активізації провідних фахівців структурнихпідрозділів підприємства.

Серед функцій, щовиконуються групою підвищення ефективності діяльності машинобудівногопідприємства щодо активізації маркетингової діяльності найважливішими євизначення напрямів активізації діяльності підприємства; визначення змістузаходів щодо активізації діяльності підприємства; визначення ролі кожногопідрозділу підприємства у досягненні поставленої мети; контроль за виконаннямзаходів щодо активізації діяльності підприємства; аналіз отриманих результатівактивізації діяльності, формування комплексної маркетингової програми.

Особливе значенняв організаційно-економічному механізмі активізації маркетингової діяльностімашинобудівних підприємств належить інформаційному забезпеченню. Своєчаснеотримання та використання інформації, яка необхідна для прийняття управлінськихрішень, є однією з головних умов активізації маркетингової діяльності. Інформаційне забезпечення функціонування механізму активізаціїмаркетингової діяльності машинобудівного підприємства передбачає розробкувнутрішньої документації, у якій мають знайти відображення наявність та видиневикористовуваних ресурсів, альтернативи їх використання та результатимаркетингових досліджень, метою яких є виявлення можливостей сприйняття наринку результатів використання невикористовуваних ресурсів підприємства.

Інформація, яканеобхідна для прийняття управлінських рішень щодо активізації маркетинговоїдіяльності машинобудівного підприємства, поділяється на внутрішню (інформаціяпро наявність невикористовуваних ресурсів, яку група з підвищення ефективності діяльності підприємства може одержати від усіх структурних підрозділів) зовнішню (інформація щодо попиту на усі альтернативи використанняневикористовуваних ресурсів, що надається маркетинговим відділом).

Результативиявлення невикористовуваних ресурсів, незавершених інноваційних проектів,пропозиції щодо виготовлення продукції або іншого використанняневикористовуваних ресурсів є підґрунтям формування комплексної маркетинговоїпрограми, у якій формулюються додаткові завдання маркетингової діяльностіпідприємства, виконання яких має сприяти підвищенню ефективності діяльностіпідприємства через найбільш повне використання його ресурс/>ів.


ВИСНОВКИ

У дисертаційнійроботі на основі проведеного дослідження вирішено актуальне науково-практичнезавдання щодо покращення стану сучасних машинобудівних підприємств шляхомактивізації їх маркетингової діяльності. Основні висновки та результати, одержанів ході дослідження, водяться до такого.

1. Результатидослідження стану сучасних вітчизняних машинобудівних підприємств дозволиливизначити їх стан як незадовільний, про що свідчать проаналізовані у роботівідповідні показники. Особливістю машинобудівних підприємств, яка певною міроювизначає їх становище, є наявність невикористовуваних ресурсів (обладнання тавиробничі площі; товарно-матеріальні цінності; робочий час виробничогоперсоналу; інновації, що з певних причин не знайшли завершеного впровадження).

2. Маркетинговійдіяльності машинобудівних підприємств притаманні особливості, які визначаютьсятоваром, що виготовляються, його споживачами, масштабом виробництва: незначна кількість покупців, вузька спеціалізація та висока технічна компетенціяспоживачів, залежність попиту на продукцію машинобудівних підприємств відпопиту кінцевого споживача, складність продукції, залежність ціни від обсягівта частоти закупівель, умов оплати, а також умов шеф-монтажного обслуговування.

3. Як один знапрямів, що мають сприяти покращенню стану машинобудівних підприємств,пропонується активізація їх маркетингової діяльності. Вона має бути спрямована на використання невикористовуваних ресурсівпідприємства. У ході активізації маркетингової діяльності машинобудівногопідприємства передбачається отримання інформації щодо сприйняття ринкомрезультатів використання невикористовуваних ресурсів та умов такого сприйняття.Як процес, що триває певний проміжок часу, активізація маркетингової діяльностімає певні характеристики – швидкість, характер, обсяг додаткових завдань, видрезультату. Характеристики активізації маркетингової діяльності машинобудівногопідприємства залежить від впливу низки проаналізованих та систематизованих уроботі зовнішніх та внутрішніх чинників.

4. Пропозиції щодоактивізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства на базіінтенсифікації маркетингового потенціалу зумовили необхідність його розгляду,за результатами якого уточнено поняття маркетингового потенціалу. Маркетинговийпотенціал підприємства розуміється як комплементарна сукупність маркетинговихможливостей підприємства, реалізація яких підкріплена маркетинговими ресурсами,котрі є в наявності та можуть бути мобілізовані для досягнення цілеймаркетингової діяльності машинобудівного підприємства.

5. Інтенсифікаціївикористання маркетингового потенціалу машинобудівного підприємства, яка єбазою активізації маркетингової діяльності, має передувати оцінка йоговикористання у поточній маркетингової діяльності. Таку оцінку пропонуєтьсязробити шляхом зіставлення наявних маркетингових ресурсів з маркетинговимиможливостями потенціалу у вигляді розгорнутої матриці. Пропоноване зіставленнядає змогу виявити нереалізовані маркетингові можливості та невикористовуванімаркетингові ресурси.

6. Як інструмент управління активізацією маркетинговоїдіяльності пропонується організаційно-економічний механізм активізації маркетингової діяльності машинобудівногопідприємства. Організаційно-економічний механізмактивізації маркетингової діяльності розглядається як система організаціїспільної діяльності структурних підрозділів підприємства, яка з урахуваннямпотреб ринку і відповідного комплексу стимулів працівників має забезпечитивикористання невикористовуваних ресурсів підприємства та підвищення ефективностірезультатів його діяльності. Розробки щодоорганізаційно-економічного механізму активізаціїмаркетингової діяльності містять визначення його призначення, цільової функції,об’єкта та суб’єкта дії, структури.

7. Дляфункціонування розробленого організаційно-економічного механізму активізації маркетингової діяльності машинобудівногопідприємства у роботі визначено його інформаційне та організаційне забезпечення.Організаційне забезпечення функціонування механізму активізації маркетинговоїдіяльності машинобудівного підприємства передбачає його імплементацію. Інформаційнезабезпечення функціонування організаційно-економічного механізму активізації маркетингової діяльності машинобудівногопідприємства передбачає розробку внутрішньої документації, у якій мають знайтивідображення невикористовувані ресурси, альтернативи їх використання тарезультати маркетингових досліджень, метою яких є виявлення можливостейсприйняття на ринку результатів використання невикористовуваних ресурсівпідприємства.

8. Розробленупроцедуру оцінки використання маркетингового потенціалу апробовано намашинобудівних підприємствах Луганської області. Її результати показали, щопідприємства мають підґрунтя щодо активізації їх маркетингової діяльності – унаявності є значні нереалізовані маркетингові можливості. Одночасно зарезультатами дослідження встановлено, що більшість керівників аналізованихпідприємств не усвідомлюють усіх можливостей, які має потенціал маркетинговоїдіяльності.


ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮДИСЕРТАЦІЇ

Статтів наукових фахових виданнях

1.Співак А.О. Концепція контролінгу в комплексі маркетингу // ВісникСхідноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2005. –№2(84). Ч.2. – С. 201-205.

2.Співак А.О. Аналіз проблем впровадження служби контролінгу на вітчизнянихпідприємствах і його основні етапи // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб.наук. праць Дніпропетровського національного університету. Вип. 202. Т.3. –Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С.525-531.

3.Співак А.О. Проблеми оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства// Маркетинг: теорія і практика. Зб. наук. праць Східноукраїнськогонаціонального університету імені Володимира Даля. Вип.11. – Луганськ: СНУ ім.В.Даля, 2005. – С.237-242.

4.Співак А.О. Проблеми реалізації маркетингового потенціалупідприємства // Маркетинг: теорія і практика. Зб. наук. працьСхідноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип.12. –Луганськ: СНУ ім.В. Даля, 2006. – С.262-268.

5.Співак А.О. Активізація маркетингової діяльності на підставі підвищенняефективності використання її потенціалу // Вісник Хмельницького національногоуніверситету. – 2006. – № 6. Т.3. – С.127-131.

6.Співак А.О. Застосування проблемно-аналітичного підходу щодо вимірумаркетингового потенціалу підприємства // Прометей. Регіональний зб. наук. працьз економіки. Вип.1(19). – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток“, ЛТД», 2006.– С.155-159.

7.Співак А.О. Формування механізму активізації маркетингової діяльностіпідприємства // Маркетинг: теорія і практика. Зб. наук. працьСхідноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип.13. –Луганськ: СНУ ім.В. Даля, 2007. – С.237-244.

8.Співак А.О. Комплексна маркетингова програма як інструмент активізаціїмаркетингової діяльності підприємства // Науковий вісник ПУСКУ. Зб. наук. працьПолтавського університету споживчої кооперації України. Серія «Економічнінауки». №2(22). – Полтава: ПУСКУ, 2007. – С.109-112.

Друкованіматеріали наукових конференцій та статті в інших виданнях

9.Співак А.О. Контролінг як інструмент активізації маркетингової діяльностіпідприємства // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентіві молодих вчених «Конкурентноздатність територій та підприємств увзаємозалежному світі». – Донецьк: ТОВ «ДЕГІ», 2005. – С.232-233.

10.Співак А.О. Впровадження системи контролінгу в практику вітчизняних підприємств// Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Наука іосвіта 2005». Т.80. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 20-21.

11.Співак А.О. Сучасні методичні підходи до виміру маркетингового потенціалупідприємства // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференціїстудентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми глобалізації та моделістійкості розвитку економіки». – Луганськ: СНУ ім.В. Даля, 2006. – С.248-249.

12.Співак А.О. Проблеми підвищення ефективності маркетингової діяльності // МатеріалиМіжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг ХХІ століття: інтеграціянауки і бізнесу» – Донецьк: ДонУЕП, 2006. – С.189-191.

13.Співак А.О. Основні напрямки вдосконалення маркетингової діяльності // МатеріалиІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічніперспективи розвитку України». Т.1. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006.– С.66-68.

14.Співак А.О. Сучасні проблеми формування маркетингової діяльності вітчизнянихпідприємств // Матеріали III Всеукраїнської конференції студентів аспірантів тамолодих вчених «Проблеми глобалізації та моделі стійкості розвиткуекономіки». – Луганськ: СНУ ім.В. Даля, 2007. – С.56-57.

15.Співак А.О. Оцінка маркетингової діяльності як інструмент забезпечення конкурентоспроможностіпідприємства // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічніреформи в контексті інтеграційного вибору України». – Дніпропетровськ: Наукаі освіта, 2007. – С.44-46.

16.Максимова Т.С., Співак А.О. Методичні підходи щодо оцінки процесу активізаціїмаркетингової діяльності підприємства // Формування ринкової економіки: Зб. наук.праць. Спец. вип. Маркетинг: теорія і практика. – Ч. II. – К.: КНЕУ, 2007. – С.835-849.

Особистийвнесок здобувача: доведено передумови проведення активізації маркетинговоїдіяльності підприємства.


АНОТАЦІЯ

Співак А.О. Активізаціямаркетингової діяльності машинобудівного підприємства. – Рукопис.

Дисертація наздобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04– Економіка та управління підприємствами (підприємства машинобудівної таметалургійної галузей). – Східноукраїнський національний університет іменіВолодимира Даля Міністерства освіти і науки України, Луганськ, 2007.

У дисертаційнійроботі розглянуто теоретичні положення та розроблено практичні рекомендаціїщодо активізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства. Основнівисновки та результати, які одержано в ході дослідження, зводяться до такого.

Досліджено стансучасних машинобудівних підприємств. Виявлено проблеми, що перешкоджають їхуспішному функціонуванню та проаналізовано основні напрямки покращеннядіяльності підприємств галузі. Виділено одним із них активізацію маркетинговоїдіяльності машинобудівних підприємств як одного з малодосліджених. Вивченоособливості маркетингової діяльності машинобудівних підприємств. Визначенопередумови, сутність, характеристики активізації маркетингової діяльностімашинобудівного підприємства та фактори, що впливають на неї. Уточненовизначення маркетингового потенціалу машинобудівного підприємства. Запропонованопроцедуру щодо визначення використання маркетингового потенціалумашинобудівного підприємства. Побудовано організаційно-економічний механізмактивізації маркетингової діяльності машинобудівного підприємства. Розробленоінформаційне та організаційне його супроводження. Запропоновано варіантимаркетингових програм у відповідності до умов активізації маркетинговоїдіяльності машинобудівних підприємств.

Ключові слова: активізація,маркетингова діяльність, чинники, потенціал, механізм, інформаційне таорганізаційне супроводження, процедура вимірювання, маркетингова програма.


АННОТАЦИЯ

Спивак А.А. Активизациямаркетинговой деятельности машиностроительного предприятия. – Рукопись.

Диссертация на соискание научнойстепени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – Экономика иуправление предприятием (предприятия машиностроительной и металлургическойотраслей). – Восточноукраинский национальный университет имени Владимира ДаляМинистерства образования и науки Украины, Луганск, 2008.

Диссертация посвящена вопросамактивизации маркетинговой деятельности машиностроительного предприятия. Определенозначение машиностроения для экономики страны. Проведено исследование состояниясовременных машиностроительных предприятий. Выявлены проблемы, которыепрепятствуют их успешной деятельности, рассмотрены направления, которые могутулучшить деятельность предприятий данной отрасли. Одним из таких направлений,которое является малоисследованным, выделена активизация маркетинговойдеятельности. Выявлены и раскрыты особенности маркетинговой деятельностимашиностроительного предприятия. Определена сущность активизации маркетинговойдеятельности машиностроительного предприятия и его характеристики: характер,скорость, виды результатов, объем дополнительных маркетинговых заданий. Конкретизированыи систематизированы факторы, которые влияют на активизацию маркетинговойдеятельности машиностроительного предприятия по возможностивлияния предприятия на него, по отношению к предприятию, по способудействий, по степени интенсивности влияния. Рассмотрены условия проведенияактивизации маркетинговой деятельности главным, из которых выделено – наличиенеиспользованных ресурсов и неиспользованных возможностей маркетинговогопотенциала машиностроительного предприятия. На основе анализа известныхподходов к определению маркетингового потенциала уточнено его суть по отношениюк машиностроительному предприятию. В структуре маркетингового потенциаламашиностроительного предприятия выделены маркетинговые возможности имаркетинговые ресурсы, наличие которых является обязательным условием их реализации.Предложена процедура определения использования маркетингового потенциала путемсопоставления маркетинговых возможностей и маркетинговых ресурсов предприятия. Обосновананеобходимость разработки комплексного инструмента управления активизацией маркетинговойдеятельностью машиностроительного предприятия – соответствующего механизма сприсущими ему функциями, организационными формами и экономическиминструментарием, структурой, которые.

Обоснован принципиальный подходк разработке организационно-экономического механизма активизации маркетинговойдеятельности предприятия. Основной целью организационно-экономическогомеханизма активизации маркетинговой деятельности машиностроительногопредприятия выделено использование всех его неиспользованных ресурсов за счетинтенсификации использования маркетингового потенциала предприятия. В основуформирования данного механизма положены следующие признаки: объективность,целенаправленность, научная обоснованность, рациональность, эффективность,обратная связь временность. Разработан алгоритм активизации маркетинговойдеятельности машиностроительного предприятия.

Обоснована необходимостьсоздания группы повышения эффективности деятельности предприятия с цельюкоординации всех подразделений, задействованных в активизации маркетинговойдеятельности. Разработано информационное и организационное сопровождениерассматриваемого механизма. В зависимости от разных условий активизациимаркетинговой деятельности сформированы маркетинговые программы.

Ключевые слова: активизация,маркетинговая деятельность, факторы, потенциал, механизм, информационное иорганизационное сопровождение, процедура оценки, маркетинговая программ.


ANNOTATION

Spivak A. O. Marketingactivity activization of the machine-building enterprise. – Manuscript.

Thesis for acandidate`s degree on a specialty 08.00.04 – Economy and enterprises management (enterprises of machine-buildingand metallurgical branches). – East-Ukrainian National University named byVladimir Dal of Ministry of education and science of Ukraine, Lugansk, 2008.

Thedissertation is devoted to theoretical positions and recommendations accordingto marketing activity activization of the machine-building enterprise.

The state ofnowadays machine-building enterprises is considered. Problems that hinder totheir successful work are found out and the main directions of enterprisesactivity improvementare analyzed. Marketing activity activization ofmachine-building enterprises is selected as one of less researched direction. Thefeatures of marketing activity of machine-building enterprises are examined. Preconditions,essence, descriptions of marketing activity activization of machine-buildingenterprise and factors that influence on it are determined. Definition ofmarketing potential of machine-building enterprise is specified. The procedureaccording to the determination of marketing potential use of machine-buildingenterprise is proposed. Organizational-economical mechanism of marketingactivity activization of machine-building enterprise is built. Information andorganization accompaniment of this mechanism is worked out. The variants of themarketing programs according to the terms of marketing activity activization ofmachine-building enterprises are suggested.

Key words: activization,marketing activity, factors, potential, mechanism, information and organizationaccompaniment, estimation procedure, marketing program.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу