Реферат: Облік надання житлових субсидій населенню

Міністерство освіти і науки України

Чернігівський державний технологічний університет

Кафедра прикладної інформатики

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсової роботі на тему:

“Розробка автоматизованої інформаційної системи облікунадання житлових субсидій населенню”

за дисципліною

“Інформатика і комп’ютерна техніка”

Виконав:

Студент групи

№ залікової книжки

Перевірив:

Викладач

Чернігів ЧДТУ 2008
Текст завданняОблікнадання житлових субсидій населенню

Система повинназабезпечити збереження й обробку даних про:

П.І.Б мешканця квартири; назву вулиці; № будинку; №квартири; площу квартири; суму доходу кожного з мешканців за 6 попередніхмісяців; величину оплати комунальних послуг за 1 місяць; дату початку наданнясубсидій; дату закінчення надання субсидій (надається на 6 місяців, приперерахунку вони не повинні перекриватись); величину нарахованої субсидії.

Прикладна системаповинна відповідати на наступні запити:

1) вивести адресиквартир з найбільшою субсидією;

2) визначитиадреси всіх квартир, надання субсидій яким закінчується у наступному місяці.

Прикладна системаповинна формувати наступні звіти:

1) побудуватигістограму субсидій, наданих в минулому році;

2) вивести адресиквартир, які отримують субсидії, згрупувавши по місяцях.


Зміст

Текст завдання

Зміст

Проектуваннятаблиць

Розробка форм

Перелікдокументів, що формуються системою

Перелік посилань

Додатки


Проектування таблиць

 

Призначення системи

Система призначена для розробки обліку надання житловихсубсидій населенню. Вона може бути застосована в роботі будь-якого підприємства,яке займається наданням субсидій.

Така система вимагає веденнядовідників вулиць, а також даних про: П.І.Б мешканця квартири; назву вулиці; №будинку; № квартири; площу квартири; суму доходу кожного з мешканців за 6попередніх місяців; величину оплати комунальних послуг за 1 місяць; датупочатку надання субсидій; дату закінчення надання субсидій (надається на 6місяців, при перерахунку вони не повинні перекриватись); величину нарахованоїсубсидії.

Опис даних системи

В процесі проектування системи мною був визначений складданих, які будуть вестися в системі. Їх загальний вигляд розміщено в таблиці.

Дані (поля) Пояснення П.І.Б мешканця квартири П.І.Б Назва вулиці Назва вулиці № будинку № будинку № квартири № квартири Площа квартири Площа квартири Сума доходу кожного з мешканців за 6 попередніх місяців Сума доходу Величина оплати комунальних послуг за 1 місяць Величина оплати комунальних послуг за 1 місяць Дата початку надання субсидій Дата початку надання субсидій Дата закінчення надання субсидій Дата закінчення надання субсидій Величина нарахованої субсидії Величина нарахованої субсидії

Проектування таблиць

Базу даних розбиваємо на 3 таблиці.

1-   Довідник вулиць– “ Вулиця ”

2-   Основнатаблиця – “ Облік надання житловихсубсидій населенню ”

3-   Додатковатаблиця – “ Мешканці”

Поле в головній таблиці “ Облік надання житлових субсидійнаселенню ” «Вулиця» замінимо на числовий код «Код вулиці» відповідно. Для зв’язку таблиць таке ж поледодаємо в довідник вулиць.

Для прискорення операцій пошуку та сортування даних необхіднііндекси. В кожній з таблиць визначаємо унікальні дані, які повторюватися небудуть.

У таблиці “Вулиця” — “Код вулиці” – ключове поле, яке бере участь у зв’язках, первиннийунікальний ключ.

У таблиці “ Облік надання житлових субсидій населенню ” — “№ субсидії ” – ключове поле, яке береучасть у зв’язках, первинний унікальний ключ.

У таблиці “ Мешканці ” — “ Код мешканця ” – ключове поле, якебере участь у зв’язках, первинний унікальний ключ.

В результаті проектування отримуємо такі таблиці з полями вних:

Øтаблиця “ Вулиця ” — поля “ Код вулиці ”, “ Вулиця ”;

Øтаблиця “ Облік надання житлоих субсидійнаселенню ” — поля “ №субсидії ”, “ Кодвулиці ”, “ № будинку ”, “ № квартири ”, “ Площа квартири ”, “ Сума оплати комунальнихпослуг, міс ”, “ Дата початку субсидії ”, “ Дата закінчення субсидії ”;«Субсидія»;

Øтаблиця “ Мешканці” — поля “ Код мешканця”, “ № субсидії”, “ ПІБ мешканця”, “ Дохід за останні 6 міс”.

Між таблицями встановлюю зв’язки типу “один-до-багатьох”, зв’язуючитаблиці по полям “ Код вулиці ” (“Вулиця” – “ Облік надання житлоихсубсидій населенню ”), та “ № субсидії ” (“Мешканці ” – “ Облік надання житлоих субсидійнаселенню ”).


Концептуальна модель бази даних

Концептуальна модель бази даних має такий опис.

Назва бази даних: “ Облік надання житлоих субсидій населенню ”.

Таблиця “ Облік надання житлоих субсидій населенню ”

Властивості Порядок сортировки Поля Ім’я Властивість Значення № субсидії Тип Счетчик Размер Длинное целое Ключевое поле Да Тип элемента управления Поле Код вулиці Тип Числовой Размер Длинное целое Присоединенный столбец 1 Подпись Вулиця Тип элемента управления Поле со списком Источник строк SELECT Вулиця.[Код вулиці], Вулиця.Вулиця FROM Вулиця; Тип источника строк Таблица или запрос № будинку Тип Числовой Формат поля Длинное целое Тип элемента управления Поле № квартири Тип Числовой Формат поля Длинное целое Тип элемента управления Поле Площа квартири Тип Числовой Формат поля Длинное целое Тип элемента управления Поле Сума оплати комунальних послуг, міс Тип Денежный Условие на значение >0 Дата початку субсидії Тип Дата/время Формат поля Краткий формат даты Дата закінчення субсидії Тип Дата/время Формат поля Краткий формат даты Субсидія Тип Денежный Условие на значение >0 Індекси № субсидії Имя № субсидії Ключевое поле Да Составной Нет Уникальный индекс Да /> /> /> />

Таблиця “ Вулиця”

Поля Ім’я Властивість Значення Код вулиці Тип Счетчик Размер Длинное целое Ключевое поле Да Тип элемента управления Поле Вулиця Тип Текстовый Размер поля 30 Тип элемента управления Поле Індекси Код вулиці Имя Код вулиці Ключевое поле Да Составной Нет Уникальный индекс Да /> /> /> />

Таблиця “ Мешканці”

Поля Ім’я Властивість Значення Код мешканця Тип Счетчик Размер Длинное целое Ключевое поле Да Тип элемента управления Поле № субсидії Тип Числовой Размер поля Длинное целое Тип элемента управления Поле ПІБ мешканця Тип Текстовый Размер поля 25 Дохід за останні 6 міс Тип Денежный Условие на значение >0 Індекси Код мешканця Имя Код мешканця Ключевое поле Да Составной Нет Уникальный индекс Да /> /> /> />

Схема зв’язків між таблицями:

/>

Розробка форм

В системі мною спроектовано 7 форм: дві з нихвикористовується для висвітлення інформації про завдання та автора системи –“Автор” та “Завдання”, ще одна форма застосовуються для роботи з довідниками – “Вулиця”,форма для роботи з головними даними – “ Облік надання житлоих субсидій населенню” та підлегла форма«Мешканці». Форма для додавання даних “Додати” та кнопочна форма “Switchboard”.Зовнішній вигляд всіх форм представлений в додатку.

Форма “Автор” вміщує відомості про автора роботи. В нійвикористовуються надписи та кнопка “Вихід” з стандартною командою закриттяформи. Проста форма.

Форма “Завдання” містить завдання для роботи. В нійвикористовуються свободна рамка об’єкту з текстом у форматі MS WORD та кнопка“Вихід” з стандартною командою закриття форми. Проста форма.

Форма “Вулиця” вміщує відомості про вулиці. В нійвикористовуються надписи, поля та кнопки “Додати”, “Видалити”, ”Знайти”, “Вихід”з стандартними командами додавання, видалення, пошуку та закриття форми. Стрічковаформа.

Форма “ Облік надання житлоих субсидій населенню ” вміщує відомості про наданнясубсидій населенню. В ній використовуються надписи, поля, кнопки “Пошук” (кнопказі стандартною командою пошуку), ”Видалити” (кнопка зі стандартною командоювидалення), Додати (макрос «Додати»), “Вихід” (макрос «Макрос закриття форми»),поле зі списком, яке відображає дані про вулиці з таблиці “Вулиця”. Стрічковаформа.

Видалення та коригування данихпроводиться у головній формі. Додавання даних проводиться у формі «Додати».

Форма «Switchboard» – це кнопочнаформа, створена за допомогою Мастера кнопочных форм.

Форма «Додати» – це форма для додавання інформації про субсидіїнаселенню. Має кнопки «Видалити» (кнопка зі стандартною командою видалення) та“Вихід” (макрос Додати збер), стрічкова форма.

Макроси:

Зміст макросу “ автозаповнення”

Макрокоманда Аргументи Пояснення ЗадатьЗначение

Элемент [Формы]![Облік надання житлоих субсидій населенню]![Дата закінчення субсидії]

Выражение [Формы]![Облік надання житлоих субсидій населенню]![Дата початку субсидії]+180

ЗадатьЗначение

Элемент [Формы]![Облік надання житлоих субсидій населенню]![Субсидія]

Выражение [Формы]![Облік надання житлоих субсидій населенню]![Сума оплати комунальних послуг, міс]*0,3

Зміст макросу “ Адреси квартир з найбільшою субсидією”

Макрокоманда Аргументи Пояснення ОткрытьЗапрос

Имя запроса Адреси квартир з найбільшою субсидією

Режим Таблица

Режим даних Изменение

Відкриває запит

Зміст макросу “Адреси квартир, субсидії яких закінчуються унаступному місяці”

Макрокоманда Аргументи Пояснення ОткрытьЗапрос

Имя запроса Адреси квартир, субсидії яких закінчуються у наступному місяці

Режим Таблица

Режим даних Изменение

Відкриває запит

Зміст макросу “Макрос закриття форми”

Макрокоманда Аргументи Пояснення Сообщение

Сообщение: Зараз закриємо форму!

Сигнал: Да

Тип: Информационное

Заголовок: Попереджую!

Показує повідомлення Закрыть

Тип обьекта: Форма

Имя: Облік надання житлоих субсидій населенню

Закриває форму

Зміст макросу “Додати”

Макрокоманда Аргументи Пояснення ОткрытьФорму

Имя формы Додати

Режим Форма

Режим даних Добавление

Режим окна Обычное

Відкриває форму

Зміст макросу “ Вулиця”

Макрокоманда Аргументи Пояснення ПрименитьФильтр Условие отбора: [Облік надання житлоих субсидій населенню]![Код вулиці] Like [Формы]![Облік надання житлоих субсидій населенню]![ПолеСоСпис_вул] Фідьтрує дані Обновление Оновлення.

Зміст макросу “ Дод автозаповнення”

Макрокоманда Аргументи Пояснення ЗадатьЗначение

Элемент [Формы]![додати]![Дата закінчення субсидії]

Выражение [Формы]![додати]![Дата початку субсидії]+180

ЗадатьЗначение

Элемент [Формы]![додати]![Субсидія]

Выражение [Формы]![додати]![Сума оплати комунальних послуг, міс]*0,3

Зміст макросу “ Розмір субс”

Макрокоманда Аргументи Пояснення ПрименитьФильтр Условие отбора [Облік надання житлоих субсидій населенню]![Субсидія] Like [Формы]![Облік надання житлоих субсидій населенню]![Пол_субс] Фідьтрує дані Обновление Оновлення.

Зміст макросу “ Фільтр дата”

Макрокоманда Аргументи Пояснення ПрименитьФильтр Условие отбора [Облік надання житлоих субсидій населенню]![Дата початку субсидії] Like [Формы]![Облік надання житлоих субсидій населенню]![Пол_дат] Фідьтрує дані Обновление Оновлення.

Зміст макросу “Перегляд по групам”

Макрокоманда Аргументи [Формы]![Облік надання житлоих субсидій населенню]![Груп_пер]=1

ЗадатьЗначение

Элемент [Формы]![Облік надання житлоих субсидій населенню]![ПолеСоСпис_вул].[Visible]

Выражение: Ложь

[Формы]![Облік надання житлоих субсидій населенню]![Груп_пер]=1

ЗадатьЗначение

Элемент: [Формы]![Облік надання житлоих субсидій населенню]![Пол_дат].[Visible]

Выражение: Ложь

[Формы]![Облік надання житлоих субсидій населенню]![Груп_пер]=1

ЗадатьЗначение

Элемент: [Формы]![Облік надання житлоих субсидій населенню]![Пол_субс].[Visible]

Выражение: Ложь

[Формы]![Облік надання житлоих субсидій населенню]![Груп_пер]=1 ПоказатьВсеЗаписи [Формы]![Облік надання житлоих субсидій населенню]![Груп_пер]=2

ЗадатьЗначение

Элемент: [Формы]![Облік надання житлоих субсидій населенню]![ПолеСоСпис_вул].[Visible]

Выражение: Истина

[Формы]![Облік надання житлоих субсидій населенню]![Груп_пер]=2

ЗадатьЗначение

Элемент: [Формы]![Облік надання житлоих субсидій населенню]![Пол_дат].[Visible]

Выражение: Ложь

[Формы]![Облік надання житлоих субсидій населенню]![Груп_пер]=2

ЗадатьЗначение

Элемент: [Формы]![Облік надання житлоих субсидій населенню]![Пол_субс].[Visible]

Выражение: Ложь

[Формы]![Облік надання житлоих субсидій населенню]![Груп_пер]=3

ЗадатьЗначение

Элемент: [Формы]![Облік надання житлоих субсидій населенню]![ПолеСоСпис_вул].[Visible]

Выражение: Ложь

[Формы]![Облік надання житлоих субсидій населенню]![Груп_пер]=3

ЗадатьЗначение

Элемент [Формы]![Облік надання житлоих субсидій населенню]![Пол_дат].[Visible]

Выражение: Истина

[Формы]![Облік надання житлоих субсидій населенню]![Груп_пер]=3

ЗадатьЗначение

Элемент: [Формы]![Облік надання житлоих субсидій населенню]![Пол_субс].[Visible]

Выражение: Ложь

[Формы]![Облік надання житлоих субсидій населенню]![Груп_пер]=4

ЗадатьЗначение

Элемент: [Формы]![Облік надання житлоих субсидій населенню]![ПолеСоСпис_вул].[Visible]

Выражение: Ложь

[Формы]![Облік надання житлоих субсидій населенню]![Груп_пер]=4

ЗадатьЗначение

Элемент: [Формы]![Облік надання житлоих субсидій населенню]![Пол_дат].[Visible]

Выражение: Ложь

[Формы]![Облік надання житлоих субсидій населенню]![Груп_пер]=4

ЗадатьЗначение

Элемент: [Формы]![Облік надання житлоих субсидій населенню]![Пол_субс].[Visible]

Выражение: Истина

Обновление

Зміст макросу “Додати збер”

Макрокоманда Аргументи Пояснення Сохранить

Тип обьекта Форма

Имя обьекта Додати

Зберігає дані Закрыть

Тип обьекта Форма

Имя обьекта Додати

Закриває форму

Документи, що формуються системою:

 

В системі формується 2 звіти та 2 запити.

Запит “Адреси квартир з найбільшою субсидією”. Він єконвеєрним.

«Розмір субсидії». SQL-текст запиту:

SELECT [Облік надання житлоих субсидій населенню].[№субсидії], [Облік надання житлоих субсидій населенню].[Код вулиці], [Облікнадання житлоих субсидій населенню].[№ будинку], [Облік надання житлоихсубсидій населенню].[№ квартири], [Облік надання житлоих субсидійнаселенню].Субсидія

FROM [Облік надання житлоих субсидій населенню];

Запит “ мах розмір субсидії”. SQL-текст запиту:

SELECT Max([Розмір субсидії].Субсидія) AS [Max-Субсидія]

FROM [Розмір субсидії];

«Адреси квартир з найбільшою субсидією». SQL-текст запиту:

SELECT [Розмір субсидії].[№ субсидії], [Розмір субсидії].[Кодвулиці], [Розмір субсидії].[№ будинку], [Розмір субсидії].[№ квартири], [махрозмір субсидії].[Max-Субсидія] AS Субсидія

FROM [мах розмір субсидії] INNER JOIN [Розмір субсидії] ON[мах розмір субсидії].[Max-Субсидія] = [Розмір субсидії].Субсидія;

Запит “ Адреси квартир, субсидії яких закінчуються у наступному місяці”.SQL-текст запиту:

SELECT [Облік надання житлоих субсидій населенню].[№субсидії], [Облік надання житлоих субсидій населенню].[Код вулиці], [Облікнадання житлоих субсидій населенню].[№ будинку], [Облік надання житлоихсубсидій населенню].[№ квартири], [Облік надання житлоих субсидійнаселенню].[Дата закінчення субсидії]

FROM [Облік надання житлоих субсидій населенню]

WHERE (((Month([Облік надання житлоих субсидійнаселенню]![Дата закінчення субсидії]))=Month(Date())+1));

Звіт “ Адреси квартир, які отримують субсидії” відображає дані про адресиквартир, які отримують субсидії, згруповані по місяцях.

Звіт “ Гістограма субсидій за минулий рік ” відображає гістограму субсидій заминулий рік. SQL-текст запиту:

SELECT Month([Облік надання житлоих субсидій населенню]![Датапочатку субсидії]) AS Місяць, Count([Облік надання житлоих субсидійнаселенню].[№ субсидії]) AS [К-сть]

FROM [Облік надання житлоих субсидій населенню]

GROUP BY Month([Облік надання житлоих субсидійнаселенню]![Дата початку субсидії]), Year([Облік надання житлоих субсидійнаселенню]![Дата початку субсидії])

HAVING (((Year([Облік надання житлоих субсидійнаселенню]![Дата початку субсидії]))=Year(Date())-1));

Роздруківки звітів та результатів запитів представлено вдодатку.


Перелік посилань

1.             БойкоВ.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. М.:Финансы и статистика, 1989

2.             ЄрьомінаН.В. Проектування баз даних: Навч. Посібник / Київський національнийекономічнийуніверситет. –К., 1998. –205с.

3.             ПономаренкоВ.С., Павленко Л.А., Максименко І.О. Проектування баз даних: Навч. Посібник/Харківський держ. економічний ун-т. – К., 1997.-172с.

4.             Методичнівказівки до вивчення системи управління базами даних Mіcrosoft Access 2000 (длястудентів економічних спеціальностей) / Укл. Крєпкий Ю.О., Атрощенко І.Т.,Дрозд О.П., Клименко Ю.М., Прищеп С.І. – Чернігів: ЧДТУ – 2002. – 176с.

5.             Методичнівказівки до виконання курсової роботи за дисциплінами «Комп’ютерна техніка тапрограмування», «Інформатика та комп’ютерна техніка» / Укл. Дрозд О.П., ПрищепС.І., Шемет В.П. – Чернігів: ЧДТУ – 2002. – 52с.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию