Реферат: Обмін даними між компонентами ППП MS Officе

Міністерствоосвіти і науки України

_____________________________

ДніпропетровськийНаціональний Університет

Факультетприкладної економіки

Кафедраекономічної інформатики і статистики

КУРСОВАРОБОТА

здисципліни “Інформатика та комп'ютерна техніка”

натему: “Обмін даними між компонентами ППП MS Office”

       

Дніпропетровськ,2001 р.


                                                        Зміст

Вступ… 4

1. Загальна характеристика існуючихметодів обміну даними між компонентами MS Office, їх властивості та напрямкивикористання… 5

Формат даних,що вставляються з буфера обміну… 5

Про зв'язані івпроваджені об'єкти… 5

Створеннянового впровадженого об'єкта… 6

Створеннязв'язаного чи впровадженого об'єкта з існуючого файлу 6

2. Відмінності у властивостях створених,впроваджених та вставлених даних… 7

Створеннязв'язаного чи впровадженого об'єкта на основі даних з існуючого файлу… 7

Способиспільного використання даних у Word… 8

3. Технологія використання та прикладивикористання операцій обміну даними між компонентами MS Office     9

Перетаскуванняданих між програмами… 9

Вставка данихз Microsoft Access у документ Word… 9

Вставка вмістутаблиці чи запиту Microsoft Access в існуючий документ Word… 9

Експорт данихз Microsoft Access у документ Word… 10

Імпорттекстового файлу Word у Microsoft Access… 11

Про вставкулиста чи діаграми Microsoft Excel у документ Word     12

Створеннязв'язаного об'єкта з існуючого листа чи діаграми Microsoft Excel… 12

Створеннявпровадженого об'єкта з існуючого листа чи діаграми Microsoft Excel… 13

Створеннянового впровадженого листа чи діаграми Microsoft Excel      14

Коды полей: DDE и DDEAUTO… 15

4. Практична частина… 16

Вихідні дані… 16

База даних… 16

Технологічний процес збору й опрацюванняінформації… 17

Таблиця 1… 17

Рис.2. Блок-схема ТПСОИЗагальна характеристика предметної області   18

Використані методи MS Excel і MS Word… 19

5. Результати опрацювання інформації… 20

Розрахунок середньої ціни товарноїодиниці і розкид цін… 20

Розрахунок розкиду цін на пральніпорошки… 21

Висновки… 22

Список літератури… 23

Додаток А… 25

Додаток Б… 26


/>Вступ

Всебільше і більше розроблюється Windows-прикладок для сумісноїроботи. Добрий приклад — прикладки пакету Microsoft Office. Ці програми мають загальний видта стиль і, крім того, дозволяють досить просто обмінюватись даними.

Обмінданими між компонентами MS Officeнеобхідний при роботі з документами різних типів. Дані, набрані в одномудодатку, можуть бути передані в інший.

Яквідомо, при роботі в системі Windows можна користуватисябуфером обміну. Буфер обміну — це та область пам’яті комп’ютера, якавикористовується як місце зберігання загальної інформації, що вирізана абоскопійована з деякої прикладки. Можнапередавати дані через буфер, вставляти формули і малюнки. При цьому в процесіобміну користувач вибирає пункти меню, відкриває вікна, вибирає вкладки увікнах. Таким чином, робота користувача дуже зручна і не вимагає спеціальнихзнань у програмуванні, що дуже актуально в епоху застосування ЕОМ у всіх сферахдіяльності людини.

         Якщо треба розділити дані, які можутьзмінюватись, між прикладками, то процедура статичного копіювання та вставки задопомогою буферу обміну не є кращим вибором. Більш ефективне рішеннявикористати динамічний зв’язок між даними,скопійованими з однієї прикладки в іншу.

         Існує ще один метод обміну інформацієй між Windows-прикладками  — це впровадженняоб’єкту в документ.

         Робота присвячена огляду і вивченню засобівобміну даними з пакеті MS Office.

/>1. Загальна характеристика існуючих методів обміну даними міжкомпонентами MS Office, їх властивостіта напрямки використання.

/>Формат даних, що вставляються збуфера обміну

Дані, що копіюються чи видаляються в буфер, вставляються віншу програму, якщо можливо, у форматі, доступному для редагування програмою.Наприклад, дані з книг Microsoft Excelі запису з Microsoft Access вставляються в Wordяк таблиці Word,зі збереженням форматування тексту і ширини стовпців. Текст із документа Word,розділений знаками табуляції, вставляється в осередки рядків і стовпців Microsoft Excel, а запису Microsoft Access вставляються влист Microsoft Excel як рядки,причому для кожного поля виділяється окремий стовпець.

Якщо прикладка не може редагувати дані, вона вставляє їх яквпроваджений об'єкт. Для редагування впроваджених об'єктів вартовикористовувати вихідні програми. Якщо дані не удається вставити, вонивставляються у виді малюнка, недоступного для редагування.

Для керування вставкою даних використовуйте команду Специальнаявставка (меню Правка).

Впроваджений об'єкт. Дані, вставлені у файл. Будучивпровадженим, об'єкт стає частиною файлу. При подвійному щиглику впровадженийоб'єкт відкривається за допомогою програми, у якій він був створений. Усівнесені у впроваджений об'єкт зміни відображаються у файлі, що містить його.

/>Про зв'язані і впровадженіоб'єкти

Можна використовувати зв'язний об'єкт чи впроваджений об'єктдля додавання усього чи частини файлу, створеного однієї з програм Officeчи будь-якою програмою, що підтримує зв'язані і впроваджені об'єкти, в іншийфайл. Можливе створення нового впровадженого об'єкта чи зв'язаного об'єкта зіснуючого файла. Якщо даний файл був створений у програмі, що не підтримуєзв'язані і впроваджені об'єкти, можливі копіювання та вставка даних з файлу длясумісного їх використання декількома програмами.

Основна відмінність між зв'язаними і впровадженими об'єктамиполягає в місці їхнього збереження, а також способі відновлення даних приїхньому розташуванні в кінцевий файл.

Зв'язанийоб'єкт. У випадку зі зв'язаним об'єктом, відновлення даних відбувається тільки призміні вихідного файлу. Зв'язані дані зберігаються у вихідному файлі. Кінцевийфайл зберігає тільки зведення про місце розташування вихідного файлу івідображає представлення зв'язаних даних. Рекомендується використовуватизв'язані об'єкти, якщо важливий розмір файлу.

Впровадженийоб'єкт. У випадку з впровадженим об'єктом, при зміні вихідного файлу кінцевий файл незміниться. Впроваджені об'єкти стають частиною кінцевого файлу і, будучи одинраз вставленими, більше не є частиною вихідного файлу. Двічі клацніть впровадженийоб'єкт для його відкриття в програмі, що була використана для його створення.

/>Створення нового впровадженогооб'єкта

·     Клацніть удокументі місце, куди варто помістити впроваджений об'єкт.

·     Виберітькоманду Объект у меню Вставка, а потім — вкладку Создание.

·     У списку Типобъекта виберіть тип створюваного об'єкта.

·     Длявідображення впровадженого об'єкта у вигляді значка (це зручно, якщо документпризначений для перегляду в електронному виді) установите прапорець В видезначка.

Примітки

У списку Тип объекта відображаються тільки встановлені на даному комп'ютері програми, що підтримують зв'язані і впроваджені об'єкти. При виборі типу об'єкта Лист MicrosoftExcel у документ уставляється вся книга. У документі одночасно відображається тільки один лист. Для відображення іншого листа двічі клацніть об'єкт Microsoft Excel, а потім виберіть потрібний лист.

/>Створення зв'язаного чи впровадженого об'єкта зіснуючого файлу

·     Клацніть удокументі місце, куди варто помістити зв'язний чи впроваджений об'єкт.

·     Виберітькоманду Объект у меню Вставка, а потім — вкладку Создание изфайла.

·     У поле Имяфайла введіть ім'я файлу, з якого буде створений зв'язаний чи впровадженийоб'єкт, чи натисніть кнопку Обзор для вибору файлу зі списку.

·     Для створеннязв'язаного об'єкта установите прапорець Связь с файлом.

·     Якщо прапорець Связь с файлом не був установлений,буде створений впроваджений об'єкт.

·     Длявідображення зв'язаного об'єкта у виді значка встановіть прапорець В видезначка.

Примітки

Команду Объект (меню Вставка) не можна використовувати для вставки графічних і деяких інших типів файлів. Для вставки графічних файлів у Word призначена команда Рисунок (меню Вставка). При створенні впровадженого об'єкта з існуючої книги Microsoft Excel у документ уставляється вся книга. У документі одночасно відображається тільки один лист. Для відображення іншого листа двічі клацніть об'єкт Microsoft Excel, а потім виберіть потрібний лист.

/>2. Відмінності у властивостях створених, впроваджених тавставлених даних

/>Створення зв'язаного чи впровадженого об'єкта наоснові даних з існуючого файлу

·     Виділіть данідля зв'язаного чи впровадженого об'єкта.

·     Натиснітькнопку Копировать  чи Вирезать.

·     Перейдіть дофайлу, у який будуть розташовані дані, а потім клацніть місце, куди їх вартопомістити.

·     Виберітькоманду Специальная вставка в меню Правка.

·     Щоб створитизв'язаний об'єкт, виберіть Связать.

Длястворення впровадженого об'єкта виберіть Вставить. У списку Каквиберіть значення, що містить слово “Объект”. Наприклад, якщо був скопійованийтекст із документа Word,виберіть Документ MicrosoftWordОбъект.

Примітка. При створенні впровадженого об'єкта, заснованого на даних з існуючої книги Microsoft Excel, у документуставляється вся книга. У документі одночасно відображається тільки один лист.Для відображення іншого листа двічі клацніть об'єкт Microsoft Excel, а потімвиберіть потрібний лист.

/>Способи спільного використанняданих у Word

Існує безліч різних способів спільного використання данихпрограмами Office.Вибір конкретного способу залежить від того, як будуть відображатися дані вприкладці, чи потрібно обновляти дані при їхній зміні і разом з ким вони будутьвикористовуватися.

Задача

Спосіб

Копіювання даних з однієї програми і вставка їх в іншу програму Копіювання і вставка Швидке копіювання чи переміщення даних з одного файлу в інший Перетаскування Використання файлу, створеного в інший програмі Імпорт і експорт Створення переходу до даних в одній прикладці, оформленого шляхом виділення кольором і підкреслення чи тексту малюнка Гіперпосилання Копіювання даних з іншого файлу і відновлення копії при зміні вихідних даних у вихідному файлі Зв'язаний об'єкт Копіювання даних з файлу, створеного іншою програмою, так, щоб можна було легко змінювати дані у вихідній програмі, залишаючись у поточному документі Впроваджений об'єкт Розміщення даних у загальнодоступному місці Відправлення даних у загальну папку на сервері Microsoft Exchange Використання файлу разом з іншими користувачами, що можуть переглядати його і вносити примітки Розсилання файлу по електронній пошті Відправлення файлу іншим користувачам Відправлення файлу по електронній пошті Спільне обговорення і робота з файлом декількох учасників під час зборів по мережі Призначення зборів по мережі

/>3. Технологія використання та приклади використання операційобміну даними між компонентами MS Office

/>Перетаскування даних міжпрограмами

Використовуйте перетаскування для копіювання і переміщенняданих, створення зв'язанихоб'єктів, ярликів і гіперпосилань між документами різних програм.Кожна з програм повинна підтримувати протокол OLE.

·     Розташуєтевікна програм таким чином, щоб обидва файли —  вихідний та кінцевий відкриті івидні. Необхідно бачити дані, що перетаскуються, а також те місце, куди вонибудуть поміщені.

·     Виділитедані, а потім при натиснутій правій кнопці миші перетягнете виділені дані нанове чи місце в іншу програму.

·     Уконтекстному меню виберіть потрібну команду.

/>Вставка даних з MicrosoftAccessу документ Word

Існує можливість перенести дані з Microsoft Access у новий чиіснуючий документ Word.

Щоб включити дані Microsoft Access в існуючий документ Word, вставте вміст таблиці чи запиту Microsoft Access. Щоб сформувати потрібний набір даних, використовуйте запит для відбору і сортування полів і записів. Щоб підтримувати дані в документі обновленими, створіть зв'язок з даними Microsoft Access. При кожній зміні даних у Microsoft Access їх копія буде автоматично обновлятися в документі Word. Щоб перенести дані з Microsoft Access у новий документ Word, експортуйте таблицю, запит, звіт чи інший об'єкт бази даних Microsoft Access. Потім ці дані можна відформатувати і відредагувати засобами Word чи використовувати як джерело даних злиття.

/>Вставка вмісту таблиці чи запиту MicrosoftAccessв існуючий документ Word

·     У документі Word виберіть місце вставки вмістутаблиці чи запиту.

·     Відобразітьпанель інструментів Бази даних, а потім натисніть кнопку Вставитьбазу данных .

·     Натиснітькнопку Получить данные.

·     Якщо дляодержання, відбору і сортування даних варто використовувати Microsoft Access і/або Word, перейдіть до кроку 5.

·     Якщо для одержання, відбору і сортування даних вартовикористовувати Microsoft Query, натиснітькнопку MSQuery,створіть запит, а потім перейдіть до кроку 9.

·     Виберіть Базыданных MSAccess у списку Тип файлов.

·     У поле Имяфайла введіть ім'я потрібної бази даних Microsoft Access, а потім натисніть кнопку Открыть.

·     Виберіть вкладкучи Таблиці Запросы, виберіть потрібну таблицю чи запит, а потімнатисніть кнопку OK.

·     Щоб виконативідбір записів і/або полів для включення в таблицю Word, натисніть кнопку Отборзаписей, виберіть потрібні параметри, а потім натисніть кнопку OK.

·     Длянастроювання форматування таблиці Wordнатисніть кнопку Автоформат таблицы, виберіть потрібні параметри, апотім натисніть кнопку OK.

·      Натиснітькнопку Вставить данные.

·     У групі Вставитьзаписи вкажіть, які записи варто включити в таблицю Word.

·     Щоб зберегтиможливість відновлення даних у таблиці Word у випадку зміни вихідних даних,установите прапорець Вставить данные как поле.

Wordвставляє дані в таблицю Word у виді поля DATABASE, зв'язаного з вихідною таблицею чизапитом. Щоб обновити поле, виділіть його в таблиці і натисніть клавішу F9.

/>Експорт даних з MicrosoftAccessу документ Word

·     У вікні Microsoft Access відкрийте потрібну базу даних, апотім відкрийте об'єкт бази даних: таблицю, запит, форму чи звіт.

·     Якщо потрібноекспортувати тільки частину даних, виділіть потрібні рядки чи стовпці.

·     Оберітькоманду Экспорт у меню Файл.

·     У списку Типфайла оберіть формат файлу для експортованих даних:

Щобстворити документ зі збереженням вихідного форматування даних, виберітьпараметр Формат RTF.

Щобстворити простий текстовий файл для використання як джерела даних злиття,оберіть параметр Слияние MicrosoftWord.

·     У полі Имяфайла вкажіть ім'я файлу для нового документа.

·     Щобекспортувати весь об'єкт бази даних, виберіть параметр Сохранить все.Щоб експортувати тільки виділені рядки чи стовпці, оберіть параметр Сохранитьфрагмент.

/>Імпорт текстового файлу Wordу MicrosoftAccess

Існує можливість імпортувати дані з текстового файлу Word,наприклад джерела даних злиття.

·     У Word збережіть копію файлу у видінеформатованого текстового файлу; як роздільники використовуйте коми чи знакитабуляції.

Інструкції

·     Перейдіть у Microsoft Access і відкрийте нову чи існуючу базуданих.

·     У вікні базиданих натисніть кнопку Таблицы на панелі об'єктів.

·     У меню Файлвиберіть команду Внешние данные, а потім — команду Импорт.

·     У списку Типфайлов оберіть параметр Текстовые файлы.

·     У поле Имяфайла введіть ім'я текстового файлу для імпорту.

·     Натиснітькнопку Импорт.

·     Дійте завказівкам майстра імпорту.

Дляперегляду додаткових параметрів чи зміни специфікацій, наприклад роздільникаполів, натисніть кнопку Дополнительно в першому з діалогових віконмайстра. Щоб зберегти специфікації для наступного використання при імпортісхожих текстових файлів, натисніть кнопку Сохранить как.

/>Про вставку листа чи діаграми MicrosoftExcelу документ Word

Wordнадає кілька способів вставки даних Microsoft Excel у документ Word. Наприклад, можна легко скопіювати і вставити лист чидіаграму. Можна також уставити лист чи діаграму у виді зв'язаного об'єктачи впровадженого об'єкта. Основні розходження між зв'язуванням і вбудовуваннямполягають у місці збереження даних і способі відновлення даних після приміщенняїх у документ:

Зв'язанийоб'єкт. Зв'язаний об'єкт — лист чи діаграма — відображається в документі, але йогоінформація зберігається у вихідній книзі Microsoft Excel. Приредагуванні даних у Microsoft Excel, Word може автоматично обновляти лист чи діаграму в документі. Зв'язуванняварто застосовувати, коли необхідно включити інформацію, що незалежно вводиться,таку як дані, зібрані різними відділами, а також коли потрібно зберігати обновлюванув Wordінформацію. Через збереження зв'язаних даних в окремому місці, зв'язування можетакож допомогти мінімізувати розмір файлу документа Word. Див. інструкціїз створення зв'язаногооб'єкта з існуючого листа або діаграми Microsoft Excel.

Впровадженийоб'єкт. Впроваджений об'єкт — лист чи діаграма — зберігає інформацію безпосередньо вдокументі Word.Можна створити впроваджений об'єкт з існуючоголиста або діаграми Microsoft Excel чи створитиновий впроваджений лист або діаграму Microsoft Excel. Щоб відредагувати впроваджений об'єкт, двічі клацніть йогодля запуску Excel,внесіть зміни і поверніться назад у Word. Можна впровадити існуючий чиновий порожній лист чи діаграму. Оскільки інформація зберігається в документі Word,упровадження варто застосовувати, коли потрібно поширення оперативної версіїдокумента персонам, що не будуть мати доступу до окремо зроблених аркушів ідіаграм.

/>Створення зв'язаного об'єкта з існуючого листа чидіаграми MicrosoftExcel

·     Відкрийтедокумент Word і книгу Microsoft Excel, що містить дані, необхідні длястворення зв'язаного об'єкта.

·     Перейдіть увікно Microsoft Excel, а потім виділіть весь лист,діапазон осередків чи діаграму.

·     Натиснітькнопку Копировать.

·     Перейдіть удокумент Word, а потім виберіть місце вставкизв'язаного об'єкта.

·     Виберітькоманду Специальная вставка в меню Правка.

·     Виберітьпараметр Связать.

·     Зі списку Каквиберіть потрібний параметр.

o  Якщоє труднощі у виборі параметра, виділіть його і прочитайте опис у полі Результат.

·     Щобвідобразити зв'язаний лист чи діаграму у виді значка, встановіть прапорець Ввиде значка.

Рада. Щоб передбачити можливість зміни набору осередків даних у зв'язаному діапазоні,привласніть цьому діапазону ім'я в Microsoft Excel і вкажіть при вставці в документ Word не координати,а це ім'я. З появою додаткових даних у діапазоні треба відповідним чиномперевизначити його ім'я в Microsoft Excel. Word автоматичнододасть нові дані при наступному відновленні зв'язаного об'єкта.

/>Створення впровадженого об'єкта з існуючого листа чидіаграми MicrosoftExcel

·     Відкрийтедокумент Word і книгу Microsoft Excel, що містить дані, необхідні длястворення впровадженого об'єкта.

·     Перейдіть увікно Microsoft Excel, а потім виділіть весь лист,діапазон осередків чи діаграму.

·     Натиснітькнопку Копировать.

·     Перейдіть удокумент Word, а потім виберіть місце вставкивпровадженого об'єкта.

·     Виберітькоманду Специальная вставка в меню Правка.

·     Виберітьпараметр Вставить.

·     У списку Каквиберіть Лист MicrosoftExcel Объект чи Диаграмма MicrosoftExcelОбъект.

·     Щобвідобразити впроваджений лист чи діаграму у виді значка, встановіть прапорець Ввиде значка.

Примітки

Щоб швидко створити впроваджений об'єкт із усього листа, виберіть команду Объект у меню Вставка, а потім — вкладку Создание из файла. У поле Имя файла введіть ім'я книги, з якої варто створити впроваджений об'єкт, чи натисніть кнопку Обзор і виберіть ім'я файлу зі списку. Зніміть прапорець Связать с файлом. Якщо необхідно, встановіть чи зніміть прапорець В виде значка. Незалежно від вибору команди, використовуваної для створення впровадженого об'єкта Microsoft Excel, — Специальная вставка чи Объект — у документ Word фактично вставляється вся книга. При використанні команди Специальная вставка у впровадженому об'єкті відображається тільки виділений діапазон листа, а при використанні команди Объект — перша сторінка книги. В обох випадках одночасно відображається тільки один лист книги. Для відображення іншого листа двічі клацніть впроваджений об'єкт, а потім виберіть потрібний лист.

/>Створення нового впровадженого листа чи діаграми MicrosoftExcel

·     У документі Word виберіть місце вставки новоговпровадженого об'єкта:  листа чи діаграми.

·     Виберітькоманду Объект у меню Вставка, а потім — вкладку Создание.

·     У списку Типобъекта виберіть Лист MicrosoftExcel чи Диаграмма MicrosoftExcel.

·     Щобвідобразити впроваджений лист чи діаграму у виді значка, установите прапорець Ввиде значка.

·     Натиснітькнопку OK.

·     Створіть листчи діаграму.

Дляодержання довідки про роботу в Microsoft Excelвиберіть команду Справка по MicrosoftExcelу меню Справка.

Примітка. При створенні впровадженого об'єкта Microsoft Excel у документ вставляється вся книга. У документі одночасновідображається тільки один лист. Для відображення іншого листа двічі клацнітьоб'єкт Microsoft Excel, а потімоберіть потрібний лист.

Кодыполей: DDEи DDEAUTO

{ DDE ПриложениеЭлемент [Фрагмент] }
{
DDEAUTO Приложение Элемент [Фрагмент] }

Установкасвязи DDE с документом, созданным в другом приложении Windows. В случаеизменения связанных данных новые данные вставляются в документ при обновленииполя DDE. Поле DDEAUTO автоматически вставляет новые данные при первойвозможности. Если Word не сможет установить связь при обновлении поля DDE илиDDEAUTO, отображаемые полем данные не изменятся.

Элемент

Описание

Приложение

Имя другого приложения Windows, поддерживающего DDE.

«Элемент»

Имя файла или другого элемента, имеющее смысл для указанного приложения. Если этот параметр включает длинное имя файла с пробелами, заключите его в кавычки. При задании пути используйте двойные обратные косые черты, например:

«C:\\Мои документы\\Отчет.doc»

[Фрагмент]

Фрагмент указанного файла или элемента, например диапазон ячеек в книге Microsoft Excel или закладка в документе Word.

/>4. Практична частина

Вихіднідані

Вдійсній роботі в якості вихідних даних використовувалася інформація з власнихспостережень і з прайс-листів магазинів.

 Базаданих

Відповіднодо завдання для виконання дійсної роботи сформована база даних, що міститьінформацію про запропоновані до роздрібного продажу пральних порошків умагазинах на 10.05.2001 р. У базу включено 12 назв прального порошку та 8магазинів.

Інформація прокожний об'єкт містить такі реквізити:

·      Торгова назва об'єкта;

·      Ціна продажу;

База сформованазасобами MS Exсel у виді двовимірної таблиці.

У кожному рядкутаблиці розміщена інформація, що ставиться до одного об'єкта (одного видупрального порошку).

У стовпчикахтаблиці інформація розташована інформація про ціни на види пральних порошків увідповідному магазині.

База данихрозміщена на однім листі книги MS Excel.

Прикладвідображення інформації про об'єкти в створеній базі даних поданий на рис.1.

НАЗВАНИЕ СТИРАЛЬНОГО ПОРОШКА

ЦУМ

Лотос

Промтовары

Уют

Все для дома

Хозяечка

Дом торговли

Бытовые товары

Тайд 3,70 3,65 3,85 3,80 3,75 3,75 3,70 3,70 Ариель 5,80 5,60 5,70 5,75 5,75 5,70 Омо 5,40 5,40 5,55 5,65 5,50 5,45 Серф 5,40 5,50 5,55 5,35 Гала 2,65 2,60 2,60 2,65 2,70 2,65 2,60 2,65 Лотос 1,90 1,95 1,90 2,00 1,95 2,00 Сирекс 3,65 3,60 3,65 3,65 3,70 3,70 3,65 3,60 Ока 2,40 2,35 2,30 2,35 2,45 2,40 2,45 Волна 3,50 3,55 3,50 3,45 3,45 3,50 Донбас 2,00 2,05 2,00 1,95 2,05 Е 3,40 3,40 3,45 3,40 3,45 3,50 Дося 3,50 3,45 3,40 3,50 3,55 3,45 3,50 3,45

Рис.1. Відображення інформації про об'єктив створеній базі даних.

Змістбази даних подано в Додатку 1.

Опрацюванняданих виконане засобами MS Excel.

Технологічнийпроцес збору й опрацювання інформації

 

Перелік основнихетапів технологічного процесу опрацювання інформації, використовуваного вдійсній роботі, поданий у табл.1.

Таблиця 1

Технологічнийпроцес збору й опрацювання інформації

№№ Найменування етапу Зміст етапу

1.

Збір і реєстрація інформації Джерело інформації — прайс-листы магазинів. 2. Контроль вводу інформації Метод контролю – візуальний та автоматизований. При візуальному здійснюються перевірка відповідності введенної з клавіатури інформації вихідним даним. При автоматизованому перевіряється, щоб числові дані не містили нечислові та від’ємні дані.

3.

Накопичення і збереження інформації про предметну область Накопичення і збереження інформації здійснюється на машинному носії у файлі формату MS Excel.

4.

Пошук і опрацювання даних Пошук і опрацювання даних зроблені засобами MS Excel.

5.

Контроль опрацювання даних Контроль опрацювання даних проводится шляхом вибіркового розрахунку окремих розмірів (контрольний приклад).

6.

Висновок результатів опрацювання даних Висновок результатів опрацювання даних проведений на друкувальний пристрій.

7.

Передача інформації Результати опрацювання даних у друкарському виді передаються споживачу.

88.

Ухвалення рішення Провадиться споживачем на основі аналізу отриманих результатів опрацювання.

Блок-схема даного технологічного процесуподана на рис.2.

/>


В циклічному режимі

/>


Контроль даних обробки

                                                                             

/>


/>         

/>


Рис.2. Блок-схема ТПСОИ
Загальна характеристика предметної області

Зібранаінформація про запропоновані до роздрібного продажу види пральних порошківкласифікована по ознаку  Магазин-Продавець. Якщо в магазині немає деякого видупральниго порошку, то на місці ціни на цей вид знаходиться пуста чарунка. Нульв цьому випадку не можна ставити, оскільки це буде означати, що ціна на цей видпральних порошків дорівнює нулю.

 

Використаніметоди MS Excel і MS Word

Длявиконання розрахунків завдання використані такі умонтовані статистичні функції:

СРЗНАЧ(ячейка1; ячейка2;…)

КОРЕНЬ(значение)

ДИСП(ячейка1; ячейка2;…)

СЧЁТ(ячейка1; ячейка2;…)

ФункціяСРЗНАЧ обчисляєсереднє арифметичне значення, сумуючи ряд числових значень із наступнимрозподілом результату на кількість значень. Ця функція має такий синтаксис:

=СРЗНАЧ(число1; число2;...)

Вонаігнорує порожні, логічні і текстові осередки і може використовуватися замістьдовгих формул.

ФункціяКорень (число) обчислюєквадратний корень числа, поданого в якості аргумента і має наступний синтаксис:

=КОРЕНЬ (значение)

Функція Дисп (ячейка1: ячейка2) – обчислює дисперсіювибірки, при цьому логічні значення та текст ігноруються. Функція має наступнийсинтаксис:

=ДИСП (ячейка1; ячейка2;…)

Функція СЧЁТ визначає кількість осередків у заданомудіапазоні, що містять числа, у тому числі — дати і формули, що повертаютьчисла. Ця функція має такий синтаксис:

=СЧЁТ(значение1; значение2;...)

Функція СЧЁТвраховує тільки числові значення в діапазоні й ігнорує порожні осередки йосередки, що містять текстові, логічні або помилкові значення.


5.Результати опрацювання інформації

Розрахуноксередньої ціни товарної одиниці і розкид цін.

Цінатоварної одиниці (виду пральних порошків) у роздрібних продавців-магазинів можебути неоднакова. Є безліч факторів, які можуть вплинути на розмір ціни,наприклад:

ØОптові цінизакупки;

ØНакладнівитрати (доставка, зберігання, обробка і т.і.);

ØНаявність даноїтоварної одиниці в регіоні та попит на неї;

ØБажаний рівеньприбутку.

Результатирозрахунку середньої ціни на види пральних порошків приведені в таблиці 2.

Розрахуноксереднього значення ціни                                               Таблиця 2

НАЗВАНИЕ СТИРАЛЬНОГО ПОРОШКА

Средняя цена

 

Тайд 3,74 Ариель 5,72 Омо 5,49 Серф 5,45 Гала 2,6375 Лотос 1,9500 Сирекс 3,6500 Ока 2,3857 Волна 3,4917 Донбас 2,0100 Е 3,4333 Дося 3,4750

Розрахунокрозкиду цін на пральні порошки

Даніпро розкид цін на види пральних порошків приведені в таблиці 3.

Таблиця3

НАЗВАНИЕ СТИРАЛЬНОГО ПОРОШКА

Разброс цен

 

Тайд 0,0641 Ариель 0,0683 Омо 0,0970 Серф 0,0913 Гала 0,0354 Лотос 0,0447 Сирекс 0,0378 Ока 0,0556 Волна 0,0376 Донбас 0,0418 Е 0,0408 Дося 0,0463

Дані про ціни на види пральних порошків вусіх магазинах представлені у вигляді діаграми1.

/>

Діаграма 1. Ціни на пральні порошки.

 

Висновки

         В ході виконання роботи були розкритінастуні питання:

— Загальна характеристика існуючих методів обміну даними між компонентами MSOffice, їх властивості та напрямки використання.

— Формат даних, що вставляються з буфера обміну.

— Відмінності у властивостях створених, впроваджених тавставлених даних.

— Створення зв'язаного чи впровадженого об'єкта на основіданих з існуючого файлу.

— Технологія використання та приклади використання операційобміну даними між компонентами MS Office.

— Перетаскування даних між програмами.

         В практичній частині розроблена база даних “Пральніпорошки”, яка містить ціни на пральні порошки по магазинах.

Дані табл.2-3 та діаграма дозволяютьзробити наступні висновки:

1.     Найвищу середню цінумає вид прального порошку Ариель — 5,72 грн.

2.     Найнижчу середню цінумає вид прального порошку Лотос — 1,95 грн.

3.     Найбільший розкид цінмає вид прального порошку Омо — 0,10 грн.

4.     Найменший розкид цінмають види прального порошку Гала, Лотос, Сирекс, Волна, Донбас, Е — 0,04 грн.

Списоклітератури

1.  Додж М. и др.Эффективная работа с Excel 97, Питер, 1998.

2.   Джошуа Носитер. Excel 97 без проблем. Руководствопользователя. М.: B[NOM,1998..

3.   Новиков, А.Яценко. Microsoft Office в целом, ВНУ, 1997.

4.   Персон Р. Excel 97 в подлиннике, BHV.1998.

5.  Хелворсон М.,Янг М. Эффективная работа с Microsoft Office 97. Спб. Питер пресс, 1998.

6.  Экономическаяинформатика: Учебник для вузов / В.В. Евдокимов, Ю.Б. Бекаревич, С.А.Бондаренкои др.; Под редакцией В.В. Евдокимова. — СПб.: Питер, 1997.

7.   Running Excel 97.Microsoft Press, 1998.

8.  Соханев А.А.,Левтеров А.И. Методические рекомендации по дисциплине “Информатика,программирование и ЭВМ” (раздел “Алгоритмизация и основы программирования”).-Харьков:ХГАДТУ, 1994, -107 с.

9.  Соханев А.А.,Левтеров А.И. Методические рекомендации по дисциплине “Информатика, программированиеи ЭВМ” (раздел “Типовые алгоритмы обработки массивов экономическойинформации”). — Харьков: ХГАДТУ, 1994, — 66 с.

10.     Довгаль С.И.,Сбитнев А.И., Персональные ЭВМ: ТУРБО Паскаль7.0, объектное программирование.Учебное пособие. — Киев “Довгаль”, 1995. — 320 с

11.     КолесниковаА., Гисбург В., Турбо Паскаль 7.0 — Киев: Торгово-издательское бюро BHV, 1995.-448с.

12.     Гайкович В.,Першин А. Безопасность электронных банковских систем. — М.: «ЕдинаяЕвропа», 1994. — 264 c.

13.     13.ГилстерП.  Новый навигатор Internet:  Пер с англ. -Киев: Диалектика,1996. — 495 c.

14.     Игер Б. Работа в Internet / Под ред. А. Тихонова; Пер. c англ. — М.: БИНОМ, 1996. — 313 c.

15.     КентП.  Internet / Пер. c англ. В.Л.Григорьева. — М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1996. — 267 c.

16.     КолесниковО.Э.  Интернет для делового человека. — M.: МЦФ. Издат. фирма “Яуза”, 1996. — 281 c.

17.     Крол Эд.  Всеоб Internet: Руководство и каталог / Пер. c англ. С.М. Тимачева. — Киев: BNV, 1995. 591 c.

18.     Хоникат Д.  Internet Windows 95: Руководство пользователя /Пер. с англ. В. Неклюдова. — М.: БИНОМ, 1996. — 334 с.

19.     Браун С. “Мозаика” и “Всемирная паутина” для доступа к Internet: Пер. c англ. — М.: Мир: Малип: СК Пресс, 1996. — 167c.

20.     КентП.  Internet / Пер. c англ. В.Л.Григорьева. — М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1996. — 267 c.

21.     Гайкович В.,Першин А. Безопасность электронных банковских систем. — М.: «ЕдинаяЕвропа», 1994. — 264 c.


ДодатокА

Таблиця,яка вставлена з Excel

b1 b2 b3 b4 N a1 5,67 7,67 3,67 4,00 2,67 a2 4,67 9,67 10,67 1,00 a3 3,67 6,67 8,67 2,00 a4 8,67 6,67 3,67 1,00 a5 4,67 5,67 7,67 2,00 P 0,25 0,40 0,20 0,15

Вставкаоб’єкту

/>

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию